18 октомври 1993


София, 18 октомври 1993 година
Брой 203 /990/


София, ]8 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НA 16-17 ОКТОМВРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


За членове на Централното бюро на Демократическата партия Върховният партиен съвет избра Александър Праматарски, Димитър Стефанов и Веселина Рашеева. Приета е оставката на заместник-председателя на партията Георги Марков и на проф. Александър Ораховац.

След анализ на политическата обстановка в страната Върховният партиен съвет изразява тревога от пълзящата рекомунизация, провеждана от новото парламентарно мнозинство под ръководството на Българската социалистическа партия /БСП/ и прокомунистическото правителство на проф. Л. Беров. Демократическата партия е на мнение, че тези вредни за страната процеси бяха започнати и подпомагани от президента Желю Желев.

Върховният партиен съвет одобрява цялостната политика на Централното бюро в периода между двете редовни негови заседания както по отношение на вътрешнополитическия живот, така и в неговата международна дейност.

Върховният партиен съвет потвърждава уравновесеното и последователно поведение на Демократическата партия като лоялен член на Съюза на демократичните сили /СДС/. Върховният партиен съвет се придържа към принципа, че спазването на вътрешнокоалиционната етика и дисциплина осигурява необходимото единство на съюза.

Върховният партиен съвет потвърждава позицията на Демократическата партия, че политическите идеи и общите цели на коалицията се пропагандират и отстояват от партиите и движенията в нея. Активните безпартийни привърженици на СДС подпомагат политическата дейност на съюза съгласно неговия статут. Демократическата партия е против създаването на паралелни и вертикални дублиращи структури от типа на предлаганите граждански комитети, като смята, че клубовете на симпатизантите към съответните местни координационни съвети могат да обединят гражданите, нечленуващи в политически партии и движения, които желаят да се включат в борбата срещу комунизма.

Върховният партиен съвет одобрява поведението на народните представители - членове на Демократическата партия, от Парламентарната група на СДС, както и цялостната дейност на групата и ръководството й. Участието на народните представители от СДС в пленарната зала и в Комисиите е безусловно необходимо за противопоставянето срещу реставрационните законопроекти и инициативи на новото парламентарно мнозинство и отстояването на принципите на демокрацията. Демократическата партия поддържа и всички извънпарламентарни законни действия, които имат за цел разграждането на комунистическата система.

Върховният партиен съвет стои твърдо на становището, че за интересите на страната е невъзможен и вреден всякакъв опит за възстановяване на парламентарното мнозинство чрез компромиси и сътрудничество с неокомунистически групировки и техните сегашни съюзници.

Демократическата партия смята, че икономическата разруха и обедняването на голяма част от българското население могат да бъдат преодолени само чрез прилагането на принципите на пазарната социална икономика. Демократическата партия декларира, че решително ще се бори против корупцията и престъпността.

Върховният партиен съвет е дълбоко разтревожен от разкола в Българската православна църква и вярва, че отстраняването на служителите на комунистическия режим е предпоставка за преодоляването му.

В борбата за демокрация Демократическата партия, както и СДС следва да търсят съюзници сред всички доказани антикомунистически и демократични сили.

Единственият изход от сложната политическа обстановка са предсрочни парламентарни избори.

Плевен, 17 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA ВРЕМЕННИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА НA ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" ПО ПОВОД НA ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА.


По повод на безпрецедентните нападки срещу Обръщението на Гражданските комитети на СДС от различни партийни лидери и някои медии сме принудени за заявим следното:

Да се третира един проблем, без да се знае за какво точно става дума, без да се публикува въпросното обръщение, е, меко казано, неморално. За съжаление дори и в. "Демокрация", въпреки желанието ни единствен да бъде източник на информация, отказа да направи това.

През 1991 г. Гражданските комитети /ГК/ нямаха вертикална структура. Те бяха под контрола на общинските координационни съвети, които поемаха отговорността за техните действия.

На четвъртата Национална конференция на СДС, без да бъде взето нашето мнение, бяхме преднамерено преименувани в "Клубове на симпатизанти". Не сме съгласни с това действие, което удивително ни напомня за "възродителния" процес.

Тъй като ратуваме за изграждане на демократично гражданско общество, смятаме, че имаме право на съществуване, без да бъдем членове на партии.

Далече сме от идеята за създаване на "синя" партия.

Нищо общо нямаме със старите идеи за Граждански комитети на д-р Тренчев, АСП и др.

Не желаем право на глас в НКС, а статут на наблюдатели.

Желаем редовен глас единствено на общинско ниво, за да съдействаме за решаване на проблемите и защита на интересите на всички наши безпартийни съмишленици.

Нападките, че ГК не носят отговорност за дейността си, наложи съдебната ни регистрация като сдружение с идеална цел.

ГК имат за цел да съдействат за консолидацията на СДС, а не да вземат страна и да раздухват конфликтите между партиите в коалицията.

Личностите, които ни подкрепиха с подписите си, не трябва да се отъждествяват с инициаторите за възраждането на ГК.

Гражданските комитети са и ще бъдат неразделна част от СДС, а не паралелна структура.

Нашите телефони за контакти са: 32-04-81 - Галя Праматарова: 52-07-23 - д-р Гайдаров.

София, 11 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НA ИЗКАЗВАНЕ НA ДЕПУТАТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЕДВИН СУГАРЕВ. Документът е адресиран до Националния координационен съвет, до Комисията по етика на Съюза на демократичните сили и до Парламентарната група на СДС.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия /РДП/ изразява своя протест срещу изявленията на Едвин Сугарев по Националното радио и пред комунистическия в. "НД Черноморие" по адрес на председателя на Радикалдемократическата партия, което е нарушение на т.6 от решенията на V национална конференция на СДС. Според нас това е в противоречие с коалиционната етика и действа срещу единството на коалицията, за нейното обезличаване и разрушаване. ИК на РДП настоява за публично извинение от страна на Едвин Сугарев или осъждане на неговите изявления от НКС, Комисията по етика и ПГ на СДС.

София, 4 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НA ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НA ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ОСИГУРЯВАНЕТО НA ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И НАСЕЛЕНИЕТО.


В последно време отговорни представители на енергетиката правят изявления за необходимостта от трето поредно увеличение на цените на електрическата енергия и за очаквано ограничение в нейното ползване поради липса на материални ресурси или поради възможни аварии.

Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия счита, че ръководството на Комитета по енергетика и на Националната електрическа компания са длъжни да спазват разпоредбите на чл. 3 ал. 2 от Закона за електростопанството и на чл. 3 т. 11 от Постановление номер 112 на Министерския съвет от 15 юни 1993 г. Законът повелява енергетиката да осигурява непрекъснато доброкачествено и икономично снабдяване на потребителите, а Постановление номер 112 определя, че: "Комитетът по енергетика съвместно с Комисията за енергийно държавно регулиране /КЕДР/ разработва и предлага държавно регулирани цени на въглища, брикети, електрическа и топлинна енергия."

Нееднократно Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия е обръщало внимание на проблемите на енергетиката и е изказвало своето учудване от необоснованите данни в разчетите на нейните ръководни органи.

Ние заявяваме, че сме против произволното увеличение на цените на електроенергията. В редица случаи чрез него се компенсират разхищения и слабости, допуснати от тези, които са длъжни да осигурят ефективната работа на енергетиката. Нито производствените пердприятия, нито населението са длъжни да понасят тежести, които не се дължат на обективно сложили се обстоятелства.

Необходимо е ръководството на енергетиката да вземе всички мерки за спазване на законността. свързана със собствената му дейност.

Обръщаме внимание на правителството, че е длъжно да се намеси в решаването на проблемите на енергетиката и да внесе ред в нейната работа.

Всеки опит за произволно увеличение на цените на електроенергията и всяко ограничение в нейното ползване ще считаме за нарушение, което следва да бъде наказано с цялата строгост на закона.

София, 11 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП: Стефан Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НA ФЕДЕРАЦИЯТА НA НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРЕГОВОРИ С МИНИСТЪРА НA ПРОМИШЛЕНОСТТА РУМЕН БИКОВ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Днес, 13 октомври 1993 г., се проведоха преговори между министър Р. Биков и ръководството на Федерацията на независимите синдикати на миньорите /ФНСМ/. Постигнато бе споразумение за осигуряване на допълнителни средства за подпомагане на производството в рудодобива. На 18 октомври 1993 г. ше се разгледат състоянието и перспективите на "Горубсо" - АД.

Г-н Биков прие да съдейства за незабавна промяна на базата за регулиране на средствата за работна заплата и съгласно нашата информация от Министерския съвет въпросът е решен за "Скални материали" - Русе, "Каолин"- АД - Сеново, "Маджарево"-ООД и други.
Постигнати бяха споразумения и за по-ефективна работа на Браншовата комисия, за механизма за освобождаване на управители и изпълнителни директори и за осигуряване на финансови средства за новата линия за обработка на гранит в "Устрем"-ООД.

Федерацията ще поддържа стачната готовност до решаването на проблемите на миньорите.

София, 13 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. Токмакчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НA НЕИЗПЪЛНЕНИ КЛАУЗИ ОТ СКЛЮЧЕНОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

От подписването на рамковото споразумение между българското правителство и Синдикална миньорска федерация /СМф/ "Подкрепа" изминаха 4 месеца.

Голяма част от клаузите по него не са изпълнени.

Такава е констатацията и на проведената на 6 октомври 1993 г. среща между заместник министър-председателите на Република България господата Евгени Матинчев и Валентин Карабашев, министъра на промишлеността Румен Биков, председателя на Стопанската камара Лъчезар Цоцорков и представителите на синдиката Димитър Димов и Славчо Ранев, която завърши с подписването на нов протокол.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Независимо от желанието за коректно социално партньорство, в което не можете да отречете, сме участвали с всичката добронамереност и желание за разумно решаване на стоящите пред отрасъла проблеми, ние, българските миньори, членове на Конфедерация на труда "Подкрепа", сме длъжни да ви уведомим за взетите днес - 11 октомври 1993 г., решения на Координационния съвет на федерацията:

1. Сроковете в протокола от 6 октомври 1993 г. са окончателни и не подлежат на предоговаряне.

2. Координационният съвет отчита работата на задължените с рамковото споразумение и изпълнението на неговите клаузи министерства и държавни ведомства като незадоволителна.

3. Задължава централния стачен комитет на федерацията да започне ускорена подготовка по възобновяване на националните стачни действия на територията на цялата страна.

4. Свиква на 15 октомври 1993 г. извънредно заседание на централния стачен комитет.

5. Свиква федеративен съвет на 25 и 26 октомври 1993 г., на който да бъдат утвърдени стратегията и технологията на водене на националните стачни действия.

София, 14 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ. ХИМИЯ" ПО ПОВОД НA СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ СЪСТОЯЛО СЕ НА 9 ОКТОМВРИ 1993 Г. В ОФИЯ.


Вече цяла година НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "Геология, металургия, химия" /"ГМХ"/ успява да оцелява и разраства своите структури, въпреки управлението на правителството на Беров. През целия този период в страната ни бе водена безпрецедентна дискриминационна политика по синдикален признак. Наши организации бяха обявявани за "нелегитимни", въпреки съдебната регистрация на федерацията. Уволняват се и се съкращават дори защитените от чл. 333 ал.З от Кодекса на труда наши членове. Подлагани бяха на недопустим морален тормоз. Правени бяха опити да принуждават наши членове да плащат за правото си да ползват международно признати права - да членуват в организация, която желаят, да договарят работните си заплати, да ползват равнопоставено социални придобивки.

И зад всичко това стоеше правителството на Беров! Тези му действия са в разрез с чл.20 ал.2 от Международната харта за правата на човека, с Конвенция 87 и 98 на МОТ, но това не пречи на палиативни политици да го подкрепят.

Неадекватно, но с нарастващо самочувствие, правителството упорито работи за регламентиране на личното си участие при окончателното разграбване на държавното имущество. "Скритата" приватизация се води с неприкрито участие на държавни служители. Апотеоз на тази "народополезна" дейност е даряването на тъй нареченото "синдикално" имущество за обогатяване на лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа" и свързаните с тях финансови групировки.

Ето защо ние категорично подкрепяме декларацията на ПГ на СДС. "Синдикалното" имущество би следвало да се включи в социалните и пенсионните фондове.

Правителството трябва да прекрати синдикалната дискриминация. Алтернативните синдикати трябва да бъдат включени в социалното партньорство, за да се прекратят разграбването на държавата и погазването на човешки права.

Ние не вярваме на правителството на Беров. Затова настояваме пред всички достойни парламентаристи да поискат и гласуват вот на недоверие на "Правителството на мизерията"!

Ние ще предприемем всичко необходимо, за да се защитим! Дори ако се наложи, ще преминем към гражданско неподчинение и нека тогава цялата отговорност падне върху Беров и онези, които го крепят.

Ние призоваваме всички дискриминирани синдикати да ни подкрепят - да подкрепят себе си! Защото въпросът е: "Да бъдем или да не бъдем!"

София, 9 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФ "ГМХ": н.с.инж. Илич Цветков   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРАНСПОРТЕН ОТРАСЛОВ СИНДИКАТ: Петър Ослеков 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК И БРАНШОВ СИНДИКАТ "МИНЬОРИ": Камен Гълъбов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРАНШОВ СИНДИКАТ "ХВ И ЛП": Боян Петков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРАНШОВ СИНДИКАТ "МЕТАЛУРГИЯ": Любен Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРАНШОВ СИНДИКАТ "ХИМИЯ": Теменужка Гинчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СОФИЯ-ГРАД: Надка Генчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СОФИЯ-ОКРЪГ: Стойчо Великов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЗАРДЖИК: Ценко Цонев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ РУСЕ: Петър Арсов

ЗА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ БУРГАС: Стефан Петков

ЗА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВРАЦА: Жана Тодорова, Кирил Ангелов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София,18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПАРАХОДСТВО "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" - АД, ПО ПОВОД НA ИСКАНИЯ, ПОСТАВЕНИ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НA ТРАНСПОРТА. Документът е адресиран до Комисията по транспорта при Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на транспорта, Министерството на финансите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа" и националните средства за масова информация.


І. По първото искане

Формулировката в решението на Министерски съвет за преоформяне на дивидента на собственика за 1991 г. по ПМС N 27 от 1992 г. във временна помощ за Параходство "Български морски флот" /БМф/ - АД, не ни удовлетворява по следните причини:

1. Превръщането на остатъчната печалба от страна на ръководството на Параходство "БМф" - АД, в инвестиции с пряко производствено предназначение преди излизане на ПМС N 27 е напълно законно, в духа на постановлението и в съответствие с действащите тогава нормативни документи.

2. Остатъчната печалба, веднъж капитализирана като материална собственост, не може да бъде искана от собственика под формата на пари. В случай че Параходство "БМф" - АД, преведе на собственика поисканите пари, това ше означава нарушение на закона, тъй като собственикът в действителност ще получи от дружеството си повече от формираната остатъчна печалба.

3. Ако собственикът все пак има нужда от пари, които да бъдат използвани за други цели, може да се разпореди със собствеността на дружеството си, като намали капитала му и поиска изплащане, равностойно на намалението на капитала.

4. Изплащането на собственика на исканите в момента пари може да стане само от бъдещи остатъчни печалби или капитала, тъй като по право на собственика принадлежат само капиталът и остатъчната печалба.

Тъй като с решението от 20 септември 1993 г. на МС за преоформяне на дивидента на практика ще бъдат деблокирани сметките на Параходство "БМф" - АД, считаме, че на този етап трудовият спор отпада.

Ако в бъдеще собственикът отново по същия начин поиска от дружеството си пари, които са извън некапитализираната остатъчна печалба и капитала, без търсене на съгласие от работещите, трудовият спор ще бъде подновен.

ІІ.По второто искане

Водени от желанието за конструктивен диалог без използване на пряк натиск и конфронтация, приемайки необходимостта от технологично време за подготовка и внасяне в Министерски съвет за вземане на решение по това наше искане, имайки предвид декларираните на 22 септември 1993 г. по време на преговорите готовност и подкрепа от страна на Министерството на транспорта и на самия министър за подготовка, внасяне и разглеждане в МС на нашето искане с необходимата аргументация, отлагаме провеждането на ефективни стачни действия и оставаме в постоянна стачна готовност. Надяваме се, че две седмици ще бъдат достатъчни за вземане на мнение от Министерството на финансите и внасянето в МС от министъра на транспорта на предложение за решение по поставеното от нас искане.

В случай на негативно отношение от страна на Министерство на финансите по поставеното от нас искане предлагаме на Министерството на финансите да проведем преговори не по-късно от 1 октомври 1993 г.

Варна, 22 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ: Красимир Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ: Иван Велков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССМД "ПОДКРЕПА": Данко Радев.

/Пресслужба "Куриер”/


10:30:00
18.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж .ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Димитрова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Прссслужба “Куриер”. 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!