14 октомври 1992

София, 14 октомври 1992 година
        Брой 202 /732/

Ръководител Пресслужба "Куриер” Стефан Господинов
 

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ И УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ИВАН КОСТОВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ, И ВЕКИЛ ВАНОВ - МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, ПОДПИСАНО НА 10 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Днес, 10 октомври 1992 година страните се споразумяха за следното:

1. Стачните комитети на Синдиката на българските учители и Независимия учителски синдикат прекратяват ефективните стачни действия, считано от деня на подписването на стачното споразумение.

2. За да не се допусне закриване на училища или преустановяване на учебния процес поради липса на средства за текущ ремонт и издръжка до края на 1992 година, Министерството на финансите да продължи авансово предоставяне на увеличени месечни субсидии в рамките на определените годишни размери със Закона за държавния бюджет за 1992 година. В случаите, когато общините стриктно спазват законовите разпоредби и въпреки това по обективни за тях причини са в тежко финансово състояние и не могат да посрещнат неотложните текущи плащания, в това число заплатите и социалните плащания, след изчерпване на годишната субсидия да бъдат допълнително подпомагани чрез временни безлихвени заеми от Републиканския бюджет.

3. Министерството на образованието и науката на базата на информация от образец N 1 и Министерството на финансите да използват съществуващите бюджетни резерви за удовлетворяване на стачните искания. Синдикатът на българските учители и Независимият учителски синдикат се задължават съвместно с Министерството на образованието и науката да участват в разкриването, разпределението и усвояването на деблокираните средства.

4. Министрите на образованието и науката, на финансите и на труда и социалните грижи се задължават да внесат и отстояват в Министерския съвет общо предложение в проекта за държавен бюджет за 1993 г. да се повишат кредитите за материалните разходи и заплатите в образованието.

5. С оглед на обществената значимост на учителския труд Министерството на труда и социалните грижи се задължава в съответствие със забележка 3 на Класификатора на длъжностите по степени, образование и равнища на управление в организациите и звената на бюджетна издръжка - към чл. 4, ал.1, т.5 на Постановление N 129 на Министерския съвет от 1991 г. да утвърди в срок до 15 октомври 1992 г. коефициент за определяне на начална месечна заплата за длъжност "учител с висше образование". За учителите с по-ниско образование коефициентът се определя с отраслово споразумение в Координационния съвет за съгласуване на интересите в образованието.

6. Просветните органи се задължават да не пристъпват към административни и съдебни мерки спрямо стачкуващите учители за несъществени пропуски в процедурата за обявяване и провеждане на ефективни стачни действия по Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

София, 10 октомври 1992 г.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: проф.д-р Николай Василев

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: Иван Костов

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ: Векил Ванов


        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК НА СБУ: Янка Такева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК НА НУС: Стефан Симеонов


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ВНЕСЕНО ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КОАЛИЦИЯТА ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


Днес, 12 октомври 1992 г. десет минути преди заседанието на Централната избирателна комисия (ЦИК) във входящия й регистър бе внесено искане (под N 45) за регистриране на изборна коалиция "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР". В коалицията по технически причини не са включени още всички партии от БДЦ, което те ще направят допълнително.

Наложените от БСП и СДС във Великото народно събрание (ВНС) ограничения в закона не оставиха особено голям избор за бюлетината. Поискана бе бяла бюлетина, с две отвесни жълти линии от лявата страна и една черна от дясната. Законът, по мнение на експертите на БДЦ позволява това.

София, 13 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСТРИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В НЯКОИ ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На две свои поредни заседания парламентарната комисия по правата на човека обсъди актуални въпроси, свързани с проявяващите се тенденции към изселване на граждани от някои райони на страната и защитата на конституционно закрепените им права.

Заседанията бяха ръководени от председателя на комисията г-н Мехмед Ходжа и в тях взеха участие отговорни стопански дейци и представители на редица министерства, ведомства и областни управи.

Очертани бяха съществуващите в някои планински райони и малки селища остри проблеми от икономически, социален и друг характер, за решаването на които е необходимо да бъдат предприети спешни мерки.

По този повод Комисията по правата на човека прие решения, с които предлага на Министерския съвет да създаде междуведомствена работна група, която в кратък срок да изработи проект на постановление за комплексно решаване на социално-икономическите проблеми на населението от районите на страната, в които се проявяват тенденции към изселване. Отправено бе предложение и към Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост, което съвместно със съответните компетентни органи да подготви и внесе в правителството проект за неотложни практически мерки, свързани с производството, преработката и реализацията на селскостопанската продукция в тези райони, като в най-кратък срок утвърди и изкупни цени на тютюна в посочените райони.

Комисията предложи на Министерството на финансите при изработването на държавния бюджет за 1993 година да предвиди необходимите финансови средства за решаване на наболелите социално-икономически проблеми в тези райони.

Комисията по правата на човека реши съвместно с Временната комисия за развитието на планинските райони да внесе доклад в Министерския съвет за предоставяне на средства от държавния бюджет за покриване на част от разходите, свързани със снабдяването на живеещите в планинските и малките населени места с хляб и хранителни стоки от първа необходимост.

Комисията предложи в Законопроекта за данък върху печалбата и в Законопроекта за облагане доходите на физическите лица, внесени от правителството, да се включат специални текстове, предвиждащи данъчни преференции за стопанските дейности, осъществявани в тези райони, с оглед стимулиране на икономическата активност на населението и решаването на някои социални проблеми. Комисията ще продължава да полага усилия за усъвършенстване на съществуващата правна уредба на различните проблеми, свързани с живота на населението в тези райони.

София, 8 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: Мехмед Ходжа

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ЛОВЕЧ, ДО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ЗАПЛАХИ.


ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионалният съвет на Движението за права и свободи (ДПС) - Ловеч, като колективен тъжител представи на Вашето внимание материали и обяснения на български граждани, изповядващи исляма, върху които в периода на "Възродителния процес" 1985 - 1989 год. са упражнени репресивни мерки от страна на офицери на служба в Районната дирекция на вътрешните работи (РДВР) - Ловеч, районно полицейско управление (РПУ) - Троян, и РПУ - Тетевен.

В последно време получаваме сигнали от тъжителите за отправяне на анонимни и явни заплахи за саморазправа с тях, с цел оттегляне на тъжбите.

Обръщаме се към Вас за съдействие за посещение на районите на Тетевен и Троян с профилактична цел и успокоение на тези граждани заради тяхната сигурност.

Ловеч, 12 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC НА ДПС: Хасан Али

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ЛОВЕЧ, ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА С ИСКАНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПРАВНИЯ ОТДЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Към мен се обърна с писмо изх. N 39/9 октомври 1992 г. регионалният съвет на Движението за права и свободи - Ловеч. Повдигат въпроса пред мен като вносител във Военна прокуратура - Плевен, на преписка, свързана с участието по тъй наречения "възродителен процес" 1985-1989 година на служители от МВР по подсъдност в Ловешки регион. Движението поставя остро въпроса, че към определени граждани, изповядващи исляма, продължават да се сипят анонимни и явни заплахи за разправа с тях, за да си оттеглят тъжбите, дадени във Военната прокуратура, като потърпевши по възродителния процес.

Направих справка във Военна прокуратура - Плевен, и констатирах, че преписката е в плачевно положение не само по срокове, но и по събиране на доказателствените средства.

За трети път се обръщам към Вас да наредите правния отдел на Министерството на отбраната за извършване на задълбочена проверка в тази прокуратура, тъй като от прокурора на въоръжените сили - генерал Л.Йоцов, не срещаме разбиране и помощ.

Не се ли обърне по този конфликтен проблем своевременно внимание чрез Комисията за национална сигурност към Народното събрание ще искам оставката на началника на правния Ви отдел.

Пожелавам Ви успех на отговорния пост.

ПРИЛАГАМ: копие на писмото на PC на ДПС - Ловеч.

Ловеч, 12 октомври 1992 г.

ДИРЕКТОР НА РДВР - ЛОВЕЧ: майор Богдан Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ХИМИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ЗАПАЗВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА "КРЕМИКОВЦИ" - ЕАД. Документът е адресиран до президента на републиката, Министерския съвет, Министерството на промишлеността, Конфедерация на труда "Подкрепа", Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масова информация.


Изпълнителният съвет на Федерация "Химия" към Конфедерация на труда "Подкрепа" подкрепя справедливите искания на колегите от Регионален синдикат на металурзите (РСМ) "Подкрепа" и Общосиндикалния комитет (ОК) на Конфедерацията на независимите синдикати в България - Кремиковци от 12 октомври 1992 г. за запазване на ръководството на "Кремиковци" ЕАД и се противопоставя на незаконните действия на сили, целящи нарушаването на социалния мир в Кремиковци.

София, 13 октомври 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ХИМИЯ" -
        КТ "ПОДКРЕПА": Ст. Котев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ ПО ПОВОД НА СЪДЕБНО РЕГИСТРИРАНЕ НА УСТАВА НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Висшият духовен съвет (ВДС) на мюслюманите в Република България уведомява обществеността на страната, че на 25 септември 1992 г. в съда беше утвърден и регистриран Уставът на мюслюманското изповедание в Република България, приет на Националната мюслюманска конференция на имамите, мюфтиите и председателите на джамийски настоятелства, състояла се на 4 май 1992 г. в Шумен.

Радостен е фактът, че за пръв път в историята на България Устав на мюслюманското изповедание се утвърждава от независим съд, а не от изпълнителната власт в лицето на Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет. С това ще се прекъсне бруталната намеса във вътрешните работи на мюслюманското изповедание, защото ние ще се обърнем към прокуратурата за възстановяване на владението над сградата на Главното мюфтийство, съгласно съдебното решение.

Висшият духовен съвет на мюслюманите. в България уведоми Световната ислямска лига в Мека - Саудитска Арабия, за радостната новина.
    
В писмо генералният секретар на Световната ислямска лига д-р Абдуллах Омар Насиф изразява подкрепата си за ВДС на мюслюманите, избран на 5 май 1992 г. в Шумен. В писмото се казва, че е недопустима намесата на политическите сили и държавата в работата на мюслюманското изповедание. В него се заявява, че конференцията на ДПС, проведена на 19 септември 1992 г., цели да разруши единството на мюслюманите в България и да постави Главното мюфтийство в унизително послушание към ДПС и държавната власт.

ВДС на мюслюманите в България призовава всички, на които е мила и свидна нашата ислямска религия, да отхвърлят избрания от ДПС главен мюфтия Фикри Сали Хасан - човек с ограничени интелектуални възможности и криминално минало, но готов да служи и на шейтана, за да стане мюфтия.

Докато Фикри Сали Хасан се намира в Главното мюфтийство на мюслюманите в Република България, световните ислямски организации спират всякакви помощи за България.

София, 11 октомври 1992 г.

ГЛАВЕН МЮФТИЯ НА ВИСШ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЛЮМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Енвер Сакъб

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е приет на 22 март 1990 г. от Учредителния конгрес и е изменен и допълнен на 10 февруари 1992 г. от Втория редовен конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа".


НИЕ, СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

- имайки предвид основните права и нужди на хората, произтичащи от човешката им същност и норми на цивилизовано поведение, приети и провъзгласени от ООН във Всеобщата декларация за правата на човека;

- като основаваме исканията си на Българската конституция и действащото законодателство, а също така и на Пакта за икономическите, социалните и културните права, споразуменията от Хелзинки, Мадрид и Виена, конвенции 87, 98 и 111 на МОТ, по които България е страна;

- считайки, че чрез съзнателна, честна, законосъобразна и градивна дейност можем да допринесем за реална защита на нашите професионални интереси и творчески интелектуален труд;

- дълбоко убедени, че само и единствено чрез съзнателната воля на свободни граждани е възможно да се отстранят и преодолеят завинаги дълбоките деформации в икономиката, екологията, духовната и социалната сфера, културата и морала, натрупани от десетилетия тоталитарно управление;

- водени от съзнанието за гражданска и човешка солидарност и искрено решени да спомогнем за изграждането на едно справедливо, хуманно и цивилизовано общество, основаващо се върху принципите на демокрацията и плурализма,

РЕШИХМЕ ДА ОБРАЗУВАМЕ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА”


        Г Л А В А   П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" е доброволен съюз на професионални (синдикални) организации, изградени на професионален и териториален принцип. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.


НЕЗАВИСИМОСТ

Чл. 2. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии и обществени организации.


ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Чл. 3. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" има за цел и предмет на дейност защитата на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организациите в конфедерацията чрез:

- осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда;

- защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства;

- съгласуване и защита на интересите на трудещите се с тези на работодателите за просперитета на предприятията;

- осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация и синдикалната култура;

- разпространяване на демократични идеи и укрепване на доверието, взаимопомощта и солидарността в обществото;

- влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.


ЗАДАЧИ

Чл. 4. Конфедерация на труда "ПОДКРЕПА" осъществява своите задачи като:

1. Представлява и защитава своите членове пред работодателите, властите и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

2. Участва в преговори с работодателите за сключване на трудови договори и споразумения.

3. Осъществява синдикален контрол върху състоянието на техническата база, безопасността и охраната на труда. Инспектира работните места и препоръчва на членовете си да не осъществяват трудова дейност на работни места, където условията не съответстват на приетите стандарти.

4. Посредничи между членовете си, работодателите, държавата, български, чуждестранни и международни физически и юридически лица.

5. Следи за формиране на пазар на труда и отстоява стойността на работната сила във всички браншове.

6. Оказва специализирана и друга помощ на своите членове и организации.

7. Развива синдикалната солидарност между членовете на конфедерацията.

8. Оказва материална и морална помощ на членовете си.

9. Изисква от работодателите и следи за създаване на оптимални условия за отдих на членовете си.

10. Провежда културно-просветна и благотворителна дейност.

11. Изучава и информира обществеността за условията на живот, като следи за нивото на жизнения и социалния минимум.

12. Предприема действия за осигуряване на социално слабите и техните семейства, за задоволяване на жилищните им потребности, предоставяне на места в яслите и детските градини за децата им и получаване на полагащите се помощи от социални и други фондове.

13. Сътрудничи с органите на здравеопазването за подобряване на здравното обслужване и здравното осигуряване на гражданите.

14. Следи за спазването на ратифицираните от България международни договорености и изисква присъединяване към други.

15. Изразява становища по такива ключово важни въпроси, като разпределението на националния доход, на капиталовложенията и на фондовете за обществено потребление, пазарното снабдяване, установяване на цените, размерите на работната заплата и други въпроси от жизнено значение за обществото.

16. Съдейства за усъвършенстването на икономиката, културата, науката и образованието.

17. Публично обсъжда и внася предложения и проекти, отнасящи се до живота и здравето на гражданите, както и екологичното състояние на страната.

18. Разработва и внася проекти относно представителството и участието в управлението, социалното и трудово законодателство.

19. Осъществява широка информационна дейност, издава книги, брошури, бюлетини и периодичен печат.

20. Организира дейности, средства от които се използват за изпълнение на специфичните задачи на конфедерацията, произтичащи от настоящия устав.

21. Организира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.

22. Организира и съдейства за изпълнението на задачите, произтичащи от устава и програмата.


ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 5(1) Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" е юридическо лице със седалище в София.
(2) В името на конфедерацията и организациите, членуващи в нея, е включено наименованието "ПОДКРЕПА".
(3) Конфедерацията на труда "Подкрепа" притежава собствен знак, шрифт и печат.
(4) Ползването на наименованието, знака, шрифта и печата или елементи от тях се урежда с наредба на Конфедеративния съвет.


ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 6. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи.


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 7. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" може да взаимодейства с организации у нас и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния устав и програма. При това конфедерацията запазва своята организационна и юридическа самостоятелност.


УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

Чл. 8. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.


ДЕЙСТВИЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Чл. 9. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" действа на цялата територия на страната. Дейността й не се ограничава в предприятията и учрежденията с участие на външен капитал, както и в чужбина, доколкото друго не е предвидено в съответното законодателство.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" се представлява от президента или от упълномощен член на Конфедеративния съвет.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪДА

Чл. 11. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" може да защитава своите членове - физически и юридически лица, при трудови спорове пред съдилищата, както и пред други юрисдикции съгласно действащото законодателство.

/Пресслужба "Куриер”/


10:36:28    
14.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                          Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!