17 октомври 1997

 
София, 17 октомври 1997 година
Брой 81 (1777)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СРЕЩУ ИЗВРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И СРЕЩУ ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ И БЕЗПРИНЦИПНОСТ НА ВСИЧКИ НИВА В СТРУКТУРИТЕ НА СДС И В ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ. Декларацията е приета на заседание на Националния клубен съвет в София, 11 октомври 1997 г., и е адресирана до средствата за масово осведомяване.


Националният клуб за демокрация (НКД) изразява пълната си подкрепа на ръководството на Съюза на демократичните сили (СДС) и на правителството на Обединените демократични сили (ОДС), основана на споразумението на политическите сили от 4 февруари 1997 г. и на декларацията на парламента от 18 май 1997 г. за национално съгласие.

Националният клуб за демокрация преутвърждава приоритетните задачи, които стоят пред нашата общественост, а именно:

- пълна и убедена координация на всички власти, на всички политически сили и на цялото общество за безкомпромисна борба срещу престъпността и корупцията във всичките им видове и прояви;

- последователно спазване правилата на валутния съвет не защото са наложени от международните финансови институции, а защото са приети като безусловно необходими за сигурността на доходите и спестяванията, както и за предвидимостта на стопанската дейност;

- провеждане докрай на стопанската реформа чрез ускорена приватизация, справедлива реституция, оздравяване на губещите предприятия в енергетиката, железопътния транспорт, нефтохимията и топлофикацията. Пълно възстановяване собствеността на земеделските земи и на горите, както и решаване на всички проблеми по кредитирането и насърчаването на селското стопанство;

- значително подобряване на социалните грижи чрез съсредоточаването им около тези граждани, които наистина не могат да се издържат от доходите си, от добивите си и от имуществото си;

- бързо създаване на жизнеспособна средна класа въз основа на частна собственост и свободно предприемачество, чрез ограничаване на държавната намеса в стопанството и поносимо данъчно облагане;

- твърдо и необратимо приобщаване на страната към европейските и евроатлантическите структури, съпроводено с последователно отстояване на националното достойнство и приятелско отношение към всички страни на Балканите и в Централна и Източна Европа.

Националният клуб за демокрация призовава всичките си членове и привърженици да работят за осъществяването на тези приоритетни задачи, от което зависи оцеляването на нацията в съдбовните дни, които тя преживява.

Националният клуб за демокрация обаче не може да премълчи своето безпокойство от някои негативни явления в структурите на СДС и в органите на държавните и общинските власти, които будят основателна тревога и пораждат недоумение сред нашите избиратели.

Проявите на вътрешни боричкания, опитите за манипулиране отгоре на местните организации, отстраняването на редовни членове на съюза от участие в общинските събрания, апаратното поведение на някои областни координатори и регионални ръководители, всичко това наистина смущава. Проявите на корупция сред органите на държавната и на общинските власти не бива да се премълчават.

Чест прави на Националния съвет на СДС и на правителството на ОДС, че проявяват безкомпромисност срещу всички уродливи прояви както на някои ръководители на местни организации, така и сред държавните, общинските и стопанските служители.

Националният клуб за демокрация призовава своите членове и привърженици да вложат всичките си усилия и да насочат цялата си обществена активност в безкомпромисна борба срещу извращенията в организационния живот на СДС и срещу всички прояви на корупция и безпринципност, от когото и откъдето и да се извършват.

По този начин, застанал непоколебимо зад политическото ръководство на СДС и правителството на ОДС, Националният клуб за демокрация е убеден, че ще им помогне най-добре за успешно справяне с отговорните задачи, които историята поставя пред тях.

Председател на НКС на НКД: СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БСП И НА ОБЕДИНЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА. Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване.


На 9 октомври 1997 г. лидерът на Българската социалистическа партия (БСП) Георги Първанов се срещна с председателя на Обединената партия на труда (ОПТ) Минчо Минчев. В срещата участваха и Георги Божинов - заместник-председател на Висшия съвет (ВС) на БСП, Мирослав Попов - член на Изпълнителното бюро на ВС на БСП, и Андрей Андреев - заместник-председател на ОПТ.

Изразени бяха сходни позиции на ръководствата на БСП и на ОПТ по безпрецедентното за новата ни история враждебно отношение към Русия, по подписването на предстоящото ратифициране на Рамковата конвенция за малцинствата, с волунтаристичния подход в приватизационния процес и дискриминационното отношение към българския национален капитал, с намеренията и действията на управляващите за продажба на българска земя на чужденци и др.

Двете страни се договориха периодично взаимно да се информират за своите становища и позиции по най-важните проблеми за страната.

Ръководител на пресцентъра на БСП: ИЛИЯНА ЙОТОВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 42-ИЯ КОНГРЕС (СОФИЯ, 28-29 ЮНИ 1997 Г.).
Конгресът избира за председател на партията Благой Димитров - заместник-председател на Парламентарната група на СДС в 38-ото Народно събрание. Уставът на Социалдемократическата партия е предоставен за публикуване през октомври 1997 г. изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДП

32./1/ В периода между редовните конгреси се провеждат годишни партийни конференции. В работата на конференцията участват членовете на Националната конференция (НК), Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК), Парламентарната група на Социалдемократическата партия (СДП) и делегати от местните организации, избрани по норматив, определен от НК.
/2/ Членовете на НК, ЦКРК и на Парламентарната група на СДП, които не са избрани за делегати от местните организации, участват в работата на НК със съвещателен глас.

33. Националната конференция решава всички въпроси от компетенцията на Конгреса с изключение на измененията в Устава. Конференцията може да подменя до 1/3 от състава на НК на СДП, избран от Конгреса на СДП.


НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

34./1/ Националният комитет (НК) е върховен орган на партията в периодите между конгресите и конференциите на СДП и се състои от 67 членове. Народните представители, издигнати от СДП, които не са избрани за членове на НК, участват в неговата работа с право на съвещателен глас. Всички членове на НК са длъжни да участват в работата на своите местни организации (МО). Всички членове на НК имат право да участват на всички събирания на местни и регионални комитети без право на глас.
/2/ Комисията по изборите, избрана на Конгреса, изготвя листата за предложените от местните организации кандидати за членове на НК, в която се включват по азбучен ред и се представят на Конгреса всички предложени кандидати.
/3/ Посоченият брой членове на НК, които се избират от Конгреса, се определят по вишегласие по подадените гласове. Листата с подадените за всеки кандидат гласове се запазва до следващия конгрес, като от нея по броя на подадените гласове се определят лицата, които да попълнят освободени в НК места.
/4/ Членовете на НК, които са отсъствали от три поредни заседания на НК без уважителни причини, отпадат от състава на НК и се заместват по определения в ал. /3/ ред.

35./1/ Националният комитет избира от своя състав Изпълнително бюро /ИБ/ от 12 души, в т.ч. заместник-председатели, главен секретар и секретари. Членовете на ИБ не могат да заемат друга изборна длъжност в партията. За членове на ИБ могат да бъдат избирани само членовете на НК, избрани от Конгреса.
/2/ Председателят на СДП се избира с обикновено мнозинство. Когато това не се постигне, се пристъпва към второ гласуване за двамата кандидати, събрали най-много гласове, и в този случай председателят се избира по вишегласие.
/3/ Председателят на СДП представлява партията пред всички държавни и обществени органи и организации. Той председателства заседанията на НК и ИБ и ръководи разискванията.
/4/ В отсъствие на председателя или по негово пълномощие функциите му се изпълняват от заместник-председател на НК.
/5/ Главният секретар и секретарите на НК организират и подпомагат структурите на СДП. Главният секретар следи за правилното водене на документацията и нейното съхранение, като съхранява и печата, организира и контролира кореспонденцията и нейното съхранение, подготвя заседанията на НК и ИБ на СДП, назначава технически персонал на НКА, организира набирането и изразходването на средства съгласно приетия бюджет от Конгреса и Националната конференция.
/6/ НК се свиква от председателя и/или по предложение на 1/3 от неговите членове или от ЦКРК.
/7/ Редовните заседания на НК се провеждат на всеки три месеца, като той:
       a/ приема отчета и плана за раобта на ИБ;
       б/ в рамките на решенията на конгреса и конференцията определя конкретна програма за действие;
        в/ утвърждава кандидатурите за народни представители и за министри, които могат да участват в управлението на страната от името на партията.

36./1/ Изпълнителното бюро:
     а/ изпълнява решенията на Конгреса и националната конференция;
     б/ организира ежедневната партийна организационна работа;
     в/ оказва непосредствена помощ на партийните организации;
     г/ изпълнява бюджета на партията;
     д/ организира политически акции и предизборни кампании;
     е/ изгражда служебни органи на партията.
/2/ Когато политическата обстановка изисква незабавни действия, ИБ може да взема решения в изпълнение на решенията на Конгреса, националните конференции и Националния комитет, да предлага кандидати на СДП за отговорни държавни постове, както и да ги отзовава. Тези решения се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на ИБ и се одобряват от НК на неговото първо, следващо редовно заседание.

37. ИБ има право да предлага на местните организации да изключва партиен член.


КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ОРГАНИ

38. Към всяко МО се избира Контролно-ревизионна комисия (КРК), съобразно чл.17, ал.б.

39. КРК извършва следните дейности:
а/ контролира изпълнението на Устава, Програмата и решенията на Конгреса, Конференцията, НК, ИБ и Общото събрание на местната организация;
б/ следи за спазването на дружеските отношения между партийните членове и съдейства за изглаждането на възникналите разногласия;
в/ наблюдава проявите на партийните представители в органите на местното самоуправление и при нужда сигнализира пред местната организация, а при липса на реакция от нейна страна - пред ЦКРК.
г/ контролира спазването на Устава при вземането на решение за приемане, отстраняване и изключване на партийни членове. Докладва за установените нарушения пред ЦКРК.
д/ прави финансова ревизия поне два пъти годишно.
е/ води книга за протоколните решения и за кореспонденцията си.

40. Решенията на КРК се обжалват пред ЦКРК в срок от 7 дни. Сроковете за разглеждането на делата от КРК и от ЦКРК е 1 месец.

41. /1/ Избраната от Конгреса ЦКРК избира между членовете си председател и секретар.
/2/ Председателят на ЦКРК насрочва заседанията на ЦКРК и ги председателства. Той и секретарят имат право да участват в заседанията на ИБ със съвещателен глас.
/3/ Секретарят на ЦКРК съхранява цялата документация на комисията и нейния архив, подготвя заседанията на ЦКРК.

42. ЦКРК
а/ Извършва методическо ръководство на КРК и води редовна кореспонденция с тях;
б/ решава възникналите спорове в местните и регионалните организации относно спазването и тълкуването на Устава, изпълнението на Програмата и решенията на Конгреса, Националната конференция и НК;
в/ ревизира поне два пъти годишно финансите на НК и на изградените към него органи.

43. ЦКРК се свиква от председателя й или по предложение на 1/3 от членовете й.

44. ЦКРК:
а/ взема решение по дейността на НК за изтеклия период;
б/ прави предложения пред Конгреса или Националната конференция за отмяна на противоуставни решения на ИБ или НК.

45. Решенията на ЦКР влизат в действие с приемането им. Решенията на ЦКРК могат да се обжалват пред Конгреса и Конференцията.


ОТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

46. СДП осъществява своята политика по всички възможни легални начини, в т.ч. и чрез участие на членовете й в органи на законодателната и изпълнителната власт, чрез взаимодействие с обществени, политически, синдикални, кооперативни и други организации.

47./1/ Народните представители от СДП образуват парламентарна група по решение на НК или влизат в обща парламентарна група на коалицията, в която членува СДП, и изпълняват програмата на партията, решенията на партийните форуми и коалицията.
/2/ Членовете на СДП, избрани в други органи на властта, провеждат с дейността си общата политика на партията и на коалицията в тези органи.
/3/ Посочените в ал.1 и ал.2 отчитат периодично дейността си (на всеки три месеца) пред националните органи на партията и местните организации, в които членуват.

48./1/ СДП издига свои кандидати или подкрепя други кандидати в избори, провеждани на различни равнища.
/2/ Кандидатите за народни представители, за местни органи на управление се издигат от местните организации на СДП и се съгласуват с НК и ИБ на СДП.
/3/ ИБ може да предлага кандидатури за народни представители пред местните организации.
/4/ Окончателните кандидатури за народни представители както и за отговорни обществени и държавни постове се утвърждават от НК на СДП.

49. СДП разпространява социалдемократическите идеи сред младежта, активно подпомага Социалдемократическия съюз на младежта и Социалдемократическия съюз на жените. Председателите на тези съюзи участват с право на съвещателен глас в работата на ИБ на СДП.


СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА

50./1/ СДП учредява средства за информация с решение на Конгреса, Националната конференция или НК, а местни - с решение на една или няколко местни организации или районните организации (РО).
/2/ директорите и/или главните редактори на средствата за информация се избират от органите, които ги учредяват.
/3/ СДП организира и осъществява издателска, културно-масова, пропагандна, агитационна, просветна, образователна, лекторска и други дейности.


ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

52./1/ СДП набира средства за цялостната си дейност по разрешени от закона начини - събиране на членски внос, дарения, приходи от стопанска дейност и др.
/2/ Минималният размер на членския внос е:
   а/ за работещи - 1% от минималната работна заплата;
   б/ за пенсионери - 0,5% от минималната пенсия;
   в/ учащи и безработни не плащат членски внос;
   г/ от средствата, набирани от членски внос, местните организации превеждат 35% на НК на всеки три месеца. Останалите средства се използват по решение на МО, включително за нуждите на ОБ и РК.
/3/ За начина на събирането, разходването и отчитането на парични средства се изготвя инструкция от ИБ и ЦКРК.
/4/ За поемането на крупни финансови задължения, за покупки на имоти и средства за производство НК взема специални решения.

53. СДП е юридическо лице и се представлява от своя председател или по негово упълномощаване - от един зам.-председател и главен секретар или нарочно упълномощени лица.


СИМВОЛИ НА СДП

54./1/ Символът на СДП е кръг, в който на тъмносин фон са изобразени три бели стрелки, насочени надясно и нагоре, символизиращи трите приети от Социалистическия интернационал принципа: свобода, справедливост, солидарност.
/2/ Знамето на партията е с небесносин цвят. От едната страна е изобразен символът на партията, а под него са изписани "СДП" и годината 1891. От другата страна отгоре са изписани трите принципа - свобода, справедливост, солидарност, а под тях - Социалдемократическа партия и седалището на общинската организация.
/3/ Илинден е денят, в който СДП отбелязва своя партиен празник.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ" НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е предоставен изключително за Пресслужба "Куриер".


Когато на света се роди една голяма и спасителна идея, вие ще я познаете по това, че всички злодеи сключват съюз против нея. Преди повече от сто години не злодеите, не престъпниците, а целият ретрограден свят си подаде ръце и се опълчи против Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП). Няма друга политическа организация, която да е изтърпяла повече унижения, преследвания, ограбване и насилие. Това неистово гонение е било през всички времена от създаването й до днес. Нашите врагове твърдят, че идеите ни не били осъществими, че сме заблудени и подвеждаме народа след нереалните си бълнувания. Две трети от годините на XX век преминаха под знамената на тази вълнуваща идея, изпълнени с революции, въстания, възход и падения, кръв и сълзи. Възможно ли е човечеството да не е в състояние да разбере, че е мамено и подведено от шепа хора, че било вмъкнато насила в невижданите по мащабите си световни вълнения, които разтърсиха цялата планета? Противниците ни твърдят, че човекът бил генетично устроен да бъде егоист, да копнее за частна собственост и много пари. Но тази част от човечеството нито веднъж не обясни, че парите са консервиран труд. Който копнее да има много пари, по същество копнее да присвои труда на много хора, което виждаме в ежедневната ни практика. Цялата битка е около човешкия труд и всеки, който живее от собствения си честен труд, знае това. Ето я и причината светът да бъде разделен на бедни и богати.

Ние сме наследници на тази партия, която въпреки всичко влиза в XXI век, изпълнена с голяма надежда и свежи жизнени сили. Както обикновено в живота се случва, невинаги големите идеи попадат в ръцете на най-добрите, най-честните и предани на делото хора. В продължение на петдесет години името й бе обсебено от други и бе извършена една от най-големите политически злоупотреби. Група полуграмотни лица завзе властта в страната на Девети септември 1944 г. и започна величествения експеримент за построяване на социализъм без принципно социалистическо законодателство. Всички бяхме свидетели на това "изграждане" и участници в грандиозното срутване на десети ноември 1989 г. Бившите величия си мислеха, че социализмът е собствен патент и собствено право, и се опитваха да го осъществят, както невежият и неграмотният се захваща да пише поезия. Те не допускаха дори за миг, че социалната система е световно постижение и има своите върхове и падения. Тя е резултат на еволюцията и неизбежно върви към своето реализиране. Няма никакво значение дали революцията е победила в една страна или не. Социализмът е продукт на цивилизованото човешко общество. Провалът започна от опита социалистическа държава да се построи от изостанало общество, без индустрия, без модерно земеделие, без енергетика и т.н. Ние не сме участвали в това "строителство" и не сме споделяли възгледите на бившите ни управници. Ние идваме чисти пред съвестта си и народа ни. Какво ще направим, когато след честни парламентарни избори дойдем на власт? Отговорът на този въпрос осветява и промените, които са настъпили в теорията и практиката на нашата партия. Тя винаги е била динамична система и винаги е приемала върховите постижения на човечеството, в областта на политиката, науката и практиката. Още веднъж се налага да припомним: нямаме нищо общо с догматизма, консерватизма и любителския подход към обществените процеси. Първото, с което ще се заловим, е да промени[м] морала на българското общество. Никоя партия не може да управлява деморализирано общество и ничий морал не може да се промени, без да се укрепи вярата на народа. Ние ще установим държавно и духовно ръководство на страната, в един ден ще се избират държавният и духовният глава на България, с еднакъв мандат. Ние схващаме промяната като дълбок социален и културен процес. В нейната основа стои отделната личност. Когато всеки за себе си се промени, тогава всичко и всички ще се променим. Това е възможно единствено като се промени образователната и възпитателната система. Ще вземем върховите постижения в тази област от света и ще ги пренесем на наша почва. Такива решения винаги се вземат чрез общонародно допитване. Второто нещо, с което ще се заловим без отлагане, е увеличаване на приръстта [прираста] на населението чрез гласуване на щедри поощряващи закони. Всяка майка родила повече от пет живи деца добива пенсия, равна на средната работна заплата за страната. Всяка майка, родила две живи деца, има право на десет на сто увеличение на заплатата си с всяко следващо дете. Третата промяна е формата на управление на държавата ни. Народното събрание ще се състои от две камари: ГОРНА и ДОЛНА. В Горната камара заседават само жени с право да одобряват или отхвърлят предложените от Долната камара закони, която е съставена от равен брой мъже със законодателни права.
Четвъртата промяна е предназначена за семейството. Сключването на брак по същество е договор със задължителни условия и срок. Нарушенията на този договор влече съответни санкции. Така ще сложим край на позорната бракоразводна практика. Ние ще признаем всички форми на собственост. Равнопоставеността ще се съблюдава най-строго, както в охраната, така и в данъчната система. Всеки може да печели колкото иска, при условие че с шейсет процента от печалбата осигурява работниците и служителите си. Осигурителните фондове се управляват от граждански организации. За неплатени данъци и осигурителни вноски се прилагат най-тежки санкции. Без отлагане ще въведем данък детство, независимо дали пълнолетните граждани имат или нямат деца. Той се плаща от всички до навършване на шейсет години за мъжете и петдесет и пет за жените. Ще въведем транспортен данък с право да се ползва градски транспорт, без таксуване. Два билета за авиотранспорта и четири билета за БДЖ, на половин цена, с право на отиване и връщане, с избор за място и време. Ще възстановим почивните домове, станции и други, предназначени за почивка и лечение. Тяхното финансиране се поема от специален здравен фонд, който се попълва от глоби, данъчни нарушения, митнически глоби, конфискации и др. Ще ликвидираме всички домове за сираци, извънбрачни деца, изоставени и др., и срещу солидно заплащане ще предложим на българските семейства да поемат тази грижа за отглеждането им. Това е сериозна трудова заетост, която ще даде специфична работа на много жени и семейна среда за много деца. Ще въведем застраховки за всички реки, езера, водоеми и др., а също така и плажните морски ивици. Вноските ще се плащат от лицата, организациите и общините, които по какъвто и да е начин ги ползват, притежават или съхраняват. Това е начин да се търси отговорност от нарушителите на закона и замърсителите на водоизточниците. Съотношението на заплатите не може да надвишава едно към пет. Най-добре платени ще бъдат военните, полицейските и митническите чинове. Със специален закон ще освободим от данък добавена стойност всеки, който ползва енергия от слънцето, вятъра, морските вълни, термална енергия или други екологични източници. Ще забраним да се назначават на висши държавни длъжности лица, без семейство и без деца, в това число и избиране на народни представители. Ще създадем особен отдел за борба с наркотиците, алкохола и никотина. Ще въведем задължително обучение в основните класове на училищата по проблемите на наркотиците, алкохола и тютюна. Ще задължим Националната телевизия да излъчва по-съществените съдебни процеси в страната. Ще въведем Ден на справедливостта. При особен ритуал всеки, който е извършил закононарушение, без да е заловен, и доброволно иска да си признае вината, като се възползва от смекчаващи вината обстоятелства. Днес около седемдесет на сто от престъпленията са неразкрити. Ще въведем закон за наемите, който ще определя размера им в зависимост от земната площ, върху която е построено помещението. Върху цената на земята ще се определя облагането с данъци. Ще намалим с петдесет на сто данъците на моторните превозни средства при условие, че се снабдени с катализатори за пречистване на газовете. Всеки собственик на МПС ще има право на шестстотин литри бензин или дизелово гориво годишно, на половина от текущата цена. Телефонните услуги до сто и петдесет импулса ще са безплатни. Електрическа енергия до сто киловата за домакински нужди ще бъде безплатна. До пет кубически метра вода на човек в домакинство ще бъде безплатно. Ще осигурим петдесет на сто намаление за всяко жилище, което се отоплява от ТЕЦ, при условие че е обитавано повече от трима души. Ще въведем наказателна мярка за дребно хулиганство - засаждане на десет плодни дръвчета за всяко извършено закононарушение. Ще превърнем всички големи паметници, ако има подходящи условия, в културни центрове, пазари на книги, аудио- и видеокасети, концерти, рецитали, състезания, конкурси и др. Световният опит показва, че най-ефикасният и рационален начин за излизане от икономическа криза е строителството на нови удобни и съвременни жилища, за всяко семейство, за всеки човек. Затова ще поощрим повсеместното модерното ниско жилищно строителство, с модерни технологии, стопански дворове и собствени водоизточници.
Това е само малка част от реформите, които нашата партия ще извърши щом вземе властта. Това са и първите стъпки към един по-хуманен, по-социален и по-модерен начин на живот.

София, 9 октомври 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ ЗА ЛУСТРАЦИЯТА. Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване.


В един от най-критичните моменти за развитието на реформата в страната предложенията за приемане на пакет от закони за лустрацията отново надигат общественото напрежение и създават разделение в обществото. Въпреки моралните основания и стремежа към историческа справедливост, опитът на други страни показва, че резултатите от подобна политика имат съмнителна стойност. Заедно с това лустрацията възбужда вълна от критики от най-авторитетни международни институции, особено от страна на Международната организация на труда (МОТ), Европейската комисия и Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

Приемането на закони за лустрацията би влязло в противоречие с международно утвърдени граждански права и трудови стандарти, които са в ядрото на Европейската социална харта, Конвенция 111 на МОТ и др. права, гарантирани от българската конституция и Кодекса на труда.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) заявява, че в настоящия момент на ускорено развитие на реформата и постигането на съгласие по нея има по-важни приоритети. Лустрационните закони няма да изличат страданието на хората, нито загубите за обществото. На прага на 21-ия век българското общество има нужда от нови ценности и европейски мащаб на мислене. Идеята за лустрацията е път в друга посока. Отговорностите и вината за разрухата трябва да намерят място за решение в правните институции на България и в борбата с престъпността и корупцията, които категорично подкрепяме.

София, 12 октомври 1997 г.

И.д. председател на КНСБ: д-р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване.


Националният професионален съюз (НПС) "Промяна" приветства подписаното споразумение (харта) от страна на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" с нашето правителство и изразява надеждата, че с този акт те коректно ще се присъединят към доверието и надеждите, които демократичните синдикати сме гласували и възлагаме на правителството ни!

София, 3-4 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА" ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ СИНДИКАЛНИ ИЗБОРИ В СТРАНАТА. Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване.


Днес, 8 октомври 1997 г., се състоя среща между ръководствата на Националния професионален съюз "Промяна" и Асоциацията на демократичните синдикати и отговарящия за тристранното сътрудничество вицепремиер Веселин Методиев. На срещата бяха изложени становищата на двете представителни синдикални организации относно готвената от министър Иван Нейков Наредба за преброяване.

Бе изразено становище на ръководителите на двете организации, че това е опит да бъде наложен в официален правителствен документ един явен, противоречащ на Конституцията на Република България и трудовото законодателство, абсурд, а именно използването на критерии, чиято приложимост е различна за различните синдикални организации, предвид правото на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" да сключват колективни трудови договори от 1990 г. и същото право, придобито от други синдикални организации през 1997 г.

Потвърдено бе и изразяваното многократно от двете организации становище за провеждане на демократични синдикални избори в страната и необходимостта от промени в Кодекса на труда, регламентиращи правото на синдикалните организации за колективно присъединяване като страна по вече действащи колективни трудови договори.

На срещата бе обсъдена и социално-икономическата ситуация в страната, както и необходимостта от повишаване ефективността от дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "СЪГЛАСИЕ ЗА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ "ПРОМЯНА" В БНТ. Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване.


Организацията на Обединение "Промяна" в Българската национална телевизия (БНТ) декларира своята готовност за търсене на съгласие с ръководството на Българската национална телевизия за провеждане на действителна и ефективна реформа с ясно формулирани цели и приоритети, както и с обоснован механизъм за нейното провеждане. Единственото решение за нас е превръщането на БНТ в обществен тип медиа с принципи и устройство, идентични с тези на съвременните електронни медии в демократичните държави.


I. ПРИНЦИПИ И СЪЩНОСТ НА РЕФОРМАТА

Настояваме ръководствата на БНТ ясно да посочи своето виждане за принципите и същността на реформата, както и гаранции, че тя ще промени сегашното всекидневие на работещите в телевизията - мизерни заплати, недостиг на инициативи за собствена продукция, липса на ясен статут и защитеност в професията, зависимост от недостатъчно легитимирани в обществото външни икономически интереси. Нека своето виждане изложат и професионалните и професионално-творческите организации в БНТ, така че отговорността за промените да се поеме и от работещите в телевизията. Готови сме да подкрепим своевременни, решителни и съгласувани с професионалните организации действия на ръководството, с които да бъде сложено началото на реформата в БНТ.

Ето защо Обединение "Промяна" в БНТ призовава ръководството да предложи внесения от него в парламентарната комисия по култура и медии законопроект за националната телевизия за публично обсъждане сред колегите. В обществото отдавна тече дискусия за начина, по който да се уреди нормативно статута на националните електронни медии.

Ние ще считаме публичното представяне и защита на този законопроект като първа декларация за намеренията на ръководството на БНТ и като отговор на най-често задаваните въпроси за същността на реформата.


II. РЕФОРМАТА ДО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОНА

Влизането в сила на закона, изборът на органите, който той предвижда, подзаконовите нормативни правила, включително свързаните с новия тип финансиране за обществените електронни медии, е продължителен процес. Липсата на промени през този немалък период може да има катастрофални последици - както за образа на медията като цяло, така и за нейното финансово състояние. Затова Обединение "Промяна" призовава същинският старт на реформата да започне веднага. Три са главните посоки на тази реформа:

1. Нова програмна схема с ясно изразени и защитими пред общественото мнение баланси между образователните, информационните и развлекателните продукти

2. Нова оптимална и съобразена с програмната схема структурата и щат на БНТ

3. Изграждане на обществен тип управление вътре в телевизията.


ПО ПРОГРАМНАТА СХЕМА

Обединение "Промяна" в БНТ не отрича правото на ръководството да инициира промените в програмната схема. Ние обаче настояваме при приемането на окончателния вариант да бъде защитен балансът между образователното, информационното и развлекателното начало в телевизионния продукт. Настояваме също така ръководството още в рамките на идната седмица да съгласува и оповести окончателния вариант на програмната схема, с което да бъде сложен край на напрежението както вътре в БНТ, така и сред общественото мнение. Ние настояваме също така за изработване на явен механизъм за оценка и попътни корекции на програмната схема.

Ние добре знаем, че телевизионното време е пари. Добре знаем също така, че тук се преплитат много интереси: на обществото, което иска обновена програма, на рекламодатели и спонсори, които искат да запазят статуквото или да придобият нови позиции, на наши колеги, които да намерят място в реализацията на програмната схема. Не е възможен този възел от проблеми да бъде разсечен с един замах, и то само и единствено от ръководството. Особено сега, при отсъствието на регламентирано обществено управление и контрол над електронните медии. Проблемът на този етап може да бъде решен единствено чрез търсене на нови начини и форми за съгласуване на интересите и регламентирано социално сътрудничество вътре в телевизията и чрез привличане на авторитетни изразители на общественото мнение.


ПО ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА И ЩАТА

Неведнъж професионалните и професионално-творческите организации в БНТ са заявявали, че не са против необходимостта от съкращения. И за нас, работещите в телевизията, и за обществото е явно, че тук съществуват достатъчно "мъртви души". Ние обаче винаги сме поставяли пред ръководството три предварителни условия:

- ясно прокламиране на намеренията за реформа;

- приемането на окончателна програмна схема с деклариране на вижданията на ръководството по структурните промени, които следват от това;

- приемането на механизъм, който ще създаде възможност не за механични, за функционални съкращения.

Тези съкращения и при тези условия не биха могли да бъдат в рамките на 40 до 50 процента, каквито явни и неявни заявления е имало от страна на ръководството. За нас оптималният процент на съкращения до влизането в сила на закона не би могъл да бъде повече от 20 % от работещите в различните звена и направления в институцията. Това е максималното, до което може да доведат промените в програмната схема и оптимизацията на дейностите, свързани с нейната реализация.

Ето защо заявяваме, че сме готови да преговаряме с ръководството за 20-процентни съкращения при горепосочените условия. Заедно с това ние декларираме желанието си да съгласуваме това наше предложение с другите професионални и професионално-творчески организации н БНТ. Ако са налице окончателна програмна схема и ясни виждания на ръководството за произтичащите от нея промени в структурата и щата, ние сме готови да поемем нашата отговорност за естествения завършек на този етап от реформата, а именно - наложителните корекции в числения състав на БНТ. Успоредно с това обаче ще държим финансовият ефект от тези корекции да бъде преразпределен под формата на работна заплата и допълнително материално стимулиране.


ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН ТИП УПРАВЛЕНИЕ ВЪТРЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА

Очевидно обществената медиа не изчерпва своята същност със законовия регламент и статуса, предоставен от обществото посредством законодателя. Работещите в този тип медии са също едно малко общество със свои специфични професионални характеристики, гражданска позиция, възможности за влияние върху обществото, с международно признати принципи на професията, които всеки по един или друг начин се стреми да следва. Ето защо въпросите, свързани с участието в управлението на медиата и съгласуването на интересите между които професионалните организации и ръководството не може да не ни интересуват. В това отношение ние настояваме час по-скоро да заработят следните органи, които ще гарантират разпределянето на отговорностите и самоуправлението в БНТ:

1. Програмният съвет, в който по регламентиран начин трябва да бъдат представени интересите на професионално-творческите организации.

2. Комисия по професионална етика, която да играе ролята на арбитраж при спорове вътре в БНТ.

З. Обществен художествен съвет от независими професионалисти, имащи отношение към един или друг аспект на телевизионния продукт.

4. Комисия по структурната реформа, която трябва да излезе от забвение и реално да заработи.

Новото, което Обединение "Промяна" предлага, е Комисията по професионална етика, както и Общественият художествен съвет. Ето защо ще конкретизираме тези две наши предложения.


КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Според нас тази комисия е крайно необходима в процеса на изграждане на обществена телевизия. Принципите на професионално поведение и професионален статус на работещите в телевизията неизбежно водят до създаването на Кодекс по професионална етика и на съблюдаване и контрол на тези правила от самите работещи в телевизията. Практиката показва, че ръководството не е в състояние, а и не е негова работа да администрира и арбитрира спорове вътре в БНТ, свързани с професионална конкуренция, с професионални компромиси, свързани с интересите на бизнесинтереси или интереси на политически партии, както и с публично изразявани съмнения и упреци в нездрави материални интереси и дори корупция. Ние считаме, че изграждането на такава комисия от представители на различни гилдии, избрани на общо събрание и легитимирани от ръководството, би могло да бъде сериозна крачка в реформата, подобен подход би легитимирал също така общественото мнение вътре в телевизията, би бил проява на уважение и доверие към професионалистите в нея, би премахнал административното вземане на решения в тази посока. В крайна сметка подобен подход би допринесъл за защита на професионалния статут и професионалното достойнство на работещите в БНТ.


ОБЩЕСТВЕН ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

Един от възловите моменти за реформата в БНТ е за утвърждаването на механизмите, способите и начините за професионална оценка на входа и изхода на телевизионния продукт. Повече от ясно е, че сега съществуващият Художествен съвет не е в състояние да реши тези спорове, да бъде безспорният авторитет на този тъй важен процес. Ето защо ние предлагаме да бъде създаден като постоянно действащ орган Обществен художествен съвет, чието становище да предхожда окончателното решение на вътрешния художествен съвет. В Обществения съвет би трябвало да участват независими професионалисти, имащи отношение към един или друг аспект от телевизионното творчество. Неговото становище наред с другите системи на тестване и оценка на телевизионния продукт, трябва да има съответната решаваща роля за определяне на стойността както на предаванията, концепциите за които чакат своя ред, така и на предаванията, които трябва да слязат от екран. С настоящето изложение Обединение "Промяна" в БНТ декларира ясно своята подкрепа за реформата. Ние декларираме също така и нашата воля за сътрудничество с другите професионални и професионално-творчески организации в телевизията. Бихме желали този документ този документ и последващата му конкретизация в становища да станат наша обща позиция. Готови сме да чуем всяко мнение, да приемем всички забележки и корекции.

Искаме само едно: яснота за своя професионален статут, свобода и инициатива, за да работим и в крайна сметка - Българска телевизия, ръководена съобразно ясно изразени обществени и национални интереси.

София, 11 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер”)


------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 16 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Валентина Игнова
Репортери: Нина Гаврилова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.