Приложение - Избори '94

 


    П Р И Л О Ж Е Н И Е   -   И З Б О Р И  '94

 


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 500


На основание чл.34 , ал. 1, точка 5 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Обявява резултатите от изборите за Народно събрание, произведени на 18 декември 1994 г., съобразно получените действителни гласове на партии, коалиции от партии и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите, както следва:

 

2. Разпределя, на основание чл.86, ал.1 от ЗИНПОСК по метода на Д’Ондт мандатите в Народното събрание, така:

    
В това разпределение, съгласно чл.86, ал.2 от ЗИНПОСК, не са включени партиите и коалициите от партии, получили по-малко от 4 на сто от всички действителни гласове. Мандати не получават и независимите кандидати, тъй като те не са преминали районните избирателни квоти.


3. Разпределя мандатите на партиите и коалицииите от партии по избирателни райони, както следва:


4.    Обявява за избрани за народни представители в съответните избирателни райони следните кандидати:

19 избирателен район - Русе

 

Избраните в повече от една районна изборна листа народни представители са длъжни в еднодневен срок от узнаването да заявят в Централната избирателна комисия в коя кандидатска листа да се смятат за избрани, както следва:

 

1. Филип Димитров Димитров - в 1 и 24 избирателни райони
        2. Ахмед Демир Доган - във 2 и 30 избирателни райони
        3. Георги Седефчов Първанов - във 2 и 9 избирателни райони
        4. Александър Йорданов Александров - в 3 и 30 избирателни райони
        5. Александър Димов Божков - в 3 и 8 избирателни райони
        6. Васил Стоянов Гоцев - в 4 и 26 избирателни райони
        7. Надежда Николова Михайлова - в 4 и 25 избирателни райони
        8. Петър Стефанов Стоянов - в 5 и 12 избирателни райони
        9. Любомир Панайотов Коларов - в 8 и 20 избирателни райони
        10. Иван Милков Куртев - в 17 и 23 избирателни райони

Следващите кандидати от съответната изборна листа ще бъдат обявени за избрани от Централната избирателна комисия с допълнително решение.

5. От получените жалби, сигнали и оплаквания Централната избирателна комисия установи, че извършените нарушения на ЗИНПОСК по време на предизборната кампания и произвеждането на изборите не са повлияли на изборния резултат. Гласуването протече в спокойна обстановка.

6. Законността на избора на народен представител може да се оспори пред Конституционния съд в срок до един месец от обявяването на резултатите.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

27 декември 1994

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!