Стенограма - продължение 3

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

 

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По чл. 20 на вносителя комисията има предложение за отпадане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията - чл. 20 да отпадне.

Гласували 93 народни представители: за 90, против 3, въздържали се няма.

Член 20 отпада.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Глава трета -Задгранични паметници, свързани с България".

Има направено предложение на народния представител Иван Тодоров за отпадането й от законопроекта, което е прието от комисията, тоест предлага се народното представителство да подкрепи отпадането на тази глава от законопроекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на глава трета, чл. 21 на вносителя.

Гласували 90 народни представители: за 88, против 1, въздържал се 1.

Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към номерацията и заглавието на глава четвърта комисията има следното становище.

Подкрепя се по принцип заглавието на вносителя, като се предлага вместо "глава четвърта" да стане "глава трета" със следното съдържание:

"Установяване в страната на българи, живеещи извън Република България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте заглавието на глава трета и промяната в номерацията така, както е предложено от комисията.

Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.

Заглавието на глава трета е прието.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По чл. 22 има направено и оттеглено предложение на народния представител Иван Тодоров и предложение на народния представител Ремзи Осман - ал. 2 да отпадне. Тоест господин Ремзи Осман предлага да отпадне ал. 2 със следното съдържание:

"На лицата по ал. 1 държавните органи и органите на местното самоуправление оказват съдействие, предоставят материални и други помощи за тяхното устройване при условия и по ред, определени от Министерския съвет".

Комисията не приема предложението на господин Осман.

Комисията предлага чл. 22 да бъде преномериран в чл. 15 със следното съдържание:

"Чл. 15. (1) Българи, живеещи извън Република България, които желаят да се установят в Република България, получават разрешение за постоянно пребиваване при облекчени условия и ред.

(2) На лицата по ал. 1 държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие, предоставят материални и други помощи за тяхното устройване при условия и по ред, определени от Министерския съвет."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман за отпадане на ал. 2, което не е подкрепено от комисията.

Моля, гласувайте.

Гласували 89 народни представители: за 10, против 69, въздържали се 10.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 15 така, както е предложен от комисията.

Гласували 70 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 3.

Член 15 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По чл. 23 има направено предложение на народния представител Ремзи Осман за отпадане на съдържанието на двете алинеи, което комисията не подкрепя.

Комисията предлага чл. 23 да се преномерира в чл. 16 със следното съдържание:

"Чл. 16. (1) Българската държава създава условия на нуждаещите се българи, установяващи се на нейна територия, за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на земи от държавния или общински поземлен фонд за първите три години от датата на установяването им.
(2) Министерският съвет определя условията и реда, при които лицата по ал. 1 могат да ползват кредит за закупуване на недвижими имоти, жилища и инвентар при облекчени условия."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман за отпадане на предложения член, което не се подкрепя от комисията.

Моля, гласувайте.

Гласували 89 народни представители: за 20, против 57, въздържали се 12.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 16 така, както е предложен от комисията.

Гласували 76 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 3.

Член 16 е приет.

Сл.Р/ЗТ 279.3