23 май 1997


София, 23 май 1997 година
Брой 39 (1735)


София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ, ОГЛАСЕНИ В ПАРЛАМЕНТА НА 21 МАЙ 1997 ГОДИНА


Правителството на Република България поема високата отговорност пред нас самите и пред нашите деца да изведем страната от кризата. Ние знаем какво трябва да се направи в България, знаем как да го направим и си даваме сметката колко трудно ще бъде да го направим.

Нашият най-ценен капитал е младостта на България, нейната подкрепа, необременено съзнание, отвореността им към света, към съвременната цивилизация. Залагаме на енергията и на желанието на младите да работят за страната си. Ще направим всичко възможно да задържим българските младежи в България, като им осигурим възможност за творческа реализация и шанс за по-добро бъдеще, да върнем смисъла на живота им тук.

Нашата крайна цел е България да влезе в новото хилядолетие като цивилизована европейска страна. Изборът на България е европейският цивилизационен избор. Членството в Европейския съюз /ЕС/ и членство в НАТО са две страни на една и съща монета - европейския цивилизационен избор. В рамките на мандата си ще подготвим приемането на България в Европейския съюз и ще положим всички усилия България да бъде приета в НАТО.

Залагаме на инициативата и на енергията на отделния индивид. Ще насърчаваме всеки да отговаря за съдбата си. Държавата ще престане да бъде мащеха на всички, тя трябва само да осигурява валидните за всички правила, в рамките на които всеки да реализира възможностите си.

В областта на икономиката си поставяме за цел още в края на първата година на нашето управление да постигнем положителен стопански растеж на основата на финансова и икономическа стабилизация и да създадем условия за развитие на частната инициатива.

Ще въведем режим на валутен съвет като механизъм на парична дисциплина. Държавата няма да налива повече пари във финансовата система, понеже в крайна сметка това означава живот за сметка на нашите деца и внуци.

Ще приватизираме държавните предприятия, за да има всяко от тях отговорен стопанин. По този начин ще спрем тяхното по-нататъшно разграбване. Ще прекратим порочната практика на "национализиране на загубите и приватизиране на печалбите". Колкото по-малко държава в икономиката - толкова по-малко кранчета за източване на бюджета.

Ще преструктурираме икономиката според простия принцип: от даденото предприятие да излиза повече, отколкото влиза в него. Ще затворим губещите предприятия, за да престанат да произвеждат загуби за сметка на целия български народ.

Ще насърчаваме реалните инвестиции в българската икономика без оглед на тяхната "националност". Като най-важни в това отношение смятаме сигурността и стабилните условия за бизнес.

Ще въведем ред в данъчната област. Ще извадим "икономиката в сянка" на светло, като въведем строга данъчна дисциплина. Ще повишим събираемостта на данъците, като ги направим поносими и укриването на данъци престане да бъде икономически изгодно.
 
Ще възродим българското земеделие, като възстановим напълно частната собственост върху земята и направим всичко възможно трудът и животът на село да станат сравними с труда и живота в града. Ще използваме шанса не просто да възродим земеделието, но и да променим неговата структура, за да бъде по-лесно интегрирането на страната в Европейския съюз.

Ще модернизираме стопанските инфраструктури, за да съответстват на европейските критерии. В областта на енергетиката ще залагаме на ефективността както при производството, така и в потреблението. Няма да строим нови мощности въз основа на съмнителна, деформирана от ведомствени интереси обосновка. Ще разиваме транспортната мрежа в страната, като привличаме за целта чуждестранни инвеститори. Активно ще изграждаме европейските инфраструктурни коридори, пресичащи територията на страната и създаващи възможности за увеличаване на транзитния трафик. Ще цивилизоваме телекомуникационните услуги с ясното съзнание, че без тях всякакви намерения на европейски избор са обречени. Ще разкриваме нови граничноконтролни пропускателни пунктове, допринасящи за отваряне на страната към европейското пространство и към съседните страни.

Стопанските промени няма повече да стават за сметка на българската природа. Нямаме моралното право да лишаваме от нея идните поколения.

Ще провеждаме политика на балансирано и устойчиво регионално развитие, за да преодолеем създадените критични диспропорции. Ще прилагаме диференциран регионален подход при осъществяването на структурната реформа и воденето на икономическата, социалната и екологичната политика, като отчитаме различията в отделните райони. Ще подпомагаме укрепването и развитието на местното самоуправление като основа за реална демократизация на обществото, опирайки се на нашите традиции и опита на европейските страни.

В областта на социалната политика ще създадем условия всеки български гражданин да бъде сигурен за днешния и за утрешния си ден. Ще повишим пенсионната възраст, за да предпазим от разпадане пазара на труда. Ще насърчаваме доброволните пенсионни фондове. Въпреки трудностите няма да изоставим нашите майки и бащи.

Ще стартираме здравноосигурителната система в здравеопазването. Дотогава бюджетът ще остане основен източник за финансиране на дейността в тази област.

Ще създадем ред и спокойствие за всички граждани. Рязко ще ограничим престъпността - както криминалната, така и организираната. С престъпността ще се борим, като премахваме базовите причини, които я пораждат.

Ще реформираме държавната администрация. Държавата ще служи на хората, а не хората на държавата.

Ще съхраним добрите традиции в образованието и културата, като същевременно създадем условия за активен обмен с най-напредналите страни и творци. Ще направим така, че родителите да не се страхуват да пращат децата си на училище, а творци - да не се срамуват, че творят в България.

Ще възстановим значението на общочовешките и особено на християнските ценности като основа на обществения морал. Категориите "грях" и "добродетел" няма да бъдат празна фраза за нас самите и за обществото като цяло.

Съзнателно и планомерно ще премахваме вътрешните бариери сред българския народ. Ще осигурим възможности за свободен избор на всеки индивид. Съзнаваме, че идентичността, чувството за принадлежност към комплексната общност "български народ" не се определя по етнически, религиозни, езикови, политически или други, взети поотделно, критерии. Тази идентичност се определя от съзнателното желание на всеки индивид да бъде и да остане българин.

Това е възможно, само ако България е нормална държава, само ако животът тук е предсказуем, сигурен и достоен. За такава България ще работим.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 21 МАЙ 1997 ГОДИНА ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ОТ 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След тежката политическа зима всички дружно се заехме да затоплим политическия климат. Като слушах по-голямата част от изказванията от днешния "дебат", имам усещането, че толкова сме се престарали в затоплянето, че чак стана задушно. А този климат, сами разбирате, също не е здравословен.

Народните представители от Демократичната левица обстойно обосноваха позицията на групата и по програмата, и по състава на новия кабинет. Прозвучаха изводи и оценки, които и мнозинството, и обществото трябва добре да чуят.

Ние не сме склонни да подведем всичко под отрицателен знаменател, но за положителните моменти вече се говори достатъчно.

Първият въпрос е дали предложеният ни материал е програма за управление. Отговорът е по-скоро "не"! Това е един еклектичен набор от принципи, пожелания и отделни законодателни идеи. Очевидно не е достигнало време за обединяване на отделни разработки в единна концепция /ако изобщо подобна цел е стояла пред авторите/.

И при най-добро желание този материал не може да бъде характеризиран като Програма за управление. Това вероятно добре са разбрали и авторите, които, очевидно осъзнавайки управленската си немощ, бягат от тази характеристика в наименованието на документа. Но за какво програмиране говорим тогава, уважаеми господа, след като отговорът на въпроса "Какво да се прави?" е твърде неясен, а проблемът за механизмите, т.е. "Как да се постигне?", предвижда противоречиви и объркани решения.

Ако това е настолният документ на новия кабинет, това означава, че ще се работи "на парче", защото в него липсва ясна законодателна и управленска философия и стратегия.

Някои сполучливо отбелязаха, че материалът, който ни бе раздаден, може по-скоро да бъде озаглавен "Някои съображения". На него не може да се гледа по друг начин, освен като на второ допълнено и разширено издание на предизборната платформа на Съюза на демократичните сили /СДС/.

Този материал много трудно може да се впише в някаква идейна координатна система /вероятно защото авторският колектив е бил доста пъстър/. И все пак заявените или по-скоро подсказаните намерения говорят за една подчертано либерална, дясна политика. Как тогава може да искате подкрепата на левицата? На каква основа ще се търси консенсус?

Ние бяхме подкрепени на изборите в името на ангажимента да бъдем обоснован социален коректив. Сигурно ще има парламентарни формации, които бързо ще дезертират от предизборните си ангажименти, но Демократичната левица не просто ще бъде опозиция, а ще отстоява чрез парламентарната си дейност своя облик на автентичен носител на лявата, на социалната идея.

Ние не можем, ние няма да подкрепим афиширания стремеж към пълно изтегляне на държавата от производството и търговията, от банковата система; няма да приемем опита за сваляне на държавните ангажименти по отношение на духовната сфера, където действа добре познатия принцип "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се!".

Особено трудно възприемам раздела "Младите хора на България". Ако се съди по тази част, очевидно че и в СДС комсомолската школа е сериозно застъпена. Какви отговори получава младият човек от тъй наречената програма? Там изобилстват нищо незначещи фрази като "запазване на творческите, културните и духовните изяви на младите хора", "поощряване и подпомагане на самоорганизирането и самоподпомагането, мотивирането и мобилизирането на деца, младежи, младежки организации". Можете ли, господа, с тези "идеи" да се явите пред младите хора, които през януари бяха в авангарда на вашите действия, а през септември част от тях може би ще трябва да преустановят обучението си и да се приберат по родните си места?

Привидно документът сякаш е деидеологизиран. Най-сетне на "Раковски" 134 са разбрали, че овехтелите антикомунистически клишета вече не са работещи и явно ги свалят от употреба. На въоръжение са взети обаче нови идеологеми. "Антикомунистическото мнозинство" се прероди в заченатото "ин витро" реформаторско такова - последно поколение идеологема, която пронизва като "червена (пардон!) нишка" новата политическа тактика на десницата.

Далеч преди да поемете управлението на страната, вие направихте най-голямата си приватизационна сделка - приватизирахте фабрика за илюзии и, изглежда, че тя единствено ще работи на пълни обороти. Неин продукт е и предложеният ни документ, в който голяма част от идеите са нереалистични и неизпълними.

Подозрително и непонятно е мълчанието в програмата по въпроса за споразумението с Международния валутен фонд. Като се има предвид осезателното разминаване между двата документа, възниква въпросът: това, което днес анализираме, или Меморандумът за икономическата политика ще бъде вашата същинска програма за управление?

И всъщност не се ли опитвате да превърнете тези стотина страници в една нова поредна имитационна декларация за спасение или за съгласие?

Една от големите поуки на този труден, мъчителен преход е, че реформата е обречена в условията на политическа конфронтация. Именно това мотивира последователния ни стремеж към постигане на съгласие по конкретните въпроси на реформата.

Съгласие и конструктивност в името на политическата стабилност?! Да! Но не очаквайте от нас да ви осигурим политически комфорт. Още повече, че започнахте да компрометирате идеята за съгласието още в момента, в който парламентът пристъпи към реална работа /с избора на ръководства на постоянните комисии и при приемането на първите закони/, когато предложенията на опозицията бяха отхвърлени.

Длъжни сме тревожно да предупредим, че силовите действия на мнозинството очертават вече тенденция на зле прикрит политически диктат. В пълно противоречие с всякакви декларации и договорености - в администрацията, по цялата стопанска йерархия продължава пълзящият политически реваншизъм.

И най-сетне целият ни досегашен опит и особено събитията от януари - февруари 1997 г. доказаха, че реформата ще има шанс, само ако се прави на широка национална основа.

Независимо от гръмките обещания за широко коалиционно управление вие ни предлагате един тяснопартиен кабинет. Вие на практика пренасяте синьото политбюро, пренасяте "Раковски" 134 на "Дондуков". Въпреки всички подозрения това не стана дори по време на нашето управление. По този начин още сега, на старта, вие вече стеснявате базата на управлението - обществена и политическа.

Така че ние, уважаеми дами и господа, няма да подкрепим нито проектосъстава, нито политиката, която ни се предлага.

Позволете ми да завърша с мисълта на един мъдрец: "Най-доброто е онова правителство, което най-малко управлява".

И така, пожелавам ви да бъдете едно добро правителство.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ТОДОР ЖИВКОВ ПО ПОВОД НА РАЗПРОСТРАНЕНА ОТ АГЕНЦИЯ РОЙТЕР ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИ НЕГОВИ АВОАРИ В ШВЕЙЦАРСКИ БАНКИ. Документът е адресиран до Българската телеграфна агенция.


От пресата научих, че английската агенция Ройтер е разпространила версията за наличие на мои авоари в швейцарски банки. Името ми било свързано с личността на сваления заирски президент Мобуту, който държал милионите си в същите банки.

Тази примитивна инсинуация ме обижда и възмущава. Бих искал да напомня на Ройтер, че на Запад има изследвания, които показват, че единствено Тодор Живков сред всички останали първи държавни ръководители от различни страни не е имал и няма сметки нито в банки, нито в спестовни каси в своята страна или зад граница. Чрез Българската телеграфна агенция заявявам, че предоставям на Ройтер всички свои авоари в швейцарските банки, за да може да си намери кореспонденти с по-високи професионални и морални качества.

Очаквам Ройтер да опровергае съобщението си пред своите абонати от цял сват, а лично на мен да изпрати извинение за обидата, която унижава една от най-старите и най-известни телеграфни агенции в света.

София, 19 май 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "28 МАЙ - ДЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И ЗА СОЦИАЛНА ЕВРОПА" НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ДЕНЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ


Двадесет и осми май 1997 г. е ден за синдикална солидарност против нарастващата безработица в европейски мащаб, за ревизиране на договора от Маастрихт в полза на социалните измерения. Датата е определена от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и е съобразена с навечерието на срещата на високо равнище в Амстердам през юни 1997 г., където Европейският съюз ще се опита да внесе подобрения в сключения вече договор за обединение на Европа.

Секретариатът на ЕКП и всички синдикални централи на страните от Западна и Източна Европа са силно разтревожени от недостатъчните гаранции за социалното развитие на Европейския съюз.

Единодушно бе решението да се организира общоевропейски ден за протести и митинги срещу засилващата се тенденция на пренебрегване на социалните въпроси в стария континент.

Близо 20 милиона са безработните в страните от Европейския съюз. Огромна е безработицата в повечето страни от Централна и Източна Европа, които са в очакване да бъдат асоциирани към съюза. Особено тревожно сега е положението в България при предстоящи масови съкращения в държавния сектор и след въвеждане на паричен съвет.

Младежката безработица до 29-годишна възраст достигна 207 322-ма души през март 1997 г. Днес тя е 37,3% от общата безработица за страната за март 1997 г., като само за една година нарасна с 25%.

Женската безработица в България е 15,1% при средна за Европейския съюз 12,4%. По данни за началото на 1997 г. 54% от безработните в България са жени. Общото увеличение на безработните спрямо март 1996 г. е с около 29 000 души.

Има за какво да се замислим и да издигнем своя апел за създаване на нов тип политика на заетостта.

По решение на ЕКП на 28 май 1997 Г. във всички столици и големи градове на Европа синдикатите ще организират акции с обща символика и лозунги. Целта е да се отправи мощно солидарно послание за социална Европа и за гарантиране на правото на труд.

България е също сред страните, депозирали официално искане за асоцииране към Европейския съюз.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" са членки на ЕКП и се присъединяват към решението за организиране на синдикални акции в защита на правото на труд и на синдикалните права на трудещите се. На този ден ще отправим послание към президента на Републиката, към правителството и към Народното събрание за гарантиране на социалните измерения на прехода у нас и на бъдещото ни присъединяване към Европейския съюз. На този ден в София КНСБ и КТ "Подкрепа" организират атлетически крос. Участниците в него ще връчат на президента Петър Стоянов послание с мотото на европейския ден в България "Социална Европа за всички!". Кулминацията на Деня за европейска синдикална солидарност ще завърши с митинг-концерт на площад "Света Неделя" в София от 18.00 часа, на който ще говорят лидери на двете български синдикални централи, гости от политически формации, представителят на ЕКП г-н Петер Зайденек - политически съветник за Източна Европа на генералния секретар на ЕКП Емилио Габалио.

За информация на местните и на централните медии следва информация за предвидените акции и прояви в международен план:

- от 13 до 17 май 1997 г. ЕКП организира колоездачна обиколка с мотото "Социална Европа за всички!", "Европа иска да работи!". Колоната ще стартира в Мец - Франция, ще премине през Люксембург, Германия, през Белгия и ще пристигне в Брюксел на 17 май. На отделните етапи ще се проведат пресконференции. Стартът на кроса ще бъде даден от Емилио Габалио - генерален секретар на ЕКП, и от Бярне Рийс, победител в обиколката на Франция за 1996 г. В кроса от името на българските синдикати взе участие и представителят на КНСБ и на КТ "Подкрепа" Николай Илиев;

- символична пощенска картичка с дължина до 3 метра ще изпрати ЕКП до участниците в срещата на високо равнище в Амстердам. Върху нея ще бъдат изписани синдикалните искания за ревизиране на договора от Маастрихт, за развитие на активна политика в подкрепа на трудовата заетост и против нарастващата безработица в Европа;

- на 26 май Емилио Габалио ще участва в телевизионно предаване по Евросат от 10.00 до 11.30 часа на тема

"Новият договор на Европейския съюз трябва да покрие социалния дефицит и да положи основите на нова политика по заетостта". В предаването ще участват чрез включвания представители на европейските синдикати от 15-те страни - членки на ЕС:

- на 28 май в Брюксел ще се проведат голяма манифестация и митинг.

Мотото на Европейския ден в България е "Социална Европа за всички". Ще бъдат отпечатани афиши със символиката на ЕКП и на Европейския съюз. Ще отправим апел към българските политици заедно със синдикатите да търсят чуждестранни инвестиции за развитие и стимулиране на дребния и на средния бизнес, за разкриване на работни места, за достойна цена на труда.

На 28 май нека бъдем заедно, солидарни с приятелите ни от цяла Европа! Призоваваме всички наши организации, регионални и отраслови структури на КНСБ и на КТ "Подкрепа" да участват в София и по места за отбелязването на този важен за всички ни ден.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА СИРАЦИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съществуващият проблем с децата сираци се установи като трайно явление в нашето общество и не можа да намери решение до този момент. Независимо от частичните мерки, които държавата предприе, и епизодичните спонсорства и дарения от частни организации и лица, той се решава неефективно.

Този проблем съществува особено остро при завършващите средно образование деца сираци, които напускат домовете за сираци, без каквито и да било средства и гаранции за социална сигурност и се оказват в неравностойно положение на трудовия пазар.

Сега съществуващата нормативна уредба по заетостта, безработицата и социалното подпомагане не им осигурява дори минимална социална защита, оттам и възможността да преживяват в границите
на жизнения минимум.

В тази връзка и имайки предвид необходимостта от социална превенция, призовавам Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на образованието, науката и технологиите с активното съдействие на Конфедерацията на труда "Подкрепа" да изготвят становище по проблема и той трайно да бъде решен.

София, 19 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 25 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


Партията на българските жени е политическа организация, заявяваща желанието на българките чрез политически и международни прояви да работят за издигането на по-високо равнище на: жизнения стандарт на нацията и нейните добродетели; възпитанието на младото поколение в традициите на християнството и здравия български дух; социалната справедливост и хуманностите в обществото върху основата на общочовешките и националните ценности, за да пребъде нашата родина Република България.


РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредява се политическа партия въз основа на Закона за политическите партии и Конституцията на Република България с наименование Партия на българските жени /ПБЖ/ и със седалище град София.

Член 2. Във връзка с международната дейност наименованието на Партията на българските жени може да се използва изписано в превод на съответния език и азбука.

Член 3. Партията на българските жени се създава за неограничено време.


РАЗДЕЛ II
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 4. Партията на българските жени работи за осъществяването на следните цели и задачи:
/1/. Възпитаване на младото поколение в дух на гражданско чувство и национално достойнство.
/2/. Укрепване на общонационалното единство и съгласие против шовинизма и националния нихилизъм.
/3/. Способстване за демократично и гражданско общество и противопоставяне на тоталитаризма във всичките му форми и прояви.
/4/. Всестранно подпомагане на българската жена в стремежа й да утвърждава добродетелите на нацията в семейството и извън него, да ражда и възпитава достойни граждани на България.
/5/. Изразяване и защита на интересите, правата, свободите и равноправието на гражданите пред законите.
/6/. Подпомагане на безработните, инвалидите и социално слабите граждани.
/7/. Активна борба против престъпността, наркоманията и чуждестранните религиозни влияния. Всестранна закрила на семейството и повишаване на ролята му в обществото.
/8/. Поощряване на раждаемостта и на привилегиите за многодетните семейства.
/9/. Издигане на майките като основен фактор за възпитание на детето.
/10/. Съдействие за решаване на екологичните проблеми в национален и в международен план.
/11/. Издигане на духовното равнище, християнското милосърдие в обществото и народностното самочувствие.
/12/. Защита на правата на децата.
/13/. Отдаване на принос за осъществяване на активна външна политика на Република България в икономически и политически план на основата на мир и взаимно разбирателство.

Член 5. Средства за осъществяване на програмните цели и задачи.

/1/. Програмните цели и задачи ще се осъществят с мирни средства:
   1. Събрания, симпозиуми, конференции, рекламни, благотворителни и разяснителни кампании.
   2. Подпомагане и разпространяване на новите подходи в образованието и в отношението към децата и младите хора чрез формите на просветната дейност.
   3. Организиране и осъществяване на информационна борса във вразка с проблематиката, засягаща основните цели и задачи, които си е поставила Партията на българските жени.
   4. Взаимодействие със сходни организации в страната и в чужбина.
   5. Съдействие за заздравяване на връзките с българите, живеещи в чужбина.
   6. Действа с всички позволени от закона средства в защита на правата, честта и достойнството на жените, децата и на всички граждани.


РАЗДЕЛ III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. /1/ Членството в ПБЖ е индивидуално.

/2/ Член на ПБЖ може да бъде всеки пълнолетен гражданин без разлика на пол, раса, народност и религиозни възгледи, който приема Програмата и Устава на ПБЖ, не членува в друга политическа организация и не е лишен от граждански права.

/3/ Членовете на ПБЖ се приемат от минимум 50% плюс 1 гласа от членовете на низовата организация /дружеството/.

/4/ Приемането на членовете в ПБЖ става въз основа на писмено заявление до низовата организация /дружеството/, в което трябва да се съдържа декларация за обстоятелствата по чл.6, ал.2.

Чл.7. Членството в ПБЖ се прекратява:

/1/ По собствено искане, отразено с писмено заявление до дружеството, в което членува напускащият, с копие до Изпълнителното бюро на Националния съвет (ИБ на НС) на ПБЖ. Заявлението се подава най-малко 1 (един) месец преди напускането, като за този срок напускащият следва да изпълни поставените и поетите задължения към ПБЖ. Заявлението за напускане не подлежи на обсъждане.

/2/ При изключване за неспазване на Устава на ПБЖ и при неиздължаване на членския внос за 5 (пет) последователни месеца. Предложението за изключване се прави от: Дружествения съвет (ДС) на дружеството или по искане на който и да е член на дружеството. Решението за изключване се взема от съответното дружество на първото заседание след искането с обикновено мнозинство на присъстващите, които не може да са по-малко от 50% плюс 1 от общия брой на членовете на дружеството. Решението подлежи на обжалване в срок от 15 (петнадесет) календарни дни пред Дружествената ревизионна комисия (ДРК), която решава въпроса окончателно.

/3/ При смърт на физическо лице, член на ПБЖ.

/4/ При закриване на ПБЖ.

Чл.8 Права на членовете на ПБЖ. Всеки член на ПБЖ има право:
/1/ Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ПБЖ.
/2/ Да се ползва от моралната и обществената защита на ПБЖ.
/3/ Да се произнася и да прави предложения по дейността на ПБЖ.
/4/ Да притежава членска карта.
/5/ Да участва в инициативите на ПБЖ.
/6/ Да се ползва от резултатите на цялостната дейност на ПБЖ.

Чл. 9. Задължения на членовете на ПБЖ:
/1/ Да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи на ПБЖ.
/2/ Да членува в една от низовите организации и да участва в нейната дейност.
/3/ Да работи за осъществяването на Програмата на ПБЖ.
/4/ С цялата си дейност и поведение да защитава и да издига достойнството на ПБЖ.
/5/ Да плаща членски внос.
/6/ Да предоставя информация, необходима за изпълнение на основните цели и задачи на ПБЖ.

(Пресслужба "Куриер)


* * *

София, 23 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО СТ.Н.С. Д-Р ТИХОМИР АПОСТОЛОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "БЕЛЕНЕ"


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

През последната седмица отново бе поставен въпросът за продължаване на строителството на АЕЦ "Белене". Разтревожен съм от това, че поради корпоративни интереси грубо бяха изопачени пред нашата общественост някои факти, което не е в полза на интересите на България.

Какво имам предвид:

- некоректно беше използван Техническият съвет от 12 май 1997 г., проведен в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси /МЕЕР/, по обсъждане на руската оферта за доизграждане на Първи блок на АЕЦ "Белене", за вземане на важни решения по бъдещето на АЕЦ "Белене";

- селективният избор на "говорители" пред медиите оформи негативно отношение към цялата ядрена енергетика;

- предизвика се противопоставяне между енергетици в България.

Уважаеми господин президент,
Позволявам си да Ви обезпокоя, тъй като смятам, че Вие милеете за всички български проблеми.

Кое е тревожното в случая? България е закопала 1 милиард и 200 милиона долара в "Белене". Разумно е да се помисли как тези пари могат да бъдат оживени в полза на държавата.

Не трябва да се приемат с лека ръка псевдопрогнози за енергийното потребление през следващите 8-10 години, не е коректно непроверени данни да бъдат предлагани на пресата и на телевизията.

Смятам, че България има научно-инженерен потенциал, който може да предложи варианти за оптимално решение на базата на пълен технически, икономически и екологичен анализ.

Господин президент,
Ще Ви бъда много признателен, ако намерите във Вашата програма свободни 10-15 минути, за да приемете мен и група специалисти, доказали своя професионализъм в областта на ядрената наука и техника. Бихме желали да изложим пред Вас възможностите за решаване на проблемите за доизграждане на Първи блок на АЕЦ "Белене".

Като председател на Българското ядрено дружество използвам случая да заявя най-дълбоките си почитания към Вас. Надявам се на плодотворно сътрудничество.

София, 16 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 


----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 21 май 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред., Лилия Томова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.