20 септември 1991

София, 20 септември 1991 година
        Брой 185 (460)

Ръководител Пресслужба Куриер"

Стефан Господинов


София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТИЧНОТО ПОКАЧВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ.


В условията на прехода към пазарна икономика се появи застрашаващ гражданския мир социален феномен - безработицата. Сегашното й състояние, както и перспективите са изключително тревожни. За периода декември 1990 г. - септември 1991 г. безработицата е нараснала над 6 пъти и сега безработните възлизат на повече от 320 хиляди. Тревожен е фактът, че съотношението на безработните спрямо заетите в страната е вече 8,5 % и с това според нас бе премината критичната граница.

Голяма част от регистрираните безработни вече не получават или изобщо не са получавали помощи и обезщетения.

Най-силно засегнатите социални слоеве са младежите до 30-годишна възраст, специалистите с висше образование и жените, които съставляват 60 % от всички регистрирани безработни.

Наред с обективните фактори като разпадането на старите структури на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), загубата на редица пазари, недостига на суровини, на материали и финансови ресурси, очевадно са налице и субективни причини. Липсата на ясни концепции на икономическия екип на сегашното правителство за перспективите на развитие на икономиката ни, недостатъчно умелото провеждане на монетарната и забавянето на структурната реформа в решаваща степен повлияха на неконтролируемото нарастване на безработицата. Непоносимо високите лихвени проценти и данъци доведоха до изключителна стагнация на националната ни икономика. Редица предприятия, държавни и частни фирми са пред фалит или в принудителен неплатен отпуск.

Великото народно събрание също не успя да приеме важни закони за социалната защита на трудовите хора.

Справедливите искания на акцията на Конфедерацията на независимите синдикати в България за солидарност и в защита на безработните отговарят на позицията на БСП за необходимостта от широки социални гаранции за трудещите се при осъществяване на радикалната икономическа реформа.

Наша беше инициативата за приемане от Великото народно събрание на решение, с което не се разрешава съкращаването на самотни родители или на родител, чиито съпруг или съпруга вече са съкратени и семейството би било лишено от всякакви доходи.

В предизборната си платформа БСП сочи реална алтернатива за решаването на този изключително остър проблем в следните направления:

- установяване праг на допустимата безработица;
- стимулиране на производството;
- законодателно стимулиране и данъчни облекчения за фирмите, които разкриват нови работни места;
- създаване на съвременен регулиран пазар на работната сила и приемане на социална програма за квалификация и преквалификация;
- въвеждане на специални социални защитни мерки за младежите, младите и многодетните семейства, за жените.

Ние подкрепяме синдикалните искания на КНСБ новият парламент да приеме приоритетно законите за заетостта, социалното осигуряване и новия Кодекс на труда, както и за разработване от бъдещото правителство на регионални и отраслови програми за разкриване на нови работни места.

В България няма излишни хора!

София, 19 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП), ОТПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО НА 17 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


СКЪПИ БЪЛГАРСКИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

В навечерието сме на нови избори. Вместо обещаните от така наречените "основни" политически сили "сполука" и "демокрация" народът ни бе обречен на глад и мизерия, а икономическата катастрофа придоби чудовищни измерения. Инфлацията и анархията развихриха спекулата и престъпността, изостриха демографската криза. Шири се национален нихилизъм, потъпкано е достойнството на българина, разединява се българската нация.

Българската национално-радикална партия (БНРП), в чиято бюлетина са включени и кандидатите на Българската християндемократическа партия (център) на отец Георги Гелеменов, досега нямаха достъп до радиото и телевизията. Предоставеното им предизборно телевизионно време е символично, затова можем само да кажем, че сме за:

- национално обединение и единство на всички българи от Мизия, Тракия и Македония, за тяхната независимост и благополучие;
- независима външна политика и равноправни взаимоотношения с всички държави;
- издигане на националната гордост и самочувствие на българския народ, като един от най-достойните в Европа;
- изселническа спогодба за всички с чуждо национално самосъзнание, които не желаят да признаят българските закони; против тяхното участие в парламента и политическия живот на страната;
- завръщане на всички желаещи българи в Отечеството, забравени досега от тоталитарните режими;
- запазване чистотата на българското училище и против въвеждането в него на езика на петвековния ни поробител, тъй като България е еднонационална държава с един народ и един език - българския;
- възраждане и развитие на българското национално самосъзнание, на традиционните национални ценности и християнски добродетели чрез Българската православна църква;
- за търсене на отговорност от виновниците за националната катастрофа и обслужващите проникването на пантюркизма в страната;
- за прилагане на максимата: "Добро е само това, което е добро за България!";
- за модерно въоръжена, професионално обучена армия - сигурен гарант за целостта на поне това парче земя, което е останало от великата българска държава.
- за защита живота, сигурността, собствеността и достойнството на българските граждани от действена полиция, гарантираща съблюдаването на обществения ред;
- за модерен социален пазарен ред, равнопоставящ труда и капитала и отричащ като несъвместими с християнската нравственост неморалното богатство и крайната бедност;
- за овладяване на инфлацията, за икономически растеж при стабилен лев и стабилни цени, гарантиращи покупателната сила на доходите и спестяванията;
- за предоставяне на капитал и равни шансове на всеки българин при приватизацията и съхраняване на националното индустриално богатство;
- за връщане на земята и националните обекти на законните им собственици и техните наследници;
- за държавно регулиране на пазара със средствата на икономическата политика и провеждане при необходимост на обмяна на парите в съотношение 1:1;
- за работно място - достойно заплащане, а за пенсионерите - висока социална сигурност;
- за бързи мерки против демографската криза чрез осигуряване на жилища и нормален жизнен стандарт на многодетните български семейства.

Ние сме против действията на правителството, тласкащи страната към турска икономическа зависимост чрез високите лихвени проценти и съзнателното разгромяване на националната индустрия под маската на демонополизация.

Попречено ни бе да регистрираме коалиция с християндемократите. Затова заедно с тях излизаме с бюлетината на БНРП - бяла с една зелена ивица.

Бялата бюлетина с една зелена ивица е гаранция, че гласувате за личности и професионалисти, способни да служат достойно на България.

Бялата бюлетина с една зелена ивица е гаранция, че за ликвидирането на античовешката насилствено-комунистическа идеология Вие разчитате на единствената в Източна Европа партия - член на Европейския националистически съюз.

Бялата бюлетина с една зелена ивица е гаранция, че ще се проведе свободен и демократичен референдум за формата на управление на държавата (република или монархия) и ще бъде зачетена безапелационно народната воля.

Бялата бюлетина с една зелена ивица ни позволява, по примера на цивилизованата страна, наричаща се гордо "Велика Британия", и ние с достойнство да кажем: "Необходими са всенародното усилия и единство, за да блесне отново пълното достолепие на Велика България."

Гласувайки за Българската национално-радикална партия, Вие гласувате за спасението на Вашите семейства от глад и нищета, за спасението наБългария.

Да живее България!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ - РАВНО НА ДЕМОКРАЦИЯ" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС).


- Законност, демокрация, прогрес!
- Международните договорености за правата на човека - еталон за равнопоставеност на всички български граждани!
- Да превърнем България в Швейцария на Балканите!


I. ДЕМОКРАЦИЯ, НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС, НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Родината ни е изправена пред изключително съдбовен избор: дали да продължи по пътя на комунистическия тоталитаризъм, или, захвърляйки го в задния двор на историята, веднъж завинаги да тръгне към радикална демократизация на обществото и държавата и да създаде условия за изграждане на свободно демократично общество от свободни и равноправни български граждани.

Движението за права и свободи (ДПС) избира пътя на свободното гражданско общество с гарантирани права и свободи на всички български поданици.

И този избор е окончателен.

Призракът на комунизма създаде лишения, несигурност, терор и време разделно за различните народи, вследствие на което страната ни е изправена пред поредната национална катастрофа. ДПС е за спасяване на страната от всички възможни превъплъщения на комунизма, а следователно и за гарантирането на безусловното и необратимо демократизиране на държавните, стопанските и обществено-политическите структури на Република България.

Ние изхождаме от принципното становище, че демокрацията необходимо предполага задължително спазване и защита на правата и свободите на всички български граждани, в т.ч. на малцинствата и на културно-религиозните общности.

В случая особено важно е да се гарантират не формалните права и свободи, а да се създадат условия за активна равнопоставеност пред закона на всички български граждани. Не декларативно приети права и свободи на гражданите - поданици, изпълнители, потребители, а реална равнопоставеност при участието в законодателната дейност, държавното управление и правораздаването. Това е единственото условие за материализирането на принципа на равенството в свободното гражданско общество.

Винаги, когато има политическа опасност за властта на комунизма, изкуствено се повдига и подклажда т.нар. национален въпрос.

За ДПС националният въпрос се свежда до реалното спазване на правата и свободите на всички български граждани, включително и на гражданите, принадлежащи към различните малцинства. През последните десетилетия Република България стана символ на грубо нарушаване правата на човека и на малцинствата в Европа. Това доведе до създаване на междуетническо напрежение в страната, както и до международната политическа и икономическа изолация на Република България.

Първата стъпка за реалното решаване на т.нар. национален въпрос е гарантирането на свободата и равенството на всички български граждани.

ДПС е за гарантиране на суверенитета, териториалната цялост и националната сигурност чрез реалното гарантиране на правата и свободите на човека и малцинствата в страната. Единствената вътрешна гаранция за сигурността и стабилното развитие на страната е необратимата демократизация със задължителното спазване на международните договорености за правата на човека, които са еталон за равнопоставеност на всички български граждани.

В Република България всичко това може да бъде постигнато чрез цивилизовано и демократично разрешаване на националния въпрос.

Националният въпрос не се свежда само до междуетнически отношения. Стратегията за цялостното решаване на националния въпрос е гаранция за необратимостта на демократичните промени у нас:

- въвеждането и утвърждаването на пазарната икономика;
- преразглеждане на приоритетите на външната политика;
- постигане на национално съгласие;
- равнопоставеност на културата на отделните етнически и религиозно-културни общности.

ДПС счита, че всички етнокултурни и религиозни малцинства еднакво ще допринесат за развитието и обогатяването на общонационалната култура със своята самобитна култура.

ДПС счита, че настоящата конституция не гарантира правата на лицата, принадлежащи към етническите, религиозните и културните общности. ДПС с участието си в предстоящото Народно събрание ще пледира за допълнения и изменения на някои конституционни текстове, за да бъдат те в унисон с международните договорености, третиращи правата на общностите в Европа.

Националният въпрос в своята всеобхватност засяга съдбата и историческите корени на българските малцинства, пръснати по света, отнася се до всеки български гражданин извън пределите на родината. Пътят за решаването му в бъдещето е неразривно свързан с провеждането на национална политика, ориентирана към приобщаването на българските малцинствени групи към майка България и същевременно равнопоставено обърната към другите етнически малцинства в състава на българския народ.

ДПС е за радикална деполитизация на армията, полицията и Националната служба за защита на конституцията:

- за компетентна и лоялна полиция;
- за създаване на условия за превръщането на българската армия в професионална.

ДПС е за равнопоставено участие на всички български граждани в българската армия и в полицията:

- на български граждани, чиято съвест и религиозни убеждения изключват носенето на оръжие, да се предложи алтернативна гражданска служба.

ДПС е за стабилна и последователна външна политика на Република България по отношение на нейните съседи. Политическата стабилност на Балканите е предпоставка за общоевропейската сигурност.

ДПС счита, че са налице всички необходими условия за придобиване от Република България на статут на неутрална и необвързана държава със задължителна гаранция на Великите сили и ООН, както и чрез подписване на двустранни и многостранни договори за приятелство и сътрудничество с балканските и с другите европейски страни.

ДПС е за по-скорошното включване на България във всички европейски политически, икономически и финансови структури.

Като една неутрална, просперираща, демократична и правова държава Република България ще се доближи плътно до развитите европейски страни, придобивайки статута на Швейцария на Балканите.


ІІ. ЗА МИРЕН, БАЛАНСИРАН И СТАБИЛЕН ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Единственият изход от кризата е осъществяването на ускорен преход към съвременно пазарно стопанство. Необратимият преход към пазарна икономика е основа за смяната на системата и за развитието на политическата и социалната демокрация. В този контекст ДПС непоколебимо ще отстоява прилагането на принципите на съвременната пазарна икономика, а не на стихиен и саморегулиращ се пазар, свързан с ненаситен стремеж към спекулативна печалба и безогледна експлоатация на изпаднали в безизходност хора.

ДПС е за твърдо насочване на политиката в страната към изграждането на пазарна икономика, осигуряваща защита на предприемчивите и на социалнослабите.

Последователното провеждане на икономическата реформа за развитието на пазарната икономика няма алтернативи.

Пазарната реформа е единственият път за овладяване и ограничаване развитието на кризисните процеси в стопанския живот на страната. На сегашния етап - при осъществяването на мерките и етапите на антикризисната програма - е необходимо реформата да съсредоточи своите усилия за преодоляване на тревожния спад в производството на стоки и услуги. Увеличаването на производството и предлагането на стоки и услуги може да се постигне само чрез провеждането на целенасочена държавна политика за тяхното подпомагане. В тази насока следва да се ускорят провеждането на структурните промени в икономиката и по-нататъшното ориентиране на фирмите и на другите организации към външните пазари.

Крайъглен камък в изграждането на пазарна икономика е отношението към собствеността. Ние сме за свещена и неприкосновена частна собственост. Частната собственост е основа на свободата и предприемчивостта на гражданите и същностен елемент на кооперативната и акционерната собственост. В условията на преобладаващото и смазващо влияние на държавната собственост върху икономиката на страната частната собственост се нуждае от особена закрила и постоянна грижа от страна на правителството.

ДПС е за неотложно приемане от Народното събрание на закони за връщането на национализираната и одържавена собственост и за ускорена приватизация на държавното и общинското имущество, включително и за връщането на одържавената кооперативна собственост на реалните им собственици. Твърдо сме на позицията, че преди да се раздаде общото, трябва да се върне взетото по насилствен начин и тази поредност е задължителна.

По отношение на дребната и средната собственост да се извърши физическо възмездяване, т.е. да бъдат върнати жилища, магазини, малки предприятия, тухларни, мандри и др. При това положение без значителни инвестиции ще се разкрият допълнителни работни места и ще се задоволят насъщни потребности на населението.

Социално и икономически е справедливо в процеса на извършването на приватизацията да се предоставят на всички български граждани, живеещи в страната, безплатни приватизационни бонове. При разпределението на боновете е необходимо да се имат предвид не само възрастта, но и трудовият стаж на всеки гражданин, който в известна степен отчита личния принос в създаването на общото национално богатство.

Аграрната политика трябва да бъде насочена към укрепване на индивидуалните, семейните и кооперативните селски стопанства. Макар и несъвършен, приетият закон осигурява възможността на всички български граждани да получат собствена земя за селскостопанско ползване. На тази основа ще се възстановят демократичните традиции и кооперативизмът в българското земеделие.

ДПС е за справедливо уреждане на трудовите отношения между работниците, служителите и работодателите. Действащият сега Кодекс на труда съдържа редица положения и принципи, които не съответстват, а в някои случаи и пречат на икономическата реформа и на прехода към пазарна икономика. Такива са централизираното ръководене с императивни норми на трудовите отношения, непризнаването на стоковия характер на работната сила, идеологизирането на правната уредба на трудовите отношения. В близка перспектива на пазарната икономика ще бъде необходим нов кодекс на труда. Той трябва да допринесе за хуманизирането на трудовия процес и да отрази съвременния чуждестранен опит в организирането на трудовите отношения на пазарна основа.


III. СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

Основните програмни цели на ДПС в периода от време, за който се избират новото Народно събрание и местните органи на властта, се свежда до:

- Осигуряване на жизнен минимум на населението чрез твърда ценова политика на правителството по отношение на стоките от първа необходимост.
- Особени грижи за социално слабите: ученици, пенсионери, болни, инвалиди.
- Замразяване нивото на безработните и постепенното му снижаване чрез пълно използване на наличните производствени мощности; търсене форми и начини за преквалификация; субсидиране на частния сектор за създаване на нови работни места.
- Въвеждане на нови форми за осигуряване на жилища на населението; изземане от ръцете на бюрократичния апарат на жилищните фондове; откритост при получаването на жилища; специални програми за приоритетно задоволяване с жилища на хора с ниски доходи, спестители с дългогодишни влогове, млади семейства.
- Привеждане на здравното обслужване на населението към европейските норми и стандарти чрез нова осигурителна система. Да се намери формула за здравното осигуряване на безработните. Повишаване на заплатите на лекарите и останалия медицински персонал.
- Държавата да отдели специално внимание за стабилизиране на положителния прираст на населението. Това предполага радикално увеличаване на детските добавки; осигуряване на майката до навършване на 3-годишна възраст на детето със средна работна заплата.
- Екология. ДПС е за чисти води, чист въздух и чисти почви. За тази цел държавата да отделя необходимите средства, както и да се потърси помощта на международните институции, отговорни за защитата на природата. Да се приеме нов закон за комплексно опазване на околната среда, съчетан с постоянен строг контрол на установените норми за чиста околна среда.

Чистата околна среда е гаранция за запазването на генетичния ни фонд.


IV. ДУХОВНА СФЕРА

КУЛТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИОЗНО-ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ

Със своята самобитна култура и богат духовен живот всички етнически и религиозно-културни общности в страната ще разнообразят и обогатят българската култура и с това ще подпомогнат ИЗГРАЖДАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО общество.

ДПС е за цялостно прилагане на конституционното право на лицата, принадлежащи към различните общности, да развиват своите културно-просветни традиции и религиозно-обредна дейност.

ДПС е за пълноценно участие на малцинствата в културния живот на страната с достъп до средствата за масова информация, с пълното ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТ И РАЗПРОСТРАНЯВАТ ИНФОРМАЦИЯ КАКТО НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТАКА И НА ЕЗИКА, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ЕТНИЧЕСКОТО ИМ СЪЗНАНИЕ.

Това изисква гарантиране пълната свобода на печата, радиото, телевизията и другите средства за масово осведомяване като едно от най-важните условия за изграждане на бъдещото свободно демократично общество. ДПС счита, че националните средства за масово осведомяване трябва да бъдат независими информационни институти. Единственият критерий, който следва да ръководи тяхната дейност, е обективността на информацията.

Свободно издаване и разпространение на художествена, публицистична, научна и религиозна литература освен на официалния български език и на езика на съответните общности.

ОСВЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ДРУГО ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗУЧАВАТ И СВОЯ ЕЗИК В ЧАСОВЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА В РАМКИТЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ПОД КОНТРОЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА.

ДПС Е ЗА ПРОМЯНА В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, която да стане органическа част от европейската, с оглед образователния ценз да се признава в целия свят.

Учебните програми да бъдат съобразени със съвременното равнище на културни, научни, правни, икономически, политически и религиозни знания.

Българското училище да утвърждава ценностите на демократичното общество, да възпитава в човеколюбие и да не насажда етническа омраза и дискриминация.

ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ да бъдат безплатни и да са грижа на държавата.

Българското училище да бъде държавно и частно; българско, чуждестранно, класическо, езиково, професионално, техническо, занаятчийско, по стандарти, съобразени с равнището на най-развитите страни в света.

Да се възстанови авторитетът на българския учител чрез повишаване на социалния му стандарт. Учителят да ползва свободно алтернативни учебници и избира методиката на преподаването си, за да обогатява професионалната си култура и възпитава личности с общочовешки добродетели.

Да се създадат специални фондове за откриване и поощряване на способниучещи се.

ДА СЕ ВЪВЕДАТ ЧАСОВЕ ПО ВЕРОУЧЕНИЕ. РЕЛИГИИТЕ В СТРАНАТА ДА БЪДАТ РАВНОПОСТАВЕНИ.

Университетите, академиите и висшите професионални училища да бъдат съобразени със световните стандарти, превръщайки се в научноизследователски центрове.

Висшите учебни заведения да бъдат държавни и частни, чуждестранни и смесени.

Държавата да стимулира образованието и научните изследвания, осигурявайки стипендии на студенти, научни работници и учители за специализация у нас и в чужбина, чрез различни икономически лостове ичрез изгодни международни културни спогодби.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТАЗИ НАСОКА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ.

Дарителите, внесли големи суми за развитие на науката и образованието, да бъдат данъчно облекчени.

ДПС ДА СЪЗДАДЕ СВОЯ ФОНДАЦИЯ, КОЯТО ДА ПОДПОМАГА ОТКРИВАНЕТО НА ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, КАКТО И ЗА СПОНСОРИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА РЕДОВНО СЛЕДВАНЕ В ПРЕСТИЖНИ УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА.

Гласувайте за ДПС!
Вашият глас е вашата гаранция за човешки права и свободи!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


ОСНОВНИ ТЕЗИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА

1. Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) в СДС се самоопределя като политическа организация от модерен тип, отворена за привърженици, независимо от партийната им принадлежност, плуралистична, необвързана с партийна идеология и партизирана структура. ФКД в СДС отдава правото на автономия на хоризонталните връзки и обединения на клубовете. Приоритетната политическа функция на ФКД в СДС е сплотяването на демократичните сили. Клубовете за демокрация са събирателни звена на СДС: те са място на среща, а не на дележ и противопоставяне на политическите интереси. Ръководно за ФКД в СДС е разбирането, че и най-големите различия помежду ни са по-малки от общото, което ни прави опозиция.

2. Цел на нашата дейност е смяната на комунистическата система с нормално гражданско общество, което ще рече: общество на свободни и равноправни граждани; на цивилизовани взаимоотношения; на демократична култура и зачитане на човешката личност, на семейството и шанс за младите, на модерна икономика върху преобладаваща частна собственост.

3. ФКД в СДС отстоява държавна политика, ориентирана към обезпечаване на спокойствие, ред и сигурност на гражданите. Застъпваме външнополитическата линия на ускореното вписване на България в европейските общности на развитите демокрации. Защитаваме насочването на вътрешната политика към обединяването на нацията около общовалидните демократични принципи и норми. За ФКД в СДС главни цели на националната политика са: решаване на спорните моменти по националния въпрос с мирни средства, пресичане на демографския срив, отстояване на човешките и гражданските права на българските малцинства в чужбина, поддържане на връзка с всички емигрантски колонии на българи.

4. В икономическата политика отдаваме предимство на приватизацията и свободната конкуренция на стокопроизводители, стоки, капитали и стопански проекти. Конкуренцията е най-силният стимул за труд, за научно-технически прогрес, за разцвета на бизнеса. ФКД в СДС е за ускорено създаване на пазарни структури (стокови и фондови борси, кредитен пазар, пазар на работната сила и т.н.). ФКД в СДС е за система с минимално участие на държавата в управлението на икономиката. ФКД в СДС се придържа към даването на разумни привилегии на земеделието при извеждането на страната от кризата.

5. Социалната политика на ФКД в СДС е насочена към търсене на оптимални решения за проблемите на безработните и на беззащитните възрастни хора и деца. За ФКД в СДС важна грижа съставлява намирането на изход от екологичните сътресения (вкл. наказването на конкретните виновници за екологическите престъпления).

6. Културната политика на клубовете за демокрация в СДС - с техния преобладаващо интелигентски състав - ще следва и подкрепя либерализацията на културното ни развитие, отварянето на българската култура към света и към собственото й минало. Закрилата на културата от пазарната стихия и идеологическото вмешателство, саморегулирането на културните процеси, пълната свобода на мисълта, съвестта, словото, информацията, творчеството, недопускането на никаква цензура под никаква форма.

7. На изборите’91 Клубовете за демокрация в СДС отиват със следната плаформа:

7.1. Изборите за нас са законното средство за ускоряване на политическата и икономическата реформа, които забуксуваха.

7.2. Ние сме категорична антикомунистическа опозиция, която изключва съглашателството с посткомунистическите сили под каквато и да било форма.

7.3. Представителите на СДС във властта, спечелени с наша помощ, ще гарантират безкомпромисен и доведен докрай съд срещу виновните за националната катастрофа и конфискация на дело на незаконното имущество на официозните организации от тоталитарно време.

7.4. Ние целим да отстраним чрез изборите БСП/БКП от властта, защото тази политическа сила спира, забавя и компрометира жизненоважните за излизане от кризата реформи.

7.5. Реформата е изключително тежка, но в нея е спасението. Преобразуването на ненормалното социалистическо стопанство изхвърля от работа хиляди хора. Грижата за работни места, за преквалификация и минимално социално осигуряване ще бъде първостепенна задача на правителството на победилата опозиция.

7.6. Предизборната инициатива на клубовете е съживяване на българското село и малкото градче през възстановяване на местната църква, читалище, училище и техните настоятелства, чрез връщане на старите исторически имена, традиции и обичаи.

7.7. Клубовете ще отделят специално внимание и грижа към българската стара и нова емиграция. Българите в чужбина не бива да се чувстват отлъчени чеда. Те са естествени крепители на демократичната ни кауза.

БЪЛГАРИЯ Е МАЙКА НА ВСИЧКИ.

ВЪЗРАЖДАНЕТО Й ОТ РУИНИТЕ НА КОМУНИЗМА Е ПРИЗВАНИЕ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ!

Мисията на нашите клубове е да привнасят така нужната култура на взаимоотношенията в нашето общество.

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗОСТРЯНЕТО НА ОБСТАНОВКАТА В ХЪРВАТСКО. Документът е адресиран до държавите-участнички в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа.


Последната нощ донесе ново изостряне на обстановката в Югославия. Бомбардировката на хърватската столица Загреб, първата бомбардировка на европейския град след края на Втората световна война, показа твърдата решимост на сръбския милитаризъм да наложи волята си над останалите народи от федерацията с цената на всички средства.

Очевидно ескалацията на конфликта надхвърля границите на вътрешно противоречие и придобива характер на военна агресия, при която една обучена и подготвена армия безжалостно се разправя с беззащитно гражданско население. Междуособицата взема характер на национален геноцид.

СДС-либерали счита, че настъпи моментът, в който международната общественост трябва по-ефективно да задейства механизмите на европейската сигурност за спиране и отблъскване на агресията. Необходим е нов, по-категоричен израз на солидарност, подобен на този, който Европа и светът показаха след агресията срещу Кувейт - това ще бъде поредното доказателство за зрелостта на съвременното политическо мислене, привързаността към демокрацията и премахване на възможностите за използване на военна сила в отношенията между народите.

София, 18 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" НА ХАСКОВСКИЯ ГАРНИЗОН.


Загрижени за вътрешната стабилност и за националната сигурност на страната ни, изразяваме безпокойство от решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) да регистрира Движението за права и свободи (ДПС) за участие в тазгодишните избори след категоричното становище на Върховния съд такава партия да не бъде допусната да участва в политическия живот.

Задаваме си въпроса докога политическата ни действителност ще бъде низ от компромиси, задкулисни сделки, подчиняване на трайните национални интереси на моментни, конюнктурни съображения. Не е тайна, че външни сили въздействат върху български политици и институции, за да бъде пусната ДПС за втори път през задния вход на парламента. Ние не сме съгласни благоволението на външни, дори велики сили да става за сметка на националното ни достойнство, в ущърб на бъдещето на българската държава.

Кой ще носи отговорност за решението на временен орган като ЦИК, ръководещ се "не от политически, а от чисто юридически съображения"? Не сме против нашите сънародници с турско самосъзнание, нито против българските мюсюлмани. Не ги делим от другите българи. Готови сме да ги защитаваме. Но обособяването на партия на етническа и верска основа прокарва дълбока межда сред народа ни. Оскърбителните надписи и заплахи по български църкви и училища издават истинските намерения на част от защитниците на правата и на свободите на българите мюсюлмани.

Подкрепяме решението на Върховния съд. Осъждаме компромиса на ЦИК. Апелираме към президента на републиката, към Върховния съд и към правителството да приложат пълномощията си, да не допускат унизителен външен натиск, да мислят за бъдещето на България и след изборите, през следващото хилядолетие.

Хасково, 16 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОТО ВЪВ ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА, НАСРОЧЕНО ЗА 20 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА. Съдът ще разгледа отпадането на Съюз "Ера-3" от предизборната коалиция начело с БСП.


Съюз "ЕРА-3" се обръща и моли за присъствие на представители от средствата за масова информация във връзка с елимирането на "ЕРА-3" от изборите, чрез решение на Централната избирателна комисия от 13 септември 1991 г. Делото, насрочено от Върховния съд, е за 20 септември 1991 г. от 9.00 часа в зала N 16. Съюз "ЕРА-3" е подложен на безпрецедентен акт на политически геноцид от крило на Висшия съвет на БСП, пряко решението на пленума на социалистическата партия, утвърдил самата коалиция. С този акт, извършен в последния ден на заверката за участие в изборите, едностранчиво от БСП е нанесен силен морален и политически удар на членове и комитети на Съюз "ЕРА-3" в страната с непредсказуеми последици. Съюз "ЕРА-3" е изваден от коалицията и кандидатите му са извадени от списъците, без да е дал съгласие за това. Вярваме, че всички честни журналисти и граждани ще помогнат истината да стане ясна на избирателите в страната.

София, 19 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ" (ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА) НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (СДС).


ГАРАНТИРАНА Е НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, СТАБИЛНА ПОЗИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА,

САМОСТОЯТЕЛНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА

СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ НАДЕЖДНО ГАРАНТИРАНА ЕДИНСТВЕНО АКО В СТРАНАТА ИМА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ. Само тогава ще имаме вътрешна стабилност, а оттам и доверието на външния свят. В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ ДЕМОКРАЦИЯТТА САМА ПО СЕБЕ СИ Е ГАРАНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Като носител на демокрацията СДС ще осигури истински надеждни гаранции за националната сигурност на България.

СДС си поставя като първостепенна задача ДА СПРЕ ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

Това означава:

- СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.
- ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

СДС СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЕКИ ОПИТ ЗА ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИР И НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО. Ние сме противници както на шовинизма, така и на националния нихилизъм. В българската държава нямада има нито дискриминация, нито привилегии, основани на етническа принадлежност или религиозни убеждения.

СДС отстоява възгледа, че ПРИЗНАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНО УТВЪРДЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ Е ЕДИНСТВЕНАТА СТАБИЛНА ОСНОВА, ВЪРХУ КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДА ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ.

СДС ПРИЗНАВА ПРАВОТО И НА НАЙ-МАЛКАТА ЕТНО-РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ ДА СЪХРАНЯВА И РАЗВИВА СВОИТЕ БИТОВИ И КУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ. Само по този начин ще се преодолее страхът от потискане и асимилация и ще се създаде вътрешен мотив за приобщаване към българската културно-историческа традиция.

СТАБИЛНИ БАЛКАНИ - това е жизненонеобходимата международна среда за България. Воден от това разбиране, СДС разработи идеята за РЕГИОНАЛНА ОТВОРЕНОСТ. Тя има за цел да приобщи България към европейското семейство и да съедини усилията й с тези на страните, обединени около концепцията за нов световен ред.

БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА не само географски, но преди всичко като история икултура. В системата от гаранции, които СДС предвижда, централно място се отрежда на европейските структури: Съвета на Европа, Европейския парламент, НАТО.

ЕВРОПА ИМА НУЖДА ОТ СТАБИЛНИ БАЛКАНИ И БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ТЯХ.

БЪЛГАРИЯ НЕ САМО ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА, НО Е ДЛЪЖНА ДА ВОДИ АКТИВНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА СЪВРЕМЕННИТЕ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩУВАНЕ. Българската дипломация се нуждае от нови подходи, приоритети и личности.

КАКВО ЩЕ ДАДЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СДС?

1. Действителен суверенитет и сигурни граници.

2. Възстановяване на политическата, икономическата и културната идентичност на българина и приобщаване към цивилизования свят.

3. Национално самочувствие и престиж, билзост на всички българи по света с родината.

4. Условия за благоденствие и културно обогатяване.

5. Гаранции и стимули за развитието на демокрацията.

СДС ЩЕ ПРОВЕЖДА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И ВОЛЯТА НА САМОУТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИНА В СЪВРЕМЕННИЯ ДИНАМИЧЕН СВЯТ.

Ние сме за безвъзвратна раздяла с досегашното унизително съществуване в сянката на чужди геополитически амбиции.

СДС ще провежда ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ФОРМИРА ПРИ ШИРОКО ДЕМОКРАТИЧНО УЧАСТИЕ и максимална представителност на институциите, изработващи и провеждащи решенията.


ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

СДС е за непартийни въоръжени сили, чиито права и задължения са точно регламентирани от закона и се контролират от представителните органи на властта.

СДС е за изграждане на армията на принципите на разумната достатъчност при строго отбранителна военна доктрина. Ние сме за модерна армия, която постепенно и съобразно условията да преустрои формирането си напрофесионален принцип. Ние сме за алтернативна служба за онези, чиито религиозни или нравствени убеждения не им позволяват да носят оръжие.

Ние сме за:

- модерно обучена армия, съоръжена с най-съвременни технически средства;
- сигурност и висок жизнен стандарт на българските военнослужещи.

Нашето общество е в дълг към своите защитници. Ние сме за издигането на социалния статус на българските офицери, сержанти и срочнослужещи на равнище, съответстващо на тяхната отговорност. Само тогава ще имаме надеждно защитени граници.

СИГУРНОСТ, СПОКОЙСТВИЕ, МИР ВЪВ ВСЕКИ ДОМ, СЕЛО, ГРАД НА БЪЛГАРИЯ, МИР НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА - ТОВА Е НАШАТА МЕЧТА, ТОВА Е НАШЕТО ЗНАМЕ - СИНЬОТО ЗНАМЕ НА МИРА И ПРИЯТЕЛСТВОТО.


ПОЛИЦИЯТА - СЪВРЕМЕННА, ХУМАННА, МОДЕРНА

Човешкото достойнство - това е идеалът на националната полиция. Съюзът на демократичните сили е за полиция хуманна, модерно въоръжена, стояща далеч от политиката и близко до реалните проблеми на хората.

Ние сме за нов закон за полицията. За издигане авторитета на полицая. За материални и духовни стимули в неговата отговорна работа. За нас човекът полицай е гарант на спокойствието и законовия ред в страната. От него искаме безкомпромисна и решителна борба с престъпността.

На него отдаваме уважение, високи заплати, доверие.


ЦЪРКВАТА - НРАВСТВЕНО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

СВОБОДА НА ВСИЧКИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПЪЛНА РЕЛИГИОЗНА ТЪРПИМОСТ - ТОВА Е ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА НА ДОБРОТО И СИГУРНО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.

Ние предлагаме нов демократичен ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, който отхвърля монопола на държавата и дава възможност за факултативно въвеждане на вероучение в училищата.

Ние признаваме проповедническата дейност на църквата чрез националните средства за масово осведомяване, откриването на неделни училища към храмовете, както и създаването на младежки религиозни организации.

Със слово ще подпомагаме за обновлението на източноправославната църква, за да заеме тя достойно място в нашия живот. Предлагаме ДЕМОКРАТИЧНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЦЪРКОВНО-НАРОДЕН СЪБОР.

Ние сме за:

- правото на църквата да делегира гарнизонни свещеници;
- да укрепва задграничните епархиии;
- да открива, ръководи и финансира болници и сиропиталища.

Затова е необходимо НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ ИМОТИТЕ НА ЦЪРКВАТА, ЗЕМИТЕ НА МАНАСТИРИТЕ, ИКОНИТЕ НА ХРАМОВЕТЕ.

Няма ИСТИНСКА демокрация и спокоен живот без морал и без вяра.


ДА СПАСИМ ЗАГИВАЩАТА БЪЛГАРСКА ПРИРОДА

Днес нашите езера и реки, планини и поля, нашето Черно море се намират в състояние на екологична катастрофа.

Позицията на СДС е ясна - смяната на икономическата система е най-важната предпоставка за успешно решаване на екологичните проблеми в страната. Това означава:

- реституция на собствеността и приватизация на значителна част от икономическия потенциал;
- реални цени на природните ресурси и на енергията;
- преструктуриране и модернизация на промишлеността;
- премахване на държавните дотации за неекологичните производства;
- възстановяване на околната среда от прекия виновник за нейното замърсяване;
- включване на разходите за опазване и възпроизводство на околната среда в критериите за икономическа и социална ефективност.

Ние сме за:

- система от ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ, ПРАВНИ ГАРАНЦИИ И ПРИНУДИТЕЛНИ (АДМИНИСТРАТИВНИ) ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНО И БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДАТА;

- създаване на специални фондове в бюджетите на държавата и в отделните териториални общности, средства от които да се изразходват за опазване и възпроизводство на околната среда;

- система от стимули и санкции като: ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, създаване на ОСОБЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУТ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБОСНОВАНИ ЦЕНИ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В РАМКИТЕ НА ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ.

Необходим е НОВ ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и пълна гласност, достъпност и безплатност на сведенията за състоянието на почвата, водите, въздуха, горите, радиационната обстановка и другите компоненти на биосферата, както и местата на радиоактивните и опасни отпадъци.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,
ГРАЖДАНИ НА НАШАТА СКЪПА РОДИНА,

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА
СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ, СИГУРНОСТ!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА
НОРМАЛЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА
СВОЯ ЛИЧЕН УСПЕХ!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА
СПОКОЙСТВИЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА
НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НР. 47 (НОВ ВАРИАНТ) И ОТ НР. 74 ДО НР. 81 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК).

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете - Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ НР. 47

ОТНОСНО: Регистрацията на партиите и коалициите


Постъпила е молба от Независима Демократична Партия - НДП чрез нейния председател Петър Николов Гогов да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.

Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под N 36 от 11 септември 1991 г. Към нея е приложен заверен препис от съдебното решение за регистрация на партията в съда. Поддържа се искане за регистриране на бял цвят на изборната бюлетина с една черна ивица.

ЦИК намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 3 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Регистрира Независима Демократична Партия - НДП за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. с цвят на изборната бюлетина - бял с една черна ивица.

12 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 74

ОТНОСНО: Промени в състава на районните и общинските избирателни комисии


Постъпило е предложение от СНС изх. N 03.01-63/13 септември 1991 г., подписано от секретаря на Временния столичен изпълнителен комитет Т. Модев за промени в състава на Общинската столична избирателна комисия и на районните избирателни комисии в 23, 24 и 25 многомандатни избирателни райони. Към предложението са приложени и молби на Националния координационен съвет на СДС, Градския съвет на БСП и Градското ръководство на БЗНС (е) за промени поради обективни причини отнасящи се за първоначално определените членове на комисиите.

Централната избирателна комисия счита, че предложението е основателно,тъй като са налице условията на чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК.

Поради изложените съображения и на основание чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя промени в съставите на Столичната общинска избирателна комисия и районните избирателни комисии в 23, 24 и 25 многомандатни избирателни райони в София, както следва:

1. В състава на Столичната общинска избирателна комисия:

- ЛИЛЯНА ЕЛЕНКОВА - като член на мястото на ЙОРДАН АГОВ (и двамата от БЗНС (е);
- СТАНКО ГОЧЕВ - като член на мястото на АНГЕЛ АНГЕЛОВ (и двамата от БЗНС (е).

2. В състава на Районната избирателна комисия (РИК) в 23 многомандатен избирателен район:

- МАРИЯ ТОДОРОВА - като член на мястото на МАРИЯ СТАМЕНОВА (и двете от БСП);
- МАРИЯ ИВАНОВА - като член на мястото на КОЛЬО БУНКОВ (и двамата от БСП);
- МАРГАРИТА ТИХЧЕВА - като член на мястото на ЕКАТЕРИНА АРНАУДОВА (и двете от СДС).

3. В състава на Районната избирателна комисия в 24 многомандатен избирателен район:

- ИВАН СТАВРЕВ - като зам.-председател на мястото на РАЙНА БЕЛОВЕЖДОВА (и двамата от БСП);
- ЙОРДАН ПЕТКОВ - като член на мястото на НОВЕЛА КУЛЕНОВА (и двамата от БСП);
- ДИАНА ИВАНОВА - като член на мястото на БОРИСЛАВ СТРАТЕВ (и двамата от БЗНС (е);
- ИВАН ИВАНОВ - като член на мястото на ЛЪЧЕЗАР КАЛЧЕВ (и двамата от БЗНС (е).

Оставя без уважение предложенията за замяна на ТОДОР НЕШЕВ с ВИШАНА МОЛЕРОВА - като член на РИК в 24 многомандатен избирателен район и на ЕВГЕНИ ТОНКОВ с АНГЕЛ ПОПОВ - като зам.-председател на РИК в 25 многомандатен избирателен район, поради липса на обективни причини за замяна.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов           
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 75

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в решение нр. 74 от 14 септември 1991 г.

Като взе предвид, че в искането, направено от СНС, изх. N 03.01-63/13 септември 1991 г., за промени в Районна избирателна комисия (РИК) на територията на гр. София, в това число и в РИК в 24 многомандатен избирателен район, е поискана промяна и на Ваньо Новкиришки с Харалампи Анчев и че са приети всички предложени промени с изключение на лицето Тодор Нешев и Евгени Тонков. Установи, че се касае до явно несъответствие между формираната воля на ЦИК и решение нр. 74/14 септември 1991 г. Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение нр. 74/14 септември 1991 г. като извършва замяна в състава на РИК в 24 многомандатен избирателен район - гр. София, като на мястото на Ваньо Новкиришки включва в комисията Харалампи Анчев.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP. 76

ОТНОСНО: Отказ да се регистрира кандидатска листа на Движението за права и свободи от РИК на 9 многомандатен избирателен район - гр. Кърджали.


С решение взето с протокол нр. 7/14 септември 1991 г. РИК на 9 многомандатен избирателен район - гр. Кърджали е отказала регистрацията на кандидатската листа на Движението за права и свободи по съображение, че не е регистрирано като политическа партия, съгласно чл. 41, ал. 5 от ЗИНПОСК и не може да участва в изборите на 13 октомври 1991 г.

Решението се обжалва от Движението за права и свободи - София, което моли да бъде отменено решението на РИК - гр. Кърджали и се постанови регистриране кандидатската листа на ДПС в Кърджалийски многомандатен избирателен район.

Жалбата е основателна.

С решение нр. 41/11 септември 1991 г. ЦИК е регистрирала Движението за права и свободи и е обявила участието му в изборите съгласно чл. 34,ал. 1, т. 3 от ЗИНПОСК. При това положение, съгласно чл. 41, ал. 2 във връзка с ал. 4 от същия закон, ДПС може да изготви и предлага за регистриране кандидатски листи в избирателни райони. Затова жалбата следва да се уважи, като се отмени решението на РИК - гр. Кърджали за отказ да се регистрира кандидатска листа за народни представители, издигнати от ДПС и предложената кандидатска листа се регистрира.

Поради изложеното ЦИК

РЕШИ:

Отменя решение, взето с протокол N 7/14 септември 1991 г. на Районна избирателна комисия - гр. Кърджали за отказ да се регистрира кандидатската листа на ДПС, вместо което постановява:

Регистрира кандидатската листа на Движението за права и свободи в 9 Кърджалийски многомандатен избирателен район за народни представители - 1. Ахмед Демир Доган - ЕГН 540329ХХХХ, 2. Ремзи Дурмуш Осман - ЕГН 640212ХХХХ, 3. Хасан Али Хасан - ЕГН 420303ХХХХ, 4. Мехмед Осман Ходжа - ЕГН 480306ХХХХ, 5. Хюсеин Ахмет Карамолла - ЕГН 520128ХХХХ, 6. Бахри Реджеб Юмер - ЕГН 560508ХХХХ, 7. Нуредин Мехмед Ахмед - ЕГН 340810ХХХХ, 8. Мустафа Ибрахим Юмер - ЕГН 441225ХХХХ, 9. Зекерия Исмаил Солак - ЕГН 530810ХХХХ.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 77

ОТНОСНО: Отказ да се регистрира кандидатска листа на Движението за права и свободи от РИК на 22 многомандатен избирателен район - Смолян.


С решение от 13 септември 1991 г. РИК на 22 многомандатен избирателен район - гр. Смолян е отказала регистрацията на кандидатската листа на Движението за права и свободи по съображение, че не е регистрирано като политическа партия, съгласно чл. 41, ал. 5 от ЗИНПОСК и не може да участва в изборите на 13 октомври 1991 г.

Решението се обжалва от Движението за права и свободи - София, което моли да бъде отменено решението на РИК - гр. Смолян и се постанови регистриране кандидатската листа на ДПС в Смолянски многомандатен избирателен район.

Жалбата е основателна.

С Решение нр. 41/11 септември 1991 г. ЦИК е регистрирала Движението за права и свободи и е обявила участието му в изборите, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗИНПОСК. При това положение съгласно чл. 41, ал. 2 във връзка с ал. 4 от същия закон, ДПС може да изготви и предлага за регистриране кандидатски листи в избирателни райони.

Затова жалбата следва да се уважи, като се отмени решението на РИК - Смолян за отказа да се регистрира кандидатската листа за народни представители, издигнати от ДПС и предложената кандидатска листа се регистрира.

Поради изложеното ЦИК

Р Е Ш И:

Отменя решение, взето с писмо изх.N 2/13 септември 1991 г. на Районна избирателна комисия - гр. Смолян за отказ да се регистрира кандидатската листа на ДПС, вместо което постановява:

Регистрира кандидатската листа на Движението за права и свободи в 22 Смолянски многомандатен избирателен район за народни представители - 1. Руфат Мехмед Фелети - ЕГН 600630ХХХХ, 2. Свилен Огнянов Капсъзов - ЕГН 410813ХХХХ, 3. Иван Петков Полименов - ЕГН 261004ХХХХ, 4. Ридван Мустафа Кадьов - ЕГН 591222ХХХХ, 5. Джамал Хасан Ахмед - ЕГН 620725ХХХХ.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 78

ОТНОСНО: Отказа за регистриране кандидат за народен представител на БЗНС - единен в 15 многомандатен избирателен район - Плевен.


С решение взето, с протокол N 3/13 септември 1991 г. Районна избирателна комисия - гр. Плевен е отказала регистрацията като кандидат за народен представител в кандидатската листа на БЗНС (единен) за изборите на 13 октомври 1991 г. Виктор Георгиев Вълков по съображение, че липсва подпис на заявлението за съгласие да бъде регистриран за кандидат, както и такъв върху декларацията, че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗИНПОСК. Решението се обжалва от ПП на БЗНС (единен) с молба да се отмени решението на РИК - гр. Плевен и се регистрира Виктор Вълков в кандидатската листа на БЗНС (единен) на първо място в 15 Плевенски многомандатен избирателен район.

Жалбата е основателна. Видно от представеното заявление на кандидата за народен представител Виктор Вълков, отправено до РИК на многомандатен избирателен район - Плевен той го е представил в законния срок, подписано е от него, дал е съгласието си за регистрация и е декларирал, че отговаря на условията на чл. 3, ал. 1 на ЗИНПОСК. При това положение спазени са изискванията на чл. 45, ал. 1 и 2 от същия закон, поради което жалбата следва да се уважи, като се отмени обжалваното решение и се постанови ново, с което се регистрира като кандидат за народен представител в 15 Плевенски многомандатен избирателен район в кандидатската листа на БЗНС (единен) Виктор Вълков.

По изложени съображения ЦИК

РЕШИ:

Отменя решение, взето с протокол N 3/13 септември 1991 г. на Районна избирателна комисия на 15 многомандатен избирателен район - Плевен за отказ да се регистрира като кандидат за народен представител Виктор Георгиев Вълков, вместо което постановява:

регистрира като кандидат за народен представител в кандидатската листана БЗНС (единен) - пореден номер 1 в 15 Плевенски многомандатен избирателен район Виктор Георгиев Вълков от София, ул. "ХХХХХХХХ" N ХХ, ЕГН 360403ХХХХ.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов        
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 79


На свое заседание Централната избирателна комисия е решила, че в кметствата на територията на гр. Пловдив не трябва да се провеждат избори за кметове. Общинската избирателна комисия - гр. Пловдив, предлага кандидатите за кметове в кметствата, които са били заличени от листите за общински съветници, да се считат като регистрирани за общински съветници в същата поредност, по която са били предложени в тези листи, защото те не могат да участват в избори за кметове в кметствата, тъй като такива няма да се провеждат.

След съвещание Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Всички кандидати за кметове в кметствата на територията на град Пловдив, които са били заличени от листите за общински съветници да се считат като регистрирани за общински съветници в гр. Пловдив в същата поредност, по която са били предложени в тези листи.

17 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов             
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 80

ОТНОСНО: Отмяна на отказ на районна избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи и тяхната отмяна

 

Постъпила е молба от коалиция "Конфедерация Царство България", подписана от д-р Д. Иванов, против отказ на Районната избирателна комисия - Стара Загора, за регистрация на кандидатска листа на коалицията за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. Към молбата е приложено решение N 2/13 септември 1991 г. на РИК - Стара Загора, в която е отразено, че се прави отказ за регистрация, тъй като липсват данни за решение на ЦИК за регистрация на коалицията, както и заявление по приложение N 11 от Указ N 262 на президента на републиката (ДВ, бр. 72/1991 г.) и предложение на коалицията, подписано от председателя й.

Централната избирателна комисия намира, че молбата е основателна, тъй като са спазени изискванията на чл. 45, ал. 1 от ЗИНПОСК. Коалицията е регистрирана в ЦИК с решение нр. 67/13 септември 1991 г.

Поради изложеното и на основание чл. 46 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя решението на Районна избирателна комисия - Стара Загора, N 2/13 септември 1991 г. и вместо него постановява:

Регистрира кандидатска листа на коалиция "Конфедерация Царство България" в 27 Старозагорски многомандатен избирателен район за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. в следния състав и поредност:

1. Янаки Николов Караджов
2. Димитър Цонков Иванов
3. Антоанета Георгиева Запрянова

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов     
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР. 81

ОТНОСНО: Пропуски по технически причини за включване в кандидатската листа на СДС-Център в 21 Сливенски избирателен район на Сава Василев Савов


Постъпило е предложение от СДС-Център, че поради технически причини са пропуснали да включат в листата на кандидатите за народни представители от 21 Сливенски избирателен район лицето Сава Василев Савов за изборите за народни представители на 13 октомври 1991 г. Към предложението е приложена клетвена декларация за кандидата и ново заявление в съответствие с приложение N 11 от Указ 262/91 г. на президента на Републиката.

Регистрацията на кандидатските листи се извършва пред РИК в срок най-късно 30 дни преди изборния ден, съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК. Компетентни да извършват регистрацията на кандидатски листи са РИК, тридесетдневният срок е преклузивен и ЦИК не би могла да го удължава, а предложението на СДС-Център е изведено чак на 16 септември 1991 г., видно от предложение изх. N 065/16 септември 1991 г.

Като има предвид гореизложеното, Централната избирателна комисия:

РЕШИ:

Отказва разглеждане предложението на СДС-Център - Сава Василев Савов да бъде регистриран за кандидат за народен представител в 21 избирателен район - Сливен, за изборите на 13 октомври 1991 г.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов         
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


11:47:32
20.09.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазение или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!