20 май 1997


София, 20 май 1997 година
Брой 38 (1734)


София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ "ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ПРИЕТО НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА (СОФИЯ, 16 МАЙ 1997 ГОДИНА)


През 1996 г. икономическата криза в Република България се задълбочи. Съюзът на демократичните сили (СДС) използва икономическите трудности, за да предизвика политическа криза.

В периода януари-февруари 1997 г. политическата криза доведе до икономически срив, в резултат на който настъпи дълбока промяна в политическата, икономическата и социалната обстановка. Развиващите се вътрешнопартийни проблеми и допуснатите слабости и недостатъци в двегодишното управление на Демократичната левица задълбочиха кризата в Българската социалистическа партия (БСП). Ръководни дейци напуснаха БСП и отказаха своята подкрепа за мнозинството. Всичко това в значителна степен предопредели резултатите от президентските и предсрочните парламентарни избори, показали силен спад на доверие към БСП и Демократичната левица. Партията беше силово изтласкана от властта, загуби позиции в политическото пространство, нанесен беше тежък удар на лявата идея за социално справедливо развитие на българското общество.

Изборният резултат до голяма степен беше повлиян и от допуснатите слабости в предизборната кампания на БСП. Независимо от извършената работа по места, в много случаи тя бе вяла и демотивирана, без силни, конкретни и достъпни за избирателите послания, и остана затворена в теснопартийни рамки. Въпреки положените усилия в хода на кампанията партията не можа да преодолее натрупаните негативи и разочарования сред своите членове, симпатизанти и избиратели, не съумя да ги убеди, че е в състояние да реши проблемите на обществото и хората.

Като обсъди резултатите от предсрочните парламентарни избори и като отчита сегашното състояние на Българската социалистическа партия, съвместното заседание на Висшия съвет на БСП и Парламентарната група на Демократичната левица

Р Е Ш И

1. Оценява резултатите от предсрочните парламентарни избори като тежка загуба за Демократичната левица.

2. Парламентарното мнозинство и изпълнителната власт са в ръцете на десните сили, които определят икономическата и социалната политика на държавата. Бедните ще стават още по-бедни, а богатите - по богати.

В тази обстановка БСП смята за свой дълг да предупреди обществото и особено неговите трудови слоеве за тежките последици от такава политика в развитието на страната и да заяви, че разумният път за излизане на България от политическата, финансовата и социалната криза е националното съгласие с по-отговорно участие на политическите сили в определяне съдбините на страната.

3. Смата, че БСП и Демократичната левица трябва да се утвърждават като националноотговорна и конструктивна опозиция. Тя ще осъществява градивна критика и ще бъде ефективен коректив на политиката и практическите действия на управляващите, но без да прави компромиси по социалната цел на реформата. Днес БСП и Демократичната левица трябва да използват всички възможности за постоянен, открит и честен диалог с обществото и всеки гражданин на Република България за възвръщане на доверието към нея. Острите икономически и социални проблеми на хората следва да заемат първостепенно място в работата на БСП. Дневният ред в живота на обществото и на отделния човек трябва да определя задачите на партията. В стратегически план това означава:
- защита на националните интереси на Република България, като по важни въпроси настоява това да стане чрез допитване до народа;
- отстояване на конституционализма, законността и правовия ред;
- съдействие за по-нататъшното реформиране на икономиката;
- безкомпромисност при социалната защита на безработните хора на наемния труд, социално слабите, пенсионерите, младежите и учащите се, интелигенцията, хората на науката, изкуството и културата;
- подкрепа и защита на местната власт в по-нататъшното развитие на местното самоуправление.

4. Определя като приоритетно в парламентарната дейност на Демократичната левица въпросите за:
- финансовата стабилизация на страната и постигането на възможно най-изгодни за нея споразумения с международните финансови институции;
- осъществяване на икономическата реформа, която да гарантира излизане от кризата, оживление и растеж на националното производство, съхранение на стопанския потенциал при поносима и справедлива социална цена;
- външнополитическа дейност, осигуряваща националаната сигурност на страната, ориентирана към европейската интеграция и осигуряваща външноикономическо сътрудничество за разширяване на традиционните и разкриване на нови пазари;
- ефективна законодателна и контролна дейност за борба с престъпността и корупцията;
- защита срещу безработицата и стимулиране създаването на нови работни места;
- държавна подкрепа и съдействие за развитие на селското стопанство, подпомагане на земеделските кооперации и частните земеделски производители;
- законодателни решения, гарантиращи конституционните права на гражданите за безплатно ползване на медицинско обслужване и образование, общодостъпност при ползването на общокултурни ценности и придобивки.

5. Преценява за необходимо БСП ускорено да продължи дейността си за своето укрепване, по-нататъшно отваряне към обществото, обновление и реформиране на основата на:
- откритост и прозрачност, обективност и съобразяване с мненията, предложенията и критичните бележки на нейните членове и симпатизанти при формирането на политиката и нейното практическо реализиране на всички равнища;
- разгръщане на широка дискусия в партията за нейните близки и далечни цели, за социалната й база, за нейното досегашно и бъдещо развитие;
- конкретни практически насоки за организационно-политическото укрепване; повишаване дееспособността на основните партийни организации (ОПО) и партийните структури на съответните територии и по основни сфери на интереси на партийните членове; решително подобряване на социалния и качествения състав и неговото подмладяване; формиране на ново отношение и разгръщане на широка дейност със синдикатите, младежките организации, обществените и гражданските формирования; нов тип кадрова политика, отговаряща на потребностите на партията на съвременния етап; подобряване взаимодействието на партийните структури с представителите на БСП в органите на местната власт.

Рязко променената обстановка в страната определя националната отговорност на БСП като основна и водеща опозиционна партия да бъде инициатор и да работи активно за обединяване на левите сили, за да защити развитието на Република България като демократична, правова и социална държава.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАЩАТА СЕ В СОФИЯ НАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ


Провеждането на така наречената Национална християнска конференция в НДК предизвиква нашата тревога. В този труден за България момент от особено значение е да имаме единна и силна Българска православна църква (БПЦ).

Поредната евангелизация е потенциална заплаха не само за традиционната българска религия, но и за националната ни сигурност. Българското законодателство трябва да предвиди по-строг, международно съгласуван контрол върху източниците на финансиране на подобни организации. Бяхме свидетели как на последните парламентарни избори религиозни общности се включиха в тях с политически цели. Това беше в разрез с Конституцията.

Грижата за децата ни, приканвани от различни секти да се откъсват от действителността и родителския контрол, ни задължава да бъдем по-категорични в действията си.

Ние ще подкрепим усилията на всички организации и институции в защита на нашите деца и утвърждаваните от БПЦ ценности.

София, 15 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ ДО ПОСЛАНИКА НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ ЛЕОНИД КЕРЕСТЕДЖИЯНЦ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОЕЖА НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "БЕЛЕНЕ"


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Българската зелена федерация оценява като недопустима намеса във вътрешните работи на България Вашата активност в последно време, целяща пропагандиране и оказване на натиск върху официалните български власти с цел да се продължи строителството на АЕЦ "Белене". Ние смятаме, и в това отношение се позоваваме на експертизите на Българската академия на науките (БАН) и на други компетентни организации, че строителството на нова атомна централа е неуместно както от екологично и социално-икономическо гледище, така и от гледище на националната сигурност на България.

Прави впечатление, че ни се лансира развитие на ядрената енергетика с руски технологии, при положение че енергийната концепция на самата Русия не предвижда строителство на нови атомни електростанции. Съвсем прозрачно е желанието да бъде лансирана ненужна вече технология, а енергетиката на България и нейната национална сигурност да бъдат обвързани с чужди интереси. Подобни тенденции не могат да бъдат окачествени другояче освен като имперски и по тази причина българските зелени няма да допуснат строителството на нови атомни централи, независимо от въздействието на която и да е велика сила.

В същото време Ви уверяваме, господин посланик, че Българската зелена федерация е искрено загрижена за развитието на традиционната дружба между руския и българския народ. Точно по тази причина Ви обръщаме внимание, че огромното икономическо бреме, с което е свързана атомната енергетика, и уронването на националната сигурност на България заплашват един ден общественото настроение у нас да се обърне против Русия.

Далеч по-перспективно и от икономическа, и от политическа гледна точка е сътрудничеството между България и Русия в областта на газовата енергетика и модернизацията на съществуващите конвенционални енергоизточници, например ТЕЦ "Марица-изток", която впрочем е рожба на българо-руската дружба. В тази насока действително има широко място за взаимноизгодно сътрудничество.

София, 14 май 1997 г.

Председател:

ВЛАДИМИР СОТИРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ", НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ И ДО ПОСЛАНИЧКАТА НА САЩ В БЪЛГАРИЯ ЕЙВИС БОУЛЪН ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНА В СОфИЯ ПРЕЗ МАЙ 1997 ГОДИНА ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА КОНфЕРЕНИЦЯ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ,

Вчера вечерта, на 13 май 1997 година, в зала 3 на НДК към 19.15 часа започна първата по рода си за тази година християнска евангелска конференция, на която е бил поканен да присъства американският гражданин и евангелски пастор от Съединените щати г-н Роналд Шамбак, който трябваше да открие конференцията. Всички присъстващи в залата останаха изумени от неколцината младежи - членове на младежката организация на ВМРО, която партия влиза в състава на Обединените демократични сили (ОДС), от дръзкото държане на тези млади хора, които, развявайки българския трибагреник и знамето на Вътрешната македонска революционна организация /ВМРО/, изпълняваха политическа поръчка на определени хора. На практика те провокираха за известно време известния в Америка евангелски пастор г-н Шамбак. Проблеми също така създадоха и студенти от Богословския факултет, утрешните богоучители на нас и на нашите деца.

Реализацията на тази идея от двете съществени групи не можа да бъде осъществена поради намесата на българската полиция.

Изводът е ясен от по-ясен - трябва да се спре евангелизацията в страната, но как?!? "Невидимите" представители на идеята и идеолозите на подобни хрумвания са само химера както в средите на ВМРО, така и в Българската православна църква (БПЦ), че видите ли, с провокационни действия ние ще успеем - но как? Преди разделихте Съюза на демократичните сили (СДС) на доносници и "честни", разцепихте и Светия синод, сега търсите врага в редиците на евангелистите, утре - в партиите от "група Б".

Господа висши управляващи! Така не може повече да продължава. Нужен е друг подход, вие, господа, като че ли забравихте, че съществува Хартата за правата на човека, а това не отрича и избора на вяра.

Господа висши, с такива действия до Сибир пътят е дълъг, но безславен.

Ето затова ние, горевизираните партии, остро осъждаме подобни провокации, които по този начин омаскаряват и народа ни, и родината.

София, 15 май 1997 година

За Съюз "Справедливост":
МИЛЧО ПОПОВ

За Българска лига за защита правата на човека и гражданина:
ИВАН ГЕОРГИЕВ

За Демократическа партия в България:
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА КЪМ СЕКРЕТАРИАТА НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ "БАЛКАН"


Пресслужбата на цар Симеон опровергава категорично тиражираните в днешната преса твърдения на агенция "Балкан", че "Н.В. Симеон Втори е поискал всички монархисти да се обединят повторно, но отделно от Федерация "Царство България", да се оттеглят от Обединението за национално спасение (ОНС) и да работят за свикването на Велико Народно събрание".

Намираме за некоректно и нелепо да се поднасят на читателите несъществуващи идеи и мнения от името на Негово Величество.

Използваме случая да съобщим, че пресслужбата откри рубрика със заглавие "Опровержение на деня", в която ще се изобличават твърде зачестилите напоследък спекулации с името на цар Симеон.

София, 14 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТРИТЕ НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА ТРАНСПОРТА ПО ВЪПРОСА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Днес, 7 май 1997 година, се проведе разширено заседание на Столичния съвет на Съюза на пенсионерите в България (СПБ) заедно с всичките 24 районни съвети на СПБ в столицата.

Съвещанието анализира икономическото състояние на пенсионерите и взе следните решения:

1. Да пожелаем на всички депутати, от всички парламентарни групи, на президента и на Министерския съвет през мандата на 38-ото Народно събрание ползотворна, хуманна и социална дейност, благоприятна за целия български народ, включително и за пенсионерите, които са около 2 400 000 души.

2. Съвещанието, след съпоставяне на получаваната най-ниска и най-висока /тавана/ пенсия, установи, че като приход пенсията е недостатъчна само за храна. Пенсионерите са обречени на глад, мизерия и самоубийства.

Има една малка част пенсионери, получили от реституцията, и бизнесмени, за които пенсията няма значение за съществуването им.

3. Неправилно от началото на годината с повишение курса на долара цените на всички хранителни продукти, отопление, ток, телефонен абонамент, вода, лекарства, БДЖ, автобусен транспорт и други растяха поголовно всеки ден. Пенсиите оставаха същите.

За месец март 1997 година бяха увеличени пенсиите с 10 000 лева, но: автоматично се увеличи цената на хляба от 230 лева на 600 лева, другите цени - също.

За сравненние вземаме най-високата пенсия от 8764 лева плюс 10 000 лева, равно на 18 764 лева. Сума, достатъчна да се купят 31 хляба по 600 лева прави, 18 600 лева - за нищо друго няма пари.

За месец април се увеличиха с 20 000 лева, достатъчни само за хляб и мляко. За друго няма пари.

За месец май ще получим ниска пенсия 24 040 лв,. средна - 41 351, висока - 52 120 лева, представляващо по 5 основни пенсии плюс 10 000 лева.

Обществеността, след като разбра за тези цифри, остана с впечатление, че пенсионерите ще бъдат добре. Ние също се зарадвахме, но се оказа, че това е цифрова измама.

Това би било добре, ако цените на продуктите и услугите остават същите. За съжаление цената на тока от 13 става 64 лв., отоплението от 7-8000 става 30-35-40 000 лв., такса телефон - от 43 на 1050 лв., писмо - от 15 на 150 лв., бензин - до 1000 лв., вода - от 15 на 150 лв. Оттук се увеличиха и всички цени. Да не говорим за лекарствата, за които всеки пенсионер трябва да дава хиляди левове.

На практика се оказа, че получаваме 1-ца, а разходите са 5-ца. Положителната наука математика е доказала, че от 1 да извадиш 5 е равно на минус 4. На всеки му става ясно, че при този минус ние сме обречени и социално слаби.

Пенсионерите, които сме работили по 30-40-50 и повече години и сме допринесли много за тази държава, която от своя страна е внасяла за всеки от нас обществено осигуряване, здравно осигуряване, не можем да бъдем подложени на такова непоносимо икономическо положение - да не можем най-скромно да се нахраним, да не можем да си платим битовите услуги, да не говорим, че сме лишени от духовна култура, балнео- и курортно лечение и други. Това е срамно и обидно.

4. Тази аномалия дойде от това, че се въведоха в нашата страна европейски пазарни цени за всичко, но заплатите и пенсиите не са европейски.

5. Съвещанието избра и упълномощи 7-членна комисия с отговорен ръководител Сава Гърбузанов, която да внесе в Народното събрание, парламентарните групи и министерствата нашите най-скромни, но реални искания, одобрени от всички делегати. Да се срещне с членовете на парламентарната социална комисия и да защитава интересите на пенсионерите.

Молим да приемете следните реални, скромни искания:

1. Реалната пенсия да не се дава глобално, а да съответства за покриване на най-скромните, но жизненонеобходими разходи, за храна, битови нужди и др. по реалните цени.
а. от медицински изследвания е установено, че необходимите количества хранителни продукти, изчислени по сегашните цени на човек за 1 месец без каквито и да е охолства, възлизат на 72 000 лева;
6. за битови нужди - ток, отопление, вода, телефонни и пощенски услуги - около 40 000 лева;
в. за лекарства - от 3000 до 15-20 000 лева;
г. за транспортни, културно-битови, курортно лечение, облекло и други няма пари и не ги включваме.

За посочените по-горе разходи са необходими 120 000 лева, които са под жизнения минимум, но приближени до оцеляването ни. Ако цените се увеличат, тогава пенсията не може да покрие разходите и е необходимо да се изплащат компенсации върху основната пенсия.

2. На самотните пенсионери и децата пенсионери - пълни сираци, да им се увеличат пенсиите с над 50%, за да си покрият разходите по битовите услуги.

3. Запазване на безплатното медицинско обслужване, зъболечение, балнеолечение, безплатните лекарства и тези с 50% намаление.

Съгласно Конституцията на Република България държавата осигурява безплатното медицинско обслужване и зъболечение на целия български народ, включително и на пенсионерите. За щастие на българския народ от пенсионния фонд, самооблагането и с личния труд се построиха болници, поликлиники и здравпунктове във всички населени места.

България е на първо място в света по отношение на безплатното лечение, и то от висококвалифицирани лекари, прославили се в света, но и те, онеправдани като пенсионерите, с чест и достойнство изпълняват Хипократовата си клетва.

За съжаление някои личности искат да ликвидират безплатното лечение. Всяка държава в света има държавни, ведомствени и фондови болници за безплатно лечение. Имат и частни болници и клиники със семейни лекари срещу заплащане. Сега в САЩ президентът Бил Клинтън въвежда безплатното лечение, а ние в България го премахваме.

Ние настояваме да се запазят всички държавни болници, поликлиники и здравни пунктове в цялата страна с безплатно лечение. На лекарите, които желаят частна практика, да им се разреши да си построят нови болници и поликлиники. Пенсионерите нямат пари за платено лечение!

4. Осигуряване на 50% намаление за пенсионерите за междуселищния автобусен и воден транспорт в страната. С поскъпването на бензина и нафтата цените на билетите станаха непосилни за работещите, а за пенсионерите - невъзможно високи. Един пенсионер от село не може да отиде до общинския, регионалния или областния град или до съседното село за преглед, лекарства, документи и др., защото трябва да заплати от 300 до 4-5000 лева за превоз.

Молим Министерството на транспорта и Съюза на частните автопревозвачи да коригират тарифата за 50% намаление за пенсионерите за автобусния транспорт.

Уважаеми господа,
От посочените по-горе данни става ясно, че когато Националната електрическа компания, Топлофикация, телефонно-пощенските услуги, ВиК, транспорт повишават безогледно цените си, тогава и три пенсии няма да стигнат за тях само. Отговорете ни - откъде пари за ядене и лекарства, да не говорим за платено лечение, или по-лошото - да нямаш пари за погребение на близкия си!

Уважаеми господа,
Ние се обръщаме към вас не от каприз, а да ви изложим самата реална действителност, при която се намираме - глад и мизерия! Ние отдавна сме забравили какво е курорт, театър, екскурзия, посещение на роднини, да купим подарък за внуците си, да влезем в сладкарница за боза. Това състояние, в което се намираме, е довело много пенсионери до отчаяние.

Ето защо се налага в най-скоро време проектозаконът за пенсиите да стане достояние до пенсионерите, за да си кажем и ние мнението, тъй като засега сме ощетени. Новият закон трябва да актуализира и осъвремени старите пенсии със сегашните на съответните длъжности. Да се премахне "таванът" и да се приложи индивидуалният коефициент за всички прослужени години. Покупателната стойност на старите пенсии, сравнени със сегашните, е около 1 към 1600.

Уважаеми господа,
Преди изборите всички кандидати от всички партии реално коментираха плачевното състояние, при което се намират пенсионерите. Сега сме още по-зле.

От социологическите проучвания, излъчени по телевизията, ние, пенсионерите, сме гласували както следва: 46% за Обединените демократични сили, 32% за Демократичната левица и 22% за други партии. Пенсионерите очакват, че 38-ото Народно събрание ще изпълни своите задължения към реалните ни законни искания. Това са искания за реални пенсии, които да покрият скромните ни покупателни нужди, безплатно лечение и транспорт.

За правилното решение на проблемите ни ще помогнат личните контакти с комисията по социалните въпроси към Народното събрание.
Ние, пенсионерите, имаме нужда от един културен, мирен и спокоен живот.

София, 7 май 1997 г.

Председател на Столичния съвет на СПБ:

ФИЛИП ГЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОВЕДЕН ТРЕТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС


На 9 и 10 май 1997 г. в Китен се проведе Трети редовен конгрес на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към Конфедерацията на независимите синдикати в България (ФСЗ към КНСБ). Преизбрано бе ръководството на федерацията с председател д-р Иван Кокалов и заместник-председател д-р Красимир Христов.

Конгресът обсъди и прие стратегията на ФСЗ за следващите четири години. Заявено бе твърдото становище за спешна реформа в здравеопазването.

Всеки опит за несъобразени със здравната реформа съкращения, продиктувани единствено от финансови причини, ще срещне твърдия отпор на синдикатите. Само в диалог с тях трябва да бъдат решавани всички социални проблеми и съкращения.

Няма да допуснем Отрасловият съвет за социално сътрудничество да бъде превърнат в параван за личностни и политически амбиции.

На конгреса бе решено да се стартира натрупването на синдикален фонд за социално подпомагане при безработица, заболявания, квалификация и други осигурителни рискове.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ "ОТБРАНА" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИЯ В ПОДЧИНЕНОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДКАЗАРМЕНА ПОДГОТОВКА. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


В системата на Министерството на отбраната (МО) е обособено Управление за предказармена подготовка на младежта (УППМ). Държавата субсидира само това, което е необходимо за подготовката на младежите в казармата, а управлението за подготовка на младежта си докарва още приходи от стопанска дейност.

В системата работят и кадрови военнослужещи. Военните служители работят с трудови договори по Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС).

В системата на Министерството на отбраната действа колективен трудов договор (КТД), който засяга и военните служители на[?] от Управлението за предказармена подготовка на младежта.

Ръководството на Управлението не желае да спазва ЗОВС, Кодекса на труда и КТД на МО.

Под претекст, че това е военна система, началникът на УППМ генерал-майор Борис Вакавлиев и преките му заместници насърчават нарушенията на законите и с действията си ощетяват военните служители, като ги лишават от полагащите им се социални придобивки, предвидени в договор на МО - порцион, добавка към заплатата за работа в МО, както и пътни пари веднъж в годината по време на отпуск.

В стопанската дейност ръководството на УППМ не създава условия за работа и печалба, така нашите колеги не получават заплати.

В същото време административното ръководство получава пълни възнаграждения и нехае за тези, които заработват и техните заплати.

Престъпно е и отношението към техническото състояние на автомобили, сервизни помещения, гаражи и други съоръжения. Инструкторите с години не получават резервни части - те поддържат автомобилите със собствени средства. В същото време ръковоството пази в тайна нормативните документи за техническото състояние на автомобилите. Извинението на генерал-майор Вакавлиев е, че не достигат средства.

При този недостиг и липса на средства бе изграден ресторант "Фрегата" в Панчарево. Десетки служители и работници получават прилични заплати само за присъствие.

На нашите въпроси и предложения за социален диалог се отговаря с административни заплахи, уволнения и дори побой.

За тези нарушения ние сигнализирахме нееднократно в инспектората на МО, Министерството на отбраната и други контролни органи, но оставаме с впечатлението, че ръководството на МО през тези години насърчава незаконните действия на генерал Вакавлиев и ръководството на МО.

Уважаеми дами и господа,
Чрез вас ние се обръщаме към тези, които ни управляват, да спрат безобразията, да се накажат виновните и да се възстанови достойнството на военните служители и работниците от УППМ.

София, 9 май 1997 г.

Председател на НС "Отбрана":

ТОДОР ВОДЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КЛУБ "БУРГАС" КЪМ СДРУЖЕНИЕ "СЕМЕЙСТВО" ДО СЪПРУГИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА НА МОРЯЦИТЕ - КРЕДИТОРИ И СЛУЖИТЕЛИ НА "ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ" ЕООД КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТЕФАН СОФИЯНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ" И "РИБНО СТОПАНСТВО". Документът е адресиран и до български и чуждестранни средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Вече 6 години семействата ни живеят в оскъдица и нищета, подложени на безчинствата на разноцветни псевдосиндикални лидери и разни консервирали се във времето държавни бюрократи.

Бившите-настоящи управници на СО "Рибно стопанство" и "Океански риболов", считайки, че държавата е тяхна собственост, а ние сме обречени за техни роби, правеха и правят всичко, за да не престават да ни грабят - нас и държавата ни (доколкото е останала недооглозгана). Подиграха се с нашите съпрузи - моряци, като ги изпозваха за щит на собствените си престъпления и грабеж, ненаказани от 80-те години насам. Хвърлиха ги в най-различни синдикални игрички: стачки на пристанището и др. Обещаваха им (ни), че след всяка поредна такава изява ще получат заплатите си. Резултатите от всички изброени акции обаче не донесоха пари и хляб в домовете ни. Напротив. Започнахфме да установяваме, че след всяка изява липсва нещо: ту някой кораб, ту "Океански риболов" сключва сделка, от която като държавно ООД не получава пари, а само натрупва дългове и търпи загуби. А моряшките заплати така и остават неизплатени от 1991 г. и към момента са в размер на около 5 000 000 щатски долара.

Преди известно време с облекчение разбрахме от пресата, че служебното правителство е намерило най-доброто и дългоочаквано за нас решение за защита на интересите ни: оздравяването и стабилизирането на "Океански риолов" ЕООД при запазване на работните места на съпрузите ни, създаване на консорциум между държавата и три български частни фирми за оздравяването без приватизация на това българско предприятие.

Вместо да се изпълни решението на Министерския съвет от 3 май 1997 г. и на Колегиума на Министерството на земеделието и хранителлната промишленост (МЗХП) от 22 април 1997 г., заместник-министърът на МЗХП Рангелов (може би не без знанието на министър Румен Христов), игнорира държавата при решаването на проблема и предоставя съдбата на "Океански риболов" ЕООД в ръцете и на съвестта на Констатин Патранесков - негов ликвидатор, което е грубо нарушение на закона. Нещо повече - този Патранесков в качеството си на ликвидатор преди новата 1997 г. съзнателно създава и осъществява правна схема за данъчна задлъжнялост и несъстоятелност на "Океански риболов" ЕООД, за да разпродаде 4-те етажа от административната му сграда на Петко Русинов и сие.

За да се заметат окончателно следите от досегашните злоупотреби, отсега нататък ще се цели внушаване на ново решение на служебния кабинет или на правителството на новото реформаторско мнозинство: стопанисването, управлението и разпореждането с тази държавна собственост да се "прехвърли" от МЗХП в Министерството на промишлеността или в Министерството на транспорта, което вече е правено веднъж през 1994 г. при едно предишно служебно правителство.

Така не се постига решаването на нашите жизненоважни проблеми, а се осъществява фактическото узаконяване на може би вече отдавна направената противозаконна приватизация на цял отрасъл от стопанството на България. Тогава остава само да се грабне това хубаво парче от баницата чрез:

- ликвидация на фирмата и отделянето й от пристанищния комплекс като носител на лесни, изключително големи и главното - неконтролириуеми печалби от тази фирма;

- закриване на риболовния и хладилно-транспортния флот като трудоемка дейност;

- съкращаване на целия персонал;

- разиграване на най-малко два сценария:

Първи: създаване на едно ново дружество с участието на Пристанищен комплекс - Бургас, което би намалило значимоста на "Океански риболов" и би размило отговорността на досегашното управление, или

Втори: разпродаване на всички активи, като се ликвидира предприятието (те не искат да го оздравяват) "Океански риболов" ЕООД.

Пристанището не може да се разпродаде, тъй като е публична държавна собственост и управлението и разпореждането с него е под закрилата на Закона за концесиите (т.е. за това би следвало да има решение на Народното събрание).

И в двата случая не се предвижда нашите семейства да вземат парите си, тъй като при концесия парите отиват в държавата.

За да се защитим и да отстоим имуществените си права, очевидно в следващите дни ще следва да предоставим на средствата за информация ревизионните актове за щети за над 13 000 000 щатски долара, нанесени на СО "Рибно стопанство" и "Океански риболов" от бившите и настоящите му управници в лицето на Петко Русинов (сега завладял част от територията и бизнеса на "Океански риболов" ЕООД, и съдружник на Константин Патранесков - днешен ликвидатор на "Океански риболов" ЕООД) и др., за които Бургас шушука, че имат забрана за пътуване в чужбина. Тези ревезионни актове вече са предоставяни безрезултатно на органите на държавната администрация и съдебната власт от 1990 г. насам от лидерите на Моряшки синдикат - Бургас Пламен Симов и лидера на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Дичо Чакъров.

Обръщаме се към вас за помощ и съдействие след 6-годишно чакане да получим парите си, изкарани с много труд и лишения в открито море, далеч от дом, деца и родина.

Да не допускаме приетото решение на служебния кабинет да се опорочи и така да се унищожи "Океански риболов" ЕООД като печеливш отрасъл от стопанството ни!

Бургас, 14 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 17 май 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Нина Гаврилова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.