15 август 1991

София, 15 август 1991 година
        Брой 159 (434)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ФСД/ ИВАН КАЛЧЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДО КАНЦЛЕРА НА ГЕРМАНИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА ФРАНЦИЯ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЯПОНИЯ. ПИСМОТО Е ИЗПРАТЕНО ЧРЕЗ ПОСОЛСТВАТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВИ В СОФИЯ.


Ваши превъзходителства,

Може би постъпвам неуместно, обръщайки се към Вас по този начин и ангажирайки вниманието Ви с въпрос, който единствено ние, българите, следва да решим. Но тъй като става дума за участта на България и поради многото запитвания, които пристигат в седалището на нашето непартийно гражданско движение с подчертано либерална насоченост и в редакцията на нашия вестник "Нов ден", аз поемам риска да отправя към Вас една съвсем недипломатична молба.

Нашата страна е пред нови парламентарни избори. Партията, която е управлявала досега България и я е довела до пълна катастрофа, вече открито обяви, че ще се бори пак да спечели изборите и отново да наложи своята власт над народа. Тъй като по ред причини такъв изход е напълно възможен, ние сме силно обезпокоени и търсим помощ отнякъде в този разлюлян и несигурен свят. Същевременно ние знаем, че без солидна външна подкрепа нашата икономика няма да се оправи. Знаем също, че напоследък има /вероятно обосновано/ отдръпване и определено дезангажиране на Вашите страни при кредитиране и инвестиране у нас, намаляване на обемите и забавяне на сроковете при оказването на крайно необходимата помощ на българската икономика.

Не само във Форума на свободните демократи се досещаме защо се получава така и можем да си обясним поведението на Вашите страни. Но ние бихме искали - ако това е възможно, разбира се - Вие да се издигнете над дипломатическите канони и демагогия, дори и ясно да
заявите, че България не може да се надява на значителна подкрепа от Вас, докато е управлявана от комунистите или поне докато те доминират в управлението.

Нашата молба е вие да кажете ясно това, ако там е истината. Ние сме убедени, че това е истината и разполагаме с информации за отношението на влиятелни политически и стопански среди във Вашите страни към България точно в контекста на тази пуста наша българска специфика: че комунистите пак са тук и вместо да се засрамят от това, което са направили със страната, гръмко честват 100-годишнината на своята партия и вече нагло прехвърлят отговорността за сегашното състояние на България върху демократичната опозиция.

Ваши превъзходителства,
Напълно съзнавам, че моята необичайна молба може да се изтълкува като недопустим призив към Вас за намеса във вътрешните работи на една суверенна държава. Но погледнете на тази молба и като на акт на изцяло изчерпана надежда, че партията на парламентарното мнозинство може наистина да постави интересите на страната ни над собствените си интереси. Ето защо намерих за резонно да помоля именно Вас да кажете на лидерите на тази партия цялата - макар и жестока за тях, но единствено спасителна за България - истина.

София, 9 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕНА И РАЗШИРЕНА СЛЕД 38-Я ПАРТИЕН КОНГРЕС /23-25 МАРТ 1991 Г., СОФИЯ/.


ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ВОЕННАТА РЕФОРМА

БСДП смята, че трябва да се извърши радикална военна реформа, която да обхване основните компоненти - ръководните документи, ВС, техниката и човека. При новите реалности и специфичните особености в отношенията на Балканите страната трябва да води реалистична военна политика, която ефективно да защитава и гарантира суверенитета и териториалната ни цялост.

ВОЕННАТА ДОКТРИНА като съвкупност от официално възприети възгледи на държавата по кардинални въпроси, свързани с характера, отношението, политическите оценки и цели на бъдещата война, многостранната подготовка на страната, строителството на ВС и способите за водене на войната, следва да има ярко изразен отбранителен характер. Нужно е да се изведе в приоритетно положение отбраната в стратегически, оперативни и тактически мащаби, като се отчитат особеностите и изключително високите изисквания към организацията, управлението и пълноценното осигуряване на отбранителните бойни действия. Съзнателно възприеманата от нас отбранителна доктрина разкрива добрата воля на България и нейните миролюбиви намерения, но ни поставя в по-неблагоприятна позиция с повишена степен на риск и опасност от въоръжена агресия. Това налага да се утвърди

"ПРИНЦИПЪТ НА НАДЕЖДНАТА ОТБРАНИТЕЛНА ДОСТАТЪЧНОСТ"

който да внесе необходимите корекции и да измени стратегическото уравнение в такава посока, че да бъде осигурена и гарантирана надеждната въоръжена защита на отечеството. Самоотбраната може да има успех при определено съотношение на силите, висока степен на бойна готовност и боеспособност на ВС, многостранна подготовка на територията и населението и непоколебима решимост на народа да брани България от посегателства.

Нужно е да се извършат радикални промени в системата от органи за въоръжена защита на страната. Да се укрепят ВС, да се осигурят със съвременно въоръжение и бойна техника. Да се проучи целесъобразността и при доказана ефективност да се премине към корпусно-бригадна организация в строителството на армията. Граничните и вътрешните войски да преминат в непосредствено подчинение на Министерството на отбраната /МО/ и да получат нови функции и задачи в съответствие с възприетата отбранителна доктрина. Предоставените на други министерства и ведомства войски незабавно да преминат към МО.

Да се пристъпи към ускорено създаване на условия и предпоставки за постепенно и поетапно изграждане на професионална армия на договорна основа и за въвеждане на алтернативна военна служба още през 1992 г. Това налага нов подход към военното законодателство, отчитащ специфичните особености на правоотношенията при професионалните ВС.

Радикалната военна реформа изисква и някои неотложни промени в ръководните органи на ВС. МО да разшири своите функции като орган за държавно управление. За министър на отбраната и някои от неговите заместници да се назначават граждански лица. Да се извършат структурни промени в министерството, да се съкрати част от неговия персонален състав, главно от навършилите пенсионна възраст, някои длъжности да се девоенизират.

Да се издигне ролята на Генералния щаб /ГЩ/, като постоянно действащ орган за ръководство на ВС. Началникът на ГЩ да бъде висшата военна длъжност и да отговаря за практическото изпълнение на всички задачи, свързани с планирането, организацията и подготовката на ВС.

Да се преоцени и оптимизира съществуващата разточителна система от военизирани структури, органи, звена и длъжности, като се извършат необходимите съкращения и девоенизиране.

Да се подобри системата за подбор, подготовка и развитие на професионалните кадри във ВС, широко да се въвежда конкурсното начало. Да се осигурят правни гаранции и действени механизми за защита на правата и интересите на професионалните военнослужещи по време на действителната им военна служба и трудовата реализация за някои от тях след уволнението им. Да се създадат условия за периодично повишаване на квалификацията на военнослужещите, най-изявените офицери да усъвършенстват военната си подготовка в различни престижни военноучебни заведения на страни-членки на НАТО.

Да се предприемат действени мерки за издигане на авторитета и престижа на военната професия. Офицерският състав да бъде облекчен от някои несвойствени задължения в казармата. Да се създадат условия за по-широко участие на офицерския корпус в духовния живот на обществото.

Коренно да се преустрои социалната политика във ВС, която да осигурява висок жизнен стандарт на личния състав и цялостно да компенсира всички проблеми и тежести на професионалния военнослужещ и неговото семейство, произтичащи или съпътстваща воинската му служба. Да се въведе диференцирано трудово възнаграждение, съответстващо на тежестите на конкретната длъжност и показаните резултати.

Съществени подобрения трябва да настъпят в областта на здравеопазването, възстановителното и санаториалното лечение във ВС.

Да се повиши размерът на средствата за вещево доволствие на военнослужещите и се обогати асортиментът на имуществото. Да се усъвършенства системата за снабдяване на войските и мрежата за услуги.

Коренно да се измени подходът към формирането и разпореждането с военния бюджет. Да се предостави оперативна самостоятелност на МО да прилага нови подходи и механизми за набиране на средства и своевременно решаване на важни социални проблеми на ВС.

Пенсионното осигуряване на военнослужещите, тяхната трудова реализация в гражданския живот до навършване на пенсионна възраст и някои специфични проблеми на преминали в запаса офицери, старшини и сержанти при намален срок на служба, девоенизиране или съкращение се нуждаят от справедлива гъвкава и стимулираща военна професия нормативна база. Нужно е да се осигурят предимства и правни гаранции за постъпване на работа на уволнени военни летци, подводничари и кадри по други специалности, чиято служба със закон е призната за тежка, изпълнена с рискове и вредности. Към Министерството на труда и социалните грижи и неговите органи по места да се създадат специализирани звена за устройване на подходяща работа на уволнени от ВС и членове на семействата им, чиято трудова реализация в предишни гарнизони обективно е била затруднена.

Да се усъвършенства застрахователното дело във ВС и се увеличи значително размерът на застрахователната сума. Семейството на професионален военнослужещ, загинал при изпълнение на воинския си дълг в мирновременни условия, да получава еднократно възнаграждение в размер на не по-малко от 24 брутни месечни заплати без облагане с данъци, МО да опрости отпуснатите заеми или кредити за купуване на жилище и обзавеждането му и да поеме пълната издръжка на децата до навършване на пълнолетие.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОТИВ НЕОТОТАЛИТАРИЗМА, ИЗРАЗЯВАЩ СЕ С РЕШЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА ЗА НЯКОИ НОВИ ТЕКСТОВЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.


Съюзът на юристите демократи в България /СЮД/ призовава българската демократична общественост да защити крехките демократизационни завоевания на България, застрашени от свирепа тоталитарна инициатива на Парламента, заел се да въвежда аракчеевски терор спрямо признати от международните договори права на българските граждани.

С бързината на светкавица мнозинството в Парламента представя на второ четене необсъждани предварително текстове за драконовски норми /чл. 323 ал. 2 и 3 и нов чл. 344А/ на Наказателния кодекс. С тези текстове се доразвива агресивният тоталитарен режим в България, заложен в проекта на текст за Конституция. Ликвидират се всички възможности за проява на признатите от Хартата за правата на човека на ООН свободи. Посяга се на правата на народа, на гражданите, за да се гарантира "спокойствието” на престъпниците, които 47 години властват. Сега, когато обективно са настъпили условия на несигурност, глад и отчаяние, българският народ трябва да знае каква примка на шията му затягат неговите "избраници"; същите тези, мнозина от които, вместо да са в Парламента, би следвало да носят съдебна отговорност за икономическата и моралната криза, за националната катастрофа.

Обсъждането на проект за закон за предстоящите избори става вихрено бързо, приглушено, но в съгласие с "необходимостта" и "наложителността" от наказателни разпоредби, които окончателно да развържат ръцете на органите на реда и "държавната" сигурност, като по такъв начин се постави в покорство този "недоволен" народ, който има право и може да се разбунтува.

Мнозинството в Парламента е готово да приеме очевидно противоправни и антидемократични норми, с които гражданите ще се санкционират за самоволно заемане на сгради или обществени места или за създаване на пречки на движението по пътищата. При това санкциите са значителни: 3 и 5 години лишаване от свобода плюс глоби 2000 и 3000 лева. Ликвидират се всички права на свободна воля, завоювани от най-примитивната и начеваща демократизация.

Страшна опасност е надвиснала над демократизацията в България!

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Кантарджиев

СЕКРЕТАР: Николай Михайлов

София, 7 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, IS август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


На 10 август 1991 г. в София се състоя заседание на Националния комитет на Републиканската партия. На него бе разширен съставът на Изпълнителното бюро, одобрена новата програма на партията и обсъдено политическото положение в страната във връзка с предстоящите избори.

Бе решено Републиканската партия да участва в изборите за Народно събрание и местни органи на властта в коалиция с партии, движения и организации, членуващи в СДС, като бяха одобрени издигнатите кандидатури за народни представители и оправомощени местните организации да сторят това с кандидатурите за общински съветници. Накрая бе приета декларация, с която се осъжда опитът на БСП и техните поддръжници в Народното събрание да лишат от право на глас живеещите в чужбина български граждани.

София, 11 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Русанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ /ФМПС/ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ".


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федерацията на младежките патриотични съюзи "Млада България" /по-нататък за краткост - ФМПС/ е самостоятелно и доброволно обединение на сдружилите се в нея организации с цел сплотяване на младежта околоидеята за утвърждаването и защитата на националните ценности и интереси във всички сфери на обществения живот.

2. ФМПС е юридическо лице със седалище в град София.

3. ФМПС осъществява своята дейност в рамките на конституцията и законите на Република България.

4. Съюзите и организациите, участващи във федерацията, осъществяват дейността си самостоятелно на базата на своите програмни документи.

5. При действия от страна на когото и да е, които представляват заплаха за националните интереси и противоречат на Конституцията и законите на Републиката, съюзите и организациите, участващи във федерацията, се задължават да действуват според предвидените законни форми и средства.


            ІІ. ЧЛЕНСТВО И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА

6. Членовете на ФМПС могат да бъдат съюзи и организации, които работят за осъществяване на целите на федерацията и приемат нейния устав и платформа.

7. Приемането на желаещите да членуват във федерацията съюзи и организации става с волеизявления /молба по образец, утвърден от председателството/ от тяхна страна при взето решение на върховния им орган.

8. Молбата заедно с приложените към нея програмни документи на съответния съюз или организация и декларация за приемането и спазването на устава и платформата на федерацията се разглеждат от Председателството на ФМПС и при съответствието на програмните документи на съюза или организацията с тези на федерацията то дава съгласието си за приемане.

9. Решението на председателството подлежи на проверка от върховния орган на федерацията.


ІІІ. ОРГАНИ НА ФМПС

10. Органи на федерацията са: Национална конференция, председателство, Координационен съвет и контролен съвет.

11. Върховен орган на ФМПС е Националната конференция. Тя се свикванай-малко 2 пъти в годината по решение на председателството или по искане поне на 1/5 от съюзите или организациите, членуващи във федерацията.

12. Конференцията се счита за легитимна, ако на нея присъстват не по-малко от 2/3 от делегатите на съюзите или организациите, представени във федерацията, избрани от върховните им органи.

13. Решенията на Националната конференция се вземат с квалифицирано мнозинство /2/3 от присъстващите делегати/.

14. Националната конференция:

A. Приема и изменя програмните документи на федерацията.
Б. Проверява приема на нови съюзи и организации във федерацията.
B. По предложение на председателството избира и освобождава членоветеи на координационния и контролния съвет.
Г. Избира и освобождава избираемите членове на председателството.
Д. Изслушва и приема отчетите на председателството, координационния иконтролния съвет.
Е. Утвърждава внесения от председателството годишен финансов план на федерацията.
Ж. Утвърждава символите на ФМПС и прави промени в тях.
3. Взема решение за разпускане на федерацията.

15. В периодите между конференциите ФМПС се ръководи от председателство, съставът му се образува от:

- председателите на всички съюзи и организации, членуващи във федерацията.
- избрани от Националната конференция членове, които съставляват 1/2 от броя на председателите на съставните съюзи и организации.

16. Председателството провежда своите заседания най-малко един път месечно. Те се свикват по решение на координационния съвет и са легитимни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете му. За отделни заседания председателите на съюзите и организациите, членуващи във федерацията, могат да бъдат представлявани от упълномощени от тях лица.

17. Решенията на председателството се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

18. Компетенциите на председателството са:

A. Свиква върховния орган на федерацията.
Б. Предлага на Националната конференция кандидатури за членове на координационния и на контролния съвет.
B. Извършва приема на нови съюзи и организации във федерацията.
Г. Взема решения за съвместни действия на съюзите и организациите, членуващи във ФМПС и с други младежки съюзи и организации.
Д. Определя основните насоки на дейността на федерацията, съобразно нейните цели и задачи.
Е. Контролира дейността на координационния и на контролния съвет.
Ж. Приема и внася на Националната конференция разработения от координационния съвет годишен финансов план на федерацията.
3. По необходимост осъществява представителни функции.

19. Към председателството по предложение на координационния съвет се изграждат експертни групи за работа с младежта по професионални направления, идейно и по интереси.

20. Експертните групи:

A. Разработват концепции по основните насоки на дейността на федерацията.
Б. Извършват конкретна практическа дейност по организирането на младите хора - професионално, идейно и по интереси.
B. Правят предложения за подобряване работата на федерацията.
Г. По решение на председателството организират научно-практически семинари за усъвършенстване дейността на федерацията и взаимодействието между съюзите и организациите вътре в нея.

21. Координационният съвет /КС/ на ФМПС е постоянно действащ орган за текущо ръководство на дейността на федерацията. Той се избира на националната конференция по предложение на председателството и се отчита пред тях.

22. КС се състои от 3 до 7 души, като броят му се определя от Националната конференция. Членовете му се избират най-много за 2 години.

23. КС има следните пълномощия:

A. Провежда в действие решенията на Националната конференция и председателството.
Б. Координира дейността на съюзите и организациите, членуващи във федерацията.
B. Свиква председателството, ръководи заседанията му и участва в тяхс право на глас.
Г. Представлява федерацията в отношенията й с физически и юридически лица.
Д. Изработва с помощта на касиер-финансист годишния финансов план на федерацията.
Е. При необходимост упълномощава един или няколко от членовете си да изпълняват функциите по буква "Г".

24. Контролният съвет на ФМПС се избира от Националната конференция по предложение на председателството. Той се състои от 3 души и е с двегодишен мандат. Контролният съвет упражнява цялостен контрол върхуфинансово-стопанската дейност на федерацията в съответствие с действащото законодателство.


 IV. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

25. Средствата на ФМПС се набират от: дарения, завещания, целево приведени средства в размер от 10 процента годишно от постъпленията на всеки съюз и организация.

26. За осъществяване на своите цели съюзите и организациите, членуващи във ФМПС, а и федерацията като цяло могат да създават фирми/като обществени организации/, да участвуват във фирми съвместно с други юридически лица, да откриват представителства, както и да участват в други форми на стопанска дейност с местни или чуждестранни лица у нас и зад граница в съответствие с действащото законодателство. Решенията за това се вземат за федерацията като цяло от председателството, а за съставните съюзи и организации - от техните органи.

27. Съюзите и организациите, членуващи във федерациите, се разпореждат свободно с имуществата си, придобити от собствени средства.

28. За осъществяване на финансовата дейност на федерацията председателството по предложение на КС назначава касиер-финансист на ФМПС, който отчита дейността си пред КС и пред него. Той участва в разработването на годишния финансов план.


V. СИМВОЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

29. Символите на федерацията са:

А. Емблема на ФМПС, утвърдена от националната конференция.
Б. Печат на ФМПС с надпис: Федерация на младежките патриотични съюзи "Млада България".


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Всеки съюз или организация, членуващи във федерацията, могат да я напуснат по решение на върховния им орган.

Параграф 2. Уставът на ФМПС влиза в сила от деня на приемането му от Националната конференция.

Параграф 3. По неуредени от този устав въпроси решения може да взема Националната конференция, а по силата на изрично делегиране - и председателството.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ЗА СРЕЩАТА С ДИРЕКТОРА НА БЮРОТО ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ ПРИ СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА Г-Н ЛУКИНО КОРТЕЗЕ.


На 13 август 1991 г. в София се състоя среща на директора на Бюрото за свободни избори при Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа г-н Лукино Кортезе с Управителния съвет на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори".

Г-жа Леда Милева, съпредседател на сдружението, запозна госта с дейността му по осъществяването на обществен контрол върху избирателния процес у нас и подготовката за предстоящите избори. Обсъдени бяха и въпроси за оказване на съдействие и развитие на сътрудничеството в тази област със сродни структури в Европа и Северна Америка.

/Пресслужба "Куриер"/


12:32:00
15.08.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!