20 ноември 1991

София, 20 ноември 1991 година

Брой 228 (503)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

Националният съвет на Партия Либерали на заседанието си от 16 ноември 1991 година взе следните решения:

1. ОТНОСНО КАНДИДАТУРАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

На основание чл. 29, ал. 7 и във връзка с чл. 26, ал. 6 от Устройствения правилник на  Партия Либерали категорично подкрепя кандидатурата за президент на д-р Желю Желев.

Това решение е продиктувано както от либералните възгледи, международния авторитет и цялостната досегашна дейностна д-р Ж. Желев, така и от убеждението, че той е безусловната личност, която може да обедини българското общество върху основата на демократичните ценности.

Партия Либерали апелира кандидатурата на д-р Желю Желев да бъде подкрепена от всички демократично настроени организации. Партия Либерали е готова да предостави всичките си ресурси за провеждането на предизборната кампания на д-р Желев.

2. ОТНОСНО ЗАЧЕСТИЛИТЕ ПРОЯВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАПЛАХИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПРАВИ В НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

Ние приветствахме победата на Съюза на демократичните сили на изборите. Падна от власт корумпираната и тоталитарна партия, срещу която се борихме. Ние също дадохме своя принос за нейната загуба на изборите. Приветствахме победата на СДС, защото вярваме, че споделя уважението към основните принципи на демокрацията - политическия плурализъм, свободата на печата, толерантността в политическата борба.

Партия Либерали вижда своята роля в политическия живот като един от гарантите на демократичния преход. Ето защо не можем да отминем с мълчание някои обезпокоителни прояви на новата власт, както и агресивния и антидемократичен тон на нейния печат.

Порицаваме антидемократичния начин, по който беше свален председателят на Българска телевизия Огнян Сапарев, както и разправата на новия кмет с художествения ръководител на Театър "София” - режисьора Вили Цанков. Осъждаме публикациите, в които се раздават "меродавни" оценки и присъди и особено публикацията във в. "Век 21" (бр. 46/1991 г.) - "Апокалиптичните видения на залязващата "Култура", призоваваща към силово закриване на един от най-авторитетните, най-задълбочено и сериозно списвани вестници в нашата страна. Не беше отдавна времето, когато "Работническо дело" размахваше заканително пръст и даваше указания на другите вестници, на радиото и телевизията какво поведение се изисква от техните журналисти.

Партия Либерали твърдо ще отстоява свободата на печата, правата на журналистите, правото на всеки вестник да изразява своя позиция. Ние решително възразяваме срещу всякакви политически заплахи и административни разправи.

София, 16 ноември 1991 г.

За Националния съвет на ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ:
Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЗИВ НА КЛУБА НА МНОГОДЕТНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА НА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ ОТ КЪРВАВАТА КАСАПНИЦА В ХЪРВАТСКО.

Потресени от зверското изтребление на хърватското население и от бездействието на европейските и световните управленски структури, призоваваме българските родители на 21 ноември, Деня на християнското семейство, в 18 часа да се помолят за спасението на хърватските бащи, майки и деца и за упокой на душите на избитите.

Нека в този час поне за минутка да изгасим осветлението в топлите си уютни домове (а моторните превозни средства да свирят с клаксоните) и да запалим свещица на прозорците за Бог да прости хилядите жертви на това кърваво безумие, развихрило се в края на XX век, в люлката на световната цивилизация Европа.

Да се помолим и за запазване на гражданския мир и в измъченото ни Отечество.

18 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА НА МНОГОДЕТНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ: д-р Тотко Найденов

/Пресслужба "Куриер"/

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

На заседанието си на 18 ноември 1991 г. Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз - единен разгледа концепция за развитието на вестник "Земеделско знаме". Членовете на Постоянното присъствие направиха редица допълнения и препоръки за превръщането на вестника в по-ефикасна съюзна трибуна и в съвременен източник на информация по най-животрептящите проблеми на обществено-политическия живот в страната и в света.

На тази основа съюзният вестник трябва да стане потребен и търсен не само от сдружените земеделци, но и от всички български граждани.

Постоянното присъствие разгледа и редица въпроси, възникнали по време на разговорите за земеделско единство. Решено бе да се публикуват двата подписани от комисиите протокола, чрез което да бъдат информирани съюзните дейци и членове относно този тъй важен за бъдещето на Земеделския съюз въпрос.

Постоянното присъствие утвърди и график за провеждане на еднодневни срещи-семинари с избраните кметове - сдружени земеделци. На тези срещи ще бъдат поканени и кметовете - членове на БЗНС - Никола Петков.

Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз - единен утвърди предложението на сдружените земеделци от Поповския край да бъде чествана 90-годишнината от рождението на известния земеделски деец Вергил Димов, което ще се състои на 30 ноември 1991 година в родното му село Светлен.

Постоянното присъствие разгледа някои организационни и финансово-стопански въпроси.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, ДО ВСИЧКИ МЛАДИ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО ОТ КОНГРЕСА НА БДМ НА 16 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

ПРИЯТЕЛИ,

Управляващата групировка, опирайки се на своето крехко мнозинство в Народното събрание, подготвя политическа и физическа разправа с нашата организация.

Внесеният от СДС Законопроект за отнемане имуществото на някои партии и обществени организации грубо погазва конституцията, законността и правовия ред в страната и отваря пътя на нова диктатура и тоталитарно управление. Приемането на този законопроект ще превърне парламента в оръдие за политическа саморазправа, ще бъде грубо нарушение на правата на личността и посегателство върху демократичното развитие в България.

Ние изразяваме своя категоричен протест срещу внесения законопроект, който цели фактическата ликвидация на Българска демократична младеж, организация, която ние с вас изградихме от руините на административно-тоталитарния Комсомол, за да отстояваме по демократичен път младежки интереси, за да защитаваме своите членове и да запазим от разруха всичко добро и полезно.

Независимо от тенденциозните публикации, информационното затъмнение и манипулацията от някои средства за масова информация година и половина нашата организация доказва на обществото своята политическа необвързаност и готовност за сътрудничество, равнопоставеност и толерантен диалог с всички младежки организации.

Ние не се борим за запазването и не съществуваме заради комсомолското имущество, което отдавна сами обявихме за общомладежко и в огромната си част върнахме на държавата. Смятаме, че то е създавано и трябва да остане за младежта и младежките организации в България. Националният младежки съвет (НМС) като общонационална младежка структура трябва да разполага с цялото имущество на бившия Комсомол.

Българска демократична младеж може и ще работи и без това имущество, защото нейната съдба е в ръцете само и единствено на нейните членове и симпатизанти.

Нека правителството, вместо да ни убеждава, че грижите за младежта са инфантилна социалистическа отживелица, да се поучи от международния демократичен опит и предостави на обществото перспективна държавна политика за младежта и решение на нейните проблеми.

В трудните моменти, които ни предстоят, някои ще си отидат, но ние няма да предадем доверието на тези, които ни повярваха и с които без страх от произвол на властниците ще продължим да отстояваме целите на Българска демократична младеж.
Подготвената политическа репресия не може да ни забрани, ние и занапред още по-настойчиво и категорично да защитаваме интересите на своите членове, да се борим за младите хора в тежко социално положение, да отстояваме правото им на труд, образование, жилища, социална защита и достойно човешко съществуване.

ПРИЯТЕЛИ,

Ние сме родени и живеем заедно в тази страна, но нека да го правим като цивилизовани хора. Трябва да сложим край на безсмисленото и безнравствено политическо  противопоставяне.

Наш граждански дълг е да защитим демокрацията и своето право да водим свободно и достойно човешко съществуване.

16 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПОСЛАНИЕ "СВОБОДАТА И НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С МОНАРХИЯТА" (ЧАСТ ПЪРВА) НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН II ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. Документът, изпратен в навечерието на изборите на 13 октомври 1991 година, е даден за публикуване от Българския национален съюз "Нова демокрация" и от Скандинавската секция на Българския национален фронт (БНФ).

На 22 септември 1908 г., на Царевец, Цар Фердинанд смело скъса и последната халка на веригата, оковаваща ни от векове. На този паметен ден светът видя, че свободата и националното обединение вървят ръка за ръка с  монархията. Това остава валидно и до днес!

Възобновяването на демократичните принципи в България и на нейната политическа самостоятелност бе ръководеща ме през целия ми съзнателен живот цел, която днес изглежда още по-достъпна благодарение на епохалните събития в Съветския съюз. За България също е дошло времето да се отърси от марксизма-ленинизма, окончателно провалил се като идеология и чиито последни устои се разпадат пред очите ни.

България се нуждае от създаването на стабилна и подкрепена от широките народни маси политическа система и първата стъпка към нейното изграждане е избирането на едно наистина представително Народно събрание. Само тогава населението ще добие самочувствие и ще има доказателство, че мнението и волята му се зачитат, а това би било предпоставка за обществено спокойствие и продуктивен всенароден труд. Лично за мен въпросът монархия или република е сравнително маловажен, тъй като нито претендирам за власт, както някои елементарно ми приписват, нито поставям собствените си интереси над тези на Родината. Въпросът е много по-важен за Вас, драги сънародници, понеже последиците от него ще са тежки и трайни. Време е да не бъдете вече манипулирани от властващите, от интересите на номенклатурата, която все още не е разбрала, че нейната епоха е безвъзвратно отминала. За да бъде осигурен мирният преход у нас е необходимо съществуването на един обединителен и умиротворяващ фактор, който да олицетворява идеалите на народа. Безпътицата и дори опасни политически авантюри могат да бъдат предотвратени от наличието на безпристрастен арбитър начело на държавата. Пазете се от досега втълпявания Ви опростенчески начин на политическо мислене! Нима в една демократична страна всички трябва да бъдат на едно мнение и единодушни относно формата на държавно устройство? Това е нереално. Свободата не се състои само в политически плурализъм и в правото на гласуване. Действителната свобода се изразява в това човек да не търпи лишения в елементарния си бит, да може свободно да избира подходящо възпитание за своите деца. Гладният не е свободен!

Българи и българки, време е да се разбере, че конституционната монархия би улеснила прехода и би гарантирала НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ. Все още не е станало ясно на всички, че авторитетът на царя произтича от народната воля, както и самата му титла сочи - Цар на Българите, а не на България - от плебисцита на вековната история, от свойството на институцията да представлява паметта на народа. Младите би трябвало да се запознаят добре с историята от близкото ни минало, за да не бъдат подвеждани от тенденциозната пропаганда. Екзарх Йосиф беше казал, че образованието, възпитанието и религията, предавани от поколение на поколение, са трите най-важни устои, които извисяват един народ и осветяват бъдещия му път! Нека младите се запитат кой успя да тласне България, която не беше нищо повече от един турски вилает, от Средновековието в ХХ-и век, и то само за три десетилетия! Нека поискат статистическите данни за развитието на страната по време на Цар Фердинанд! Не е имало само национални катастрофи през тези години! Имали сме например много по-добър международен финансов рейтинг. Короната предпазва своите граждани от възможното узурпиране на истината в полза на нечии интереси. В политическия живот на страната Короната, въз основа на действащи демократични принципи, гарантира стабилност, както и достъп до властта на всяка партия, на всеки способен гражданин. Монархията обезпечава и най-добре символизира самостоятелното развитие на една държава.

В случай, че България отново стане царство, това съвсем не би означавало пълна "чистка" на цялостната административна структура. Прогресивната конституционна монархия не е пирамидална власт, в която всичко зависи от върха, както е било при комунистическите диктатури. Царят не засенчва политическите лидери. Той представлява нацията в нейната цялост - българите от цял свят, но не управлява. Управленческите функции се поемат и изпълняват от определените от конституцията органи. Тук се налага да опровергая и предумишлено разпространявания мит за "огромните" разходи, които предполага монархията, и че

ЦАР СТРУВАЛ ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТ.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА 2 НОЕМВРИ 1991 Г. И РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ НА ТОВА ЗАСЕДАНИЕ.

 

На 2 ноември 1991 год. се състоя разширено заседание на Политбюро с водачите на партийните листи и проведените парламентарни избори, с членовете на ЦКРК на БКП и с първите секретари на Областните комитети на БКП.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Изслушване на отчети от ръководителите на парламентарните листи за подготовката и провеждането на изборите.

2. Обсъждане на въпроса за издигането на кандидати за президент и за вицепрезидент от БКП за предстоящите президентски избори.

3. Приемане на решения.

След направените отчети станаха оживени разисквания. Отчетено беше, че БКП, въпреки умишлено създадените й трудности от Централната избирателна комисия (ЦИК), която в нарушение на конституцията и на избирателния закон отне на БКП законно полагащата й се червена бюлетина. Върховният съд в нарушение на закона узакони беззаконието, извършено от ЦИК. От друга страна, провокаторът Гено Ненчев Влахов на 12 октомври 1991 г. в ранни зори е разпространил листовки в Плевен и в други областни градове, с която от името на БКП призовава избирателите да гласуват с червената бюлетина. Провокаторът е подписал листовката като първи секретар на ЦК на БКП, какъвто никога не е бил. Гено Влахов е извършил двойно престъпление, за което още веднага бяха уведомени президентът на Република България, ЦИК и главният прокурор на Републиката, а на 28 октомври 1991 г. преписката е изпратена на районната прокуратура в Плевен. За съжаление нито ЦИК, нито другите избирателни комисии в страната не пожелаха да включат представители на БКП в съставите си. ЦИК до 17.30 часа на 13 септември 1991 г. не беше съобщила по факсовете, че БКП е регистрирана за участие в изборите, какъвто беше случаят с Кърджали, Бургас, Шумен, Разград, Община Върбица, Варненско и други места. В деня на провеждане на изборите бюлетината на БКП в много избирателни секции умишлено или беше обърната с надписа надолу, или беше затрупвана с други бюлетини, като тази на БКП (марксисти), на либералната партия и др. Изборите бяха манипулирани още от Великото народно събрание с приемането на антидемократичния избирателен закон.

По втора точка от дневния ред се реши БКП да вземе участие с представители на БКП в предстоящите парламентарни президентски избори и възложи на Областните комитети да излязат пред Политбюро със свои предложения за президент и вицепрезидент.

По трета точка бяха приети съответни решения, които ще бъдат публикувани в печата.

 

* * *

На заседанието на Политбюро с водачите на партийните листи в проведените парламентарни избори, на членове на ЦК, и на секретарите на Областните комитети на БКП, които не са членове на Политбюро, от Бургас, Плевен, Враца бяха взети следните решения:

1. Дава положителна оценка на постигнатите парламентарни избори, тъй като партията на 3 април 1990 г. беше ликвидирана от сегашното ръководство на БСП. Ако не беше разколническата дейност на групата фракционери, на заклетите врагове на БКП Гено Ненчев Влахов, Чуде Славчев Георгиев, Иван Владимиров Пейчев, Пенчо Петров Пенчев, Христо Димитров Арнаудов, Ангел Тюфекчиев и др., резултатите щяха да бъдат значително по-добри. Гено Ненчев Влахов на 12 октомври 1991 г. в нарушение на законите в страната е разпространил листовка-призив към избирателите, която е подписал като първи секретар на ЦК на БКП, какъвто никога не е бил, призовавйки ги да гласуват за БСП, с което нанесе поредния удар на БКП, като внедрен от БСП провокатор в БКП, за което го предадохме на Главна прокуратура. Преписката е препратена на районната прокуратура в Плевен.

2. Да се издирят по области, общини, села и градове всички комунисти, които са гласували с бюлетината на БКП, с които да се възстановят партийните организации във всички населени места. Да се привлекат за членове на БКП всички симпатизанти,честни досегашни безпартийни комунисти, младежи и девойки в срок 1 януари 1992 год., като отговорници са секретарите на Областните комитети, на общинските комитети и на партийните организации. Резултатите да се отчетат в ЦК на БКП в срок до 15 януари 1992 год.

3. Задължава комунистите да вземат активно участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент, издигнати от БКП.

4. Задължава партийните комитети и ППО редовно да отчитат членския внос, определен в сроковете на устава на партията.

5. Областните комитети да излязат с предложения пред Политбюро за президент и вицепрезидент в срок до 20 ноември 1991 год.

Забележка: Партийните ръководители на всички нива да направят всичко необходимо да издирят и привлекат в БКП всички комунисти, които все още членуват в БСП, но не са вършили престъпления, независимо от това какви длъжности са заемали.

София, 4 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (БНСФ) "ВЪЗРАЖДАНЕ".

 

VII. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Чл. 74 Финансовите средства и постъпления на федерацията се формират от членски внос, стопанска и друга дейност, от помощи и от дарения.

Чл. 75 Финансовата, стопанската и друга дейност се ръководят и контролират от Федеративния съвет.

Чл. 76 Фондовете и размерите на средствата, предназначени за осъществяването на общонационални или регионални синдикални протестни действия, не се обявяват публично.

Чл. 77 При разрастване на стопанската дейност Федералният съвет назначава щатни стопански ръководители и материално отговорни лица в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 78 Решение за образуване на фирми и други стопански организации се вземат от Федералния съвет с мнозинство 2/3 от всичките му членове.

Чл. 79 За управлението на стопанската дейност, ползването и стопанисването на почивната база на федерацията Федералният съвет издава правилник, който подлежи на утвърждаване от конгреса.

Чл. 80 За стопански и други дейности, предприети или извършени в нарушение на действащите закони, виновните длъжностни и ръководни лица носят наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс.

Чл. 81 Разходите на членовете на ръководствата на синдикалните групи (първичните синдикални организаци), на Синдикалните съвети, на Федералния съвет и на контролните органи, направени при изпълнение на необходимите организационни дейности, са за сметка на съответната организация.

Чл. 82 Синдикалните групи и първичните синдикални организации внасят 70 % от събрания членски внос във фондовете на синдикалната организация (синдиката). Синдикатите внасят във фондовете на федерацията 80 % от събрания членски внос.

Чл. 83 Членският внос се определя като процент от брутното трудово възнаграждение, диференциран според размера на последното.

Получаващите минималната за страната работна заплата плащат минимален членски внос.

Размерът на членския внос се гласува от конгреса.

Относно събирането, отчитането и разходването на членския внос Федералният съвет издава инструкция.

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 84 Българската национална синдикална федерация "Възраждане” и членуващите в нея синдикати, първични организации и групи са юридически лица, съгласно чл. 49 от Кодекса на труда. Те се представляват от техни председатели, а при отсъствие на последните - от заместник-председателите, ако са упълномощени за това.

Чл. 85 Федерацията има свой печат, щемпел, знак и бланка, утвърдени от Федералния съвет.

Чл. 86 Седалището на федерацията е град София.

Седалищата на отделните синдикати се определят от вътрешните им устави или с решение на синдикалните им конференции.

Чл. 87 Федерацията може да издава свои печатни органи, които се ръководят от Федералния съвет.

Чл. 88 Нерешените в настоящия устав въпроси се решават от Федералния съвет с мнозинство 4/5 от всичките му членове.

Чл. 89 До свикването на първи учредителен конгрес на федерацията всички функции се изпълняват съгласно настоящия устав от Временен федеративен съвет, избран на общо събрание на инициаторите-учредители с мнозинство 2/3 от участващите в събранието.

Общото събрание на организаторите-учредители определя нормата на представителство на всяка синдикална група на учредителния конгрес и определя начина на избиране на делегатите.

Чл. 90 Общото събрание на учредителите е редовно, ако на него присъстват всички учредители, но не по-малко от седем души. Решения се вземат с мнозинство от присъстващите, освен в случая на чл. 89, ал. 1.

Чл. 91 За своите действия и решения учредителното събрание и Временният федеративен съвет се отчитат пред учредителния конгрес.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА СВОБОДНИТЕ ДИЛЪРИ ОТ БОРСА "МАГУРА" В СОФИЯ ПО ПОВОД НА МЕРКИТЕ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет, до Министерство на финансите, до Министерство на вътрешните работи, до политическите организации и до гражданите на България.

Във връзка с обявената "война" от министъра на вътрешните работи г-н Йордан Соколов спрямо нас бяха предприети незаконни действия от служители на МВР на 15, 16 и 17 ноември 1991 г., изразяващи се в следното: незаконно задържане, незаконни обиски, груби физически действия, засягащи здравето и телесната неприкосновеност на отделни лица (нанесени побои), заплаха с огнестрелно оръжие, незаконно изземване на валута, левове и златни изделия.

При извършване на тези действия служителите не се легитимираха и по този начин ние не знаем спрямо кого да търсим защита на накърнените ни права.

Действията на органите на МВР противоречат на конституцията, на Наказателно-процесуалния кодекс и на други закони.

Изразяваме недоумение и възмущение от факта, че в информационната емисия "23 часа” на Българска телевизия на 17 ноември 1991 година в предаването за нас не бе излъчен юридическият коментар на кандидата на юридическите науки Любен Панайотов, разобличаващ незаконните действия на органите на МВР. Това е нарушение на конституционното ни право на информация. Насажда се неправилна представа в обществото за нашите действия.

Считаме, че явленията са чисто Икономически и решаването им трябва да се търси с икономически средства, е не чрез методите на репресията. За целта апелираме да се преустановят незабавно репресивните действия на МВР, да се проведат серия от мероприятия (обсъждания от специалисти и от нас по телевизията, радиото и в другите средства за масово осведомяване) в по този начин да се намери решение на проблема. Предложенията си ще направим на обсъжданията при тези срещи.

Изразяваме убеждението си, че ще бъде обърнато сериозно внимание на нашето обръщение.

София, 18 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РАЗДЕЛ "ТУРИЗЪМ" (ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на проекта е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.

Регулиращата ръка на държавата чрез притежаване на акции в Националните туристически холдинги е още един механизъм, с който държавата ще се намесва в решенията на ръководството на частните компании. Невъзможно е икономиката да бъде едровременно и освободена от държавното управление, и в същото време да бъде регулирана във висока степен в такъв важен отрасъл като туризма.

Децентрализираното управление на туризма от комисии, създадени от градските съвети под ръководството на заместник-председателя на Изпълнителния комитет на Градския съвет, не е нищо друго, освен запазване от страна на държавата на местно равнище на висока степен на контрол на икономическата дейност. Стремежът на хората да се освободят от такъв контрол и да се радват на лична свобода, на икономическа и политическа свобода зависи от успешното преминаване към свободна пазарна икономика, при която стремежът към печалба и ценовият механизъм разпределят ресурсите и дават икономическа възможност за всички. Системата за регулиране на туризма на градско и държавно равнище противоречат на тези цели.

Използването на специално отделени фондове за инвестиции в туристическата инфраструктура от градските съвети и създаването на специализирани компании за комунална дейност представлява още една форма на държавен синдикализъм, която противоречи на свободата на избора, откритата конкуренция на частните производители в туристическите услуги и разпределянето на ресурсите от ценовия механизъм на пазара.

Разработката в Модела на принципа на "Установяване на ново качество на туристическия продукт” съдържа отчасти изложение на специфичните цели за повишаване на качеството на туристическите услуги в България. (76) Като насоки те представляват компетентна преценка на експерти в управлението на съществуващата туристическа инфраструктура за пътищата и начините да се повиши качеството и привлекателността на българската туристическа инфраструктура за богати международни посетители, главно от Запад. Насоките сами по себе си могат да служат като идеален справочник за частни инвеститори, които могат да бъдат подтикнати да създадат смесени фирми или акционерни компании в България за изграждане на определени курортни хотели и помощни съоръжения като магазини, игрища за голф и тенис, зимни спортове, включително скиписти и пързалки за кънки, ловни клубове, включително спортни стрелбища, рибарски клубове, конна езда, съоръжения за забавления от международна класа, произведения на изобразителното и прилежното изкуство, музика и литература.
Важното, което трябва да се съблюдава по отношение на тези цели, е, че те трябва да бъдат реализирани чрез частната инициатива на частни туристически компании и смесени фирми по силата на свободния избор на частните мениджъри на тези делови начинания за повишаване на качеството на българската туристическа инфраструктура.

Други възгледи, изложени в тази част на модела, които не съответстват на принципите на свободната пазарна икономика, са: "прилагане на общи стандарти и нормативни актове"; "установяване на общи изисквания за транспорта в туристическата индустрия и обвързване на цените"; издаване на разрешителни "с цел да се регулират условията за създаване и функциониране на инфраструктурата"; "държавно регулиране на ценообразувателния механизъм"; "обвързване на цените с качеството на продукта и услугите"; "изработване и прилагане на система за поощрения на личния състав"; прекатегоризиране на труда в зависимост от категорията на предприятието, умението на служителите и равнището на услугите". (77) Всяка от тези идеи предвижда пряк държавен контрол или намеса във функционирането на тристическата индустрия и следователно противоречи на принципите на свободната инициатива и на функционирането на пазарната икономика, в която свободно образуваните цени, според търсенето и предлагането, насочват разпределението на ресурсите.

ВАРИАНТИ ЗА РЕФОРМИ

Българският Комитет по туризма вижда съвсем ясно необходимостта от реформи в туристическата инфраструктура. От позициите си на орган на социалистическо правителство, при което правителството пряко или чрез различни институции притежава и ръководи всички туристически ресурси, комитетът е набелязал конкретни важни задачи, разгледани в предишния раздел на тази глава. Авторът на тази глава, съзнавайки конструктивната и даваща основа за размисъл инициатива на Комитета по туризма и неговия председател с разработването на Модел са развитието на туризма като приоритетен отрасъл на нацоналната икономика, се заема сега да изложи отново онова, което до голяма степен е общо виждане за целите, съгласно която в България трябва да се създаде свободна инициатива и пазарна икономика; при нея наличието на подхоядщи условия за инвестиции и ценови механизъм без намесата на държавата ще привлича капитали от Запада и от самата България, което ще доведе до разумно разпределение на ресурсите за разширяване и повишаване на качеството на българската туристическа инфраструктура:

1. Конституционни гаранции за ненакърнимостта на частната собственост, както това е разработено в отделна глава.

2. Да се постигне в България свободноконвертируема валута най-късно до 6 месеца и по време на прехода към такава конвертируемост да се организират валутни търгове от Българската външнотърговска банка не по-рядко от веднъж седмично за установяване на разменен курс за валутата на туристите и на постъпленията от туризма на частните компании, работещи в сферата на туристическата инфраструктура в България.

3. Да се измени Указ 56, регламентиращ дейността на смесените предприятия, акционерните компании, компаниите с ограничена отговорност, дъщерните фирми, клоновете и чуждите инвестиции, за да се отстранят пречките за инвестиране, дължащи се на държавната намеса в инвестиционните решения, както това е разработено в отделна глава.

4. Да се приватизират съществуващите обекти за отдих и балнеоложки туризъм.

5. Да се разработи селективна програма, която да приканва инвеститорите да предлагат цени или да правят оферти за купуване на определени туристически обекти, включително да се осигури от държавата правото на земя, а не само правото на нейното ползване, като създават акционерни фирми, компании с ограничена отговорност, филиали или клонове, за придобиването на такава способност.

6. Да се стимулират смесени фирми между западни инвеститори и български акционерни компании да придобиват подходяща собственост за изграждане на почивни и балнеоложки курорти със западен стандарт.

7. Да се създаде стимул за такива инвестиции, като се използва кредит за инвестиционния данък се освобождава от данък за 2 до 5 години от началния период на дейност в зависимост от размера на инвестициите.

8. Да се предвиди в закона, че частните компании и смесените предприятия, които изграждат нови или модернизират съществуващи туристически инфраструктури, могат да задържат приходите си в твърда валута; да поддържат банкови сметки в твърда валута и свободно да прехвърлят твърда валута извън България или за плащания за подобряване на техните български туристически инфраструктури, или за репатриране на печалбите на чуждестранните инвеститори.

9. Да се използват от държавата лицензи или споразумения за франчайзинг, чрез който да се предоставят на частни компании или отделни лица съществуващи или бъдещи туристически  обекти за подобряване, стопанисване и разработване с  цел извличане на печалби.

10. Да се определи размерът на подоходния данък в зависимост от чистия доход, като за най-високите доходи да не надхвърля 30 %, а за най-ниските - 10 %.

11. Да се определи, че подлежащият на облагане доход, получен от експлоатацията на нови или модернизирани туристически обекти, представлява общият доход, намален с разходите по управлението, администрирането и маркетинга.

12. Да се премахнат задължителните фондове за подобряване на обектите и за социална политика, като отчисленията във фондовете се извършват в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти в страната на главния чуждестранен инвеститор в акционерната компания.

13. Да се установят трудови отношения в съответствие със закон, гарантиращ свободно договаряне между работниците и управата, при което управата си запазва правото да санкционира работниците за неефикасно и неподходящо отношение към работата и да ограничава работните места, когато по нейна преценка това е наложително, за да може да се контролират ефикасно разходите на туристическото предприятие и да се запази стабилността на предприятието.

14. Определенията "туризъм”, туристическа индустрия" и "туристическа инфраструктура" да включват курорти, хотели, спомагателни обекти към курортите и хотелите, като магазини, ресторанти, кафенета, помещения за коктейли, салони, минерални бани, клиники, медицински центрове в курортите и хотелите, козметични и фризьорски салони, игрища за голф, тенискортове, спортни стрелбища, скиписти, скилифтове, сгради и съоръжения, подходящи за подслон и удобства за скиори; пързалки за кънки; театри; съоръжения за конен спорт, включително коне, конюшни, манежи за езда, хиподруми и трибуни за зрители; ескурзоводи, туристически агенции; агенции за даване на автомобили под наем; бюра на авиолинии; жп и автобюра; къмпинги; частни пансиони, предлагащи нощувка и закуски; мотели.

/Пресслужба "Куриер"/

10:00:23

20.11.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!