13 август 1993


София, 13 август 1993 година
Брой 157 /944/


София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ПО ВЪПРОСА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВО ЛЕТИЩЕ КРАЙ СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Благодарим Ви за предоставената възможност на наши представители да се запознаят с материали, свързани с предварителното проучване, извършено от фирмата "Халкроу".

На срещата, проведена в Института по въздушен транспорт /ИВТ/, бяха разгледани материали и поставени уточняващи въпроси, на които специалистите бяха любезни да отговорят. Поради невъзможността на място подробно да се запознаем с технически и други факти, Ви молим да разпоредите да ни предоставят копия от следните материали:

1. Подробната разработка на консултантската фирма "Халкроу”.

2. Офертите, представени от останалите фирми - кандидати, да извършат проучването.

3. Таблици, по които е извършено класирането на фирмите и са нанесени отчитаните фактори и съответните оценки за кандидатстващите фирми.

4. Документ, съдържащ условията на Европейската банка за възстановяване и развитие, при които съгласно Решение N 439/26 октомври 1992 г. е проведен конкурсът.

На срещата бяха установени някои важни подробности, с които считаме за необходимо да Ви запознаем.

1. Практически не е бил обявяван конкурс. ИВТ е извършил класиране по предоставен от г-н Емил Велчев /началник на управление по изграждане на Национално летище - София/ списък, съдържащ имена на фирми и съставен на базата на лични контакти и разговори.

2. Не съществува протокол от експертен съвет, заседание или среща, от които да личи как българската страна е разширила определения от Върховния експертен съвет от 3 октомври 1991 г. списък на варианти, подлежащи на окончателно проучване. Не е известно кой и на каква основа е допълнил списъка с варианта "Същестуваща писта”.

3. След приемане на подхода - да се работи по критериална система на консултантската фирма, тя е представила таблица с предложение за степента на значимост на отделните фактори. Тази таблица е трябвало да бъде разгледана от кръг компетентни ведомства, които съвместно да определят нейния вид. Министерството на транспорта самостоятелно е разгледало и потвърдило предложението, което съдържа фактори, свързани с дейността на други министерства и Столичната голяма община.

4. Упълномощеният от Вас представител на министерството г-н Валентин Вълков и представителите на ИВТ заявиха, че не им е известно Министерството на транспорта да е възлагало на български специалисти да извършат проучвания съгласно решенията на експертния съвет от 3.10.1991 г.

Тъй като от приложено писмо на министър Александров от 19 декември 1991 г. личи, че такива проучвания се извършват, Ви молим да разпоредите да бъде извършена проверка, включително и в касовия отдел на министерството.

Тези разработки са особено важни, за да бъдат сравнени с резултатите на "Халкроу", тъй като получените от британската фирма резултати се основават на "ноу-хау" методика, която не може да бъде проверена от българска страна.

София, 5 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СТРОЕЖА НА НОВО ЛЕТИЩЕ КРАЙ СОФИЯ.


1. Решението на правителството от 26 октомври 1992 г. хонорарът на фирмата "Халкроу" да бъде заплатен от "Летище-София" ООД буди недоумение, като се има предвид, че летищният комплекс е пряко заинтересована страна.

Скандален е фактът, че сумата от 500 хил. долара е осигурена чрез увеличаване на таксата за обслужване на пътниците, ползващи международни полети.

2. Начинът, по който Министерството на транспорта изготвя заданието за фирмата "Халкроу”, пренебрегвайки досегашните изследвания и решения, предполага недобросъвестност и лична заинтересованост. Случаят създава впечатление, че действията са продиктувани от интересите на потенциален чуждестранен инвеститор.

3. При изготвяне на конкретните изисквания към проучването на "Халкроу" Министерството на транспорта действа не като представител на потребителя, а като бъдещ инвеститор. Първостепенно значение се отдава на икономическите, а не на екосоциалните показатели. Като се има предвид, че ще бъдат канени чуждестранни инвеститори, подобни действия са недопустими и са в разрез с интересите на населението.

4. В своята част, засягаща влиянието на летището върху околната среда, докладът на "Халкроу" е необоснован, неубедителен и буди съмнение за подправеност на действителността, особено относно шумовото замърсяване. Подобно е становището и на официалния рецензент.

5. Зелената партия счита варианта "Съществуваща писта" за недопустим, граничещ с престъпно отношение към въпроса.

Възможността, в случай че се реализира вариантът "Съществуваща писта", ошумените жители на София да потърсят по съдебен ред обезщетение от държавата, ще доведе до загуби, многократно превишаващи средствата, които биха обезщетили жителите на Кривина.

6. Зелената партия счита, че новото летище трябва да бъде изградено в района на село Кривина, който е най-благоприятен според повечето предишни проучвания.

Правителството следва да осигури изгодни условия за акционерно участие на засегнатите жители от района на новото летище, което ще ги овъзмезди в достатъчна степен.


ОСНОВАНИЯ

Изграждането на нова летищна база е необходимост, продиктувана от няколко причини:

1. Изтича срокът на годност на настоящата писта.

2. Налице е необходимост от изграждане на нови технически и комуникационни съоръжения, които да посрещнат тенденциите за значително разрастване на самолетния трафик и пътническия поток.

3. Близостта на летището до града, посоката на пистата му, разрастването както на трафика, така и на града налагат изместването му в нов район, където то няма да смущава нормалния живот на жителите на София.

Отдавна е известно, че многократно реконструираното и достроявано летище на София наближава границата на своите възможности за развитие. Построено през 1939 г., то е съответствало на тогавашните граници на града, тогавашния самолетен парк и тогавашната честота на полетите. Посоката на пистата е избрана и като се е имало предвид, че авиацията все още е била атракция, и затова самолетите са били насочени към центъра на града.

Бурното развитие на авиацията, появата на реактивните пътнически самолети с голяма товароподемност, допуснатото неправомерно разрастване на града в посока към летището, както и появата на необходимост от ново законодателство, съобразяващо българските норми с международните, наложиха появата на редица проучвания и разработки, посветени на възможностите за строеж на ново летище.

Дългогодишната работа на редица специалисти и институти доведе до едно общо признание за необходимостта от изграждане на новото летище в нов район и с посока на пистата, тангираща границите на София. Проектите за практическо повторение на сегашното летище, но в един нов разширен вариант, бяха недвусмислено отхвърлени поради пределните възможности на града да приеме нови съществени увеличения както на количеството, така и на размерите на самолетите.

Редицата проекти и проучвания бяха обединени в "Доклад-обосновка за оценка и избор на площадка за изграждане на комплекс Национално летище - София", изготвен през септември 1991 г. от "Транспроект" по поръчка на Министерството на транспорта. Докладът предлага метод за критериален анализ на качествата на 10 възможни площадки, съобразно редица основни фактори, влияещи на избора на място.

Сред посочените площадки не фигурира сега съществуващото положение, а като най-благоприятна възможност е посочен теренът при с. Кривина. По-важни съображения за това са:
- най-добри летателно-технически качества;
- най-добра шумова характеристика с избягване на летенето над гр. София;
- най-преки и бързи подходи от центъра на града към новото летище;
- не се засягат съществуващите комуникации на градския организъм като: околовръстен път, електрифицираната жп линия, река Искър и др.

В заключение докладът предлага управленското решение да бъде взето на базата на комплексен сравнителен анализ и оценка по приетия критериален подход измежду следните площадки:
- площадка съществуващо летище "Враждебна" - коса писта;
- площадка с. Кривина;
- площадка И.А.Т.А. - предложение

Последвалият Върховен експертен съвет, провел се на 3 октомври 1991 г., утвърждава предложената от доклада критериална система за оценка и приема окончателния избор да бъде извършен между трите предложени площадки.

За период, по-къс от една година, министър Александър Александров радикално променя отношението си към избора на площадка. През декември 1991 г. той информира, че съгласно решенията на Върховния експертен съвет ведомства, институти и експерти "извършват задълбочено проучване на определените три площадки". Съгласно информацията сравнителните данни на базата на критериалната система е трябвало да бъдат готови в средата на януари 1992 г.

Вместо обещаните сравнителни данни, които са в неизвестност, през август 1992 г. министър Александров представя пред Министерския съвет един грубо манипулативен доклад, целящ да обезсили досегашните проучвания и да предложи да бъде извършено ново проучване на чуждестранна фирма. Министърът предлага хонорарът на фирмата да бъде платен от "Летище София - ООД".

Докладът на министър Александров фалшифицира действителните решения на Върховния експертен съвет и заблуждава Министерския съвет. Така например вариантът "Враждебна - коса писта" навсякъде умишлено е наричан "Враждебна", а в края на доклада се говори за вариант "Враждебна" /сегашно летище/ с начало една коса писта и поетапно развитие. Говори се за 11 броя площадки, разгледани от Експертния съвет, а всъщност те са 10.

С решение N 439 от 26 октомври 1992 г. МС дава съгласие "Летище-София ООД" да осигури и предостави средства в размер на 750 000 долара за хонорар от консултантска фирма. За целта МС упълномощава министрите на транспорта и финансите да увеличат таксата за обслужване на пътниците, заминаващи по международни линии. Средствата от увеличените такси да послужат за изплащане на хонорара, като се осчетоводят "като разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи".

Министерството на транспорта определя консултантската фирма "Сър Уилям Халкроу и съдружници", но в заданието не се придържа към решенията на Експертния съвет, а дописва към трите варианта и четвърти - "Съществуваща писта".


ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ НА ВАРИАНТА "СЪЩЕСТВУВАЩА ПИСТА"

Сегашното летище е изградено съобразно градоустройствения план от 1938 г. Разрастването на града в посока към летището и подмяната на самолетния парк прави летището един от най-сериозните еко-социални проблеми на града.

Неблагоприятното влияние върху околната среда се изразява в следните въздействия:
- наднормен авиационен шум;
- вибрации на сградите;
- атмосферни замърсявания;
- заплаха за трети лица.

Съществен смутител за града представляват движенията, извършвани в западната страна на летището. Съгласно проучванията от 1991 г. е валидна следната таблица на общия брой на ошуменото население в зависимост от нивото на шума, измерен в dB, при полети над града.

 

  праволинейно излитане  криволинейно излитане
79-82 dB 215 100  76 800
82-89 dB 115 800  90 400
89-97 dB 26 000 39 500
97-104 dB  7 000 4 000

 

Докладът на фирмата "Халкроу" представя следната планирана прогноза за развитие на пътническия поток през летище - София.

 

1992 г. - 1,2 млн.
        2000 г. - 2,7 млн.
        2007 г. - 5,1 млн.
        2016 г. - 8,7 млн.
        2025 г. - 12,8 млн.

 

Прогнозираният за 2007 г. брой на движенията в натоварени моменти е 2388 за една седмица. В пиковите часове се очакват ежеминутни движения.
 
Според "Халкроу" удължаването на пистата, отместването на западния й праг с 1000 м. в източна посока и подмяната на самолетите ще доведе до значително намаляване на ошуменото население. Според "Халкроу" от 191 200 - сега, броят на ошумените жители ще спадне до 11 150. Представянето на изместването с 1000 метра като съществена шумозащитна мярка е некоректно. Това изместване се предприема с цел да бъде отговорено на изискванията за сигурност и има известно шумозащитно значение при излитане, когато самолетите бързо набират височина и с десен завой избягват центъра на града. При кацането, което е основният шумозамърсяващ процес, тази мярка няма никакво значение. В този случай самолетите се подготвят за кацане по права линия /т.е. над центъра на София/ и се снишават значително преди кацането.

Не е известно къде и как ще бъде построен шумозащитният вал, който неколкократно бе споменат от поддръжниците на варианта "Съществуваща писта". Подобен вал би имал известно значение единствено при операциите, извършвани на самото летище.

Със заповед N РД 08-230 от 18 юни 1993 г. министърът на транспорта е възложил на проф. Зарков да рецензира проучването на "Халкроу" в частта, отнасяща се до влиянието на авиационния шум. Според рецензента в проучването съществуват следните спорни моменти:

- Липсва обоснована методика за определяне на шумовите характеристики. Необходимите изходни данни за нея липсват.

- Използваният критерий за оценка на шума е дискусионен, тъй като се позовава на осреднените, а не на максималните стойности на шума, който, макар и за 10-15 сек., блокира комуникациите между хората, нарушава съня и спокойствието, влошава заболяванията, предизвиква стресови реакции.

- В проучването липсва оценка на вибрациите, възникващи вследствие на самолетния шум.

- Липсва методика за определяне на броя на засегнатите и посочените числа не са убедителни.

- Не е изяснен смисълът на посочените в разработката оценки по степен на значение.

Проф. Зарков, както и всички досегашни проучвания /вкл. това на "Халкроу"/, заключава, че в екологично отношение най-благоприятен е вариантът "Кривина”.

Счита се, че поради високите температури и налягане, при които изгаря авиационното гориво, се осъществява достатъчно пълно горене. Предполага се, че самолетите отделят значително по-малко вредни вещества от автомобилния транспорт като цяло и около 1 процент от вредните вещества, които създава промишлеността. Този факт обаче има значение в глобален мащаб, а не за случаите, когато вредните вещества се отделят концентрирано над или в близост до населено място.

За едно и също количество изразходвано гориво от самолет и автомобилен бензинов двигател отделяните от авиодвигателя вредни вещества съставляват следната част от отделените от автомобила вредни вещества:
- празен ход при регулиране - 58 %
- подход при кацане - 2,9 %
- подход при излитане - 0,2 %

При изчисленията е редно да се има предвид какво е общото количество гориво, изразходвано от самолетите в близост до летището. Очевидно е, че то многократно превишава автомобилния разход и зависи от честотата на самолетния трафик и типа на самолетите, за което в доклада на "Халкроу" липсват данни.

Предложението на Министерството на транспорта да бъде реконструирано сегашното летище, а впоследствие - изградена нова коса писта, е несъстоятелно и цели да заблуди общественото мнение.

Вероятността при редовно експлоатирано летище да се намери чуждестранен или български инвеститор, който да построи нова писта и пистови съоръжения, е нищожна. Изграждането на косата писта е свързано с подготвително запълване с почвена маса на част от голямата кариера, намираща се на изток от летището, което само по себе си е пречка косата писта, да бъде осъществена като резервен вариант. Близостта на летището до града и посоката на косата писта, насочена към кварталите "Враждебна" и "Металург", ще доведе при право излитане на запад до ошумяване на 57 100 души, а при криволинейно - на 31 500 /според данни от 1991 г./.


ПРЕДИМСТВА НА ПРОЕКТА "КРИВИНА"

Всички стари проучвания, както и проучването на "Халкроу" сочат, че най-подходяща в екологично отношение е площадката при с. Кривина.

В доклада на Министерството на транспорта от септември 1991 г. са посочени следните предимства на "Кривина":

1. Най-добри летателно-технически качества.

2. Най-добра шумова характеристика, свързана с избягване на летенето над град София.

3. Най-преки и бързи подходи от центъра на града и останалите райони на столицата към новото летище.

4. Не се засягат съществуващи комуникации на градския организъм като околовръстен път, електрифицирана жп линия, река Искър и др.

5. Съществува възможност за използване на част от материално-техническата база на старото летище с цел да не се изгражда като фонд на новото място.


Таблицата за ошуменост на населението при неблагоприятните подходи има следния вид:

  право излитане на запад криволинейно излитане на запад
79-82 dB  18 100 3100
82-89 dB 6 600 2000
89-97 dB 200  200
97-104 dB  - -

 

НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРОЕКТА "КРИВИНА"

1. Кривина отстои на 16 км от центъра на град София, като е с 5 км по-отдалечена от Враждебна. Времето за пътуване от София до летището ще нарасне от 25 на 35 минути.

2. Необходимо е да се изгради практически нова транспортна мрежа.

3. Следва да се придобие земя в размер на 3000 дка /според "Халкроу"/, което е с 2340 дка. повече от земята, която трябва да се придобие при "Съществуваща писта".

4. Общата сума на разходите за строителство е 323 млн.долара, докато при "Съществуваща писта" е 190 млн.

5. Ще бъдат пряко засегнати социалните интереси на жителите от с. Кривина и част от околните селища.

Трябва да бъде известно, че строежът на новото летище, където и да е то, не може да бъде извършено с български средства. Недостатъкът на "Кривина" ще се изрази в едно по-продължително дялово участие на чуждестранния инвеститор, което да възвърне вложените средства. Подобно разрешение на въпроса е за предпочитане пред скорошно възвръщане на пълната собственост, но дългогодишно понасяне на недостатъците на проект "Съществуваща писта".

Нарушените социални интереси на жителите на Кривина, както и изземването на земя ще бъде лесно компенсирано, като те бъдат изгодно превърнати в акционери на летищния комплекс, което ще доведе до една много добра финансова компенсация за понесените несгоди.

Изграждането на нова транспортна система в никакъв случай не може да се счита за недостатък, а по-скоро е предимство от гледна точка на развитието на региона.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 13 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "БЪЛГАРИЯ НА КРЪСТОПЪТЯ МЕЖДУ КОМУНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА" /ЧАСТ ПЕТА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ПРЕД ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /30 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/.


З. Идеи и реализации на Конституционния форум

Конституционният форум като политическо обществено движение се появи през февруари 1991 г. Неговата основна задача бе да организира националната интелигенция и професионалистите от всички социални групи в подкрепа на промяната и на прехода от тоталитаризъм към демокрация и свободно гражданско общество. Отразявайки една реална потребност на общественото развитие, Конституционният форум беше посрещнат със значителен интерес от нашата общественост. Само за няколко месеца през пролетта на 1991 г. той успя да изгради многолюдни сдружения в големите градове, да спечели доверието на значителна част от интелигенцията и на части от онези среди, които бяха за гарантирано и плавно преминаване към новото общество без трусове или диктатура.

Първият конгрес на Конституционния форум, състоял се през юни 1991 г., направи обективен анализ на социалната и политическата обстановка в България, предвиди в основни линии тенденциите на бъдещото развитие на страната и даде организационните принципи на едно обществено движение с подчертан интерес към интелигенцията, ратуващо за демокрация и свободно гражданско общество.

На Учредителния конгрес обаче бяха допуснати няколко неточни постановки, които имаха отрицателни последици в непросредственото развитие на нашата организация.

Възприемайки идеите на либералната демокрация като своя платформа, Конституционният форум не успя да направи необходимата национална интерпретация на тази идеология, като не отчете дребнобуржоазните тежнения и традиции на българското общество.

На второ място Конгресът не определи достатъчно ясно реалните партньори и съюзници на Форума, а срещу това издигна мъглявия тезис за обединение на цялата демократична опозиция, което се оказа една химера.

Конгресът /Първото събрание/ не изясни докрай и организационните принципи на Форума, като остави нерешен въпроса за двойното членство - във Форума и в партиите, и създаде един несигурен механизъм за неговото организационно структуриране, който и досега възпира развитието му като обществено движение и още повече като политическа формация.

След Учредителното /Първо/ събрание на Форума последваха няколко неблагоприятни за неговото укрепване обстоятелства от обективен и субективен характер.

Най-непосредствено върху неговото влияние и дейност се отрази непрекъснатото оттегляне на националната интелигенция от обществения живот поради влошаване на нейното социално положение и несъгласието й по отношение на двуполюсния политически модел.

Конституционният форум не успя да реагира адекватно на този обективен процес и не потърси достатъчно възможности за социалното подпомагане на обедняващата интелигенция, както и за спиране на процеса на разпадане на националната култура, наука и образование. Така, вместо да разшири, той започна да ограничава своето обществено влияние.

За това съдействаха и други причини: липсата на достатъчно парични и материални средства за провеждане на организационната дейност, за изграждане на материална база на Форума и на неговите сдружения. Поради тази причина той остана и без вестник, което ограничи допълнително влиянието му в страната.

Поради организационни недостатъци, проявени от Националния консултативен съвет и от председателя Н. Генчев, не беше изградена цялостна национална структура на Форума, не се поддържаше непрекъсната активност, не се уредиха неговите международни контакти.

В условията на един организационен упадък Конституционният форум се изправи през лятото на 1991 г. пред важни политически решения. Той трябваше да определи своето място в политическото пространство в навечерието на изборите за 36-о Народно събрание, насрочени за 13 октомври.

Съобразявайки се с основните постановки на Учредителното събрание, Националният консултативен съвет пое инициативата за обединяване на всички политически партии и движения като обща предизборна политическа коалиция. Насрочена беше срещата в ресторант "Берлин", на която обаче се отзоваха само отстранените от СДС партии и групи. Срещата беше бойкотирана от хардлайнерите в СДС и от КТ "Подкрепа".

На самата среща стана ясно, че сред политическите сили, останали вън от СДС, съществува пълен политически разнобой. Всяка една от тях признаваше на думи необходимостта от политическо единодействие, но нито една не беше готова за общо действие, ако официално не се признае нейното първенство. Развихриха се необуздани страсти на вождизъм и лидерство, които минираха допълнително единството на демократичните сили.

Поради всичко това така наречената от пресата "тайна вечеря" завърши с провал.

Тогава Националният консултативен съвет на Форума се изправи пред нови затруднения. Питахме се накъде по-нататък. И в този диалог с ръководството на Форума настъпи едно първоначално раздвоение. Част от членовете на НКС застъпиха схващането Форумът да се присъедини незабавно към СДС и по този начин да осигури своето непосредствено политическо авансиране. Друга част продължаваше да защитава идеята, че Форумът не трябва да се отказва от намерението си да съдейства за изграждането на трета политическа сила в бъдещия парламент, която да стане буфер на острите сблъсъци при двуполюсния модел. Тогава още не се виждаше положението, което ДПС щеше да заеме в бъдеще като главен балансьор на парламентарните сили.

В тази обстановка се роди твърде важната за съдбата на Форума идея за единодействие с БЗНС /е/.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
13.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Славка Кочева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!