23 август 1993


София, 23 август 1993 година
Брой 163 /950/


София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ВЪВ ВРЪЗКА С НАПАДКИТЕ ОТ НЯКОИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Ръководството на Народен профсъюз /НП/ "Единство” извърши обстоен анализ на досегашната осеммесечна дейност на правителството и намира, че тя отговаря на програмната му декларация и се характеризира с:

1. Голяма отговорност и последователно провеждане на приватизационната програма. Стремеж тя непрекъснато да се актуализира.

2. Обективност, точност, конкретност и последователност в политиката за земята, нейното връщане на собствениците и най-вече - обработването й. Министър Г.Танев има големи заслуги в тази насока и особено в опазване на животновъдството, на големия сграден парк и техниката на земеделските кооперативи.

3. Създаване на стабилност в националната сигурност.

4. Непрекъснати грижи за запазване на социалния и граждански мир.

5. Създадени благоприятни условия за демократични изяви на парламентарните и извънпарламентарните сили в страната.

6. Активна и благотворна външна политика.

НП "Единство" поддържа правителството и счита, че то на този етап изпълнява успешно своя дълг към държавата и обществото ни.

Не разбираме и не оправдаваме некоректния тон на г-н Тренчев и КТ "Подкрепа" към правителството и осбено на политици, които са декларирали поддръжката си към кабинета на проф. Л.Беров.

НП "Единство" вижда немалко грешки на отделни министри и една обща непоследователност в политиката на правителството, отнасяща се до необосновано поклонение, дори унижение, пред исканията на КТ "Подкрепа" и КНСБ. Имаше случаи, когато Министерският съвет отстъпваше правилни и верни тезиси под натиска на президентството и невинаги беше коректен с останалите синдикати. Като негови опоненти ние открито сме посочвали тези слабости на Министерския съвет като цяло и отделните министри. Но тези наши бележки не означават, че сме против кабинета на г-н Л.Беров.

НП "Единство" счита, че сега е най-неудачно да се предизвика правителствена криза. Ето защо ние защитаваме изцяло правителството и вече отпочнахме консултации с политическите сили в парламента и извън него за преодоляване на клеветническите подходи към премиера г-н Любен Беров и неговите министри.

Приканваме всички свои членове и симпатизанти да изхождат от позицията на ръководството на НП "Единство" и я разясняват по всички селища и работни места.

Настояваме средствата за масово осведомяване да бъдат добронамерени, правдиви и изхождат от стратегическите потребности на политиката за защита интересите на държавата и народа ни.

Не, г-н Тренчев е слаб и безсилен, за да сваля и качва правителства. Народът ни най-после трябва да разбере, че той е екстремнополитически сатрап и трябва да бъде съден за противозаконни прояви.

НП "Единство" е в НСТС и за да има социален и граждански мир, ще заеме веднага своето място в него.

София, 18 август 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СИНДИКАТА НА ИНВАЛИДИТЕ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ.


По това как едно общество и една държава се отнасят към инвалидите, се съди за нейния духовен и морален облик. И понеже обществото в България, а и самата държава са изоставили инвалидите, ние решихме да спасим човешкото си и физическо достойнство, като направим синдикат, защитаващ нашите интереси. Така, на 25 май 1993 г., бе създаден Синдикат на инвалидите към Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/.

Имаме секции и в предприятия на слепите, глухите и на свободни неработещи инвалиди. Освен това при нас членуват и майки с деца инвалиди - до 18-годишна възраст.

При нас може да членува всеки инвалид, нуждаещ се от помощ и защита.

Координационният съвет /КС/ на АДС на свое редовно заседание освободи членовете на синдиката от членски внос.

Приканваме всички човеколюбиви хора да откликнат на нашия зов за помощ. Хората ни се нужадят от лекарства, помощни материали за инвалиди /колички, ортопедични обувки, слухови апарати и други/, дори от храни и дрехи. Нуждаем се спешно от разкриване на работни места, съобразени с физическите възможности на хората и запазването на сега съществуващите. Трудно намираме разбиране в различните държавни инстанции.

Синдикатът на инвалидите обвинява правителството затова, че:
- инвалидните пенсии са едни от най-малките за страната;
- бяха отнети безплатните лекарства на много от тях;
- не се разкриват работни места за инвалиди;
- няма рехабилитационни центрове - безплатни;
- няма безплатни или с намалени цени кухни за приготвяне на храна;
- помощите от чуждестранните агенции не се разпределят правилно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ИНВАЛИДИТЕ КЪМ АДС:

Валерия Денкова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОЛБА ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БКП.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕРОВ,

Многократно подавахме молби и жалби до Луканов, Д.Попов, Ф.Димитров и до Вас да ни реституирате партийния дом на пл. ”Лъвов мост”, който от 1924 г. след конфискуването му от кръволока Ал.Цанков по Закона за защита на държавата /ЗЗД/ се използва от полицията. И за глухонемите, и за слепите е от ясно по-ясно, че този дом е строен със средства и с труд на комунисти още по времето на Димитър Благоев. Този дом няма нищо общо с тоталитаризма и с живковизма. Следователно няма никакви причини да прехвърляте топката един на друг с разни инстанции и институции и да държите 102-годишната БКП без нито една стая при положение, че експлоатирате нейно имущество на незаконно основание. Документацията по конфискацията е на Ваше разположение в държавното юрисконсулство при Министерството на финансите. Там е и Решението на Върховния касационен съд - Углавно отделение. Не е необходимо да търсите от под вола теле. БСП няма нищо общо с БКП. Тя е нова антикомунистическа партия, която няма никакво правно основание за каквито и да било претенции за наследство на БКП. При живи родители не може да има наследници, а БКП е жива и продължава съществуването си. Ето защо молим без каквото и да било протакане, партийният дом на пл. "Лъвов мост” да ни бъде освободен и върнат веднага. След това, молим, да ни бъде реституирано цялото партийно имущество, конфискувано през 1924 г. до 9 септември 1944 г., без каквито и да било усуквания и увъртания. Ние чуждо имущество не желаем. Искаме си имуществото на БКП. Ако вие сте продължители на фашисткото правителство на Ал.Цанков, логично е, че няма да ни възстановите конфискуваното от фашизма партийно имущество.

Ще очакваме веднага без протакания, усуквания и увъртания да ни реституирате на първо време партийния дом на пл. "Лъвов мост”, а след това цялото конфискувано партийно имущество по фашисткия ЗЗД от 1924 г.

София, 18 август 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЛОВЕШКИ СЪЮЗ "СИМЕОН ВЕЛИКИ", РЕГИСТРИРАН ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО НА 3 ЮЛИ 1991 Г. ОТ ЛОВЕШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.


Днес 14 юни 1991 г. Инициативният комитет и неговите съмишленици, по-късно образували ЛОВЕШКИ СЪЮЗ "СИМЕОН ВЕЛИКИ", се събраха в Клуба на дейците на културата в град ЛОВЕЧ, кв. "Вароша", на която дата и час се проведе Учредително събрание при следния дневен ред:

1. Откриване с кратка молитва за успех от Негово благоговейнство свещеник ИВАН НАГИ ШИШКОВ.

2. Прочитане на проектоустава от господин КИРИЛ ЦОКОВ ЛЬОСКОВ и пълно разяснение същността и дейността на съюза.

3. Предложение от арх. ИЛИЯ ИЛИЕВ ЦОКОВ за отпадане от устава на: "възстановяване на националния химн "Шуми Марица"; "възстановяване на химна на царя "Всемогъщи прави Боже..." и "възстановяване на държавния герб", като според арх. Цоков правото е на Негово Величество СИМЕОН II, той да си избира и националния, и царския химн, а също така и държавния герб. Събранието прие предложението на арх. Цоков.

4. Предложено бе от инж. ЯНКО ПЕТРОВ ВУТОВ да се добави към Глава III т. 11: "заявленията от кандидат-членовете да се приемат и разглеждат от Управителния съвет, като приемането на новите членове да бъде гласувано и приети с квалифицирано болшинство". Събранието прие предложението.

5. Предложено бе от водещия събранието КИРИЛ ЦОКОВ ЛЬОСКОВ да се добави към глава VII, т. 40: "дейността отпочва от датата на приемане на устава". След размяна на мисли и мнения събранието прие предложението.

6. След подробно разглеждане на проектоустава и изчерпване на въпроси бе подложен на гласуване. Учредителите приеха устава с горните корекции и забележки единодушно.

7. Кирил Цоков Льосков се обърна към учредителите да посочат лица измежду тях, които да бъдат гласувани за Управителен съвет и Контролна комисия.

8. По предложение на д-р АТАНАС НЕЙКОВ СТОЙКОВ Управителният съвет бе прието да бъде от 5 членове, като предложените бяха одобрени от учредителите, както следва:

ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. арх.ИЛИЯ ИЛИЕВ ЦОКОВ - ковчежник на съюза
2. д-р АТАНАС НЕЙКОВ СТОЙКОВ - секретар на съюза
3. КИРИЛ ЦОКОВ ЛЬОСКОВ - председател на съюза и УС
4. свещ. ИВАН НАГИ ШИШКОВ
5. ХРИСТО МИХАЙЛОВ БЪЖЕВ

ЗА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:
1. ДОБРОМИР ДИНКОВ ЛАТЕВ - председател на комисията
2. НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЪРЛИКОВ
3. ГАЛЯ ТОДОРОВА ГЕРГАНОВА

Подир избирането на Управителния съвет и Контролната комисия Кирил Цоков Льосков прочете телеграма, адресирана до царя по случай рождения ден на Негово Величество СИМЕОН II, която всички одобриха, след което бе закрито събранието.

ПОДПИСАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:
1. д-р АТАНАС НЕЙКОВ СТОЙКОВ
2. арх. ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ БАРЪМОВ
3. ГАЛЯ МАКАВЕЕВА БАРЪМОВА
4. ГАЛЯ ТОДОРОВА ГЕРГАНОВА
5. ДОБРОМИР ДИНКОВ ЛАТЕВ
6. ДРАГА НИКОЛОВА ПЪШКОВА
7. арх. ИЛИЯ ИЛИЕВ ЦОКОВ
8. свещ. ИВАН НАГИ ШИШКОВ
9. КИРИЛ ЦОКОВ ЛЬОСКОВ
10. д-р ЛИДИЯ ПЕТКОВА ПЕТРОВА
11. д-р НАДКА АНГЕЛОВА ВУТОВА
12. НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЪРЛИКОВ
13. СТОЙНО ИВАНОВ ЗАРЕВ
14. ХРИСТО МИХАЙЛОВ БЪЖЕВ
15. инж. АНКО ПЕТРОВ ВУТОВ.

Ловеч, 14 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА НА АГРАРНАТА РЕФОРМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 5 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Като алтернатива на досегашните безрезултатни, често пъти погрешни опити да се измени обстановката в земеделието, БЗНС е за провеждането на цялостна аграрна реформа. Нейните цели трябва да бъдат:


I. ЦЕЛ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА

1. Да се довърши бързо поземлената реформа.

2. Да се спре кризата в земеделието и се премине към възстановяване и подем в неговото развитие.

З. Последователно да се създават необходимите предпоставки за развитие на земеделието в условията на пазарна икономика, като главен двигател на аграрната реформа бъде частният производител независимо от формата на производство - фермер, сдружение, кооперация и други.


За осъществяване на посочените цели Българският земеделски народен съюз ще направи всичко необходимо за провеждане на следната реформа:


ІІ. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА

І. БЪРЗО ДОВЪРШВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕФОРМА

1. Следва да се преустановят всички опити за ревизия на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, насочени към отнемане правомощията на ликвидационните съвети, подмяна членовете им с бивши текезесарски номенклатурчици, както и към създаване на кооперации преди реалното връщане на земята на собствениците, а направените напоследък законови промени да се отменят. Законът и правилникът за прилагането му се нуждаят само от поправки, насочени към опростяване на някои процедури като тези по обжалването, които забавят сериозно връщането на земята, както и към уточняване на някои текстове, които сега се тълкуват и прилагат различно.

2. Прокуратурата и полицията да приложат Наказателния кодекс с цялата му строгост срещу извършителите на нападения над членове на ликвидационните съвети и поземлените комисии, посегателства върху тяхното имущество и блокиране чрез насилие на тяхната работа. Да се търси строга отговорност от прокурори, следователи и полицейски служители, които не изпълняват служебните си задължения за издирването и образуването на наказателни дела срещу извършителите на такива престъпления.

3. Да се осигуряват редовно необходимите бюджетни средства за осъществяване на поземлената реформа.

4. Да се премахне съществуващата дискриминация в заплатите на специалистите от управление "Поземлена реформа" спрямо заплатите на другите специалисти от Министерството на земеделието.


ІІ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СТРАТЕГИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

1. Държавната стратегия в животновъдството следва да бъде насочена на първия етап към излизането на този подотрасъл от бедственото му положение. В тази връзка е необходимо да се преустанови по-нататъшното безогледно ликвидиране и изколване на домашните животни, като за целта временно се спре износът им, както и износът на месо. Раздаването на животни от основните стада и животни за угояване да става само срещу гаранция, че за отглеждането им по предназначение частните стопани имат необходимите условия - сгради и фураж.

2. Като държавна стратегическа задача трябва да се постави създаването на условия за изхранване на наличното поголовие в частните ферми и обществените стопанства. Това налага да се преустанови на първо време, до нова реколта, а след това да се контролира износът на зърно и други фуражни ресурси, осигуряване на необходимото зърно и белтъчни компоненти за производството на комбинирани фуражи. Решително следва да се подобри системата на изкупуване, реализация и заплащане на произведената продукция. Една от основните причини за финансовите затруднения на производителите е ненавременното заплащане на предадената продукция. Към приватизация трябва да се преминава организирано, със запазени основни средства и производствени фондове.

3. Конкретните изменения на възстановителния процес в животновъдството трябва да се започнат със създаването на условия за стабилизиране и постигането на известен ръст в производството на птиче и свинско месо. Възстановяването на производството на мляко ще бъде по-продължителен процес поради ликвидирането на елитните стада. Това налага да се възстановят бившите скотовъдни държавни стопанства, като в тях се съхранят най-ценните в генетично отношение говеда и овце.

Специални грижи от страна на държавата са необходими за ускоряване развитието в частното стопанство на млечното говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, коневъдство, козевъдство, птицевъдство, пчеларство, ривобъдство, бубарство и други.

4. Държавната стратегия в областта на развъдноподобрителната работа при отделните видове животни следва да се насочи към обхващане под контрол на максимален брой животни. Селекцията да продължи чрез широко прилагане на изкуственото осеменяване. Отглеждането на разплодния материал да се възлага и на частни фермери, но под непосредствения контрол на селекционните центрове.

5. Настъпилите дълбоки структурни и организационни промени в земеделието налагат да се ускори преструктурирането на ветеринарното дело, като се изгради Национална ветеринарномедицинска служба. Едновременно с това следва да се регламентират редът и начинът, по който ще се разрешава упражняването на частната ветеринарномедицинска практика, хигиенните и функционални изисквания за разкриване на ветеринарномедицинска амбулатория, клиника, лаборатория и аптека. Държавната политика в областта на ветеринарното дело изисква да се осигуряват от бюджета необходимите средства за провеждането на имуннопрофилактичната, диагностичната и лечебнопрофилактичната дейност. Тази дейност да се насочи към изпълнението на Държавния имуннопрофилактичен план, оздравителните програми по проблемните заболявания, опазването на страната от особено опасни инфекции, повишаване на ветеринарносанитарния контрол при внос и износ в производствените предприятия и търговската мрежа.

6. Държавната стратегия в областта на растениевъдството следва да се свежда до стимулиране на растениевъдното производство с икономически средства. Най-важният въпрос в тази област е осигуряването на необходимите финансови кредити за неговото технологично производство. При сегашното състояние на икономиката и ограничените възможности за бюджетно осигуряване се налага държавата да предприеме някои неотложни мерки за стимулиране на местното производство. Така например за стимулиране на цвеклопроизводителите трябва да се ограничи до минимум вносът на бяла захар, да се определи минималната базисна изкупна цена на захарното цвекло и други. За защита на памукопроизводителите може да се определи плафон за внос на памучно влакно, завишаване на митническите такси за внос и т.н.

7. Преодоляването на кризисния период, който сега преживява тютюнопроизводството може да се постигне чрез държавна подкрепа и подобряване на качеството при всички типове и произходи и установяване на реални изкупни цени на тютюна. Това ще повиши доходите и рентабилността на тютюнопроизводството.

8. За излизане от тежкото състояние, в което се намира оранжерийното зеленчукопроизводство, следва да се ускори процесът на приватизация при стоманено-стъклените оранжерии. Приетите експортно-импортни такси трябва да се актуализират по периоди в зависимост от производството с цел защита на зеленчукопроизводителите.

9. Едностранчивата пазарна ориентация и монополът на изкупвателните организации на продукцията от трайните насаждения поставят пред държавата необходимостта от внимателна преоценка за стратегията на развитие на това производство. Съществува реална опасност големи количества грозде и плодове да не намерят реален пазар, което поражда опасност от масово изкореняване поради икономическа незаинтересованост. В тази връзка е необходимо с връщането на земята на производителите да се осигури първична преработка на грозде и плодове. Необходими са специални икономически регулатори, които да залегнат в областта на трайните насаждения за тяхното съхраняване, разширяване и увеличаване на производството.

10. Решаването на насъщните потребности днес, а в близко бъдеще и на екологичното земеделие, е тясно свързано с държавната стратегия в областта на неговата химизация. Цялата дейност в това направление следва да бъде насочена към разумното използване на химическите средства. На страната днес е необходимо устойчиво земеделие - икономически ефективно и екологически безопасно. За тази цел трябва да се въведат строг ред и контрол по изпитването и регистрацията на препаратите за растителна защита, минерални торове и биологически активни вещества за нуждите на земеделието.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 19-21 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ.


РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ КОМИСИИ НА СИБ:

Чл. 49. Контролно-ревизионните комисии са органи за специализиран контрол в съюза.

1. Те подпомагат и контролират за: спазване на устава; изпълнение решенията на съюзните органи; организационната и финансова дисциплина; стопанисването на имуществото и материалната база; работата с жалбите, сигналите и предложенията.

2. Въз основа на резултатите от контрола си комисиите правят предложения пред основните организации, регионалните конференции, националните съвети и техните оперативни ръководства за отстраняване на допуснати слабости и нарушения, за подобряване на работата.

3. Ежегодно отчитат дейността си пред основната организация, регионалната конференция или Регионалния координационен съвет и Националния съвет.

Чл. 50. Централната контролно-ревизионна комисия:

1. Съставът на Централната контролно-ревизионна комисия първоначално се избира от Конгреса - 9-11 членове.

2. От своя състав комисията избира председателя и по негово предложение - заместник-председателя.

3. Председателят или заместник-председателят задължително участват в заседанията на Националния съвет с право на съвещателен глас.

4. Пълномощията на член на ЦКРК се прекратяват при условията на чл.41.

5. Извън посочените в чл.41 причини не могат да се правят промени в състава на ЦКРК.

6. Ежегодно Централната контролно-ревизионна комисия задължително информира Националния съвет за състоянието на съюза.

7. Цялостен отчет за дейността си между конгресите ЦКРК прави пред конгреса.

8. ЦКРК може да спира всички решения на централните и местни ръководни органи на съюза, които противоречат на законодателството в Република България и настоящия устав. Комисията се произнася писмено в едномесечен срок.

9. Комисията при необходимост, в рамките на своя бюджет, може да привлича специалисти на хонорар от други ведомства за извършване на проверка и ревизии.

Чл. 51. Начинът за осъществяване на дейността си Централната контролно-ревизионна комисия осъществява с правилник, изработен и приет от нея.


РАЗДЕЛ V. ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Чл.52. Имуществото на Съюза на инвалидите в България се състои от пари, вещи, вещни права и други, необходими за дейността му с допустими от закона средства.

Чл.53. Съюзът набира парични средства от:
- субсидии от държавни и обществени организации;
- субсидия от държавата;
- доходи от дейности по чл.4;
- дарения от юридически и физически лица;
- членски внос в размер, определен от НС и СИБ;
- доходи от завещания, благотворителни прояви от юридически и физически лица - български и чуждестранни;
- томболи, лотарии и др., разрешени от държавните органи.


РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.54. Съюзът се разпорежда самостоятелно със своите средства, сключва договори, предявява искове и отговаря на представените към него такива.

При ликвидация имуществото на съюза преминава към организации и ведомства, посочени в решенията за ликвидиране, след удовлетворяване на всички претенции, искове и връщане на дяловия капитал на членовете.

Чл.55. Съюзът има своя емблема и печат. Техният вид, форми и елементи се утвърждават от Националния съвет.

Чл.5б. За ден на инвалидите се приема определеният Международен ден на инвалидите.

Чл.57. Съюзът има свой печатен орган.

Чл.58. Промените в този устав са приети от Извънредния конгрес на СИБ, състоял се на 19, 20 и 21 юни 1992 г. в София.

/Пресслужба "Куриер"/

 


11:00:00
23.08.1993 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!