Стенограма - продължение 13

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ:

(2) Комунистическото управление е отговорно за това, че: 

1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления. Това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;

2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още в 1970 г. ратифицира Международната харта за правата на човека;

3. нарушаваше основните принципи, валидни за демократическа и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;" (Неразбираема реплика на Илия Баташки.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Баташки, правя Ви забележка, за да не Ви отстраня. Моля! (Реплика от Илия Баташки.)

Господин Баташки, втора забележка!

ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ:

"4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:

а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на нечувани насилия;

б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения като средство за политическа репресия;

в) лишаване от право на собственост;

г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;

д) възпрепятстване на свободното движение в и извън страната;

е) лишаване от гражданство;

5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които взимаха участие в престъпления и преследвания на други лица;

6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и чл. 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическото управление в България от 9 септември 1944 г. до края на 1989 г. за престъпно, незаконно и осъдително.

(2) Българската комунистическа партия е била престъпна и осъдителна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкването на човешките права и демократичните свободи.

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическото управление и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.

Чл. 5. Лица, които са били преследвани от комунистическото управление при провеждане на неговата противонародна и противочовешка дейност по смисъла на чл. 2 от закона и неучаствали в действията по чл. 2, ал. 2, заслужават признание и имат право на обезщетение по ред и условия, определени със закон.

Чл. 6. За извършените престъпления и нарушения на гражданските права по време на комунистическото управление от 9 септември 1944 до края на 1989 г. не тече погасителна давност, ако по причини, свързани с престъпността на комунистическия режим и създадената обстановка на невъзможност за осъществяване на наказателната репресия и гражданските права, не е могла да бъде осъществена отговорността за извършено престъпление или нарушено субективно право."

Това е законопроектът. Благодаря ви. (Шум и реплики в блока на ДЛ. Ръкопляскания в блока на СДС.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.

Съобщения за заседания на комисии:

Съветът по европейските въпроси ще проведе на 29 март, сряда, от 14,30 ч. заседание в зала "Запад". (Викове в блока на ДЛ.)

Какво искате? Има пет минути, в които ще ви направя съобщенията, и утре продължаваме с тази точка. Всичко е в реда на нещата.

Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 29 март, сряда, от 14,30 ч. в зала "Изток".

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите ще проведе заседание на 29 март, сряда, от 15,00 ч., в зала № 356.

Заседанието на Комисията по културата и медиите, насрочено за 30 март, четвъртък, се отлага.

Следващото заседание на Народното събрание е утре, 30 март, от 9,00 ч.

Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)

Заместник-председатели:

Иван Куртев

Петя Шопова

Секретари:

Виктория Василева

Камен Костадинов

 

 

 

СД/ВР 289.3  (подпис)*

-----------------------------------------

*стр.1-3: СД/ВР 289.1; СД/ВР 289.2; СД/ВР 289.3