15 октомври 1992

София, 15 октомври 1992 година
         Брой 203 /733/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО ПОВОД НА ПРИКЛЮЧИЛАТА УЧИТЕЛСКА СТАЧКА И ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ С ПРАВИТЕЛСТВОТО. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България и до Министерския съвет.


Общонародният комитет за защита на националните интереси, като изхожда от същността на своите цели и задачи, обединяващи хора, които представляват различни политически цветове, в качеството си на изразител на волята на хилядите свои членове, счита за необходимо да заяви:

Току-що приключилата учителска стачка и подписаните споразумения с правителството са само проява на временен отдушник на натрупаното в сферата на образованието справедливо обществено недоволство.

Вместо да се актуализират недомислията в бюджета относно народното образование, здравеопазването, рудодобива, военнопромишления комплекс, пенсионното дело, науката и културата, непоносимите цени на транспорта, за пореден път се прехвърлят проблемите от болната глава на здравата. Тези действия на правителството и на някои депутати от управляващата коалиция имат дълбоко негативни последствия. Министерският съвет с последните си решения доказа, че е в състояние да намира изход единствено когато е изправен пред непрекъснатия, но справедлив натиск на трудно сдържаното народно недоволство.

Като отчита факта, че едно правителство, което е толкова безпомощно да реши дори най-елементарни проблеми на управлението и не би могло в никакъв случай да ръководи успешно политиката и икономиката на страната, Общонародният комитет за защита на националните интереси настоява категорично за неговата незабавна оставка.

София, 12 октомври 1992 г.

П О Д П И С А Л И:

Съпредседател на ОКЗНИ:
        Добромир Задгорски

ДЕПУТАТИ:
        Гинчо Павлов
        Минчо Минчев
        Евгени Друмев
        Червенко Крумов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ВОЕННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С НАСТОЯВАНЕ ЗА НЕЗАБАВНО РЕШАВАНЕ НА МНОГОКРАТНО ПОСТАВЯНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до Министерския съвет на Република България.


Ние, работниците от Военната промишленост, неудовлетворени от бездействието на държавните институции по многократно внасяните чрез декларации, становища и директни разговори проблеми, които и до днес не са решени,

Н А С Т О Я В А М Е:

ПРАВИТЕЛСТВОТО

1. Да снеме негласната фактическа забрана върху износа на специална продукция за страните, незасегнати от международното ембарго.

2. Да компенсира изцяло щетите на търговските дружества-производители за провалените перфектно сключени сделки.

3. Да трансформира в държавен дълг кредитите и лихвите по тях, ползвани за мобилизационни мощности и запаси.

4. Да бъде гарант пред банките за отпускане на безлихвени заеми на всички търговски дружества от Военната промишленост.

5. Да изплати на търговските дружества левовата равностойност по текущи цени на долара за изнесена в бившия Съветски съюз специална продукция.

Напомняме, че нашите искания са искания, свързани с жизнените интереси на работещите във Военната промишленост.

Не искаме повече безплодни срещи, разговори, преговори и голи обещания, а конкретни действия!


ЗАЯВЯВАМЕ на правителството на Република България, че ако до 22 октомври 1992 г. исканията ни не бъдат удовлетворени, ще пристъпим към действия, адекватни на надвисналата над нас заплаха.
    
София, 12 октомври 1992 г.

ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС НА:
        КТ "Подкрепа”: Р.Великов                                     КНСБ: Цв. Мирчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПАМЕТНА ЗАПИСКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ВРЪЧЕНА НА МИНИСТЪРА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ.


От средствата за масова информация българската общественост научи, че Министерството на селскостопанското развитие, земеползване и възстановяване на поземлената собственост е разработило ”Бяла книга” за аграрната реформа. Във връзка с това, както и с нерешаването на острите социални проблеми, забавяне възстановяването на собствеността върху земята и имуществото, образуването на кооперации, грубото нарушаване на трудовото законодателство и синдикалните права от много ликвидационни съвети и държавни органи, Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) намира за необходимо да заяви:

1. Без да се зачитат синдикатите и без участието им се разработва стратегия за аграрната реформа, която засяга интересите на стотици хиляди синдикални членове от земеделието.

Информацията, която имаме за съдържанието на "Бялата книга", ни кара да считаме, че тя не е приемлива за синдикатите, тъй като е без социална ориентация. Не може в условията на неизградено пазарно стопанство регулирането и подобряването на финансовото състояние на земеделието да се осъществява само чрез пълно либерализиране на изкупните цени на селскостопанските продукти.

Необходимо е правителството със съответни нормативни документи, осигуряващи подходите и средствата, да регулира икономическите отношения в земеделието и да създава условия за провеждане на ускорена аграрна реформа. В противен случай "Бялата книга" ще бъде поредният неудачен експеримент.

2. Още преди три месеца беше създаден отраслов съвет за социално партньорство (ОССП), но все още той фактически не действа.

3. Без участието на синдикатите, чисто по административен път, министерството взема важни решения по структурите, приватизацията и др. в обслужващите дейности, при което не са оценени и зачетени достатъчно интересите на хилядите заети работници и специалисти.

4. Вече трети месец, въпреки неколкократните ни предложения, се протака от министерството разглеждането и подписването на Споразумение за работните заплати, които с месеци не се изплащат на хиляди работници, за спиране на грубите нарушения на трудовото законодателство, на масовото уволнение на работници и специалисти и преследването за синдикална дейност.

5. Решение N 393 на МС от 29 септември 1992 г. практически не решава въпросите за есенната сеитба. Федерацията не е съгласна с определените условия за отпускане на кредити, тъй като това засяга интересите на работещите и бъдещите собственици на земя. Въпросът с кредитирането на есенната сеитба трябва да бъде решен незабавно.

Тези и много други социални въпроси, по които се вземат решения от министерството или които не се разглеждат въобще, са красноречиво доказателство, че ръководството на министерството се наема да провежда аграрната реформа без участието на синдикатите. Това нито ще ускори процесите, нито ще гарантира участието на всички заинтересовани страни в провеждането на реформата. Затова ФНСЗ заявява и настоява:

1. "Бялата книга" за аграрната реформа да бъде внесена за разглеждане в правителството след обсъждането й в ОССП, като се гарантира държавно подпомагане на земеделието, ускоряване на реформата, участие на работниците в приватизацията, график и срокове в дейността на поземлените комисии и ликвидационните съвети, регламентиране процеса за образуване на кооперации на собствениците.

2. Министерството и синдикатите да подпишат Споразумение за договаряне на работните заплати и прекратяване нарушенията на трудовото законодателство и синдикалните права в отрасъла.

3. Министерството да внесе предложение за промяна на Решение на МС N 393 от 29 септември 1992 г. за създаване на сигурни гаранции за провеждането на есенната сеитба.

4. По тези проблеми и главно по въпросите на социалното партньорство настояваме министерството и синдикатите да проведат публичен диспут по Българската национална телевизия.

Ако министерството не се ангажира с решаването на поставените проблеми при спазване на законите и синдикалните права и по този начин потвърди пренебрежителното си отношение към синдикатите, ФНСЗ няма друг изход, освен да запознае обществеността и да преоцени участието си в Отрасловия съвет за социално партньорство. Това снема всякаква отговорност от наша страна за катастрофата, която настъпва в земеделието, и острите социални конфликти, които назряват в него.

София, 13 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Харалампиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИKATИ В БЪЛГAPИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ОТ ЕООД "ОПТИКОЕЛЕКТРОН" - ПАНАГЮРИЩЕ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Републиката, Министерския съвет, Министерството на промишлеността, Министерството на финансите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда Подкрепа" и националните средства за масова информация.


Ние, работниците от ЕООД "Оптикоелектрон" - Панагюрище, неудовлетворени от бездействието на държавните институции по многократно внасяните чрез декларации, становища и директни разговори проблеми на предприятията от военнопромишления комплекс (ВПК), които и до днес не са решени,

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

1. Безрезервно подкрепяме исканията до Министерския съвет на Република България, подписани от синдикалните организации на КТ "Подкрепа" и КНСБ от ВПК.

2. Присъединяваме се към протестното шествие, организирано от синдикалните организации на КТ "Подкрепа" и КНСБ от Отбранителната промишленост.

3. В случай, че до 22 октомври 1992 г. исканията на синдикалните организации на КТ "Подкрепа" и КНСБ не бъдат удовлетворени, ще пристъпим към ефективни синдикални действия.

Панагюрище, 14 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
        СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ: инж. Я. Маринов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА
        ОРГАНИЗАЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА": инж. Н.Хрисков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


По повод на съобщението в средствата за масова информация, че Съюзът на евангелските съборни църкви в България е провел събор на 8-10 октомври 1992 г. в Евангелска църква - Пловдив, Централното управление (ЦУ) на Съюза на евангелските съборни църкви в България декларира, че г-н Христо Куличев никога не е бил редовен пастир към съюза и неговото ръкополагане за пастир през 1975 г. не е според Устава на църквите. Тъй като не е подпомагал материално и морално Първа евангелска църква (на ул. "Солунска" 49) и не я е посещавал, той се е самоизключил. Г-н Куличев и привържениците му от София провеждат богослужение в клуб. Но за съжаление със съдействието на Дирекцията по вероизповеданията той се е регистрирал с името на официалната Първа евангелска църква по нейния адрес и дори като председател на Централното управление. Нещо повече, той си е извадил печат на ЦУ и на Първа евангелска църква и злоупотребява с официалната църква и с официалния съюз. И пак със съдействието на Дирекция по вероизповеданията е блокирал парите на църквата и на съюза, каквото право има само съдът.

На 3 октомври 1992 г. ЦУ на Съюза на евангелските съборни църкви свика извънреден събор, който се проведе в Евангелска църква - Кричим, на който присъстваха 107 делегати от 35 църкви.

Пастор Павел Иванов, който е от 28 години редовен пастор и е служил в църквите в Меричлери, Хасково, Асеновград и София и който от 8 години е председател (на 3 март 1990 г. е избран на редовен събор), си подаде оставката, но делегатите не я приеха. На събора делегатите го преизбраха за председател.

Г-н Христо Куличев и отцепилите се от съюза нямат нищо общо със Съюза на евангелските съборни църкви, но Дирекция по вероизповеданията ги толерира и насърчава, за да създават разкол сред вярващите и сред църквите.

Имайки предвид дейността на Дирекция по вероизповеданията сред църквите, мнението на Централното управление на Съюза на евангелските църкви е тя да бъде закрита.

София, 13 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ: пастор Павел Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА БОРБА И В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


СКЪПИ БОЙНИ ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ,

Българската комунистическа партия е за възстановяване на историческата справедливост и правда, такава каквато е била, е и ще бъде.

Политзатворниците, концлагеристите, партизаните, ятаците, помагачите, бойците от нелегалните бойни групи и участниците в Отечествената война - представители на бившата БРП - сега БКП, на БЗНС, БСДП, Звено и РМС, членове на ОФ - много от които безпартийни, дадохме свидни жертви в неравната и ожесточена борба срещу омразния монархофашизъм и капитализма. Озверените фашистки банди убиваха и клаха българския народ, така както никога турските поробители не са го убивали и клали. Днес синовете и внуците на палачите и на убийците на народа ни развиват теорията, че в България не е имало фашизъм и турско робство и какви ли не още "престъпления” приписват на БКП, а за хилядите убити и безследно изчезнали комунисти, ремсисти, земеделци, социалдемократи, звенари и безпартийни от 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г. мълчат като глухонеми, въпреки че все още много съпруги, майки и сестри на убити без съд и присъди носят черни забрадки.

За съжаление СБПФК, която след 9 септември 1944 г. бе създадена като чиста и неопетнена антифашистка организация, беше тоталитаризирана от живковистко-лиловската-радоновистка мафия. Днешният БАС може да бъде всичко друго, но не и организация на участниците в антифашистката борба и в Отечествената война. Тази тоталитарна организация служи на интересите на БСП, която е ново политическо формирование и няма нищо общо нито с антифашистката борба, нито с Отечествената война. В повечето случаи за ръководители на БАС са назначени компрометирани лица - бивши партийни величия от живковистко-лиловската-радоновистка номенклатура или от различните управления на компрометираната Държавна сигурност (ДС), която се беше поставила над БКП. Всеки си спомня, че в Партийния дом и пиле не можеше да прехвърчи. Нямаше коридор без охрана от УБО. БКП беше полицензирана и беше поставена под контрола на полицията. Тодор Живков и номенклатурата му се движеха с кортежна охрана като султани и фюрери.

ЦК на БКП и Министерският съвет на 14 юли 1959 г. издадоха най-антинародното Постановление, с което създадоха БПФК, с което издълбаха дълбока пропаст между активните борци и народа. От друга страна, беше създадена вражда, злоба, ненавист и омраза и между самите активни борци със създадените шест категории активни борци. Участниците в Отечествената война бяха напълно елиминирани. На всички участници в антифашистката борба и в Отечествената война е пределно ясно, че се борихме само за тържеството на политическите ни убеждения и за създаването на справедливо социалистическо общество. И наистина народът ни съвсем съзнателно от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. строеше такова общество, което поне сто пъти е по-справедливо и по-хуманно от фашисткото и капиталистическото общество. Никой не се е борил за някаква привилегия, защото не знаехме дали ще останем живи.

Народът ни основателно мрази, презира и ненавижда активните борци, защото те компрометираха и себе си, и БПФК. Отдавна публична тайна е, че те закупиха апартаменти с привилегии и за неродени синове, дъщери, внуци и правнуци, а има и такива с вили дворци - феодални замъци. По този непочтен начин беше опорочен основният принцип за равенство в партията. БКП е против всички извращения, деформации и престъпления, включително и в самите структури на БАС. БКП е за разформироване и разпускане на тази тоталитарна институция, подвластна само на ВС на БСП.

Секретариатът на ЦК на БКП в заседанието си, проведено на 12 октомври 1992 г., взе следните решения:

1. Предлага на всички участници в антифашистката борба и в Отечествената война да възстановят във всички населени места на страната ни Съюзът на бойците против фашизма и капитализма, като в ръководните органи се включат по равен брой представители от всички партии, взели участие в антифашистката борба и участниците в Отечествената война. Председателската длъжност да се сменя последователно след две години от отделните партии.

2. През март и април 1993 г. да се изберат делегати от всички комитети на СБПФК - на 20 души по един делегат.

3. Да се проведе учредително-възстановителен конгрес на 9 май 1993 г. за възстановяване на СБПФК такъв, какъвто беше създаден от Г.Димитров.

Обръщаме се с молба към ветераните от антифашистката борба и от Отечествената война да вземат отношение по тези наболели въпроси.

Предлагаме да се разформирова и да се разпусне тоталитарният БАС, за да не опорочава и в бъдеще идеалистите - борци против фашизма и капитализма.

Ще се приемат мнения и предложения по въпроса, които ще публикуваме във вестник "Комунистическо дело" за общо обсъждане.

София, 14 октомври 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На 14 октомври 1992 г. на пл. "Славейков" 4-А се състоя среща между ръководствата на Български земеделски народен съюз - Никола Петков и Българската социалдемократическа партия, водени от г-жа Анастасия Мозер и д-р Петър Дертлиев. Разменени бяха мнения за политическото положение в страната.

Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес в духа на традициите от миналото.

София, 14 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - БУРГАС, ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ЗА РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ДОСИЕТАТА.


На свое редовно заседание Общинският координационен съвет (ОбКС) на Съюза на демократичните сили (СДС) - Бургас, взе следното РЕШЕНИЕ:

Общински координационен съвет на СДС-Бургас, подкрепя становището за разсекретяване на досиетата, като изрязава готовност да бъдат включени и всички негови членове.

Едновременно с това настояваме да бъдат разгледани досиетата на всички държавни служители на областно ниво!

Бургас, 14 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е приет на 22 март 1990 г. от Учредителния конгрес и е изменен и допълнен на 10 февруари 1992 г. от Втория редовен конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа".


Г Л А В А   В Т О Р А

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
        ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 12. Пълноправни членове на Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" могат да бъдат професионални организации - съюзи (регионални и професионални), федерации и национални синдикати, чиито програмни и устройствени документи не противоречат на устава на конфедерацията.


ПРАВА

Чл. 13. Пълноправните членове на Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА” имат право:

1. Да участват в цялостната дейност на конфедерацията.

2. Да участват в разработването, обсъждането и приемането на програмните и устройствени документи.

3. Да получават текуща информация за всички решения на конфедеративните органи за управление.

4. Да получават финансова и организационна помощ от конфедерацията.

5. Да участват солидарно в акции, препоръчани от конфедерацията.

6. Да напуснат конфедерацията.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14. Пълноправните членове на конфедерацията са задължени:

1. Да спазват устава и изпълняват програмата на конфедерацията.

2. Да изпълняват решенията на Конфедеративния съвет, които се отнасят до взаимодействието на членовете на конфедерацията и отношенията й с други организации.

3. Да съдействат за осъществяване на решенията на органите на конфедерацията извън случаите по предходната точка.

4. Редовно да правят отчисления на конфедерацията от финансовите си постъпления.

5. Да информират ръководните органи на конфедерацията за дейността си.

6. Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация, комунистическа, фашистка и друга тоталитарна идеология.


АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА
 
Чл. 15(1) Асоциирани членове на Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" могат да бъдат организации, които не са политически партии и движения и чиито цели и предмет на дейност са сходни с тези на конфедерацията.
(2) Асоциираните членове участват в заседанията на Конфедеративния съвет със статут на наблюдатели с право на съвещателен глас.
(3) Асоциираните членове не са задължени да правят отчисления от финансовите си постъпления.
(4) Асоциираните членове заплащат ползваните услуги от конфедерацията по ред и начин, определен от Конфедеративния съвет.


ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 16(1) Организациите, кандидати за членство в конфедерацията, регистрират заявление, програмните си и устройствени документи в Изпълнителния съвет.
(2) Изпълнителният съвет разглежда внесените документи и предоставя копие от тях на ЦКРК. Решението на Изпълнителния съвет и становището на ЦКРК заедно с внесените документи се представят на редовен конфедеративен съвет за окончателно решение.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 17. Прекратяването на членството в Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" може да стане в следните случаи:
1. Прекратяване на съществуването на юридическото лице.
2. По желание на пълноправния или асоциирания член.
3. Чрез изключване.


ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. С прекратяване на съществуването на юридическото лице членството в конфедерацията се прекратява. Органът, осъществяващ ликвидацията, уведомява Конфедеративния съвет за горното. Конфедеративният съвет приема решение за разпореждане с имуществото.


ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ

Чл. 19. Членството в конфедерацията при условията на чл.17, т.2 се прекратява след подаване на писмено заявление до Изпълнителния съвет, придружено от протокол на висшия ръководен орган на съответната структура, удостоверяващ съгласието на членовете. Прекратяването на членство се оформя с решение на Конфедеративния съвет или тримесечно предизвестие.


ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 20. Прекратяване на членството при условията на чл.17 т.3 става при невнасяне на членски внос по неуважителни причини повече от три месеца, както и за действия или бездействие, подронващи авторитета на конфедерацията или несъответстващи с устава и общата синдикална програма. Предложението за изключване се внася писмено в Изпълнителния съвет по установения ред за свикване на конфедеративен съвет от заинтересован член на Конфедеративния съвет. Решението за изключване се взема от Конфедеративния съвет с квалифицирано мнозинство след покана за изслушване на засегнатата страна. Засегнатият член на конфедерацията може да обжалва решението за изключване пред ЦКРК. ЦКРК може да внесе случая за ново разглеждане в Конфедеративния съвет. Засегнатият член на конфедерацията може да се обърне към конгреса за вземане на окончателно решение.


ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Чл. 21. Членството в организациите по чл.12 се урежда от техните устройствени документи (устави).


ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

Чл. 22(1) Всяко физическо лице, навършило 16 години, може да членува в синдикалните секции на организациите, членуващи в КТ "ПОДКРЕПА”.
(2) Всеки индивидуален член на "ПОДКРЕПА" има право да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на КТ "Подкрепа" или организацията, в която членува - професионална и регионална. Ограничение се допуска по чл. 67 от устава.


ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

Чл. 23. Членството на физическото лице в секцията възниква от момента на:
- учредяване на секцията и лицето е учредител;
- от датата на подаване на писмено заявление до ръководството на секцията и същото в седемдневен срок не бъде отклонено. По молба на кандидатстващия общото (делегатското) събрание на секцията може да преразгледа заявлението.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

Чл. 24(1) Членството на физическото лице в секцията се прекратява при:
1. Напускане с писмено заявление.
2. Изключване.
3. Смърт.


САНКЦИИ

Чл. 25(1) За нарушаване на основни принципи и цели на КТ "ПОДКРЕПА", залегнали в устава и програмата, както и за действия или бездействие, уронващи престижа и името на конфедерацията, общото събрание или събранието на пълномощниците налага следните наказания:
- предупреждение;
- изключване.
(2) Когато член на ръководен или контролен орган на конфедерацията е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер и това уронва авторитета на конфедерацията, той може да бъде изключен с решение на Конфедеративния съвет.


ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 26. В Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" могат да членуват чужди синдикални организации или чужди граждани, които споделят целите и идеалите на конфедерацията, със статут на почетни членове. Същите не могат да бъдат избирани в ръководните, изпълнителни и контролни органи на конфедерацията.


Г Л А В А   Т Р Е Т А

СТРУКТУРА
        ПРИНЦИПИ

Чл. 27(1) Организационната структура на конфедерацията се изгражда на принципа на свободното конфедериране на автономни професионални организации и регионални съюзи.
(2) Регионалните съюзи и професионалните организации се изграждат на принципите на демократичността, децентрализацията и взаимодействието на връзки и ресурси.
(3) Структурните единици на конфедерацията са изградени задължително на професионален (браншов) и териториален принцип.


ЧЛЕНОВЕ НА КТ "ПОДКРЕПА"

Чл. 28. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" се състои от:

1. Структури, изградени на професионален принцип:
- федерации;
- национални синдикати;
- съюзи.

2. Структури, изградени на териториален принцип:

- синдикални регионални съюзи.


ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛНИ СИНДИКАТИ И СЪЮЗИ

Чл. 29(1) Федерацията е изградена от синдикати на отраслов и регионален принцип.
(2) Националните синдикати са изградени на браншов и регионален принцип.


СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ

Чл. 30(1) Синдикалният регионален съюз е обединение на регионални синдикати и общински синдикални съюзи. В него се допуска членуването на самостоятелни секции, когато няма изграден съответен регионален синдикат.
(2) На територията на общината, където е седалището на синдикалния регионален съюз, той изпълнява и функциите на общински синдикален съюз.


РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ

Чл. 31. Регионалният синдикат е изграден от секции на отраслов и браншов принцип.


ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

Чл. 32. Общинският синдикален съюз се състои от секциите, учредени на територията на общината.


УСТАВИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Чл. 33. Всички въпроси, свързани с дейността на федерациите, националните синдикати, националните, регионалните и общинските съюзи, се решават с устройствените им документи (устави).


СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

Чл. 34(1) Синдикалната секция е основната структурна единица по месторабота. Съобразно спецификата на труда в секцията могат да се обособяват синдикални групи. Не се допуска учредяване на повече от една секция на КТ "ПОДКРЕПА” при един и същ работодател (предприятие).
(2) Синдикалната секция се легитимира от синдикалния регионален съюз и професионалните организации (федерации, национални синдикати и съюзи), в които членува на базата на редовните отчисления от членския внос.
(3) Самостоятелни членове, пенсионери, учащи се и безработни могат да се обединят в синдикални секции на териториален принцип.

/Пресслужба "Куриер"/


11:22:36    
15.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева  
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!