14 авугуст 1991

София, 14 август 1991 година
        Брой 158 (433)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /ФКД/ ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП ОТ 12 АВГУСТ 1991 Г., СЪДЪРЖАЩА НЕОБОСНОВАНИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


По повод Декларацията на Висшия съвет на БСП, огласена на 12 август 1991 година, Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация /ФКД/ остро възразява срещу несъстоятелните обвинения към президента на Републиката. Според тази декларация президентът няма правото да огласява своите становища и позиции дори когато те засягат гражданския мир и бъдещето на България.

Една друга политическа сила, СДС - Национално движение, преди седмица се опита да се разпорежда с други прерогативи на президента - назначаването на посланици. Многозначително е единодушието между тези на пръв поглед коренно противоположни формации. Тези общи усилия целят да дестабилизират България два месеца преди изборите.

Всеки, който е за демократично развитие на тази изстрадала страна, който уважава мирния преход и отрича кръвта, насилието и безредиците, няма да се поддаде на този двоен шантаж.

София, 12 август 1991 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФКД
        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕНА И РАЗШИРЕНА СЛЕД 38-Я ПАРТИЕН КОНГРЕС /23-25 МАРТ 1991 Г., СОФИЯ/
.


СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

БСДП е убедена, че съвременните реалности изискват нов концептуален подход към НС на България, който да се опира върху съществуващите основни системи за сигурност - глобална, европейска, регионална и национална.

Системата за национална сигурност обхваща в органическо единство съвкупността от действия и мерки на държавата и обществото, чрез които се осигуряват и гарантират вътрешният стабилитет, суверенитетът и териториалната цялост на страната. Нейното оптимизиране изисква усъвършенстване на основните й компоненти и подобряване на взаимодействието между тях с оглед надеждната защита на отечеството при минимални разходи на сили и средства. Новите реалности налагат системата на НС да бъде гъвкава и адаптивна към динамично променящите се явления и процеси във вътрешния и международния живот. Необходимо е НС да се издигне до равнището на общодържавно и общонародно дело и да заеме приоритетно място в дейността на органите за държавна власт и управление, на политическите, синдикалните и обществените сили.

Особено важно е да се активизира дейността на върховния орган на държавната власт и да се ускори законодателната уредба на основните правоотношения в сферата на отбраната и сигурността. Цялата законодателна дейност трябва да се съобразява с високите изисквания към НС. Постоянната комисия по НС следва да разполага с правни възможности за блокиране на такива разпоредби и актове, които нарушават НС. Нужно е да се засили парламентарният контрол върху дейността на различни органи, ведомства и организации с оглед осигуряване на вътрешната стабилност и повишаване на отбранителната способност на страната.

Отговорни функции и задачи са възложени на президента на републиката и на изградения към него Съвет за НС. В рамките на предоставените му от конституцията правомощия държавният глава трябва своевременно да реагира на нормативни актове, прояви и процеси, които дестабилизират страната и влияят отрицателно върху НС, както и да упражнява законодателната си инициатива в областта на военната политика, строителството на ВС, ръководството на отбраната и НС.

Изпълнително-разпоредителната дейност на Министерския съвет следва да способства за водене на гъвкава политика, гарантираща суверенитета и териториалната ни цялост, повишаването на отбранителната мощ, укрепването на ВС, органите на сигурността и вътрешния ред, както и всестранното осигуряване на тяхната дейност. Нужно е към него да се създадат специализирани звена за координиране усилията на органите за държавно управление при изпълнение на задачите, свързани с отбраната и НС.

Все повече следва да се разширяват правомощията и дейността на Гражданската отбрана /ГО/, да се засилват и укрепват нейните органи. Целесъобразно е Противопожарната охрана да премине към системата на ГО. Нужно е да се подобри взаимодействието на формированията на ГО с местните органи за държавна власт и управление. Да се създадат условия в сферата на образованието обучаемите последователно и системно да овладяват необходимите знания, практически сръчности и умения за запазване на здравето и живота на хората и опазване на материалните и духовните ценности при стихийни бедствия, големи производствени аварии, тежки пътно-транспортни произшествия, сложна метеорологична, екологична и радиационна обстановка и други извънредни ситуации, представляващи реална заплаха за част от населението и територията.

Важна роля е отредена на органите на Министерството на вътрешните работи, които са призвани да неутрализират с предвидените от закона средства всякакви явления и процеси на вътрешна дестабилизация, външно вмешателство и влияние върху отделни слоеве и общности от народа, подривна дейност, терористични действия, диверсионни актове и други прояви, засягащи националните ни интереси и сигурността на страната. Ние сме за създаване на модерна полиция, специализирани органи и служби, разполагащи със съвременна техника и средства за изпълнение на своите функции, отговорности и задачи. Личният състав да поддържа военната си подготовка и непрекъснато да усъвършенства професионалната си квалификация в наши и чуждестранни специализирани висши учебни заведения. Още повече следва да се разгръща превенцията в борбата срещу престъпленията, правонарушенията и другите отрицателни прояви у нас. Нужно е да се установят добри връзки и да се осъществява активно взаимодействие с Интерпол и с аналогични или сходни органи на нашите съседи за пресичане на наркобизнеса и други международни престъпления. Да се усъвършенства системата за материално и за духовно стимулиране на служителите от органите на МВР. Обществото да продкрепя усилията на специализираните органи и служби в борбата с организираната престъпност, спекулата и други негативни явления и процеси в хода на икономическата реформа. Да се предприемат комплексни мерки за повишаване на доверието и уважението на обществеността към хората, които са се обрекли да бъдат страж и гарант за сигурност, законност и вътрешен ред.

Конкретни задачи и отговорности имат Министерството на правосъдието, Главната прокуратура и съдебната система. Правозащитната и правораздавателната дейност следва внимателно да отчитат и да санкционират всички деяния, които засягат устоите на държавата и подриват националната й сигурност.

Към НС имат непосредствено отношение почти всички органи, ведомства и организации, физически и юридически лица. Техните собствени интереси не бива да нарушават изискванията и нормите за укрепване на отбраната и сигурността на страната.

Оптимизирането на системата за НС изисква цялостно усъвършенстване на нормативната база. Наложително е да се извършват задълбочени проучвания, анализи и прогнози в сферата на НС. Назряла е необходимостта от създаване на специализиран орган за стратегически изследвания, който да подпомага дейността на парламента, държавния глава и правителството, да обединява усилията на различни научни центрове и звена.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" /СМФ/ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, СТУДЕНТИ, КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ, КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ В БРЮКСЕЛ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО, КЪМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Централният стачен комитет на Синдикалната миньорска федерация /СМФ/ "Подкрепа" се обръща към всички Вас, за да направи достояние причините, довели до преминаване към национални стачни действия на миньорите от всички отрасли на 14 август 1991 година.

Обръщение на министър-председателя на републиката към българския народ от 5 август 1991 г. по Българската телевизия и намеците в него ни задължават да излезем с истината пред Вас, защото сме част от този изстрадал народ и дълбоко вярваме, че той ще ни разбере.

Ние не сме румънските миньори, които нахълтаха в Букурещ. Ще стачкуваме, за да запазим работните си места и хляба за семействата и децата ни. Ще стачкуваме, за да запазим работните места и хляба на стотиците хиляди други от следващите ешелони на промишлеността, пряко или косвено зависещи от нашето производство.

Действията на правителството ни принуждават на това. Неговите решения изхвърлят на улицата повече от 30 000, пряко заети в миннодобивната промишленост, и над 100 000 от металургията и по-нататък по веригата.

Задава ли си въпроса правителството каква е социалната цена на неговите решения?

Ние му представяме картината без рамка: над 900 милиона лева годишно загуба за страната.

Хиляди безработни на улицата, глад, хаос, престъпност!

Градове като Мадан, Рудозем, Златоград, Лъки, Чипровци и други, както и десетките села около тях - чукари и пустош. Кервани от емигранти! Питаме правителството: чия ще бъде вината за тази зловеща картина?

Заявяваме му, че ние не сме английските миньори, но и то не е правителството на Тачър. Добре е да знаете, господа, че народът долу вече не е робът от 17 юни 1990-та и добре вижда какво става горе! Наситихме се на популизъм, реставрация и "перестройки"!

"За Бога, господа министри!”

Ще покажем пред народа и света нашето лице и Вашето и нека всеки сам направи своя избор!

Нашата доброжелателност, поканите ни за преговори, търпението ни се изчерпа!

Децата няма да ни простят, затова заявяваме: нашата стачка ще удиви света, защото в световната история на работническите движения тя просто няма аналог. Ще я водим целенасочено до пълна победа, защото друга алтернатива нямаме.

Бог да опази България!

Благословени да сте, миньори български, и Бог да Ви пази!

София, 12 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ - БКП /Р/, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ.


Господа,

Впечатлен от последните Ваши изявления по повод участието на синдикатите в изборите, сметнах да Ви поканя на среща за изясняване на някои принципни въпроси.

Не, не преиначавам думите ви. Зная, че се отнася не до Вашето /на синдикатите/ участие в предстоящите парламентарни избори, а до провеждане от Ваша страна на контролни действия.

Господа,
Въпреки това, членовете на двата най-силни синдиката в България ще гласуват в тези избори, т.е. работници, селяни и хора на интелектуалния труд ще дадат своето предпочитание към оная политическа партия, която най-пълноценно и безкористно ще защитава интересите им.

Навярно моята покана ще предизвика нотки на ирония у Вас, но дължа все пак да изясня факта, че макар и малобройна, партията, която представлявам, носи значителна потенциална сила - сила, която ще се прояви, след като информационната завеса падне и ние съумеем да обединим новото поколение комунисти в една модерна лява партия.

За всеки, който е организирал партия не по лабораторен начин, а истински, ще предизвика наистина буря от негодуване безсъвестното и пошло самоизтъкване на новоизлюпени партийни лидери, които смайват с числеността на партиите си.

Как ли може да се приеме изявлението на лидера на Българската работническа социалдемократическа партия /БРСДП/, че партията им наброява в момента 47 600 членове, освен като кабинетен опит на прехвърляне на членската маса от една в друга партия?!

Това, разбира се, си е техен проблем!

Но, господа, на нас, освен че ни свързва миналото, предстои ни и бъдеще, в което и да не бъдем рамо до рамо, то ще се гледаме в очите, защото в едно справедливо общество единодействието се измерва със зачитане на другия, на мнението му.

Управляващата политическа сила представлява море от бели коси - ТЯ СИ ОТИВА, за да дойдем ние, новото поколение комунисти, не да повтаряме грешки от миналото, а да изградим съвършени взаимоотношения между членовете на това общество. За всичко това не сме достатъчни само ние, комунистите, необходими са люде с разнообразни идеи и интереси. Политическата нива на България ще бъде наистина плодородна и красива, ако бъде посята с най-различни цветя.

Господа,
Сигурно ще се запитате каква цел преследва моето обръщение към Вас.
Ще бъда искрен.

Първо, ние сме членове на синдикатите. Ние участваме като работници в процеса на изграждане на едно ново по съдържание общество в България. Нашият политически авангард е Българската комунистическа партия /революционна/. Бавно и мъчително - разбирате защо?! - тази партия ще стане политически ръководител на част от членовете на Вашите синдикати.

И второ, съществено. В предстоящата предизборна борба БКП /р/ ще участва с една - смея да твърдя - богата и реалистична платформа, в която най-важният и същностен момент, засягащ членовете на синдикатите, Е НЕ ОБЕЩАВАНЕТО, А ГАРАНЦИИТЕ за ликвидиране на безработицата при управление на БКП /р/.

Тези гаранции са плод на исторически опит, на идеологическа приемственост, която вие в по-малка или по-голяма степен отричате. Но Вашето критично отношение към комунизма лично аз приемам като градивен елемент на бъдещи професионални взаимоотношения в обществото.

Като ви пожелавам ползотворна работа в защита на икономическите интереси на трудещите се, оставам с надежда, че нашите различия ще ни съберат на среща, на която ще поставим началото на средище за обмяна на опит, идеи и мечти, като мост към бъдещето.

Успех!

София, 7 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВА ОТ СТРАНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


На 26 юли 1991 г. на свое заседание ръководството на Съюза на прокурорите и служителите в прокуратурата с участието на председателите на дружества от страната, след като обсъди всички правни обстоятелства във връзка с Постановление на Министерския съвет /ПМС/ номер 129/5 юли 1991 г. и Закона за бюджета, отнасящи се до съдебната власт и в частност до прокуратурата,

РЕШИ:

1. Счита, че ПМС номер 129/91 г. в частта, отнасяща се до съдебната власт, е незаконосъобразно:

- защото нашият синдикат не е участвал в тристранното споразумение, чийто нормативен продукт е въпросното постановление, поради което то не ни обвързва;
- защото при равнопоставеността на трите власти и независимостта на съдебната власт /чл. 8 и чл. 117 от Конституцията/ изпълнителната власт не може да определя работната заплата на прокурорите и съдиите.

2. Счита, че законът за бюджета също е незаконосъобразен в частта, отнасяща се до съдебната власт. Като приет след Конституцията, той не може да й противоречи /чл. 5, ал. 2 и 3 от Конституцията/ и затова следва незабавно да бъде изменен:

- да се предвиди бюджет за съдебната власт, съответен на бюджета на другите две власти;
- бюджетът на прокуратурата в настоящия момент /около 30 милиона лева/ не позволява да се осигури трудово възнаграждение на прокурорите, равно на съответното ниво от законодателната и изпълнителната власт /например прокурор в главна прокуратура получава около 1600 лв., а народен представител около 4000 лв./;
- настояваме Народното събрание да приеме самостоятелен бюджет на съдебната власт, така както изисква чл. 117, ал. 3 от Конституцията.

3. Неоснователно и несправедливо е служителите от третата власт, за които законите предвиждат само задължения и забрани и чиито доходи се определят изключително от техните заплати /за разлика от другите власти/, да получават двойно и тройно по-малки трудови възнаграждения. Не следва да се забравя, че материалната осигуреност на прокурорите и съдиите е условие за тяхната независимост, морална и професионална устойчивост и подчинение само на закона.

4. Изхождайки от казаното, настояваме Народното събрание и Министерският съвет да се съобразят с нашите аргументи и да направят необходимото за приемане на нов самостоятелен и актуализиран бюджет на съдебната власт.

Само при тези условия ние ще подпишем колективния трудов договор. В противен случай това няма да стане. Ние ще предприемем законни синдикални действия, колкото и малко да са те, и ще поискаме открито пред обществеността да се направи съпоставка между нивата на трудовите възнаграждения на трите власти.

5. Призоваваме всички юристи, депутати, колеги съдии и следователи и техните професионални организации - Съюза на съдиите и съдебните служители и Съюза на следствените работници, да се присъединят към нашите искания.

6. Настоящото решение да се изпрати за огласяване в БТА, Българска телевизия, Българско радио, вестник "Труд”, вестник "Демокрация” и вестник ”Дума"

София, 26 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ /СПЖСВ/ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЖЕЛАНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НАМЕРИ СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ВЛОЖИТЕЛИ.


В резултат на периодично провеждан геноцид върху българската нация през последните десетилетия и системно подлагане на информационно затъмнение и нагла манипулация от някои средства за масова информация българският народ бе доведен не само до политическа и морална деградация, но и до пълна икономическа и финансова разруха.

В съществуващия и умело поддържан икономически хаос в страната, вместо да проведе парична реформа, с която да защити дългогодишните трудови спестявания на стотици хиляди честни българи, правителството избра пътя на изкуствено създадената инфлация за ликвидиране на вътрешния дълг, при което бяха унищожени най-малко три милиарда спестени с труд и лишения пари, съсредоточени в така наречените жилищноспестовни влогове /ЖСВ/, а десетки хиляди вложители, лъгани в продължение на повече от 20 години, останаха на улицата без жилища.

Снижавайки изкуствено покупателната способност на средния жилищен влог спрямо средната цена на едно жилище, която за 1989 г. е била 18 процента, с повече от 10 пъти, правителството на "надеждата", устремено по пътя на реформата към "пазарна” икономика, лиши напълно стотици хиляди вложители от възможността и надеждата да си построят вблизките 10-15 години собствено жилище при новите условия.

Решението на Народното събрание за създаване на нова финансово-кредитна институция за жилищно строителство е поредна демагогия, замислена и подкрепяна от определен кръг депутати както от БСП, така и от СДС и отразена на 7 август 1991 г. в бр.198 на в. "Дума" и в предаването "Отзвук" по телевизията, които чрез НС "Свой дом" /"Дом за всеки”/ и дружество "Родна стряха” /"Жилища за 11 и 12 група"/, създадени като алтернативни и паралелни на нашия съюз организации, придават легитимност на подготвяното ни окончателно ограбване.

Ние, стотиците хиляди вложители, обединени в Съюза на притежателите на ЖСВ, сме категорични, че не може да се премине към така желаната пазарна икономика и да се създаде нова жилищна финансово-кредитна институция, преди да са разчистени сметките в старата кредитна система, преди вложителите да са получили онова, което им е било отнемано десетилетия наред, преди да са създадени нормални условия и възможност на всеки жилищно нуждаещ се да участва доброволно не само в предлаганото акционерно, но и в кооперативно, ведомствено, частно или държавно строителство.

Чрез изготвения и внесен в Народното събрание законопроект, приет на общо събрание на Съюза и подкрепен както с 10-хилядна подписка от обществеността, така и от редица опозиционни партии, се дава възможност не само да се защитят интересите на дългогодишните бездомни вложители, но и да бъде възстановено чрез индексиране на лихвочислата поне част от ограбеното от трудовите спестявания, без да бъдат засегнати незаконно получените придобивки на бившите комунисти.

Съюзът на притежателите на ЖСВ декларира пред българската общественост, че е налице престъпна дейност, преследваща тяснопартийни и популистки цели, за постигането на които се използват малка група стачкуващи безперспективни вложители, организирани и подкрепяни с цел да се заблуди обществеността относно реалните проблеми на вложителите и възможността за тяхното решаване.

Пълна икономическа, юридическа, финансова и морална отговорност и вина за действията, изложени по-горе, носят както парламентарните групи на БСП и СДС, така и коалиционното ОФ-правителство.

Рано или късно ние всички ще присъединим гласа си и силата си срещу тези, които смятат, че ще могат безнаказано да продължават да ни мамят и грабят, и ще потърсим законна отговорност от виновните.

София, 8 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 август - Следва предоставеният за разпространение пълен такст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА ЗДРАВНИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС.


Скъпи съотечественици, братя и сестри!

Тежката криза в обществото е факт. Хората са на края на физическите и моралните си сили. Единственият шанс да издържим е в доброто здравеопазване. Реформа се прави от здрави хора.

Проява на цинизъм е законодателят да третира здравеопазната система като "остатъчна". Средствата от бюджета, одобрени от Парламента, практически водят до разрушаване на и така неефективното здравеопазване. Повече от година ние разчитаме на оскъдните помощи отвън, за да ви лекуваме. Безпомощни и ужасени стоим пред леглата на умиращи възрастни хора и деца.

Господа държавници, хората на най-хуманния труд настояват за:

1. Отпускане на средства от бюджета, покриващи реалните нужди на здравеопазването в условията на криза, т.е. два и половина до три пъти повече от приетите.

2. Възстановяване на престижа на медицинския труд, поставяйки го на едно от първите три места в социалния ранг на професиите.

3. Незабавно създаване на правни механизми за разработка и внедряванена система за остойностяване на здравните дейности и за учредяване на здравноосигурителни фондове.

Тези три мерки ще доведат до овладяване на хаоса. Хората не могат да чакат повече.

Синдикалният съюз на работещите в здравеопазването /ССРЗ/ към КТ "Подкрепа”, съзнавайки огромното напрежение в медицинските среди, обявява национална стачна готовност от 12 август 1991 г.

Това е последното ни средство, за да ви защитим!

В срок до 18 август 1991 година очакваме постигането на споразумение по трите искания. В противен случай от 19 август 1991 г. ще обявим национални протестни синдикални действия в здравеопазването.

Цялата отговорност за здравната катастрофа ще носят бездействащите държавни институции.

София, 11 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


09:32:17
14-08-1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Александрина Бътлекова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Cоруright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!