14 октомври 1997


София, 14 октомври 1997 година
Брой 80 (1776)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 42-ИЯ КОНГРЕС (СОФИЯ, 28-29 ЮНИ 1997 Г.).

Конгресът избира за председател на партията БЛАГОЙ ДИМИТРОВ - заместник-председател на Парламентарната група на СДС в 38-ото Народно събрание.

Уставът на Социалдемократическата партия е предоставен за публикуване през октомври 1997 г. изключително на Пресслужба ”Куриер" при БТА.


Социалдемократическата партия (СДП) е българска политическа организация, която споделя социалдемократическите идеи, поставя си за цел изграждането и развитието на свободно гражданско общество с парламентарна демокрация и социално пазарно стопанство, базирано на принципите на свобода, справедливост, солидарност, т.е. - държавата и пазарът в полза на хората.

Политическите цели на СДП се осъществяват само с демократични средства, в пълно съответствие с Конституцията, законите на страната и настоящия Устав, включително и чрез участие в законодателната и изпълнителната власт.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Партийният живот в СДП се основава върху:
а/ публичност;
б/ изборност в условия на състезателност и алтернативност. Изборът става с тайно гласуване, освен ако партийната структура, която провежда избора, не реши с мнозинство от 2/3 от присъстващите гласуването да е явно;
в/ отчетност на всички изборни и изпълнителни органи и контрол върху дейността им;
г/ равнопоставеност на членовете, организациите и изборните органи на СДП по отношение на инициативи, непротиворечащи на Устава и Програмата на СДП.

2. Отношенията между членовете на СДП се основават върху:
а/ взаимно уважение и зачитане на достойнството на личността;
б/ равни възможности за участие в партийния живот;
в/ свободно и открито обсъждане на всички партийни проблеми и изключване на всякакво преследване за критика;

3. /1/ Вземането на решения от всички организации и органи, освен когато е предвидено друго, става в присъствието на повече от половината членове от списъчния състав при обикновено мнозинство.
/2/. Изразилите несъгласие имат право да отстояват своите виждания, включително чрез партийния печат, без да създават пречки за изпълнение на взетите решения.


ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

4. /1/. В СДП може да членува всеки пълнолетен гражданин, който не е поставен под запрещение, не е лишен от граждански права, приема Програмата и Устава на СДП и не членува в друга партия и политическа организация, освен в Социалдемократическия съюз на младежта и в местен клуб на Съюза на демократичните сили (СДС).
/2/. Членуването става в местната организация по местоживеене.

5. /1/. Постъпващият в СДП подава писмено заявление до местния комитет и попълва личен картон.
/2/. Приемането става след представяне и обсъждане на кандидата на общото събрание на секцията или местната организация по местоживеене. Приетият внася членски внос и получава членска книжка.

6. Всеки член на СДП е длъжен:
а/ да спазва Устава, Програмата й и да изпълнява решенията на Конгреса, Националната конференция и Националния комитет;
б/ да участва в дейността на СДП според възможностите си;
в/ с поведението си да съдейства за повишаването на авторитета и престижа на СДП;
г/ да плаща редовно членския си внос.

7. Всеки член на СДП има право:
а/ да участва в разработването и осъществяването на политиката на СДП;
б/ да избира и да бъде избиран във всички нейни органи;
в/ да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките органи и да получава съответната информация;
г/ на защита от страна на СДП, ако е преследван по политически причини.

8. Членство в СДП може да се:
а/ прекрати по собствено желание;
б/ прекъсне при определени случаи, предвидени в закон, и да се възобнови при отпадане на причината;
в/ по решение на местната организация - със заличаване или изключване.

9. /1/. Членовете, които с действията си са накърнили авторитета на СДП или са увредили нейните интереси, се наказват с обръщане на внимание или изключване.
/2/. Обръщането на внимание се приема от местния комитет в присъствието на лицето и се довежда до знанието на всичките членове на местната организация заедно с мотивировката;
/3/. Изключването е крайна мярка и се прилага само при тежки провинения. Лицето се поканва писмено на общо събрание, което разглежда случая. При неявяване на лицето, разглеждането се отлага за следващото събрание, което може да вземе решение за изключване и в отсъствие на лицето. Изключването се гласува на общото събрание на организацията.
/4/. Членове на партията, които се кандидатират за парламентарни или местни избори от името на друга партия или като независими кандидати, без да са получили за това разрешение от Националния комитет (НК), се заличават от списъка на партийните членове с решение на НК на СДП.
/5/. Заличаването от списъка на партийните членове става при неплащане на членски внос и неучастие в живота на организацията без уважителни причини повече от 6 месеца, след отправено писмено предупреждение.
/6/. Местната организация не може да изключва лица, избрани от Конгреса в органи на СДП, без съгласието на съответния орган.

10. При отказ от членство, при заличаване и изключване, лицето има право да отнесе въпроса пред Контролно-ревизионната комисия (КРК). Ако решението на КРК не го задоволява, лицето може да отнесе въпроса пред Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК), чието решение може да се обжалва пред Конгреса.


ДИСКУСИИ В СДП

11. Политическите дискусии на всички нива в партията са основното средство за актуализиране и усъвършенстване на идейната база и практическата дейност на СДП.

12. /1/. Общопартийните дискусии се провеждат по въпроси от дейността на СДП с първостепенна важност като:
а/ промени и допълнения в Устава и Програмата на СДП;
б/ въпроси с общопартийно значение, за разглеждането на които настояват НК или най-малко 10 процента от местните организации;
в/ въпроси за присъединяване на други партии към СДП или за обединението с други партии,
г/ въпроси за създаване на политически съюзи с други партии.
/2/. Инициативата на една или няколко местни организации за предлагане на общопартийни дискусии се довежда до знанието на всички членове чрез партийния печат.

13. /1/. Общопартийните дискусии се откриват от Конгреса, Националната конференция, от НК, а при искане от местните организации по член 12 б - от Изпълнителното бюро (ИБ) или ЦКРК.
/2/. Времето на провеждането на Конгрес или Национална конференция, които ще вземат решения по поставените въпроси, се обявява едновременно с откриване на дискусията и е не по-рано от два и не по-късно от шест месеца от откриването й.


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СДП

МЕСТНА (ОБЩИНСКА) ОРГАНИЗАЦИЯ

14. /1/. Местната (общинска) организация е основната структурна единица на СДП. Тя действа от името на СДП и има право на партийно знаме, печат и финансова сметка, след като се регистрира в НК.
/2/. Два месеца преди всеки Конгрес на партията местните организации се пререгистрират в НК.

15. Местната организация е автономна в дейността си, като изпълнява решенията на Конгреса, Националната конференция на СДП, НК и ЦКРК и се съобразява с решенията на излъчените от тях органи.

16. /1/ Местната организация се изгражда по целесъобразен териториален принцип, утвърден от НК на СДП, при наличието на повече от 10 члена на СДП.
/2/. Границите й съвпадат с границите на общината или на района в градовете с районно деление. В общината или района може да има само една местна организация.
/3/. Местната организация може да обособява свои секции и клубове по интереси.
/4/. Ръководен орган на местната организация е общото събрание. При невъзможност за свикването му, неговите функции се изпълняват от делегатско събрание.
/5/. Организациите в чужбина имат статут на местни организации.
/6/ Във всяка местна организация се създава Контролно-ревизионна комисия /КРК/.

17. Общото или делегатско събрание решава всички въпроси, засягащи живота на местната организация, в това число:
а/ избира местен (общински) комитет;
б/ избира КРК;
в/ избира делегати за конгреси и конференции на СДП по нормативи, определени от НК на СДП и предлага кандидатури за други органи на партията;
г/ издига кандидати за изборни длъжности;
д/ взема решение за обособяване на секции и определя размера им;
е/ може да вземе решение за откриване на дискусионни клубове или да одобрява тематичния им план. Дискусионните клубове не са политически структури. Ако дейността на дискусионните клубове противоречи на Устава, те се закриват;
ж/ изслушва информация на нейните членове, избрани в горестоящите органи на СДП.
з/ утвърждава годишния бюджет на организацията.

18. /1/. Редовните общи или делегатски събрания се провеждат по определен от организацията график, но не по-рядко от един път на три месеца. Извънредните събрания могат да бъдат свиквани от председателя на местната организация и по искане на 1/3 от членовете на организацията.
/2/. Ако половин час след обявения за начало на общото събрание час не присъстват повече от половината членове на организацията, които са редовно поканени, събранието се провежда с присъстващите, но не по-малко от 1/3 от редовно отчетените членове.

19 /1/. Мандатът на местния комитет, на КРК, на изборните длъжности в секциите и на пълномощниците за делегатско събрание съвпада с междуконгресния период.
/2/. Всеки от избраните може да бъде отстранен предсрочно само по реда, по който е бил избран.

20. Местният комитет:
а/ организира, осъществява и контролира изпълнението на приетите от общото или делегатско събрание решения, при условията на член 17;
б/ решава текущите въпроси от живота на местната организация;
в/ отчита веднъж на шест месеца дейността си пред общото или делегатското събрание;
г/ ежегодно, до края на първото тримесечие, отчита партийната и финансовата дейност на местната организация пред НК.
д/ свиква се на заседания от председателя му или от 1/3 от неговите членове, но не по-рядко от един път на две седмици;
е/ води документацията за партийната и финансовата дейност;
ж/ при възможност назначава платен персонал;
з/ представлява местната организация пред общинските и районни органи, политически коалиции, други партии, движения и фирми на общинско и районно равнище.
и/ представлява местната организация (МО) в регионалния комитет.

21. Секцията в местната организация:
а/ секцията се изгражда (обособява) на териториален принцип по решение на общото събрание на МО при наличие на повече от 5 члена на СДП.
б/ избира най-малко председател и секретар-касиер, като последният е подотчетен на касиера на местната организация;
в/ избира делегати за делегатско събрание пропорционално на броя на членуващите в секцията. Квотата е еднаква за всички секции в местната организация. При провеждането на избора могат да гласуват и да предлагат кандидатури само членовете на секцията;
г/ предлага делегати за конгреси и конференции на партията;
д/ предлага кандидати за изборни длъжности в органите на местното самоуправление и партийните структури.

22. Председателите и секретар-касиерите на секциите:
а/ организират партийната дейност на територията на секцията;
б/ осъществяват връзката между местния комитет и членуващите в секцията;
в/ отчитат се периодично, но не по-рядко от един път на три месеца пред общото събрание на секцията и пред местния комитет.


РЕГИОНАЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ

23. /1/. Съобразно административно-териториалното деление на страната на територията на всеки регион се създава регионално обединение (РО) на СДП, включващо местните организации.
/2/. Ръководен орган на РО е регионалната конференция.

24. РО на СДП е обединително структурно звено с основна задача да представлява партията на регионално ниво и да подпомага усилията на местните организации за изпълнение на конгресните и други партийни решения. РО има представителни, консултативни и координационни функции.

25. Конференцията на регионалното обединение:
а/ избира Организационно бюро на РО до 7 членове.
б/ приема регионална програма на партията за местни и парламентарни избори, която се предоставя на МО за мнение и обсъждане;
в/ може да взема решение за откриване и закриване на клубове по интереси и да одобрява тематичния им план; клубовете по интереси не са политически структури и на същите не се утвърждава бюджет;
г/ председателят на РО е член на НК на СДП;
д/ утвърждава кандидатурите на всички изборни длъжности, издигнати от МО за местното самоуправление, както и за народни представители в региона;
е/ взема решения за създаване при необходимост на териториални подразделения на регионалното обединение с определена структура.
ж/ съгласува представените кандидатури на партийни членове за изборни длъжности на регионално ниво;
з/утвърждава годишния бюджет на регионалния комитет.

26. Председателите (или упълномощени лица) на местните организации в региона и ОБ на РО формират регионален комитет със седалище съответния регионален център.

27. Регионалният комитет:
а/ съгласува и подпомага изпълнението на инициативите и дейността на партийните организации в региона;
б/ осъществява оперативната връзка между НК и местните организации;
в/ отчита периодично дейността си пред конференцията на РО;
г/ при възможност назначава необходим платен персонал;
д/ води документацията на партийната и финансова дейност,
е/ представлява РО пред регионалните органи на държавните и местни органи на самоуправление, други партии, политически коалиции, организации, движения и фирми в региона;
ж/ организира периодично, но не по-рядко от шест месеца, и при необходимост регионални конференции с делегати, избрани от местните организации, пропорционално на броя на членовете им;
з/ създава и подпомага нови местни организации в региона.


КОНГРЕС НА СДП

28. /1/. Конгресът е върховен орган на СДП.
/2/. Редовните конгреси се свикват не по-рядко от един път на две години.
/3/. Извънреден конгрес се свиква с решение на Националната конференция или по писмено искане на 1/3 от делегатите на последния конгрес, или на една трета от местните организации.

29. /1/. Датата на откриване на редовния Конгрес, квотата за избиране на делегати и предложение за дневен ред се обявяват от НК на СДП най-малко три месеца предварително.
/2/. Най-кьсно един месец до датата на започването на Конгреса местните организации могат да правят предложения по дневния ред и други въпроси.
/З/. Окончателното приемане на дневния ред става на първото заседание на Конгреса.

30. В работата на Конгреса с право на глас участват редовно избраните делегати от местните организации. Членовете на Националния комитет и ЦКРК на СДП и членовете на парламентарната група на СДП, ако не са избрани за делегати, участват със съвещателен глас.

31. Конгресът:
а/ избира ръководство на Конгреса и необходимите комисии: мандатна, по промените в Устава, по предложенията и избора, по жалбите, по проекторешенията и бюджетна;
б/ обсъжда и приема отчета за дейността на НК и на ЦКРК;
в/ обсъжда и приема предложения за Програмата и Устава на СДП и техните изменения, както и статута на официалния печатен орган на партията; промените в Програмата и Устава се приемат с мнозинство от 2/3 от регистрираните делегати на Конгреса;
г/ определя основните насоки в дейността на СДП в следващия междуконгресен период, приема предизборната програма на СДП и решава въпросите за сътрудничеството с други партии, движения и организации;
д/ утвърждава партийния бюджет;
е/ избира председател и 38 от членовете на Националния комитет, като останалите 28 се избират от Регионалните обединения. Избира ЦКРК в състав от 7 члена.
ж/ обявява почетен председател и почетни членове на СДП. Почетният председател е с право на глас в ИБ и НК на СДП. Почетните членове са с право на глас в НК.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА КМЕТСКИ ИЗБОР В ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" при БТА от Пресцентъра на ВС на БСП.


Във връзка с решението на Върховния административен съд за анулиране избора за кмет на община Несебър, Пресцентърът на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП) е упълномощен да заяви:

Този акт е поредното доказателство за предприетата тотална политическа атака срещу законно избраните представители в местните органи на властта. Върховният административен съд в състав Николай Урумов, Александър Еленков и Йорданка Костова с решението си става съпричастен към изпълнението на определена политическа поръчка. Съдиите по същество не признават тълкуването, дадено от съдиите Румен Янков, Благовест Пунев и Людмил Нейков за избора на кмет в Кърджали.

Тревожно е, че с това решение отново се създава възможност "узаконяването" на административни грешки, да се лишават граждани от избирателни права.

Едновременно с това областният управител на Бургаска област - без наличието на валидно решение на Общинския съвет - допуска трети месец нелегитимно лица да се разпореждат в общината, да си уреждат екскурзии в чужбина за нейна сметка. А заместник-председателят на Министерския съвет г-н Евгений Бакърджиев втора седмица не желае да отговори на актуален въпрос пред Народното събрание във връзка с това.

ВС на БСП обръща отново внимание на избирателите и цялата общественост, че подобни безотговорни действия все повече се превръщат в действителна заплаха за демократичните промени в България.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕРКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВС НА БСП ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ (ОБЩИ СЪБРАНИЯ) В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА 43-ИЯ КОНГРЕС НА БСП. Документът е приет с протокол номер 63 на ИБ на ВС на БСП от 22 септември 1997 г.; публикуван е в експресното издание на Информационния бюлетин на ВС на БСП от септември 1997 г., предоставено на Пресслужба "Куриер"при БТА.


Отчетно-изборната кампания в Българската социалистическа партия (БСП) през 1997/1998 г. се провежда в обществено-политическа обстановка, характеризираща се с все по-силно изразяваща се тенденция на влошаване на социално-икономическите условия при широкото настъпление на десницата в цялостния обществено-политически живот в страната. БСП изживява сериозни политически, идейни и организационни трудности, нуждае се от осъзнаването на поуките от изминалия управленски период, от преосмисляне на политическата си линия в съответствие с новата си роля на опозиционна сила. Структурите, формите и съдържанието на работата в партията трябва да се преустроят и заработят съобразно новите обществени реалности, да отговарят на очакванията и интересите на хората и обществото.

Отчетите и изборите са възможност за целеустремяване и сплотяване на БСП, за провеждането на задълбочена дискусия, за формиране на нова стратегия и тактика, за изработване на нова програма за действие и на конкретни управленски проекти.

Настоящата отчетно-изборна кампания трябва да подпомогне обогатяването на вътрешнопартийния живот, разкриването на нови кадрови, организационни и идейни пластове в БСП. Тя трябва да отговори и на въпросите за необходимостта от промени в Програмата и назрялата потребност от усъвършенстване на Устава на партията.

От тези позиции е необходимо да се определят основните цели и задачи на отчетно-изборните събрания и конференции и на предстоящия 43-и конгрес на БСП.

Главна цел на отчетно-изборната кампания е чрез използване на организационно-политическите й механизми, както и на целия потенциал на БСП, да се разработи и предложи убедително на обществото алтернатива за неговото развитие, да се ускори процесът на възстановяване на позициите на БСП в обществото, да се постигне организационно-политическа устойчивост и идейно развитие на партията.

Основни задачи на кампанията са:

- организационно-политическо и кадрово укрепване на партийните структури и обогатяване на формите и средствата за непосредствена практическа работа, обхващане на по-широк кръг от членове и симпатизанти на партията в разработването и реализацията на партийните цели и намерения;

- усъвършенстване механизмите на взаимодействие и дейност на властовия ресурс, с който разполага БСП - местна власт, парламентарна група и др.;

- разширяване политическото пространство на взаимодействие и консолидация с други леви и левоцентристки партии;

- задълбочено обсъждане и открояване на необходимите промени в Програмата на БСП и усъвършенстване на Устава на база практическия опит на партията.


I. Политически и организационни действия на БСП на централно равнище

1. Изпълнителното бюро на ВС на БСП да ускори подготовката на практическата (алтернативна) програма за действията на Демократичната левица като опозиционна сила и да предложи на комисиите на ВС на БСП да задълбочат своята дейност по програмата, като проявят стремеж към разработването на конкретни практически механизми за постигане единодействие и синхрон в реализацията на партийната политика.

2. В хода на подготовката и на планираните заседания на ВС на БСП за:
- подобряване на организационно-политическото състояние на Българската социалистическа партия;
- лявата социална политика в условията на дясно управление (работен вариант на заглавието);
- информационно-пропагандната дейност на БСП;
- коалиционната политика на БСП;
- трудовата реализация на специалистите от областта на образованието, науката и културата в условията на валутен борд;
- нова икономическа политика на БСП.

Да се привлекат възможно най-широк кръг от научни дейци и хора с богат политически опит за прагматичното разработване на проблемите в съответствие с жизнената потребност за разширяване влиянието на партията в обществото.

3. Изпълнителното бюро на ВС на БСП да обсъди и набележи мерки за усъвършенстване стила и методите на работа на колективните органи на партията на всички равнища като инициативни и действени ръководни органи, формиращи единен политически подход и единни критерии при провеждането на партийната политика.

4. Отчетно-изборната кампания и нейният ход се анализират периодично в ИБ и при необходимост се докладва в заседания на ВС на БСП за проблемите на нейното провеждане. Заедно с това да се набира информация за всички основни проблеми, поставени от партийните структури и конкретните им предложения към ВС и ПГДЛ.

5. Чрез Информационния бюлетин на ВС да се подобри пряката връзка с основните партийни организации (ОПО) за своевременното им информиране по конкретната обществено-политическа и социално-икономическа обстановка и задачите на БСП.

6. Пресцентърът на ВС на БСП да осигури публичност и да популяризира позициите на Общинските партийни организации (ОбПО) в хода на кампанията, като същата се използва за повишаване авторитета на БСП в обществото.

7. ИБ на ВС на БСП да утвърди състава на работни групи за подготовката и провеждането на отчетно-изборната кампания по региони, в които да се включат членовете на ВС, ОПКК и народни представители социалисти.

8. Комисията по програмното развитие и усъвършенстването на устава да организира изучаването, обобщаването и обсъждането на предложенията на ОПО и ОбС на БСП за необходимите промени в Програмата и Устава на БСП.

9. ИБ на ВС на БСП да предложи на ВС на БСП да обяви датата на свикването на 43-ия редовен конгрес на БСП и дневния ред (съгласно член 43) през януари 1998 година, както и цялостен план за неговата подготовка.


II. Препоръчителни политически и организационни действия на общинско (районно) равнище:

1. В съответствие с член 34 от Устава на БСП през октомври 1997 г. да се проведат разширени пленуми на общинските (районни) съвети на БСП, на които да се обсъдят документите за подготовката и провеждането на отчетно-изборната кампания в ОбПО.

2. Да се изготви задълбочен анализ и оценка на работата на представителите на БСП в местната власт и местната администрация на съответната територия и да се приеме програма за конкретни действия.

3. ОбС на БСП да създадат атмосфера за открито, демократично и отговорно обсъждане на главните проблеми на гражданите, общините и общинските партийни организации, с което да съдействат за укрепване на единството на общинските съвети.

4. ОбС на БСП да анализират ефективността на организационната структура на ОбПО и да приемат мерки за усъвършенстването й с оглед формиране на ОПО, съответстваща на обхвата на избирателните секции, приобщаване на възможно най-широк кръг от заетите в икономическата и нестопанските дейности.

5. Отчетно-изборната кампания в ОбПО да се използва и за подобряване на финансово-стопанското състояние на ОбПО, за реализиране на общопартийната акция за вестник "Дума".

6. ОбС на БСП да предприемат конкретни действия за информационното и организационно-техническото осигуряване на отчетно-изборните събрания на ОПО.

7. При избор на нови членове на общинския съвет и делегати за конгреса ясно да се определят демократични правила за издигане и обсъждане на кандидатурите, като се използва алтернативното начало при избор на политически лидери.

8. ОбПС да разработят система и набележат конкретни мерки за подбора, мотивирането, обучението и развитието на партийния актив в условията на опозиционност и на участие в местното самоуправление.

9. Отчетно-изборната кампания да се използва за привличане на млади хора към социалистическата идея.

10. На основата на натрупания опит да се обогатят връзките и взаимодействието с коалиционните партньори от Българския земеделски народен съюз (БЗНС) "Александър Стамболийски", Политически клуб (ПК) "Екогласност" и другите местни коалиционни партии за разработване и предлагане на действени програми за управление.

11. Да се търсят възможности за засилване на контактите и общите действия по конкретни въпроси с други леви и центристки политически сили и структури на гражданското общество.

12. Да се създаде организация за събиране и обобщаване на постъпилите мнения и предложения от ОПО. Специално внимание да бъде отделено на становищата и идеите за промяна на Програмата и Устава на БСП.

13. ОбПС да използват местните средства за информация (чрез материали, интервюта, пресконференции и др.) за активизиране на социалистите в отчетно-изборната кампания и повишаване авторитета на БСП сред местната общественост.


III. Препоръчителни политически и организационни действия на равнище ОПО:

1. Основна задача пред ОПО е да осмислят своето място и мястото на партийните членове за реализиране на политическите задачи на Демократичната левица в условията на опозиция на съответната територия или клуб по интереси, като основно акцентират на специфичните проблеми по места.

2. ОПО да проведат през октомври 1997 г. подготвителни събрания, на които да се запознаят с методичните материали, представени от ВС на БСП за организацията на общопартийна дискусия и отчетно-изборната кампания в партията, да отчетат анализа от проверката на състава на ОПО и да обсъдят мерки за прием и възстановяване на членство в БСП, да изберат комисии за подготовката на отчетно-изборното събрание.

3. На основата на отговорен и принципен разговор да се преодолеят проявите на нетърпимост към чужди мнения, лични обиди и предразсъдъци и се търсят пътища за консолидиране на ОПО на основата на програмни и уставни постановки.

4. В процеса на подготовка и провеждане на отчетно-изборните събрания да се търсят форми и средства за засилване политическото влияние и доверие към партийните организации чрез иницииране на обществено значим диалог с други структури на обществото и отделни граждани.

5. Ръководствата на ОПО да отделят сериозно внимание и да извършат конкретна работа за възстановяване на членството в БСП, прием на нови социалисти, особено от средите на обществено-активното население и младежта.

6. ОПО да разработят собствени мерки за подбор, привличане и мотивиране на кадри и разширяване на актива в условията на опозиционност. С особена грижа и отговорност да се подходи към подбора на новите ръководства на ОПО. Да се създават предпоставки за подобряване на политическата компетентност на актива и за повишаване инициативността и енергичността на основните звена на партията.

7. Да се създава организация за събиране и предаване в ОбС и ВС на БСП на изказваните мнения и становища от събранията.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И В ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ЛУСТРАЦИЯТА. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП) се обръща чрез БТА до всички средства за масово осведомяване с тревога за влошените отношения на страната ни с Русия.

Полуразрушени са руските и съветските паметници в страната ни по вина на Съюза на демократичните сили (СДС). Почти в цялата ни страна членове на СДС постъпват като истински вандали и разбойници към тези светини на българо-руската и българо-съветската дружба. Тези паметници бяха издигнати в знак на признателност за братската помощ на руския и на съветските народи в освобождението ни от турското и монархофашисткото робство. Никой няма право да скверни тази братска дружба. Тя е била и ще бъде от векове за векове. Винаги, когато неразумни и продажни ръководители са влошавали отношенията ни с Русия, е губил нещастният ни народ. Винаги, когато страната ни е била свързана с Германия, против Русия и СССР, сме губили. Германия все още не е издължила задълженията си, които имаше до 9 септември 1944 г. На България все още никой не иска да издължи щетите, които ни бяха нанесени с ембаргото против Югославия, Ирак и Либия. Тези вреди, които нанесоха ООН и НАТО на България, много повече превъзхождат задълженията, които България има към кредиторите. За целта е необходимо:

1. СДС да задължи тези, които изцапаха и оскверниха руските и съветски паметници, да ги почистят и да ги поддържат.

2. НАТО и ООН да компенсират загубите, които ни сполетяха от ембаргото против Югославия, Либия, Ирак и Куба. Германия да издължи задълженията си към България.

3. Да се издигне паметник на избитите от монархофашисткото правителство българи и българки от 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г.

4. Ръководството на ЦК на БКП не е против издигането на паметник и на загиналите след 9 септември 1944 г., повечето от които се самоизбиваха от полицейските агент-провокатори едни други, за да се прикрият по-активните, за да могат да вредителстват против строителството на социализма.

5. Проектозаконите на г-н Панев за лустрацията и за забраната на комунизма са непълни. Трябва да се обхванат от тези закони всички, които са били на ръководни и преподавателски места членове на ревизионистичната БКП, на БЗНС, на ДКМС, на ОФ и на безпартийните, т.е. всички, които влизаха в структурите на правителствата на ОФ, тъй като те бяха коалиционни правителства. В това число ще попадне и господин Панев. Също така Панев и Паневци трябва да се откажат и от образованието си, което получиха като хрантутници на БКП.

От 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г. монархофашистките палачи без съд и без присъди избиха хиляди невинни хора. Десетоноемврийските превратаджии оскверниха паметните плочи на антифашистите и антимонархистите, а сега издигат паметник на жертвите, които се самоизбиваха - що за гавра е това с историята ни? Нима все още някои се правят, че не знаят, че след 9 септември 1944 г. се самоизбиваха фашисти. Такива примери може да се посочат с хиляди. Живковистката клика най-много репресира и изби по лагери комунисти-идеалисти, което също се знае от целия ни народ. Той все още не е отговорил бил ли е агент на Н. Гешев и на Делиус или не е?

София, 9 октомври 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА КОРЕЙСКАТА ТРУДОВА ПАРТИЯ КИМ ЧЕН ИР ПО ПОВОД ИЗБИРАНЕТО МУ НА ТОЗИ ПОСТ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА е адресиран до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ КИМ ЧЕН ИР,

Най-учтиво Ви моля да приемете от мое име и от името на всички български комунисти най-сърдечните ни братски и комунистически поздрави по случай избирането Ви за генерален секретар на Централния кОмитет (ЦК) на Корейската трудова партия.

Ще очакваме за в бъдеще да се подобрят отношенията между Корейската трудова партия и Българската комунистическа партия (БКП), които бяха влошени от хора, които нямат нищо общо с комунизма и с БКП. Тези хора са давали клеветническа информация до посолството на КНДР у нас против БКП, а посолството от своя страна е дезинформирало ЦК на КТП. Тези лица и клеветници са пряко свързани с антикомунистическата буржоазна котерия - Българската социалистическа партия (БСП).

Също така ще очакваме да дадете положителен принос за укрепването на световното комунистическо и работническо движение. Новият Комунистически Интернационал (НКИ), който беше основан на 3-4 ноември 1995 г., активно работи за единството на комунистическото движение. НКИ е пряк продължител на Третия Коминтерн и на Коминформбюро, основано през септември 1947 г. и разпуснато от ревизионистите Хрушчов и Тито през 1956 г.

Да пребъде във вековете единството на комунистическото движение в света!

София, 8 октомври 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ДОКУМЕНТИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПО РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ


София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА 14 ОКТОМВРИ 1997 Г. В ГРАД ЛЕРИН (ФЛОРИНА), ГЪРЦИЯ, ПРОЦЕС СРЕЩУ ЧЕТИРИМА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПАРТИЯ "ДЪГА" ("УРАНИО ТОКСО"). Документът е адресиран до 38-ото Народно събрание, до президента на Републиката, до министър-председателя, до граждански правозащитни български и международни организации, добългарската общественост и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


Четирима ръководители на партия "Дъга" - В. Ромас, К. Тасопулос, П. Василиадис и П. Воскпоулос са призовани на 14 октомври 1997 г. в град Лерин (Флорина) на съд по организиран срещу тях процес. Те са обвинени в това, че на 6 септември 1995 година, в споменатото населено място, са предизвикали и поощрявали, съвместно и публично, взаимна омраза между гражданите, и са нарушили обществения ред. В случая, представлявайки легална партия с название "Дъга" ("Уранио Токсо"), четиримата обвиняеми са окачили в партийния клуб надпис, в който е написано "Лерински комитет" на славянско езиково наречие (т.е. на български език). Твърди се, че тези думи, в съчетание с обстоятелството, че са написани на "чужд език", са предизвикали инцидент между гражданите. Установено било, че този надпис напомнял на "терористична организация" на славянски говоряща чужда народност, която преди време действала по тези места и се била стремяла към премахване на гръцкия елемент и анексия на "вековечната гръцка Македония" към съседна страна, която по това време е била враг на Гърция.

Обвинението е повдигнато на основата на член 192 от Наказателния кодекс, който гласи: "Всеки, който публично и с всякакви средства предизвиква или поощрява гражданите да предприемат насилнически действия върху други, или да нарушават общественото спокойствие чрез противопоставяне между тях, подлежи на наказание със затвор до две години, освен ако не му е наложено по-голямо наказание с друга присъда".

Сдружение "Хелзинкски наблюдател - България" счита действията на гръцките власти за нарушение на Всеобщата декларация по правата на човека и за акт на расова дискриминация. Поначало те са несъвместими с гръцкото законодателство, защото противоречат на чл. чл. 1 (1), 2 (16, е) и 4 на ратифицираната от Гърция Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация. Съгласно член 28 от гръцката конституция тя се счита за неделима част от вътрешното законодателство и стои над всяка друга противоречаща нормативна разпоредба. С този акт са нарушени също член 5, 12, 14 и 25 от основния закон на страната.

Би било уместно вниманието на нашата общественост да бъде привлечено от обстоятелството, че Гърция не се е присъединила към Международния пакт за граждански и политически права, който изисква всяка държава да зачита и гарантира на всички лица под нейна юрисдикция признатите им права без разлика на национален произход, религия и всякакви други признаци. Този факт се свързва с ал. 1 на чл. 4 на гръцката конституция, според който равни пред закона права се признават не на всички гръцки граждани, а само на гърци по род - дори ако те не са гръцки граждани. На тази основа гръцкото правителство не се съобразява с настояванията на органите на ООН да бъде изменен чл. 19 от гръцкия граждански кодекс, както и продължаващата валидност на расистките по същността си закони от 1982, 1985 и 1989 година, с които се урежда гръцко гражданство само на призналите се за гърци по род бежанци от гражданската война 1946-1949 г.

Следва също да се има предвид сключеният на 10 август 1920 г. в град Севър, Франция, от главните съюзни сили на Антантата с Гърция действащ понастоящем международен договор за защита на малцинствата, с който се признава наличието на българско национално малцинство на присъединените към Гърция след 01.01.1913 г. територии. Валидността на този договор е утвърдена след неговото ратифициране с подписания на 29 септември 1924 г. на заседание на Обществото на народите (ОН) в Женева протокол, подписан от тогавашния външен министър Политис и главния секретар на ОН. На същото заседание на Съвета на ОН е прието решение за приемане на предложението на гръцкото правителство по въпросите относно българските национални малцинства в Гърция.

На фона на продължаващата 80 години насилствена асимилация на това коренно българско население, незатихващото етническо прочистване и множеството случаи на геноцид (според формулировката на ООН), проявявайки едностранна толерантност, българската общественост и властите у нас провеждат, с участието на видни политически личности от Гърция, традиционни събори. Внушава се наличието на гръцки, каракачански и влашки малцинства с предоставяне на съответните привилегии в България, без да е направено нищо съществено през изминалите десетилетия и особено сега в защита на нашите сънародници в Беломорска Македония и Западна Тракия.

В съответствие с утвърдените международни норми, съгласно които въпросите по правата на човека не могат да са само вътрешна работа на която и да е държава, настояваме за ефикасно застъпничество от страна на президента и правителството на Република България пред съответните гръцки органи, а също изпращането на наблюдатели на Народното събрание, граждански правозащитни и други имащи отношение към правата на човека организации, които да присъстват и да вземат отношение по насрочения за 14 октомври 1997 година в град Лерин (Флорина) съдебен процес.

София, 2 октомври 1997 г.

Председател: РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ;

Секретар: МИЛКО БОЯДЖИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ


София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ "ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА" НА УЧЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ЕКОЛОЗИ ПО ПОВОД ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


В ход е изготвянето на нов Закон за горите. Някои положения в този закон будят сериозна тревога за бъдещето на нашето зелено богатство. Ето защо ние - специалисти и общественици, считаме за свой професионален и граждански дълг да изкажем наши съображения и препоръки, за да не се допуснат трудно поправими грешки.

Основната тревога идва от широкото прокламиране на идеи за безусловно възстановяване на бившата собственост на горите и допускане на концесии при ползването и стопанисването им.

Изхождайки от икономическото и екологичното значение на проблема и за гарантиране на трайно и рационално използване на земите и горския фонд и едновременно с това той да бъде важен фактор за запазване и защита на природната среда, ние изразяваме несъгласие с реализирането на поменатите тенденции в подготвяния закон.

Много и основателни са аргументите за това наше убеждение.

При национализирането на горите и поставянето им в собственост на държавата със Закона от 1947 година от завареното състояние ясно проличава доброто състояние на държавните гори (24 процента от общата площ), лошото състояние на общинските (55 процента) и крайно лошото на огромната част от частните (17 процента) при твърде нисък прираст и запас на дървесина.

След 50 годишна единна държавна собственост на горите у нас запасът и прирастът са увеличени над два пъти. Това е станало възможно благодарение на огромните парични средства, влагани ежегодно от държавата и компетентното ръководство на специалистите - лесовъди, което не е по възможностите на други собственици.

Частните гори са използвани главно за добив на дърва за огрев и листников фураж. Няма случай обаче някой да е залесявал собствената си гора. И това е разбираемо, тъй като инвестирането на средства, които биха се възстановили след 100-120 години, очевидно е стопански неизгодно за отделния собственик.

Единната държавна собственост на горите у нас е проучвана и коментирана с голям интерес от изтъкнати лесовъди, научни работници и деятели на практиката на много страни. Те всички са единодушни в оценката си за правилното решение на този въпрос досега у нас.

На последния Световен конгрес на лесовъдите е приета препоръка за разширяване на държавното участие в собствеността на горите с оглед запазване и засилване на тяхната положителна роля при формирането на околната среда. И тази тенденция определено се наблюдава в много страни.

Някои се позовават на член 18 от Конституцията на Република България, но от там едва ли биха могли да извлекат аргументи в полза на реституцията. От текста му се разбира, че авторите недвусмислено прокарват идеята за държавна собственост на горите, като остават на специалистите да определят кои гори са с нациноално значение. Но може ли изобщо да има съмнение, че всяка гора произвежда кислород за всички, запазва и обогатява почвата, увеличава влагата, омекотява климата, благоприятства умножаването на дивеча, подобрява ландшафта?

Неприемливо е и отдаването на гори на концесии. Катастрофални са резултатите от известните у нас Балабанова и Барон-Хиршова концесия. Още не могат да бъдат заличени нанесените от тях рани на горите в резултат на хищническата експлоатация.

Изложеното дотук не означава, че застъпваме становище за ощетяване на бившите собственици на гори. Нека собствениците бъдат обезщетени, като за период от 15-20 години им се заплатят от държавата притежаваните в миналото гори, или да станат акционери в държавните горски стопанства. Така ще се избегнат много негативни последици за състоянието на българската гора и природа. Горите са богатство на цялото общество и опазването им е от решително значение за съдбините на бъдните поколения.

София, октомври 1997 година


ПОДПИСАЛИ АПЕЛА:
1. Проф. Цачо Цанев - председател на Съюза за защита на природата;
2. Акад. Николай Хайтов - писател;
3. Проф. Иван Михов от Съюза на лесовъдите в България, ръководител на катедра "Лесоустройство" в Лесотехническия университет;
4. Инж. Буден Николов Тодоров - председател на федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработвателната промишленост;
5. Проф. д-р по биология Симеон Недялков, академик на Европейската екологична академия, член на Световната асоциация на еколозите, президент на Асоциацията на българските еколози, ексдекан на факултета по екология и опазване на околната среда при Варненския технически университет;
6. Проф. д-р Никола А. Колев от Съюза на лесовъдите в България;
7. инж. Борис Петров - Балканска екологична федерация;
8. Проф. д-р Еленко Г. Кадийски - председател на Сборното научно-техническо дружество по селско стопанство;
9. Доц. Кинов - Съюз на ловците и риболовците в България;
10. Проф. д-р Христо Т. Сираков - председател на Дружеството на лесовъдите-ветерани

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. Документът е изпратен до президентите на България и Русия; адресиран е до българската и руската общественост, и е предоставен чрез БТА на всички средства за масово осведомяване.


ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДА ПРЕЗИДЕНТИ,

Изразяваме пред вас загрижеността си от сегашното състояние на българо-руските отношения.

Не можем да съдим как в Русия се чувства българското присъствие, но у нас руското е все по-незабележимо. Взаимноизгодният икономически обмен сериозно изостава. Като че замират традиционните духовни връзки между народите ни. Все по-малко узнаваме за съвременното състояние на изкуствата, културата, науката в двете страни. Рязко е съкратен университетският и академическият обмен. Непонятно е това състояние, особено при сегашното положение, когато и България, и Русия широко се отварят за целия свят.

Нима между нас трябва да издигнем "желязна завеса", за да докажем, че сме премахнали съществуващите по-рано антагонистични групировки?

Убедени сме, че от отношенията ни с Русия зависи до голяма степен успехът на България по пътя на всестранно обновление и общоевропейско общуване. Но вярваме, че те са от полза и за Русия като световна сила и важен фактор в нашия регион. В България се тачат родствените и историческите връзки между българи и руси, както и приносът на Русия за нашето освобождение, 120-годишнината от което с признателност отбелязваме.

Поучени от грешки в по-близкото и по-далечното минало, ние изразяваме убеденост, че тясното сътрудничество и сърдечното приятелство между България и Русия могат да се развиват и укрепват не само върху чувствата, но и върху общия интерес при взаимна полза и равноправие. Малката страна само би загубила, ако замества една външнополитическа едностранчивост с друга, както и голямата само би спечелила, ако зачита равенството и спецификата на партньора си, независимо от относителната му тежест в международния живот. Вярваме, че пример в това отношение можем да дадем и на други в рамките на европейската общност, при един по-разумен и справедлив свят.

Апелираме към вас, почитаеми господа президенти, да сторите всичко наложително, за да се отстранят докрай някои неприятни наслоения от миналото, както и обезпокоителните тенденции днес, като се изградят стабилни отношения на истинско приятелство и взаимноизгодно сътрудничество, без да ни противопоставят на когото и да е. Историята ви предоставя рядък шанс в това отношение и ние вярваме, че ще бъдете достойни за него. По такъв начин ще отговорите - убедени сме в това! - на чувствата и волята на нашите два братски народа.

София, октомври 1997 година

ПОДПИСАЛИ ПИСМОТО:
Акад. ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ; акад. ИЛЧО ДИМИТРОВ; проф. МАТЕЙ МАТЕЕВ; РУМЕН СЕРБЕЗОВ; акад. МИТО ИСУСОВ; НИКОЛАЙ ПЕТЕВ; ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ; проф. ПЕТЬР-ЕМИЛ МИТЕВ; проф. ВАСИЛ МРЪЧКОВ; акад. ПЕТЪР КЕНДЕРОВ; проф. МАРКО СЕМОВ; ЧАВДАР НАЙДЕНОВ; проф. ИВАН ИЛЧЕВ; ВЕНЦЕСЛАВ ИВАНОВ КИСЬОВ; акад. ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ; акад. ТОДОР ЕРМЕНКОВ; акад. СТОЙЧО ПАНЧЕВ; проф. СТАНЧО СТАМОВ; чл.-кор. ДИМИТЪР ВУЧКОВ

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КОНСОРЦИУМ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ" ДО ПОСЛАНИКА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ У НАС ПЕТЕР МЕТЦГЕР ЗА ТЪРГОВСКИ СПОР МЕЖДУ ГЕРМАНСКА И БЪЛГАРСКИ ФИРМИ. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Обръщаме се към Вас, ръководени от чувство на уважение към Вашата държава и нейните представители у нас.

Считаме за свой дълг да изложим пред най-висшия представител на Република Германия в Република България нашата гледна точка по възникналия и получил широк обществен отзвук търговски спор между германска и български търговски фирми.

В резултат на успешно завършили преговори през 1996 година ВАЦ - Есен, Германия, закупи 70 процента от собствеността на "Медия холдинг" АД. Впоследствие се извърши допълнително изкупуване на дялове, промяна в регистрациите и т.н.

За менажиране на двете пресгрупи, издаващи над 70 процента от централните всекидневници в България, ВАЦ създадоха юридическо лице "Българска вестникарска група", което концентрира управлението на отпечатването, рекламата, разпространението и финансово-счетоводната работа. В резултат на това значително са подобрени бизнеспоказателите на изданията и вероятно са отстранени множество слабости и грешки. В желанието си да оптимизират докрай финансовия мениджмънт, акционерите на Българска вестникарска група (БВГ) на свое заседание в София вземат решение, с което едностранно променят действащите търговски условия с фирмите-разпространителки на техните печатни издания. Това решение не бе възприето от българските фирми, които, обединени в Консорциум "Разпространение" (регистриран на 19 април 1997 година), се противопоставиха и от 28 септември 1997 г. до днес отказват да разпространяват изданията при едностранно променените условия.

Започнатите на 1 октомври 1997 г. преговори с г-н д-р Петер Щерцинг - управител на БВГ, бяха прекъснати от него, без да се постигне положителен резултат, от което и двете страни търпят значителни загуби.

Като изразяваме съжаление за възникналите противоречия с Българска вестникарска група, Ви уведомяваме, че нашата реакция е по конкретен повод и не е насочена срещу интересите на чуждестранните, в частност германските инвеститори в България.

Приемете, Ваше превъзходителство, най-искрените ни пожелания за просперитет на германския народ.

София, 8 октомври 1997 г.

Председател на Управителния съвет на Консорциум "Разпространение":

д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 14 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "УСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ" (НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН КЛУБ И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ). Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Информационният център функционира въз основа на подписан договор от 10 август 1995 г. между Национален екологичен клуб, със седалище 1113, София, ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29-А, и Зелената партия в България, със седалище 1000, София, ул. "Лавеле" 30.

Двете организации членуват в Българския зелен парламент.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Набира информационни материали: книги, списания, ежедневници, материали от проведени конференции, семинари, дискусии, научно-техническа литература, видео филми и други. Предоставя за ползване информационните материали и провежда мероприятия по въпроси, свързани с устойчивото развитие на Република България.

Има за цел разпространението на научно-техническа, учебна и др. специализирана литература за повишаване на технико-икономическите знания и квалификация на специалистите, трансфер на достиженията на научно-техническия прогрес, нови технологии и иновации.


ФУНКЦИОНИРАНЕ

Информационният център се помещава в заседателната зала на Зелената партия в България, където е и хранилището на всички информационни материали. Същите се описват в тематичен каталог за книги, списания и материали от научни мероприятия, конференции, семинари, дискусии и др. и в тематичен каталог за видеофилми с екологична насоченост.

Обработените материали се ползват от желаещите всеки работен ден от 14 до 16 часа. Материалите могат да се ползват и четат в Информационния център, както и да се вземат за прочит и гледане на видеофилмите на друго място. Това се регистрира в специален регистър.

Информационните материали се ползват от държавни институции, неправителствени организации, юридически и физически лица, политически партии, национални и международни организации, учащи, студенти и граждани.

Предимство за ползване имат членуващите в Българския зелен парламент юридически и физически лица.

Не се допуска отказ от даване на информационни материали, освен в случай, че те вече са дадени и се ползват извън центъра. Същите се предоставят на лицето, което ги иска след тяхното връщане.

При загуба или унищожаване на информационните материали, ползвателят е длъжен да възстанови книгата, списанието или касетката с видеофилма.

Не се допуска изнасяне от центъра на информационните материали с гриф "за служебно ползване". Същите се предоставят само за прочит в центъра от желаещите, като се регистрира кой ги е ползвал. На такива материали не се правят ксероксни копия без съгласието на министерството или ведомството, което ги е предоставило за ползване в Информационния център. Всички останали печатни издания, съхранявани в центъра, могат да бъдат копирани пълно или частично, като заявителят посочва от всеки материал колко копия са му необходими. В срок до 3 дни същият получава копията, като заплаща услугата и получава фактура или касова бележкка от организацията (фирмата), където е направено ксерокопирането.

Не се разрешава презапис на видеофилмите на лични касети на ползвателите. Същите могат да се гледат само в домашни условия, да се провежда обучение на подходящо за това място или при други мероприятия. След това се връщат в Центъра за съхранение. Тъй като филмите са в един екземпляр, потребителите не могат да задържат материалите повече от три дни.

Книгите, списанията и другите информационни материали не могат да се задържат повече от 10 дни, в противен случай следват санкции.


ОБСЛУЖВАНЕ

Обслужването на Информационния център "Устойчива България" се извършва от двама ръководители на Информационния център и връзки с обществеността, които са представители на организациите, подписали договора за функциониране на същия:

от Националния екологичен клуб: г-жа Тодорка Георгиева

и

от Зелена партия в България: г-н Петко Джуджев.

Двамата ръководители имат равни права и задължения. Същите имат право заедно и поотделно, независимо един от друг, да представляват Информационния център "Устойчива България". Имат право да подписват заедно и поотделно, независимо един от друг, всички документи, свързани с получаването, съхраняването и предоставянето на информационните материали извън центъра.

При отсъствие на единия от тях, дейността се поема изцяло от оставащия. Задължават се да работят в синхрон и взаимна заменяемост, така че Информационният център да работи всеки работен ден.

Ръководителите на Информационния център и връзки с обществеността поддържат тесни контакти освен с гореизредените институции, и по-тесни взаимоотношения с политическите организации и с неправителствените и неполитически организации. Те се осъществяват за политическите организации и партии от г-н Петко Джуджев, а при отсъствие - от друго лице, определено от председателя на Зелената партия в България г-н Александър Каракачанов.

Контактите с неправителствените неполитически организации се осъществяват от г-жа Тодорка Георгиева.

Получаването на литература и други информационни материали за членуващите в Българския зелен парламент неполитически неправителствени организации от МОСВ и други се осъществява от г-жа Тодорка Георгиева.

Двамата ръководители работят на принципна основа, като си сътрудничат при решаването на възникналите въпроси, стремят се да стигат до консенсус при решаването на конкретни задачи, свързани с функционирането, експлоатацията и развитието на Информационен център "Устойчива България".

При спорни въпроси, възникнали с трети лица или с ползватели на информационни материали, ако въпросите не могат да бъдат решени от двете страни, те се поставят пред председателя на Зелената партия в България. Той изслушва заедно страните и в срок от три дни дава окончателно решение по спора, с което решение спорещите се запознават устно или писмено; след това решението става задължително за тях.


СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

Всички информационни материали, предоставени на Информационния център "Устойчива България", се съхраняват в заседателната зала в седалището на Зелената партия в България, София, ул. "Лавеле" 30, етаж ІІ. Заседателната зала е хранилище на същите материали, читалня и място за провеждане на различните мероприятия.

Не се допуска влизането на лица в хранилището без един от ръководителите на информационния център.

Не се допуска вземането, разместването или увреждането на информационните източници, както и на числящия се инвентар в залата на хранилището.

Не се допуска пушене в помещението.

Взети са всички мерки за опазване на материалите от пожар, стихийни бедствия, течове от покрива и др.

При провеждане на мероприятия в заседателната зала на Зелената партия в България от членовете на Зелената партия в отсъствието на ръководителите на Информационния център се определя друго лице от Зелената партия, което да следи за спазване на порядките в залата и да има грижата след завършване на мероприятието да загаси осветлението и електрическите уреди, да затвори прозорците и заключи вратата. Това лице се определя от председателя на партията с писмено нареждане.

Ключове от помещението имат двамата ръководители на центъра и чистачката.

При необходимост г-н Петко Джуджев предоставя своя ключ на Зелената партия.

При провеждане на мероприятия на организации, членуващи в Българския зелен парламент, регистрирани като неправителствени неполитически организации, присъства г-жа Тодорка Георгиева.


КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Информационният център получава и изпраща кореспонденция под формата на писма и под формата на журналисти, бюлетини, видеофилми, книги, становища и др.

Писмата се регистрират във входящ-изходящ дневник, а останалите материали - в тематичния каталог; регистрацията е въведена съгласно Единната деловодна система в България и се извършва от г-жа Тодорка Георгиева.

Информационният център има своя бланка за кореспонденция на писма и за издаване на информационния бюлетин.

Има свой знак - изображение на картата на България, вътре с трите цвята - бяло, зелено, червено - знамето на Република България; на белия цвят е изписано "Устойчива България". При черно-бял печат или от един цвят цветовете са преливащо от бяло до тъмно и по-тъмно.

Ръководителите на Информационния център периодично информират на таблото и чрез бюлетини за получените информационни материали, които могат да бъдат ползвани.


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Ръководителите на Информационния център установяват контакти с държавни и други институции, международни и наши организации, със сродни центрове у нас и в чужбина, с посолства и други за получаване на безплатни информационни материали.

Ръководителите предлагат информации, консултантски услуги и на външни организации и лица, при договаряне за всеки конкретен случай с ползващия услугите.

Ръководителите подготвят и изпращат литература, методични указания за филиалите на този център в цялата страна. Поддържат тесни контакти с тези центрове, посещават или се свързват по телефона, приемат техни представители и предоставят информационни материали. Тези материали се предоставят на всеки два месеца.

Разкритите филиали се отчитат веднъж годишно с писмен отчет до 25 ноември за извършената от тях работа по пропагандирането и разпространяването на знания и друг вид дейности в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Ръководителите организират конференции, съвети, дискусии, кръгли маси, пресконференции, консултантски услуги и др. по предварително договаряне със заинтересуваните организации и лица от такъв вид дейност. Ползващите услугите на Информационния център на членуващите организации на Българския зелен парламент "Устойчива България" се задължават да се въздържат от действия, уронващи техния престиж и авторитет и същевеременно този на техните организации. С доброто си държание и мисията, която са си поставили, да популяризират знания посредством научно-техническите информационни материали.

Да се стремят да изграждат мрежа от партньорски взаимоотношения за популяризиране на информационните материали, като с това се цели и изграждането на нов образ на Република България, тръгнала по пътя на устойчивото развитие.

София, 4 октомври 1997 г.

Ръководители на Информационен център "Устойчива България":

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА;

ПЕТКО ДЖУДЖЕВ

Председател на Зелената партия в България: АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ

(Пресслужба "Куриер")


------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 13 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортери: Нина Гаврилова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.