14 декември 1993


София, 14 декември 1993 година
Брой 244 /1032/


София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ ФНСМ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ НА МИНЬОРИТЕ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТАЧКАТА.


Днес, 10 декември 1993 г., се състояха преговори между:

Министерския съвет, представляван от министъра на промишлеността г-н Румен Биков, по пълномощия, предоставени му с решение на Министерския съвет от заседанието на 9 декември 1993 г., от една страна, и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към Конфедерацията на независимите синдикати в България /ФНСМ към КНСБ/, представлявана от председателя й г-н Пенчо Токмакчиев, и Националния стачен комитет при ФНСМ, представляван от председателя му г-н Петър Попадиин, от друга страна.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха за следното:

1. Министерският съвет до 9 декември 1993 г. да приеме проекта на постановление, съгласуван в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ за изменение на Постановление N 140 на Министерския съвет от 1992 г., с което да се осигурят и средства за подпомагане на производствата, непредвидени за закриване. Тези средства следва да бъдат обвързани с критерии за ефективност, които да бъдат постигнати в търговските дружества. На тази основа в срок до 15 януари 1994 г. Министерството на промишлеността и Министерството на финансите да конкретизират разпределението на средствата по търговски дружества и да го внесат за утвърждаване в Министерския съвет.

Размерът на отпуснатите средства може да се актуализира при доказана необходимост съобразно изменението на икономическите условия.

2. До края на януари 1994 г. Министерският съвет да утвърди график за приемане на финансово обезпечени програми, осигуряващи алтернативна заетост и професионална преквалификация на освободената работна сила, съобразени с освобождаването й в резултат на изпълнението на Постановление N 140 на Министерския съвет от 1992 г.

Министерският съвет чрез Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на промишлеността и чрез Министерството на финансите всяко тримесечие да обсъжда със синдикатите хода на изпълнението на приетите програми.

3. Неизплатените работни заплати на персонала на търговските дружества от рудодобива до края на 1993 г. да бъдат изплатени с предвидените средства за четвъртото тримесечие на 1993 г. съгласно Постановление N 140 на Министерския съвет от 1992 г., с временна финансова помощ в размер на 133 млн. лева, с приходите от реализация на продукцията им и с техните вземания от клиенти и други длъжници.

Министърът на промишлеността заедно с работодателите и представителите на Националния стачен комитет при ФНСМ в срок до 12 декември 1993 г. да утвърди график по дати за превеждане на средствата по Постановление N 140 на Министерския съвет от 1992 г. и временната финансова помощ в размер на 133 млн. лева по търговски дружества.

Краен срок на изплащане - 25 декември 1993 г.

4. В срок до 21 декември 1993 г. Националният съвет за тристранно сътрудничество да разгледа предложенията на Браншовата комисия по проучване, добив и преработка на минерални суровини за промяна на базите за образуване и регулиране на средствата за работна заплата.

5. До 25 декември 1993 г. Министерството на промишлеността да внесе за разглеждане в Министерския съвет предложение за разсрочване на задълженията на търговските дружества от рудодобива към бюджета /включително ДОО и фонд ПКБ/.

6. Въпросите, свързани с въгледобивната промишленост, ще бъдат предмет на допълнително обсъждане по предложение на Комитета по енергетика, съгласувано със синдикатите.

7. Министерството на финансите и Министерството на промишлеността тримесечно да представят информация и да обсъждат с ФНСМ резултатите от изразходването на средствата, предвидени за преструктуриране на рудодобива и уранодобива.

8. До 15 януари 1994 г. Министерството на промишлеността и ФНСМ да обсъдят въпросите на структурната реформа в добивната промишленост.

9. Министерският съвет да приеме проекта на закон за земните недра и да го внесе в Народното събрание до 31 януари 1994 г.

10. С акта на подписване на настоящото споразумение Националният стачен комитет към ФНСМ прекратява стачката.


София, 10 декември 1993 г.


        ЗА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: министър Румен Биков

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ КНСБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ Пенчо Токмакчиев

НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ ФНСМ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Попадиин

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ЧЛЕН НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 11 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


1. Националният комитет одобрява напълно работата на представителите на Социалдемократическата партия /СДП/ в Националния координационен съвет /НКС/ на СДС относно недопускане на ново преструктуриране на парламентарното политическо пространство. СДП отново категорично отхвърля възможността за възстановяване на "старото парламентарно мнозинство" с Движението за права и свободи /ДПС/, Нов съюз за демокрация /НСД/ и останалите отцепници от Парламентарната група /ПГ/ на СДС.

2. СДП за пореден път заявява, че:

- създаването на парламентарни групи, които не отразяват вота на избирателите, е груба манипулация и нарушение на демократичните принципи;

- дейността на така структурираното Народно събрание /НС/ обслужва неясни икономически субекти и е вредна за националните интереси;

- единственият изход от това положение е незабавното саморазпускане на този парламент и произвеждането на парламентарни избори.

3. Комунистическото правителство на Беров за пореден път показа неумението на комунистите не само да управляват, но и да защитават икономическите и външнополитическите интереси на страната.

4. Националният комитет /НК/ на СДП дава право на своите народни представители да преосмислят по-нататъшното си участие в работата на този парламент в зависимост от конкретната политическа ситуация.

5. Като социалдемократи ние ще подкрепяме всички справедливи искания на демократичните синдикати.

6. СДП отхвърля като неприемливи предложенията на Обединения християндемократичен център /ОХДЦ/ за преструктуриране на националното ръководство на СДС, тъй като с тях се пренебрегва демократичният коалиционен принцип, партиите се обезличават и в крайна сметка това би довело до превръщането на СДС в "синя партия".

София, 11 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪР "НОВА ПОЛИТИКА" /11 И 12 ДЕКЕМВРИ 1993 Г./.


Националната конференция на Център "Нова политика" констатира, че България се намира в състояние на дълбока криза и навлиза в критична фаза. С очертаната от конституцията система държавните органи не работят.

Парламентът е блокиран от неконструктивния подход на двете основни парламентарни групи на БСП и на СДС. Тези две организации не желаят и не могат да поемат отговорността за реформите. Те поставят своите партийни амбиции над националните интереси и са заинтересувани единствено от запазване на статуквото на двуполюсния модел, сегашния модел на избори и управление.

Правителството има своите постижения, но като цяло не следва и не изпълнява своята програма. Основна причина е неясната позиция и липсата на воля за реформи от ръководния екип на проф.Беров.

България е на кръстопът и пред избор. Нашият избор е борба за промяна и реформи.

Центърът "Нова политика" ще се придържа към следните принципни позиции:

Избори по нов избирателен закон с мажоритарен характер на база на преференциално-пропорционална система.

Промени в конституцията, които да стабилизират правителството и да дадат повече правомощия на президента.

Разбирателство и споразумения с демократични политически организации в страната за създаване на национална политическа сила, способна да отстоява нова политика на ускорени реформи за декомунизация и преход към пазарна икономика и демокрация.

Депутатите от Център "Нова политика", членове на Парламентарната група на Нов съюз за демокрация, ще работят за изпълнение на редовната законодателна програма на Народното събрание и за подобряване на неговия правилник.

Отношението към правителството и към отделните органи на държавната администрация ще се определя в зависимост от техните конкретни действия. Правителството не може да разчита на безусловна подкрепа от страна на Център "Нова политика".

Център "Нова политика" ще работи за реализиране на своите основни идеи за бъдещето на България: ПОЧТЕНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ПРАГМАТИЗЪМ, МИЛОСЪРДИЕ.

София, 12 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА КОНГРЕСА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НA КОМУНИСТИТЕ.


Централният комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ опровергава съобщението на Българско радио, направено на обяд на 11 декември 1993 г., че БКП била участвала в някакъв конгрес в гр. Горна Оряховица за обединение на комунистите. ЦК на БКП не е канен за такъв конгрес, а никой комунист от нашата партия няма морално и политическо, уставно право да присъства на такъв конгрес, тъй като инициаторите на този конгрес са от т.нар. Обновена БКП, чиито ръководители са бивши членове на БКП и изключени за груповщина и вождизъм. БКП е невъзможно с такива партии да се обединява. БКП /марксисти/ и Обновена БКП за кой ли път вече правят обединителни сборища, но те нямат масови структури и организации в страната и са шепа хора, които не представляват комунистическото движение в страната. Многократно досега те заблуждават общественото мнение, че и БКП участва в такива обединителни сборища, но това не отговаря на истината. БКП никога няма да се обединява с лъжекомунисти, които пренебрегнаха първата образувана и възстановена БКП след 10 ноември 1989 г. и дръзнаха да създават други подобни партии с представки и наставки с цел да разединяват комунистическото движение на страната. Тези партии действат под чужд диктат, което е против интересите на истинските комунисти, които в значителната си част са членове на БКП.

Изнесеното във в. "Дума", "24 часа", по телевизията, радиото изобщо не отговаря на истината. БКП не е участвала в това сборище.


София, 13 декември 1993 г.


ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ "В ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ", ОГЛАСЕН НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪР "НОВА ПОЛИТИКА" /11 И 12 ДЕКЕМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Основният синдром на властта днес е синдромът на "копанята". За голям брой депутати, министри, висши администратори, синдикалисти и финансисти държавата е "златна крава" по израза на Каутски. Те не желаят избори и силна изпълнителна власт. Особено в Съюза на демократичните сили /СДС/, където комисарите директно заплашват със зачеркване.

Синдромът на "копанята", неработещият парламент и слабото правителство са пряк резултат от сегашния конституционен ред. Прекаленото съсредоточие на власт в парламента е свързано с желанието да се запази повече власт в ръцете на влиятелните парламентарни партии, респективно на техните ръководства. Дори тези, които не подписаха конституцията, днес я намират за удобна. Поради същата егоистична нагласа Българската социалистическа партия /БСП/ и СДС не проявяват желание за промяна в Избирателния закон с неговите партийни листи, цветни бюлетини и други преференции, дори мислят да запазят Народното събрание по време на служебното правителство.

Но реалността усложнява живота на двата мастодонта, тромави и непохватни, родени в други времена, с други цели. Бремето на миналото у БСП и примитивният антикомунизъм у СДС отблъскват образованата, активна част от населението и разгромената интелигенция и правят двете организации пленници на твърдия си доста възрастен електорат, който не е малък.

В цивилизования свят няма подобни демократични политически образувания със строга партийна йерархия и дисциплина. Трябва да е ясно, че двата мастодонта и по тази причина са изключително бедни. Никой не може да издържа такива организации в бедна България.

Парите на новите финансови групировки на относително слабия местен бизнес стигат само да финансират частично отделни групи и фигури в СДС и в БСП, в други политически и синдикални организации, които се смятат за влиятелни и с бъдеще. Националният капитал, и особено новото предприемачество, не желае да си обвързва името с наследниците на БКП, а в същото време изпита жилото на новите демократи през 1992 г. Националният капитал не желае силно идеологизиране, йерархична структура да вземе властта и да му стъпи на врата с политически и административни средства, както често става на много места. Той би искал да партнира, според практическите наблюдения на Центъра, с граждански и политически структури с изявен управленски капацитет, способни да наложат и да работят със съвременни правила на играта. В този смисъл двуполюсният модел - по български - е пречка за изява на плуралистични интереси и установяване на ред, сигурност и благодатен климат за развитие. Държавата няма полза, ако капиталът продължава да решава своите проблеми чрез покупко-продажба на властници.

Независимият печат усети същата заплаха, когато мнозинството в Народното събрание отказа да последва европейския пример за по-нисък процент данък върху добавената стойност на печатните издания, като протекция за свободното слово и гражданското общество.

Очевиден е процесът на износване на сегашния политически "елит". Неспособност да се решават проблемите, мързел и некомпетентност, нарастваща корупция, серия гафове с банки, фирмички и т.н., демонстративно пренебрежение към насъщните нужди на хората. Рейтингът на институциите и политическите фигури пада. Расте броят на хората, които искат да видят в управлението нови, добре подготвени и почтени хора. Такива в България има и от тях зависи много.

Към всичко казано се добавя клопката с това правителство. Центърът смяташе, че правителство, съставено в мнозинството си от прагматични професионалисти, а не политикани, ще поеме кръста да промени движението на страната в посока на реформа. Нарекохме го правителство на необходимостта, необходимост да се управлява цивилизовано и да се правят реформи въпреки липсата на силна и достатъчна политическа подкрепа. Програмата, с която то стартира, почти изцяло отговаряше на изискванията за нова политика, посочени в Меморандума.

Правителството свърши значителна работа и има своите постижения. Но неговият ръководен екип предпочете доброволно да се постави в зависимост от партийни, синдикални, групови и прочие интереси, предпочете да търси баланс, вместо да прояви собствена воля. Ако при правителството на Филип Димитров една тясна група от свои хора предоставяха услуги срещу конкретни "благини" за себе си и засилване влиянието на своя кръжец, днес се създаде далеч по-сложна и хаотична система за обслужване на конкретни интереси на всички етажи на властта за сметка на...националните.

Това доведе до задълбочаване на процеса на деморализация и разпад на българската държавност в посткомунистическата епоха. Държавната администрация е сбор от чиновници, останали от времето на Тато, хората на СДС и БСП и независими експерти от по-ново време. Те са солидарно отговорни и все пак парламент и правителства създадоха атмосферата на несигурност, в която множество служители и държавни мениджери са принудени да станат клиенти на партии, синдикати, финансови босове, за да си осигурят протекция и "бели пари за черни дни".

В България днес не се знае кой, как и защо управлява, но се знае кое колко струва. Най-тъжното е, че заради користни цели червени, сини, безцветни политически, синдикални и икономически групи приемат, че така е по-добре вместо риска на управлението и изборите. Тази взаимна клопка по мое мнение завършва един цикъл на развитие, затвори кръга от отговорности и илюзии. Времето се изгуби.

Четири години след началото на френската революция идва Термидора - властта на преродилите се революционери по израза на Манфред Конрад, идва "блатото" - времето на посредствеността, на корупцията и грабежа на малките хора с желание да влезеш в новата заможна класа и рутинната политическа игричка.

Аз знам, че всеки, който има чувство за грях и отговорност, който го боли за страната и хората, разбира, че нещо трябва да се направи, нещо трябва да се случи, за да си върнем изгубеното време. Аз не знам колко души в страната са готови да се преборят със злото.

Според мен реално съществуват няколко варианта за по-нататъшно развитие на България:

1. Запазване на досегашния двуполюсен модел, при който преимущество ще има лявата алтернатива, на фона на масово неучастие в изборите на уморените разочаровани избиратели. Върхушките на БСП и СДС разчитат, че хората са вече достатъчно уморени и обезверени, за да се съпротивляват на бъдещото им партийно господство. Отлагането на изборите е в полза на този изход. В резултат ще трябва да чакаме, не се знае колко години, една българска операция "Чисти ръце".

2. Някакъв тип авторитарно управление - вариант "Елцин" в най-добрия случай. Ние смятаме този вариант за неприемлив за Европа и опасен за демокрацията. Всякакви спекулации със служебни правителства като възможност за извънредни пълномощия или ползване на армията за пропагандни атаки, насочени срещу д-р Желев и личности, които могат да противостоят на плановете на двата мастодонта.

3. Изборен пробив и разпадане на двуполюсния модел или вариант "Вацлав Клаус". Вацлав Клаус в момент на пълен застой на реформите напусна поста министър на финансите, обиколи страната и заедно с група решителни млади политици създаде новия демократичен форум, спечели най-много гласове в изборите и осигури политическа подкрепа за едно силно реформаторско правителство /реализирало своето основно изборно обещание за масова приватизация/.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СИНДИКАЛНИЯ АКАДЕМИЧЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА 23 АПРИЛ 1990 Г.


 III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА.

РЪКОВОДНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл.13. Структурни единици на САС са основните синдикални организации.

Чл.14. Основните организации изграждат своята структура по целесъобразен начин.

Чл.15. Основната синдикална организация влиза в съюза и излиза от него по решение на Общото събрание на организацията, взето с квалифицирано мнозинство.

Чл.16. Всички основни оранизации и съответно всички членове имат равни права и задължения в САС.

Чл.17. /1/ Основните организации взимат самостоятелни решения по всички въпроси от тяхната компетентност, като се придържат към платформата и устава на САС.

/2/ Оновните организации могат да прилагат свои правилници за дейността си, които не противоречат на основните положения в устава.

Чл.18. /1/ Ръководен орган на Основната синдикална организация е Общото събрание, а изпълнителен орган - Синдикалният комитет.

/2/ Синдикалният комитет и неговият председател се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство.

/3/ Общото събрание избира Ревизионна комисия и Комисия по трудовите спорове.

Чл.19. Ръководен орган на САС е Събранието на делегатите, а изпълнителен орган - Изпълнителното бюро.

Чл.20. /1/ Мандатът на изборните органи на всички равнища е 2 години.

/2/ Не се допуска участие повече от два последователни мандата в изпълнителен орган.

Чл.21. /1/ Събранието на делегатите се състои от председателите на Синдикалните комитети и делегатите на основните организации. Делегатите се излъчват от основните организации на база 1 делегат на 75 или част от 75 синдикални членове.

/2/ Събранието на делегатите провежда заседания не по-малко от три пъти годишно по приет график, а в изключителни случаи - и в по-кратък срок.

/3/ Събранието на делегатите може да бъде свикано по решение на Изпълнителното бюро. По искане на не по-малко от 1/6 от делегатите или на 1/5 от основните организации се свиква Събрание на делегатите от Изпълнителното бюро в срок от 1 месец. Ако това не бъде направено от Изпълнителното бюро, Събранието на делегатите се свиква от Ревизионната комисия в срок от 10 дни.

/4/ Проектът за дневен ред и материалите към него се предоставят на основните организации две седмици преди определената дата на събранието, а в изключителни случаи - и в по-кратък срок, но не по-малко от три дни.

/5/ Събранието на делегатите приема, допълва и изменя:
- платформата и устава на САС;
- документи и решения за насоките на дейността на съюза за определен период;
- годишния бюджет;
- броя и дейността на щатните служители.

/6/ Събранието на делегатите изслушва, обсъжда и приема преложения и отчети за:
- дейността на Изпълнителното бюро и Ревизионната комисия;
- изразходване на годишния бюджет на съюза;
- дейността на щатните служители.

/7/ Събранието на делегатите взема решения за:
- важни финансови и стопански въпроси;
- приемането и изключването на основни синдикални организации;
- взаимодействия с други организации /включително конфедериране със синдикални/ и за членуване в международни организации.

Чл.22. Решенията на Събранието на делагатите се взимат чрез гласуване:
- от всички негови членове, като решенията за промяна на платформата и устава и за приемането и изключването на синдикални оранизации се взимат с квалифицирано мнозинство;
- на принципа "една организация - един глас" с квалифицирано мнозинство по следните въпроси: конфедериране с други синдикални организации; големи финансови мероприятия; общо академично споразумение; за всяко решение, за което се предложи гласуване по този принцип от повече от 1/5 от основните организации.

Чл. 23 /1/ Изпълнителното бюро и неговият председател се избират от Събранието на делегатите с тайно гласуване с обикновено мнозинство.

/2/ Числеността на Изпълнителното бюро /от 9 до 15 души/ се определя от Събранието на делегатите чрез вишегласие. Ако не бъде избран определеният брой членове на Изпълнителното бюро, Събранието на делегатите може да утвърди нова численост или да проведе нови избори за попълване на първоначално определената.

/3/ Председателят на Изпълнителното бюро се избира на алтернативна основа между избраните членове на основата на представена програма за основните насоки на дейността на САС през предстоящия мандат.

/4/ Председателят на Изпълнителното бюро е председател на САС.

/5/ Кандидатури за членове на Изпълнителното бюро и председател могат да издигат всички членове на Събранието на делегатите въз основа на обосновани предложения.

/6/ Събранието на делегатите избира Ревизионна комисия /от 3 до 7 членове/ и Комисия по трудовите спорове /6 членове/ за организации, които съгласно Кодекса на труда /КТ/ нямат такива.

/7/ Ревизионната комисия избира свой член за председател.

Чл. 24 /1/ Изпълнителното бюро организира изпълнението на решенията на Събранието на делегатите, подготвя неговите заседания и проектите на документи за приемане от ръководния синдикален орган.

/2/ То създава комисии по различни направления на дейност, организира и ръководи тяхната работа и я отчита пред Събранието на делегатите.

/3/ Изпълнителното бюро сключва трудови договори на конкурсна основа с щатните служители на САС.

/4/ То решава и други въпроси от текущ характер между заседанията на Събранието на делегатите по приетите насоки на дейност.

/5/ Изпълнителното бюро отчита своята дейност пред Събранието на делегатите във форми и срокове, определени с правилник, приет от Събранието на делегатите.

Чл.25. /1/ Ревизионната комисия контролира финансовата и стопанската дейност на САС. Комисията периодично информира Изпълнителното бюро за констатациите си и отчита своята дейност пред Събранието на делегатите.

/2/ Председателят на Ревизионната комисия участва в заседанията на Изпълнителното бюро със съвещателен глас.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
14.14.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Маргарита Анев
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатвапе или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!