21 октомври 1992

София, 21 октомври 1992 година
        Брой 207 /737/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Документът в този вид е изготвен на 10 юли 1992 г. от представителите на двете политически сили Юнал Лютфи, Шерифе Мустафа, Александър Йорданов, Иван Куртев, Иван Ценов и Едвин Сугарев и е приет на 21 юли 1992 г. от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, но засега не е подписан от Движението за права и свободи.


ПРЕАМБЮЛ

Събитията след изборите от 13 октомври 1991 г. показаха, че управляващата коалиция Съюз на демократичните сили (СДС) има сериозен политически съюзник в лицето на Движението за права и свободи (ДПС), което е гаранция за необратимостта на демократичните процеси в страната.

СДС и ДПС натрупаха доста опит като политически формации, възникнали в уникалните условия на прехода от комунизъм към демокрация. Този опит е осмислен и това дава основание да се направи една оптимистична прогноза за развитието на страната по пътя на интегрирането й с Европа. Трудностите са огромни - преструктуриране на икономиката, търсене на нови пазари и утвърждаване на старите, получаване на политическо доверие от държавите с развита демокрация. Най-важното, основата на успеха за всичко това, е промяната в хората, увереността, че с комунизма е скъсано безвъзвратно, че трудностите ще бъдат преодолени с общите усилия на целия български народ.

СДС и ДПС сключват това споразумение, за да се ускори процесът на демократизация на страната, да се преодолее по-бързо икономическата криза, да се даде увереност на българина в успеха на започнатото дело.

Това споразумение не накърнява политическата и организационната самостоятелност както на ДПС, така и на партиите и организациите от коалицията СДС. В този смисъл двете страни носят морална и политическа отговорност за спазването му.

Политическото споразумение между СДС и ДПС обхваща три области на сътрудничество и взаимодействие - между ръководствата на двете политически сили, на двете парламентарни групи и отношението към изпълнителната власт.


ГЛАВА ПЪРВА
Взаимодействие между политическите ръководства на СДС и ДПС

В областта на взаимодействието между политическите ръководства на съответните равнища двете страни се договарят за следното:

1. Свикване на съвместни заседания на НКС и СДС и на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС веднъж месечно. При необходимост могат да бъдат осъществявани извънредни заседания.

2. Двете ръководства определят механизъм за обмен на информация и съгласуване на позиции при вземане на общи политически решения.

3. Да съдействат за осъществяване на сътрудничество между комисиите по етика на СДС и ДПС.

4. Да се информират текущо за политическите си контакти и договорености с други политически сили и организации, в това число и с такива извън страната.


ГЛАВА ВТОРА
Взаимодействие на парламентарните групи на СДС и ДПС

В областта на взаимодействието на парламентарните групи двете страни се договарят за следното:

1. Свикване на съвместни заседания на двете парламентарни групи за изработване на обща законодателна стратегия.

2. Да осигурят законови основи за дейността на правителството, като сближават становищата си по важни законопроекти.

3. На съвместни заседания на двете парламентарни групи да се обсъжда дейността на отделните министерства и на правителството като цяло.

4. При необходимост ръководствата на двете парламентарни групи се събират на оперативни заседания.

5. Да съгласуват действията и становищата на народните представители от СДС и ДПС в постоянните и временните комисии в Народното събрание.

6. Да свикват съвместни пресконференции на ръководствата на двете парламентарни групи.


ГЛАВА ТРЕТА
Взаимодействие на СДС и ДПС по въпросите на изпълнителната власт

По въпросите, отнасящи се до дейността на изпълнителната власт, двете страни се договарят за следното:

1. СДС и ДПС ще подкрепят и съдействат на демократично избраните органи на изпълнителната власт, за които носят политическа отговорност.

2. СДС и ДПС няма да предприемат самостоятелни стъпки при структурни и персонални промени в правителството без предварителен обмен на информация и съгласуваност.

3. При възлагане на една от двете политически сили да състави правителство на Република България в него могат да участват и представители на другата политическа сила.

4. При възникване на спорни въпроси между изпълнителната власт и една от двете политически сили ръководствата на СДС и ДПС да съдействат за безконфликтно решаване на тези въпроси.

5. Да съгласуват контактите и връзките на СДС и ДПС със синдикати, обществени организации и религиозни институции за осъществяване на позитивен диалог между тези организации и изпълнителната власт.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящото споразумение е в сила по време на мандата на XXXVI Народно събрание на Република България.

То може да бъде актуализирано и срокът на действие да бъде продължен след съгласие и решение на двете политически сили.

Настоящото споразумение влиза в сила след подписването му.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЯМА ДА ОТСТЪПВА ОТ ПРИНЦИПИТЕ СИ", ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ (НА 17 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ) ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия реши:

1. Националният партиен съвет потвърждава лоялността на Радикалдемократическата партия (РДП) към коалицията Съюз на демократичните сили (СДС) и ще работи активно за запазване на нейното единство. Националният партиен съвет (НПС) на РДП счита, че до края на октомври трябва да бъде подписано ново вътрешнокоалиционно споразумение, както и документ за отношенията между Националния координационен съвет (НКС) на СДС и парламентарната група, определящ единодействието на всички депутати от СДС.

2. РДП поддържа правителството на Филип Димитров, като оценява високо постигнатите при изключително трудни условия резултати. Частични промени в правителството са възможни само по вътрешнокоалиционни съображения, но не и под политически натиск. НПС на РДП счита, че е необходима нова информационна политика на правителството и е готов да съдейства за нейното реализиране.

3. РДП е сериозно обезпокоена от блокирането на дейността на Народното събрание (НС), започнало с искането на Движението за права и свободи (ДПС) за оставка на неговия председател. РДП се обявява за активен диалог с ДПС и за незабавно подписване на точно регламентирано споразумение за парламентарно партньорство, на базата на което да
се пристъпи към избор на нов председател на НС, издигнат от СДС.

4. НПС на РДП счита, че президентът на републиката д-р Желю Желев носи огромна отговорност за дестабилизацията на политическото положение в страната. Особено опасен характер придобиват действията на Националната разузнавателна служба и превръщането й в институция, обслужваща персонални и групови, а не национални интереси. РДП настоява президентът да осъзнае ангажиментите си към СДС и да приеме незабавно предложенията на НКС на СДС за активен диалог с институциите, включително с Министерския съвет (МС), с НС и по-специално с ПГ на СДС.

5. НПС на РДП се обявява против присвояването на пълномощия от съветниците на президента и от съветниците в други държавни институции, което разрушава принципа на изборността и води до подмяна на институциите с опасни последици.

6. РДП поддържа многократно застъпваното си становище за законодателно решение за отваряне на досиетата.

7. РДП се обявява за диалог на СДС с всички некомунистически демократични формации.

8. РДП е против предсрочни парламентарни избори. Ефективната работа на парламента и правителството са гаранция за смяната на системата.

София, 17 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ръководството на Българската социалистическа партия изразява пред вас тревогата си от развитието на политическата криза в страната и Ви приканва към по-активна намеса в рамките на конституционните Ви пълномощия.

Нашата оценка за сегашното политическо ръководство на СДС и на правителството е добре известна. Известни са и стъпките, които БСП и нейните съюзници предприеха за промяна в политиката на управляващото мнозинство. Още през пролетта, после през лятото, а сега и от началото на есенната сесия на Народното събрание ние направихме всичко възможно парламентът да заработи демократично и в съответствие с интересите на избирателите, да се стигне до промяна в политиката на управляващото мнозинство без дестабилизация на страната.

На тези условия бе противопоставена нова вълна на конфронтация и унизителна, подронваща авторитета на България, борба за кресла. След всичко, на което българската и международната общественост стана свидетел през последния месец и половина, едва ли у някого има съмнение, че групировката, обсебила СДС, разглежда властта единствено като цел, а не като средство за осъществяване на политически идеи.

Вече никой освен правителството не оспорва катастрофалното положение, в което се намира страната. Опитите да се внуши на СДС реализъм, включително Вашите и на Движението за права и свободи, остават без успех. Тъкмо обратното - тези опити предизвикват още по-яростно вкопчване във властта. Очевидно безуспешни са и водените досега преговори.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ръководството на БСП оценява ситуацията като критична и предлага под Ваша егида да започнат многостранни политически консултации на най-високо равнище с участие на парламентарните сили за изработване на формула за управлението на страната в предстоящия тежък период.

София, 19 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП: Жан Виденов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ВЗЕТО НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ (НА 17 ОКТОМВРИ 1992 Г.) С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЕКЦИИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


На 17 октомври 1992 г. Националния консултативен съвет (НКС) на НД "Екогласност" обсъди политическата обстановка в страната и взе следните решения:

1. Подкрепя принципната линия, поддържана от ръководството на "Екогласност" в коалицията Съюз на демократичните сили (СДС), и смята, че тя трябва да бъде отстоявана и за в бъдеще.

2. Подкрепя решенията на Политическото съвещание на СДС и е против издигането на нова кандидатура за председател на Народното събрание, преди да бъдат дадени реални гаранции от страна на Движението за права и свободи (ДПС) за лоялна и регламентирана подкрепа на новия председател и правителството на СДС. "Екогласност" не счита случая "Савов" за приключен.

3. Оценява положително работата на НКС на СДС, парламентарната група и правителството.

Що се отнася до президента, "Екогласност" счита, че действията му като вдъхновител на кампанията срещу СДС и използването на Националната разузнавателна служба (НРС) за атаки срещу правителството са недопустими. Ето защо "Екогласност" предлага на НКС на СДС да обсъди неговата роля в дестабилизацията на страната чрез действията му срещу правителството на СДС и председателя на парламента г-н Савов и след анализ на неговите действия да преосмисли политическото си доверие към Ж. Желев и неговите съветници.

4. "Екогласност" вижда в последните политически събития опит за пълзящ преврат и изразява мнението, че ако бъде отстоявана и за в бъдеще досегашната твърда и принципна позиция на СДС, той ще излезе от сегашната политическа криза не само без загуби, но и със засилени позиции в обществото.

5. "Екогласност" изразява недоумение от двойствените позиции, заемани от ръководството на Алтернативната социаллиберална партня (АСП) и някои други организации и препоръчва на НКС на СДС да изиска позициите им по основните политически проблеми да бъдат потвърдени от съответния широк форум на техните национални структури.

6. "Екогласност" е за сътрудничество с ДПС, както и с извънпарламентарните партии и организации, защитаващи принципите на демокрацията и отхвърлящи всякакво съглашателство с комунистите.

Ако обаче не постигне сигурно споразумение с ДПС за парламентарно сътрудничество и подкрепа на правителството, "Екогласност" не вижда друг изход освен провеждането на предсрочни парламентарни избори.

7. "Екогласност" прави разлика в отношението си към членовете на профсъюзите и към тяхното ръководство, като счита, че последното преследва собствените си политически цели и не изразява интересите на синдикалните членове. "Екогласност" ще приветства извънреден конгрес на КТ "Подкрепа", на който да се поиска отчет за политическите и икономическите действия на ръководството на конфедерацията и да се преоцени доверието към него.

8. "Екогласност” подкрепя инициативата на Съюза на юристите-демократи за установяване по съдебен ред на легитимността на БКП/БСП със съответстващите на съдебното решение последици. Ето защо настоява Върховният съд да не протака повече решаването на този въпрос.

София, 17 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Топлийски                               СЕКРЕТАР: Лъчезар Тошев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ (17 И 18 ОКТОМВРИ 1992 Г., ПЛЕВЕН).
Форумът реши Обединеният демократически център да бъде преименуван в Обединен християндемократически център.


Обединеният християндемократически център (ОХДЦ) счита, че реализирането на програмата на СДС е възможно само от правителство на мнозинството. Необходими са парламентарни гаранции за стабилно правителство. Управлението на СДС практически е в условията на парламентално малцинство, което е една от причините за дестабилизационните тенденции, появяващи се през определени интервали.

На България е необходимо стабилно парламентарно мнозинство. Това може да бъде постигнато или с прякото ангажиране на ДПС в правителството, или по пътя на една ясна договореност за рамките на правителствената дейност. Необходимо е спешно постигане на политическо споразумение, в което точно да бъдат фиксирани насрещните права и задължения на двете политически сили и парламентарните им групи, механизми за взаимодействие и гаранции за лоялно поведение.

ОХДЦ счита, че отказът от властта, дадена по пътя на парламентарни избори, е безотговорност. СДС трябва да поеме отговорността и да издигне своя кандидатура за председател на парламента.

Необходима е институционална стабилност. Това е възможно само в условията на синхронизация на институциите на властта въз основа на конституцията. Липсата на конституционна определеност на функциите и пълномощията на институциите са основната причина за възникване на противоречия между тях. България се нуждае от конституционна реформа и предлагаме на парламентарните групи в Народното събрание да разгледат възможностите за извършването й.

Националната сигурност трябва да остане недостигаема за политическата конкуренция. Никоя политическа сила или личност не може да я превръща в предмет или средство на политическата борба. Предлагаме да се постигне национално споразумение за изключване на каквито и да е действия, които биха могли да въвлекат или поставят България в положение, предизвикващо затруднение или заплаха за демократичния процес, за икономическата реформа и за международния престиж.

ОХДЦ оценява положително провежданата от правителството на СДС икономическа политика с ударение върху финансовата стабилизация. Сега най-опасно за страната е замяната й с една популистка и псевдосоциална политика, предлагана от някои кръгове извън и вътре в СДС, която политика да води до бързо структурно преустройство и към по-висока степен на социална справедливост. Подобни илюзии са чиста демагогия. Политика с такива елементи само за няколко месеца би унищожила плодовете на досегашното развитие и би тласнала страната в блатото на икономическата безнадежност. ОХДЦ е за активен диалог със синдикатите по синдикалните проблеми, но диалог с тези, от които зависи решаването им. За целта следва да се идентифицират истинските работодатели и преговорите да се извършват не директно с правителството, където те се израждат като политически натиск.

Необходимо е противопоставяне с всички средства на мафиозните зачатъци в нашето общество, включително чрез засилени законодателни мерки.

Като член на Европейския демократичен съюз ОХДЦ подкрепя неговата теза за следване на политика на реална декомунизация, включително и приемане на закони, които позволяват идентифициране на виновниците за ужасите на комунизма и незабавно търсене на отговорност за политическите престъпления.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СИМВОЛИЧНА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ. Документът е адресиран до президента на републиката.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
КОЛЕГИ, ГРАЖДАНИ,

Решението ни да пристъпим към ефективни протестни действия произтича от целенасочено развиващия се процес на системното игнориране на проблемите на студентската младеж от правителството.

Рязкото влошаване на материално-битовите условия за живот в студентските общежития, жалкият размер на стипендиите на студентите, приети по държавна поръчка, положението на социално слабите и невъзможността да задоволяваме интелектуалните си потребности поради високите цени на учебниците и книгите, както и липсата на комплексна политика по проблемите на студентската младеж ни дават достатъчно основания да предявим гражданските си права за защита на интересите на студентството.

Обявяваме символична стачка от 20 октомври 1992 г. и приканваме всички студенти да се включат в мирния ни протест в сряда, 21 октомври 1992 г., от 16 часа пред сградата на Министерския съвет.

Ние сме за:
- спешно приемане на актуализирано постановление за стипендиите (поради липса на действащо);
- приемане на нов закон за висше образование (включването му в плана на Народното събрание до края на годината като приоритетен);
- утвърждаване на проект за кредитиране и субсидиране на студентите.

София, 19 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС: М. Тодорова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщам се към вас като гражданин, като баща и като ректор на СУ "Св. Климент Охридски". Искам най-настойчиво, по човешки, да ви помоля да се застъпите за подобряване на участта на българските студенти.

Това са десетки хиляди млади хора, устремени към дълбината на науката и към бъдещето. Това е утрешната интелектуална сила на Отечеството, ръководители на българското общество и на нашата държава.

Тяхното социално и материално положение е повече от мизерно. Изтича първият семестър, а още не е уреден въпросът за студентските стипендии, не са отпуснати средствата за квартири, не е осигурена социалната издръжка по Семейния кодекс, не е установено обвързването на критерия успех със социалната стипендия, статутът на студентите-инвалиди, майки с деца, сираци и полусираци. Стои нерешен и отдавна поставен въпросът за студентските кредити.

Тежкото материално положение на студентите се съпътства и от общата криза във висшето образование, душено от безпаричие и липса на средства за елементарните разходи.

Това увеличава безперспективността сред младата генерация на българската интелигенция. Само от завършилите през миналите години 11 % напуснаха страната в търсенето на хляб и човешки условия за живот.

Като споделям с Вас моята тревога за българското студентство, т.е. за бъдещето на страната, надявам се на Вашата държавническа мъдрост и бащински чувства, че въпреки трудностите на кризата ще направите необходимото, за да се създадат нормални условия за живот на българските студенти.

София, 15 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ, ПРИЕТА НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА 24 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до председателя на Министерския съвет.


С тази декларация изразяваме пред Вас отношението на Федерацията на научно-технически съюзи (ФНТС) към приетия от Министерския съвет на 21 септември 1992 г. проект на Закона за прекратяване, пререгистриране и предаване на имуществото на държавата на някои сдружения с нестопанска цел и внесен в Народното събрание на 22 септември 1992 г.

Като изразител и защитник на интересите на научната и на инженерно-техническата интелигенция, неразривно свързана с материалното производство, ФНТС

Д Е К Л А Р И Р А:

1. Намираме за необосновано включването на ФНТС в списъка на организациите, създадени да съдействат за укрепването на социалистическия строй в страната и за провеждане на комунистическо възпитание на младежта и гражданите;

2. Не приемаме, че имуществото на ФНТС е "завзето незаконно";

3. Не може да се съгласим с твърдението, че ФНТС е "присвоила наименованието, емблемата или други отличителни знаци".

Чрез внесения законопроект се отричат усилията на новите ръководства на ФНТС и отделните съюзи за промяна на съюзите. По този начин една значима част от научно-техническата интелигенция се изолира от демократичното преустройство на страната.

Уверено заявяваме, че нашата техническа интелигенция не е играла никога отрицателна историческа роля. В никакъв случай не можем да приемем общността на българските специалисти от материалното производство да бъде идентифицирана с тоталитарния режим и да бъде обявена за разпространител на комунистическите идеологии сред гражданите.

Основните цели и задачи на ФНТС са били еднакви през целия период на съществуване:
- разпространение и внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес;
- повишаване на професионалната квалификация;
- защита и съдействие за реализиране на творческите и професионалните интереси на членовете;
- активно сътрудничество и съдействие за развитието на науката, техниката и икономиката;
- ползотворно международно сътрудничество и членство в най-авторитетни международни научни и инженерни организации и съюзи.

Организацията, която днес обединява 73 837 членове, има над 100-годишна история, започнала с основаването през 1885 г. на първото техническо дружество в България. През 1893 г. се учредява Българското инженерно-архитектурно дружество, което в 1937 г. заедно с Дружеството на българските архитекти образува Съюз на българските инженери и архитекти. През 1949 г. този съюз заедно със Съюза на техниците и пет технически организации създават Научно-технически съюз, като техен приемник. В 1965 г. се формират 11 научно-технически съюза, обединени в НТС. През май 1992 г. извънредният конгрес прие името Федерация на научно-техническите съюзи.

Началото на собствеността се поставя с дарения на родолюбци инженери и архитекти, когато през 1930 г. се построява Дружественият дом на ул. "Раковски" 108. В следващите 62 години бяха изградени редица нови домове и клубове на техниката и учебни центрове в различни градове, които станаха естествени средища на професионални срещи, конференции, симпозиуми, изложби, обмен на опит и пр. Всички сгради бяха построени, без да се ползват държавни средства, а със средствата и труда на нашите членове, получени като отчисления от творческата им дейност, осъществявана чрез звената на ФНТС.

Историческите политически, икономически и социални промени, които се извършват у нас през последните три години, доведоха до глобални и коренни промени във всички области на обществения живот. Нашата научно-техническа интелигенция също се нуждаеше от основно обновени съюзи с нови цели и задачи и нови организационни структури и взаимоотношения. Това направи наложително свикването в края на май 1992 г. на извънреден конгрес на федерацията, предшестван от събрания на научно-техническите дружества, конференции на териториалните организации и конгреси на НТС. На тях се прокламираха и реализираха демократични принципи на изграждане и се приеха нови устави. Решително бе обновен съставът на ръководните органи с нови личности, необременени с предишни политически изяви. Това е гаранция за по-нататъшно, по-дълбоко и по-разностранно обновяване и демократизиране на ФНТС. Новият управителен съвет на федерацията прави основна оценка на наследените активи и пасиви, разработва нова концепция за бъдещите основни дейности и продължава линията на обновление и демократизация в съответствие с провежданата у нас линия на декомунизация в обществото.

00000Управителният съвет на федерацията настоява за вашето съдействие ФНТС да бъде изключена от текста на закона.000000

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ФНТС: проф. инж. Н. Василев

/Пресслужба "Куриер"/

--------------------------------
ВАШИЯТ МОСТ КЪМ 5 КОНТИНЕНТА
Bulgarian Economic Outlook

Седмичник на БТА за икономика на английски език
За справки, оферти и реклами - тел. 877 363
706 467

------------------------------------


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ

 

041. ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР (ОДЦ)

Третият национален форум на Обединения демократически център, проведен на 17 и 18 октомври 1992 г. в Плевен, реши партията да се преименува в Обединен християндемократически център (ОХДЦ).

Форумът преизбра Стоян Ганев за председател на ОХДЦ. Гласувани са и останалите членове на Националния съвет: заместник-председател - Венцеслав Димитров, главен секретар - Екатерина Михайлова и секретари - Румен Николов и Вержиния Велчева.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:29    
21.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!