21 декември 1993


София, 21 декември 1993 година
Брой 249 /1037/


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Като изразява своето безпокойство от провала на изпълнението на приходната част от бюджета за 1993 г. и произтичащия от това срив във финансовото осигуряване на пенсиите, социалните помощи и компенсации, Координационният съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КС на КНСБ/ настоява до 1 февруари 1994 г. кабинетът на проф. Беров да изпълни следните ангажименти:

1. Да се предостави финансова помощ на бедстващите и фалиралите общини по списък, съгласуван в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/.

2. Да се осигурят 300 милиона лева, необходими за нормалното функциониране на здравеопазването.

3. Да се възстанови практиката за предоставяне на безплатни лекарства на нуждаещите се граждани, като промените в тази система се съгласуват със синдикатите.

4. През зимния сезон да се предоставят еднократно помощи на нуждаещите се пенсионери, инвалиди и самотни майки като компенсация за повишените цени на електроенергията и горивата.

5. Да се актуализира спешно нормативната уредба, касаеща безопасните условия на труд, за да не се допусне лишаване на стотици хиляди наемни работници от обезщетения, компенсации и предпазни средства поради работа във вредни условия.

КНСБ заявява, че неизпълнението на посочените ангажименти крие опасност от дестабилизиране на обстановката в страната, при което синдикатите ще предприемат национални действия за защита на жизнения стандарт на населението и за спазване на постигнатите споразумения с правителството.

София, 17 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "ЗА РЕФОРМИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ", ПРИЕТА НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ.


Дълбоката, всеобхватна криза и буксуването на реформите в икономическата и в социалната област продължават вече няколко години. Тревожно е, че видима перспектива за излизане от това състояние все още не е очертана. Половинчатите или погрешно замислени реформени мерки изтощават и последните резерви в икономиката, унищожават производствен потенциал, разбиват държавното управление и изчерпват търпението на хората.

Запазва се сливането на административната и стопанската власт. Управлението на държавната собственост е неефективно. Продължава изтичането на държавни капитали чрез нарушаване и заобикаляне на закона и чрез използване на празноти в законодателството.

В създалата се обстановка обществото днес се изправя пред решителен избор - да се постигне финансова и макроикономическа стабилизация чрез структурни реформи в реалната икономика и постепенното й оживление. Или да се отприщят свръхинфлацията, масовите банкрути и безработицата и да се обезсмислят и реформите, и досега платената от хората цена на прехода. Такъв срив би наложил непоносимо бреме на милионите обикновени българи, би поставил под въпрос и демократичните устои на обществото, държавните институции. По отношението към този проблем хората днес оценяват отговорността и ролята на политическите сили.

БСП поема своята част от отговорността за стабилизирането на страната и за конструктивния ход на промените. Обществото очаква подобен конструктивен подход от всички български политици, защото днес това е единствено възможното националноотговорно поведение. То няма нищо общо с натрапчивите опити на някои политически сили, синдикални кръгове и дори държавни институции в центъра и по места отново да издигнат идеологическата конфронтация в ранг на национална политика. Обществото е наясно за огромните проблеми, които му създаде с това свое управление СДС, и няма да допусне да бъде повторено от другиго.

Отчитайки това тежко наследство, както и някои несъмнени положителни резултати, БСП продължава да се отнася остро критично към досегашната дейност на правителството. Някои от подкрепящите го парламентарни и извънпарламентарни сили с постоянния си отказ да поемат отговорност объркват обществото и авантюристично го тласкат към нови "избори без избор". БСП е готова още сега да се изправи пред българските избиратели и да изпълни всяка изразена от тях воля. Но парламентарните и извънпарламентарните сили, с чийто мандат и пряко участие работи днес правителството, ще останат сериозен длъжник пред обществото по отношение на решителните мерки в икономическата и в социалната област, които самоцелните политически баталии биха отложили и дори осуетили.

Ето защо БСП настоява правителството и парламентът да предприемат решителен опит да мобилизират усилията на обществото за преодоляване на най-тежките изпитания на кризата и прехода. Резултатът от това усилие ще бъде най-надеждният ориентир за българския избирател тогава, когато той отново ще трябва да реши кому да предостави мандата за управление на страната. Възможни гаранции за успех на този рештелен опит БСП вижда в следните направления:

1. ПРАВИТЕЛСТВОТО е длъжно да разсее сериозните съмнения в реалистичността на намеренията си за следващата стопанска година. То трябва да даде най-отговорни гаранции, че ще положи всички усилия за преодоляване на отрицателните тенденции и за провеждане на действена икономическа и социална политика. Без такива гаранции БСП няма основания да подкрепи проектобюджета, съпътстващите го проектозакони и подготвяните действия на правителството в икономическата и в социалната област. Още сега, преди обсъждането на проектобюджета, правителството е длъжно да даде максимална яснота по следните въпроси:

а/ Мотивирано да се докаже реалността на приходната част на проектобюджета за 1994 г., за да се гарантира съдържателното обсъждане и приемането на толкова отговорен документ в Народното събрание.

б/ Да се даде яснота за насоките, по които ще се извършва налаганото от ограниченията в разходите преструктуриране на редица важни сфери. Правителството е длъжно да се ангажира с мерки за спасяване на безплатното образование, здравеопазване и социални помощи, а също така на отбраната, сигурността, науката и културата.

в/ Да се предложи ясна и конкретна програма за действие, за да се осигури събирането на данъците, да се укрепи финансовата дисциплина и да започне на практика борба с корупцията, стопанската престъпност, скритата приватизация, укриването на доходи и незаконното забогатяване.

г/ Да се промени политиката на доходите, като се предложат мерки за запазване на реалното потребление на най-нискодоходните слоеве от населението. Сегашното разпределяне на социалната цена на кризата и прехода е несправедливо. То води до подоходно, а впоследствие - и имуществено разслоение, което в очертаващите се вече крайни свои форми е неприемливо за БСП.

д/ Ясно да се изложат намеренията на правителството по отношение на финансовото осигуряване на органите на местната власт, формирането на собствените им приходи, обема на субсидията и начина за разпределението й. Следва да се преустанови по-нататъшната централизация на финансите на общините, като се гарантира изпълнението на основните им конституционни функции в сферата на здравеопазването, образованието, социалното подпомагане, комуналните дейности и др.

е/ Да се представи пред Народното събрание отчет за изпълнението на правителствената програма и съответна програма за стопанската 1994 г. Правителството е длъжно да поиска ясен мандат за:

- решително провеждане на структурната реформа и приватизацията, съчетани с борба срещу безработицата;

- обрат в развитието на отраслите, които имат пазари и разполагат с производствен, технологичен и кадрови потенциал за разширяване на производството и създаване на нови работни места;

- съобразено с пазарните принципи ръководство и управление на фирмите от държавния и от общинския сектор;

- активна пазарна и външноикономическа политика, конструктивни и максимално отговорни според интересите на страната ни преговори с основните чуждестранни икономически партньори на България;

- развитие на селското стопанство, отпадане на администрирането в него, ускоряване на възстановяването на собствеността върху земята и държавно съдействие за селскостопанските производители и сдруженията им.

2. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ трябва да се подкрепят усилията за стабилизация и структурни реформи, като с приоритет се обсъдят и приемат следните закони:
- Закон за държавния бюджет за 1994 г., съобразен с принципите на финансовата стабилизация, спирането на спада и разширяване на възможностите за икомическо оживление.
- Програма за преструктуриране и приватизация за 1994 г., която да съдейства за финансово и макроикономическо стабилизиране на страната чрез мерки за преструктуриране на реалната икономика.
- Изменения и допълнения в Закона за преобразуване и приватизация, които да гарантират на държавните фирми управленска и пазарна автономност и да уредят основите на масовата приватизация, даваща шанс на всеки български гражданин.
- Закон за заетостта и Закон за предпазния конкордат, които да компенсират отрицателните социални последици от евентуалните фалити на предприятията.
- Закон за акцизите, за данъците върху печалбата и върху доходите на гражданите, които да гарантират устойчивост на бюджетните приходи и справедливост в разпределянето на социалните трудности.
- Закон за Сметната палата и за финансовия контрол, чрез които да се укрепи финансовата дисциплина и да се пресече корупцията;
- Закони за държавното подпомагане на българското селско стопанство, земеделците и техните сдружения.
- Закон за местните финанси и необходимите поправки в Закона за местното самоуправление, гарантиращи изпълнението на конституционните задължения на местните органи на властта и възстановяването на самоуправлението в големите градове.

Ръководството на ПССД да направи необходимото за реализацията на настоящите насоки в парламентарната ни дейност и в отношенията ни с правителството и да внесе оценка за резултатите за обсъждане във Висшия партиен съвет /ВПС/ преди гласуването на проектобюджета на първо четене.
Изпълнителното бюро да разработи и внесе за обсъждане във ВПС икономическа и социална концепция на БСП, конкретизираща и насочваща програмата "Перспектива за България” за нуждите на предизборната дейност и бъдещето управление на страната.

БСП отново се обявява за обединяване на всички националноотговорни сили за продължаване на реформите в икономическата и социалната област.

София, 18 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЗА СВИКВАНЕ НА ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ.


1. Преценка и критика на политическите сили и институциите. Придържайки се към двуполюсния модел на противопоставяне в парламента, политическите сили саботират неговата дейност по приемането на основните закони на прехода и превръщат институциите в свои заложници. Подработени са партийно-политически и социално-психологически механизми, които да държат в състояние на несигурност и бездейност както настоящото, така и всяко следващо правителство. Политическите сили преднамерено, а институциите принудително не работят в полза на националните интереси. Редица партии и групировки са се поставили в услуга на анонимни вътрешни и външни интереси.

Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/ предвижда окончателно изчерпване на обществения кредит от политическите партии, пълна парализа на държавните институции и невъзможност да се проведат в близко време демократични избори при нормална политическа обстановка.

2. Предложение към политическите сили, обществените организации, институциите, националната интелигенция. Да се свика форум за обществено споразумение, което да конкретизира основните проблеми на обществото и държавата, изискващи неотложно решение. А те са:
- разширяване действията по приватизацията и връщането на земята;
- възстановяване на производството;
- защита на социалните права на гражданите;
- сурова и безкомпромисна борба с престъпността.

ДГИ счита провокирането на предсрочни избори за особено опасно както за хода на реформите, така и за развитието на демократичните обществени отношения у нас. ДГИ ще иска като част от общественото споразумение да се внесат корекции в конституцията, в Закона за политическите партии и в Закона за изборите, които да преориентират ценностната система на политиците, партиите, държавниците и институциите към обществените и националните интереси.

Настоящият документ има стойността на инициатива за свикване на форум за обществено споразумение и се изпраща на всички политически партии, обществени организации и държавни институции.

София, 17 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Собаджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАВНИТЕ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ.


Два синдикални въпроса имат национално социално значение:

1. Запазване на социалния и граждански мир.

2. Законно разпределение на огромното профсъюзно имущество на някогашните Български професионални съюзи /БПС/.

От решаването на тези два съдбоносни проблема зависи съдбата на народа ни, на държавата. И двата въпроса са обвити в политически решения, но тяхната мотивировка не почива на социално-икономическа основа, дори й противоречи. В това отношение са необясними поведението и стремежите на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" като синдикално-социални сдружения. Те проявяват необяснима алчност, криминална настървеност и антисиндикална бруталност. Целта им през изминалите четири години е да заграбят с мафиотски прийоми това многомилиардно имущество, събирано левче по левче няколко десетилетия от всички хора на умствения и физическия труд!

Каква наглост и цинизъм проявяват лидерите на двата синдиката - оставяме на всеки гражданин да прецени. Най-лошото е, че в Министерския съвет /МС/ има министри и среди, които са готови пряко да участват в тази грамадна криминална драма и те не крият тези си стремежи.

Ръководството на Независим профсъюз /НП/ "Единство" вече трета година не позволява да се ограби посоченото имущество, а от март 1993 г. до сега по съответния ред е сезирало министър-председателя и всички министри, Главна прокуратура и Върховния съд за беззаконната същност на един нечестив акт, каквото е Решението на Министерския съвет /МС/. В тази посока НП "Единство" публикува в пресата своите становища. Друг е въпросът, че не всички вестници ги поместват. Ние сме неполитизирана, независима синдикална централа, която стриктно спазва законите, хуманните и социални принципи.

За нас всички стачни действия, организирани от КНСБ и КТ "Подкрепа", са политически манифестации, нарушаващи социалния мир. Сегашните миньорски стачки почиват на антисоциалното поведение на работодателя, и то от юли 1993 г. насам. Защо през това време тези два синдиката не защитиха своите членове в 12-те рудника, както това още през октомври 1993 г. го стори "Единство"?!

За НП "Единство" миньорите са смели, честни и достойни хора! Онази част от тях, които не са си получавали трудовото възнаграждение, имат право на явен протест. Ние сме с тях, но нека всички се запитаме, обслужва ли се социалният мир с крути действия? НЕ!

КНСБ и КТ "Подкрепа" използват напрежението като единствен метод за забогатяване чрез криминални удари. НП "Единство" е против такива антизаконови действия и искаме нашето становище да стане достояние на обществеността ни.

София, 15 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ог. Бонев

ГЛ. СЕКРЕТАР: Р. Владова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩОНАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" ПО ПОВОД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБОРОТА И АКЦИЗИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание Александър Йорданов.


Днес, 16 декември 1993 г., 13 ч /начало на протестното шествие от ресторант "Горублянско ханче" - Народно събрание/, делегатите от всички градове на Република България, работещи в заведенията за хранене и отдих, приемаме единодушно настоящата общонационална декларация и упълномощаваме президента на Националния свободен синдикат "Бизнес" г-н Асен Чаушев да я връчи на председателя на Народното събрание /НС/.

Ние декларираме, че приетият Закон за данъка върху оборота и акцизите в частта си, засягаща заведенията за хранене и отдих, е неизпълним, тъй като неговото практическо прилагане е невъзможно. Частните и държавните фирми не са в състояние да увеличат стократно цените, както и клиентите не могат да понесат съответните плащания.

Ние окачествяваме този закон, като закон за ликвидация на този бизнес, в който са ангажирани 650 000 души. В този кризисен за икономиката ни момент никой не трябва да отнема правото на труд.

Ние считаме, че предишната внесена подписка в Председателството на парламента е достатъчен аргумент Народното събрание да започне веднага преразглеждането на закона. От този момент са изтекли 45 дни без никакъв отговор.

Заявяваме, че до окончателната отмяна или мораториум не сме в състояние да плащаме този данък и спираме издължаването, като призоваваме всички региони на страната да уведомят данъчните власти с настоящата декларация. Отмяната на закона трябва да бъде от 13 август 1993 г.

Ние, упълномощените представители на частни, кооперативни и държавни фирми, работещи в заведенията за хранене и отдих, призоваваме:

Работниците в държавните фирми да подкрепят и защитават своите ръководители, които се солидаризират с настоящата декларация, тъй като плащането на този данък от държавните фирми ще доведе до тяхното практическо фалиране и уволнение на много работници.

Категорично заявяваме, че до 22 декември 1993 г., ако въпросът не бъде решен, ще участваме и ще подкрепим следващите протестни действия, набелязани в програмата на НСС "Бизнес", до окончателното решение на Народното събрание за отменяне на Закона за данъка върху оборота и акцизите в заведенията за хранене и отдих.

София, 16 декември 1993 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСС "БИЗНЕС: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕФЕКТИВНО СТАЧКУВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПРИ МИННОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЪЗХОД", СМОЛЯН. Документът е адресиран до Министерския съвет на Република България, до Централния стачен комитет на СМФ "Подкрепа" и до средствата за масово осведомяване.


Тъй като до ден-днешен управляващите страната ни не удовлетвориха справедливите ни искания, огласени с декларацията на Централния стачен комитет на Синдикална миньорска федерация /СМФ/ "Подкрепа", и особено онези, които пряко ни засягат, а именно:

1. Актуализация на 163 Постановление на Министерския съвет /ПМС/ и отворена система за предприятията, които могат да докажат ефективността си за добив на уран.

2. Финансово обезпечаване на програмите за алтернативна заетост, които да осигурят препитание на съкратените ни колеги от отрасъла.

3. Искаме да ни управляват минни специалисти, което може да стане с национална минна агенция.

З А Я В Я В А М Е:

До изпълнение на исканията на СМФ "Подкрепа" започваме ефективни протестни действия под земята в радиационна среда.

Ние сме готови да преговаряме с всеки представител на правителството, но само под земята при нас.

Гр. Смолян, 19 декември 1993 г.

СТАЧЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Карапетров

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАТЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.


Ние, българските младежи, защитаващи социалните интереси на нашите членове и симпатизанти, посрещаме с дълбоко възмущение предложението на министър Марко Тодоров за премахване на безплатното държавно и въвеждането на платено висше образование.

Федерацията на Българската социалистическа младеж оценява този акт като безпрецедентен в световната практика и родната ни история. Той е антихуманен, антиинтелектуален и антинационален и се намира в дълбок разрез с международните документи за правата на човека, подписани от България. Това дискриминационно решение ще създаде привилегии предимно на спекулативния капитал и ще бъде за сметка на способни млади хора, които няма да имат достъп до университетите поради ниския си социален статус. Осъществяването на подобно предложение поставя в опасност бъдещето на нацията и на нейния научен капитал.

Поради явните затруднения на г-н Тодоров да се справи с изискванията на отговорния си пост и да реши проблемите на българската наука и образование федерацията на българската социалистическа младеж настоява проф. Беров да оттегли доверието си от този министър.

София, 16 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /27 и 28 ноември 1993 г, СОфИЯ/.


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.
Движението за права и свободи /ДПС/ е независима обществено-политическа организация, създадена, за да допринесе за единството на българските граждани, като се зачитат правата и свободите на всички етнически, религиозни и културни общности в България - в съответствие с конституцията и със законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и интернационалните договорености.

ЧЛЕН 2.
Основните цели на Движението за права и свободи са:

1. Постигане на разбирателство и единство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична политика по националния въпрос, като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната.

2. Съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на етническите, религиозните и културните общности в България.

3. Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности.

4. Икономически просперитет и екологическа защита на всички области и общини в страната, както и преодоляване на диспропорциите в развитието на различните населени места.

5. Стремеж най-категорично да се подпомага и подкрепя външната политика на Република България, която ще издигне и укрепи авторитета на страната ни в света, базирайки се на коректни и взаимноизгодни връзки на равноправна основа с всички държави, които желаят това. В частност Движението за права и свободи счита, че един от основните акценти във външната политика на страната ни следва да бъде усилието за мир и разбирателство на Балканите, за установяване на нормални, добросъседски отношения с всички съседни страни.

ЧЛЕН 3.
Постигането на целите на Движението за права и свободи ще се осъществява чрез следните законни средства:

1. Изготвяне на предложения до органите на държавната власт и управление за усъвършенстване на законодателството на страната в съответствие с основните права и свободи на гражданите.

2. Взаимодействие с всички демократични сили при решаване на проблемите, свързани с хуманизиране на социалните отношения, създаване на условия за икономически просперитет и утвърждаването на България като правова държава.

3. Сътрудничество с международните организации и осъществяване на контакти и международна дейност за гарантиране на основните права и свободи на всички български граждани, в това число и на гражданите, принадлежащи към различните етнически и религиозни общности.

4. Проучване на сигналите на гражданите и информиране на компетентните държавни органи при нарушения на основните права и свободи, езика на общуване, религиозните свободи, образованието, свободата и равенството при участие в обществено-политическия живот, равното заплащане на труда и социалната сигурност на човека.

5. Организиране на различни форми за обсъждане на актуални въпроси на националната политика и законосъобразни, публични изяви при нарушаване на основните права и свободи на гражданите.

6. Разпространяване на печатни материали съобразно съществуващите в България законни разпоредби с цел пропагандиране на правова, гражданска и религиозна култура.

ЧЛЕН 4.

1. Член на Движението за права и свободи може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който е за единна и неделима България, ратува за сплотяване и разбирателство, като признава равните права и свободи на всички български граждани, включително и на тези, принадлежащи към различните етнически и религиозни общности, противопоставяйки се на всички прояви на национален шовинизъм, реваншизъм, фашизъм и религиозен фанатизъм.

2. Приемането за член на Движението за права и свободи става с писмена молба от кандидата, подадена до местния съвет, който се произнася по молбата в седемдневен срок.

3. Всеки член на Движението за права и свободи се легитимира като такъв чрез своята членска книжка, подлежаща на заверка всяка година, като поема задължението редовно да плаща членския си внос.

4. Всеки член на Движението за права и свободи има правото да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Движението за права и свободи.

5. Членството в Движението за права и свободи е доброволно и може да бъде прекратено във всеки момент по искане на отделния член, като за целта той подава молба до местния съвет на движението, към което той принадлежи, връщайки членската си книжка.

6. Всеки член на Движението за права и свободи, който не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, и провежда дейност, несъвместима с целите и задачите на движението, може да бъде изключен от него по решение на местната организация, към която принадлежи, или по решение на по-висшестоящ орган. Предложението за изключване се прави от ръководителя на местната организация или от по-висшестоящия орган, като се мотивират причините за това. Решение се взема след явно гласуване, с квалифицирано мнозинство /две трети/ от членовете на компетентния орган. Решението за изключване подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Комисията по етика. Не подлежат на обжалване решения за изключване, взети от Националната конференция.

7. Не могат да членуват в Движението за права и свободи лица, участвали във "Възродителния процес", членуващи в други политически партии и организации, както и лица, които не са български граждани. Лишаването или отказът от българско гражданство автоматически води до прекратяване на членството. Лице, което е български гражданин, но живее в чужбина, може да членува в Движението  за права и свободи, но няма право да заема ръководни длъжности в организацията.

8. Не се допуска колективно членство в Движението за права и свободи.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
21.12.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!