19 октомври 1992

София, 19 октомври 1992 година
        Брой 205 /735/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


В изборната победа на 13 октомври 1991 г. след 45-годишно тоталитарно управление, Съюзът на демократичните сили (СДС) формира първото демократично правителство в България. Едногодишният период на управление даде повод за равносметки, на някои за честване, на други за критики - до пълно отричане. Българският земеделски народен съюз - единен като организация с демократични традиции, констатирайки наличието на процеси, целящи дестабилизация на крехката все още демокрация у нас, с тревога следи политическата обстановка и изразява следното становище:


I. ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ

1. По отношение на програмата и целите на СДС

Безспорно програмата и целите на СДС отговарят на потребностите на страната за смяна на политическата система; демократизация на обществото; разделение на властите, като гаранция за необратимостта на процеса; утвърждаване по законодателен път на частната собственост и включването на Република България в европейските структури.

Изборните резултати от 13 октомври 1991 г. са потвърждение за доверието на избирателите към СДС и подчертават необходимостта от реализацията на тези цели. Показателно е, че тази посока се развиват процесите и в останалите Източноевропейски страни.

Като демократична политическа организация БЗНС - единен е за тези цели и работи за тяхното осъществяване.

— По отношение на практическата им реализация през едногодишния период на управление.

Като управляваща формация несъмнено СДС бе изправен пред редица трудности: тежко наследство от комунистическата система - социално-икономическа, политическа, духовна и морална разруха на страната; прехода от тоталитарна към демократична държава и от планова пазарна икономика, пълното комунистическо овладяване на държавните институции и органи; отсъствието на потребната законова основа за осъществяване на прехода. Получилата се конфигурация в парламента е обективно отражение на поляризацията в нашия обществен живот. Това затруднява дейността му като законодателен орган и в голяма степен предопределя качеството и резултатите от неговата работа. Логична последица са редица слабости на изпълнителната власт на всички равнища. Твърде много спорове пораждат приоритетите в законодателната дейност. Не се решават въпросите за частната собственост - основа на пазарното стопанство и гаранция за необратимостта на процесите. Аграрната реформа буксува. Последиците от това водят до задълбочаването на кризата в икономиката и я лишават от естествената й база за развитие. Непростимо се забравя приватизацията и липсват действени механизми, получили широка обществена подкрепа за нейното осъществяване. Провежданата данъчна и финансово-кредитна политика на практика, особено в селското стопанство, не стимулира преструктурирането на производството. Не са изяснени и липсват съвременни регулативни функции на държавата, насочени към развитие на пазарната икономика. Приетите закони са неприемливи за чуждестранните инвестиции. Нерешените проблеми на местното самоуправление, разграничаването на общинска и държавна собственост; местните данъци и такси и други обременяват положението на населението. Всичко това натрупва допълнително напрежение в социалната сфера - здравеопазване, образование, култура.

Във външнополитическата област е налице стремеж и определени резултати в приобщаването ни към световните демократични институции.

И ако е безспорна ролята на СДС за осъществяване смяната на системата по мирен път, то негова е и отговорността за възникналото недопустимо напрежение между трите държавни институции - парламент, правителство, президентство. За съжаление то се дължи на междуличностни отношения и теснопартийни цели в СДС и не отговаря на интересите на България.

3. По отношение на по-нататъшната демократизация на обществото и смяната на системата

Отчитайки политическите реалности, Българският земеделски народен съюз - единен счита, че в настоящия момент СДС няма алтернатива като парламентарна политическа сила, която да осъществява смяната на системата. Безспорно отговорността за това следва и в бъдеще да лежи върху СДС. Изводите от едногодишното управление сочат необходимостта от консолидация и ангажиране на всички формации, доказали своята демократичност.

Досега Българският земеделски народен съюз - единен е съдействал за постигането на тази цел и ще продължи да бъде политическа реалност за демократичните преобразования в страната.

4. Отношение към ДПС

Изборните резултати предопределиха на Движението за права и свободи (ДПС) регулационна роля в парламента, която особено силно се прояви в последно време. Независимо от това ДПС носи определена отговорност за приемането на редица несъвършени закони от парламента.


II. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ

Българският земеделски народен съюз - единен смята, че Българската социалистическа партия (БСП) и останалите участници в Парламентарния съюз за социална демокрация (ПССД) не изпълниха и не изпълняват декларациите си да бъдат градивна опозиция.

С дейността си те не подпомагат законодателната дейност на парламента и на практика спъват действията на изпълнителната власт.

В този смисъл оценката за парламентарната дейност на опозицията е отрицателна.


III. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

На този етап извънпарламентарните политически сили извън двата земеделски съюза не разполагат със значима членска маса. Опитите за създаване на коалиции за заемане на политическо пространство в центъра само потвърждават политическата слабост на тези формации.

Българският земеделски народен съюз - единен смята, че участието в подобни формации би затруднило процеса на обединението и изграждането на определена самостоятелна политикa на възстановяващия се Земеделски съюз.

София, 15 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДЕПУТАТИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ И РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЗАКОНИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, долуподписаните депутати от Народното събрание на Република България, с тревога приемаме съобщенията на световните средства за масова информация за изострянето на отношенията между различните народности във вашите страни. Според нас причина за това са приетите от латвийския и естонския парламент закони за гражданството, фактически лишаващи хиляди руснаци, украинци, белоруси и други в Естония и Латвия от много граждански права и свободи. За нас е трудно да разберем защо за тези жители, съставляващи значителен процент от населението във вашите републики, трябва да съществуват ограничения за получаване на работа, жилища, необходимото образование и възможност за участие в избори. Както ни е известно, на тях в Естония бе забранено участието в президентските и парламентарните изборй на 20 септември 1992 г. Подобни забрани, по наше мнение, се разминават с нормите и принципите на демокрацията и явно противоречат на заключителните документи от виенското съвещание на СССЕ, задължаващи съблюдаването на основните права на човека, независимо от неговата народност и религиозна принадлежност.

У нас, у хората, които със симпатия следяхме борбата на Латвия и Естония за независимост и изразявахме подкрепа за осъществяващите се демократични преобразования, сега възниква чувство на разочарование, че във вашите страни се приемат закони, по същество дискриминиращи значителна част от населението.

Обръщаме се към вас, колеги, с призив да внесете изменения на действащите в Естония и Латвия закони за гражданството, привеждайки ги в съответствие с документите на СССЕ.

София, 12 октомври 1992 г.

С уважение,

ПОДПИСАЛИ:

Гинчо Павлов
        Минчо Минчев
        Евгени Друмев
        Червенко Крумов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ЗА УМЕРЕН ПРОГРЕС В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА (ОБНОВЕНА). Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


На 14 октомври 1992 г. в Партийния дом на Партията за умерен прогрес в рамките на закона (обновена) - Бирената партия в България бе подписано политическо споразумение между партията и неполитическия клуб "Рено - "4 коня".

Така бе създадена нова политическа формация - ЦЕНТРАЛЕН ЦЕНТЪР.

В изказване пред журналисти източник, близък до ръководствата на двете орагнизации, заяви, че нежеланието на другите политически сили да застанат в центъра и определянето им като леви, десни, североизточни и югозападни центрове води политическия живот до очевидна ексцентричност, проличаваща в изявите на политици, действителни, явни и тайни съветници.

На въпроса защо споразумението се състои от два бели листа, бе отговорено, че при експертното проучване се е оказало, че досега няма политическо споразумение ненарушено, нераздърпано от юристи, литератори и др..., което да не служи за черга, която подписалите да теглят към себе си в името на властта и щастието на страната.

С подписването на тези два празни листа политическата история на България навлезе в нов етап - на сключването на споразумения, които никой не нарушава и не може да наруши.

Двете организации, подписали споразумението, изразиха готовност да приемат и други в новата политическа формация - ЦЕНТРАЛНИЯ ЦЕНТЪР.

ЧРЕЗ СВЕТЛО ПИВО - КЪМ СВЕТЛО БЪДЕЩЕ!

София, 15 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПУПРЗ(о): Г.Гълов                       ГЛАВЕН КООРДИНАТОР: Р.Белчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩИ С РЪКОВОДИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На 13 октомври 1992 г. се състоя работна среща между представители на ръководствата Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа" и Българската социалдемократическа партия БСДП). Профсъюзът бе представляван от президента на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев и господата Олег Чулев и Бойко Пройчев, а от страна на БСДП в разговора участваха г-н Стефан Радославов - гл.секретар на БСДП, Йордан Нихризов - член на ИБ на БСДП и експерти. Срещата се проведе по взаимна договореност след продължителни предварителни консултации. Обсъждани бяха въпроси от взаимен интерес.

На същата дата се състоя и среща с работен характер на ръководствата на Обединение за социална демокрация (ОСД) и БСДП. Беше разменена информация по актуалните политИчески проблеми на страната. В разговора бяха обсъдени проблеми около взаимоотношенията на двете формации, отношенията им със синдикатите и с други политически и неполитически сили. Визирани бяха принципите, залегнали в двете алтернативи, както и бяха обсъдени възможностите за взаимни контакти, обмен на информация и подпомагане. Диалогът, в който участваха г-н Чавдар Кюранов, г-н Димитър Йончев, г-н Александър Томов, г-жа Елена Поптодорова, г-н Петър Дертлиев, г-н Стефан Радославов и др., имаше напълно коректен характер.

Договорен бе ред за поддържане на редовни контакти.

София, 13 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ВЪВ "БЕЛОВИДОВО" - ЕООД В ЗЛАТОГРАД С ИСКАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ. Документът е адресиран до Общинския съвет - Златоград, и до управителя на "Беловидово" - ЕООД - Златоград.


Искания от стачния комитет при фирмата:
1. Да се подобрят условията на труд.
2. Да се повишат заплатите според инфлационния процент.
3. Да се преустанови освобождаването на лица по чл. 328 - демократично настроени.
4. Да се върне в експлоатация незабавно ТМСИ - Пресека, инертните материали да се продават на цени не по-високи от тези на ТМС-Средногорци.
5. Незабавно да се отстранят работници и ръководители, които саботираха работата на фирмата и стимулираха 4 (четири) дневна гладна стачка, която впоследствие бе призната за незаконна.
6. Да се възстановят на фирмата незаконно раздадените парични суми - 47463,17 лв.
7. Съобразно чл. 19, ал.2 от ЗУКТС, да се потърси пълна имуществена отговорност на 17 (седемнадесет) низови ръководители и работници, които с действията си са блокирали работата на фирмата в продължение на 4 (четири) дни за всички нанесени от тях вреди и пропуснати ползи.
8. Неазабавно да се освободи от длъжност управителят на фирмата Стефан Запрянов, понеже е главният виновник за извършените престъпления и финансови трудово-правни нарушения.
9. Да се назначи за управител на фирма лице, за което Синдикална миньорска федерация (СМФ) "Подкрепа" при РСО "Родопи" - Мадан, да даде предварително писмено съгласие.
10. Да се потърси по съдебен път пълна имуществена отговорност на Стефан Запрянов за всички вреди, които е причинил на фирмата, и по негова вина за пропуснати ползи.

София, 15 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧЕН
        КОМИТЕТ: Ф. Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е приет на 22 март 1990 г. от Учредителния конгрес и е изменен и допълнен на 10 февруари 1992 Г. от Втория редовен конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа".


Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО


ДОХОДИ

Чл. 54. Доходите на конфедерацията и организациите, членуващи в нея, се набират от:
1. Членски внос.
2. Доброволни вноски, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина.
3. Доходи от имущество.
4. Доходи от културни, спортни и други дейности, включително стопанска и търговска.


ИМУЩЕСТВО

Чл. 55(1) Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" притежава движими и недвижими имущества, налични пари и ценни книжа.
(2) При необходимост Конфедерация на труда "ПОДКРЕПА" може да учредява и участва в стопански и търговски структури.


ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 56. Финансовите средства се изразходват за обезпечаване на организационната, социалната и културно-просветна дейност на конфедерацията, а също и за дейности, провеждани в съответствие с устава.


БЮДЖЕТ

Чл. 57(1) Бюджетът на конфедерацията за съответната календарна година се разработва и предлага от Изпълнителния съвет. Утвърждаването му става с решение на Конфедеративния съвет.
(2) Измененията в бюджета се извършват по реда на предходната алинея.


ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 58. Финансовата дейност се отчита периодично пред Конфедеративния съвет.


РАЗМЕР НА ОТЧИСЛЕНИЯТА

Чл. 59 (1) Размерът на отчисленията от финансовите постъпления на членовете на конфедерацията се определя от конгреса. Конфедеративният съвет в периода между два конгреса може да променя размера на отчисленията, като решението се приема с квалифицирано мнозинство, 3/4 от присъстващите на заседанието организации.
(2) Синдикалните регионални съюзи и професионалните организации (федерации, национални синдикати и съюзи) формират стачен фонд в размер, определен от конгреса.


РЕД ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ

Чл. 60. Редът и начинът за набиране, разходване и отчитане на финансовите средства се определя с наредба, утвърдена от Конфедеративния съвет.


ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 61 (1) Трудовите възнаграждения на членовете на Изпълнителния съвет се изплащат от бюджета в размер, определен от Конфедеративния съвет.
(2) Трудовите възнаграждения на назначените по щат специалисти и експерти към Изпълнителния съвет, както и хонорарите на лицата, привлечени в експертни комисии, се изплащат от бюджета в размер, определен от Изпълнителния съвет.


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 62. Разпореждане с имуществото (основни средства) на конфедерацията става с решение на Конфедеративния съвет.


СМЕТКИ В БАНКИ

Чл. 63. Конфедерацията може да разполага със сметки в банки, спестовни каси и други позволени от закона финансови институти, както и да застрахова имуществото си. Същото се отнася и до нейните колективни членове.


ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл. 64. Всички документи от имуществен характер се подписват от президента или друго упълномощено лице по решение на Изпълнителния съвет.


Г Л А В А   П Е Т А
ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ

Чл. 65 (1) Към Изпълнителния съвет, Конфедеративния съвет и ЦКРК могат при необходимост да се сформират временни или постоянни експертни комисии.
(2) Експертните комисии се създават, за да подпомагат съответните ръководни органи на конфедерацията в качеството си на съветници.
(3) Структурата на експертните комисии, принципите и формите на тяхната дейност, както и финансовата и техническа обезпеченост, се определят от Изпълнителния съвет и ЦКРК. В тези експретни комисии могат да бъдат привличани и специалисти, нечленуващи в конфедерацията.


ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 66. Конфедерацията "ПОДКРЕПА" може да разполага със собствени информационни средства. Статутът на тези информационни средства се определя от ръководните органи на конфедерацията.


Г Л А В А   Ш Е С Т А
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗБОР В РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 67 (1) В ръководните и контролните органи на Конфедерация на труда "ПОДКРЕПА", както и във всичките й структури, не могат да бъдат избирани лица, които членуват в политиките движения и партии.
(2) В органите на конфедерацията не може да се заеме едновременно повече от една изборна или една назначаема длъжност.
(3) Ръководни длъжности в органите на конфедерацията не могат да заемат лица, членове на управителни и дирекционни съвети, работодатели и техните заместници, членове на изпълнителната, съдебната и законодателната власт.


ПЪЛНОМОЩИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО УСТАВА

Чл. 68. Конфедеративният съвет има право да променя и допълва тези членове от устава ва конфедерацията, които противоречат на националното законодателство, когато такава необходимост се появи. Промяната се извършва с квалифицирано мнозинство от 2/3.


ПРОМЯНА НА СТРУКТУРИТЕ

Чл. 69. Конфедеративният съвет има право да приведе в съответствие регионалното деление на организацията с териториално-административното деление на страната, ако счете последното за целесъобразно. Промяната се извършва с квалифицирано мнозинство от 2/3.


РЕШЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 70. Всички неуредени организационни и имуществени въпроси в този устав се уреждат с решение на Конфедеративния съвет, доколкото не са регламентирани в действащото законодателство.


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 71. Конфедерацията на труда "ПОДКРЕПА" се разпуска с решение на конгреса, взето с мнозинство две трети от делегатите при явно гласуване.

Измененията и допълненията в настоящия устав са приети на Втория редовен конгрес на КТ "ПОДКРЕПА", проведен от 8 до 12 февруари 1992 г. в София.

/Пресслужба "Куриер"/


11:13:27    
19.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!