12 ноември 1993


София, 12 ноември 1993 година
Брой 222 /1010/


София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA КОНФЕДЕРАЦИЯТА НA ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НA ФЕДЕРАТИВНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НA ВЪЗНИКНАЛИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ.


На среща на Изпълнителния съвет на Конфедерацията на труда /ИС на КТ "Подкрепа"/ с Изпълнителния съвет на федеративната контролно-ревизионна комисия на Синдикалната миньорска федерация /ИС и ФКРК на СМф/ "Подкрепа", състояла се на 8 ноември 1993 г. в сградата на конфедерацията, бяха уточнени възникналите недоразумения въз основа на някои публикации в пресата и радиопреданания.

Изясни се:

1. СМФ "Подкрепа" е била, е и ще бъде винаги органична част от КТ "Подкрепа". Инсинуациите, че миньорската федерация на КТ "Подкрепа" ще се отдели от нея като самостоятелна конфедерация под ръководството на г-н Р.Ненов, не отговарят на истината.

2. Президентът на СМФ "Подкрепа" Димитър Димов е бил умишлено подведен от Р.Ненов, че съществуват факти и документи, уличаващи двама ко[н]федерални секретари - Евгения Косева и Борис Нейчев, както и юридическия съветник на ИС на конфедерацията Мариана Иванова във финансови нарушения.

Г-н Димов поднесе лично извинение на засегнатите лица.

Обсъждано беше синдикалното състояние на СМФ "Подкрепа" и някои допуснати нарушения на конфедералния устав. Констатира се, че миньорската федерация на "Подкрепа" е в добро организационно състояние, и са взети мерки за недопускане отклонения от устава на КТ "Подкрепа".

Допуснатите пропуски се дължат на липса на опит и недоглеждане и в никакъв случай не са били целенасочени за компрометиране на КТ "Подкрепа" и дестабилизирането й.

Обсъдено беше повишеното социално напрежение в миньорските среди, възникнало поради неспазване на рамковото споразумение от страна на правителството.

ИС на СМФ "Подкрепа" се обърна с молба към ИС на конфедерацията за оказване на методична и координираща помощ за решаване на тези проблеми.

Получихме уверение за ефективно съдействие от ИС на конфедерацията и веднага бяха направени много рационални предложения, като ни беше дадена възможност още веднъж да почувстваме силата на синдикалната солидарност.

София, 9 ноември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФКРК
ПРИ СМФ "ПОДКРЕПА": Д. Ангелов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА СТАБИЛНОСТТА НA СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.


Изпълнителният съвет на Национален професионален съюз /ИС на НПС/ изразява своята загриженост и тревога от взривоопасната политическа игра на комунистическото мнозинство в парламента на Република България. Прякото намесване на законодателната в съдебната власт практически цели нейната дестабилизация. И това не е без цел. Свидетели сме, че понастоящем с нормативни актове на комунистическото правителство се накърняват интересите и се нарушават права, включително трудови и социални, на милиони български граждани. Независимостта на съдебната власт е важна предпоставка за това, че незаконосъобразните решения на изпълнителната власт ще бъдат санкционирани своевременно. Стабилността на съдебната власт в страната е заложена на карта. Очевидно е, че този парламент не желае да осъществява превантивен контрол и върху нормативните актове на собствения си кабинет. Нещо повече. Мнозинството се старае да превърне в послушен инструмент и третата власт.

Всичко това означава само едно - необходими са най-скорошни предсрочни парламентарни избори.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИНДИКАТА НA ПОЖАРНИКАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НA РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НA ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НA ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА В СТРАНАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С чувство на голяма тревога и загриженост се обръщаме към Вас с настоящото писмо, по повод на застрашителното състояние на противопожарната охрана на страната. Ярко доказателство за това са непрекъснатото увеличаване на броя на пожарите и щетите от тях през последните две години. През този период изгоряха много промишлени, селскостопански, търговски и други обекти и хиляди декари гори, с което се нанесоха колосални материални и екологични щети на държавата.

През 1992 г. пожарите в сравнение с 1991 г. и която и да е предидуща година са увеличени над 2 пъти.

През 1993 г. броят на пожарите и загубите от тях досега са не само значително увеличени спрямо 1992 г., но те достигнаха рекордни размери за страната ни. Материалните щети от пожарите през тази година се измерват с милиарди левове. Само от възникналите досега 756 горски пожара са унищожени 83 640 дка гори, а нанесените щети от тях възлизат на около 3 милиарда лева. Изпепелени бяха от пожарите още много ценна продукция, суровини, фураж, сгради и други ценности на страната. От пожарите загинаха и много хора, а голяма част останаха инвалиди до края на живота си.

За тревожното състояние, в което се намира противопожарната охрана на страната, определено влияние оказват обективните условия и трудности. Но ние смятаме, че на броя на пожарите и щетите от тях можеше и може по-ефективно да се противодейства чрез по-добра организация и активност на Националната служба за противопожарна охрана /НСПО/ при МВР, противопожарните органи в страната и ангажирането на широките обществени слоеве в борбата с пожарите.

През 1992 и 1993 г. в печатните средства за масова информация излязоха много на брой критични материали за състоянието на противопожарната охрана на страната, за стила и методите на работа на ръководството на НСПО, за оперативно-техническата готовност на специализираните поделения за противопожарна охрана за извършени злоупотреби, използване на служебно положение и нанесените от тях материални щети на държавата и др.

Всичко това даде повод да се извърши проверка на дейността на НСПО. Такава беше извършена от Служба "Инспекторат" при МВР през месеците април и май 1993 г. Проверката потвърди голяма част от фактите, изнесени в пресата. Освен това тя разкри съществени слабости и недостатъци в дейността на НСПО. Очакваше се, че ще се вземат радикални мерки за подобряване на противопожарната охрана на страната, но досега това все още не е направено.

Основни причини за тревожното състояние на потивопожарната охрана на страната ние смятаме:

1. Неизпълнение цялостно и ефективно на основните задачи, залегнали в Закона за МВР и сега действащия Закон за противопожарната охрана и издадените въз основа на него нормативни актове от страна на НСПО.

2. Неразработването от НСПО на национална стратегия, форми и средства за осъществяването на противопожарната охрана в страната, съгласно изискванията на чл.16. ал.2 от Закона за МВР. Такава задача НСПО е планирала, но в продължение на 2 години по нея нищо още не е
направено.

3. Неосъвременяването от НСПО на нито един нормативен документ по противопожарната охрана, а необходимостта от това е голяма в условията на извършващите се у нас реформи.

4. НСПО не анализира цялостно и задълбочено пожарната обстановка в страната и възникващите проблеми в областта на противопожарната охрана, а така също големите и характерни пожари и на базата на напразените изводи от тях да дава определени насоки и указания за работа на противопожарните органи.

5. Поделенията на специализираните органи за противопожарна охрана в страната са в крайно тежко материално-техническо състояние, понижена е тяхната оперативно-техническа готовност и боеспособност. В резултат на това голям брой пожари не се загасяват навреме и в малки размери и граници.

По данни на НСПО над 1/3 от противопожарните автомобили са морално и физически остарели и са снети от дежурство, а голяма част от останалите 2/3 са с изтекъл срок на експлоатация. Това критично състояние на боеспособността на противопожарните поделения създава голяма опасност за националното богатство от пожари, някои от които не е изключено в недалечно бъдеще да вземат непредвидими катастрофални размери с тежки материални последствия за държавата и с много човешки жертви.

6. Голямата вина на ръководството на НСПО, което през 1992 г. не съумя да оползотвори отпуснатите му 9 милиона лева за купуване на противопожарна техника и организирането и осъществяването на ремонт на такава. Пропилени бяха от него и 1 милион и 200 хиляди лева чрез сключване на неизгодна сделка с частна фирма.

7. Неправилната и недалновидна кадрова политика на ръководството на НСПО, която създаде напрежение и несигурност в кадрите и нарушаване на учебния процес във факултет "Противопожарна охрана".

Назначаването на ръководни и други длъжности в НСПО на служители с нисък професионализъм и недобра ръководна компетенция силно занижиха възможностите на тази служба да разработва и решава стоящите пред нея важни и от национално значение задачи в осигуряването на пожарната безопасност на страната.

8. Изоставане на научно-изследователската дейност в областта на противопожарната охрана. Научноизследователският институт по противопожарна охрана към НСПО се ръководи от професионално некомпетентно лице по въпросите на противопожарната охрана, но човек близък на директора на НСПО. Институтът досега не е разработил съществени проблеми в областта на противопожарната охрана и почти с нищо не помага за нейното подобряване и усъвършенстване.

9. Недостатъчни и в много случай неефективни са набелязаните мероприятия от страна на НСПО.

10. Силно понижаване на държавния противопожарен надзор и на пожаропревантивна дейност от страна на НСПО в страната, които са явяват основни форми в борбата с пожарите.

С настоящото писмо изразяваме своето професионално виждане и голямата си тревога, че ако не се вземат бързи, решителни и ефикасни мерки за отстраняването на неудачите и нерешените проблеми в областта на противопожарната охрана, сериозна заплаха грози икономическата и екологическата сигурност на страната и живота на много хора.

На основание на изнесеното предлагаме да се потърси съответна отговорност на лицата, виновни за сегашното състояние на противопожарната охрана в страната и да се вземат неотложни мерки за нейното подобряване.

София, 27 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ПОЖАРНИКАРИТЕ: Вл. Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA СЕДЕМНАДЕСЕТЧЛЕНЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ, ЧЛЕНОВЕ НA КООПЕРАЦИЯ "ОТЕЧЕСТВО". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до председателите на парламентарните групи на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили, Движението за права и свободи и Нов съюз за демокрация, до министъра на правосъдието, до Висшия съдебен съвет и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ОТГОВОРНИ ЗА СЪДБИНИТЕ НA БЪЛГАРИЯ,

Със съдействието на съдебната власт се извършва нагло беззаконие. Държавно имущество за милиони левове се използва от частни лица, дори е превърнато в акции. Един от най-уважаваните всекидневници е в ръцете на крадци, които го провъзгласиха за "частен вестник". "Отечествен вестник" се прави върху държавни бюра, с държавни пишещи машини, ксерокси, фототехника, касетофони, телевизори, телефони, мебелировка, обслужва се с държавни автомобили и телекси. Дори заглавието е чужда собственост - запазена марка на Отечествения съюз.

Единствената пречка за окончателното узаконяване на тази "черна приватизация" е кооперация "Отечество", създадена от 48 журналисти, работещи във вестника. На тази кооперация държавата предостави за ползване имуществото на бившата тоталитарна организация Отечествен фронт. Чрез съдебни игри се "доказва", че кооперация няма, че кражбата е "порядъчна", а лъжеакционерното дружество "Отечество" - законно. От 48 кооператори 42-ма не са се съгласили с това. А съдът продължава да брои и не може да ги сметне. Кооперацията не пасва на далаверата и на нейните автори. Има всички доказателства, представени на прокуратурата още през януари 1993 г., че това са богопомазаният в миналото син на Станко Тодоров и дъщерята на небезизвестния доскорошен шеф на Нефтохим Борис Кършев. Тези "бедняци" са авторите на добре замислената схема за "елегантно" грабителство - под носа на прокуратурата и с прякото съдействие на съдебните институции.

След като изминахме всички законни пътища, за да докажем нашата неоспорима правота, след като стигнахме до Върховния съд, се убедихме, че няма независимо правосъдие.

Обявяваме окупационна стачка и декларираме нашите искания:

Държавата да се сети, че има имущество и да си го прибере.

Прокуратурата да се намеси в явните беззакония и да накаже виновниците за фалшивото преобразуване на кооперацията в акционерно дружество.

Да се спре незаконното ползване на марката "Отечествен вестник".

Почтен съд най-после да преброи кооператори и фалшификатори.

София, 10 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НA БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ" /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НA ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА СЪЮЗА, ПРОЧЕТЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛЯ СТЕФАН ЛИЧЕВ ПРЕД ЗАСЕДАНИЕTO НA ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ /6 И 7 НОЕМВРИ 1993 Г./.


Когато се заговори за избори, най-често задаваният въпрос от нашите членове и симпатизанти е как ще участваме в едни нови избори - самостоятелно или в коалиция? Дали при всички случаи можем да излезем със самостоятелна бюлетина?

Нашите противници добре знаят, че създаването на сателитни аграрни организации е най-доброто оръжие срещу БЗНС. Те разчитат на объркването и разколебаването на нашия електорат.

Затова ние, макар и с малка надежда да бъдем чути, ги призоваваме да спрат своята антиземеделска дейност.

Не е никакво достойнство да си лидер на събрани 50 души, истинското достойнство е да се подчиниш на устава на земеделски съюз и чрез работата си да получиш признанието на 170 000 сдружени земеделци. При чисто мажоритарната система на гласуване земеделският съюз задължително трябва да търси съюзници, формите на сътрудничество и тук могат да бъдат най-разнообразни. Ние можем да влезем в коалиция с други демократични организации, при условие че предварително подпишем споразумение за общото в нашите програми, което ще поддържаме, както и за различията, които не бива да бъдат по принципни въпроси, за да не доведат до нерешими конфликти. Това споразумение трябва да е известно на българската общественост, за да няма отстъпление от него или удари в гърба, както стана преди последните избори спрямо БЗНС - Н.Петков при изготвянето на листите в коалицията СДС.

Ние можем да постигнем споразумение с отделни политически сили за разпределяне районите на влияние, както и за следизборно сътрудничество в парламента. Този вариант е за предпочитане, защото той ще даде пълна възможност за разгръщане на възможностите за победа на антикомунистическите партии и организации.

В този случай голяма отговорност ще легне и на окръжните и на общинските настоятелства, защото те следва във всеки избирателен район да намерят път за разбирателство с другите демократични формации. Именно на тези местни договорености ще стъпи УС и ПП, за да постигнат цялостно предизборно споразумение на национално ниво.

Затова ПП призовава нашите ръководства на местни дружби, общинските и окръжните настоятелства търсете контакти с местните ръководства на некомунистическите организации, поддържайте климат на разбирателство с тях, бъдете твърди и категорични в отстояване на земеделските принципи за частна собственост, кооперативизъм, народовластие, социална справедливост и същевременно търсете пътя на разбирателството.

Важен е въпросът за предизборната платформа на БЗНС, която ще предложим на избирателите. Без да влизаме в подробности, можем да кажем, че трябва да бъде максимално прагматична, за да убедим хората, че земеделският съюз е готов да поеме тежката отговорност за съдбата на България.

На Възстановителния конгрес ние приехме програма, която действително изразява идеите и принципите на земеделското движение в днешните условия. Именно върху нея следва да стъпи предизборната ни платформа, като изведем за решаване най-важните, най-острите проблеми, които възникнаха последните години.

Кои са те - на първо място, естествено, са икономическите. Аграрната реформа, приключване в най-кратки срокове на земеразделянето и окончателно връщане на собствеността на земята през следващата година, като максимално опростим процедурата, включително и в съдилищата, както и от освобождаване на каквито и да е такси и други парични тегоби при тези процедури, оземляване на безимотните с възможния максимум от държавните и общинските земи.

В тази връзка следва да се предвиди и определена сума /фонд/ от приватизацията и други източници, чрез която държавата и общините да купуват обявяваната от граждани земя и с нея да оземляват безимотните, като особено внимание се обърне на циганското, мохамеданското и турското население, при които бедността става по-безмилостна.

Подпомагане на земеделските стопани главно чрез нисколихвено кредитиране и данъчно облекчаване с конкретно предложение за срокове и промяна на нормативните актове. Пълна подкрепа на земеделските сдружения и кооперации от истински собственици, както и отричане на новите комуни, с които БСП се опитва да замени, или по-точно да спаси ТКЗС.

Ние трябва категорично да заявим, че БЗНС е за държавно субсидиране на селското стопанство. В предизборната платформа следва да обясним твърдото си предпочитание към ефикасна приватизация с конкретни срокове за нейното осъществяване, защото именно чрез нея, ако тя се проведе, бързо и справедливо ще получат своя заслужен дял земеделските работници, пенсионерите, младите хора. Тя е и един от пътищата за по-бързото оформяне на онази средна класа, за която толкова много се говори от всички политически сили - това е и пътят за преграждане апетитите на няколко икономически групировки, които просто ще си поделят приватизационните фондове.

В нашата предизборна програма следва да изведем на преден план острите социални проблеми, да обявим война на убийствената за българското общество безработица, за увеличаване доходите на пенсионерите, за семейния доход като единица мярка за жизнен стандарт.

Да отделим специална глава за борбата с нарастващата престъпност, която заплашва да унищожи всички нравствени ценности, градени с векове от българската нация. Именно сега е неуместно и ненавременно да водим дълги философски дискусии "за" или "против" смъртното наказание, а да се опитаме да спрем деградацията, която започва да обхваща българското общество.

Подкрепата за българската култура, образование и наука, които се нуждаят сега изключително много от помощта на държавата, също следва да заемат своето място в платформата.

Наред с безработицата и престъпността третият остър проблем, който трябва да намери решение, е катастрофалното българско здравеопазване.

Голяма тактическа задача на предизборната подготовка е решаването на въпроса с кандидатите за народни представители на БЗНС, което с пълна сила важи и за кандидатите за местните органи на властта.

Най-после трябва да разберем, че не намерим ли най-подходящите хора, които да включим в листите, ще се провалим. И може би провалът ни ще бъде по-голям и по-тежък и отпреди, защото в няколкото демократични избори хората се научиха да гласуват не само по цветове, но и да отсяват кандидатите. Типичен пример са последните избори в Несебър. СДС, който спечели на предишните избори 63 процента, предложи кандидат за кмет, който по общо мнение нямаше необходимите делови качества и опит за този пост. И загуби катастрофално, като гласовете му бяха 3 пъти по-малко от тези на БЗНС и 2 пъти по-малко от БСП. Ако ние не бяхме предложили човек с опит, делови качества и известен в района, просто комунистите щяха да спечелят в един район с най-високия процент гласували за СДС в цялата страна както на първите, така и на вторите парламентарни избори. Ето защо УС на БЗНС следва да излезе с методика най-късно до края на януари 1994 г. относно критериите, по които ще се подбират нашите канидати.

Друг важен въпрос е свързан с организацията и агитацията на предизборната борба.

Управителният съвет на последното си заседание взе решение за образуване на изборен щаб и ПП работи по неговото създаване - статут и състав. Наложително е до края на годината такива изборни щабове да се образуват и към окръжните, и към общинските настоятелства. По правило те трябва да се ръководят от председателя или от член на съответното ръководство.

Много тревоги и въпроси възникват. Бюлетината, с която ще участва земеделският съюз в изборите.

В нашия устав е записано, че предпочитаната бюлетина е оранжева, с която БЗНС начело с Ал.Стамболийски е постигнал най-големите изборни победи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НОВ ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ДЕСЕТА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНA КОНФЕРЕНЦИЯ НA ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НA БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Един от най-големите проблеми на съвременното българско общество е непрекъснатото увеличаване на криминалната престъпност и нарушаване на вътрешната и външната сигурност на страната като цяло и на отделните граждани. За първите три години на демократичите промени както по абсолютни, така и по относителни данни се наблюдава катастрофално увеличаване на всички видове престъпни посегателства. Докато през 1989 година са регистрирани 663 престъпления на сто хиляди души, през 1992 година те са 2540. В противовес на това е налице обратната тенденция на рязко намаляване на разкриваемостта /1989 г. - 64 процента, 1992 г. - 35,6 процента разкриваемост/. От гледна точка на структурата на престъпността преобладават имуществените и насилствените престъпления. Увеличават се административните форми на престъпност и по-специално груповата престъпност. Все по-уязвими са частната собственост и частният капитал на гражданите.

Агресия, бруталност, жестокост и дързост характеризират почти всички престъпни прояви. Депресия обхваща гражданите.

Очертават се все по-ярко и новите форми на икономическа престъпност. Това са посегателствата, свързани с използването на компютърна техника, с данъчното облагане, нелоялната конкуренция, фиктивните банкрути, нарушаване режима на интелектуалната собственост, фиктивно документиране на търговски операции и т.н.

С оглед на това състояние блокирането на дейността на съдебната система, липсата на законодателна уредба или законодателство "на парче" трябва да бъдат преодолени.

Гражданското обединение за републиката вижда решаването на проблема в следните пунктове:

Първо. Правната политика на държавата и правозащитните органи да се базират на криминологически анализи и прогнози.

Второ. Приемането на законите да следва логиката на тяхната взаимозависимост - Наказателният кодекс, Наказателно-процесуалният кодекс, Законът за изпълнение на наказанията да се приемат успоредно с устройствените закони на МВР, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.

Трето. Да се "деблокира" съдебната система чрез приемането на Закона за съдебната власт и неотложните изменения в НПК.

Четвърто. Подготовката и квалификацията на офицерските и сержантските кадри в системата на МВР следва да съответства на новите обществено-политически условия.

Пето. Да се отдели особено внимание на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на системата за изтърпяване на наказанията.

Гражданското обединение за републиката разглежда въпросите за вътрешната сигурност в пряка връзка с въпросите на общата национална сигурност. Районът, в който живеем, кървавите конфликти в бивша Югославия и общата нестабилност създават трайна опасност за нашата сигурност с непредсказуеми последици. Налице са силни дисбаланси във въоръжените сили между България и нейните съседи както по отношение на числения състав, така и по отношение качеството на въоръжението.

Виждането на ГОР в тази област може да се отрази в следното:

Първо. Ние приемаме по принцип предложената от Генералния щаб на Българската армия нова военна доктрина, а също така основните положения на новата структура на армията. На страната са необходими такива въоръжени сили, които са организирани на принципа на отбранителната достатъчност, които са съобразени с ограничените ни ресурси и същевременно с това са изключително мобилни и гъвкави. Конкретните предложения, които имаме в тази насока, ще отнесем до компетентните органи.

Второ. Ние се обявяваме за издигане на престижа на българския военнослужещ - генерал, офицер, сержант и войник. Смятаме, че Българската офицерска легия "Г.С.Раковски" може да играе и за в бъдеще много важна роля в тази насока.

Трето. Смятаме за необходимо в бюджета за 1994-1995 година да се отделят повече средства за техническото въоръжаване на Българската армия. Същевременно сме готови да предложим механизми за преструктуриране на някои неефективни фондове в разположение на Българската армия, както и за разширяване на пазарните основи на нейното съществуване.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката ще подкрепи виждането незабавно да бъде приет законът за отбраната и въоръжените сили, като успоредно с него бъде приета и доктрината за националната сигурност, разработена от правителството.

Пето. Ние се обявяваме срещу разграждането и принудителната пасивност на редица структури на българското разузнаване и контраразузнаване. Обратно, убедени сме, че след преструктурирането в тяхната дейност от 1991 година сега главното е стабилизация, модернизация и засилване на информационните им функции както в рамките на страната, така и в региона, в който живеем.


ГОР Е ЗА ПО-АКТИВНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ЗАСИЛВАНЕ НА НЕЙНИЯ РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР

Като страна с европейска култура и християнска религия България следва да продължи курса си на по-нататъшно интегриране в структурите на Европейската общност. Сега се градят кълновете на нова Европа, сега се формират нейните нови пазарни структури. Заедно с това ние смятаме, че стоейки в югоизточния фланг на Европа, сме длъжни да играем и ролята на мост между нея и пазарите на Русия, Украйна и другите бивши републики на Съветския съюз, с които имаме традиционни връзки.

Предвид на забавянето на общоевропейския процес и неприобщаването на страната към европейските структури, е необходимо да се постави и особен акцент върху развитието на двустранните ни отношения с развитите европейски страни и преди всичко с тези, които са близо до нас - Германия, Австрия и Италия. Изключително важно е също така да отчитаме интересите на Франция, Великобритания Съединените американски щати и Русия в района и да търсим необходими баланси, отговарящи на нашите собствени интереси.

Развитие на двустранните равноправни отношения и максимално участие в международните правителствени и неправителствени организации - това е основното изискване пред външната политика на България сега. Външната политика следва да бъде преди всичко национална политика. Всяко едностранно обвързване на страната с който и да е политически и икономически партньор може да бъде гибелно за малка страна като нашата. Разнообразие на партньорите, максимална икономическа взаимообвързаност и развитие на отношенията с всички добронамерени страни - такава следва да бъде философията на външната ни политика в съвременния свят.

Какво ново предлага ГОР в областта на външната политика? Преди всичко смятаме, че новите геополитически реалности в света и Европейския континент все повече ще засилват ролята на регионалните фактори в нашето развитие. При това специфичното е, че тези регионални фактори трябва да се разглеждат като продължение на общоевропейската идея, както и на европейските и атлантическите системи за сигурност.

Необходимо е да подкрепим досега следваната линия на въздържаност от участие в балканските спорове и конфликти. Това не е позиция на неутралитет, а политика на мир и балканско добросъседство. Същевременно смятаме нашата външна политика за недостатъчно активна и ярка, особено когато става дума за защита на националните ни интереси. Действията на страната по време на персийската криза и в условията на ембаргото срещу Югославия не могат да бъдат окачествени по друг начин, освен като недостатъчни. Такава липса на достатъчност можем да отбележим и по отношение на редица други балкански и общоевропейски проблеми.

Формулата, която предлага Гражданското обединение за републиката, е:

Продължаване на линията на общоевропейската интеграция при едновременно засилване на балканския компонент в нашата външна политика. В тази насока ГОР предлага България да стане инициатор на някои нови мерки за засилване на регионалната сигурност и сътрудничество:

Първо. Смятаме, че е необходимо в София да бъде създаден Балкански център за предотвратяване на кризи под егидата на ООН и с помощта на Европейската общност.

Второ. ГОР смята за необходимо в близка перспектива и реалистично създаването на Балкански съвет като неправителствен орган на политици и интелектуалци за обсъждане и решаване на съвместни проблеми, както и за информация по текущото развитие на обстановката.

Трето. Ние смятаме, че България трябва да подеме по-активни инициативи за приемане от страна на по-големите балкански страни на принципа на ненакърнимостта на границите.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката ще предприеме различни инициативи за постигане на по-големи улеснения във възможната търговия и в създаването на благоприятни предпоставки за по-нататъшната интеграция в рамките на Европейската общност.

Необходимо е да се проникнем от чувство на уважение към всичките ни балкански съседи. Очевидно е, че нашите народи и за в бъдеще ще живеят заедно, че запазвайки приоритет на ангажиментите си към ООН и Европейската общност, трябва да търсим всячески възможности за развиване на нашите взаимни отношения.

/Пресслужба "Куриер"/


09:00:00    
12.11.1993 г.   

   
Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!