13 октомври 1992

София, 13 октомври 1992 година
        Брой 201 /731/  
 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЧАСТИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ПОДПИСАНО НА 10 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Днес, 10 октомври 1992 г., Синдикатът на българските учители (СБУ) и Независимият учителски синдикат (НУС), от една страна, и Министерството на образованието и науката (МОН), от друга, във връзка с отправените стачни искания и водените преговори се споразумяха за следното:

1. МОН в срок до края на октомври 1992 г. да разработи учебни планове за средното образование по видове учебни заведения и да ги публикува във вестниците "АзБуки" и "Учителско дело" за обсъждане от педагогическата колегия.

2. Учебните планове за учебната 1993/94 г. да бъдат утвърдени от МОН не по-късно от 30 април 1993 г.

3. МОН да спазва клаузите на подписаното на 21 май 1992 г. споразумение между СБУ, НУС и МОН до подписването на Колективен трудов договор (КТД) в съответствие с новия Кодекс на труда (КТ) (с изключение на т.4).

4. МОН се задължава при подбора на ръководните кадри в средното образование да съблюдава изискванията:

а. в срок до 30 октомври 1992 г. МОН да разработи технология за провеждане на конкурсите за директори на училища, детски градини, обслужващи звена и експерти в регионалните инспекторати, която да бъде обсъдена на Координационния съзет за съгласуване на интересите в образованието;

б. в срок до 10 ноември 1992 г. МОН да обяви показателите, критериите и етапите за атестиране и обявяване конкурси за директори за всички видове степени учебни заведения;

в. конкурсите да се провеждат от единни специализирани комисии за страната за видовете и степени училища: начални и основни училища, средни общообразователни, професионални училища, обслужващи звена и инспекторати. В комисиите да участват и представители на синдикатите, членове на Координационния съвет за съгласуване на интересите в образованието, с право на съвещателен глас.

5. Експертните проверки за установяване на нарушения на трудовото законодателство и нормативните разпоредби в системата на образованието на всички равнища да се извършват съвместно със синдикатите. Процедурата по провеждане на проверките да бъде уредена чрез заповед на министъра.

6. Да се прекрати обявяването и провеждането на конкурси за директорски места до изработване на технология за конкурсите.

7. МОН се задължава да разработи реда и условията за назначаване на преквалифицираните рискови групи учители 30 дни след утвърждаването на учебните планове за учебната 1993/94 г.

8. Просветните органи се задължават да не пристъпват към административни и съдебни мерки спрямо стачкуващите учители за несъществени пропуски в процедурата за обявяване и провеждане на ефективни стачни действия по Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

9. При определяне на средната месечна посещаемост на децата в детските градини през октомври да се изключат дните, в които учителите са били в ефективни стачни действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СБУ: Я.Такева
              
        ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: проф.д-р Н.Василев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НУС: Ст.Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Във връзка с проведения Национален координационен съвет, вземайки предвид мнението на представителите на различните региони и с откриването на процедура на преговори между Министерски съвет, от една страна, и Учителския синдикат към КТ "Подкрепа", от друга, съгласно декларация на Изпълнителния съвет на Учителския синдикат (УС) към КТ "Подкрепа" от 1 октомври 1992 г., Националният стачен комитет реши, че до изчерпване на всички форми на диалог с оторизираната комисия от Министерски съвет в състав: проф.д-р Николай Василев, заместник министър-председател и министър на образованието и науката, г-н Иван Костов, министър на финансите, и г-н Векил Ванов, министър на труда и социалните грижи, условия и предпоставки за обяваване на национална стачка в момента няма.

При неблагоприятен изход от преговорите Националният стачен комитет на УС към КТ "Подкрепа" си запазва правото да обяви синдикални действия на национално равнище, съобразени със ЗУКТС.

Настоящето решение е взето на заседание на Националния стачен комитет на 10 октомври 1992 г. с 5 гласа "за".

София, 12 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК И ГОВОРИТЕЛ НА УС КЪМ КТ "ПОДКРЕПА": Митев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНЕМАНЕТО НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ.
Документът е внесен от г-н Есперсен и други евродепутати за разглеждане от Парламентарната асамблея в Страсбург на 6 октомври 1992 г. и е получен в Българска телеграфна агенция на 12 октомври 1992 г.


1. На 9 юли 1992 г. е бил арестуван г-н Андрей Луканов, член на парламента на Република България. Обвиненията, повдигнати срещу него, са за криминално престъпление и той е задържан в сградата на Централно следствено управление в София. До този момент не е формулиран обвинителен акт.

2. Обвиненията срещу г-н Луканов се основават на факта, че като министър-председател на България от 1986 г. до 1990 г. той е участвал във взимането на решения за отпускане на помощ и кредити за няколко развиващи се страни. Обвиненията са по членове 201 и 203 на българския Наказателен кодекс, които се отнасят до злоупотреба със средства и присвояване.

3. Г-н Луканов е задържан в ареста на основание на член 152 от наказателно процесуалния кодекс, който предвижда подобна мярка само в случай, че съществува риск обвиняемият да извърши друго престъпление или да избегне правосъдието. Но в случая на г-н Луканов не съществува нито едно от тези условия, тъй като той вече не заема пост, който би му позволил да повтори престъпленията, в които е обвинен, а като обществена фигура не би могъл и да се укрие от правосъдието.

4. Молбата на г-н Луканов да бъде пуснат под гаранция бе отхвърлена от Върховния съд - най-висшата съдебна инстанция в България - с аргумент, че неговото задържане е основателно поради "високата степен на обществена опасност на извършеното деяние и особения статут на неговия извършител, субект на престъплението като член на Народното събрание".

5. Междувременно здравословното състояние на г-н Луканов се влоши. Той има проблеми със сърцето и неколкократно е бил хоспитализиран в болницата на затвора. Главният прокурор на републиката му е забранил да се среща със семейството си, а за известно време и с адвокатите си.

6. На 12 септември 1992 г. в Стокхолм Съветът на Интерпарламентарния съюз прие резолюция, в която:
- поставя под въпрос криминалния характер на обвиненията срещу г-н Луканов;
- изразява съмнения относно това, дали съществуват достатъчно доказателства в подкрепа на обвинението, въз основа на което е отнет парламентарният имунитет на г-н Луканов чрез гласуване на мнозинството в Народното събрание;
- изразява съмнения дали задържането му е правомерно от гледна точка на българското законодателство.

7. Съветът на Европа носи специална отговорност за спазване на законите и за осигуряване на гаранциите за спазване на човешките права на всекиго, независимо от неговите (или нейните) политически убеждения или обществено и административно положение.

Ето защо асамблеята трябва да се заеме с:
- проучване на случая с г-н Луканов;
- проучване на процедурата за снемане на депутатски имунитет в България и начина, по който е лишен от депутатски имунитет г-н Луканов.

ПОДПИСАЛИ: Есперсен, Финсберг, Халер, Пахтас, Северинсен, Шидер, Рокофилос, Де Пюиг, Лопес Енарес, Аукен, Вормс, Родригес Гомес, Фогел, Оери, Стофелен, Биндиг, Моа, Галанос, Харди.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Като се ръководи от основната си цел като обществена организация - утвърждаване на приоритетното място на българската наука и образование, Движението за развитие и защита на науката и висшето образование изразява безпокойство и загриженост за състоянието в отрасъла.

Пренебрегването от страна на държавните институции на необходимостта от създаване и провеждане на способстваща за развитието на образованието политика доведе до стачката на учителите. Ефективните стачни действия в сферата на образованието са крайна форма на протест, тъй като имат неблагоприятни, труднопреодолими последствия за учебния процес. Буди недоумение фактът, че органите на изпълнителната власт не направиха необходимото за своевременно започване на преговори с учителските синдикати и допуснаха да се стигне до нарушаване на учебния процес в началните и средните училища.

В последните дни стана известно и становището на Федерацията на университетските синдикати, насочено към Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на образованието и науката, в което се обявява възможност от активни стачни действия. Действително унизителен е фактът, посочен в становището, че при средна за страната брутна заплата от 2 400 лв. средната брутна заплата в сферата на висшето и полувисшето образование е 2 100 лв., при съпоставка с 4 400 лв. в съобщенията и 3 500 лв. в транспорта. Посочените цифри и сравнението със състоянието преди 2-3 години налагат извода, че образованието става "сирачето" на българската държава.

Проблемът за заплатите на дейците на науката, висшето и полувисшето образование е само една видима страна на назряващи противоречия. Свидетели сме на невъзможност или драстично нежелание да се осигури учебният процес с нова материална база, силно е затруднено снабдяването с чуждестранна литература и периодика, силно са нарушени възможностите за контакти с международни научни и образователни органи и организации чрез командировки, специализации и посещения на чуждестранни преподаватели и научни работници, рязко са намалени инвестициите за научни изследвания. Налага се впечатлението, че българската наука и висше образование се поставят в условия на "доизживяване".

Активността на някои органи на законодателната и изпълнителната власти се насочва към осъществяване на реполитизация в сферата на науката и образованието. За това свидетелстват обсъжданият в Народното събрание закон "Панев", третиращ налагане на някакви "допълнителни” изисквания и критерии към научните организации, както и съставите на новите комисии на Висшата атестационна комисия и на нейните специализирани съвети, членовете на които се назначават не по професионални, а по чисто политически критерии.

На всички имащи отношение към дейността на висшите училища е известно, че все още не са ликвидирани последствията от стачните студентски действия през 1990 г. Обръщаме се към изпълнителната власт да прояви далновидност и да пристъпи към преговори, преди да са започнали ефективните стачни действия във висшите и полувисшите учебни заведения и да се задоволят поставените от синдикатите минимални искания.

София, 8 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Акад. Никола Попов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ "ПОДКРЕПА" И ОБЩОСИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ - КРЕМИКОВЦИ ПО ПОВОД НА КАМПАНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СРЕЩУ РЪКОВОДСТВОТО НА "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД. Документът е адресиран до президента на Република България, до Министерския съвет, до Министерството на промишлеността, до КТ "Подкрепа", до КНСБ и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Напоследък в средствата за масова информация и по-специално във вестник "Демокрация" бе подета яростна кампания срещу изпълнителния директор на "Кремиковци" - ЕАД г-н Лилян Вачков, както и срещу двата синдиката, които подкрепиха неговата кандидатура и всячески съдействат в трудната и отговорна работа за подобряване икономическото състояние на дружеството.

Едва ли има някой, който да не си дава сметка, че "Кремиковци" - ЕАД е най-голямото предприятие в страната и от неговата работа зависи съдбата на стотици хиляди хора - както на работещите в него 16 200 работници, така и на всички работещи в над 2000 предприятия, ползващи неговата продукция.

Може би именно затова някои личности, целящи дестабилизация на страната и нарастване на социалното напрежение, са в основата на цялата тази кампания за дискредитиране на "Кремиковци" като цяло и в частност на г-н Лилян Вачков.

За никого не е тайна, че в условията на социализма, тази "рожба" на българо-съветската дружба тежеше като воденичен камък на българската икономика и бяха необходими какви ли не финансови машинации и инжекции, за да работи въобще, а за печалба никой не се осмеляваше дори да помисли.

Сега, когато в резултат на разпадането на социалистическата икономика страната ни е обхваната от дълбока рецесия, повече от всякога са ни нужни дейни и решителни хора, с висок професионализъм и морал, които да решават сложните проблеми, съобразявайки се с постоянно изменящата се вътрешна и международна икономическа конюнктура.

Именно това ни накара да застанем твърдо зад кандидатурата на г-н Лилян Вачков, като човек, който отговаря на всички изисквания за тежкия и отговорен пост на изпълнителен директор на "Кремиковци" - ЕАД.

Като истински синдикалисти ние ясно си даваме сметка, че най-добрата защита на интересите на нашите членове е просперитетът на дружеството, което е немислимо без кадърно ръководство, че само печелившите предприятия са гаранция в борбата срещу безработицата и бедността.

Загрижени за бъдещето на "Кремиковци” - ЕАД, за бъдещето на всички нас, ние не можехме безучастно да наблюдаваме как предишното ръководство с бързи темпове водеше дружеството към фалит. Ето защо, с цената на ефективна стачка, съзнавайки всички последици от нея, постигнахме смяна на системата на управление от двустепенна в едностепенна и дадохме вот на доверие на новото ръководство. Само за два месеца, благодарение на енергичните действия на Съвета на директорите и на изпълнителния директор г-н Вачков, въпреки тежкото наследство, в работата на дружеството настъпи пълен обрат. Беше въведен строг режим на икономии на суровини и материали, без да бъде нарушена обезпечеността на производствения процес с всичко необходимо.

Благодарение на волята, решителността и умението да ръководи, проявени от г-н Вачков, беше достигната завидна координация между отделните звена и заводи, което даде и реален икономически ефект.

Само за два месеца (юли и август) бе произведена и реализирана стокова продукция, равняваща се на 50 % от произведената през цялото първо полугодие, а за месец септември е постигнато рекордно производство от началото на годината до сега.

Подобряването на икономическото състояние ни даде реалната възможност да договорим едни достойни за тежкия отговорен труд на металурзите заплати, както и да постигнем редица други социални придобивки. Всичко това доведе до видимо подобряване на атмосферата и установяване на така желания от всички социален мир. Ето защо сме сериозно разтревожени и обезпокоени от нестихващите машинации, които целят да дестабилизират дружеството и поставят под заплаха както всичко постигнато досега, така и бъдещето на нашите работници и служители.

Заставайки твърдо в защита на Съвета на директорите на "Кремиковци" - ЕАД и изпълнителния директор г-н Л.Вачков, сме длъжни да напомним, че за този състав има подписано споразумение между синдикатите и Министерството на промишлеността от 8 юли 1992 г., че само при този състав на Борда на директорите можем да дадем гаранции за запазване на социалния мир в дружеството.

Не е без значение и подписаното между двете синдикални централи и Министерството на промишлеността споразумение от 20 юли 1992 г., където, цитираме дословно: "При промяната на ръководни екипи в държавните стопански структури от промишлеността, предварително съгласувани с КНСБ и КТ "Подкрепа", да не се предприемат действия за актуализиране на взетите решения най-малко 6 (шест) месеца"...

Ето защо, още веднъж заявяваме, че стоим твърдо зад ръководството на "Кремиковци" - ЕАД и неговия изпълнителен директор г-н Л.Вачков и настояваме за прекратяване на необоснованите клевети и нападки, които поставят под въпрос запазването на социалния мир както в Кремиковци, така и в цялата страна, а това не е в интерес на никого.

София, 12 октомври 1992 г.

ГЛ.СЕКРЕТАР НА РСМ "ПОДКРЕПА": Е.Чернев    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА КНСБ: инж. Й.Димова
        

/Пресслужба "Куриер”/

 
*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, ИЗДИГНАТИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3". Документът се публикува от съюза в подкрепа на разпространената от него Декларация "Законът действа в престъпление спрямо конституцията, в нарушение на правните норми и отново - избирателно".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С наше писмо ви уведомяваме, че следва да възстановите на Министерство на финансите сумата 190 712 лв., образувана на база официалните резултати от изборите.

До този момент не сте извършили необходимия превод, поради което ще предприемем действията, произтичащи от сключения договор за финансиране на предизборната ви кампания.


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ПО ПОВОД НА ТЪЛКУВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до ръководството на Централната избирателна комисия и се публикува от съюза в подкрепа на разпространената от него Декларация "Законът действа в престъпление спрямо конституцията, в нарушение на правните норми и отново - избирателно".


От представеният Справочник за кандидатпрезидентските избори се вижда, че по нечие усмотрение на кандидатпрезидентската двойка, издигната от Съюз "ЕРА-3" се отнемат по административен път значителен брой реални гласове (над 500). Пак по същия субективен фактор към двойките Желю Желев - Блага Димитрова и Велко Вълканов - Румен Воденичаров се прибавят несъществуващи гласоподаватели.

Вашето решение за подобно "тълкувание" е неправомерно и меко казано, несериозно.

С подобни действия ЦИК не само уронва престижа на една политическа сила, но и не зачита свободната воля на избирателите.

Паралелно с посоченото сумата, която трябва да издължим на Министерството на финансите, зависи от реалния брой гласове. В своя иск същото министерство се базира на последното ви решение и не признава действителните ни гласоподаватели.

Като държавни учреждения, моля, съгласувайте този въпрос и преоценете последното си тълкуване, което по същество е несправедливо и незаконно,                          

София, 27 март 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3": Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА И ПОЛУЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ. Документът се публикува от съюза в подкрепа на разпространената от него Декларация "Законът действа в престъпление спрямо конституцията, в нарушение на правните норми и отново - избирателно".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с договора и получените средства за президентската кампания ви даваме следния отговор.

Президентската кампания доведе до тяхното изразходване така, както е във всяка една нормална и демократична страна. Прави впечатление обаче, че вашето министерство именно по подобен тип договори работи ненормално и с подбор спрямо отделни симпатични или не-симпатични на Костов политически сили.

Всеизвестни са фактите, че някои партии от бившето обединено СДС дължат милиони левове още отпреди изборната кампания на 1991 г., т.е. те са длъжници със значителни суми далеч преди нас.

Самите президентски избори бяха изцяло фалшифицирани и вместо нормалните 3-4 % на подадени гласове на нас ни беше отчетен около 1 %. Последното решение на ЦИК е документирано и отново отнема действителни гласове.

За целта ви прилагаме възражение, чието уточнение трябва да извършите съвместно с ЦИК. Общественият живот е цялостен и не е възможно случаи да се разглеждат в частност, изолирани един от друг.

И ЦИК, и вие сте държавни структури.

След изпълнението на посоченото ние сме готови да спазим договора, плод на антихуманен закон, като ви предадем двата автомобила, ипотекирани на реална стойност 230 000 лева, и вие ни възстановите сумата 30 000 лв., оставаща до дължимите 190 000 лв.

Молим за вашия отговор, за да пристъпим към последния етап от договора.

Прилагаме копие от възражението до ЦИК, свързано и с вашето министерство.

София, 14 април 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3": Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЯВЕНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ИСК ЗА ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Министерството на финансите, Първи районен съд и се публикува от съюза в подкрепа на разпространената от него Декларация "Законът действа в престъпление спрямо конституцията, в нарушение на правните норми и отново - избирателно".


Във връзка с предявения от Министерство на финансите иск към Михаил Кръстанов в изпълнение Д. N 2217/92 г. заявяваме следното:

Парите са взети от Съюза на демократичните партии и движения "ЕРА-3" и са използвани в президентската предизборна кампания, както и за издаване на в. "Нова ера", който беше във финансово затруднение.

Не може да се търси персонална отговорност, защото самата партия е свързана с предизборните средства, за които има наличие на ипотека на партийни коли на стойност 220 хиляди лева.

По принцип Съюз "ЕРА-3" е ощетен неправомерно в предизборната кампания за президент поради простия факт, че вместо отпуснатите 500 хиляди лева по закон, както се изисква за кандидати на парламентарна партия, са отпуснати само 250 хиляди лева.

Ние сме готови да продадем ипотекираните коли, като ни се заплати разликата от дължимите 190 хиляди лева до ипотекираните коли за 220 хиляди лева.

Моля установете ден и час, в който взаимно да разгледаме въпроса с ръководители на съюза.

София, 22 септември 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3": Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ".


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 16. Всеки член има право да избира и да бъде избиран.

Чл. 17. Всеки член има право на собствено мнение, което да може да изрази публично пред събранието на местната организация, пред местното ръководство, пред Общонационалното събрание, както и пред националното ръководство, само в писмена форма. Всякакви други форми на информация ще се считат за недействителни.

Чл. 18. Всеки член има право да изисква от ръководството да взема отношение по дадена инициатива или проблем.

Чл. 19. При изборна победа всеки член има право по принцип да заема ръководна длъжност в държавните структури със съгласието на националното ръководство.

Чл. 20. Всеки член има право да бъде предлаган за кандидат на избори само от местните организации, съгласувано с националното ръководство.

Чл. 21. Основно задължение на всеки член е да пропагандира и отстоява грамотно и морално идеите на съюза.

Чл. 22. Всеки член е длъжен да плаща редовно и добросъвестно членския си внос, чрез който се подпомагат усилията на националното ръководство за осъществяване на практика на идеите на Съюз "Справедливост".

Чл. 23. Всеки член е необходимо да се съобразява с инициативите от местен характер, както и от национален, но при възникнало несъгласие трябва да предупреди съответния местен орган на съюза, а и националното ръководство. Възраженията се считат за действителни само в писмена форма. Аргументирането с факти е задължително условие за валидността на информацията. Прекратяването на членството става с молба и по предложение на местното ръководство (изключване) с одобрение на централното ръководство.

Чл. 24. Всеки член на Съюз "Справедливост" е длъжен да спазва принципите на справедливост, хуманност и демокрация.


IV. ФОРМИ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 25. Всички форми на обществена дейност - осъществени чрез гражданска активност в рамките на закона.

25.1. Обществена гласност - писма, телеграми, документи и други, разпространявани чрез средствата за масова информация и по други пътища сред народа, както и извършване на проверки на държавни ведомства и инстанции за злоупотреби и корупция, сезиране на съответните компетентни държавни инстанции.

25.2. Чрез представители на местните организации, участващи в комисии, съвещания, обсъждания, наблюдения, както и контрол на дейността на държавните органи.

25.3. Чрез допитване до обществеността.

25.4. Протестни, предизборни митинги, демонстрации - като символични действия за справедливост.

25.5. Печатен орган на Съюз "Справедливост" - вестник "Справедливост".


V. ЧЛЕНСТВО

Чл. 26. Всеки човек, без разлика на пол, вяра, вероизповедание, народност, може да бъде член на Съюз "Справедливост".

Чл. 27. Всеки човек, навършил 18 години, може да бъде приет за член, ако приема Устава и Програмата и се включва активно в неговата обществено-политическа дейност, както и възстановяването на Търновската конституция.

Чл. 28. Членуването става по местоживеене, с молба до местното съюзно ръководство.

Чл. 29. Не се допуска членуването в съюза на лица, извършили геноцид срещу българския народ, участвали активно в изпращането в лагерите на смъртта, на лица, участвали в интернирането на други лица без съд и присъда, а също така и на лица, които са участвали активно в асимилацията на българските мюсюлмани.

Чл. 30. Не се допускат за членове лица, които са били членове на БКП и настоящи членове на БСП, а също така и онези граждани, които не споделят Търновската конституция.

Чл. 31. Между членовете на Съюз "Справедливост" са задължителни отношенията на откритост, честност, уважение, изслушване и взаимопомощ при нужда.


VI. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 32. Чрез членски внос.

Чл. 33. Чрез дарение на еднократни помощи по банковата сметка и по други разрешени стопански пътища, по законен ред.

Чл. 34. Чрез дарения от чужди граждани и групи в рамките, предвидени от закона.

Чл. 35. Чрез средствата, отпуснати от дружествата и предвидени от Закона за изборите.

Чл. 36. Чрез дарения или помощи на всеки член, развиващ фирмена дейност.

Приходите се събират от касиера на националното ръководство под контрола на секретаря от националното ръководство, при местните организации и от местния председател.


VII. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ"

Чл. 37. Съюз "Справедливост" прекратява обществената си дейност само в случай, че националното ръководство злоупотреби с идеите на организацията, и при условие, че Общонационалното събрание не успее да избере ново ръководство, заслужаващо доверието му.


VIII. ПЕЧАТ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ"

Чл. 38. Печатът има кръгла форма, околовръст написано: "България - Съюз "Справедливост", в средата на латиница написано "СС".

Чл. 39. Празник на Съюз "Справедливост" - денят на узаконяването му.

Чл. 40. Химн на Съюз "Справедливост" - маршът "Шуми Марица".

Уставът е изработен в седалището и дома на Милчо Попов - София, ул. "Димитър Баковски" 106, в присъствието на г-н Петър Гогов, г-н Иван Найденов и др.

София, 4 юли 1989 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков     

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Луиза Васева
        СЕКРЕТАР: Милчо Попов

/Пресслужба "Куриер"/


11:28:36
13.10.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!