23 май 1991

СОФИЯ, 23 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 100 /375/

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВТОРИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, СЪСТОЯЛ СЕ НА 18 МАЙ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. КОНГРЕСЪТ НАПРАВИ ПРОМЕНИ И В РЪКОВОДСТВОТО НА БНДП. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА БЕШЕ ИЗБРАН ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ, А ЗА ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР - НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ.


ВТОРИЯТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ ПРЕД ЛИЦЕТО НА КАТАСТРОФАЛНО ОБЕДНЯВАЩИЯ НИ НАРОД НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЪРВИЯ СВОБОДНО ИЗБРАН ПАРЛАМЕНТ НАНАСЯ ТЕЖЪК УДАР ВЪРХУ МЛАДАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕ ПРИЗВАНО ДА СИМВОЛИЗИРА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ НАЛОЖЕНИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СЕ ПРЕВЪРНАХА В КАТАЛИЗАТОР НА СОЦИАЛНАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ.

КАТО ПРИЗОВАВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА УСКОРИ РАБОТАТА СИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЕДИН РАДИКАЛЕН СТОПАНСКИ ПОДЕМ, КОНГРЕСЪТ НА БНДП НАСТОЯВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ.

УСПОРЕДНО С ТОВА ВТОРИЯТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОЧАКВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ДЕКЛАРИРА КАТЕГОРИЧНАТА СИ ПОДКРЕПА НА БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА НАШИТЕ БРАТЯ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ПОЛИТИКАТА НА ПРЕДИШНИЯ АНТИНАЦИОНАЛЕН РЕЖИМ СПРЯМО МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ.

ОСЪЖДАМЕ ОПИТИТЕ ДА СЕ ОГРАНИЧИ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ КЛАУЗИ НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ ПРАВОТО НА НАРОДА ДА ИЗБИРА СВОБОДНО ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.

СОФИЯ, 18 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТА ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, КОЙТО Е ВНЕСЕН И СЕ РАЗГЛЕЖДА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


СЛЕД ДЕСЕТМЕСЕЧНА НЕ ОСОБЕНА ПЛОДОТВОРНА ДЕЙНОСТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАЙ-СЕТНЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАДАЧА, ЗАРАДИ КОЕТО БЕ ИЗБРАНО - ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ Е СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕН ОТ ФАКТА, ЧЕ ОБСЪЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ТОЗИ НАЙ-ВАЖЕН ДОКУМЕНТ НА ДЪРЖАВАТА СТАВА В КРАЙНО НЕПОДХОДЯЩА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА. НАРАСТВАЩОТО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗАСИЛЕНОТО ПРОТИВОСТОЕНЕ МЕЖДУ ПОЛЮСИТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО И ВЕЧЕ РАЗГАРЯЩАТА СЕ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ОТКЛОНЯВАТ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ЗАДЪЛБОЧЕНОТО И ВНИМАТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА. СТРАСТИТЕ ОКОЛО ПРЕДСТОЯЩОТО НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, КОЕТО Е ПРИОРИТЕТНО ЗА НЯКОИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ОПАСНО И БЕЗОТГОВОРНО УСКОРЯВАТ КОНСТИТУЦИОННАТА ПРОЦЕДУРА.

В ТАЗИ ОБСТАНОВКА КОНСТИТУЦИОННИЯТ АКТ ОТРАЗЯВА ЕДИНСТВЕНО КРАЙНО ИЗМЕНЧИВАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОНЮНКТУРА И СЕ ПРЕВРЪЩА В ЗАЛОЖНИК НА МОМЕНТНИ И ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ.

КАКТО Е ПОКАЗАНО ПО-ДОЛУ, ПРОЕКТЪТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НОСИ БЕЛЕЗИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОМПРОМИС И СЛЕДОВАТЕЛНО КРИЕ ОПАСНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.

ПЪРВИЯТ ОСНОВЕН ВЪПРОС НА КОЙТО ВСЯКА КОНСТИТУЦИЯ ТРЯБВА ДА ДАДЕ ОТГОВОР Е ТОЗИ ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО ОБЩЕСТВО-ДЪРЖАВА. В ПРОЕКТА ВЪПРОСЪТ Е РЕШЕН НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО, ЗАЩОТО В НЕГО Е ЗАЛОЖЕНА РЕАЛНА ЗАПЛАХА ДЪРЖАВАТА ОТНОВО ДА ДОМИНИРА НАД ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ПО-КОНКРЕТНО:

- НЕ СА ПОСОЧЕНИ ЯСНО И ЕДНОЗНАЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО СТРАНА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР.
- НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ /ИНДИВИДУАЛНО И КАТО СДРУЖЕНИЯ/ ЗА РАВНОПРАВЕН ДИАЛОГ С ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ТОВА ЛИШАВА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ОТ НЕОБХОДИМАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВОТО.
- ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЛИЧНОСТТА ИМАТ ДЕКЛАРАТИВЕН ХАРАКТЕР. ЧЕСТОТО ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЕЗСМИСЛЯ ПРИНЦИПА НА ТЯХНОТО НЕПОСРЕДСТВЕНО УПРАЖНЯВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА ЕДИНСТВЕНО НА КОНСТИТУЦИЯТА.
- ПРОЕКТЪТ ДАВА НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН ОТГОВОР И НА ВТОРИЯ ОСНОВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН ВЪПРОС - ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕЗИДЕНТА.
- ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА СЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПРЕТОВАРВА ПАРЛАМЕНТЪТ, КОЕТО ВРЪЗВА РЪЦЕТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО /ТОВА СЕ ВИЖДА И СЕГА!/.
СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА ПРЕКОМЕРНА ВЛАСТ В ПАРЛАМЕНТА ОБЕЗСМИСЛЯ ПРИНЦИПА НА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ. ПАРЛАМЕНТЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА ОТ ВИСШ ВЪВ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
- ОГРАНИЧЕНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ГО ПРЕВРЪЩАТ В НОМИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, БЕЗ РЕАЛНА ВЛАСТ И НАМАЛЯВАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ СТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР И АРБИТЪР МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

НА ОСНОВАТА НА ВСИЧКО ИЗЛОЖЕНО ПО-ГОРЕ БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ Е МОРАЛНО ЗАДЪЛЖЕН ПРЕД СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРЕД НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ДЕКЛАРИРА СЛЕДНОТО:

НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДИМИТЕ ДОСТОЙНСТВА В СРАВНЕНИЕ СЪС СЕГАШНАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПРОЕКТЪТ НЕ Е ГОТОВ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ И НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТ ПРИБЪРЗАНО. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, АКО БЪДЕ ГЛАСУВАН КОНЮНКТУРНО, ТОЙ БИ ЗАКРЕПИЛ КОНСТИТУЦИОННО НАСТОЯЩАТА НЕСТАБИЛНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ СПОРАЗУМЕНИЯТА МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ПРИ НАШИТЕ КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ, НЕРАЗВИТИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И КРАЙНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЩЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ И ЗАНАПРЕД РАЗДРОБЕН, НЕСТАБИЛЕН И НЕЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ. А ТОВА, ПРИ ОГРАНИЧЕНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА, СИСТЕМАТИЧНО ЩЕ ПАРАЛИЗИРА УПРАВЛЕНИЕТО, ЩЕ ДЕСТАБИЛИЗИРА ПРАВИТЕЛСТВАТА, ЩЕ ПРАВИ КРИЗАТА ХРОНИЧНА.

В БЛИЗКИТЕ ДНИ БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АРГУМЕНТИ ПО ВСИЧКИ РАЗГЛЕЖДАНИ ТУК ВЪПРОСИ. НЕКА С ТОВА ДА БЪДЕ СЛОЖЕНО ДЕЙСТВИТЕЛНОТО НАЧАЛО НА ШИРОКА И ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ПО ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОБЛЕМИ, В КОЯТО БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ТРЯБВА ДА ДАДЕ ДОСТОЕН ПРИНОС.

ПРИЗОВАВАМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ОТГОВОРНО МИСЛЕЩА ОБЩЕСТВЕНОСТ АКТИВНО ДА УЧАСТВАТ В ДИСКУСИЯТА.

СОФИЯ, 22 МАЙ 1991 Г.       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОФ.Д-Р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО "ЩО Е КОНСЕРВАТИЗЪМ" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ. МАТЕРИАЛЪТ Е ОТ ПАРТИЙНИЯ АРХИВ И СЕ ПУБЛИКУВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ.


КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ПОНЯТИЕ Е СВЪРЗАН СЪС ЗАЩИТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА ВСЯКА НАЦИЯ. ЕВОЛЮЦИОННИЯТ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ Е ХАРАКТЕРЕН ЗА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО, ЗА КОЕТО Е ПРИСЪЩА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО В НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ И КОЕТО ЧРЕЗ СЪХРАНЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО СИ НАСЛЕДСТВО СЪЗДАВА НЕОСПОРИМИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И МОРАЛНИЯ ОБЛИК НА НАЦИЯТА. ПОНЯТИЕТО КОНСЕРВАТИЗЪМ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЗВА С ПОНЯТИЯ КАТО РЕТРОГРАДНОСТ, ИЗОСТАНАЛОСТ, КАТО ВРЪЩАНЕ КЪМ ЦЕННОСТИ, КОИТО БЕЗВЪЗВРАТНО СА ИЗЖИВЕЛИ СВОЕТО ВРЕМЕ ИЛИ КАТО НЯКАКВО УСТОЙЧИВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, НЕТЪРПЯЩО НИКАКВИ ПРОМЕНИ. ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ЗАВИСИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ДА СЕ СТИГНЕ ДО СВЕОБРАЗЕН БАЛАНС В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЖИВОТА, КОЙТО ДА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА УСТОЙЧИВА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСИЧКО РЕАКЦИОННО, ВОДЕЩО ДО НАРУШАВАНЕ НА ТОЗИ БАЛАНС. КОНСЕРВАТИЗМЪТ Е СВЪРЗАН СЪЩО С НЕОБХОДИМОСТТА ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА КЪМ СВЕТА С ЦЕЛ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА НЕЙНОТО ВЪТРЕШНО САМОУНИЩОЖЕНИЕ. КАТО ЯВЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ ЗА КОНСЕРВАТИЗМА СА ПРИСЪЩИ ЧЕРТИТЕ НА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО И СТРУКТУРНО ОТНОШЕНИЕ, ГАРАНТИРАЩИ ВИСОКАТА ИМ СТАБИЛНОСТ И ГЪВКАВОСТ. ВСИЧКО, ОТБЕЛЯЗАНО ДОТУК, СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОТ ВИСОКАТА МУ ПОПУЛЯРНОСТ В ТАКИВА РАЗВИТИ СТРАНИ КАТО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ, ЯПОНИЯ И ГЕРМАНИЯ, КЪДЕТО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ НА ПРАКТИКА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ИДЕИТЕ НА КОНСЕРВАТИЗМА. НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ОБХВАЩА И ДРУГИ СТРАНИ В СВЕТА, ЗА КОИТО НЕ Е ХАРАКТЕРНА ТАКАВА ВИСОКА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО, НО В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ РЕАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА БЪДЕЩ ПРОСПЕРИТЕТ И СТАБИЛНОСТ. КАТО ПРИМЕРИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ МОГАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ ГЪРЦИЯ, УНГАРИЯ, БИВШАТА ГДР И ДР. В ПРОТИВОВЕС НА ТОВА В ДРУГИ СТРАНИ, ЗА КОИТО СА ЧУЖДИ ИДЕИТЕ НА КОНСЕРВАТИЗМА, СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ПЪРВИТЕ СИМПТОМИ НА ЕДНА НАСТЪПВАЩА КРИЗА. ОПИРАЙКИ СЕ НА НАЙ-ДОБРОТО В СОБСТВЕНИТЕ СИ ТРАДИЦИИ, ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, КОИТО СЕГА СА ОБРАЗЕЦ ЗА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ, УСПЯХА ДА СЪЗДАДАТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ВИСОКООРГАНИЗИРАНИ ОБЩЕСТВА, ДОКАЗАЛИ СПОСОБНОСТТА СИ ДА ПРЕОДОЛЯВАТ ВРЕМЕННИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВАТ И ОБОГАТЯВАТ. ОБРАТНО, СКЪСВАНЕТО С ТРАДИЦИИТЕ, ИЗДИГАНЕТО НА ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИ ЛОЗУНГИ, ПРЕДЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И БЕЗОГЛЕДНОТО ОТХВЪРЛЯНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ПО ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ ДО ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА. КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ Е ПРОТИВ АНАРХИЯТА, НАСИЛИЕТО И ЧОВЕКОНЕНАВИСТТА, ОТ КОЕТО СЛЕДВА, ЧЕ ТОЙ НЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПРАВИ РЕВОЛЮЦИИ, А ДА ГИ ПРЕДВИЖДА И ДА ОТСТРАНЯВА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ ПО ЧИСТО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ КАТО ПОНЯТИЕ Е СЪЩО ХАРАКТЕРЕН ЗА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО. ЗАДАЧАТА НА КОНСЕРВАТОРИТЕ, КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТ С ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР, Е ДА ПАЗЯТ ТАЗИ ОРГАНИЗИРАНОСТ ОТ РАДИКАЛНИ ТРУСОВЕ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ АМБИЦИИ ИЛИ НА ПОГРЕШНА СОЦИАЛНА ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. ОТТУК И ПОПУЛЯРНОТО ТВЪРДЕНИЕ, ЧЕ КОНСЕРВАТОРИТЕ СА НА ВЛАСТ В БОГАТИ СТРАНИ И В СТАБИЛНО ВРЕМЕ. ТЪЙ КАТО НАШАТА СТРАНА МАЛКО ТРУДНО СЕ ВМЕСТВА В ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СИ ПОСТАВЯ РЕСТАВРАЦИОННИ ЦЕЛИ В РАМКИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ В ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ ЗАПАДНИ ДЪРЖАВИ. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ КАТО ПОНЯТИЕ ЧЕСТО СЕ СВЪРЗВА С НЕЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ ПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ, НО ТОВА ОБЯСНЕНИЕ Е ПОГРЕШНО, ТЪЙ КАТО НЕ СЕ ОТЧИТА ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА КОНСЕРВАТИЗМА КАТО ДЕМОКРАТИЧНО ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В СВОБОДНИТЕ ПРАВОВИ ДЪРЖАВИ. ДА ЗАЩИТАВАШ ЕДНО НЕДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО С ПОМОЩТА НА ЕДНА НЕДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ Е ПРОЯВА НЕ НА КОНСЕРВАТИЗЪМ, А НА РЕАКЦИОНЕРСТВО. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ СЕ ГАРАНТИРА ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА УСТОЙЧИВА СИСТЕМА ОТ СПРАВЕДЛИВИ ЗАКОНИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПРОГРЕС И СТАБИЛНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, СА ГАРАНТИРАНЕ ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ, СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ.

ПРИНЦИПИТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, СА ПРИНЦИПИТЕ НА ЛИЧНАТА СВОБОДА, ТРАДИЦИОНАЛИЗМА, ИНДИВИДУАЛИЗМА И ВСИЧКИ ПРИНЦИПИ НА ХУМАНИЗМА, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ЕТО ЗАЩО ЕДНА ОТ ПОДЦЕЛИТЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ДА СЕ ОСИГУРЯТ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ДУХА НА ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ, ВЯРАТА В ДОБРОТО И ПРОГРЕСА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА. ТЪЙ КАТО В СВОЕТО МИНАЛО БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ИМАЛА ПРОГРЕСИВНА КОНСТИТУЦИЯ - ТЪРНОВСКАТА, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ БИ БИЛО НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА И В ЦЕЛИЯ СВЯТ. ЗАТОВА НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ Е ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ РАЗЛИКА НА ТЕХНИЯ ПОЛ, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, КОЯТО В ИДЕЕН АСПЕКТ Е ИЗРАЗИТЕЛ НА КОНСЕРВАТИЗМА, ОСЪЗНАВА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И НЕСИГУРНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС И СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОДКРЕПЯ И НАСОЧВА ТОЗИ ПРОГРЕС С ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЗАЧИТАТ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЧИСТИТЕ ЧОВЕШКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВОБОДАТА НА ДУХА И ВЯРАТА В ДОБРОТО. КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОРАТА И ЦЕНИ СВОБОДАТА ПО-ВИСОКО ОТ РАВЕНСТВОТО, КАТО Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА УРАВНИЛОВКА. ТЯ Е ПРОТИВ ДИКТАТА НА МНОЗИНСТВОТО НАД МАЛЦИНСТВОТО И Е ЗА СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ИДЕИ ОСВЕН ТЕЗИ, ПРОПОВЯДВАЩИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НАСИЛИЕ И ЧОВЕКОНЕНАВИСТ. КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ОТЧИТА РОЛЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ГЛАВНА ОПОРА НА ЛИЧНАТА СВОБОДА, ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ. ТЯ Е ЗА ПРОГРЕСИВЕН КОНСЕРВАТИЗЪМ КАТО НАЙ-ВИСШ ЕТАП НА ПОЛИТЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ И ОСНОВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЪЛНА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЩСТВУВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЛЯРИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ, ВОДЕЩИ ДО ЦЯЛОСТНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ПО ТАЗИ ИМЕННО ПРИЧИНА НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА, ТЪЙ КАТО ТЯ Е НОСИТЕЛ НА ПРАГМАТИЗМА, ТОЛКОВА НЕОБХОДИМ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 28 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/, ПРИЕТА НА XIII КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/ Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1896 Г. ОТ БЕЛЕЖИТИЯ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИК ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, БРАТ НА ГОЛЕМИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПИСАТЕЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ. ТЯ Е ЕДНА ОТ ПРЕКИТЕ ПРИЕМНИЦИ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ, СЪЗДАДЕНА ПО ВРЕМЕ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ /1879 Г./ ОТ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ И ДРАГАН ЦАНКОВ, И ПОРАДИ ТОВА МОЖЕ С ПРАВО ДА СЕ СМЯТА ЗА НАЙ-СТАРАТА ОТ СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ. С ИМЕТО НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ДП Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЧИЙТО ДЕМОКРАТИЧЕН ДУХ СЕ ДЪЛЖИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН НА П.КАРАВЕЛОВ И П.Р.СЛАВЕЙКОВ. СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ /1885 Г./ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВРЕМЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО, ВЪЗГЛАВЯВАНО ОТ П.КАРАВЕЛОВ, КОЕТО С ГОЛЯМО ПОЛИТИЧЕСКО УМЕНИЕ ПОСТИГА МЕЖДУНАРОДНОТОПРИЗНАНИЕ НА ТОЗИ НАЙ-СПОЛУЧЛИВ АКТ В НАШАТА НОВА ИСТОРИЯ. КАБИНЕТЪТ НА ДП НАЧЕЛО С АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ ПРОВЪЗГЛАСЯВА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ /1908 Г./. ЧЛЕНОВЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СА БИЛИ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ТРАЙКО КИТАНЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ, МИХАИЛ ТАКЕВ, НИКОЛА МУШАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ГИРГИНОВ И МНОГО ДРУГИ ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ, ОСТАВИЛИ ТРАЙНА СЛЕДА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.

ДП ВИНАГИ СЕ Е БОРИЛА ЗА КОНСТИТУЦИОННО ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОТИВ ЛИЧНИЯ РЕЖИМ, ДИКТАТУРАТА И ТОТАЛИТАРИЗМА. ПРЕЗ ДЪЛГОГОДИШНАТА СИ ИСТОРИЯ ТЯ НИКОГА НЕ СЕ Е ОПЕТНИЛА СЪС ЗАГОВОРИ, ПРЕВРАТИ, НАСИЛИЕ И ПРОЛИВАНЕ НА КРЪВ.

ДП УЧАСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА ПЕТ ПЪТИ: 1901 Г.; 1908-1911 Г.; 1918-1919 Г.; 1931-1934 Г. И В НАВЕЧЕРИЕТО НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ, И В ОПОЗИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ПРАВИЛА ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА НАСОЧВА СТРАНАТА ПО ПЪТЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО, КАТО Е УТВЪРЖДАВАЛА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ В ИНТЕРЕС НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.

ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 1934 ДО 1944 Г. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ЛИЧНИЯ РЕЖИМ, УСТАНОВЕН СЛЕД ПРЕВРАТА НА 19 МАЙ 1934 Г., НЕ УЧАСТВА В ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ, А СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ЗАСТАВА ТВЪРДО СРЕЩУ КУРСА НА БОЛШЕВИЗАЦИЯ И СЪВЕТИЗАЦИЯ, ПРОВЕЖДАН ОТ БКП. МНОГО ОТ НЕЙНИТЕ ЛИДЕРИ И РЕДОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВАТ ЖЕРТВА НА БЕЗМИЛОСТНИТЕ И ЖЕСТОКИ РЕПРЕСИИ ПРЕЗ ТОЗИ НАЙ-ТЕЖЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПЕРИОД.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ВЛАСТТА, УСТАНОВЕНА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., НЕ Е ЗАКОННА, ТЪЙ КАТО НЕ ПРОИЗХОЖДА ОТ СВОБОДНО ИЗРАЗЕНАТА В ИЗБОРИ НАРОДНА ВОЛЯ. КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ БЕ УСТАНОВЕН В НАРУШЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ, КАТО НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. БЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕВРАТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСПИРАТОРИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ЧУЖДА СИЛА И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ЧУЖДИ ВОЙСКИ. СВАЛЕНО БЕ ЗАКОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА К.МУРАВИЕВ, КОЕТО БЕШЕ ВЗЕЛО НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КАТО СЛЯПО ОРЪДИЕ НА ЕДИН ЧУЖД ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ, ПРЕМАХНА ЧРЕЗ ТЕРОР И ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ ВСЯКАКВА ОПОЗИЦИЯ. ТЯ ПРЕВЪРНА В ПРАЗНИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕ ДУМИ СВОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ ПРИЗНАВА ЗА ЗАКОННИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ, А СЪЩО ТАКА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МОНАРХИЯТА. ДП НЕ ПРИЗНАВА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "НАРОДЕН СЪД" И ИЗДАДЕНИТЕ ОТ НЕГО ПРИСЪДИ. СТЪПИЛА ЗДРАВО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ДП СМЯТА, ЧЕ НАРОДЪТ ТРЯБВА САМ, ПРИ ПЪЛНА СВОБОДА НА ВОТА ДА ИЗБЕРЕ ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НИКОГА НЕ Е СПОДЕЛЯЛА КОЯТО И ДА БИЛО ОТ ДОГМИТЕ НА МАРКСИСТКАТА ДОКТРИНА И Е УБЕДЕНА, ЧЕ СОЦИАЛИЗМЪТ И КАТО ИДЕОЛОГИЯ, И КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПРАКТИКА Е НАПЪЛНО ПРОВАЛЕН.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ Е КЛАСОВА ПАРТИЯ, НИТО ПАРТИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНО СЪСЛОВИЕ. ТЯ Е ОБЩОНАЦИОНАЛНА ДЯСНА ПАРТИЯ, В КОЯТО НАМИРАТ ЕСТЕСТВЕНОТО СИ МЯСТО ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВНИ ГРАЖДАНИ -ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПРОМИШЛЕНИЦИ, ЗАНАЯТЧИИ, ТЪРГОВЦИ, СЕЛСКИ ТРУЖЕНИЦИ И РАБОТНИЦИ.

ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СВОБОДАТА НА ИЗБОРА НЯМА АЛТЕРНАТИВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА ВСТРАНАТА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА БСП ОТ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН С НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ СЛЕДЯТ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА. ВСЕ ПО-ЯСНА СТАВА ТЕНДЕНЦИЯТА НА ЕСКАЛАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗАЧЕСТЯВАТ ОПИТИТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН УЛИЧЕН НАТИСК, ЗА ВЪВЛИЧАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МНОГОКРАТНО РЕПЕТИРАН И ПОЗНАТ ОТ БЛИЗКИТЕ МЕСЕЦИ СЦЕНАРИЙ.

НАШАТА ТРЕВОГА ПРОИЗТИЧА ОТ ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИЯ СЕ ОТ СТРАНА НА СДС ВЪПРОС ДА СЪЩЕСТВУВА ИЛИ НЕ ЛЕГИТИМНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ. И АКО ПРИЕМАМЕ НЕГОВАТА ХАМЛЕТОВСКА СИЛА ЗА СДС, НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ, ЧЕ ВОЛЯТА НА ТОЗИ ПАРЛАМЕНТАРЕН СЪЮЗ ТРЯБВА ДА ВИСИ КАТО ДАМОКЛЕВ МЕЧ НАД ВОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ МЕСЕЦ ЮНИ. НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ И НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ОПИТИ ЗА НАТИСК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, БЛОКИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ОТДЕЛНИ НЕГОВИ КОМИСИИ И БЕЗРЕЗЕРВНАТА ПОДКРЕПА НА ВСЕКИ ВАРИАНТ, ВОДЕЩ ДО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ УЛТИМАТИВНИТЕ ИСКАНИЯ НА ДЕПУТАТИ ОТ СДС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ, ДОРИ И ДА ОБСЛУЖВАТ НЕЧИИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ, НЕ РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРИЯ. ОЦЕНЯВАМЕ ОПИТИТЕ ЗА БОЙКОТ НА НОРМАЛНИЯ ПАРЛАМЕНТАРЕН ЖИВОТ КАТО ПРОЯВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ АВАНТЮРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ САБОТАЖ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ПО ДУХ И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПОЛАГА И ЗАНАПРЕД ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОПОВ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПО НАША ПРЕЦЕНКА СА ДЛЪЖНИ ДА Я ОКАЗВАТ НЕ ЗАЩОТО РЕФОРМАТА ОБСЛУЖВА НЕЧИИ ИНТЕРЕСИ, А ЗАЩОТО ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС ДРУГ ПЪТ НЕ Е ВЪЗМОЖЕН.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ КАТЕГОРИЧНОТО СИ НЕСЪГЛАСИЕ И РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ДЕПУТАТИ ОТ СДС ДА СЕ БОЙКОТИРА ЧРЕЗ УЛТИМАТУМИ ВЕЧЕ ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. АПЕЛИРАМЕ КЪМ ПРОЯВА НА ЗДРАВ РАЗУМ И ДЕЙСТВИТЕЛНА ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИЯ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НЕ САМО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ПЪРВОТО ЗАВОЕВАНИЕ В ХОДА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, А Е СТЪПКА С НЕПРЕДВИДИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ.

НИЕ СМЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ВЪВЛИЧАНЕТО НА НАРОДА НИ В ПОДОБНА АВАНТЮРА. ТЯ ПОСТАВЯ НА ИЗПИТАНИЕ НЕ САМО МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО, НО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ЧИЙТО УСПЕХ Е СВЪРЗАН С ФИЗИЧЕСКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА БСП ОТ ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН, СОЦИАЛИСТИТЕ, СИМПАТИЗАНТИТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА БСП КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НАД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АМБИЦИИ И ВЛАСТНИЧЕСКИ СТРЕМЕЖИ.

НИЕ СМЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА НОРМАЛНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ, ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.


ДА ПРЕОДОЛЕЕМ РАЗЛИЧИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ В ИМЕТО НА СОЦИАЛНИЯ МИР, В ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО И СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО, В ИМЕТО НА СПАСЕНИЕТО И УТРЕШНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА 30 ВЕТЕРАНИ ОТ АНТИФАШИСТКАТА БОРБА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВЕДЕНИЕТО НА ВОДЕЩИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ "ОТЗВУК" НА 14 МАЙ 1991 ГОДИНА.


В ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ "ОТЗВУК" НА 14 МАЙ 1991 Г. ВОДЕЩИЯТ Г-Н РАЙЧО РАЙКОВ СИ ПОЗВОЛИ ДА ИРОНИЗИРА ДАТАТА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 Г.

ДЪЛБОКО СМЕ ВЪЗМУТЕНИ ОТ ТАКОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕНЯ, КОЙТО СИМВОЛИЗИРА СВАЛЯНЕТО НА ФАШИЗМА У НАС. ТОВА МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ САМО ЕДИН ЗАКОРАВЯЛ ИЛИ НОВОИЗЛЮПИЛ СЕ ФАШИСТ, КОЙТО СТРАДА ПО ТОЗИ ОТРЕЧЕН ОТ ИСТОРИЯТА В ЦЯЛ СВЯТ СТРОЙ.

СОФИЯ, 22 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 16 МАРТ 1991 ГОДИНА ВЪВ ВАРНА.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1. СЪЮЗЪТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СБССБ/ Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВАРНА.

ЧЛЕН 2. СЪЮЗЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА С ИДЕАЛНА ЦЕЛ.

ЧЛЕН 3. СБССБ Е ОТКРИТ ЗА ЧЛЕНСТВО НА ВСЕКИ БЕЗРАБОТЕН И СОЦИАЛНО СЛАБ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЧЛЕН 4. ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА СБССБ Е ДА ЗАЩИТАВА СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, КАТО ИЗПОЛЗВА СИНДИКАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

ЧЛЕН 5. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ СБССБ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

- ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛУБОВЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ В ЦЯЛАТА СТРАНА.
- ДЪРЖАВАТА ДА ПОЕМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ВСЕКИ БЕЗРАБОТЕН ДОТОГАВА, ДОКАТО ЗАПОЧНЕ РАБОТА СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ.
- ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ТРУД И ПРАВОТО НА ДОСТОЙНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ В НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
- ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ СЛЕД ВСЕНАРОДНОТО МУ ОБСЪЖДАНЕ.
- ПЪЛНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ОТЧЕТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.
- КОНТРОЛ И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР.
- РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
- СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТИТЕ ОТ СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ВЪРХУ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ И ПАЗАРА НА СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ И БОРБА СЪС СПЕКУЛАТА.
- ИЗДИГАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА, ХУМАННОСТТА, ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО КАТО ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ КАЧЕСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ.
- ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО И ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН.


III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ЧЛЕН б. СБССБ СЕ ИЗГРАЖДА НА ОСНОВАТА НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- ДОБРОВОЛНО КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО.
- СВОБОДА, САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ОТГОВОРНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
- ГЛАСНОСТ В РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ МУ.
- ДЕМОКРАТИЧНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.
- ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ.


IV. ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕН 7. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБССБ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ /КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ/, КОИТО СА НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ В СЪДА, ПРИЕМАТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И АКТИВНО РАБОТЯТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛЕН 8. ЧЛЕН НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА, КОЙТО Е РЕГИСТРИРАН КАТО БЕЗРАБОТЕН ИЛИ ИМА МЕСЕЧНИ ДОХОДИ ПОД 75 % ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА, ПРИЕМА УСТАВА И ПЛАТФОРМАТА, ПЛАЩА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ НА СБССБ.

ЧЛЕН 9. ЮРИДИЧЕСКИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЛИ В УЧРЕДЯВАНЕ НА СБССБ И ПОДПИСАЛИ УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, СА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ПО ПРАВО.

ЧЛЕН 10. КОЛЕКТИВНИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СБССБ СЕ ПРИЕМАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТА.

ЧЛЕН 11. КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА СЪЮЗА СЕ ОТСТРАНЯВА С РЕШЕНИЕ, ПОДКРЕПЕНО ОТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, А ИНДИВИДУАЛЕН ЧЛЕН - ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ,
АКО:

- ГРУБО НАРУШАВА УСТАВА,
- НЕ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

ЧЛЕН 12. ЧЛЕНЪТ НА СБССБ ИМА ПРАВО:

- ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СБССБ,
- ДА СЕ ИЗКАЗВА И ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТТА НА    СЪЮЗА,
- ДА ИСКА И ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СБССБ    ЗА ТЯХНАТА И НА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ ДЕЙНОСТ,
- ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ МУ ПРЕДОСТАВЯ.

ЧЛЕН 13. ЧЛЕНЪТ НА СБССБ Е ДЛЪЖЕН:

- ДА ЧЛЕНУВА В ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДА УЧАСТВА В НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ,
- ДА СПАЗВА УСТАВА И ДА РАБОТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА,
- ДА ПЛАЩА ОПРЕДЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС,
- ДА ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПЛАТФОРМАТА И УСТАВА НА СБССБ.


V. СТРУКТУРА И ОРГАНИ

ЧЛЕН 14. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА НА СБССБ Е МЕСТНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ. ТЯ СЕ ИЗГРАЖДА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП /ПО ОБЩИНИ/.

ЧЛЕН 15. В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО /ЧЛЕНСКАТА МАСА/ МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА ОБРАЗУВА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕЙНИ ХОРИЗОНТАЛНИ СТРУКТУРИ.

ЧЛЕН 16. ВИСШ ОРГАН НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

- ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. ОПРЕДЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
2. ИЗБИРА РЪКОВОДСТВО, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР И КООРДИНАТОРИ.
3. ИЗБИРА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА /ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ/.
4. ИЗБИРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

- ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО И ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ.

- ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ СВИКВА НА ДВЕ ГОДИНИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ 1/4 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СВИКВАТ ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ.

ЧЛЕН 17.1. ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДАДЕН РЕГИОН /ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОНГРЕСА/ СЕ ОБРАЗУВА РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

2. БРОЯТ НА КООРДИНАТОРИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРОЦЕНТНО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪОТВЕТНАТА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

3. РЕГИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
- СЪГЛАСУВА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
- СЛУЖИ ЗА ОПЕРАТИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТЪРА /НУС/.

4. РЕГИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ГОВОРИТЕЛ.

ЧЛЕН 18.1. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СБССБ Е КОНГРЕСЪТ /ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ/. ТОЙ СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ. ВРЕМЕТО, МЯСТОТО, ДНЕВНИЯТ РЕД И НОРМИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КОНГРЕСА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /НУС/.

2. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ СВИКВА ПО РЕШЕНИЕ НА НУС ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/4 ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛЕН 19.1. КОНГРЕСЪТ НА СБССБ:

- ИЗСЛУШВА И ПРИЕМА ОТЧЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ.
- ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
- ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА СЪЮЗА.
- ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛЕН СЪВЕТ И ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА СЪЮЗА.

2. РЕШЕНИЯТА СИ КОНГРЕСЪТ ВЗЕМА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

3. КОНГРЕСЪТ ИЗВЪРШВА, РЕСПЕКТИВНО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ НУС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 20./1./ НАЦИОНАЛНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ РЪКОВОДИ СЪЮЗА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ.

/2./ НУС:

1. ИЗБИРА КООРДИНАЦИОННЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ ПО ПРАВО СА ЧЛЕНОВЕ НА ТОЗИ СЪВЕТ.
2. ОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА, ЩАТА И БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА.
3. СЪЗДАВА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ ПОМОЩНИ ОРГАНИ ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.
4. ПОДГОТВЯ И ОСЪЩЕСТВЯВА ТАКТИКАТА И СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА.
5. РАЗРАБОТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН И ПРАВЕН ХАРАКТЕР, КАКТО И ДРУГИ.
6. СЪГЛАСУВА ОБЩА ИЗБОРНА ЛИСТА.
7. ПРОВЕЖДА СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ОТ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР.

ЧЛЕН 21. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НУС:

1. УТВЪРЖДАВА СТРУКТУРАТА НА НЕГОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ЗВЕНА, ОРГАНИЗИРА И РЪКОВОДИ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.
2. ПОДГОТВЯ И ОРГАНИЗИРА ЗАСЕДАНИЯТА НА НУС И ПРОВЕЖДА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА МУ.
3. КООРДИНИРА И ПОДПОМАГА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ, А ЧРЕЗ ТЯХ И НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА.
4. КООРДИНИРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
5. РЕШАВА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТЕКУЩ ХАРАКТЕР.

ЧЛЕН 22.1. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТОЛКОВА ЧЛЕНОВЕ, КОЛКОТО ОПРЕДЕЛИ КОНГРЕСЪТ, КОЙТО ГО ИЗБИРА.
2. НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ТОЙ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЯТА НА НУС С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.
4. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА НУС И РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СИГНАЛИТЕ, ЖАЛБИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛЕН 23. ИЗБОРЪТ НА РЪКОВОДНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА СБССБ СТАВА ЧРЕЗ ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ КВОРУМ 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ. ТОЙ СЕ ИЗВЪРШВА МЕЖДУ НЯКОЛКО КАНДИДАТУРИ ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА.


VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 24. ИМУЩЕСТВОТО И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА СБССБ СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ, ЗАВЕЩАНИЯ, СПОНСОРИРАНЕ, ЛИХВИ, ДОХОДИ ОТ ИМОТИ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА И ДЕЙНОСТИ.

ЧЛЕН 25. СЪЮЗЪТ ОБРАЗУВА ФОНД СЪС САМОСТОЯТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА И НАИМЕНОВАНИЕ "БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ". РЕДЪТ ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДА СЕ УРЕЖДА С "ПРАВИЛНИК".

ЧЛЕН 26. РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КОНГРЕСА И СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ: 70 НА СТО ЗА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 30 НА СТО ЗА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ.

ЧЛЕН 27. СОБСТВЕНИК НА ИМУЩЕСТВОТО НА СБССБ Е НАЦИОНАЛНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, АКО СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА ВЗЕМА КОНГРЕСЪТ.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 28. НАЦИОНАЛНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СВОИТЕ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО. ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 29. НУС И МЕСТНИТЕ /ОБЩИНСКИТЕ/ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ СВОЙ ПЕЧАТ, А СБССБ - ЕМБЛЕМА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ИЗОБРАЗЕНИ ДВЕ СТИСНАТИ ЗА ПОЗДРАВ И ПОДКРЕПА РЪЦЕ, А ОКОЛОВРЪСТ НАДПИС "СЪЮЗА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ".

ЧЛЕН 30. СЕДАЛИЩЕ НА СЪЮЗА Е ГРАД ВАРНА.

ЧЛЕН 31.1. ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪЮЗА СЕ ИЗВЪРШВА С РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ОБЩИЯ БРОЙ НА ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
2. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА ЛИКВИДАЦИОННА КОМИСИЯ, КОЯТО В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ИЗПЛАЩА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЪЮЗА И РАЗПРЕДЕЛЯ ОСТАТЪКА ОТ СРЕДСТВАТА ПОРАВНО МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, СЛЕД КОЕТО ВНАСЯ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО В СЪДА.

ЧЛЕН 32. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА САМО КОНГРЕСЪТ, КАТО СЪЩИТЕ СЕ ПРИЕМАТ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ПРИ КВОРУМ 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.

ЧЛЕН 33. НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 16 МАРТ 1991 ГОДИНА В ГРАД ВАРНА И ПОДЛЕЖИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ НА СГС.

ГЛАСУВАН Е ЕДИНОДУШНО ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:45:00    23-05-1991