14 октомври 1991

София, 14 октомври 1991 година
   Брой 201 (476)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

* * *

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" Е ДЛЪЖНА ДА ЗАЯВИ, ЧЕ ЗАКЪСНЕНИЕТО, С КОЕТО СЕ ПУБЛИКУВАТ МАТЕРИАЛИ НА ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА Е ПО ВИНА НА ТЕЗИ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВИЛИ ДОКУМЕНТИТЕ. ТЕ СА ПОЛУЧЕНИ - БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ - СЛЕД РЕДАКЦИОННОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН БР. 200 ОТ 11 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПУБЛИКУВА ВСИЧКИ ЗАКЪСНЕЛИ МАТЕРИАЛИ, ЗА ДА ДОКУМЕНТИРА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МЕМОРАНДУМ НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛЕКТИВА, КОЙТО ЩЕ ИЗЧИСЛЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Взетото от ЦИК решение да възложи работата по изчисляването на резултатите от изборите на 13 октомври 1991 година на неизвестен на българската общественост колектив" поражда редица проблеми и категорични несъгласия. Преди да характеризираме самите несъгласия, ще посочим въпросите, които ги пораждат и които до този момент, ДВА ДНИ преди датата на изборите, не са получили смислен отговор от никъде, независимо че бяха нееднократно задавани.

Проблеми породени от несъответствието между резултатите от конкурса и решението на Централната избирателна комисия (ЦИК):

1.1. Няма отговор на въпроса защо ЦИК е взела решение да възложи работата по изчисляването на резултатите от изборите на "колектива", предложил най-скъпата оферта, още повече че същия "колектив" е останал на второ място в класацията на офертите, дадени от Министерския съвет. На първо място е класирана офертата на "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ", която е с повече от 50 % по-евтина от избраната от ЦИК, и която се предлага от организацията, обезпечила успешно изчисляването на изборните резултати на предишните избори. Смехотворни са твърденията, че подробната разбивка на разходите (т.е. тъй наречената План-Сметка) е привлякла вниманието върху по-скъпата оферта. Ако другите организации гарантират (според нас по-успешно) извършването на възложената работа на по-ниска цена, не виждаме каква е причината ЦИК да се занимава с разходите на кандидатите, печалбите им и т.н. Разпространено твърдение на ЦИК е, че другите оферти са "занижени". Това е напълно безсмислено - организациите "занижили" офертите си ще загубят пари, но пък ЦИК и данъкоплатците биха могли в това трудно за бюджета ни време да си спестят почти 2 милиона лева. Друго безпрецедентно с некомпетентността си твърдение на ЦИК е, че спечелилият конкурса "колектив" е имал преимуществото, че не е предложил обмен на данни по комуникационна линия, а всичко ще се пренася на дискети с цел запазване на секретността. За всеки специалист в компютърната област е очевидно, че много по-трудна е фалшификацията на данни при наличен специално изработен комуникационен софтуеър, свързан с програмата за въвеждане на данни по райони и обобщаващата програма в ЦИК от избрания вариант на ръчно пренасяне. По време на транспортирането е възможна произволна манипулация на информацията в дискетата от хора, предварително запознати с програмния продукт - в тази област според нас няма никаква гаранция.

1.2. Без да са обявени критериите, според които ЦИК е осъществила избора си, е очевидно, че избраната от тях оферта е организационно, кадрово, технически и финансово необезпечена. На практика ЦИК е "приватизирал" изчисляването на изборите, без да отговори на следните въпроси:

- Защо се предпочита офертата на "колектив", който не разполага с национална инфраструктура? Чия инфраструктура ще използва този т.нар. "колектив"?

- Защо се предпочита офертата на "колектив", който не е обезпечил предварително кадрово изпълнението на задачите си, с необходимото количество подготвени специалисти?

- Защо се предпочита офертата на "колектив", който до този момент няма никакъв практически опит в организирането и изпълнението на работата по подобна мащабна и изключително отговорна задача?

- Защо се предпочита офертата на "колектив", който не разполага с необходимата за изпълнението на задачите си електронноизчислителна техника и едва сега се опитва да си я осигурява?

- Защо е избран "колектив", практически неможещ да гарантира финансово евентуалните неустойки в случай на неизпълнение на договора.

- Защо ЦИК не се е погрижила да осигури процедурно необходимата "прозрачност" на всеки етап от работата на изчислителя, още преди той да бъде персонифициран, която да позволи ефективен, компетентен и безпристрастен контрол върху достоверността на резултатите от работата му?

Тези, както и други въпроси, касаещи мотивите на ЦИК при избирането на конкретния изчислител, остават без какъвто и да било отговор. Това поражда на свой ред вашите опасения, че, било изборът е осъществен некомпетентно и непрофесионално, а това означава, че и самата ЦИК не притежава необходимата квалификация, за да контролира дейността на така избрания от нея "колектив", било мотивите на ЦИК за подобно несъстоятелно решение са извънпрофесионални. Какви биха могли да бъдат във втория случай можем само да предполагаме. И в двата случая обаче сме длъжни да отбележим следното:

- Така осъщественият избор на ЦИК в полза на посочения "колектив" създава възможността да се политизира едностранчиво и безконтролно неговата работа;

- Този избор на практика снема отговорностите както от ЦИК, така и от "колектива" изпълнител, просто защото те процедурно не са предвидени, формулирани и обезпечени.

II. Проблеми, породени от договора между ЦИК и изпълнителя.

II. 1. Защо ЦИК сключва договор с изпълнител, който не е юридическо лице? Как търси отговорност от изпълнителя в този случай, ако възникне някаква необходимост? Каква е финансовата обезпеченост на гаранциите?

II.2. Защо договорът не предвижда възможности за независим експертен контрол върху подготовката на работата на изпълнителя?

II. 3. Защо софтуеърът се представя толкова късно от изпълнителя? На практика това означава невъзможност за контрол върху самия софтуеър, съответно и върху работата на изчислителя. Без подробно разглеждане на изходните кодове на софтуера практически не е възможно да се проведат всичките му особености. Например напълно е възможно продуктът да работи "по принцип" отлично и само в случай на натискане на определена комбинация от клавиши или в определен момент от време (след 24.00 часа на 13 октомври 1991 г.) да променя начина си на работа, като след време отново вьзстановява първоначалния си начин на работа. Възможни са и значително по-сложни комбинации. Всички подозрения от този вид биха могли да отпаднат с официалното предаване на изходните кодове на програмата и стриктните проверки от независими източници по места за идентичност между предадения "еталонен" продукт и програмата, с която се работи.

II.4. Предоставени ли са от "колектива" изходните кодове на програмите на ЦИК. Защо не се представят тези изходни кодове на заинтересованите страни и за независима експертиза? Спазени ли са Наредба N 8 за разработване и разпространяване на програмни продукти (ДВ.75 от 24 септември 1982 г.), БДС (Български държавен стандарт) 19.102-78 Видове програмни документи и БДС 19.302-80 Текст на програмата на изходен език?

II.5. Защо не се предоставя информация за програмния продукт (интерпретатора) компилатора, на който е разработен (компилиран) софтуеърът? Откъде е закупен програмният продукт, с който е реализирана разработката, кой е регистрационният му номер?

II.6. Защо не се представят експлоатационните и други съпровождащи документи на софтуеъра?

II.7. Регистриран ли е софтуеърът в НППФ според изискванията на цитираната Наредба N 8 (регистрационен номер и дата), или е регистриран като изобретение или рационализация (кога и пред кого)? Ако горното не е направено, какви са претенциите на колектива за авторско право и на какво се основават?

II.8. Кога, къде и как е осъществено обучението на екипите, които ще работят с този софтуеър - фантом? Каква документация за работа им е предоставена?

II.9. От кого и как ще се контролира процесът на разпространение на програмите и процеса на изчисляване? Митовете за "единствено копие на дискета, строго охранявала в касата на председателя на ЦИК", са несериозни дори и поради факта, че евентуален дефект на тази "единствена" дискета може да провали целия изборен процес. Очевидно Колективът-разработчик има изходните кодове на програмите и може да "произведе" mроизволен брой копия. Гарантирани ли сме от подобен прецедент, едностранчиво подпомагащ някоя от страните? Какви са договорните гаранции при такъв случай?

II.10. Как организационно и програмно ще се предпази софтуеърът от възможното действие на компютърни вируси, евентуално специално създадени?

Посочените въпроси също остават без отговор. Те също свидетелстват било за непрофесионализма при взимането на решението на ЦИК, било за неговата извънпрофесионална преднамереност. Негативните последици от посочените във въпросите съществени пропуски, освен че будят съмнения в компетентността на ЦИК и "колектива"-фантом, нагърбил се безотговорно със задача несъответстваща на готовността му, биха могли да имат както политически, така и организационен характер. "Секретността" на системата дори за повечето участници в процеса на изчисленията дава възможност за голям брой възможни манипулации, трудно доказуеми впоследствие. Контрола от независими наблюдатели е сведен до нула.

III. Възможни политически проблеми, пораждани от некомпетентното решение на ЦИК.

III.1. Кратките срокове, в които се осъществява подготовката на изчисляването, предполагат единствено контрол след изборите. Но ако бъдат обявени междувременно резултатие, които впоследствие се окажат погрешни, ще бъде невъзможно да се обясни на широката общественост причината за промяната в резултатите. Подобни прецеденти вече имаше.

III.2. Поради лошата организация е възможно сроковете за изчисляване да се удължат прекомерно, което на свой ред също означава провал за ЦИК и възможни подозрения за манипулация на резултатите.
III.3. Още веднъж подчертаваме, че както договорът, така и другите предвидени процедури по изчисляването на резултатите от изборите, на практика освобождават от отговорност "колектива"-фантом.

IV. Изводи и предложения

IV. 1. Основният извод е в констатирането на некомпетентност на ЦИК при взимането на решението за възлагане на изчисляването на резултатите от изборите на "колектива"-фантом, или, което е много по-тревожно, но също вероятно, че решението е мотивирано от непрофесионални критерии.

IV.2. Същевременно не подлежи на съмнение и непрофесионализмът на "колектива" изпълнител, случаен или умишлен.

IV.3. Единственият сигурен път за изход от тази сложна ситуация е в организирането на Официално Паралелно Преброяване на изборните резултати от друг преброител. ЦИК не би следвало да обявява каквито и да било резултати, преди те да бъдат съпоставени и проверени, дори и с пълно паралелно ръчно преброяване, така че достоверността им да не буди съмнения. Според нас подготвен да осъществи предлаганото паралелно преброяване е и колективът на "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ".

София, 11 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Нашият народ, макар и с известни трудности, извършва мирен преход към демокрация. В сравнение с миналата година сегашната предизборна кампания преминава при по-нисък градус на политическо напрежение, при по-голяма увереност в честното провеждане на изборите и зачитането на народния вот. Това е признак за проява на определена култура в поведението на политическите сили и държавните институции, достигнатият успех обаче е твърде крехък и не са нужни много усилия и ходове, за да се изостри отново конфронтацията сред народа. На фона на лишенията, които преживява подавляващата част от него, не е трудно да се възбудят ексцесии.

В този смисъл ние оценяваме постъпките на президента на Републиката д- р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ в навечерието на изборите като необмислени и опасни. Пристрастието и прозрачните инсинуации по отношение на определени политически сили вече развенчава вярата на голяма част от народа, че президентът е олицетворение на националното единство и съгласие. Политическата интервенция на президента е поддържка на опредена политическа сила у нас, в която има прояви на екстремизъм, руши авторитета и престижа на президентската институция като надпартийна.

Нещо повече, то е и грубо посегателство към Конституцията и законите на страната.
Офицерите и сержантите от запаса са крайно разтревожени от тази позиция, тъй като президентът е и главнокомандващ на въоръжените сили. Ние не можем да си представим как може да се води една армия за защита на националната сигурност и териториалната цялост, когато тя е обезсилена от вътрешни противоречия и омраза сред нацията. Подобни трагични примери в нашата история има предостатъчно.

Водени от горното, ние изразяваме нашия остър протест срещу тези антиконституционни действия и призоваваме президента да спре да се лишава безразсъдно от доверието на по-голямата част от народа. Недопустимо е той повече да застава в ролята на дестабилизиращ фактор в страната.

Съюзът си запазва правото, като независима обществена организация на запасното войнство, да реагира с всички законни средства против подобни прояви, които нарушават конституционния ред и застрашават националната сигурност на страната.

Това наше становище се подкрепя и от Съюза на ветераните от Отечествената война.

София, 12 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЗИВ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - СОФИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС, КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА "ЕКОГЛАСНОСТ".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА! СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

Независимото сдружение "Екогласност" Ви призовава на 13 октомври 1991 г. да гласувате за чиста вода, чисто небе, чиста земя и чисти хора в бъдеща некомунистическа България със синята бюлетина на Съюза на демократичните сили! Само бюлетината с цвета на синьото море е гарант, че в демократична България бъдните поколения ще се радват на съхранена природа и ще могат да упражняват най-важното си човешко право - правото на здравословна жизнена среда! В най-съдбовния за Отечеството ни ден помнете, че само радикалната смяна на политическата и икономическата система, само истинската демокрация без тирета и уговорки може да ни помогне да се измъкнем от блатото на екологическата катастрофа, в което ни замъкна управлението на БКП/БСП. Но преди всичко ние трябва да си помогнем сами! Затова: "ГЛАСУВАЙТЕ ЗА "ЕКОГЛАСНОСТ" СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА!

София, 11 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ"-СОФИЯ:

Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ (СС НА БСС) ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА 10 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.

Вчера - 10 октомври 1991 г., в обръщението към българския народ господин президентът на Република България Желю Желев грубо наруши чл. 92, ал. I от конституцията на Република България, който гласи: "Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения."

Безпрецедентната намеса на господин Желев в предизборната борба два дни преди изборите поставя пред българската общественост най-малко два въпроса:

1. Господин Желев президент на една част от българския народ ли е и продължава ли да е водач на опозицията?

2. Има ли моралното право господин Желев да продължи да изпълнява функциите си, внушавайки на българския избирател апокалиптични картини в случай на победа на една определена политическа сила?

Анализирайки внимателно изказването на господин президента и съзнавайки риска, който поема, Съюзният съвет на Българския студентски съюз (БСС) взе решение да обяви пред българската и международната общественост своето искане за оставка на господин Желев.

Съюзният съвет на БСС се обръща към всички демократични организации и преди всичко към Сдружението за честни избори и Движението "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да подкрепят нашето искане.

Господин Желев, за съжаление Вие не оправдахте доверието на мнозинството от българския народ. Затова Ви приканваме да си подадете оставката. В противен случай Вие ще се превърнете в заложник на собствената си съвест. Конституцията на Република България е задължителна за всеки гражданин, дори той да е президент.
Чакаме отговора Ви.

София, 11 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91.

Българската национално-радикална партия не е влизала в никакви предизборни, изборни и следизборни споразумения с други политически сили, освен с Българската християндемократическа партия (ц) с председател отец Георги Гелеменов, чиито кандидати за депутати са издигнати в листите на Българска национално-радикална партия.

Политическото споразумение на извънпарламентарните партии от 10 октомври 1991 г., оповестено по Българска телевизия, е плод на груба манипулация с цел да се внесе смут и объркване сред гласоподавателите на Българската национално-радикална партия за предстоящите избори на 13 октомври.

София, 12 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА
НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:

д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ. Писмото е подписано от първия секретар на ЦК на БКП Владимир Спасов.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Уведомяваме Ви, че в ранни зори на 12 октомври 1991 год. Гено Ненчев Влахов, живущ на ул. ”9 септември" N 54, бл. 6, вх. В, София, домашен телефон 52-49-29, изключен от БКП на 9 февруари 1991 год. като внедрен от БСП агент-провокатор, си е позволил дързостта да отпечати позив от името на БКП, който е подписал като първи секретар на ЦК на БКП, и в нарушение на избирателния закон го е разпространил в гр. Плевен.

Данните ми предаде др. Тодор Атанасов Тодоров, първи секретар на Областния комитет на БКП в Плевен, кандидат за народен представител и за кмет на гр. Плевен.

Другарят Тодоров предполага, че позивът е разпространен с хеликоптер. Трябва да се провери кога и къде е отпечатан позивът. Това е хитро скроена провокация за компрометиране на Българската комунистическа партия и на изборните резултати. Това е тактически ход на живковистката номенклатура, скрила се в БСП, която е кръвно заинтересована да няма БКП, защото ако други политически сили не изправиха виновниците, които доведоха България до трета национална катастрофа, то БКП няма да прости на нито един престъпник, който е нарушил законите през тоталитарния период •всички ще бъдат изправени през правораздавателните органи, ще бъдат съдени, а придобитото по нечестен начин ще бъде конфискувано и ще бъде върнато на държавата. Ето това е позицията на БКП.

Излагайки горното, най-учтиво моля, господин президент, да наредите да бъдат предприети наказателни мерки срещу провокатора Гено Ненчев Влахов, който е нарушил закона за изборите и си е послужил с фалшификации с цел по нечестен начин да помогне на БСП да спечели изборите, както и да навреди на другите политически сили, в това число и на БКП.
12 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ИК НА БНДП) ПО ПОВОД НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕДИЗБОРНИ ОБРЪЩЕНИЯ НА ПАРТИЙНИТЕ ЛИДЕРИ.

Изпълнителният комитет на Българската национална демократическа партия (ИК на БНДП) решително протестира срещу откровената манипулация, извършена от ръководството на Българската телевизия. То, за кой ли път, си позволи грубо и произхода тълкува решението на Великото народно събрание относно равнопоставеността на партиите при определяне на програмно време за заключителните предизборни обръщения на техните лидери.

Вместо да се проведе един общ жребий за всички политически партии, както единствено трябва да се тълкува решението на Великото народно събрание, отново се извършва груба манипулация. Оказва се за пореден път, че сме равни пред закона, но всъщност има и по-равни. В разрез с принципите на равнопоставеността се дава предимство на така наречените основни политически сили, тоест на властимащите.
Като изразява решителния си протест, ИК на БНДП декларира, че запазва правото си да иска програмно време за заключително предизборно обръщение.

София, 10 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА. Документът е адресиран до президента на Републиката и до председателя на Конституционния съд.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД,

Предстоящите парламентарни избори няма да бъдат нито демократични, нито честни по следните причини:

1. Българската комунистическа партия не разполага с никакъв сграден фонд. Въпреки многото молби и жалби до председателя на СНС, до Председателя на Министерския съвет, до Президента на Република България, не ни беше дадено абсолютно нито една стая за работата на ЦК на БКП, нито един клуб в София и в страната за провеждането на партийната ни дейност.

2. Министерският съвет не ни даде нито един лев за предизборната ни агитация и пропаганда. Министерският съвет издаде антиконституционен документ, с който лиши партиите, които в миналогодишните избори не са получили 4 %, без да се съобрази, че БКП е възстановена след изборите, а в изборите нашите комунисти гласуваха с червената бюлетина за БСП. Следователно целесъобразно беше сега да се разделят резултатите на БСП от миналогодишните избори между БСП и БКП и съвсем законно беше да получим определените суми за всеки кандидат за народен представител.
3. Централната избирателна комисия и Върховният съд извършиха антиконституционни нарушения и престъпления, лишавайки от червената бюлетина БКП, давайки я на БСП, макар че БКП направи първа заявка. По този начин Върховният съд улеснява БСП да спечели изборите и взе решения в нарушения на закона.

4. Върховният съд в нарушение на нормативните актове и на закона ни върна на 8 октомври 1991 г. жалбата, която на 2 октомври бяхме депозирали във Върховния съд и с която обжалвахме решението на петчленния му състав. За съжаление Върховният съд не изпрати до местопредназначението, т.е. до Конституционния съд, жалбата ми под предлог, че уж не знаели къде се помещава същият. Та кой друг може да знае къде се намира Конституционният съд?

5. В нито една избирателна комисия не са включени представители на БКП. Следователно изборните резултати предварително са обречени на манипулиране и фалшифициране. БКП няма да признае получените резултати. Никой няма право да дискредитира БКП, както се получи. Редно е да отложите изборите до уреждане на горните нарушения, извращения и престъпления.

София, 10 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.

Пресцентърът на БСП е натоварен да заяви следното:

Най-новите вести от съседна Югославия вдъхват известни надежди за разплитане на продължаващата вече няколко месеца тежка и кръвопролитна криза на федерацията. Последното по ред, постигнато с посредничеството на Европейската общност споразумение за примирие между ръководствата на Хърватско и на Югославската армия, се посреща със задоволство от обществеността в Европа, на Балканите и у нас. Българските социалисти биха искали да вярват, че ще бъдат преустановени окончателно военните действия, довели до немалко човешки жертви, значителни материални щети и до разрушаването на културни ценности. Очакваме най-сетне да започне истинският мирен, равноправен и конструктивен диалог по сложните проблеми, които имат да решават югославските републики и народи.

В политическия живот на Балканите настъпват промени, които не могат да бъдат отминати. Решенията на парламента в Любляна за независимостта на Република Словения и на Събора в Загреб за суверенна и самостоятелна Република Хърватско се вземат в резултат на изразен чрез референдум вот на гражданите в Словения и Хърватско. Това обстоятелство е важно, когато определяме отношението си към двете републики. БСП гледа на решенията на двата парламента като на начало на установяване на нови по своя характер отношения както между републиките, така и на европейските държави с тях.

Тези процеси засягат и Република Македония, където също се проведе подобен референдум. Уважителното отношение на БСП към този акт е известно. Като влиятелна политическа сила нашата партия споделя възмущението на българската общественост от опитите да се размахва мнима българска заплаха и да се оказва натиск върху македонското ръководство. БСП е убедена, че и в България, и в Република Македония има сили и воля за установяване на цивилизовани взаимоотношения, на добросъседство, за развитие на връзки и сътрудничество в духа на нова обединена Европа.

София, 10 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’91

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

РЕШЕНИЯ на Централната избирателна комисия /ЦИК/ от N: 258 до N: 288 включително.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 258

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Мизия, и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Мизия, като вместо Димитър Маринов Геновски определя за заместник-председател Станка Иванова Милева.

Определя за член на комисията Пенка Вълчкова Палибачийска.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 259

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на общинския народен съвет - гр. Поморие, и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Поморие, като вместо Тинка Генова Костадинова определя за зам.-председател Димитрина Кръстева Тръпкова.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 260

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Трявна и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 391 ал. 1 от ЗИНПОСК централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Трявна, като вместо Иван Георгиев Иванов определя за член на комисията Стоян Иванов Василев.
8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 261

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Свиленград и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Свиленград, като вместо Росица Димитрова Делибозова определя за член на комисията Георги Стоянов Карапеев.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 262

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Ябланица, Ловешка област и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Ябланица, Ловешка област, като вместо Диана Генова Петкова определя за член на комисията Наташа Маркова Петкова.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер”)

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 263

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - с.Сатовча, Софийска област, и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - с. Сатовча, Софийска област, като вместо Сюлейман Натъков Арунов определя за секретар на комисията Асен Велизаров Джуджев.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 264

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Бяла Слатина и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Бяла Слатина, както следва:
1. Вместо Иванка Цветанова Мицковска определя за председател Христо Иванов Марински.
2. Утвърждава за зам.-председател Николай Денев Петров.
Утвърждава за член на комисията Петър Иванов Петров.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 265

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Нова Загора, Бургаска област и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Нова Загора Бургаска област, като вместо Гинчо Георгиев Парлапанов определя за член на комисията Катерина Панова Демирева.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янкова

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 266

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Пловдив - община "Родопи" и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия "Родопи" - гр. Пловдив, като вместо Иван Любенов Апостолов определя за зам.-председател Здравка Душкова Даскалова.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 267

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския мроден съвет - гр. Разград и на основание чл. 30, ал. I и чл. 39, ал. I от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия - гр. Разград, както следва:
1. Вместо Мирена Емилова Пиринска определя за член на комисията Иван Йов
чев Иванов.
2. Утвърждава за резервен член Павлина Петрова Стоянова.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 268

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Областния народен съвет - Хасково и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия на 29 многомандатен избирателен район - Хасково, като вместо Георги Ангелов Илиев определя за член на комисията Стойчо Христов Митев.

9 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 269

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Плевен и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия в Петнадесети многомандатен район - Плевенски, като вместо Владимир Христов Балабанов определя за мен на комисията Симо Георгиев Гошев.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N: 270

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Кюстендил и на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Кюстендил, както следва:
1. Вместо Кирил Стоянов Калфин определя за член на комисията Рангел Христов Сотиров.
2. Освобождава като резервен член на комисията Здравко Димитров Соколчев поради издигане кандидатурата му за общински съветник.

8 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 271

Във връзка с чл.15 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове Централната избирателна комисия

РЕШИ:

При издаване на удостоверения за гласуване на друго място избирателите да бъдат заличавани както от списъците за избор на народни представители, така и от списъците за избор на общински съветници и кметове.

9 октомври 1991

Председател: Л. Джелепова

Секретар: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 272

Относно: Разформироване на секции с малък брой на избиратели

От извършената проверка от членове на ЦИК се установи, че на различни места в страната са образувани избирателни секции с избиратели по предвидения в ЗИНПОСК брой. Има случаи с избиратели по-малко от броя, допустим при изключителни случаи, предвидени в чл.28 от закона.

На основание чл.34 ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Да бъдат обединени секциите с малко избиратели в общи секции на територията на същото населено място или община.

Да се ползват за гласуването съставените досега списъци.
Да се посочат номерата на закритите секции и на тези, към които се присъединяват.

Централната избирателна комисия да бъде уведомена незабавно за промените.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 273

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Хасково, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Хасково, като вместо Димитър Кирков Митрев определя за член на комисията Милка Златева Георгиева.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова

Секретар: Р. Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 274

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - с. Якимово, и на основание чл. 30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - с. Якимово, като вместо мирон Никодимов Симеонов, Йордан Христофоров Алексиев и Евгени Петков Александров определя за членове на комисията Георги Цветанов Цеков, Гана Михалакиева Петкова и Павлина Илиева Стойчева.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 275

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Горна Малина, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Горна Малина, като вместо Венелин Калинов Клая определя за член Галина Цветанова Димитрова.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 276

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Ботевград, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия - Ботевград, като вместо Виолета Петрова Иванова определя за заместник-председател Бойко Василев Ненов.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова

Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 276-А

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Горна Оряховица, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Горна Оряховица, както следва:

1. Вместо Ангел Атанасов Бахчеванов и Владимир Иванов Ениманев определя за членове на комисията Тодор Георгиев Илиев и Ани Александрова Маркова.

2. Утвърждава следните лица за резервни членове на комисията: Моско Михов Раданов, Николинка Борисова Братованова, Донка Димитрова Маркова, Сашо Асенов Момков, Цветанка Дончева Шойлекова и Атанаска Станчева.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 277

Във връзка с разпространените агитационни материали за създадена обединена опозиция от СДС, СДС-либерали, СДС-център, БЗНС - Никола Петков и БЗНС /е/ с призив да се гласува със синята бюлетина на СДС, Централната избирателна комисия съобщава, че в изборите на 13 октомври 1991 г. ще участват партиите и коалициите така, както са регистрирани от нея към 13 септември 1991 г. и са обявени на общественост.

Всякакви последващи обединения за общо участие в изборите са недопустими от закона.

Във връзка с изложеното Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Разпространението на агитационни материали за създадена обединена опозиция от СДС, СДС-либерали, СДС-център, БЗНС - Никола Петков и БЗНС /е/ с призив да се гласува със синята бюлетина на СДС представляват нарушение на чл.59 ал.1 от ЗИНПОСК. Такива агитационни материали трябва да се премахват или изземват от временните изпълнителни комитети или временните управи по решение на районните избирателни комисии.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 277-А

Във връзка с предложението на Изпълнителния комитет на Столичния народен съвет и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Столичната избирателна комисия, като вместо Лилянда Еленкова определя за член на комисията Васил Вушев.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 278

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Видин, и на основание чл.30 ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Видин, като вместо Люси Климентова Стоянова определя за член Валери Димитров Паков и вместо Богомил Петров Младенов определя за член Костадин Тодоров Иванов. Допуска корекция на името на заместник-председателя Богдан Димитров Николов да се чете Богдан Петров Тодоров.
11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 278-А

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Лясковец, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Лясковец, като вместо Петър Тодоров Милков определя за секретар Николай Петров Милков.

10 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 279

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Макреш, Михайловградска област, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Макреш, Михайловградска област, като вместо Василка Виткова Цветкова определя за член Венка Малинова Рачева.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 280

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Пловдив, и на основание чл.30 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Пловдив, като вместо Димитър Тодоров Будаков определя за член Венелин Маринов Вълчанов.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 281

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Мъглиж, и на основание чл.30 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Мъглиж, като вместо Тодор Димитров Вангелов определя за член Георги Динев Малев.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 282

Във връзка с исканията на политическите партии и коалиции за получаване на информация относно изборните резултати Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. При поискване от политическите партии и коалиции Централната избирателна комисия може да предостави базите данни за изборите на 13 октомври, включващи наименованието на населеното място, номерацията на секциите и броя на съответните гласоподаватели в тях, както и списък на всички ргистрирани кандидатски листи на партии и коалиции по данни, получени в ЦИК към 10 октомври 1991 година. Това може да стане както във вид на печатен текст, така и на стандартни дискети.

2. Програмният продукт на Централната избирателна комисия за компютъризира обработка на изборните резултати не се предоставя преди обявяване на окончателните резултати от изборите от Централната избирателна комисия. При поискване от политическите партии и коалиции, упълномощени техни представители /но не пове от двама за партия или коалиция/ могат да ползват програмите на ЦИК за обработка на изборните резултатит със собствена хартия и с компютри, но общо не повече от два, осигурени от изчислителния екип на ЦИК и в присъствие на член от екипа. Представителите на партиите и коалициите не могат да копират под каквато и да е форма програмния продукт или част от него.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 283

По повод предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Благоевград, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Благоевград, като вместо Соня Панайотова Крайкова определя за секретар на комисията Кирил Иванов Праматарски и вместо Илия Иванов Аврамов определя за член на комисията Борис Димитров Трендафилов.

Промяната в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Благоевград, да се счита от 12 септември 1991 г.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 284

По повод предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Бургас, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централата избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Бургас, като вместо Христо Георгиев Иванов определя за заместник-председател Стойко Белчев Стойков.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 285

По повод предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Мичурин, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Мичурин, като вместо Илия Кирязов Кирязов определя за член Гинка Иванова Николова.

11 октомври 1991 г.

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 286

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Павел баня, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - Павел баня, като вместо Гюлсюм Мехмед Куршун определя за член Нефизе Емурла Бекташ.

11 октомври 1991 г.

Председател:Л.Джелепова

Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 287

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Провадия, и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Провадия, като вместо Недка Иванова Дамянова определя за член на комисията Ганчо Илиев Ганев.

11 октомври 1991

Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

РЕШЕНИЕ N 288

По повод предложението на Изпълнителния комитет на Столичния народен съвет и на основание чл.30, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Столичната избирателна комисия, като вместо Васил Вушев определя за член на комисията Тодорка Оведенска и вместо Станко Гочев определя за член на комисията Петрана Гатева.

11 октомври 1991 г.
Председател: Л.Джелепова
Секретар: Р.Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

14:45:23

14.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител:
Емилия Генадиева
Комплексна обработка:
Издателски комплекс БТА

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително