21 октомври 1991

София, 21 октомври 1991 година

Брой 206 (481)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ДЕСЕН ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС (СДС - ДДА). Партията е регистрирана на 25 септември 1991 година.

Политическата десница е неотменен компонент на всяко добре организирано общество. Именно в зрялата демократична система ние можем да очакваме спасението на националната ни цялост и чест, да подхранваме надеждата за икономически подем и политическа стабилност. Това обаче може да се осъществи единствено и само по пътя на обособяването на единен десен политически, център, което е гаранция за стабилност на новата политическа система. Ние сме твърдо убедени, че сегашното политическо и икономическо положение на България не може да бъде овладяно по принцип от левите и левоцентристките политически структури. Левоцентризмът не може да бъде вечен баланс на политическите сили в една истински демократична държава. Опитът на напредналите страни показва, че именно десноцентристките политически формации са истинският двигател, освобождават до максимум обществената енергия. Искреният стремеж на всеки човек към собственост, към самостоятелност, към щастлив и духовно богат живот могат да бъдат осъществени именно в рамките на една десноцентристка политическа структура на управление.

Някои хора считат, че сегашният интерес на българското общество към деснополитическите идейни постановки е въпрос на мода, така както през периода между двете световни войни бяха на мода левите идейни течения. Това обаче не е въпрос на мода, а на обществена необходимост, която се диктува от спецификата на етапа на преминаването към пазарно стопанство у нас.

Някои опоненти на десноцентризма твърдят, че десни партии могат да бъдат на власт само богати страни и стабилни времена. Опитът на напредналите страни на запад обаче показва, че такива настроения водят неизбежно до левоцентристка ориентация в държавното управление, която е свързана винаги с целенасочено потискане на обществената енергия и активност, с неизменното от това забавяне на икономическия растеж. България обаче се намира в период, когато тя се нуждае от отприщване на механизмите за икономически растеж, а това може да ни даде само десноориентираният политически алианс, който вече е факт.

ДЕСНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС си поставя следните цели и задачи, свързани с конкретната политическа обстановка в България:

1. Обединяването на десните демократични сили в България.

2. Смяна на политическата и икономическата система в България по парламентарен път.

3. Установяване на политическа демокрация върху принципите на неолиберализма и неоконсерватизма.

4. Приемане на втора Търновска конституция, съобразена с подписаните от България международни споразумения и решаване на въпроса за формата на държавно управление.

5. Осъществяване на стратегическата програма за икономически растеж и преход на България към пазарна икономика Ран-Ът.
6. Участие в общинските и парламентарните избори с обща листа, включваща нравствения, духовния и професионалния елит на България.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КООРДИНАЦИЯ:

75-50-98 - Кузманов;

89-39-96 - Беляев.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОМЯНА В СТРАНАТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ.

Онова, което трябваше да се случи в България, най-после е факт. Отива си на едно правителство, слиза от власт не просто една партия, а се слага край на един обществен строй, който исторически доказа своята несъстоятелност. В този смисъл завърши една епоха - тази на социализма.

Партията на свободните демократи - център изразява своя оптимизъм от обществено-политическата промяна и остана с надеждата за изменение на обществените отношения у нас. В същото време ние сме обезпокоени от поляризацията в парламентарното представителство и от факта, че Движението за права и свободи придоби историческия шанс да играе ролята на балансьор в политиката на Република България. Не това, че в правителството може да има министри от турски произход ни безпокои, а регулативната роля на това движение, както и неговите възможности да упражнява натиск върху дейността на правителството. Този натиск може да бъде еднакво стабилизиращ или дестабилизиращ. Всичко ще зависи от политическата мъдрост на неговите ръководители.

Като поздравяваме Съюза на демократичните сили с изборната победа на 13 октомври 1991 година, Националният изпълнителен съвет на Партията на свободните демократи-център силно се надява, че предизборната конфронтация на СДС с другите демократични опозиционни формации ще отстъпи място на подобряване на отношенията си с тях. Защото в бъдеще за България ще бъде далеч по-добре политическата власт да бъде упражнявана чрез редуване на различни демократични политически сили, отколкото тя да бъде разделяна между СДС и БСП. Запазването на това парламентарно статукво ще означава за България съхраняване на възможностите за реставрация на комунизма в нея. А историческата отговорност за това ще носи Съюзът на демократичните сили.

София, 15 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ "ИЗБОРИ’91" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЯТА НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС.

Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" смята за свой граждански дълг да информира широката българска общественост за резултатите от своята дейност в хода на изборите за народни представители, общински съветници и кметове, проведени на 13 октомври 1991 г.

Сьгласно Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове членовете на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" се ползваха със статут на наблюдатели в изборния процес. На практика сдружението покри почти всички избирателни секции на територията на цялата страна. Над 20 хиляди души на доброволни начала контролираха протичането на изборния процес и строгото спазване на избирателния закон и решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Блгодарение на извършената организационна дейност и усилията на регионалните и общинските координатори на сдружението нашите членове бяха добре запознати с избирателния закон, решенията на Централната избирателна комисия, статута на наблюдатели и основните въпроси на изборната технология. Юридическите експерти на сдружението даваха консултации и отговаряха на хиляди обаждания на граждани на "горещите" телефони.

В сдружението постъпиха и продължават да постъпват много сигнали за нарушения на избирателния закон, които могат да бъдат класифицирани в следните групи: - нарушения на избирателния закон, свързани с изготвянето, грешки и непълноти в избирателните списъци (невключване в списъците не само на отделни избиратели, но и на цели улици и жилищни блокове; неправомерно заличаване в окончателния избирателен списък на много избиратели, които са били включени в първоначалните и за които впоследствие е установено, че имат избирателно право; вписване в допълнителните избирателни списъци на избиратели само въз основа на данните от личния паспорт, но без документ, издаден от Временния изпълнителен комитет и други подобни);

- неравномерно обхващане на избиратели по секции, водещо до формиране на много големи или много малки секции;

- нарушения на изискванията на избирателния закон по процедурата на регистрация на кандидатите;

- нарушения на процедурата за формиране на избирателните комисии и несъвместимостите, установени от закона;

- неправомерна предизборна агитация в дена на изборите и 24 часа преди него;

- нарушения, свързани с технологията на гласуването, установена от избирателния закон и решенията на ЦИК (късно откриване на изборния ден; липса на бюлетини с кандидатски листи и кандидати за различни периоди от изборния ден в кабините за гласуване;масово изнасяне на бюлетини и внасяне на бюлетини в кабините, които не са по образец; липса на части от избирателните списъци и тяхното разкъсване; неотразяване на паспортните данни на гласувалите граждани в избирателните списъци и др.).

- нарушения, свързани с определяне на изборния резултат (неспазване на законно установената процедура за броене на бюлетините и допълване на протоколите на секционните избирателни комисии; неспазване на реда за предаване на протоколите и всички изборни материали в общинските и районните избирателни комисии и др.);

Преобладаващата част от сигналите се отнасят до нарушения на избирателния закон, но в някои от тях се съдържат данни за извършени престъпления, най-вече по чл.чл. 167-169 от Наказателния кодекс на Република Българя (пречене за осъществяване на избирателно право; упражняване на избирателно право, без да се има такова; както и преправяне на резултатите от избора).

Констатацията на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" е, че много от нарушенията са следствие от липсата на опит, от краткия срок за организиране на изборите, от недобро познаване на действащия избирателен закон от длъжностните липа и избирателите, както и от наличието на силни политически пристрастия в условията на поляризация на обществото.

Същевременно Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" изразява категоричното си убеждение, че пропуските и нарушенията са от естество, което не поставя под съмнение както законосъобразното произвеждане на изборите, така и резултатите от тях. Като се има пред вид, че подобни нарушения има и в държави с далеч по-развити демократични и парламентарни традиции, проведените у нас избори могат да се приемат като свободни и демократични.

Освен тази огромна по обем дейност, свързана с осъществяването на обществен контрол върху изборите, за първи път екип на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" самостоятелно направи прогноза за резултатите от парламентарните избори. Екипът работи професионално и резултатите от неговата прогноза са изключително близки до последните, изнесени от ЦИК, данни.

Управителният съвет на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" изказва най-сърдечно благодарността си на хилядите свои членове и експерти за извършената прецизна работа, на членовете на избирателните комисии и на ЦИК за положените от тях усилия изборите да бъдат свободни и демократични.

София, 17 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ") КРУМ КУМАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО И ОТ ВЛЕЗЛИТЕ В КОАЛИЦИЯТА ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91 ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (МАРКСИСТИ) И ХРИСТИЯН-РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Конституционния съд, до Върховния съд и до чуждестранните посолства, акредитирани в България.

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 11 октомври 1991 г. председателите на 14 политически партии и коалиции, учредили Изборен съюз’91", депозирахме учредителния протокол в Централната избирателна комисия (ЦИК), с който настоявахме подадените гласове от електората на партиите, включени в съюза, да се броят заедно в полза на съюза.

ЦИК до ден-днешен не възприема иска ни, което за нас юридически е неоснователно. За една парламентарна правова държава, за каквато се смята Република България, независимо от несъвършенствата на закона за изборите (Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове), е недопустимо подобно отношение. Подобни съюзи се правят преди избори, по време на избори и след избори във всяка една западноевропейска държава и един условен срок не може да бъде фатален за регистрацията.

Щом като ЦИК сама наруши конституцията, като регистрира Движението за права и свободи под влияние на вътрешен и външен натиск и с това усложни още повече политическата обстановка в страната, а е сигурно, че ще затрудни и работата на Народното събрание и решаването на жизнено важни проблеми на България, смятаме, че легитимирането на "Изборен съюз’91", в който членуват 14 партии, е наложително и ще бъде в полза на националните интереси. Ние не сме съгласни България да бъде дуалистична страна, което е доказано от досегашната ни история като еднонационална.

Разчитаме на Вашата спешна намеса, за да решите проблема в наша полза, с което ще зачетете демокрацията, плурализма и равнопоставеността на политическите сили в България. София, 14 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА НА ДВИЖЕНИЕТО "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ", ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 18 АПРИЛ 1991 ГОДИНА. Публикува се за първи път.

Ние, членовете - учредители, водени от свободния си избор и съвестта си, приехме следната Програма на своето движение:

1. Ние признаваме самоценността на всеки човешки индивид, основаваща се на неговата свободна воля. Човекът с факта на раждането си е носител на неотчуждаеми права и свободи. Не съществува такава ценност, за постигането на която той да бъде средство, а може да бъде единствено цел.

2. Ние признаваме на всяко лице правото на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да изповядва или възприема убеждения или религия по свой избор, да ги изповядва индивидуално или колективно, публично или частно, чрез действия или чрез мисли.

3. Ние признаваме правото на всяко лице по причини на съвестта или по морални, или по религиозни убеждения да откаже военна служба, носене на оръжие или униформа при каквито и да е обстоятелства.

4. Ние считаме, че съществуващият Закон за всеобщата военна служба противоречи на Всеобщата декларация за правата на човека и на пактове, по които Република България е страна, и поради това неговата правна сила е нищожна, а неподчинението на този закон не следва да носи правни последствия.

5. Ръководейки се от гореизложените принципи, "Хора без оръжие" ще се бори с всички конституционни средства за отмяната на всеобщата военна служба и създаването на професионални сили за сигурност.

6. До създаването на такива професионални сили за сигурност движението ще защитава правата на лицата, отказващи военна служба по причини на съвестта и религията, с всички мирни граждански средства.

7. Движението ще настоява конституционно да се гарантира правото на гражданите да отказват носенето на оръжие или униформа по причини на съвестта или религиозни убеждения.

8. "Хора без оръжие" действа в съответствие с устава, с принципите, залегнали в тази програма, всеобщата декларация за правата на човека, пактовете, по които България е страна, международното законодателство, Конституцията и законите на България, доколкото не са в противоречие с международните договори, подписани от нашата страна.

9. За постигане на задачите си движението "Хора без оръжие" събира подписки, прокламира възгледите си, издава информационен бюлетин, сътрудничи с наши и международни организации, провежда събрания на открито и закрито, акции на гражданско неподчинение и други мирни инициативи.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП). Поради закъснението, което ръководството на БДП изпрати документа в редакцията на Пресслужба "Куриер", той не беше включен в предизборните броеве на бюлетина.

Българската демократическа партия (БДП) е създадена на 19 юли 1990 год. В атмосфера на лъжлива промяна на БСП, дошла на власт след дворцовия преврат от 10 ноември 1989 год. червената тоталитарна система е почти непроменена и управляващата номенклатурна буржоазия разполага със силна политическа и икономическа власт. БСП запази постовете в правителството, Великото народно събрание, посолства и заграбените от народа сгради, имущества, пари и долари. Тя хвърли всички сили да завладее напълно икономическата власт чрез червени фирми в България и по света. В престъпната си дейност беше подпомогната от мнозина агенти, които превзеха СДС като лидери и водеха съглашателска политика с БСП. България стои в блатото на мизерия и глад, разпъната на кръст от грабежи, насилия, нравствен упадък, нови нагли лъжи на БСП, за да продължава да стои на власт. Тя се променя само на думи. Докато ръководството на БСП не върне на народа Партийния дом, заграбените сгради, вили, апартаменти (на безценица), имущество, пари в лева и долари, докато не осъди виновниците за третата национална катастрофа (социална, нравствена, културна, екологична) и не публикува поне 5000 имена от висшия и средния ешелон на партийно-държавната власт сред тях, няма морално и юридическо право да участва в изборите, в това число номенклатурчици от народното събрание (агенти на ДС), от министерства и посолства. Ако претендира за морал, трябва да свали ръждясалите вериги от врата на народа и ще го остави да живее и да се развива овободно. Никой престъпник не е наказан. Никой крадец не е върнал заграбеното. БСП нагло лъже и краде последния залък от гладния народ. Милионери- социалисти и гладуващи милиони българи. БСП се бори за власт, за да укрепи икономическата власт, да запази заграбеното си чрез създаване на фирми, създадени с грабени пари, да продължава да граби. Правителството нагло лъже, че жъне успехи от "пазарната реформа", която представлява чисто пиратско ограбване на народа.

Спасението на народа и България е в незабавната социална безкръвна революция, гаранция за смяна на престъпната червена система за съд на виновниците за катастрофата и мизерията на България, за връщане на заграбеното от народа и за възхода на България. Социалната революция е архимедовия лост, който ще извади България от блатото и ще я възроди чрез социална политика, социална пазарна икономика и социална република. Спасението на България стои в ръцете на самия народ (трудов, ограбен, смазан, безработен и отчаян), а не във външни сили. Неизползването на ума, сърцето и ръцете на 500 хиляди безработни, на милионите полубезработни, на насилственото изгонване на 400 хиляди млади българи на запад и стотици хиляди на юг е углавно престъпление към народа и България. Никой няма право да лишава човека от свещеното му и конституционно право на труд и да го обрича на глад, мъки, болести и смърт. И то в края на 20 век, и то в Европа.

Основните принципи на БДП: демокрация, независимост, истина, социална справедливост и простор пред талантливата и местна личност за възхода на България и благоденствие на трудовия народ.

Основа за възхода на България:...

1/ Социалната държава да подпомага организационно-финансово талантливата личност в селскостопанските фермери и да слага бариери пред червено-синьо-сивата престъпна спекула и милионерите престъпници.

2/ БДП воюва твърдо и безкомпромисно за реализиране на национално-демократичните идеали на Левски, Ботев, Бенковски и Стамболийски. В тези дни на глад и позор, на безграничен грабеж на гладния народ.

3/ БДП е против престъпния феодален социализъм, неосталинизма и тоталитаризма, против вълчия капитализъм и монархизъм.

4/ БДП стои на твърди позиции за търсене на най-строга отговорност и даване под съд на виновниците за третата национална катастрофа на България, връщане на заграбеното имущество на народа от червената номенклатура.

5/ БДП се бори за реализиране на български модел на независима демократична република и социална справедливост. На кооперативни и частни форми на собственост. Най-близки са й западноевропейският и японският модел.

6/ БДП е за провеждане на рационална външна политика и за национално достойнство взащита на интересите на България без жалкото преклонение пред която и да е сила, да следваме примера на великите българи в миналото.

7/ Незабавно оставка на безсъвестното правителство, което провежда престъпна политика на вандалски грабеж на собствения си народ и защитава спекулата, престъпността, забогатяването на червените фирми и незаконно  забогатели милионери.

8/ Национализация на Партийния дом, сгради, фирми, имущество, пари и долари на БСП, БДМ...ОФ и бившите профсъюзи.
Без този акт БСП няма морално и юридическо право за участие в изборите.

9/ Разграждане на тоталитарните структури в страната и в чужбина. Съкращаване на президентския апарат, на номенклатурните стопански и административни ръководители, които уволняват хора от опозицията и са опасност за изборите и демокрацията. Съд на висшата и средната номенклатура, виновна за мизерията и катастрофата на България. Ако БСП не публикува списък с 5000 имена на виновници - няма морално право за участие в изборите.

10/ Замразяване дейността на номенклатурните фирми и ревизия за произхода на финансите (в България и в чужбина), връщане в България по етапен ред и незабавен съд - преди изборите. Без този акт отстрана на правителството БСП няма морално право да участва в изборите. Забрана на номенклатурчици и техните деца (за ползване на привилегии) в срок до 5 години да въздават частни фирми.

11/ смяна на парите:
а/ под 20 хиляди лева - 1:1 Б/ над 20 хиляди лева - 10:1
В/ след смяната сумите над 20 хиляди лева да се блокират в БНБ..."равен старт".

12/ Демонополизация на големите фирми. Поетапна приватизация. Не номенклатурните директори, а колективните работници и колектлвите да решават формите и сроковете. Приоритет на акционерните фирми чрез участие с акции, пари и труд.

13/ Приоритет на селското стопанство, преработвателната промшленост и туризма. Приоритет на кооперативните стопанства и кооперативите. Снабдяване на кооперативите и частните фермери с техника, посадъчен материал и животни при 10 процента лихвен заем и безмитен внос. Продажба на 70 процента от продукцията за българския пазар и 30 процента за чужбина за валута и за изплащане на внесените машини.

14/ Обществен контрол в борбата срещу спекулата. Отчетност и публичност на наличията и разходите на всички институции, с изключение на военните.

15/ 6-часов работен ден в държавните предприятия с цел да се ограничи безработицата, пенсиониране на 50 години (за жените) и 55 години (за мъжете), за да бъдат освободени работни места за младите - да не бягат на запад, да се намали престъпността и за осигуряване на млада работна ръка за селското стопанство. Работа и производство, а не компенсация за безработица. Приоритет на производството, а след това търговия съгласно закона, а не спекулативна и грабителска политика.

16/ Безпощадна борба за защита на българската нравственост срещу порнографията и престъпното бездействие на правителството, Народното събрание, президента към сексуалната революция, безработицата, спекулата, престъпността - условия за разврат, мизерия и престъпност.

17/ Възраждане на националните български добродетели като самоуправление, трудолюбие, честност, здрав морал и нетърпимост към аморалните действия.

18/ Равноправни условия за дейност на всички партии като сграден фонд, оборудване, финансиране, ползуване на радиотелевизонни канали с цел реализиране на демократични избори и демократичен живот в България.

19/ Не бандитско, а реално ценообразуване, стимулираща данъчна система, контрол на пените на стоките от първа необходимост - хранителни стоки, дрехи, обувки, електричество, отопление, вода и др.

20/ Поетапна приватизация на земята. Неразумно е да се разтурват изкуствено и насила фермите. Да се осигури фураж и да не се разпродават кравите и овцете, да не се разпродават произволно без съгласието на колективите на безценица крави, трактори, камиони и селскостопански инвентар. Тракторите, комбайните и механизацията да обслужват фермерите с цената на производствените разходи, тъй като са купени с парите от продукцията, произведена от земята на бившите стопани в продължение на четири десетилетия.

21/ Предимство в производството на захар (от захарно цвекло и захарна метла), при засаждане на високодобивни сортове слънчоглед, памук, на мляко, кашкавал, обувки и дрехи.

22/ Реализиране на висока култура на животновъдството чрез млади кадри и стимулиращо заплащане (и с валута).

23/ Ефективна реформа в образованието, прилагане на прогресивни методи, програмно обучение с различно натоварване в зависимост от индивидуалните качества на учениците и студентите. Създаване на модерна материална техническа база.

24/ Коренна промяна в здравеопазването, създаване на модерна материално-техническа база и безплатно лечение на социално слабите слоеве от населението - деца, ученици и възрастни.

25/ Изграждане на пречиствателни инсталации за предприятия - замърсители с приоритет, вместо спиране на заводите и създаване на безработица.

26/ Строги закони срещу тютюнопушенето и пиянството с цел опазване здравето на народа за намаляване разходите за болнични, за лечение, за раждане на;здрави деца, за развитие на здраво поколение и за здрав морал.

27/ Осигуряване на социални привилегии за майките с три и повече деца и с българските имена.

(Ние сме българи и трябва да имаме български имена).

28/ Осигуряване на социална помощ за нетрудоспособност на стари хора, инвалиди, деца без родители, безплатен транспорт за тези категории в автотранспорта и жп транспорта.

29/ В преходния период от 2-3 години разликата на минималните и максималните заплати в държавните предприятия и на пенсиите да бъде в двукратно съотношение.

30/ Създаване на хармония между материалното благополучие и духовно-нравствената красота за спасение на България от гибел, за нейния възход, благоденствие и щастие на човека - личност от народа.

БДП: БЛАГОДЕНСТВИЕ, ДЕМОКРАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ (БАУЖ), ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА ПРЕЗ М. МАЙ 1991 ГОДИНА. През м. септември 1991 година БАУЖ е приета за асоцииран член на Международната асоциация на университетските жени.

 

I. ИМЕ И ЦЕЛИ
Чл. 1. Българската асоциация на университетските жени е новоучредена независима, политически необвързана обществена организация.
Чл. 2. Българската асоциация на университетските жени (наричана по-нататък "Асоциацията”) е сдружение с идеална цел, има статут на юридическо лице, носи наименованието "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЖЕНИ" (БАУЖ) и е със седалище в град София.
Чл. 3. Асоциацията си поставя следните цели:
1. Да насърчава пълното прилагане на знанията и уменията на университетските жени в разрешаването на всякакви проблеми на всички нива на обществения живот в национален, регионален или световен мащаб.
2. Да подпомага развитието на висшето образование: да издирва и оползотворява всички възможности за следдипломно обучение на своите членове в български и в чуждестранни университети; да информира своите членове и да подпомага участието им в конкурси за стипендии и помощи от български и чуждестранни фондации, определени специално за женско образование.
3. Да възстановява най-добрите традиции на разделеното образование и да насърчава създаването на висши училища за жени.
4. Да организира собствени представителни и научни мероприятия; да разработва и финансира програми, посветени на социализацията на жените, на философията на пола, на женската наука и култура, на феминистката литература.
5. Да насърчава международното сътрудничество.
6. Да представлява своите членове в сродни международни организации.
7. Да подпомага разбирателството и сътрудничеството между университетските жени от целия свят, независимо от техните расови, национални, религиозни или политически различия.
Чл. 4. За постигането на целите си Асоциацията се застъпва пред всички държавни органи, предприятия и други организации по въпросите, касаещи нейните членове; устройва събрания и конференции; издава свой печатен орган и други издания; обнародва декларации и апели по актуални проблеми и събития; улеснява професионалните контакти на своите членове; подпомага личните и груповите инициативи и творческите изяви на своите членове; разпространява идеите на феминизма; популяризира и подкрепя инициативите на Международната федерация на университетските жени.

II. ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 5(1). В Асоциацията могат да членуват жени, завършили университет или друго академично учебно заведение с пълен курс на обучение и съответната диплома или степен, признати от Международната федерация на университетските жени, които имат изявени интереси в областта на науката, културата и образованието и споделят целите на Асоциацията и на Международната федерация на университетските жени.
(2). Членуването на Асоциацията е доброволно.
(3). Приемането на нови членове става по покана на Управителния съвет на Асоциацията.
(4). Учредителите на Асоциацията стават членове по право.
Чл. 6. Почтени членове на Асоциацията могат да бъдат жени, както български, така и чуждестранни граждани, които имат сериозен принос във феминисткото движение. Почетните членове се избират по предложение на Управителния съвет и с одобрение на Общото събрание и са освободени от организационна дейност и членски такси.
Чл. 7. Студентките могат да участват в работата на Асоциацията със статут на наблюдатели и със съвещателен глас. Студентките са освободени от встъпителна вноска и членски внос.
Чл. 8 (1). Всички членове на Асоциацията имат равни права и задължения.
(2). Всеки член на Асоциацията има право да участва с право на глас в общите събрания, да избира и да бъде избиран в органите на Асоциацията, да получава всякаква информация за работата на Асоциацията и на отделни нейни членове във връзка с изпълнението на целите на Асоциацията.
(3). Членовете на Асоциацията са длъжни да спазват Устава, да работят за изпълнението на целите на Асоциацията, да изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, да внесат встъпителна вноска и да плащат редовно членски внос.
Чл. 9 (1). Член на Асоциацията, който: е осъден за умишлено деяние; изповядва фашистка или друга тоталитаристка идеология, с поведението си уронва престижа на Асоциацята; нарушава Устава и системно не изпълнява решенията на Общото събрание и на другите управителни органи, се изключва с решение на Управителния съвет.
(2). Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията.
Чл. 10 (1). Напускането на Асоциацията става по молба на желаещия член.
(2). Управителният съвет снабдява членовете на Асоциацията с членски карти.

III. УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 11. Асоциацията има следните управителни органи:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет.
Чл. 12. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. То се състои от всички членове на Асоциацията.
Чл. 13 (1). Общото събрание решава всички въпроси, отнасящи се до дейността и организацията на Асоциацията.
(2). От изключителната компетентност на Общото събрание е:
1. Да прекратява или слива сдружението.
2. Да изменя Устава на Асоциацията.
3. Да избира и отзовава Управителния съвет на Асоциацията.
4. Да изменя или отменя решения на Управителния съвет на Асоциацията.
5. Да избира председателя на Управителния съвет.
Чл. 14 (1). Общото събрание се свиква на редовни и на извънредни сесии.
(2). Общото събрание се свиква на редовна сесия веднъж на две години от Управителния съвет, който ще уведомява членовете на Асоциацията най-малко един месец преди датата на Общото събрание.
(3). Общото събрание се свиква на извънредна сесия от Управителния съвет или по искане на най-малко една десета част от членовете на Асоциацията. Уведомлението се извършва от Управителния съвет, най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание.
(4). При извънредни обстоятелства, възпрепятстващи свикването на Общото събрание, Управителният съвет може да го отложи или да промени датата и мястото. Подобно решение се взима на извънредно заседание на Управителния съвет с тайно гласуване.

/Пресслужба "Куриер"/

10:58:31

21.10.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!