21 октомври 1997


София, 21 октомври 1997 година
Брой 82 (1778)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАВНОПРАВНИ И ВЗАИМНОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ГИНЬО ГАНЕВ, РУМЕН ОВЧАРОВ, СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ, БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ. Проектът за декларация с мотиви към нея е внесен за обсъждане от 38-ото Народно събрание. Документът е предоставен специално за Пресслужба "Куриер" при БТА.


Като взема предвид:

* че основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред;

* че Договорът за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация от 4 август 1992 година, подписан от президентите на двете страни, придаде на двустранните отношения с Русия съвременни измерения и осигури нова основа за развитието им, съответстваща на изграждането на нова Европа, обединена от общите ценности на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и основните свободи, [....?]


НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА:

1. Постигането на жизненоважни цели на страната е невъзможно без успешното развитие на отношенията с Русия.

2. България следва да изгражда двустранните си отношения с Русия във всички области като със стратегически партньор на дългосрочна, равноправна и взаимноизгодна основа.

3. Пълноценното и равноправно участие на Русия в многостранни срещи и проекти за стабилност и сътрудничество в Югоизточна Европа и в общоевропейски амщаб отговаря на трайните интереси на България.

4. Намира за неуместни редица изявления на отговорни представители на изпълнителната власт и на мнозинството, както и действия на правителството, създаващи напрежение за успешното развитие на двустранните отношения.

София, 15 октомври 1997 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РАВНОПРАВНИ И ВЗАИМНОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


В течение на сравнително кратък период от време се наблюдават редица негативни тенденции в развитието на българо-руските отношения.

Особено безпокойство през последните седмици буди изострянето на публичната полемика в резултат на непремерени, в отделни случаи безотговорни изявления на редица висши държавници и политици.

Всичко това не води до създаване на атмосфера в двустранните отношения, спомагаща за конструктивно обсъждане и решаване на жизненоважните въпроси, свързани с икономическата сигурност на България.

Ето защо предлагаме да се приеме декларация на Народното събрание за развитие на равноправни и взаимноизгодни отношения с Руската федерация на отделно заседание на Народното събрание за обсъждане на състоянието и на перспективите на българо-руските отношения въз основа на информация от министър-председателя на Република България.

София, 15 октомври 1997 г.

Подписали:

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ГИНЬО ГАНЕВ,

РУМЕН ОВЧАРОВ, СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ,

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Документът е предоставен на средства за масово осведомяване.


На срещата на Европейския съюз /ЕС/ през декември в Люксембург предстои Европейският съвет да вземе решение за започване на преговори за присъединяване на страните от Централна и от Източна Европа. Както е известно, Комисията на ЕС препоръчва в първата група да бъдат Полша, Чешката република, Унгария и Естония. Ако тази позиция стане официално решение, това означава, че България ще остане за втората вълна на разширяване, като не е известно кога ще се осъществи тя. Нашата твърда позиция е, че на всички асоциирани страни трябва да бъде дадена възможност преговорите с всяка от тях да започнат едновременно.

Общественото мнение в България е особено чувствително към проблемите, свързани с по-скорошното присъединяване на страна към ЕС. Като отчиташе това, Евролевицата внесе през юли и българското Народно събрание прие специална декларация, в която се изразяваше безпокойство от евентуалното отпадане на България от първия кръг на преговорите. В нея се настояваше ЕС да се придържа към декларацията от Копенхаген и стратегията за разширяване, приета в Есен. За нашата позиция ние информирахме с писмо Партията на европейските социалисти /ПЕС/ и ръководствата на членуващите в нея социалистически и социалдемократически партии на страните-членки на ЕС, които в момента управляват в повечето европейски страни.

На 16 и 17 октомври 1997 г. в Брюксел ще се проведе заседание на Парламентарната група на Партията на европейските социалисти с участието на лидерите на сродни партии и от страните-кандидатки, посветено на проблемите на разширяването на ЕС. Целта му е да изработи обща стратегия на социалистите и на социалдемократите от страните-членки и от асоциираните страни преди срещата на Европейския съвет в Люксембург през декември. Тази среща е особено значима, като се има предвид, че групата на ПЕС е най-голямата в Европейския парламент.

Искаме да информираме българската общественост, че имаме намерение да връчим на колегите си от сродните партии меморандум с нашата позиция, в който да се потвърди решимостта ни да настояваме за равен старт на преговорите и да предложим алтернативно решение. Ние смятаме, че позицията на Европа все още може да бъде променена. Нещо повече - ще предложим депутатите от Парламентарната група на ПЕС да настояват пред своите правителства и пред Европейската комисия да се разработи специална програма за разширяването на съюза, програма за интеграция, която да предвижда механизъм за водене на преговори с всички асоциирани страни, като им осигури еднакви условия за водене на преговорите в зависимост от готовността на съответните страни. Ще предложим и конкретни мерки за преструктуриране на програмата ФАР и за наблюдение на подготовката на страната за пълноправно членство в ЕС.

Целта ни е да подпомогнем възможно по-бързото започване на преговори с България. За да стане това реалност обаче, трябва да признаем, че са необходими значително по-целенасочени и системни усилия и от страна на българското правителство. Ние призоваваме правителството:

- да разработи дългосрочна програма за подготовка на страната за членство в ЕС, както на национално равнище, което да бъде обсъдено в парламента;

- да разработи средносрочна икономическа програма, включваща мерки за стимулиране на производството на малкия и на средния бизнес и укрепване на селското стопанство в съответствие с изискванията на съюза;

- да ускори и да систематизира работата по хармонизиране на българското законодателство с правото в ЕС;

- да предприеме реални действия за подобряване на взаимодействието между полицията, следствието, съда и прокуратурата, като се ускори процедурата по произнасяне на съдебни решения, в съгласие с критериите на ЕС;

- да координира в максимална степен политиката на България в областта на външните отношения и борбата с престъпността с общата политика на ЕС в рамките на втория и на третия стълб, с което да се допринесе за увеличаване на стабилността в Югоизточна Европа;

- да предприеме ефективни мерки и да предложи необходимата законодателство за укрепване на държавната администрация.

Призоваваме всички политически партии, представени в българското Народно събрание да ангажират международните си контакти с цел осигуряване на по-благоприятни политически позиции на България в навечерието на обсъждането на въпроса за разширяването на Европейския съюз. Смятаме това за отговорност на всеки български парламентарист. Историята няма да ни прости, ако пропуснем своя шанс.

София, 15 октомври 1997 г.

Председател:

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ (СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1997 Г.)


Глава първа
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл. 1. Българският земеделски народен съюз (БЗНС) - Народен съюз е политическа организация, която изповядва идеите на земеделското движение, изразени от най-видните му представители - Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г.М. Димитров, Никола Петков. Идеологията и програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл. 2. Основната цел на политическата дейност на БЗНС - Народен съюз е благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Дейността на съюза се осъществява под девиза:

Мир, Хляб, Свобода и Народовластие

Чл. 3. БЗНС - Народен съюз работи за изграждане на социалноориентирано пазарно стопанство, за създаването на силна средна класа, за приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли, за равнопоставеност на всички видове собственост.

Чл. 4. БЗНС - Народен съюз, осъвременява съюзната си програма в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност, цели и при спазване на Конституцията и законите на в Република България.

Чл. 5. Седалището на БЗНС - Народен съюз е в гр. София, ул. "Врабча" No 1, община "Оборище".


Глава втора
ЧЛЕНСТВО

Чл. 6./1/ Член на БЗНС - Народен съюз може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в други политически организации и приема и изпълнява неговите устав и програма.
/2/ Не могат да членуват в съюза осъждани за тежки умишлени престъпления или участвали в репресии срещу българския народ и не са реабилитирани.
/3/ Членовете на БЗНС - Народен съюз членуват в местни земеделски дружби по местожителство или местоживеене.

Член 7 /1/. Членовете на БЗНС - Народен съюз се приемат от Общо събрание на съответната местна земеделска дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде преподписано от още двама членове на същата дружба.
/2/. Заявлението се разглежда от Общото събрание в присъствието на кандидата, като решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване и при мнозинство две трети от присъстващите на събранието.
/3/. При промяна на местоживеенето съюзният член се отчислява в месечен срок от дружбата, в която членува, и се зачислява по новото му местожителство. Тази промяна се отразява в членската му книжка.

Член 8 /1/. Членовете на БЗНС - Народен съюз имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот. За избиране в състава на ръководен орган е необходимо кандидатите да са били редовно отчетени най-малко една година - за ръководствата на местните земеделски дружби, най-малко две години - за общинските ръководства и за останалите ръководни органи - четири години. Тези изисквания не се прилагат при новообразувани дружби.
/2/. Съюзният член има право:
   1. Да избира и бъде избиран в съюзните органи и в съответствие с този Устав.
   2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на Съюза.
/3/. Съюзният член е длъжен:
   1. Да спазва Устава и да работи за изпълнение на Програмата.
   2. Да съдейства за засилване ролята и утвърждаване авторитета на Съюза.
   3. Да изпълнява решенията на съюзните органи.
   4. Да участва редовно и активно в съюзния организационен живот.
   5. Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот и да пази съюзното единство.
   6. Да плаща редовно членския си внос.

Член 9 /1/. Членството в БЗНС - Народен съюз се прекратява:
   1. Чрез писмено заявление да местната земеделска дружба или ясно изразено устно заявление на нейно събрание, отразено в протокола.
   2. При виновно неплащане на членския внос за повече от шест месеца.
   3. При смърт или обявяване на недееспособност.
   4. При изключване.
   5. При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на някои от изискванията за членуване по член 6, ал. 2.
/2/. Прекратяването на членството в БЗНС - Народен съюз по реда на член 9, ал. 1, с изключение при изключване, се извършва от ръководството на местната земеделска дружба и се съобщава от същото на първото общо събрание на дружбата. Общото събрание на местната земеделска дружба може да реши да бъдат извършени допълнителни проверки относно прекратяването на членството, въз основа на които може да отмени решението на ръководството.

Член 10 /1/. За нарушаване на Устава, уронване на престижа или увреждане интересите на Съюза, включително и чрез злепоставяне и клевети по адрес на съюзни членове, както и за неизпълнение решения на негови компетентни органи се налагат следните наказания:
   1. Порицание.
   2. Изваждане от състава на ръководен орган или контролен орган.
   3. Изключване.
/2/. Наказанието порицаване се налага от Общото събрание на местната земеделска дружба, в която членува предложеният за наказание, с решение, взето с мнозинство две трети от присъстващите членове.
/3/. Наказанието изключване се налага от Общото събрание на местната земеделска дружба. Ако в месечен срок Общото събрание на местната земеделска дружба не се произнесе с решение, наказанието се налага от Общинското настоятелство, а и при неговото бездействие - от Окръжното настоятелство или друг висшестоящ съюзен орган.
/4/. Наказанието изваждане от състава на ръководен или контролен орган се налага от органа, който е компетентен да извърши съответния избор.
/5/. Наказанията по предходните алинеи за членовете на някои ръководни и контролни органи се налагат, както следва:
   1. На членовете на окръжните настоятелства и окръжните контролно-ревизионни комисии - от Управителния съвет.
   2. На членовете на Управителния съвет, Върховно контролно-ревизионен съвет и Върховния съюзен съвет - от Конгреса или от Върховния съюзен съвет.
/6/. Наказанията се налагат по предложения на ръководствата на местните земеделски дружби или на висшестоящите ръководни органи.
В случаите на ал. 5 предложението се прави от Върховния контролно-ревизионен съвет след проверка на получените сигнали.
/7/. Във всички случаи, преди налагането на наказанието основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснение.
/8/. Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в тридесетдневен срок пред Общинската контролно-ревизионна комисия, а ако решението е на Управителния съвет - пред Върховния контролно-ревизионен съвет.
/9/. Наказанието порицание се смята заличено, ако не са наложени нови наказания в срок от една година.
/10/. Членовете, изключени от Съюза, могат да бъдат приемани наново след една година от налагане на наказанието.


Глава трета
СТРУКТУРА

Член 11. Организационната структура на БЗНС - Народен съюз включва местни, общински и окръжни земеделски дружби.


МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Член 12 /1/. Основната структурна единица на Съюза е местната земеделска дружба.
/2/. Броят на местните дружби и техните териториални райони се определят от съответното общинско настоятелство. По принцип в селата се създава една дружба.
/3/. В един район, определен по реда на предходната алинея, може да съществува само една дружба.
/4/. Местна земеделска дружба се създава по инициатива най-малко от 10 души и се регистрира от общинското настоятелство. В малките населени места, с решение на Учредителното събрание на местната земеделска дружба, могат да се създават и дружби с численост не по-малко от пет членове.
/5/. Висш орган на местната земеделска дружба е Общото събрание, което се състои от всички нейни членове. То има следната компетентност:
   1. Приема отчета на ръководството и на контролно-ревизионната комисия.
   2. Избира ръководство и контролно-ревизионна комисия с мандат от две години.
   3. Избира делегати за общинското делегатско събрание по квоти за представителство, определени от окръжното настоятелство.
   4. Определя кандидати за кметове на съответните населени места, съгласувано с общинското и окръжното ръководство.
   5. Пред общинското делегатско събрание предлага кандидати за общинските изборни органи на местна власт.
   6. Прави и други предложения пред общинското делегатско събрание.
   7. Изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници, членове на дружбата.
   8. Обсъжда и дава становище по всички съюзни въпроси.
   9. Взема и други решения съгласно този Устав.
/6/. Общото събрание на местната земеделска дружба се свиква:
   1. По решение на ръководството на местната земеделска дружба, взето с мнозинство две трети от състава му.
   2. По искане на най-малко една трета от членовете на местната земеделска дружба.
   3. По искане на висшестоящите ръководни органи на БЗНС - Народен съюз.
/7/. Общото събрание се свиква с писмена покана до всички членове в месечен срок преди датата на насрочване. Същото взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на местната земеделска дружба. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието.
/8/. Ръководството на местната земеделска дружба се състои от 3 до 7 членове, които избират от състава си председател, заместник-председател и секретар-касиер. Когато местната земеделска дружба е с членове под 10 души, се избира само председател.
/9/. Ръководството на местната земеделска дружба:
   1. Организира дейността на местната земеделска дружба;
   2. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на местната земеделска дружба и на висшестоящите органи.
   3. Събира членския внос, като внася отчисленията за висшестоящите съюзни органи и набира абонати за съюзните печатни издания.
/10/. Контролен орган на местната земеделска дружба е Контролно-ревизионна комисия, избрана от Общото събрание на местната земеделска дружба. Комисията се състои от трима души в състав председател и членове. При местни земеделски дружби в състав по — малко от 20 членове може да бъде избран едноличен ревизор. Контролно-ревизионната комисия контролира приходите на дружбата и тяхното изразходване.


ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Член 13 /1/. Местните земеделски дружби на територията на общината /района/ образуват Общинска земеделска дружба.

/2/. Висш орган на Общинската земеделска дружба е общинското делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани от местните земеделски дружби, по квоти, определени от Окръжното настоятелство според отчетения брой членове. Членовете на Общинското настоятелство и Общинската контролно-ревизионна комисия са по право на делегатско събрание. В състава му участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници - съюзни членове.

Делегатското събрание има следната компетентност:
   1. Избира общинско настоятелство и общинска контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети.
   2. Определя кандидати за изборни длъжности в общинските органи на местна власт и управление.
   3. Избира един член на Върховния съюзен съвет.
   4. Избира делегати за Конгреса и за окръжните делегатски събрания при квота на представителство, определена от този, който го свиква.
   5. Изслушва информации и приема решения по обществено-политическия живот на общината.
   6. Прави предложения, които да бъдат разгледани от окръжното делегатско събрание.
   7. Осъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси.

/3/. Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното делегатско събрание - веднъж на две години, ако няма друго решение от висшестоящ съюзен.

Свикването се извършва:
   1. От общинското настоятелство.
   2. По искане на най-малко на една трета от членовете на БЗНС - Народен съюз на територията на общината или една трета от ръководствата на местните дружби.
   3. По искане на висшестоящите ръководни органи - Окръжно настоятелство, Постоянно присъствие и Управителен съвет. Свикването става с писмена покана в месечен срок преди датата на събранието, в която се посочва датата, мястото и дневният ред.

/4/. Изпълнителен орган на общинското делегатско събрание е общинското настоятелство. То има постоянен състав от девет души и разширен състав, в който участват председателите на местните земеделски дружби, както и членовете на Управителния съвет и Върховния съюзен съвет, които членуват в местната земеделска дружба на територията на общината.

/5/. Общинското делегатско събрание избира на първото си заседание постоянен състав на общинското настоятелство, който включва председател, заместник-председател, секретар и касиер.

/6/. Заседанието на разширения състав на Общинското настоятелство се провежда най-малко веднъж на месец.

/7/. Общинското настоятелство:
   1. Организира изпълнението на решението на общинското делегатско събрание и на висшестоящите ръководни органи.
   2. Организира работата на местните земеделски дружби.
   3. Поддържа връзка и защищава съюзните интереси пред общинските и държавни органи на територията на общината.
   4. Осъществява връзка с другите съюзни органи.
   5. Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината.
   6. При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на Съюза на територията на общината.

/8/. Общинската земеделска дружба се представлява от председателя, упълномощен от главния секретар на БЗНС - Народен съюз, а в негово отсъствие - от заместник-председателя или секретаря, преупълномощени от председателя на общинската земеделска дружба.

/9/. Общинското делегатско събрание избира Общинска контролно-ревизионна комисия, която се състои от трима души - председател, секретар и член. Общинската контролно-ревизионна комисия ревизира и контролира:
   1. Изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите съюзни органи.
   2. Финансово-счетоводната дейност на общинското настоятелство.
   3. Спазването на Устава от местните земеделски дружби, техните ръководства и общинското настоятелство.

/10/. Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТИНИ. Документът е предоставен изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Обръщам се към Вас не като президент на Република България, а като към професионалист юрист. Предлагам Ви, господин Стоянов, да поемете срещу заплащане защитата на българските интереси пред съда в Страсбург относно присвояването на Манасиевата хроника от Британския музей. Опитът на британците да заграбят безнаказано от Атонския манастир една от най-ценните ни национални реликви говори красноречиво за етиката и морала на една държавност, която не зачита правата на другите народи. След като си върнем Манасиевата хроника в българския Национален музей, ще заведем следващото дело срещу Република Гърция за другата, още по-ценна национална реликва - Паисиевата история. Ако Република Гърция не желае да ни върне това, което е очевидно наше - ИСТОРИЯТА, тогава ще се обърнем за помощ към македонските българи или пък към Република Турция, която съхранява български архиви от пет века насам и много лесно ще докажем, че гърците винаги са имали такова поведение към нас. Освен това, господин Стоянов, в Турция се съхранява полицейското досие на Левски, което повече от век в свободна България не можем да прочетем или да видим. По наши сведения никой до днес не е направил постъпки за копие от това досие. Външният ни министър не е поискал от управлението на турските архиви никакви услуги и хората са в правото си да ни се чудят защо на брашното сме евтини, а на триците скъпи.

Като се надявам, че ще ми отговорите на предложението, оставам с отлични почитания:

София, 16 октомври 1997 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /3-4 ОКТОМВРИ 1997 Г./. Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Националният професионален съюз /НПС/ "Промяна" подкрепя политиката на Обединените демократични сили и застава зад провежданите от тях реформи във всички с сфери на обществено-политическия живот в България!

НПС "Промяна" категорично настоява за провеждане на демократични синдикални избори.

НПС "Промяна" ще бойкотира евентуално синдикално преброяване по методиката, предложена от министър Иван Нейков, и ще го обжалва пред съдебните органи.

Оценявайки досегашната дейност на министър Нейков по отношение на работата му със синдикатите, НПС "Промяна" констатира, че социалният министър умишлено и целенасочено лансира КНСБ и КТ "Подкрепа" в синдикалното пространство, като в разрез и с цената на грубо нарушаване на основни законови и конституционни положения елиминира другите доказано демократични синдикати и създава предпоставка за взривяване на социалния мир.

В противоречие с приоритетите на правителствената програма на Обединените демократични сили и по-конкретно - да се извършат промените в Закона за задължително пенсионно осигуряване и Закона за защита при безработица, искат да се наложат като приоритетни Закон за доброволното пенсионно осигуряване и Закон за допълнително осигуряване при безработица.

Министър Нейков предлага законопроекти, обслужващи корпоративни интереси и интересите на КНСБ.

На основание изложените мотиви НПС "Промяна" предлага на Министерския съвет да освободи министър Нейков от министерския пост.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА НА ЕООД "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ГРАД ЕЛЕНА, АДРЕСИРАНА ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН КОСТОВ. Документът е изпратен и до Министерството на промишлеността, Конфедерацията на независимите синдикати в България, до областния управител на Ловешка област и до БТА.


ГОСПОДА,

С изненада узнахме, че на 10 октомври тази година е сменен управителят на дружеството инж. Петко Иванов Минчев.

Смяната става в момент, в който дружеството отчита за деветмесечието печалба и има сключени договори за работа до края на 1997 г. за наличния персонал.

Господин Минчев пое ръководството на дружеството от 1 август 1996 г. при неизплатени задължения към държавата и работниците. За едногодишното му ръководство успя да се издължи изцяло към бюджета на държавата и персонала.

Господин Минчев е започнал трудовия си стаж в дружеството като работник, преминал всички етажи на йерархията и е запознат с целия производствен процес. Това му помогна да изправи дружеството, както се казва, "на крака".

Сега вие, господа, "с парашут" ни спускате ръководител, непознаващ дори миризмата на дървесината.

С това си действие Вие обричате на пълна гибел едно държавно дружество, а може би това целите?

Г-н министър-председател,
Уважаеми господа,
Това ли е синята метла?

Ние, работещите в ЕООД "Кирил и Методий" - град Елена декларираме, че заставаме твърдо зад нашия управител инж. Петко Минчев.

Предупреждаваме, че ще използваме всички позволени ни методи по законите на Република България и конституцията ни, за да защитим собствените си интереси и интересите на държавното дружество.

Заявяваме, че обявяваме гражданско неподчинение и няма да допуснем "парашутисти" да управляват фирмата ни.

Декларацията е приета на общо събрание на колектива на дружеството на 13 октомври 1997 г. в 7,30 часа.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВМРО - СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ВЪПРОСА ЗА ЕЗИКОВИЯ СПОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до Министерския съвет и до Пресслужба "Куриер" при БТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във време, когато така нареченият езиков спор между Република България и Република Македония все още не е намерил своето разрешение и когато станахме свидетели на признаването на българския характер на Вардарска Македония от гръцкия президент, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" на 20 юни 1997 г. подписва договор за сътрудничество със Скопския университет "Св. Св. Кирил и Методий", затвърден с работна програма от 29 юни 1997 г. на български и "македонски" език.

Ние протестираме срещу този акт на национално предателство. Той е в разрез с широкото обществено мнение и официалната политика на Република България. Според нас договорът обслужва единствено интересите на управляващите политически кръгове на Република Македония и ще доведе до нова антибългарска кампания.

Велико Търново, 7 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ОТ ГРАД ПЛЕВЕН ПО ВЪПРОСА ЗА ЕЗИКОВИЯ СПОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване и до Пресслужба "Куриер" при БТА.


Ние, група интелектуалци от Плевен, смятайки, че изразяваме тревогата и възмущението и на по-широк кръг българи от града от неумелото и странно действие на управата на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", се присъединяваме към декларацията на ВМРО - Студентско дружество - гр. Велико Търново.

Очакваме навременната и адекватна реакция на отговорните институции за пресичане и недопускане на подобен вид действия, насочени срещу българските национални интереси и в услуга на чужди такива.

Николай Маринов, художник; д-р Божидар Христов; Искра Михайлова - поетеса; д-р Огнян Янчев; Стилиян Атанасов - художник; Красимир Вълчев - художник; Йоана Димитрова - рентгенолог; Светослав Петков - дърворезбар.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КЛУБ "МУЗИКА И СЪВРЕМЕННОСТ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И МЕДИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОГРАМНОТО ВРЕМЕ, ОТДЕЛЕНО ЗА КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА В ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРЕДАВАНИЯ


За разлика от международния опит в телевизиите на най-напредналите страни, където на класическата музика е отредено достойно място, в програмите на Българската национална телевизия /БНТ/ тя е оставена в периферията, в неподходящи места[,] на българското музикално творчество и изпълнителско изкуство не се отделя никакво внимание.

Настояваме да се осъществят необходимите действия, за да се отдаде дължимото на тази музика.

София, 8 октомври 1997 г.

Подписали:

проф. ДИМИТЪР ХРИСТОВ и СТОЯН АНГЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 20 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Репортери: Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.