17 декември 1993


София, 17 декември 1993 година
Брой 247 /1035/


София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Като отчита сложната обществено-политическа ситуация в страната, когато хилядите наши членове протестират в защита на своите жизнени интереси и за защита на нацията като цяло, Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" констатира следното:

Хаотичните тенденции и наличието на нестабилност в структурите на властта /законодателна, изпълнителна и съдебна/, за които КТ "Подкрепа" многократно предупреждава, включително и с последния "Меморандум до народните представители", бележат своя връх. Налице е разпад на структурите на властта, изразяващ се във вземането на неадекватни управленски решения на всички нива, както и невъзможност да се осигури тяхното Изпълнение.

Решение N 444/13 декември 1993 г. на Върховния съд за обявяване на нищожност на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 54/17 март 1993 г. за безвъзмездно предоставяне на имущество на синдикални организации и Решение на Министерски съвет N 92/1993 г. относно разпределение на същото е поредното доказателство, че живеем в държава на абсурдите. Върховният съд се е произнесъл по една недопустима молба на Националния професионален съюз /НПС/ и Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/. Неправилен и необоснован е изводът на Върховния съд, че с процесните актове на Министерски съвет е извършена конкретизация и допълване на чл. 46 от Кодекса на труда. В случая Министерският съвет /МС/ е осъществил правата си на висш изпълнителен орган, като е извършил действие на разпореждане с държавно имущество в рамките на законовите си правомощия. Неправилен е изводът на Върховния съд, че Министерският съвет няма право да извършва действия на разпореждане с държавно имущество. Сам в мотивите си Върховният съд признава, че държавата притежава екс леге правото на собственост върху своите имоти. Именно Министерският съвет е органът, който представлява държавата, а правото на собственост недвусмислено включва правото на разпореждане. Известно е обстоятелството, че правото на собственост включва в себе си правото на владение, ползване и разпореждане.

Върховният съд обявява за нищожни горецитираните актове на Министерския съвет, като се мотивира, че с тях се създават привилегии на определени синдикални организации. Собственикът, а именно държавата, в лицето на Министерския съвет може да прецени как да се разпореди със своето имущество и кому да го предостави. Още повече че съществуват възприети критерии за представителност на синдикалните организации така, както са представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/.

Това е поредният правен абсурд, доказващ за кой ли път тежките последици от неприемането на Закона за Висшия административен съд. Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда "Подкрепа" отправя въпрос към властимащите: "Кой управлява България, господа?"

Трите власти са в неистова конфронтация и чии интереси защитава всяка една от тях? Не може да има авторитет правителство, което не е в състояние да осигури изпълнението на собствените си решения. Единадесетмесечният труд на всички социални партньори в НСТС по изпълнение на ПМС N 54 и Решение N 92 на Министерския съвет е взривен.

Истината е следната, господа: две поредни правителства не пожелаха да приложат на практика разпоредбите на закона са изземване на имуществото на тоталитарните партии и организации, този закон, който трябваше да възстанови, макар и в малка степен, социалната справедливост в страната. Това огромно имущество, създадено за пет десетилетия с труда на целия народ, остана в ръцете на бившата тоталитарна върхушка, както и на икономически групировки, подчинени на бившите комунистически босове. Драстичен пример за това е заличената от същия Върховен съд "Софис"-АД и до момента процъфтяваща чрез сделки със спорното държавно имущество.

Съвършено ясно е, че трите власти не желаят да защитят интересите на държавата, а с противоречивите си актове на всички нива явно подпомагат процъфтяването на посткомунистически икономически групировки и структури.

Дами и господа,
Лицата на тези, които задържат хода на демократичните процеси в България с всички възможни средства, желаейки запазването на сега съществуващия хаос, са вече известни на всички ни. Нека в това смутно време всеки определи своята гражданска позиция за действителното реализиране на демократичните процеси в България.

София, 16 декември 1993 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


На свое редовно заседание работната група "Социална политика" при Християндемократическия съюз в България - извън СДС, обсъди започналата стачка на Медицинската федерация към КТ "Подкрепа" и взе следните решения:

1. Категорично застава зад исканията на стачкуващите медицински работници.

2. Счита, че здравеопазването е в колапс, основната причина за което е слабата и некомпетентната политика на държавните институции.

3. Необходима е оставка на целия ръководен екип на Министерството на здравеопазването. Вместо да се заемат с решаването на неотложните задачи по здравната реформа, министърът и неговите заместници цяла година работят без ясно очертана стратегия и без приоритетни цели. Нещо повече, министър Гугалов на среща със синдикатите и с Българския лекарски съюз /БЛС/ си позволи да заяви, че здравеопазването не е сред държавните приоритети, което е недопустимо за човек, положил Хипократовата клетва, още повече - министър.

Работната група "Социална политика" при ХДС в България - извън СДС, призовава всички свои членове - медицински работници, да вземат активно участие в стачните действия.

София, 14 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА МИНЬОРИТЕ.


Централният комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ преценява, че стачните действия на миньорите от страната са провокирани и умишлено предизвикани от ръководството на КНСБ и КТ "Подкрепа" и са насочени против интересите на самите миньори. Гладните стачки смята като неправилно и ненадеждно средство за решаване на проблемите на миньорите. Тези стачки служат само на интересите на ръководствата на двете профсъюзни централи начело с Кр. Петков и К. Тренчев. Това води до разединяване на работниците и до насаждане мислене, характерно за времето на манифактурното производство.

БКП счита, че интересите на работниците могат да се защитят от самите работници, ако те станат единни и ако изразят свое ясно отношение към държавната собственост, която трябва да стопанисват като своя.

София, 16 декември 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" - "ПОДКРЕПА", ПО ПОВОД НА МЕМОРАНДУМА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


След като се запозна с Меморандума на КТ "Подкрепа" до парламента, стачните декларации на Синдикална миньорска федерация "Подкрепа", Учителски синдикат "Подкрепа" и Медицинска федерация "Подкрепа", имайки предвид информацията, която постъпва от синдикалните секции "Подкрепа" в хранителната промишленост, и анализирайки действията от страна на Министерството на промишлеността и Министерството на земеделието по незачитане мнението на работниците и провежданата от тях твърда линия за рекомунизация в управлението на дружествата от отрасъла, Изпълнителният съвет на федерация "Хранителна промишленост" "Подкрепа"

РЕШИ:

Подкрепя солидарно справедливите искания на нашите братя и сестри - миньори, учители, медицински работници, в техните протестни и ефективни действия за нормално съществуване, запазване на работните места и реално възнаграждение.

ПРИЗОВАВАМЕ

всички колеги от хранителната промишленост, където:

1. Неправилно се съкращават работници и служители.

2. Не се изпълняват подписаните Колективен трудов договор /КТД/ и Отраслов колективен трудов договор /ОКТД/.

3. Умишлено се довеждат предприятията до фалит.

4. Не се изплащат заплати.

5. Не са превеждани дължимите данък общ доход и фонд "Професионална квалификация и безработица", поради което работниците не могат да получават болнични и семейни надбавки, както и помощи като безработни.

6. Данъчните служби блокират банковите сметки в момент, когато се изпълняват подписаните договори вследствие забавяне на оформянето на лошите кредити в държавен дълг.

7. Неправомерно се използват средствата от работнически заеми, влогове и други за оборотни средства,

да преминат към ефективни, предупредителни едночасови или символични стачни действия, като най-стриктно спазват изискванията на Закона за уреждане на колективните трудови договори.


София, 16 декември 1993 г.


        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Баков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Попхристов

ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР: Красимир Найденов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНА "ЧЕРНО МОРЕ" - ООД, ГР. БУРГАС, В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА КОЛЕГИТЕ ИМ ОТ УРАНОДОБИВА И РУДОДОБИВА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Декларираме миньорската си солидарност с исканията на колегите от рудодобива и уранодобива в страната.

Считаме, че те са справедливи и решаването им не търпи по-нататъшно отлагане. Натрупалите се проблеми в икономиката на страната най-остро рефлектират в първоешелонните отрасли, каквито са рудодобивът, уранодобивът и въгледобивът.

Настояваме за ясна концепция за развитието на миннодобива в страната, тъй като частичното или временното решаване на проблемите не снема съществуващото като цяло социално напрежение в отраслите.

Декларираме, че ако до 10 декември 1993 г. не бъдат удовлетворени основните искания, залегнали в декларацията на Националния стачен комитет на федерация на независимите синдикати на миньорите /ФНСМ/, ще преминем към ефективни стачни действия в подкрепа на колегите миньори от рудодобива и уранодобива.

София, 6 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ.


ГЛАВА III. ОРГАНИ НА СКБ

Чл. 21. Национални органи на Съсловна конфедерация на безпартийните /СКБ/ са Общото събрание /ОС/, Централният конфедеративен съвет /ЦКС/ и Централната контролна комисия /ЦКК/.

Чл. 22. Върховен орган на СКБ е Общото събрание, което се провежда ежегодно на делегатски принцип в съотношение 1:150 членове.

Решение за неговото свикване се взема от Централния конфедеративен съвет. Той определя дневния ред и организира провеждането му.

По искане на 1/10 от членовете на СКБ и на 1/3 от ЦКС може да се свика извънредно ОС в едномесечен срок.

Чл. 23. Свикването на ОС става чрез писмени покани, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му, и се обявява чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 24. ОС е редовно и може да бъде проведено, когато присъстват 2/3 от представителите на конфедеративните дружества.

Решенията се вземат с пряко явно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете при 2/3 присъстващи.

Чл. 25. Общото събрание:

1/ Обсъжда и приема отчета на ЦКС за работата през изтеклия едногодишен период и приема програма за следващия.

2/ Обсъжда и приема програма за участие в изборите за Народно събрание и местни органи на изпълнителната власт. Определя политиката и начина на водене на предизборната кампания.

3/ В годините, когато ще има избори, свиква извънредно ОС, като в него задължително участват издигнатите кандидати за народни представители и местни органи на изпълнителната власт.

4/ Обсъжда и приема бюджета.

5/ Приема доклада на Централната контролна комисия за изтеклия едногодишен период.

6/ Избира членове на Централния конфедеративен съвет и на Централната контролна комисия - в рамките на ОС на СКБ се провеждат общи събрания на Съставните съсловни съюзи, на които се избират ЦКС и ЦКК.

7/ Избира административните служители: секретар, касиер и отговорник по разпространение на информацията на СКБ.

Чл. 26. СКБ се ръководи от Централен конфедеративен съвет.
СКБ няма и не може да има председател или президент. ЦКС е съпредседателство.

1/ ЦКС се съставя от председателите на Изпълнителните съвети /ИС/ на Съставните съсловни съюзи /ССС/.

2/ Членовете на Изпълнителните съвети на ССС се избират от ОС на ССС, които се провеждат веднъж на една година, в рамките на ОС на СКБ. Изборът става на базата на алтернативни кандидатури с пряко тайно гласуване с обикновено мнозинство. За избрани се считат получилите най-много гласове до квотата на численост на Изпълнителните съвети, гласувани от ОС.

За председател се избира получилият най-много гласове.

За осигуряване на законно протичане на изборите в общите събрания в структурата на СКБ общите събрания избират Комисия по изборите /за всяко едно ОС на всички нива/, която провежда избора, отчита резултатите и подписва изборния протокол в момента на установяване на резултата. Броят на членовете на Комисията по изборите се определя от ОС.

3/ Членовете на ИС на ССС се избират най-много за два последователни мандата по една година. Отново могат да се кандидатират след два мандата.

4/ Избраните съпредседатели - членове на Конфедеративните съвети на всички нива, са длъжни да освободят първоначално заеманите от тях изборни длъжности в инфраструктурата на ССС /чл.30/.

5/ СКБ се представлява от Централния конфедеративен съвет.

6/ ЦКС свиква заседания най-малко веднъж на 15 дни. Решенията се вземат с консенсус /пълно съгласие/, документите се подписват от всички.

7/ Заседанията са редовни, ако присъстват всички членове на ЦКС.

Допуска се заместване на титулярните членове на ЦКС по уважителни причини в рамките на 1/5 от общия брой на членовете на ЦКС. Вместо тях в тези случаи присъстват техните заместници. Заседанията се председателстват на ротационен принцип чрез жребий.

8/ ЦКС организира изпълнението на решенията на ОС на СКБ, решава текущи въпроси, координира цялостната дейност на СКБ.

9/ ЦКС управлява бюджета на СКБ.

10/ ЦКС подготвя работата на ОС на СКБ и неговото свикване.

11/ Членовете на ЦКС /съпредседателите/ докладват и отстояват взетите решения и програми от ОС на своите съсловни съюзи, извършват преговори, приемат решения в рамките на своите пълномощия, дадени им от ОС на тези съюзи, и ги съгласуват с изпълнителните им съвети. Взетите решения оповестяват в тридневен срок до всички конфедеративни дружества и съсловни секции.

12/ ЦКС поддържа контакти с районните конфедеративни дружества и съсловни секции, зачита мненията /решенията/ им по въпроси, отнасящи се до дейността на СКБ.

13/ Не се допуска членове на ЦКС, ЦКК, председател или член на ИС на ССС, или съсловна секция да изпълняват тази си длъжност, ако бъдат избрани в структурите на законодателната, изпълнителната или съдебната власт на каквото и да е ниво в СКБ.

14/ Никой от деятелите на СКБ не получава възнаграждения, награди и пр. облаги за дейността си освен командировки.

15/ Секретарите, касиерите и отговорниците по разпространение на конфедеративната информация на всички нива в структурата на СКБ са единствено платените длъжности. Размерът на тяхното възнаграждение се определя от ОС на СКБ.

Чл. 27. Централна контролна комисия:

1/ ЦКК се съставя от председателите на КК на съставните съсловни съюзи, избрани на ОС, които се провеждат в рамките на ОС на СКБ. Изборът се извършва по начина, описан в чл. 26 ал.2.

2/ Мандатът на ЦКК е за една година.

3/ Заседанията на ЦКК се провеждат най-малко веднъж на три месеца при присъствие на всички нейни членове и условията, описани в чл.26. Решенията се вземат с консенсус, документите се подписват от всички.

4/ ЦКК осъществява цялостен контрол върху имуществото и бюджета на СКБ.

5/ Поддържа контакти с КК в инфраструктурата на СКБ.

Чл. 28. Конфедеративни дружества:

1/ Основната дейност на СКБ се извършва от Регионалните конфедеративни дружества, които се играждат по съсловен /професионален/ признак по местоживеене на териториален принцип.

2/ Регионалните конфедеративни дружества /РКД/ са съставени съгласно административното деление на държавата, имат конфедеративно устройство и управление, т.е. нямат председател /президент/ и т.нар. централистичен тип устройство и ръководство. Те имат право на самостоятелна регистрация и действия, съобразени със законите на страната и с този устав.

Тяхното членуване и взаимодействие в конфедерацията на всички нива е израз на свободната воля на всяко отделно дружество.

3/ Регионалните конфедеративни дружества се управляват от съпредседателство - Конфедеративен съвет, съставен от председателите на ИС на отделните съсловни секции.

4/ Решенията се вземат с консесус, документите се подписват от всички.

5/ Регионалните конфедеративни дружества провеждат ОС веднъж на една година. В рамките на ОС на РКД се провеждат ОС на съсловните секции, които избират Изпълнителни съвети. Председателите на Изпълнителните съвети на съсловните секции са членовете на Конфедеративните съвети на РКД.

Първи провеждат ОС най-малките РКД в инфраструктурите на СКБ - селските, градските и кварталните дружества. Всички останали ОС се провеждат последователно в интеграционната структура на СКБ, като последно се провежда ОС на СКБ.

6/ ОС на най-малките РКД са законни, когато присъстват 2/3 от всички членове на дружеството. Всички останали ОС на РКД се провеждат на делегатски принцип. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете при 2/3 присъстващи. Същото се отнася за всички ОС на РКД.

7/ РКД разпространяват документите на СКБ, пропагандират нейните идеи и цели, осъществяват контакти помежду си, правят запитвания и предложения до ЦКС.

8/ Приемат нови членове - новообразувани съсловни секции.

9/ Обсъждат и решават по места актуални обществено-политически, социално-икономически и други въпроси, свързани с дейността на СКБ.

10/ Избират представители за ОС на интеграционните структури на СКБ и за ОС на СКБ или предлагат тяхното отзоваване.

11/ Издигат по места /местни/ кандидати за народни представители и местни органи на изпълнителната власт на принципа те да бъдат избрани от доминиращото съсловие в дадения район. Този принцип може да бъде нарушаван, ако това е волята на съответното ОС.

Чл. 29. Съставни съсловни съюзи /ССС/.

1/ СКБ се състои от отделни /съставни/ съсловни съюзи.

Основният принцип на взаимоотношения в СКБ е принципът на юридическа равнопоставеност на съсловията.

2/ Съставните съсловни съюзи имат централистичен тип устройство и ръководство на всички нива, т.е. имат Изпълнителен съвет и председател и Контролна комисия.

3/ Върховен орган на ССС е ОС, което се провежда веднъж на една година в рамките на ОС на СКБ. В тях решенията се вземат с обикновено мнозинство. Изборът на ръководни органи на ССС е описан в чл. 26 ал.2.

4/ ИС на ССС провеждат заседания най-малко веднъж на 15 дни. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете при 2/3 присъстващи, по вишегласие.

5/ ССС имат права на самостоятелна регистрация.

Чл. 30. Съставните съсловни съюзи се изграждат от съсловни секции според административното деление на страната - в кметствата, градски, общински и т.н.

Съставните съсловни секции са основните градивни единици и на Регионалните конфедеративни дружества на СКБ. Председателите на техните ИС съставят Конфедеративния съвет на РКД. При необходимост КС заседават в разширен състав, който включва пълния състав на ИС на съсловните секции.

1/ ОС на съсловните секции се провеждат ежегодно в рамките на ОС на РКД. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 гласове при 2/3 присъстващи - членове или представители.

2/ ОС избира Изпълнителен съвет, състоящ се от: председател, секретар и касиер. При по-големите секции се избират и зам.-председател и отговорник по разпространение на информацията. /Изборът става по начина, описан в чл.26 ал.2 и чл.28 ал.5./ ОС избира КК по същия начин - с обикновено мнозинство, пряко тайно гласуване, при 2/3 присъстващи членове или представители и мандат една година. Броят на членовете на КК се гласува от ОС в зависимост от големината на секцията - 3, 5, 7 или 15 членове.

3/ ОС на съсловната секция приема отчета на ИС и КК за изминалия период и приема програма за предстоящия.

4/ Обсъжда всички въпроси, свързани с дейността на съсловието, неговата равнопоставеност в СКБ и други текущи въпроси.

5/ Приема нови членове на СКБ, разпространява документите на СК. Избира свои представители за ОС в интеграционните структури на ССС и ОС на СКБ или предлага тяхното отзоваване.

6/ Осъществяват контакти помежду си, правят запитвания и предложения до ИС на Съставните съсловни съюзи.

7/ Председателят на съсловната секция я представлява във всички структури на СКБ и навсякъде.

8/ Всяка следваща съсловна секция във възходящ ред се изгражда от ИС на предхождащите я съсловни секции в низходящ ред. Избраните в ИС на по-висшестоящата съсловна секция в структурата на ССС освобождават заеманите дотогава от тях изборни длъжности. На тяхно място се избират други - на извънредни ОС. Този принцип е валиден за всички подобни случаи на дублиране на изборни длъжности на всички нива.

Чл. 31. За по-хармонични взаимодействия и по-делово водене на преговори във връзка с вземането на решения в Централния конфедеративен съвет на СКБ се допуска създаването на Отраслови камари. В тях решенията се вземат с консенсус.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
17.12.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!