13 ноември 1991

София, 13 ноември 1991 година

Брой 223 (498)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 13 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ПО ПОВОД НА ПОЖАРА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА И ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ИМУЩЕСТВОТО НА БКП. Документът е адресиран до Висшия съвет на Българската социалистическа партия и до средства за масово осведомяване.

Ръководството на Централният комитет на Българската комунистическа партия е обезпокоено от обстановката, която става в страната ни. Поляризацията е изострена до краен предел. Избухналият пожар в сградата на Министерството на народната отбрана не е случайно явление. И този пожар наподобява подпалването на Райхстага в Германия. Наподобява и на палежа на Партийния дом, само че този път палежът е станал не с демонстрации и стачкуващи, а инкогнито. И в този палеж, както и на Партийния дом, инициаторите и изпълнителите са заинтересувани лица, които се страхуват от нещо. Нима е случайно протакането на следствието до проведените нови парламентарни избори, за да се сложи кръст на всичко. В случая ръкводителите на социалистическата партия криво са направили сметките си. Те не са собственици на Партийния дом, а са само владелци на имуществото на БКП, което по незаконен начин ограбиха. Ние помолихме главния прокурор на Република България да ни конституира като собственици и ищци против тези, които запалиха сградата ни.

В същото време заявяваме и декларираме, че ако ръководството на БСП в срок до 15 ноември 1991 г. не освободи един от входовете на Партийния дом на БКП, ръководството на БКП Ще бъде принудено да си заеме без съгласието на БСП сградата, която е собственост на БКП. БКП не желае да притежава имоти, строени със средства от бюджета, но онези, които са строени със средства на партията, няма да позволим други да хазайничат в тях.

Засега на първо време имаме претенции към владелците на имуществото на БКП за половината от Партийния дом, една от сградите на бившите районни комитети на БКП, за четири леки коли, за факс, за ксерокс, за пишещи и сметачни машини, бюра, канапета, столове, каси и 500 хиляди лева, а по-нататък, ако не се разберем доброволно с ръководството на БСП, ще потърсим правата си чрез съда.

Всяко премълчаване на поставения от нас въпрос ще смятаме за съгласие с поставените от нас въпроси и на 15 ноември 1991 г. в 8 часа сутринта ще се настаним в Партийния ни дом.

София, 5 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 13 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС", ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

След като изслуша отчета за дейността на профсъюза в периода от първата конференция досега и взе под внимание изказванията и предложенията на делегатите, конференцията прие настоящата програма. Наш дълг е в срок от две години да изпълним записаните в нея решения.

1. Национален профсъюз (НП) "БИЗНЕС” е инициатор и се застъпва за създаване на Конфедерация на профсъюзите на работниците от туризма, търговията, услугите, хотелиерството и столовото хранене за общи действия. Целта на това браншово обединение е да се запазят и защитят специфичните интереси на тези професии в условията на пазарната икономика.

2. Да се учредят:

Секция на работещите в сферата на туризма;

Секция на работещите в сферата на търговията;

Секция на работещите в сферата на услугите и

Секция на работещите в сферата на кооперациите.

Да продължим изграждането на клубове по професии с цел професионална защита, възможности за повишаване на квалификацията, обмяна на опит у нас и в чужбина.

3. Да бъде въведен задължителен членски внос за всички членове на профсъюза. Месечна вноска - 5,00 лв.

4. НП "БИЗНЕС” да продължи издаването на своя печатен орган вестник ”Пет звезди". Да бъде представена нова концепция и нова организация по списването и разпространението му. Да се организира издателска къща с цел отпечатването на специализирана кулинарна, търговска и друга литература. Да се открият книжарница и библиотека за този вид литература.

5. НП "БИЗНЕС” да разшири връзките и сътрудничеството си със сродни организации от други страни, както и участието си в международни прояви. Да се направят постъпки за влизането на профсъюза в Световната федерация на профсъюзите и в Международната организация по туризма.

6. В досегашната си деност нашият профсъюз осъществяваше линия на пълна отмяна на документите, спъващи или спиращи развитието и инициативността в търговията и туризма. Сега акцент в работата му да бъде предаването на търговската и производствената база под наем с дългосрочни договори с крайна цел пълна приватизация.

7. Профсъюзът да оспорва досега създадената данъчна система.

8. Да се направи юридически преглед на нормативните документи за условията на труд. Да се внесат необходимите промени, допълнения, корекции. Да се следи за спазването им от наемателите.

9. Да бъде издаден наръчник, който да представлява професионално-методическо ръководство за десетте основни професии, влизащи в профсъюза.

10. НП "БИЗНЕС" да осигури краткотраен и дълготраен отдих на своите членове, да се погрижи за пълното възстановяване и за работоспособността на хората, като се въведе правилен режим на труд и почивка.

За целта да се преговаря за осигуряване на почивна база; да бъде поискана за ползване полагаемата се част от легловия фонд от ДФ "Социален отдих", която по право се полага на профсъюза. Да се наема и да се изгражда собствена почивна база. Чрез размяна да се организира почивка и в други страни.

11. Съобразно закона за социално осигуряване НП "БИЗНЕС" да гарантира на своите членове социална, професионална и правна защита; при временна нетрудоспособност, пенсиониране, застраховки, отпуски по майчинство и други. Да бъдат подпомагани социално слаби, болни, безработни, пострадали при трудови злополуки членове на профсъюза.

12. НП "БИЗНЕС" да подготви свой проект за изменение и подобрение на Кодекса на труда и да го внесе в Народното събрание.
13. Да бъде оказвана конкретна юридическа помощ на членовете на профсъюза при предаване на базата под наем, както и при сключване на новите трудови договори.

14. Профсъюзът да подбира чрез конкурс квалифицирани кадри и посредством оферти да ги предлага на реномирани заведения. Да бъде изработено и внесено писмено предложение в Министерския съвет, с което да се изисква наемателите да имат високи професионални качества.

15. НП "БИЗНЕС" да преговаря с изпълнителната власт и да отстоява позицията обектите да се дават под наем по остатъчна стойност.

В този период до третата конференция основна задача на НП "БИЗНЕС" е да защитава интересите както на работниците, така и на работодателите - единствено верният път в следтоталитарна България, тъй като сега и едните, и другите са поставени в неизгодни икономически условия. Да търси най-ефективни решения за увеличаване на жизнения стандарт не чрез искания пред правителството за механично увеличаване на заплатите, а чрез създаване на база за това, т.е. бързо преминаване към получастни пазарни механизми чрез отдаване на обектите под наем до пълно приватизиране на икономиката. Защото създаването на капитали от работодателя води до забогатяване и на работника, и на държавата, и на нацията.

София, 19 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 13 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ (БЗМС), ПРИЕТ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА.

I. ХАРАКТЕР НА БЗМС

Чл.1 Българският земеделски младежки съюз (БЗМС) е демократична младежка политическа организация, основаваща се на демократичните идеи на земеделското движение. БЗМС осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на страната.

Чл. 2 В БЗМС се счита, че личността сама по себе си е най-висшата ценност на обществото и затова с дейността си той ще се стреми да й осигурява най-благоприятни условия за нейното съществуване и усъвършенстване.

Ч. 3 БЗМС смята, че земята и нашата природа са най-голямото ни национално богатство, затова отстоява идеята за изграждане на силно развито селско стопанство и екологически чиста индустрия.

Чл. 4 БЗМС възпитава своите членове в духа на демократичните идеи на земеделското движение, на тази основа се осъществява идейното единство на членовете на БЗМС и сдружените земеделци.
Чл. 5 Чрез своята структура и идейна насоченост БЗМС се явява обществен изразител и защитник на интересите на своите членове.

Чл. 6 БЗМС се изгражда на териториален принцип и основава дейността си върху принципите на демокрацията, колективността, личната отговорност, гласността, изборността и мандатността - до два последователни мандата.

 

II. ЦЕЛ НА БЗМС

Чл. 7 Основната цел на БЗМС е гарантирането на свободната и плодотворната изява на личността. Единствено законите и общочовешките морални норми могат да ограничават тази изява.

Чл. 8 За осъществяването на тази цел БЗМС
- ще съдейства за изграждането на България като модерна, парламентарна, демократична и правова държава;
- ще защищава интересите и потребностите на младите хора;
- ще има за своя постоянна задача националното единство на младежта и ще защищава свободното изповядване на идейните и религиозните убеждения на младежта.

Чл. 9 БЗМС ще осъществява своята цел,като:
- създава и подпомага работата на младежките земеделски групи;
 работи за укрепването и развитието на собствена младежка материална база, стопанска и издателска дейност с оглед осигуряване икономическата независимост на БЗМС;
- участва в обществено-политическия живот на страната - самостоятелно или в сътрудничество с други организации, неизповядващи фашистки или комунистически идеи;
- издига свои кандидатури за народни съветници и народни представители;
 - възпитава своите членове в обич към семейството, труда и Родината;
- пропагандира своите идеи - чрез слово, личен пример, посредством средствата за масово осведомяване;
- действа пред държавните и обществените органи за прокарване на закони, административни и политически актове в духа на своите цели;
- работи за укрепването и развитието на собствена младежка кооперативна и издателска дейност с оглед осигуряване финансови приходи - както за Съюза, така и за отделните членове;
- подпомага своите членове за всестранното им изграждане като достойни граждани на България.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 10 Член на БЗМС може да бъде всеки български гражданин, на възраст от 18 до 35 години, който не е лишен от граждански права, приема Устава и идейната платформа на Съюза, независимо от вероизповедание и етническо самосъзнание. В БЗМС могат да членуват млади сдружени земеделци, ако не са в ръководните органи на БЗНС.

Чл. 11 Всеки член на БЗМС има право да напусне организацията, като е необходимо само да заяви това си желание пред събрание на младежката земеделска група и да върне членската си карта.

Чл. 12 За приемане кандидатите подават заявление до председателя на младежката земеделска група.

Чл. 13 Всеки член на БЗМС има членска карта, която се издава от ръководството на младежката земеделска група.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 13 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (БНСФ) «ВЪЗРАЖДАНЕ".

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Българската национална синдикална федерация "Възраждане" (БНСФ "Възраждане") е свободна и независима общобългарска синдикална организация с нестопанска цел, в която може да участва всеки работещ български гражданин, който приема нейния устав.

Чл. 2 БНСФ "Възраждане" осъществява своята дейност при строгото спазване на конституцията и всички останали нормативни актове.

Чл. 3 БНСФ "Възраждане" може да членува в международни организации, както и да се присъединява към организации в страната, имащи сходни идеални или синдикални цели.
Чл. 4 В своята дейност федерацията е независима от държавните органи и структури.

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл. 5 Основни задачи на федерацията са:

а/ обединение на всички работещи български граждани без оглед на професия и партийна принадлежност, които се стремят към постигане на личен и национален икономически, социален и културен напредък чрез възраждане на традиционното българско трудолюбие и предприемчивост, при строго съблюдаване на националните интереси, честта и достойноството на българския труженик;

б/ защита на интересите на всички работещи български граждани, поставили си за цел със своя труд да възродят българската национална икономика;

в/ създаване на условия в рамките на действащите в Република България закони, мотивиращи в максимална степен труда на отделния гражданин както в негов интерес, така и в интерес на обществото;

г/ защита на интересите и на членовете на малки (еднолични и колективни) фирми, на дребните стокопроизводители, самостоятелните селски стопани, работещи студенти и учещи се в други учебни заведения.

д/ представителство и защита на професионалните, социалните и духовните интереси на нейните членове в сферата на труда, социалното осигуряване и разпределението на материалните и духовните блага;

е/ защита правото на труд съобразно професионалната подготовка и квалификация, образованието, трудоспособността, здравето, социалното и битовото положение. Справедлива социална оценка на труда според количеството и качеството му;

ж/ защита на членовете срещу незаконни действия, уволнения и наказания от страна на административните органи и работодателя;

з/ демократично развитие на трудовото законодателство;

и/ осигуряване на екологични и здравословни условия на труд при регламентирано работно време и осигурен платен годишен отпуск;

к/ създаване на условия за издигането на жизнения стандарт на членовете и техните семейства; защита на техния законно придобит имот от каквито и да са посегателства.

л/ справедливо социално осигуряване и защита срещу безработица;

м/ защита на трудовото възнаграждение от инфлационни процеси и повишаване на цените;

н/ особена закрила на женския и на детския труд;

о/ осигуряване на право и условия за почивка, спомагащи за нормалното възпроизвеждане на работната сила;

п/ издигане на социалния и на моралния статус на българското семейство;

р/ осигуряване на условия за демографското възраждане на нацията;

с/ възпитание на своите членове в духа на националните традиции и идеали.

Чл. 6 Федерацията осъществява дейността по изпълнението на задачите си чрез:

а/ издигане на платформи, искания, програми и участие при обсъждането на въпроси, свързани с възраждането на българската икономика;

б/ предприемане на почини и инициативи;

в/ провеждане на професионално-правна, социална, просветна, стопанска, финансова, консултативна и др. дейност;

г/ водене на преговори, сключване на споразумения и договори с правителствени и други организации и работодатели;

д/ организиране на протестни, стачни и др. действия; е/ представителство и защита при спорове с работодателя;

ж/ взаимодействие и делови контакти с други синдикални организации;

з/ пропагандно-печатна дейност.

Чл. 7 За постигането на своите цели БНСФ "Възраждане” използва само законни средства.

 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 8 Основни принципи на БНСФ "Възраждане" са:

1. Доброволност на членуването и напускането на федерацията;

2. Право на преминаване на член на федерацията от една организация в друга;

3. Самостоятелност в дейността и инициативите на съставните организации при спазване на устава и настоящите принципи;

4. Демократичност, гласност, плурализъм и свободно дискутиране на синдикалната дейност;

5. Задължително присъствие на този, чието положение се обсъжда;

6. Изборност на всички ръководни органи;

7. Прилагане на делегатското начало;

8. Солидарност и единство при осъществяване на общите цели, интереси и задачи.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 13 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РАЗДЕЛ "ТУРИЗЪМ" (ЧАСТ ПЪРВА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на проекта е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.

 

РЕЗЮМЕ

България се нуждае от две неща: тя трябва да преразгледа законите си, отнасящи се за смесени фирми, чуждестранни инвестиции, валутния обмен и туризма, за да премахне съществуващите пречки пред смесените предприятия и капиталовложенията на занимаващите се с хотелиерство на Запад, и, от друга страна, трябва да създаде стимули и поощрения за чуждестранните инвеститори, които да изграждат възстановителни и балнеоложки курорти и спомагателни съоръжения, отговарящи на равнището на западното качество.

Видът и мащабите на удобствата на тази туристическа инфраструктура, макар и внушителни, са ориентирани главно към източноевропейските и руските вкусове. С малко изключения те не предлагат равнището на качество и разнообразните удобства, към които западните туристи са привикнали. И все пак многобройните богатства на България, нейната култура, паметници, исторически ценности, манастири и минерални извори са основната притегателна сила, която привлича международни туристи.

Фирмите, които получават чужда валута от туризъм в България, трябва да продават 80 % от приходите си по пазарен курс. Това в значителна степен възпрепятства чуждестранните фирми да инвестират пряко чрез смесени предприятия за създаване на почивни комплекси на западно равнище.

Чуждестранните посетители в България трябва да обменят 15 щат. долара дневно (10 щат.долара за транзитните пътници, чиито престой е 48 часа или по-малко) по основния курс, те могат да обменят допълнителни суми по касов курс. Командировките могат да бъдат финансирани само от собствените валутни приходи на самата фирма. Тези стриктни изисквания за международните посетители силно затрудняват и пречат на чуждестранните фирми да инвестират чрез смесени предприятия или на преките чуждестранни капиталовложения за създаване на почивни комплекси в България на западно равнище.

Временно пребиваващите лица могат да купуват акции или цели предприятия и да създават смесени фирми, но само с разрешение от правителството, когато чуждестранният дял превишава 49 % при фирмите с ограничена отговорност и 20 % при акционерните фирми. Тези ограничения при чуждестранните инвестиции не стимулират чуждестранните капиталовложения за създаване на курортни обекти и комплекси на западно равнище в България. В България се признава, че чуждите инвестиции се затрудняват от тези клаузи на Указ 56, тяхното съществуване е пречка за преминаване на българската икономика към пазарно ориентирана система.

Динамичните промени в СССР и в цяла Източна Европа най-вероятно в краткосрочна перспектива ще доведат до намаляване на туристите от тези страни в България. Макар и да се очаква, че с подобряването на икономическите условия на източноевропейските народи и със завършването на прехода към жизнеспособната пазарна икономика много от предишните туристи от тези държави ще се завърнат в България, те ще продължат да представляват за нея ограничена възможност за увеличаване на приходите в твърда валута от туризма. Това, че те приемат удобства, които са под западния стандарт за качество, се отразява върху равнището на туристическата инфраструктура в България, която се формира от вкусовете и очакванията на преобладаващата част от международните туристи, търсещи почивка и възстановяване в България. В по-голямата си част тя е бедна, с по-ниско качество на удобствата в хотелите, курортите, ресторантите, магазините и увеселителните заведения, въпреки че има и малко на брой хотели, които българските туристически власти са категоризирали като 4 и 5 звезди. Целта на България да се използват богатите природни ресурси на туризма, който да печели твърда валута в динамичния преход на туристическата инфраструктура към западните стандарти, изисква по-големи чужди инвестиции за създаване на нови обекти. Изграждането на такива курорти в България ще привлече посетители не само от Западна Европа и Северна Америка, но в по-далечна перспектива и по-заможни туристи от нововъзникващите източноевропейски демокрации.

Комитетът по туризма към Министерския съвет творчески обмисля реформи, насочени към гореизложените нужди. Неговият план се основава на съществуващата държавна структура, която продължава традицията и философията на държавната собственост и контрол върху прилагането и развитието на социалистическата концепция за народните ресурси. Тезата на тази глава, както и на целия доклад е, че за да постигне стремежите си към лична, икономическа и политическа свобода за българския народ е особено важно рязко да се отдели от тези социалистически политически концепции. Независимо от това идеите, разработени в Модела на Комитета по туризма за развитието на туризма като приоритетен отрасъл в Националната икономика в значителна степен са правилни и напредничави и само трябва да се доразвият, за да могат успешно да се съчетаят с принципите на свободния пазар.
Много от тези идеи включват пряк държавен контрол и намеса в дейността на туристическата индустрия и по този начин противоречат на принципите на свободната инициатива и на пазарната икономика, при която свободно определяните цени, отговарящи на търсенето и предлагането, направляват разпределението на ресурсите.
Тази глава излага по същество онова, което до голяма степен е общо виждане на целите, съгласно които в България трябва да се създаде свободна инициатива и пазарна икономика; при нея наличието на подходящи условия за инвестиции и ценови механизъм без правителствена намеса ще привличат капитали от Запада, а и от самата България, което ще доведе до разумно разпределение на ресурсите за разрастване и подобряване на българската туристическа инфраструктура.

Препоръки към президента, министър-председателя и парламента на България:

- Да се създадат конституционни гаранции за ненарушимост на частната собственост;
- Да се постигне свободно конвертируема валута в срок от не повече от шест месеца, а по време на преходния период към такава конвертируемост да се осигурят валутни търгове от Българската външнотърговска банка не по-рядко от веднъж седмично за определяне на разменния курс за валутата на туристите и на приходите от туризма на частни компании, управляващи обекти от туристическата инфраструктура в България;
- Да се измени Указ 56, регулиращ дейността на смесените предприятия, акционерните компании, компаниите с ограничена отговорност, филиалите, клоновете и чуждите инвестиции, с цел да се отстранят пречките пред капиталовложенията, причинени от държавната намеса в инвестиционните решения, както това е разработено в отделна глава;

- Да се приватизират обектите за отдих и балнеоложки туризъм;

- Да се изработи селективна програма, която да приканва инвеститорите да предлагат цени или да правят оферти за купуване на определени туристически обекти от държавата, включително осигуряване правото на земя, а не само нейното ползване, като създават акционерни фирми, компании с ограничена отговорност, филиали или клонове за придобиването на такава собственост;

- Поощряването на смесени фирми между западни инвеститори и български акционерни компании да придобият подходящи обекти за създаване на почивни и балнеоложки курорти със западен стандарт;

- Да се стимулират такива инвестиции, като се използва кредит за инвестиционния данък и се освободят от данък за 2 до 5 години от началния период на дейността в зависимост от размера на инвестицията;

- Да се предвиди в закона, че частните компании и смесени предприятия, които изграждат нови или модернизират съществуващи туристически инфраструктури, могат да задържат приходите си в твърда валута; да поддържат банкови сметки в твърда валута и свободно да прехвърлят твърда валута извън България при плащания за подобряване на техните български туристически инфраструктури или при репатриране на печалбите на чуждестранните инвеститори;

- Държавата да използва лицензи или споразумения за фрайнчайзинг, чрез които да предоставя на частни компании или отделни лица съществуващи или евентуални бъдещи туристически обекти за подобряване, стопанисване и разработване с цел извличане на печалби;

- Да се определи размерът на подоходния данък в зависимост от чистия доход, като за най-високите доходи да не надхвърля 30 %, а за най-ниските - 10 %.

- Да се определи размерът на дохода, който подлежи на облагане при работа в нови или модернизирани туристически обекти, чрез приспадане на всички разходи по управлението, администрирането и маркетинга от общия доход;

- Да се премахнат задължителните резервни фондове за подобряване на обектите, за социална политика, като отчисленията във фондовете се извършват в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти в страната на главния чуждестранен инвеститор в акционерната компания;

- Трудовите отношения според закона предвиждат свободно колективно договаряне между работниците и управата, при което управата си запазва правото да санкционира работниците за неефикасно и неподходящо отношение към работата и да ограничава работните места, когато по нейна преценка това се налага с цел да контролира ефикасно разходите на туристическото предприятия и да запази неговата стабилност;

- Определенията "туризъм", "туристическа индустрия" и "туристическа инфраструктура" да включват курорти, хотели, спомагателни обекти към курортите и хотелите като магазини, ресторанти, кафенета, барове, помещения за коктейли, салони, минерални бани, клиники, медицински центрове, разположени в курорти или хотели, козметични салони, игрища за голф, тенискортове, спортни стрелбища, скиписти, скилифтове, сгради и обекти, подходящи за подслон и убодства за скиори, пързалки за кънки, театри, съоръжения за конен спорт, включително коне, конюшни, манежи за упражнения, хиподруми, трибуни за зрители, ескурзоводи, туристически агенции, агенции за даване на автомобили под наем, бюра на авиолинии, ЖП и автобюра, къмпинги, частни пансиони, предлагащи нощувка и закуска, мотели.

/Пресслужба "Куриер"/

-----------------------------------------
БТА
основана 1898

БТА пpeдaвa за абонати в България и чужбина денонощно по телетипен канал 6 различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и света. От тях можете да почерпите разнообразна и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации в чуждия печат. В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.

БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ ЗАПОВЯДАЙТЕ В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА:

бул. „Тракия“ 49, София 1040 телефони: 73-37-380 88-21-34 87-47-46 73-37-232 факс: 80-24-88

-----------------------------------------


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 13 ноември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер” пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ HP. 307 ДО HP. 310 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 307

ОТНОСНО: приложението на чл. 52, ал. 1, точка 4 от ЗИНПОСК

Централната избирателна комисия констатира, че обявените за избрани като народни представители Христо Кирчев - СДС, Иван Иванов - СДС, Александър Александров - СДС, Гарабед Томасян - СДС и Александър Янчулев - СДС са избрани едновременно и за кметове на общини на първия тур на изборите, проведени на 13 октомври 1991 г. Решенията на общинските избирателни комисии, с които е обявен изборът за кметове на общини, са влезли в сила с изтичането на срока за обжалване, предвиден в чл. 94, ал. 2 от ЗИНПОСК. При това положение съгласно чл. 52, ал. 1, точка 4 от ЗИНПОСК горепосочените лица следва да се считат за избрани за кметове, като на тяхно място за избрани народни представители следва да се обявят кандидатите, следващи поред в съответните районни кандидатски листи.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за избрани за народни представители следните лица:
1. Петър Тодоров Тодоров - СДС в 3-ти избирателен район - Варна, на мястото на избрания за кмет на гр. Варна Христо Йорданов Кирчев - СДС.
2. Руслан Костадинов Семерджиев - СДС в 7-ми избирателен район - Габрово, на мястото на избрания за кмет на гр. Габрово Иван Ненов Иванов - СДС.
3. Марин Пенев Маринов - СДС в 15-ти избирателен район - Плевен, на мястото на избрания за кмет на гр. Плевен Александър Лаврентиев Александров - СДС.
4. Здравко Тодоров Кацаров - СДС в 16-ти избирателен район - гр. Пловдив, на мястото на избрания за кмет на гр. Пловдив Гарабед Томас Томасян - СДС.
5. Стефан Алексиев Чанев - СДС в 24-ти избирателен район - София II, на мястото на избрания за кмет на гр. София Александър Стефанов Янчулев - СДС.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

31 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Г. Минкова

/Пресслужба "Куриер"/

 

 * * *

РЕШЕНИЕ HP. 308

Централната избирателна комисия намира, че искането на политическите партии и независимите сдружения, наблюдавали изборите на 13 октомври 1991 г., да получат на дискети данни за разпределението на действителните гласове съобразно секционните протоколи, обработени от районните избирателни комисии, е основателно. Това се обуславя от необходимостта да се обезпечи пълна откритост на дейността на избирателните комисии и обслужващата ги организация по обработване на изборните резултати. Информацията следва да се предостави едновременно със специалния бюлетин на Централната избирателна комисия, който ще бъде издаден на основание чл. 93, ал. 2 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. В едномесечен срок от обявяването на резултатите от изборите за народни представители на 21 октомври 1991 г. на политическите партии и коалиции, участвали в изборите, на Българско сдружение за честни избори (БСЧИ) и Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) да бъдат предоставени наред с бюлетина на Централната избирателна комисия, издаден на основание чл. 93, ал. 2 от ЗИНПОСК, и дискети с резултатите от гласуването по секции, обработени от районните избирателни комисии.

Информацията на магнитен носител да се предоставя срещу съответен брой празни дискети.

2. В горепосочения срок да се обезпечи издаването на 2000 екземпляра от бюлетина на Централната избирателна комисия за резултатите от гласуването, който да се предостави безплатно освен на политическите сили, БСЧИ и ГИСДИ, на народните представители, на президентството, на Министерския съвет, на общинските съвети и други лица и организации, имащи отношение към подготовката и законосъобразното провеждане на изборите.

31 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Г. Минкова

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 309

Във връзка с изпълнението на чл. 34, ал. 7 от ЗИНПОСК за проверка за двойно гласуване Централната избирателна комисия

РЕШИ:

По искане на служба "ГРАОН" при бившето Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството, натоварена от Централната избирателна комисия с проверката за двойно гласуване, математическият колектив за "Избори’91” да предостави на представители на ДФ "Информационно обслужване" списък на избирателните секции по райони и общини с населените места, в които са разположени избирателните пунктове.

11 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 310

Централната избирателна комисия констатира, че обявеният за избран като народен представител Борис Крумов Борисов - СДС, е избран едновременно и за кмет на община на втория тур на изборите, проведен на 27 октомври 1991 г.

Решението на Общинската избирателна комисия, с което е обявен изборът за кмет на община, е влязло в сила с изтичане на срока за обжалване, предвиден в чл. 94, ал. 2 от ЗИНПОСК. При това положение, съгласно чл. 52, ал. 1, точка 4 от ЗИНПОСК, горепосоченото лице следва да се счита за избран за кмет, като на негово място за избран народен представител следва да се обяви кандидатът, следващ поред в съответната районна кандидатска листа.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за избран за народен представител Милко Янков Енчев - ЕГН 350605ХХХХ - СДС, в 4-ти избирателен район - Велико Търново, на мястото на избрания за кмет на Велико Търново Борис Крумов Борисов - СДС.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

11 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:22:31

13.11.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!