10 декември 1991

София, 10 декември 1991 година
        Брой 242 (517)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА РАБОТАТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА".


Днес, 7 декември 1991 г., на своето първо съвещание след обстоен анализ на решенията на Конфедеративния съвет, проведен на 6 и 7 декември 1991 г., както и на методите на работа на Изпълнителния съвет(ИС) на КТ "Подкрепа", заявяваме:

1. Съставът на ИС на КТ "Подкрепа" е в противоречие с Конфедеративния устав.

2. Изпълнителен съвет, в легитимен съгласно устава състав, не е заседавал в последните шест месеца и всички решения, взети от такъв ИС, губят своята уставна сила.

3. Заседанията на Конфедеративния съвет се манипулират, като нелегитимният ИС се опира на "лидери", които на 6 декември, провокирани, бяха готови да гласуват решение да се изземат правомощията на Народното събрание и изпълнителната власт от Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", колкото и парадоксално да звучи това. Това ни кара да се обърнем към цялата общественост и най-вече към членовете на "Подкрепа" да се замислят върху лицата, на които са делегирани права да ги представляват.

4. Ние се разграничаваме от незаконосъобразните действия по окупацията на дома в Виелица. Решение за тях е взето противоуставно от ИС на КТ "Подкрепа". "Председателят" на наречения Стачен комитет не е член на синдикална организация, а служител от личната охрана г-н Тренчев, каквито са и останалите "стачници". Искането за дом за синдикално обучение трябва да бъде законосъобразно. Договорът с английската фирма, който реално ощетява страната ни, трябва да бъде разтрогнат незабавно от правителството по законов път. Оправданията, че 45 години са вършени беззакония, не ни дават право да ползваме методите на бившите управници, защото ние изградихме "Подкрепа" като база на демокрацията. Такива действия уронват престижа на организацията ни пред целия свят.
Това е един от многото примери на централизация при вземане на решения от ИС на КТ "Подкрепа".

5. Обръщаме се към главния прокурор на Републиката г-н Мартин Гунев, че с полустановища няма да се въведе законност в страната ни.

6. Изразяваме несъгласието си с избраните комисии за подготовка на конгрес на КТ "Подкрепа", чийто състав предполага подготовка на промени по устава в насока на цялостна централизация и делегиране на представителство, годно за приемане на подобни изменения.

7. Конфедерация е свободно сдружение от независими лица, сключили договор за взаимно сътрудничество, ето защо ние ще подготвим проект за конфедеративен договор, в който основен момент е вземането на решенията, които могат да бъдат задължителни само за онези организации, които са гласували за тях. Единствено демокрацията ще даде име и перспективи пред нашата организация. Нашата цел е създаване на силни структури и организации по места, които единствено имат право да вземат решения по своите проблеми. Изпълнителните органи са да изпълняват тези решения.

8. За нас президентът на Републиката г-н Желю Желев е един от гарантите на демократичния процес в страната и категорично изразяваме своята подкрепа за него в предстоящите президентски избори, като се обръщаме към структурите си в цялата страна да го подкрепят.

9. Изразяваме своето задоволство от това, че главният редактор на в."Подкрепа" не бе сменен (за своята обективност и алтернативно мислене) въпреки подготовката и атаките срещу него. Това показва, че все още в "Подкрепа" има мисъл и демокрацията живее в нея.

10. Изразяваме задоволството си от решението да възложи на ИС да се отстрани г-н Емил Лалов, чието присъствие в КТ "Подкрепа" уронва името на организацията. Това показва, че решенията на Бургаското съвещание имат своите дълбоки основания, които не могат да бъдат подминати с лека ръка.

София, 7 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПО ПОВОД НА ТЕЛЕКСА, ИЗПРАТЕН ОТ МИНИСТРИТЕ ИВАН ПУШКАРОВ И ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ ДО СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИРМА "АРСЕНАЛ" - КАЗАНЛЪК ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ.


В изпратения от министрите Димитър Луджев и Иван Пушкаров телекс до синдикатите във фирма "Арсенал" се настоява за незабавни преговори и за ново споразумение, по работните заплати. Напомняме, че синдикалнияти стачният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) предложиха подобна мярка още преди изпращането на телекса, но секцията на КТ "Подкрепа" отказа да преговаря. Синдикалната организация на КНСБ във фирма "Арсенал" е готова за водене на преговори и ще се включи в тях.

Централата на КНСБ намира, че съдържащият се в телекса ултиматум за евентуално преминаване на фирма "Арсенал" към военновременен режим на работа и обявяване на мобилизация на персонала е груб административенакт, противоречащ на законите в страната и на международните правни норми за правата на работниците и на синдикатите.

Виновни за стачката и хаоса във фирма "Арсенал" са ръководители и експерти от КТ "Подкрепа", които инсценираха конфликта с демагогски обещания, както и стопанското ръководство, проявило съглашателство, бездействие и страх за установяване на законосъобразността на стачката.

Отговорност носят бившето и настоящото правителство за това, че стоят без решение основните социално-икономически проблеми както на фирма"Арсенал", така и на другите фирми от военнопромишления комплекс. Става дума за приемането на неотложни мерки по въпросите около дълговете, мобилизационните запаси и неизплатените държавни поръчки и договори.

КНСБ е готова да сътрудничи за уреждането на конфликта във фирма "Арсенал" и решаването на посочените проблеми в останалите фирми във военнопромишления комплекс. Очакваме адекватна реакция на правителството.

София, 8 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОДКРЕПА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ.


На 7 декември 1991 г. в София представители на синдикални организации "Подкрепа" създадоха Консултативен съвет.

Консултативният съвет има за цел да координира дейността на равнопоставени и равноправни организации при решаване на синдикалнитеим проблеми, без намеса в тяхната работа.

Консултативният съвет представлява организациите пред държавните институции.

София, 8 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА, СЪЗДАДЕН ПРЕЗ 1989 ГОДИНА И РЕГИСТРИРАН ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА 11 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. е създаден през месец септември 1989 г. със задачата да обхване организационно и идейно всички репресирани и да насочва усилията им към цялостното разграждане на тоталитарната система, към мирен преход към демокрация и твърдо отстояване на политическите и гражданските права и свободи на българския народ в една правова държава като независима и надпартийна организация.

Той следва следната своя програма:


I Принципи, цели и задачи

За свой основен принцип Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. приема изграждането на демократична, правова и икономически стабилна и силна република, а за свои конкретни цели и задачи счита:

1) организирането на всички живи репресирани по политически причини граждани в страната и в чужбина и тяхното картотекиране;

2) чрез наследниците и близките на починалите репресирани граждани да събере сведения за картотекирането им;

3) да се бори неотстъпно за справедливото им обезщетяване за понесените от тях морални и материални щети по време на репресирането им;

4) да оказва всестранна хуманна и материална помощ на изпадналите в тежко духовно, здравословно и материално положение репресирани граждани;

5) да заеме достойно място в обществено-политическия живот на Република България в рамките на СДС като член-съосновател, категорично отричайки каквото и да е насилие и служейки си само с конституционно утвърдени средства.


ІІ Държавно и обществено устройство

Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. поддържа:

1) изграждането на парламентарна демократична република с председател, който се избира пряко от народа;

2) конституционно гарантирани и независими една от друга законодателна, изпълнителна и съдебна власт;

3) постоянно действащо Народно събрание като най-висш орган на държавната власт, избрано чрез свободни, преки и тайни избори по пропорционалната избирателна сйстема;

4) независими, самостоятелни, равнопоставени политически партии и движения;

5) законно утвърдена мандатност на всички изборни длъжности в управлението на републиката;

6) средствата за масова информация да бъдат под прекия контрол на Народното събрание;

7) равенството на всички граждани пред законите и отричането на каквото и да е класово, съсловно или друго разделение на обществото;

8) свобода на събрания, манифестации, протестни демонстрации и стачки срещу политическата и социалната несправедливост;

9) утвърждаването на гражданските и политическите права на всички граждани съгласно "Всеобщата декларация за правата на човека".


      ІІІ Икономическа политика

Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. приема:

1) необходимостта от незабавна стопанска реформа, въвеждането на пазарната икономика, равнопоставянето на частната, кооперативната и държавната собственост;

2) справедливо данъчно облагане чрез прогресивно-подоходен данък, осигуряващо свободната и необременена инициатива на всички стопански сили на републиката;

3) приоритетно развитие на земеделието и на стопанската активност на средните и дребни собственици;

4) повсеместното и пълноценното развитие на кооперативното дело, поставено на доброволни начала и самоинициатива;

5) равноправното икономическо сътрудничество с всички демократични държави и международни институции;

6) справедливо заплащане на труда, неговото периодично осъвременяване съобразно хода на инфлационните процеси.


         IV Социална политика

Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. настоява:

1) за спазване на неотменното право на труд с указване на реална социална помощ на материално слабите слоеве от населението;

2) за установяването на всестранна социална защита чрез конституционни гаранции и независими синдикални съюзи;

3) за премахването на всички привилегии и условия за възникването им;

4) за постоянен контрол върху имущественото положение на държавните и политическите ръководители;

5) за безпощадна борба със спекулата и заобикалянето на законите в полза на нечисти и асоциални елементи.


V Духовно и нравствено развитие

Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. защищава:

1) конституционно гарантиране свобода на словото, печата и информацията;

2) демократично, деидеологизирано и прогресивно образователно дело и свободно развиваща се защитена от държавата научна мисъл и дейност;

3) ролята на християнския морал и общочовешките нравствени ценности като крупен фактор за формирането и съхраняването на българската култура и национално самосъзнание.


     VI Единство на нацията

Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. е за:

1) равноправие на всички граждани на републиката без разлика на убеждения, религия и традиции;

2) недопускане на веронетърпимост и религиозен фундаментализъм;

3) укрепване на връзките с всички българи и техните организации по света в съгласие със съответните международни документи и споразумения.


      VII Външнополитически виждания

Съюзът на репресираните след 9 септември 1944 г. утвърждава:

1) защитата на суверенитета, националната независимост, териториалната цялост и интересите на Република България;

2) политиката на установяване на добросъседство с всички народи в Европа и в целия свят;

4) категоричното си отрицателно отношение към създаването на военни блокове и разрешаването на спорни проблеми посредством война.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СОФИЯ И НА СТРАНАТА, ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ДВИЖЕНИЯ, СТОПАНСКИ И ЧАСТНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИРМИ, ДО ВСИЧКИ, КОИТО УВАЖАВАТ И СЕ ПРЕКЛАНЯТ ПРЕД ЛИЧНОСТТА И ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.


ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС С ПРИЗИВ:

Внесете своята лепта - според възможностите си и собственото си желание, в подписката за издигане на бюст-паметник на В.Левски в Парка на свободата (бившата Борисова градина).

Нека това да бъде продължение на една традиция, поставена преди десетилетия по инициатива на софиянци и на столичната община: Борисовата градина (днешният Парк на свободата) да се превърне не само в привлекателен кът за отдих, но и място за прослава на достойните и заслужили за България люде - народни будители, революционери, писатели и обществени дейци. Сред бюстовете на Г.С.Раковски, Хр.Ботев, Л.Каравелов, Х.Димитър посетителят обаче напразно търси да намери и техния верен съратник, сподвижник, борец и мъченик - Васил Левски!

Днес в едно мъчително, но и велико време на преоткриване на националните ни ценности и добродетели, на връщане към големите примери на родолюбие името и делото на Васил Левски се извисява до националния символ.

Издигането на бюст-паметник на В.Левски в първата градина на София е малка, но симптоматична стъпка по пътя на народното прераждане, на преоткриването на собствените имена и на българските примери за служба и дълг в името на Отечеството, Свободата и Общочовешкия хуманизъм.

Даренията се внасят по сметка:

ТБ "БАЛКАНБАНК" - гр. София
690 180 115 001-7 в лева;
690 604 444 300-7 във валута
За фондация "Васил Левски"

ЗА ФОНДАЦИЯ "В.ЛЕВСКИ":
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Миронов

ЗА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ":
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Д.Дойнов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ" (БОП - НС), СЪСТОЯЛО СЕ НА 23 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В ПЛОВДИВ.


Днес, 23 ноември 1991 г. в Пловдив в офиса на партията, се състоя национална конференция при следния дневен ред:

1. Отчет за изборите за народни представители, общински съветници и кметове и поуката от тях.

2. Партийната листа за кандидат-президент и вицепрезидент - Българската отечествена партия "Национален съюз" (БОП - НС) засега не издига такава кандидатура и ако въобще не издигне, ще подкрепи кандидатурата на П. Дертлиев и Д. Попов. БОП - НС все още търси обединителна личност с християнски морал, която би издигнала за президент.

3. Коментар по състава на правителството: некомпетентните амбиции на новия министър на отбраната, докладната записка на Николай Василев за четиричасовото изучаване на турски език в българското училище и постановлението на Министерския съвет за утвърждаването му, което е недопустимо, коментар на внесеното предложение на Иван Костов за премахване на данъчните облекчения на кооперациите, случаят Огнян Сапарев, намеренията и преструктуриранията на стопанската полиция с кадри от Държавна сигурност, което е недопустимо и създава условия запране на мръсни пари.

4. Разглеждане концепцията на партията по националния въпрос с изградена програма.

5. Имуществото на БСП да бъде отнето цивилизовано и демократично и да се предостави на държавата, а не да стане притежание на СДС-движение.

6. Решения на конференцията:

а) За утвърждаване на фондация "Отечество".
б) Добавка към името на партията, налагащо се от объркването на хората с Отечествената партия на труда и Отечествения съюз, бивш Отечествен фронт, а именно Българска отечествена партия "Национален съюз" (БОП - НС).
в) Преутвърждаване на новия председател на БОП - НС - Пловдивски комитет, Красимир Спасов.
г) Настоя се нулевият брой на в-к "Отечество" да излезе до края на годината.
д) Въз основа на взето решение на ЦКИС на БОП от 10 септември 1990 г. за учредяване и регистриране на фирма към партията се взе настоящото решение за развитие и разгръщане на стопанска дейност под формата и с името "Стопанска дирекция" към партията. В тази връзка се прие и необходимостта от планираното учредяване в утрешния ден на кооперация на БОП - НС между членовете на нашата партия, членовете на едноличнифирми и членове на други партии. И последното решение - декларация в защита на Македония, Хърватско, Словения и другите самоидентифициращи се и самоопределящи се народи-държави във СФРЮ.

Пресконференцията беше предварително съгласувана с масмедиите за 15.00 часа в Дома на техниката - НТС, зала 5 на тема "Ролята на Отечествената партия в парламентарните избори’91 и в президентските избори през 1992 г.

Пловдив, 23 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛ "ЕЛЕКТРОНИКА" (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела "Електроника" са известните американски експерти Гордон А. Грейвс и Гордон К. Сейболд.


Бившата инвестиционна политика на централното правителство и традиционните структури на българската електронна промишленост също допринесоха за сегашната криза в тази област. Държавната инвестиционна политика доведе до създаването на широки възможности за проектиране и производство на, общо взето, високо технологично ниво. Но беше обърнато малко внимание на концентрирането на тези инвестиции върху такива области, от които би се получило най-добра възвръщаемост. Вместо това беше давана инвестиционна поддръжка на проекти без оглед на тяхната икономическа целесъобразност. В някои случаи, тъй като инвестиционните фондове бяха в действителност ограничени, нямаше достатъчно инвестиции, които да осигурят здрава финансова и технологична основа за проекта. При отсъствието на общи конкурентни пазарни сили доведе до сегашната ситуация, при която съществува голямо непостоянство в жизнеспособността на отделните производствени организации в днешните променящи се условия. Инвестиционната политика и отсъствието на свободноконкурентни пазарни сили също доведе до създаването на висока степен на вертикална интеграция в много организации в електронната промишленост. Това на свой ред доведе до неикономично дублиране на ресурсите в нейните рамки. Докато в повечето западни икономики производителите на електроника взимат решение дали да произвеждат, или да купуват даден компонент на базата на икономическата изгода, като се осланят на мрежа от доставчици и поддоставчици, тенденцията в България беше ръководителите на фирмите да развиват в рамките на своите организации мощности за колкото е възможно по-голямо производство на съставни компоненти, необходими за производствената линия. Тенденцията, естествено, беше към непрекъснато разрастване на организациите с много високи непреки разходи.

При сегашния икономически климат между страните от СИВ вероятно всички организации от българската електронна промишленост ще работят тази година с много голям дефицит. Решението на централното правителство в края на 1989 г., че през 1990 правителството няма да покрива дефицита от основната дейност (било в лева или в твърда валута) на икономическите организации, изправи пред възможността за колапс на изследователските и производствените сектори на отрасъла.

В много по-малък мащаб през последните 15 години се развиваше държавната електронна сервизна промишленост, която главно обслужваше нуждите на вътрешния компютърен пазар. Тези фирми осигуряваха продажби и сервизни представителства на редица западни производители на компютри като IBM, Hewlett Packard и ICL. Много от тези фирми осигуряват програмни услуги за техните клиенти. Някои бяха структурирани по такъв начин, че да им се позволи да се включат и във външнотърговска дейност.

В областта на външнотърговската дейност, особено със Запада, е важно да се разбере, че с указ на централното правителство всички външнотърговски дейности бяха запазен периметър на така наречените външнотърговски организации (ВТО). ВТО като цяло се специализираха по отрасли. До началото на 1990 г. за една производствена организация или за научноизследователски институт не беше възможно да осъществява преки търговски контакти със западни фирми. Очевидно ВТО ревниво пазеха своята територия на действие.
Следователно повечето производствени организации нямат практика в търговията на световния пазар нито като купувачи на продукти, нито като продавачи на стоки и услуги. Макар че някои ВТО в електронния сектор направиха опити да продадат продукти от българската електронна промишленост на Запад, успехът беше съвсем скромен, тъй като те бяха предназначени за пазара на СИВ. На базата на лични наблюдения може да се твърди, че повечето ВТО нямат достатъчно ясна представа за процесите и изискванията на световния пазар.

Повечето от научноизследователските институти в областта на електронната промишленост поради връзките им с БАН и техния Координационен център за информатика и изчислителна техника (КЦИИТ) за известно време можеха независимо да установят дългосрочни работни взаимоотношения със западните си партньори - както научни, така и търговски. Въпреки че тези връзки бяха съсредоточени главно върху сътрудничеството в областта на научноизследователската дейност, а не толкова в търговската, нивото на знание и разбиране на западната търговска дейност е много по-високо в тези институти, отколкото в производствения сектор.


ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

Болшинството на научноизследователските и производствените организации в електронната промишленост не бяха засегнати в голяма степен - нито в отрицателна, нито в положителна насока - от мерките на икономическата реформа през 1989 г. чрез Указ 56. Голяма потенциална изгода за повечето фирми, появила се в началото на 1990 г., беше разрешението за всяка икономическа организация в България да регистрира извършването на външнотърговска дейност, което премахна монопола на ВТО. За съжаление поради липсата на опит като цяло на западния пазар от страна на ръководството на много производствени фирми и поради бързата обща тенденция към спад не се наблюдаваха значителни постижения в този отрасъл.

Главният незабавен резултат от Указ 56 в електронния сектор беше даването на възможност за създаването на хиляди малки частни фирми, обикновено с не повече от пет или шест служители, извършващи основно външно- и вътрешнотърговска дейност или дребномащабни софтуеърни или хардуеърни проектантски услуги или микрокомпютърно обслужване. В много случаи в тези фирми са частично заети специалисти, които са служители все още и на основните организации на електронната промишленост. В този момент е трудно да се направи оценка на действителното икономическо въздействие на тези малки фирми върху отрасъла като цяло; но от непосредствено наблюдение можем да заключим, че в областта на дребномащабната външно- и вътрешнотърговска дейност в електронното оборудване те представиха много високо ниво на агресивна конкуренция,която преди това не съществуваше.

Бързото развитие на такъв голям брой предприемачески настроени малки фирми е много насърчително. Анализът на тези фирми обаче разкрива редица проблеми. Първо, повечето са с малък капитал както в лева, така и в конвертируема валута. Някои от по-големите от тези фирми успяха да привлекат западноевропейски партньори и по такъв начин и някои инвестиции. За момента изглежда, че за повечето от тези фирми няма сносен източник на рисков капитал вътре в страната, нито пък търговска банкерска система, подходяща за нуждите на малките предприятия. Второ, въпреки че Указ 56 и неговите уточнения позволяват и до известна степен поощряват създаването на малки частни фирми, съществуващата правителствена бюрократична структура активно спъва както тяхното учредяване, така и търговската им дейност. Трето, отсъствието на система от доставчици и поддоставчици възпрепятства създаването на дребни производствени предприятия по електроника, широко разпространени в САЩ.

Да се върнем към обсъждането на главните организации от електронната промишленост. Необходимо е да се вземат незабавни краткосрочни стабилизационни мерки и да се предприемат дългосрочни структурни реформи. Както вече споменахме, в миналото бяха направени много големи инвестиции в технологична инфраструктура на електронната промишленост. По-голямата част от технологичната база съответства на съвременна технологична база на Запада. Освен това квалифицираната работна ръка на тази промишленост представлява допълнителен голям ресурс. Въпреки че общият брой на служителите в електронната индустрия е може би два пъти повече от необходимия и следователно е неизбежно да възникнат търкания, смятаме, че е в интерес на страната да използва най-доброто от този ресурс. Поради тежката икономическа ситуация в този отрасъл трябва да се вземат незабавни мерки да се запази този ресурс.

В случая с най-високо квалифицираната част от работната сила (инженери, проектанти, научни работници) през последната година се наблюдава масово напускане на страната с цел търсене на по-добри възможности за реализация на Запад. Високообразованата и висококвалифицирана работна ръка очевидно представлява ресурс, който не може да се замени в кратък срок, и без подходящи специалисти технологичната база на промишлеността ще бъде фактически безполезна.

От анализа на главните фирми от производствения сектор на електронната промишленост можем да заключим, че:

- Всички фирми имат оборудването и работна сила с по-големи производствени възможности;

- В много фирми тези възможности могат да се използват за производството на западни електронни продукти или това би могло да стане с малки инвестиции;

- Някои фирми имат съвременна продукция, която е с техническо качество, равно на неговите западни конкуренти;

- Повечето фирми притежават една или повече производствени единици, които понастоящем създават продукция, която вече не е конкурентоспособна нито на пазара на СИВ, нито на световния; световните възможности на тези единици обаче са годни за използване.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 10"А" И ОТ N 18 ДО N 34 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращенията да се четат:

ЗИПВР - Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката;

ЗИНПОСК - Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 10 "А"


Постъпило е предложение на Централното ръководство на политическа партия Политически форум "Преображение" за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 12 януари 1992 г. Издигнатите кандидати за президент - Сийка Георгиева, и за вицепрезидент - Георги Димитров, са дали писмено заявление да бъдат регистрирани, а освен това са декларирали, че през последните 5 години са живели в страната.

С молбата за регистрация се иска утвърждаване на оранжев цвят на изборната бюлетина, с какъвто партията е участвала в изборите за народни представители, общински съветници и кметове, поради което се ползва с предимството по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

Централната избирателна комисия намира, че са спазени изискванията на чл. 93-95 от конституцията и чл. 6 от ЗИПВР, поради което

РЕШИ:

Регистрира Сийка Петрова Георгиева - ЕГН 36083ХХХХ, като кандидат за президент и Георги Ганчев Димитров - ЕГН 300206ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от партия Политически форум "Преображение", за участие в изборите, насрочени на 12 януари 1992 година.

Регистрира оранжев цвят на изборната бюлетина на горепосочените кандидати.

29 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 18

Постъпило е предложение от централното ръководство на Българската работническо-селска партия - Варна, взето от 5 от общо 6 членове на същото, за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г. Издигнатите кандидати за президент Правдолюб Кожухаров и за вицепрезидент Симеон Янулов са дали писмено заявление да бъдат регистрирани от името на партията и са декларирали, че отговарят на условията по чл. 93-95 от конституцията.

С оглед разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР партията може да запази цвета на бюлетината, с която е участвала в изборите на 13 октомври 1991 г. Недопустимо е обаче регистрирането на двуцветна бюлетина, тъй като съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗИПВР изборните бюлетини могат да бъдат само едноцветни или бели с цветни ивици. Затова следва да се уважи искането за цветове, но разположени като ивици на бял фон.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Правдолюб Георгиев Кожухаров - ЕГН 331001ХХХХ, като кандидат за президент и Симеон Желев Янулов - ЕГН 370701ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Българската работническо-селска партия - Варна, за участие в изборите, насрочени на 12 януари 1992 г., с цвят на изборната бюлетина - бял с една червена и една зелена ивица.

6 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 19

Постъпило е предложение от централното ръководство на Българската демократическа партия, взето от четирима от общо петима членове на Централния съвет на партията, за регистрация на кандидати за президенти вицепрезидент за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г. Издигнатите кандидати за президент - Йоло Денев и за вицепрезидент -Георги Статков са дали писмено заявление да бъдат регистрирани от името на партията и са декларирали, че отговарят на условията по чл. 93-95 от конституцията.

С молбата за регистрация се иска утвърждаване на бял цвят на бюлетината със синя и зелена ивица. Искането е основателно, тъй като с такава бюлетина партията е участвала в изборите на 13 октомври 1991 г. и се ползва от привилегията по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира Йоло Димитров Денев - ЕГН 400101ХХХХ, като кандидат за президент и Георги Димитров Статков - ЕГН 320826ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Българската демократическа партия, за участие в изборите на 12 януари 1992 г., с цвят на изборната бюлетина бял с една синя и една зелена ивица.

6 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 20


Постъпило е предложение от Централното ръководство на Свободната кооперативна партия за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г. Издигнатите кандидати за президент - Димитър Марковски, и за вицепрезидент - ПетърГеоргиев, са дали писмено заявление да бъдат регистрирани от името на партията и са декларирали, че отговарят на условията по чл. 93-95 от конституцията.

С молбата за регистрация се иска утвърждаване на бял цвят на изборната бюлетина с една оранжева и с една зелена ивица, с каквато партията е участвала в изборите за народни представители, общински съветници и кметове, поради което се ползва с предимството на чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

Централната избирателна комисия намира, че са спазени изискванията на чл. 93-95 от конституцията и чл. 6 от ЗИПВР, поради което

РЕШИ:

Регистрира Димитър Марков Марковски - ЕГН 450815ХХХХ, като кандидат за президент и Петър Манолов Георгиев - ЕГН 390828ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Свободната кооперативна партия, за участие в изборите, насрочени на 12 януари 1992 г., с цвят на изборната бюлетина бял с една оранжева и с една зелена ивица.

6 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 21


Постъпило е предложение от ръководството на движение "Безпартийни за демокрация" за регистрация на кандидати за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г., Петър Манолов Георгиев - за президент, и Емилия Георгиева Савова - за вицепрезидент. Представен е заверен препис от съдебно решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации, че съответстват на изискванията на чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да се кандидатират от името на движение "Безпартийни за демокрация".

Искането за регистрация на бюлетината е бяла с една сива ивица, с каквато бюлетина движението е участвало в последните парламентарни избори. Следователно е налице привилегията по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите на 12 януари 1992 г. Петър Манолов Георгиев - ЕГН 390828ХХХХ, кандидат за президент и Емилия Георгиева Савова - ЕГН 451116ХХХХ, кандидат за вицепрезидент, предложени от движение "Безпартийни за демокрация", с цвят на изборната бюлетина бял с една сива ивица.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 22


Постъпило е предложение от централното ръководство на Политическа партия (ПП) "Обновление" - Дружество за защита на правата на лишените от свобода (НДЗПЛССС) за регистриране на кандидати за президент - Цветан Ковачев и за вицепрезидент - Елена Маринова. В приложения към документите за регистрация протокол N 47 на събранието на членовете на ПП "Обновление" се съдържа решение, което противоречи на съдържанието на предложението - за кандидат за президент се сочи Елена Маринова, а за вицепрезидент Цветан Ковачев. Централната избирателна комисия е уведомила своевременно вносителите на предложението за констатираните несъответствия в съдържанието на внесеното предложение и цитирания протокол. До 7 декември 1991 г. 18,06 ч. ПП "Обновление" не е извършила необходимите корекции и уточнения.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрацията на предложените от името на ПП "Обновление" кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 12 януари 1992 г.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Върховния съд на Република България.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 23


Постъпило е предложение от инициативен комитет в седемчленен състав с искане за регистриране на независими кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 12 януари 1992 г. Предложените кандидати за президент - Благовест Сендов и за вицепрезидент - Огнян Сапарев са декларирали, че отговарят на условията на чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да бъдат регистрирани от името на инициативния комитет. Приложен е списък с имената и подписите на над 5000 избиратели.

В предложението се поставя искане за участие в изборите с бяла бюлетина с една синя и с една червена ивица. Това искане е неоснователно, тъй като в чл. 6, ал. 3 от ЗИПВР не е уреден въпросът с каква бюлетина участват в изборите независимите кандидати. В този случай съгласно параграф 2 от ЗИПВР се прилагат разпоредбите на ЗИНПОСК. В чл. 71, ал. 1 от този закон независимите кандидати участват в изборите с бюлетини с бял цвят. Ето защо и в изборите на 12 януари 1992 г. независимите кандидати могат да участват само с бели бюлетини.

Поради изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия    

РЕШИ:

Регистрира инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 12 януари 1992 г. в състав: акад. Петър Николов Динеков, Михаил Димитров Бъчваров, Маргарит Стефанов Николов, Христо Панчев Смоленов, Анна Христова Ташева, Васил  Димитров Чичибаба и Ячко Павлов Иванов.

Регистрира за участие в изборите на 12 януари 1992 г. предложените от инициативния комитет кандидати: Благовест Христов Сендов - ЕГН 320208ХХХХ, за президент и Огнян Стефанов Сапарев - ЕГН 420804ХХХХ, за вицепрезидент.

Регистрираните кандидати да участват в изборите на 12 януари 1992 г. с бяла бюлетина.

7 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 24

С решение N 16 от 4 декември 1991 г. Централната избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите на 12 януари 1992 г. Димитър Крумов Димитров - ЕГН 410824ХХХХ, като кандидат за президент и Цветан Цветанов Георгиев - ЕГН 510101ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Свободна демократическа партия.

Постъпило е заявление от Цветан Цветанов Георгиев, с което оттегля съгласието си да бъде издигната кандидатурата му и моли да бъде заличен от списъка на кандидатите.

На заседание на 6 декември 1991 г. Централното ръководство на Свободната демократическа партия е взело решение, с което издига кандидатурата на Велчо Дочев Велев за вицепрезидент, с приложени заявление и декларация от кандидата.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира, че са спазени изискванията на чл. 93-95 от конституцията и чл. 6 от ЗИПВР, поради което

РЕШИ:

Регистрира Велчо Дочев Велев - ЕГН 421103ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложен от Свободна демократическа партия, за участие в изборите, насрочени за 12 януари 1992 г. на мястото на Цветан Цветанов Георгиев.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 25

Постъпило е предложение от ръководството на Български национален съюз "Нова демокрация”, с което се предлагат за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Иван Лазаров Иванов - кандидат за президент, и Петър Иванов Димитров - кандидат за вицепрезидент. Представен е заверен препис от съдебното решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации и заявления по утвърдените образци, с които удостоверяват, че отговарят на изискванията на чл. 93-95 от конституцията и изявяват съгласието си да се кандидатират от името на Български национален съюз "Нова демокрация”. Направено е искане за бяла бюлетина с една синя ивица.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Иван Лазаров Иванов - ЕГН 210118ХХХХ, като кандидат за президент и Петър Иванов Димитров - ЕГН 440712ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Български национален съюз "Нова демокрация”, с цвят на изборната бюлетина бял с една хоризонтална синя ивица.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 26

С решение N 18 от 6 декември 1991 г. Централната избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите на 12 януари 1992 г. Димитър Марков Марковски - ЕГН 450815ХХХХ, като кандидат за президент и Петър Манолов Георгиев - ЕГН 390828ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Свободната кооперативна партия.

Постъпила е декларация от Петър Манолов Георгиев, че се отказва от кандидатурата си за вицепрезидент.

С протокол от 5 декември 1991 г., точка 6 от редовното заседание на РГ на ВКС - Свободна кооперативна партия издига алтернативната кандидатура за вицепрезидент на Димитър Георгиев Савов, в случай че Петър Манолов отпадне. С предложение на РГ на ВКС от 6 декември 1991 г. с приложени заявление и декларация от Димитър Георгиев Савов е издигната кандидатурата му като вицепрезидент.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира, че са спазени изискванията на чл. 93-95 от конституцията и чл. 6 от ЗИПВР, поради което

РЕШИ:

Регистрира Димитър Георгиев Савов - ЕГН 371008ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложен от Свободната кооперативна партия, за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г., на мястото на Петър Манолов Георгиев.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 27

Постъпило е предложение от ръководството на Независима демократична партия, с което се предлагат за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Петър Николов Гогов - кандидат за президент, и Богдан Борисов Йоцов - кандидат за вицепрезидент. Представен е заверен препис от съдебното решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации и заявления, с които удостоверяват, че отговарят на изискванията на чл. 93-95 от конституцията и изявяват съгласието си да се кандидатират от името на Независима демократична партия. Основателно е искането за регистрацияна бяла бюлетина с една хоризонтална черна ивица, тъй като със същата бюлетина партията е участвала в предходните парламентарни избори и се ползва с привилегията по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Петър Николов Готов - ЕГН 401120ХХХХ, като кандидат за президент и Богдан Борисов Йоцов - ЕГН 321024ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Независима демократична партия, с цвят на изборната бюлетина бяла с една хоризонтална черна ивица.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 28

Постъпило е предложение от Централния комитет на Българската комунистическа партия за регистрация на кандидати за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г.: Асен Стойков Младенов - за президент, и Иван Цветанов Георгиев - за вицепрезидент.

Представен е заверен препис от съдебното решение за вписване на партията в регистъра на Софийския градски съд. Кандидатите са декларирали, че през последните 5 години са живели в страната и отговарят на изискванията на чл. 93-95 от конституцията. Те са заявили своето съгласие да се кандидатират от името на БКП.

Искането за регистрация на бюлетина с червен цвят е заявено, след като вече е постъпило подобно искане от друга политическа партия, което е надлежно вписано в регистъра на Централната избирателна комисия. След като предизборната коалиция на БСП, участвала в изборите за обикновено Народно събрание с червена бюлетина, не е издигнала кандидат за президент и вицепрезидент, отпада привилегията по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР и важи поредността на постъпилите искания в ЦИК. Предлага се алтернативен цвят на бюлетината - бяла с три червени ивици, с каквато БКП е участвала в изборите на 13 октомври 1991 г.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г.Асен Стойков Младенов - ЕГН 300413ХХХХ, за кандидат за президент и Иван Цветанов Георгиев - ЕГН 360723ХХХХ, за кандидат за вицепрезидент с бяла бюлетина с три червени ивици.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 29

Постъпило е предложение от Централното ръководство на политическата партия Съюз на демократичните партии и движения (СДПД) "Ера-3" за регистрация на кандидати за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г.: Славомир Драганов Цанков - за президент, и Михаил Кръстанов Миланов - за вицепрезидент.

Представен е заверен препис от съдебно решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации, че съответстват на изискванията на чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да се кандидатират от името на СДПД "Ера-3".

Искането за регистрация на бюлетина с червен цвят е основателно, тъй като е заявено първо от СДПД "Ера-З". Предизборната коалиция на БСП, участвала в изборите за народни представители, общински съветници и кметове с червена бюлетина, не е издигнала кандидати за президент и вицепрезидент, поради което отпада привилегията по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите на 12 януари 1992 г. Славомир Драганов Цанков - ЕГН 491128ХХХХ, за кандидат за президент и Михаил Кръстанов Миланов - ЕГН 341001ХХХХ, за кандидат за вицепрезидент, предложени от Съюза на демократичните партии и движения "Ера-3", с червен цвят на изборната бюлетина.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 30

Постъпило е предложение от инициативен комитет в петчленен състав с искане за регистриране на независими кандидати за изборите на 12 януари 1992 г. Предложените кандидати за президент - Велко Вълканов Иванов, и за вицепрезидент - Румен Илиев Воденичаров, са декларирали, че отговарят на условията на чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да бъдат регистрирани от името на инициативния комитет. Предложен е и списък с имената, адресите и подписите на над 5000 избиратели.

В предложението се поддържа искането за участие в изборите с бяла бюлетина с една розова ивица. Това искане е неоснователно, тъй като в чл. 6, ал. 3 от ЗИПВР не е уреден въпросът с каква бюлетина участват в изборите независимите кандидати. В този случай, съгласно параграф 2 от ЗИПВР, се прилагат разпоредбите на ЗИНПОСК. В чл. 71, ал. 1 от този закон независимите кандидати участват в изборите с бюлетини с бял цвят. Ето защо и в изборите на 12 януари 1992 г. независимите кандидати могат да участват само с бели бюлетини.

Поради изложеното и на основание чл. 3, ал. 3 и чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира инициативен комитет за издигане на кандидатите за президент - Велко Вълканов Иванов, и за вицепрезидент - Румен Илиев Воденичаров, за изборите на 12 януари 1992 г. в състав: Асен Манолов Димитров, Гинчо Маринов Павлов, Росица Тодорова Филипова, Ради Николов Радев и Костадинка Манолова Вълчева.

Регистрира предложените от инициативния комитет кандидати Велко Вълканов Иванов - за президент, и Румен Илиев Воденичаров - за вицепрезидент, за участие в изборите на 12 януари 1992 г.

Регистрираните независими кандидати да участват в изборите с бяла изборна бюлетина.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 31

C решение N 10 "A" от 29 ноември 1991 г. Централната избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите на 12 януари 1992 г. Сийка Петрова Георгиева - ЕГН 360822ХХХХ, като кандидат за президент и Георги Генчев Димитров като кандидат за вицепрезидент, предложени от Политически форум "Преображение".

Постъпила е молба от Георги Генчев Димитров, че поради внезапно влошаване на здравословното му състояние моли да отпадне кандидатурата му за вицепрезидент.

На 6 декември 1991 г. в Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Централното ръководство на Политически форум "Преображение", с което е предложена кандидатурата за вицепрезидент на Станчо Манев Митев за участие в изборите на 12 януари 1992 г. с приложени заявление и декларация от кандидата.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира, че са спазени изискванията на чл. 93-95 от конституцията и чл. 6 от ЗИПВР, поради което

РЕШИ:

Регистрира Станчо Манев Митев - ЕГН 240303ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложен от Политически форум "Преображение", за участие в изборите, насрочени за 12 януари 1992 г., на мястото на Георги Генчев Димитров.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 32

Постъпило е предложение от Централното ръководство (Национален съвет) на Националната партия на труда, частните собственици, производителите и творците (НПТЧСПТ) за регистрация на кандидатите за изборите, насрочени на 12 януари 1992 г., за президент - Димитър Крумов Димитров, и за вицепрезидент - Керанка Христова Ангелова.

Представени са протокол от заседание на НПТЧСПТ, на което са издигнати кандидатурите, както и заверен препис от съдебното решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации, че през последните 5 години са живели в страната и отговарят на изискванията на чл. 93-95 от конституцията. Те са заявили съгласието си да се кандидатират от името на Националната партия на труда, частните собственици, производителите и творците.

Предложението за регистрация на бюлетина с бял цвят с една зелена ивица дублира постъпилото по-рано и вписано в регистъра на Централната избирателна комисия искане за същата бюлетина от Българската национално-радикална партия. Като алтернатива в предложението е посочена бяла бюлетина с две зелени ивици.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в насрочените на 12 януари 1992 г. президентски избори Димитър Крумов Димитров - ЕГН 410824ХХХХ, като кандидат за президент и Керанка Христова Ангелова - ЕГН 471010ХХХХ, като кандидатза вицепрезидент от името на Националната партия на труда, мастните собственици, производителите и творците с бяла изборна бюлетина с две зелени ивици.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 33

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от коалицията "Предизборен съюз за национално спасение", съставена от Българската отечествена партйя "НС" и Движението за демокрация и социална справедливост, с което се издигат като кандидати за предстоящите президентски избори на 12 януари 1992 г. Крум Савов Крумов - Куманов - като кандидат за президент, и Венчеслав Славчов Георгиев - като кандидат за вицепрезидент. Представено е споразумение между Българската отечествена партия "НС" и Движението за демокрация и социална справедливост за съвместно участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. под наименованието Предизборен съюз за национално спасение на БОП "НС" и ДДСС, подписано от ръководителите на двете организации. Приложени са и преписи от съдебните решения, с които коалиращите се организации са вписани в регистъра на Софийски градски съд.

Кандидатите Крум Савов Крумов - Куманов и Венчеслав Славчов Георгиев са попълнили декларации, че отговарят на условията по чп. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да се кандидатират от името на Предизборния съюз за национално спасение, включващ Българската отечествена партия "НС" и Движението за демокрация и социална справедливост.

С молбата за регистрация се иска утвърждаване на бял цвят на бюлетината с една зелена, една жълта и с една зелена ивица.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в насрочените на 12 януари 1992 г. президентски избори Крум Савов Крумов - Куманов - ЕГН 400103ХХХХ, като кандидат за президент и Венчеслав Славчов Георгиев - ЕГН 490621ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от коалицията Предизборен съюз за национално спасение на Българската отечествена партия "НС" и Движението за демокрация и социална справедливост.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 34

Постъпило е предложение от Националния консултативен политически съвет на партия "Съединени демократични сили - Десен демократичен алианс” за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 12 януари 1992 г. Предложени са кандидати за президент - Кузман Георгиев Кузманов, и за вицепрезидент - Никола Костадинов Шумарев.

Представен е заверен препис от протокола от заседание на централното ръководство на партията, на което са издигнати кандидатурите, както и заверен препис от съдебното решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации, че съответстват на изискванията на чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да се кандидатират от името на партия "Съединени демократични сили - Десен демократичен алианс". Основателно е искането за регистрация на бяла бюлетина с три сини ивици, тъй като първи по време са заявили тази бюлетина.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Кузман Георгиев Кузманов - ЕГН 400811ХХХХ, като кандидат за президент и Никола Костадинов Шумарев - ЕГН 300922ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент от името на Национален консултативен политически съвет на партия "Съединени демократични сили - Десен демократичен алианс" с цвят на изборната бюлетина бяла с три сини ивици.

7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:23    
10.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или изполpване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!