24 септември 1991

София, 24 септември 1991 година    
        Брой 187 (462)

Ръководител Пресслужба    "Куриер"

Стефан Господинов


ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП), ОТПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


Премного станаха партиите, които милеят за България. Искам по този повод да припомня, че нещата, които предвещавахме преди повече от година и половина и за които ни наричаха с какви ли не думи, сега са реалност. Когато миналата година говорехме, че Югославия, тази изкуствено създадена държава, ще се разпадне и че Република Македонияще получи шанса да извоюва държавния си суверенитет и да напусне Сърбославия, че България трябва да е готова да я подкрепи, всички гледаха ехидно на тези наши твърдения. Днес това е вече факт - Република Македония чрез референдум прие своята независимост. Когато първи от всички други ние, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подкрепихме независимостта на Хърватско и Словения, също получихме много упреци. Днес всички са за тяхната независимост. Когато говорехме, че човешките права трябва да бъдат разглеждани в индивидуален план, наричаха ни с какви ли не нелицеприятни епитети. Днес повечето партии стоят на нашата позиция.

Много са въпросите, които искам да споделя с вас, но в тези броени минути искам да акцентувам на един, според нас принципен проблем. Кое ни накара да вземем трудното, но единствено правилно решение да участваме отново сами в предстоящите избори? Отговорът за всички трябва да е пределно ясен - нашата отговорност за бъдещето на България.

Защото Българската национална демократическа партия се чувствува отговорна за това най-сетне в българския политически живот да се утвърдят нови, модерни политически идеи, които дават облика и направляват обществения живот в страните с утвърдена демокрация в нашевреме.

Защото БНДП не е правила компромиси и по никакъв повод не искаме да правим компромиси с българските национални и държавни интереси.

Защото ние, националдемократите, сме се наели с тежката, но единствено спасителна за България мисия - най-сетне и у нас да се обединят в хармонично единство двете безсмъртни идеи и двигатели на обществения прогрес - на демократичната и националната идея.

Защото желаем да пресечем най-сетне гордиевия възел на упорито натрапвания ни чрез закони и обработка на общественото мнение двуполюсен модел на идейно и политическо развитие. Натрапван и майсторски режисиран от задкулисните кукловоди още от Кръглата маса та досега.

Защото архаизмът и бездуховността продължават да доминират в нашия политически живот. БСП освен словесния поток от демагогия не може да предложи по същество нищо ново на българския избирател. БЗНС-единен не стана нито единен, нито идейно обновен. Под синята шапка-невидимка на СДС битуват маса партии и организации-фантоми. Техните имена едва ли някой знае. А български политици отново обслужват чужди интереси.

Защото Народното събрание с цялото си поведение не се превърна в най-важната, във върховна институция на страната, която да утвърждава и да налага демокрацията. Великото народно събрание бе управлявано от "Шареното” задкулисно Политбюро. То предрешаваше всички важни решения. Трибуната на Великото народно събрание бе използвана за лошо повторение на рецидиви от недалечното ни политическо минало.

Защото коалиционният Министерски съвет превърна обществото ни в общество на управляващи партии, а опозицията остана единствено извън сградата на Народното събрание. Защото провежданата от него политика еоткровено убийство на българската икономика под чужд диктат и в защита на чужди интереси.

Защото приетата Конституция е на път да стане къс незначеща нищо хартия, тъй като задкулисните майстори все още отлагат за неопределено бъдеще създаването на Конституционния съд. А той трябва да бди за нейното прилагане.

Защото Централната избирателна комисия регистрира Движението за Права и Свободи в крещящо противоречие с приетата нова Конституция. И това става пред очите и без реакцията на Президентството и на Министерския съвет. Прави го един временно избран орган. Става в отсъствието на Конституционен съд. И в това няма нищо случайно.

Вие няма да загубите своите гласове, ако пуснете бялата, с една зелена и една жълта ивица бюлетина на БНДП.

Защото ние сме носители на новите политически идеи и новия политически шанс на България!

Защото сме изразители и носители на идеите на новите поколения, които ще изградят бъдещето на нова, демократична България!

Защото сме партия на бъдещето и сме партия с бъдеще. Ще се уверите след като прочетете програмата ни в последния брой на в. "Зора" - нашия партиен орган.

Разбира се, в тези кратки минути аз не мога да обясня всички въпроси, които са детайлно разработени в нея - за държавното ни устройство, за отношението ни към армията, полицията, държавното чиновничество, за икономическия и социалния живот, за екологичните проблеми, пред които е поставена българската нация. И ако все пак трябва нещо да се открои в нея, то е, че основният акцент се поставя на разгръщането на личната инициатива и традиционната предприемчивост на българина - качества, на които разчитаме, за да изградим нова България.

За всички, които вярват в собствените си сили, в основните човешки ценности - семейството и нацията, за всички, които милеят за Възкресението на България - за тях е бялата бюлетина с една зелена и една жълта ивица и на нея ще пише: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (АСО) ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕНДЕНЦИОЗНИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НЕГОВО УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНИ КОАЛИЦИИ ИЗВЪН БСП.


Напоследък отделни политически дейци и представители на политически партии и коалиции, например д-р Дертлиев, тенденциозно прокарват твърдението, че Алтернативното социалистическо обединение (АСО) участва в политическа коалиция заедно с БСДП в състава на СДС-център. Същите твърдения се разпространяват чрез Българска телевизия, Българско радио и на страниците на партийния орган в. "Свободен народ”.

Политическият съвет на Алтернативното социалистическо обединение обръща внимание на всички заинтересувани лица и институции, че съгласно своя статут АСО представлява вътрешнопартийно обединение вБСП с реформистка, антиноменклатурна и социалдемократическа насоченост. Като такова обединение АСО е законно регистрирано по Закона за политическите партии през 1990 г.

Политическият съвет на АСО категорично настоява да не се пренебрегва фактът, че Софийски градски съд отхвърли регистрирането на други формации, използващи по някакъв начин името на АСО. Това решение окончателно е потвърдено от Върховния съд на 6 септември 1991 г. В този смисъл незаконното използване името на АСО в някакви партизанско-политически комбинации в хода на предизборната кампания е заблуда на общественото мнение. Срещу подобни опити Политическият съвет на АСО ше търси защитата на закона.

София, 20 септември 1991 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА АСО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Вацев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ЗА МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ" (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


ИКОНОМИКАТА

трябва да се преструктурира съобразно реалните възможности на сегашния етап. Пропорциите между държавния, общинския, частния и смесения сектор да се определят върху принципа на икономическата целесъобразност.

Частната собственост е свещено човешко право. За успешното икономическо развитие да се създадат достатъчни гаранции за свобода наличната стопанска инициатива и лоялна конкуренция.

За това е необходимо:

- да се извърши поетапна реституция и приватизация по определени програми, с цел да се избегне незаконното натрупване на спекулативен капитал;

- преструктуриране на държавния сектор в промишлеността да се извърши на принципа на самоиздръжката и самофинансирането с приоритетно разкриване на съвременни предприятия, преработващи селскостопанска продукция;

- държавните дотации да се отпускат по изключение само за производства, необходими за националната икономика и сигурността на страната;

- да се приеме закон за конфискация на неправомерно и спекулативно придобити капитали и имущества, както и да се пререгистрират фирмите с доказване законния произход на капитала;

- да се приеме закон за защита на потребителя;

- да се въведе прогресивно-подоходен данък върху личните доходи, съобразно семейно-материалното положение;

- да се замени данъкът върху оборота с данък върху добавената стойност при ниски или дори нулеви ставки за жизнено важни стоки и услуги;

- да се създадат данъчни привилегии за предприятията, които разкриват нови работни места;

- да се стимулират производството и износът, чрез намаляване на лихвените проценти, данъците и митата.

В прехода към пазарна икономика обществото ни не може да избегне частичното държавно регулиране на цените за хранителни стоки от първа необходимост. За премахване на спекулативното посредничество и отваряне на икономиката ни към световния пазар да се създадат със закон стокови и фондови борси.

Обществото ни не може да функционира без

Необходима е СТАБИЛНА ЕНЕРГЕТИКА:

- атомната енергетика да бъде съобразена със световните стандарти за проектиране, изграждане и експлоатация на АЕЦ; изграждането им да става под контрола и със съдействието на международни организации;
- да се усъвършенства нормативната база за условията на труд и неговото заплащане, като се осигури изискващата се квалификация на персонала, особено в атомната енергетика;
- ефективно да се използват твърдите, течни и газови енергоносители, а така също и хидроенергийният потенциал на страната;
- да се търсят нови, нетрадиционни източници на енергия и се използва чуждият опит за оползотворяване на битовите отпадъци в топлоснабдяването;
- да се създадат условия за постепенно включване в енергийната система на Европа;
- да се създаде законова база за участие на частни и смесени предприятия в автомобилния, въздушния и водния транспорт;
- да се разреши създаването и експлоатацията на частни телевизионни и радиоканали наред с държавните.

Реформите в икономиката не могат да се реализират без съвременно

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНО ДЕЛО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Модерното здравеопазване е наша основна задача. За целта е необходимо:

- равнопоставеност на държавното, общинското и частното медицинско, стоматологично и аптечно обслужване;
- да се уреди създаването на фондове за заплащане на здравните услуги, а в редица случаи и на лекарствата (за майки след раждане, за децата до определена възраст, за социално слабите и за страдащите от определени болести). Вноските в тези фондове да бъдат за сметка на работодателите, а за пенсионерите и безработните - за сметка на държавния бюджет;
- да се създаде и фонд за подпомагане на социално слабите, пострадали от природни бедствия и от който да се изплащат и обезщетенията при безработица. Средствата във фонда да се набират от вноски на работодателите, а при необходимост - да се допълват със средства от държавния бюджет;
- да се приеме нов трудов закон, съобразен с новите форми на собственост, организация на производството и трудовоправни взаимоотношения;
- да се промени основно пенсионното законодателство, като пенсиите се актуализират спрямо средната работна заплата и темповете на инфлация;
- да се създадат необходимите условия за пенсиониране на частните земеделски стопани и кооператори с пенсии, съобразени със значението и тежестта на земеделския труд;
- да се създаде специално законодателство за инвалидите, като им се осигури възможност за трудова реализация и помощ от държавата и общините;
- да се създаде нова програма за физическо възпитание, спорт и туризъм чрез спонсориране и средства от държавния бюджет.

Страната е в

ЕКОЛОГИЧНО БЕДСТВИЕ

Населението е подложено на тежки и опасни заболявания, произтичащи от замърсяването на въздуха, водите, почвата, растителната и животинската продукция.

Необходим е

НОВ ЗАКОН ЗА РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Той трябва да се разработи въз основа на нашата концепция за:

- интензификация и екологизация на производството;
- екологизация на всички технологии и тяхната техника;
- ограничаване добива на невъзобновими природни ресурси;
- привеждане на системата от пределно допустими концентрации в съответствие със стандартите на Световната здравна организация;
- спиране на производствата, които не могат да преминат към екологичночисти технологии;
- строги санкции, включително и лишаване от свобода, спрямо виновниците за причинени замърсявания на околната среда.

Трябва да се приеме национална програма за разработване на екологични експертизи, развита в следните направления:

- екологични експертизи на всички замърсени райони, крайбрежия и поречия в страната при пълна гласност на получената информация;
- екологични експертизи на правителствени, ведомствени и фирмени проекти за развитие на производството;
- създаване на задължителен ред за разглеждане и спиране на екологичноопасни проекти.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА" (ЧАСТ ПЪРВА) НА КОАЛИЦИЯ СДС - ЛИБЕРАЛИ, ВКЛЮЧВАЩА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР.


Добре дошли в СДС-либрали!

Ние, СДС - либерали, сме тези, които искат парламентарна демокрация и правим всичко възможно, за да я постигнем. Докато едни спъваха реформата, за да останат на власт, други гладуваха по паважа, водени от лични амбиции за власт, ние наложихме 25 (двадесет и пет) важни решения и закони, които се приеха от Великото народно събрание.

Ние знаем целта, ние можем да управляваме емоциите си, ние отстояваме идеите си и водени от здравия разум се стремим към:

* политическа, икономическа и духовна свобода;
* нравственост, почтеност и отговорност;
* уважение към личността;
* приоритет на правата и интересите на отделния човек;
* ненасилие при решаване на проблемите на обществото и личността;
* открит характер на всяка дейност;
* толерантност при вземане на решения и колегиалност в ръководството;
* конструктивност в отношенията с другите политически партии и обществени организации в обединяване на различните обществени интереси и консолидация на обществото.

Въпреки политическия плурализъм, парламентарната демокрация и опитите за реформиране на стопанството в България настъпи хаос. Цари спекула. Млади, активни и способни хора напускат страната. Населението ни бързо застарява. Българинът в България страда днес и е несигурен за утрешния си ден. В управлението на страната господства непрофесионализъм, липсва здрав разум. Ние СДС - либерали се противопоставяме на всичко това!

Ние сме за свобода на личността, ред и сигурност в обществото, хармония с природата.

Нашата политика е основана на разбирането, че личността е движещата сила в обществото. Само чрез отделния човек може да се решават проблемите, които стоят пред него самия и пред обществото като цяло!

Ние сме за освобождаване на обществото, но не за неговото разрушаване.

Ние сме за стабилни държавни структури, които да защитават интересите на отделния човек, Да гарантират неговата сигурност и да осигуряват свободата му. България се нуждае от такива структури, които могат да проведат икономическата реформа, да осигурят прилива на чуждестранен капитал, да съживят производството и да създадат условия за равноправното участие на страната в световната икономика.

Крайно време е да прекъснем с революционните настроения. Ние се обявяваме за стабилна държава, която може да осигури социалния мир, да прекрати мрачната българска традиция на седемдесетилетни преврати, революции и диктатури. Либералното стопанство и стабилните държавни структури ще сложат край на социалната нестабилност и на противопоставянията в българското общество.

Държавата трябва да координира освободената енергия на силите, които функционират в обществото, а не да предписва формита на индивидуалната активност.

Ние СДС - либерали искаме да преустановим изкуствено създадените етнически конфликти. За нас българският национален въпрос е въпрос на гарантиране правата на всички български граждани и толериране на българите живеещи извън страната.

Ние няма да допуснем нарушаването на социалните гаранции на социалнослабите в обществото. Либералната икономика не се противопоставя на социалната държава. Тя е единственият шанс за постигане на социална сигурност в България.

Ние, СДС - либерали работим с тези, които искат и могат да направят България модерна, преуспяваща и привлекателна за живот - страна на равноправни хора, със самочувствие, доволни от своя труд и способни да използват собствеността си (ум, нравственост, сърце, ръце, имот, машини...), за да натрупат материално и духовно богатство. Защото само така ще бъдем независими, достойни и горди, че сме част от обединена Европа.

Ние се стремим към осъществяване на мирен преход и разбираме смяната на системата като процес, а не като еднократен революционен акт.

Някои намират за неизбежно "временното намаление на потреблението...растящата несигурност, инфлацията, безработицата и фалитите", а други ни предлагат "шокова приватизация".

Ние, СДС - либерали, ви предлагаме реалистичен изход от кризата, за да създадем демократична, правова и преуспяваща държава.

Моделът за гражданско общество на СДС - либерали е част от представата за България като елемент от обединена Европа.

Нашият народ е жизнен, той е способен сам да решава съдбата си. Достатъчно е да може свободно да прояви своята природна интелигентност, трудолюбие и последователност; изобретателност и мъдрост; практичност и гъвкавост; желание за успех и спокойствие; дързост и предприемчивост; любов и грижа за семейството, земята и природата; взаимопомощ и толерантност към чуждото мислене; духовна зрялост.

Залагаме на най-доброто в националния ни характер и на традиционните български ценности.

В условия на свобода на личността, неприкосновеност на частната собственост и възможност за лична инициатива българинът прави чудеса!

Пътят, който заедно ще извървим, няма да е лесен. Сега е моментът, когато той трябва да бъде избран - когато все още има какво да спасяваме. Ние знаем как и се нуждаем от вас!

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
Ако желаете заедно да постигнем:

* отстраняване на БСП от властта по мирен път - чрез избори и съд над виновните за националната катастрофа;
* възможно най-резултатна смяна на системата - от централно псевдопланово контролирана към либерална пазарна икономика;
* единство на нацията и граждански мир в условията на разбирателство и търпимост между вас в името на преуспяваща България;
* спазване от всички на конституционния ред и законността в страната и уважение към демократичните държавни институции;
* бързо възстановяване на земеделието, животновъдството, горското стопанство и производството на достатъчно храни за народа ни;
* защита на националните интереси и приобщаване на България към европейските структури,

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС - либерали!

Ако се стремите към:

* законови и политически гаранции за свобода, неприкосновеност и граждански права на личността;
* свобода за творческа изява на човешкия талант;
* излизане на преден план на нуждите на личността пред изискванията на всякакви социални обединения;
* реализиране на правото ни да живеем и работим в екологично чиста среда;
* защита на труда на производителите от спекулативно ограбване;
* разбирателство между етническите общности на основата на гарантирани права и задължения;
* закрила на църковните институции и свобода на религията;
* възраждане на традиционните български ценности,

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС - либерали!

Ако искате да създадем:

* либерална пазарна икономика, отворена към света и основана на екологосъобразни технологии;
* свещена и неприкосновена, конституционно защитена и стимулирана частна собственост и свободно предприемачество;
* общество от свободомислещи, инициативни, самостоятелно действащи хора, които да натрупат материално и духовно богатство по законен път, а не за сметка на другите;
* условия за развитие на икономическите ни връзки със съветските републики и за проникване в наситените западни пазари;
* от военнопромишления комплекс основа за стабилизиране и подем на икономиката;
* частни банки, фондова и стокови борси;
* опростени процедури по възстановяване на собствеността върху земята;
* предпоставки за развитието на туризма, като перспективен отрасъл.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СДС - ЛИБЕРАЛИ (ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР) В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Политическият съвет на СДС - либерали подкрепя напълно кандидатуратана д-р Желю Желев в предстоящите президентски избори.

Д-р Желев е най-значителната политическа фигура на днешната българска демокрация. СДС - либерали високо цени цялостната политическа дейностна президента д-р Желю Желев и ще работи за неговия изборен успех.

София, 22 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ПАРТИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯНА ВЕСТНИК "24 ЧАСА" ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА.


Партията на собствениците в България, която е в коалиция с Конфедерация "Царство България" на предстоящите избори (13 октомври 1991 г.), протестира най-енергично срещу съобщението на в-к "24 часа" в броя му от 23 септември 1991 г. стр. 3 "Симеон II говори на запис пред софиянци" за честването на Деня на независимостта на България.
Информацията на вестника е крайно тенденциозна и лишена от достоверност и явно целяща да манипулира и дезинформира българската общественост. На митинга по случай честването на Деня на независимостта на пл. "Княз Батенберг" се събраха над 30-40 хиляди граждани и речта на Негово величество цар Симеон II бе изслушана не от "НЯКОЛКОТО СТОТИЦИ ГРАЖДАНИ, СЪБРАНИ ПРЕД БИВШИЯ ЦАРСКИ ДВОРЕЦ..."

В очакване сме редакцията на вестника, чиято информация е нейна, а не чрез БТА, да се извини публично, което налага най-елементарната журналистическа етика и задължения.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА УЧАСТИЕТО НА СЪЮЗА В КОАЛИЦИЯТА НА БСП.


Съюз "Ера-3" обръща внимание на обществеността, че се прави дезинформация чрез недостатъчно информирани източници за решението на Върховния съд с цел да се повлияе на това решение, чиято писмена форма ще бъде дадена на 23 септември 1991 г. в 11 часа. Молбата на Съюз "Ера-3", по която Върховният съд се произнесе, че е основателна, е изцяло спрямо неправомерното изключване на "Ера-3" от коалицията и произтичащия от това въпрос за незаконната заверка на нови кандидатски листи в част от избирателните райони в България на 13 септември 1991 г. и изваждането на председателя Славомир Цанков от трето място във Враца. В жалбата въобще не става дума за самостоятелно участие по две основни причини.

1. Невъзможността за кратък период да се обиколят избирателните районив страната и да се извърши такава заверка.

2. Оставане на част от кандидатите в предизборната коалиционна листа на БСП, от което се явява веднага дублиране.

Истината е една, ясна и конкретна:

С решение на Върховния съд вторичните списъци на кандидатите от 13 септември 1991 г., заверени в Централната избирателна комисия без знанието на Съюз "Ера-3", се обезсилват и остават тези, които са заверени на 11 септември 1991 г. и 12 септември 1991 г. след Пленума на БСП и с участието и със съгласието на Съюз "Ера-3".

Необходимо е Централната избирателна комисия да разбере точно това и го приложи.

Държим демагогията и заблуждението над избирателите да спре!

София, 21 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ. Документът е адресиран до министър-председателя, до председателя на Централната избирателна комисия и до посланиците на страните, подписали Хелзинкското споразумение.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщеме се към Вас, за да изразим острия протест на политическата коалиция СДС - либерали за начина, по който се изпълняват (по-точно не се изпълняват) чл. 61 и 62 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и решение N 317 на Министерския съвет от някои членове на правителството и на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Действията, против които протестираме, са следните:

1. До днес, 20 септември 1991 г., не е изпълнена т. 1 от решение 317 на Министерския съвет според която Министерството на финансите трябва да осигури и приведе на Министерския съвет 7200 хил.лв. до 18 септември 1991 година.

2. До днес, 20 септември 1991 година, ЦИК все още не е предоставила на Министерския съвет официални данни за определяне на пропорциите, по които ще бъдат разпределени 3600 хил.лв., съгласно т. 2-а от същото решение на Министерския съвет. Не е решено и кои резултати от изборите 1990 година ще бъдат използвани при определяне на тези пропорции (тези от пропорционалната или мажоритарната избирателна система), а така също и как ще бъдат разпределени те между различните опозиционни организации (коалиции СДС-движение, СДС-център, СДС-либерали, БЗНС-Н.Петков). Аргументираното предложение на СДС-ЛИБЕРАЛИ от 17 септември 1991 г. за решаване на тези проблеми е все още без отговор.

Считаме, че с тези свои действия част от членовете на правителството и на ЦИК целят провалянето на предизборната кампания на СДС-либерали и други политически коалиции на демократичната опозиция и дискредитирането им.

Ето защо сме принудени да алармираме за всичко това представителите на правителствата, подписали Хелзинкското споразумение, а също така и други чуждестранни наблюдатели за изборите на 13 октомври 1991 година.

София, 20 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК,

Обръщаме се към Вас с остър протест по повод две според нас груби, противозаконни действия на Централната избирателна комисия (ЦИК), назначена с Указ на президента на Република България, с цел спазването и тълкуването на Закона за избиране на народни представители,
общински съветници и кметове и Решението на Великото народно събрание за достъпа до националните средства за масово осведомяване по време на предизборната кампания. Действията на ЦИК, срещу които протестираме, са:

1. Днес, 20 септември 1991 г. до Българска телевизия е изпратено писмо, подписано от Ганета Минкова, заместник-председател на ЦИК, в което се заявява, че Партията Либерален конгрес е наследничка на БСДП (немарксисти), но в парламента участваше в групата на Движение за права и свободи (ДПС). Още при конституирането на Великото народно събрание бе възприет принципът, че партии и коалиции с парламентарно представителство са тези, съставили свои парламентарни групи. Този принцип бе потвърден и при определянето на участниците в телевизионните дебати.

Нито Партията Либерален конгрес, нито БСДП (немарксисти) са формирали парламентарна група в народното събрание. Ето защо заявяваме, че вслучай, че ЦИК потвърди решението си за участие на Партията Либерален конгрес в дебати по радиото и телевизията, ще призовем партиите и коалициите от демократичната опозиция да преразгледат участието си в предизборната кампания в средствата за масово осведомяване.

2. На 20 септември 1991 година следобед по програма "Хоризонт" заместник-председателят на ЦИК и нейн говорител Ганета Минкова е направила изявление, в което тенденциозно е интерпретирала Решение N 71 на ЦИК, според което бюлетината на СДС-либерали е бяла с три жълти ивици, разположени отвесно по дължина на бюлетината, както следва: две от ивиците на разстояние 5 мм от края и една ивица в средата. С тези изявления по взети вече решения на ЦИК се въвеждат в заблуждение избирателите на СДС-либерали и това за съжаление се извършва от член на ЦИК.

Във връзка с тези два случая сме принудени да поставим остро пред президента на Република България, назначил тази комисия, и пред председателя на ЦИК въпроса за оставката на Ганета Минкова.

София, 20 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Координационният съвет на Регионалния комитет за защита на националните интереси и Отечествената партия на труда (КС на РКЗНИ и ОПТ) - Кърджали протестират против престъплението на Върховния съд спрямо Република България, регистрирайки протурската, панислямската организация, назоваваща се Движение за права и свободи (ДПС).

Заявяваме, че не признаваме законното съществуване на ДПС - отрочето и наследника на терористичната организация "Турска ръка".

Решението на Върховния съд, потъпкващо конституцията, оценяме като призив към беззаконие, целящо създаването на благоприятни почва за бъдещи рецидиви.

Предупреждаваме, че ставаме свидетели на поставянето на своего рода "бомба със закъснител", чийто взрив ще доведе до непредвидими за нацията последици.

Апелираме за съд над националните предатели и всички косвени участници в това престъпно и срамно дело.

Кърджали, 20 септември 1991 година

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МАНИФЕСТ "ДА ПОСТРОИМ ДЕЙСТВИТЕЛНО НОВА БЪЛГАРИЯ" НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ. Документът е приет на Първия конгрес на БДФ на 31 август 1991 година.


Българският демократически форум (БДФ) е най-последователната антикомунистическа сила у нас, защото както на 9 септември 1944 г., така и преди и след това неговите дейци не само са били на правилни позиции по основните проблеми на нашето време, но са водили и непрестанна борба за разрешаването им при всички обстоятелства. Техният живот е бил подчинен на велики цели - духовното и териториалното обединение на българската нация и борбата против заблуждението на века, като демокрацията се е подразбирала от само себе си.

Основна непосредствена задача на БДФ е слизането на БКП/БСП от политическата сцена в нашата страна и в резултат на това превръщането на България в съвременна държава от западноевропейски тип. БДФ е против участие под каквато и да е форма в правителство с комунисти. Той е за граждански мир и истинско национално помирение, което не можеда означава "мирно" участие на БСП във властта.

За БДФ всички злини в съвременната ни история започват с акта 9 септември 1944 г. и последвалите го закони за така наречения народен съд, трудово-възпитателните общежития, т.е. лагерите, и закона за защита на "народната" власт.

БДФ е за парламентарна демокрация. Народът е издигнат като върховен конституционен фактор при конституционно установено разделение на властите и ефективно зачитане на личните права и свободи. В центъра на политическия поглед мярката за всички неща за БДФ е човешката личност,а семейството - основна ценност на цивилизацията.

БДФ е за демократична, национално мощна и социално справедлива България, в която свободата и социалната справедливост са взаимнодозирани. Той е защитник на дребната собственост (в световен мащаб друга в България няма) във всичките й форми и дейностите в сферата на услугите; за безусловното връщане на земята на нейните собственици и оземляването от държавните фондове на тези, които нямат земя, но искат да работят като земеделски стопани; за участие в печалбите на всички трудещи се, които ги създават, като частната, кооперативната и държавната собственост ще изградят в съревнование помежду си народното благополучие.

Провеждането на реформата на монетарна основа трябваше да започне с парична обмяна, за да бъдат поизравнени всички преди реформата, както през 1948 г. във ФРГ. Тогава нямаше да бъде необходимо вътрешният дълг да бъде погасяван със СТАВАЩАТА ВСЕ ПО-НЕПОНОСИМА СКЪПОТИЯ. ТЯ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА И НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА НА БЕЗКРАЙНОТО ТЪРПЕНИЕ НА НАШИЯ НАРОД.

Особено значение за БДФ в настоящия момент има външната политика на България. За БДФ независимостта на малките държави се изразява във възможността да избират по своя воля своите приятели и защитници с оглед на конкретните национални интереси. На тази основа трябва да бъдат преразгледани и нашите отношения със СССР... БДФ е за доросъседски отношения на Балканите, но без да се губи чувство за историческите реалности. Ние не можем да се откажем от националните идеали на България. А що се касае до така наричания национален въпрос, той може да бъде решен само с лоялното отношение на съществуващите у нас етноси към българската държава, от една страна, и еднаквото отношение на българската държава към всички граждани.

БДФ е партията на българската национална интелигенция, която е в служба на трудовия народ. Това е средата герой, при която не съществува проблемът досиета и доносници. Действителната история на затворите и лагерите след 9 септември 1944 г. още не е написана. Защото не е толкова важно през какви изпитания се минава, а как се излиза от тях.

В едно по-близко или по-далечно бъдеще българското общество ще зажадува за абсолютно чисти и последователни във всяко отношение хора. И тогава ще потърси фалангата от дейци на БДФ заедно с многобройните им последователи, които НИКОГА ДОСЕГА В КАКВАТО И ДА Е ВЛАСТ УЧАСТИЕ НЕ СА ИМАЛИ, за да бъде построена С ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАМ И ВСЕОТДАЙНОСТ ЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНО НОВА БЪЛГАРИЯ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември ~ Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ "МИР ЧРЕЗ КУЛТУРА" КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

През 1990 г. българският филиал на Международната асоциация "Мир чрез култура" изпрати до Вас обръщение относно проблемите, свързани с Националния исторически музей. Вие изразихте своето отношение към тази културна институция от национално значение и към неговото бъдеще, което е известно на българските интелектуалци и на широката общественост у нас. Това ни дава основание да се обърнем като обществена организация отново към Вас.

Сега, повече от една година по-късно, решението на Министерския съвет  N 134 от 9 юни 1990 г. относно Националния исторически музей не е изпълнено. Нещо повече. Обстановката около съществуването на Националния исторически музей сега е много по-сложна. Като следствие от предлаганата от Министерство на културата реформа в областта на културата Националният исторически музей е пред прага на ликвидация като институция, а неговата експозиция - пред закриване.

Считаме, че този предстоящ акт, независимо от какво е продиктуван, ще нанесе непоправими щети на българското културно-историческо наследствои на националното самочувствие на българския народ. Не на последно място, като имаме предвид отношението на чуждестранни интелектуалци и международни организации към Националния исторически музей, сме убедени, че този акт ще урони растящия международен престиж на Република България и на развитието на демократичните процеси в страната.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Обръщаме се към Вас с надеждата, че ще вземете отношение към решаването на съдбата на Националния исторически музей и няма да допуснете неговата ликвидация и закриването на експозицията му.

София, 17 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП).


ІІІ.  И К О Н О М И Ч Е С К А   П Р О Г Р А М А

1. Пълен простор пред личната инициатива, възстановяване и стимулиране на частната собственост. Даване възможност за конкуренция във външнотърговския и вътрешнотърговския пазар. Непрекъснат контакт с икономисти от напредналите държави за ускорено преминаване към пазарна икономика.

2. Умело и компетентно прилагане на програмата за приватизация на държавните предприятия, с цел последните да не попаднат в ръцете на спекуланти, комбинатори и мошеници, трупали пари през годините на тоталитаризма.

3. Раздържавяване на търговията, услугите, туризма, леката промишленост и селското стопанство.

4. Предимствено развитие на селското стопанство, хранителната промишленост, производството на облекло и обувки, туризъм и използване най-ефективно на бивши резиденции и ведомствени вили за валутни постъпления.

5. Закон против монополизма във всички сфери на икономиката.

6. Справедлив прогресивен данък на фирмите.

7. Контрол на цените на стоките от първа необходимост с цел защита на социално слабите слоеве от населението.

8. Да се спре ликвидацията на губещи предприятия без предварителен задълбочен анализ от необходимостта им за обществото.

9. Използване на съвременни методики на ценообразуване, данъчна система и разпределение на стоките от първа необходимост по образци от напредналите икономически страни и преди всичко от САЩ.

10. Използване на западни инвестиции и капиталовложения за построяванена малки модерни рентабилни предприятия за леката и хранителна промишленост.

11. Акционерни предприятия. Работници, специалисти и ръководители да влагат капитал и да участват в процентното разпределение на печалбата.

12. Осемдесет процента от военните заводи да започнат производство на селскостопанска техника и стоки за бита.

13. Не приемаме безработицата като нормално социално явление. Ще се стремим да влияем върху процента на безработните към намаляване. Ще съдействаме за утвърждаване на способи и лостове, регулиращи безработицата, които ще указват материална помощ на временно безработните.

14. Цялата отговорност за тежката икономическа криза да се поема от управляващата номенклатурна класа, като чрез икономически санкции, закони и разпоредби виновниците да бъдат строго санкционирани. Тези от тях, които имат тежки икономически и финансови престъпления, да бъдат изправени пред съда.

15. Ще съдействаме за спиране на процеса "изтичане на мозъци" от страната. Сега тук са необходими кадърни млади професионалисти и интелектуалци. С всички сили БДП ще съдейства за приоритетно положение на тези хора в нашето общество. Те трябва да получат необходимите условия за спокойна и плодотворна творческа изява, близки до тези, предлагани им от Запада.


IV. С Е Л С К О   С Т О П А Н С Т В О

1. Закон за земята, в който да бъде отразено основното наше виждане: отнетата земя да бъде върната на собствениците или техните наследници - само те единствено могат да решат какво ще правят с нея: да я продадат, да я дадат под аренда или да я обработват.

2. Ние сме против продаването на земя на чужди юридически или физически лица под каквато и да е форма или условие.

3. Бързо приоритетно развитие на селското стопанство. Създаване и стимулиране на частни земеделски ферми. Съдействане чрез държавата и външни инвестиции за пълна механизация и автоматизация на частните ферми и стопанства.

4. Ние отричаме способът за владеене и обработване на земята чрез ТКЗС под каквато и да е форма - това е изкуствено създадена администрация на селото, която е тежко бреме за българския селянин.

5. Поощряваме и приветстваме сдружения на частни земеделски стопани, които използват опита на частните фермери от САЩ и Канада.

6. Ще водим категорична и безкомпромисна борба против непочтените земеделски стопани, които в името на печалбата използват опасни за здравето средства при стимулиране растежа на селскостопанската продукция.

7. Ние сме за отменяне на всички ограничения относно лозарството и винопроизводството. Даване възможност за широка конкуренция на винопроизводителите. Ликвидиране монопола ва "Винпром". Вкарване западни технологии за винопроизводство. Приоритетно изграждане на частни фабрики за производство на висококачествени безалкохолни напитки.

8. Тотална забрана на строеж на каквито и да е индустриални цехове, предприятия и частни вили върху обработваема земя.

9. Контрол върху опазване на горите и залесяване на нови плоши. Безкомпромисен закон против бракониерите.

10. Създаване на частни предприятия в селата, в които да бъдат вкарани технологични линии, осигуряващи преработка на селскостопанска продукция.

11. Ще съдействаме за максимално използване на обработваемата земя и запазване и разширяване на пасбищата.

12. Създаване на частни животновъдни ферми от най-модерен тип.

13. Ликвидиране разликата в бита на гражданина работник или интелигент и селянина фермер чрез изравняване условията на труд и задоволяване на човешките духовни потребности.


V. К У Л Т У Р Н А   П Р О Г Р А М А
 
1. Възраждане на най-светлите български традиции на нашите възрожденци. Реставрация на всички паметници, манастири, църкви и свети места на българската земя.

2. Демонтаж на всички статуи, баралефи, символи, паметници и други, пропагандиращи чужди небългарски или недемократични идеи и напомнящи черните дни на тоталитарното комунистическо минало.

3. Създаване на фондация "Майка България", в която да се обединят усилията на свободомислещите учени, демократи, религиозни и културни дейци от България и българската емиграция по света. Фондацията си поставя най-високи хуманни и нравствени цели. Ще бъде осъществена пряка информация и връзка с всички българи, живеещи извън нашата страна. Ще бъдат възобновени прекъснати роднински и приятелски връзки. Фондацията ще съдейства за построяване на частни болници, училища, детски заведения, музикални и езикови школи и множество културни институции.

4. Пълна независимост и възможност за научна реализация на талантливи български учени - пълна подкрепа на техните идеи, ако те са свързани с приоритета и културното израстване на нова демократична България. Морална и материална помощ при тяхно желание да се реализират в чужбина.

5. Пълна свобода и независимост на културни изяви, печат и издателства. Снемане на всякакъв контрол върху средствата за масова информация, българско радио и българска телевизия.

6. Пълна самостоятелност и независимост на Българското радио и Българската телевизия.

7. Разрешаване на алтернативни радио и телевизия.

8. Организиране на изложби, концерти, видеопрограми, с които да се запознават членовете на партията и обществеността с културата, бита и постиженията на народите по света.


VI. О Б Р А З О В А Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А

1. Прогресивна и ефективна реформа в образованието. Прилагане на прогресивни методи за обучение на учениците с възможност за различно натоварване в зависимост от индивидуалните им качества.

2. Многовариантни форми на обучение.

3. Патриотично възпитание в дух на българските ценности и идеали.

4. Осигуряване на модерна, съвременна база за училищата. Предоставяне на бивши партийни домове и клубове на БКП на училищните власти.

5. Създаване на частни училища, в които формите на обучение да се съгласуват с тези от напредналите демократични държави.

6. Автономия на ВУЗ, училища. Самостоятелност на учители и преподаватели при подготовка на учебния план и учебната програма.

7. Изборност на ръководството на Министерството на просветата и ръководствата на ВУЗ и училищата.

8. Модерни средства за обучение, учебните помагала и пособия за образователната дейност, съобразени c най-новите изисквания на последната в напредналите страни.

9. В районите, където преобладава турско население, да се изучава турски език факултативно.

Ние не споделяме идеята за създаване на училища и ВУЗ-ове за малцинствата в България. Езикът и историята на нашия народ са български. Всеки, роден на тази земя, се нарича БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН. В този смисъл всеки български гражданин е длъжен да се съобразява с БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО. За това ние приветстваме идеята езиците на малцинствата (турски, цигански, арменски, еврейски и др.) да се изучават факултативно по желание.

10. Да се създадат американски, английски, френски, испански и други колежи.

11. Широко застъпване на спорта в училищата.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


От името на бежанците и преселниците от Западните покрайнини, намерили приют в родината си България, приветстваме народа на Македония с историческото решение за обявяване на държавен суверенитет.

С тази победа поздравяваме и нашите братя по съдба - бежанци и преселници от многострадална Македония, посветили целия си живот на националната ни кауза.

За първи път в трудната си история народът на Република Македония направи самостоятелен избор без външна намеса и без диктат. Всеки опит да се омаловажи или пренасочи в чужд интерес тази историческа крачка, създава опасност от повторение на кървавите драми на Балканите.

Ние, представителите на изстрадалите Западни покрайнини, имаме право да заявим - оставете македонците и Македония сами да решават своята съдба.

София, 20 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС) ОТ СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Нашият Български лекарски съюз не може да остане безучастен към събитията, развиващи се в нашата страна през последните месеци както в областта на политиката и икономиката, така и в областта на здравеопазването. Съюзът ще взаимодейства на демократична основа с всички държавни, стопански и обществени органи, партии, организации и сдружения за осъществяване на своята платформа, а така също и на всички хуманни и милосърдни идеи, водещи до физическото, духовното и социалното благополучие на единния български народ.

По решение на Координационния съвет на председателите на дружествата на БЛС в София бяха прегледани всички програми, свързани с опазването на народа, които се лансират за предстоящите избори. След внимателно и задълбочено проучване ние смятаме, че най-близка до програмата на нашия съюз е предизборната платформа на Съюза на демократичните сили.

Поради това Координационният съвет на градските дружества и Съвета на председателите на същите приканват членовете на Лекарския съюз в София и призовават всички членове на съюза в страната да гласуват със синята бюлетина на СДС за здравето на нашия народ и за издигане на авторитета на българския лекар и стоматолог.

Към тази декларация-обръщение се присъединява и Координационният съвет на Съюза на стоматолозите от София.

София, 20 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’ 91

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ на Централната избирателна комисия от N 82 до N 105 включително.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 82

Относно: възражение срещу отказ на районна избирателна комисия за регистрация на кандидатска листа


Постъпило е възражение от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, против отказа на районна избирателна комисия в 31 многомандатен избирателен район - Ямбол, за регистриране на изпратена в срок нова и втора по ред кандидатска листа на СДС, за участие в изборите на 13 октомври 1991 година. В Централната избирателна комисия на 14 септември 1991 г. е постъпил Протокол N 3 от 13 септември 1991 г. на РИК - Ямбол, в който с решение е отказано регистрирането на постъпилата втора кандидатска листа на СДС, на основание чл.46 от Закона за изборите на народни представители, общински съветници и кметове /ДВ, бр.69, 1991 г./. На 16 септември 1991 г. в ЦИК е постъпил протокол N 4 от 16 септември 1991 г. на РИК - Ямбол, в който с решение се променя първоначално извършената регистрация и се регистрира втората кандидатска листа на СДС /постъпила по пощата с клеймо от 13 септември 1991 г./.

По изложените факти Централната избирателна комисия

РЕШИ

Остава без разглеждане възражението на Съюза на демократичните сили срещу решение на районна избирателна комисия в 31 многомандатен избирателен район Ямбол от 13 септември 1991 г. за отказ на регистрация на кандидатска листа на СДС, поради липса на правен интерес, тъй като обжалваното решение е отменено с последващо решение на РИК - Ямбол от 16 септември 1991 г. и листата е регистрирана.

16 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов        
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

РЕШЕНИЕ N 83

Относно: промяна в наименованието на регистрирани коалиции


Постъпило е възражение от коалицията "Български национален съюз - Българска отечествена партия и БНС "Нова демокрация" относно регистрираното в решение N 61/13 септември 1991 г. на ЦИК наименование на коалицията, подписано от председателите на Българска отечествена партия и БНС "Нова демокрация".

Централната избирателна комисия намира, че възражението е основателно,тъй като в диспозитива на решение N 61/13 септември 1991 г. е допусната фактическа грешка.

Поради изложените съображения и на основание чл.47 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ

Регистрира промяна на наименованието на коалицията в решение N 61/13 септември 1991 г., като за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г.наименованието е "Коалиция Български национален съюз - Българска отечествена партия и БНС "Нова демокрация".

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов     
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 84

Относно: избиране на общински съветници и на кметове


На основание чл.34, ал.1, точка 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Право да бъдат избирани за съветници в общинските съвети и за кметове имат всички лица, които имат местожителство в общината, съответно в населеното място, както и лицата, които са адресно регистрирани на територията на общината, съответно населеното място, най-малко 2 месеца преди изборния ден.

2. В случай, че общинската избирателна комисия откаже да регистрира кандидата за общински съветник или за кмет поради липса на адресна регистрация, решението й може да се обжалва пред районния съд.

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов         
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 85

Относно: адресна регистрация на територията на общината, съответно населеното място


На основание чл.34, ал.1, точка 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Ако паспортът е изгубен и нов паспорт е издаден след 13 август 1991 г. и по тази причина адресната регистрация е с по-късна дата, лицето трябва да поиска удостоверение от временния изпълнителен комитет или временната управа на съответното населено място чрез тяхната адресна служба. В това удостоверение ще се констатира от коя дата е неговата адресна регистрация. В изборния ден лицето ще се яви в избирателната секция с паспорта си и с издаденото му удостоверение, че неговата адресна регистрация е отпреди 13 август 1991 г.

2. Ако граждани са приети нередовно за жители на съответното населено място, всеки избирател може да иска заличаване от избирателния списък по реда на чл.14 от ЗИНПОСК. Искането се отправя до изпълнителния комитет или временната управа. Решението на временния изпълнителен комитет или временната управа може да се обжалва пред районния съд.

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов          
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 86

Относно: издигане кандидатура за кмет


На основание чл.34, ал.1, точка 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет могат да издигат само един кандидат за кмет.

2. Ако партията, коалицията или инициативният комитет са издигнали повече от един кандидат за кмет, те трябва да посочат кой от кандидатите трябва да остане, за което общинската избирателна комисия трябва да даде срок на съответната партия, коалиция или инициативен комитет в съответствие с чл.12, ал.1 от Закона за административното производство.

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов        
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 87

Относно: предложение за регистриране на нов кандидат за народен представител, общински съветник или кмет.


На основание чл.34, ал.1, точка 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Партията, коалицията или инициативният комитет могат да предложат за регистриране нов кандидат за народен представител, общински съветник или кмет в сроковете по чл.46, ал.З само ако някой от кандидатите в регистрираните листи почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите.

2. Когато някой от кандидатите за народен представител, общински съветник или кмет оттегли заявлението си, като заяви, че просто не желае да участва в изборите, регистрацията му се анулира. В този случай партията, коалицията или инициативният комитет нямат право да предложат за регистриране нов кандидат за народен представител, общински съветник или кмет. Кандидатските листи за народен представител или общински съветник се изменят от районната избирателна комисия или от общинската избирателна комисия, която променя поредността в листата. На мястото на анулираната регистрация се поставя следващият поред кандидат в листата.

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов           
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 88

Относно: започване на гласуването един час по-рано в секции в гр.Карнобат и в секции във Варненската община


На основание чл.65, ал.2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Гласуването започва в 5 ч. на 13 октомври 1991 г. във втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма, девета, дванадесета, тринадесета, осемнадесета, деветнадесета, двадесет и втора и двадесет и четвърта секция на гр.Карнобат.

2. В избирателните секции на територията на Варненска община гласуването започва в 5 ч. на 13 октомври 1991 г.

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов   
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 89

Относно: ползване на отпуск от застъпници


На основание чл.34, ал.1, точка 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Застъпниците могат да ползват платен или неплатен отпуск само при условията на Кодекса на труда, а не и по силата на ЗИНПОСК. За тях не се предвижда възнаграждение от държавния бюджет в случаите, когато ползват неплатен отпуск по реда на Кодекса на труда.

18 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов          
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 90

Относно: искане за регистриране на нова изборна бюлетина


С предходно решение на ЦИК е определена дебелината от 5 мм на цветните ивици върху изборните бюлетини съобразно текста на чл.71, ал.З от ЗИНПОСК, разположени в долния край на бюлетината. Същият законов текст е изменен със Закона за изменение и допълнение на ЗИНПОСК, влязъл в сила от 13 септември 1991 г. /ДВ, бр.76 от 1991 г./, като денят на обнародването съвпада с крайния срок за регистрация и промени в регистрацията на партиите и коалициите и техните бюлетини, т.е. допустимо е изменение на местоположението на линиите само ако предложението е направено до 13 септември 1991 г.

Постъпило е искане от СДС-центьр на 15 септември 1991 г. за промяна на местоположението и размера на ивицата на изборната бюлетина. Централната избирателна комисия намира, че искането е постъпило след срока за регистрация, посочен в чл.45 от ЗИНПОСК, поради което

РЕШИ:

Отказва да регистрира изборната бюлетина по предложението на СДС-център за диагонална синя ивица върху бял фон, широка 35 мм от 15 септември 1991 г.

16 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 91


Във връзка с направеното предложение от ВИК на ОбНС - Варна, за промени в районната избирателна комисия в Трети Варненски избирателен район и на основание чл.39, ал.1 и чл.ЗО ал.1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в РИК - III-ти Варненски избирателен район, като вместо Славка Стойчева определя за секретар на комисията Дянко Марков Радев и за член Господин Георгиев Балчев.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов      
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 92


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Минерални бани, Хасковска област и на основание чл.ЗЗ ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - Минерални бани, Хасковска област, както следва:

1. Вместо Петя Христова Николова определя за зам.-председател Атанас Хараламов Атанасов.
2. Вместо Васил Колев Георгиев определя за секретар Златка Ангелова Проданова.
3. Вместо Дора Стоянова Бояджиева определя за член Иван Димитров Щерев.
4. Вместо Семат Ибрям Идрис определя за член Раим Раиф Мехмед.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов        
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 93


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Бургас за промени в състава на общинската избирателна комисия - гр.Бургас и на основание чл.ЗО, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Бургас, като вместо Гавраил Йорданов Гроздев определя за секретар на комисията Костадин Иванов Макшев.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 94


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Добрич за промени в състава на общинската избирателна комисия - гр.Добрич и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Добрич, като вместо Никола Илиев Николински определя за член Калинка Велчева Гочева и вместо Петко Димитров Петков определя за член Ангел Димитров Попов.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов         
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 95


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Русе за промени в състава на общинската избирателна комисия - гр.Русе и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Русе, като вместо Венелин Петров Гинчев определя за член на комисията Величка Благоева Димитрова.

Утвърждава за резервни членове на комисията лицата, съгласно направеното предложение от ВИК на ОбНС.

Допуска замяна в състава на РИК - гр.Русе, като вместо Борис Николов Панов определя за член Георги Димитров Моллов и вместо Стефан Иванов Гунчев определя за член Петър Байчев Банчев. Утвърждава за резервни членове на комисията лицата съгласно направеното предложение от ВИК на ОбНС.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов       
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 96


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Созопол за промени в състава на общинската избирателна комисия - гр.Созопол и на основание чл.ЗО, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК


Р Е Ш И:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Созопол, като вместо Димитър Томов Димитров определя за член Анка Алексиева Томова и вместо Димитър Иванов Илиев определя за член д-р Витка Стоянова Проданова.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов     
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

РЕШЕНИЕ N 97


Във връзка с предложението на Общинския народен съвет - гр.Исперих за промени в състава на Общинската избирателна комисия и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Исперих, като вместо Зоя Петрова Велкова определя за член на комисията Исмаил Мехмед Реджеб.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов          
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 98


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Ардино на основание чл.39, ал.1 и чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Ардино, както следва:

1. Вместо Валери Стоянов Стоянов определя за секретар Любов ИлиеваДимитрова.
2. Вместо Реджеб Ахмедов Садетинов определя за член на комисията Зюлфия Халилова Мюмюнова.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов         
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 99


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Димитровград и на основание чл.39, ал.1 и чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - Димитровград, като вместо Христо Иванов Запрянов определя за член Красин Антонов Семерджиев.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов         
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 100


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - с.Иваново, Разградска област, на основание чл.39, ал.1 и чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - с.Иваново, Разградска област, както следва:

1. Вместо Латинка Йорданова Трифонова определя за председател Георги Йорданов Рекинов.
2. Вместо Йордан Димитров Йорданов определя за член на комисията Петър Стефанов Петков.
3. Вместо Стоянка Иванова Стоянова определя за член Симеон Вълчев Бобилов.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 101


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Карнобат и на основание чл.39, ал.1 и чл.ЗО, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Карнобат, като вместо Вяра Йорданова Колева определя за секретар Желязко Кънев Тодоров.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

РЕШЕНИЕ N 102


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Лясковец и на основание чл.39, ал.1 и Чл.30, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Лясковец, както следва:

1. Вместо Хриска Николова Дончева определя за зам.-председател Добрин Ангелов Каваклиев.
2. Вместо Ваня Димова определя за секретар Петър Тодоров Милков.
3. Вместо Марияна Траянова Гроздева определя за член Васил Иванов Вълчев.

Утвърждава за резервни членове на комисията, лицата, съгласно направеното предложение.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 103


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Петрич и на основание чл. 39, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр. Петрич, като вместо Валери Дойчинов определя за член Георги Христов Сойтариев.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 104


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Кнежа и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на общинската избирателна комисия - гр.Кнежа, като вместо Георги Митов Рунев определя за член на комисията Цветан Ангелов Островски, вместо Тодор Ценов Драгански определя за член Андрей Александров Копчев.

Утвърждава за резервен член вместо Цветан Ангелов Островски Надежда Петрова Беремска.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 105


Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр.Смолян и на основание чл.ЗЗ, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на РИК - гр.Смолян, като вместо Иванка Гочева Юферова определя за заместник-председател Тодор Петров Петканов.

17 септември 1991 г.

Председател: Младен Данаилов    
Секретар: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’ 91

София, септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 - състави на районни избирателни комисии - и ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 състави на общински избирателни комисии - /част четвърта/ към РЕШЕНИЕ N 12 на Централната избирателна комисия /ЦИК/, публикувано в настоящия бюлетин на 9 септември 1991 година.

 


Приложение N 1 към Решение N 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Николинка Борисова Бобчева-Георгиева - председател; Кирил Тодоров Боянов - зам.-председател и Петранка Манолова Ненчева - зам.-председател; Валери Янков Карапанайотов - секретар; членове: Велико Димитров Великов, Марийка Николова Атанасова-Тачева, Марин Йорданов Колев, Мехмед Ахмед Дервиш, Мехмед Салимов Мустафов, Пенка Димитрова Велкова и Йордан Маринов Иванов; резерви: Паско Тодоров Пасков, Стоян Лазаров Атанасов и Тодор Тодоров Димитров.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Румен Атанасов Атанасов - председател; Александър Стоев Стоев - зам.-председател и Виолета Стоянова Симеонова - зам.-председател; Иван Савов Иванов - секретар; членове: Аврам Василев Аврамов, Ванушка Йорданова Петкова, Виолета Александрова Русанова, Йорданка Константинова Костова, Константин Константинов Абаджиев, Тефик Исмаилов Хюсменов и Тихомир Петров Балтов; резерви: Георги Стефанов Ферманджиев и Иван Петков Иванов.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.АЛФАТАР

Недко Тодоров Недев - председател; Стоянка Неделчева Маринова - зам.-председател и Йордан Стоянов Инджов - зам.-председател; Янка Начева Иванова - секретар; членове: Тошко Николов Валянов, Стефка Иванова Тодорова, Георги Димитров Димитров, Стояна Ангелова Божинова и Радка Атанасова Янкова; резерви: Кольо Йорданов Шишков, Минчо Иванов Стайков, Христо Пенев Пенев, Дамян Славов Йорданов и Петранка Иванова Рашкова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЛАВИНИЦА

Панчо Марков Димов - председател; Петранка Кирчева Илчева - зам.-председател и Мухсин Халид Кара - зам.-председател; Петко Петров Петков - секретар; членове: Димитричка Тодорова Колева, Донка Иванова Георгиева, Иванка Илиева Костадинова, Петър Колев Петров, Румяна Косева Вълчева, Анка Филчева Петрова и Георги Нанчев Няголов; резерви: Николинка Вътева Гешева и Ганка Петрова Нейкова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.ДУЛОВО

Илия Стоянов Ангелов - председател; Тодор Борисов Хаджистоев - зам.-председател и Пламен Савов Кънчев - зам.-председател; Лорита Йорданова Георгиева - секретар; членове: Иван Маринов Иванов, Риза Али Садък, Фикрет Шукри Музафер, Ангел Димитров Райнов и Петър Иванов Вълчев; резерви: Янко Добрев Янков, Иван Стефанов Стефанов и Сава Кънчев Михайлов.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.КАЙНАРДЖА

Живко Спасов Крушаров - председател; Борис Цветков Върбанов - зам.-председател и Марин Иванов Гълчавов - зам.-председател; Веселина Раданова Раданова - секретар; членове: Иван Хараламбиев Иванов, Кръстинка Атанасова Перчемлиева, Костадин Русев Данков, Никола Павлов Георгиев, Георги Иванов Антонов, Елена Илиева Тагарова и Иван Николов Роев.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.СИТОВО

Росица Михайлова Ташева - председател; Димитринка Димитрова Арсова - зам.-председател и Пепа Илиева Михайлова - зам.-председател; Васил Георгиев Иванов - секретар; членове: д-р Иван Христов Василев, Вадет Шукри Юсеин, Добра Иванова Василева, Йордан Илиев Русев и Денка Неделчева Биринджиева.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТУТРАКАН

Пламен Василев Барашки - председател; Снежана Петрова Иванова - зам.-председател и Здравко Станчев Георгиев - зам.-председател; Борис Стоянов Бойчев - секретар; членове: Христо Боянов Христов, Тодор Станев Борисов, Муртаза Хюсеинов Кедиков, Мартин Зафиров Асенов и Иван Василев Ненков.


*  *  *

Приложение N 1 към Решение N 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Симеон Стефанов Цонев - председател; Михаил Трайчов Доброславски - зам.-председател и Димитър Михайлов Кънчев - зам.-председател; Стоичко Илиев Лазаров - секретар; членове: Валентина Михайлова Антонова, Галин Димитров Ангелов, Георги Иванов Павлов, Даниела Стефанова Пенева, Драган Хранов, Златка Колева Каракачанова и Петър Василев Владев; резерви: Галя Бижева, Маргарита Апостолова, Младен Балъков, Росица Долчинкова и Стефан Драгомиров.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Тодор Захариев Захариев - председател; Илиян Радков Шопов - зам.-председател и Димитър Тончев Петров - зам.-председател; Валентин Петров Петров - секретар; членове: Валери Георгиев Симеонов, Ведат Сабри Рамис, Елена Димитрова Димова, Златка Петрова Тенчева, Кирил Божков Стоичков, Панайот Николов Ханджиев и Стефан Павлов Златев; резерви: Дарина Димова, Иван Дончев, Иво Иванов, Йорданка Димитрова, Марин Любомиров, Павлина Христова и Сия Серафимова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АНТОНОВО

Лъчезар Георгиев Варев - председател; Христо Христов Димитров - зам.-председател и Михаил Стефанов Григоров - зам.-председател; Христо Кръстев Николов - секретар; членове: Веселка Савова Тодорова, Катя Димитрова Стоянова, Цвета Стоилова Георгиева, Вилдан Мехмедова Хабилова и Маргарита Йорданова Милушева; резерви: Галя Борисова Данова, Георги Стойчев Стоянов, Валентин Стефанов Божилов и Лазарина Стоянова Иванова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОМУРТАГ

Иван Добрев Марков - председател; Димитър Иванов Абаджиев - зам.-председател и Страхил Лазаров Тасев - зам.-председател; Росица Драгнева Димитрова - секретар; членове: Добренка Асенова Миленкова, Станка Николова Кирилова, Мустафа Ахмедов Алиосманов, Божил Рангелов Божилов, Мария Мирчева Петрова, Костадин Киров Василев и Нено Николов Ненов.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОПАКА

Иванка Костова Енчева - председател; Димитър Георгиев Буюклиев - зам.-председател и Денка Стефанова Господинова - зам.-председател; Неделчо Христов Недев - секретар; членове: Иван Христов Ахчийски, Пенчо Пеев Кюранов, Росица Иванова Станева, Найден Минков Неделчев и Осман Ахмедов Мутафов.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПОПОВО

Росица Денева Пенчева - председател; Стефан Иванов Стефанов - зам.-председател и Димитър Димов Димитров - зам.-председател; Митко Денчев Куклев - секретар; членове: Николай Неделчев Николов, Иван Йорданов Костов, Петър Йорданов Стоименов, Митка Славева Димитрова, Стефан Колев Димитров, Стоянка Илиева Стефанова и Васил Йорданов Иванов; резерви: Стефка Георгиева Стоянова, Иван Маринов Христов, Кунка Василева Костова, Станислав И.Палазов и Антон Жожев.


*  *  *

Приложение N 1 към решение N 12 на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪВ ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - БУРГАСКИ

Веселин Василев Краев - председател; Пенка Петрова Славова - зам.-председател и Димо Димитров Атанасов - зам.-председател; Петър Атанасов Даракчиев - секретар; членове: Георги Николов Джагаров, Даниел Иванов Стоянов, Димитър Желев Няголов, Николай Василев Чакъров, Пеньо Стоянов Чараджиев, Райна Николова Таргарова и Тодор Вълчев Тодоров.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

Асен Колев Рашев - председател; Борис Димитров Атанасов - зам.-председател и Христо Георгиев Иванов - зам.-председател; Гавраил Йорданов Гроздев - секретар; членове: Евгени Николов Мосинов, Иван Атанасов Узунов, Радостин Димитров Станчев, Светослав Георгиев Пенчев, Тинка Асенова Желязкова, Красен Няголов Балев и Петър Стоянов Петров.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.ПОМОРИЕ

Георги Телемахов Сариев - председател; Тинка Генова Костадинова - зам.-председател и Боян Иванов Ташев - зам.-председател; Николай Георгиев Иванов - секретар; членове: Славей Димитров Канариев, Люба Димитрова Страволемова, Злати Петров Кръстев, Кръста Георгиева Чолакова, Пенка Павлова Събева, Фоти Димитров Калчев и Мария Желева Джингова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МИЧУРИН

Васил Петров Янков - председател; Вълчо Прокопов Вълчев - зам.-председател и Стойчо Ставрев Стойков - зам.-председател; Добри Недялков Карагьозов - секретар; членове: Димо Тодоров Левтеров, Галин Георгиев Градев, Веселин Петров Митрев, Люба Димитрова Анастасова, Илия Кирязов Илиев, Юлия Георгиева Ставрева и Стоян Георгиев Маслинков.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МАЛКО ТЪРНОВО

Захарин Панайотов Захариев - председател; Слави Георгиев Калоянчев - зам.-председател и Ирена Василева Ламбанова - зам.-председател; Галина Стефанова Калоянова - секретар; членове: Мара Стоянова Георгиева, Атанас Диков Костадинов и Мария Тодорова Патронова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НЕСЕБЪР

Петър Христов Атанасов - председател; Кольо Тодоров Бичкиджиев - зам.-председател и Стоян Донев Малешков - зам.-председател; Владимир Александров Владимиров - секретар; членове: Василка Петрова Казакова, Илко Борисов Илиев, Веско Манолов Господинов, Христо Димитров Пеев и Боряна Кирилова Владова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.СОЗОПОЛ

Даниела Тодорова Янева - председател; Бранимир Ламбов Пехливанов - зам.-председател и Никола Костов Христопулов - зам.-председател; Станка Петрова Дикова - секретар; членове: Димитър Иванов Илиев, Димитър Томов Димитров, Емилия Димитрова Жавова, Саво Кузманов Кузманов, Маргарит Димитров Желев, Костадин Георгиев Коджабашев и Атанас Димов Токуров.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАРНОБАТ

Димитър Ангелов Димитров - председател; Тодор Николов Василев - зам.-председател и Николай Иванов Станоев - зам.-председател; Желязко Кънев Тодоров - секретар; членове: Благо Иванов Иванов, Маргарита Стаматова Стаматова, Соня Стефанова Николова, Веселин Златев Златев, Даниела Пенкова Ангелова, Вълко Русев Вълков и Ангел Митрев Митрев.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГР.ГРУДОВО

Тодор Владимиров Макашилов - председател; Стамат Иванов Кралев - зам.-председател и Ангелина Димитрова Кирякова - зам.-председател; Кръстина Кешишева Петрова - секретар; членове: Жечка Георгиева Стоянова, Бончо Иванов Колев и Недялка Георгиева Бързилова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - С.РУЕН

Димитър Веселинов Власакиев - председател; Сийка Желязкова Гешева - зам.-председател и Осман Смаил Хюсеин - зам.-председател; Желязко Иванов Стаматов - секретар; членове: Райна Гавраилова Трендафилова, Хюсеин Иб Мустафа, Иван Маринов Димитров, Петър Друмев Петров, Иван Николов Радев, Никола Иванов Драганов и Веселина Ганчева Тодорова.


*  *  *

Приложение N 2 към решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АЙТОС

Иван Петров Шопов - председател; Илия Вълев Маличев - зам.-председател и Костадинка Димитрова Костадинова - зам.-председател; Радка Димитрова Недкова - секретар; членове: Величко Янков Макаков, Георги Костадинов Александров, Костадин Георгиев Камбуров, Здравка Спасова Райнова, Маринка Петрова Мартинова и Бехич Мюмюнали Али.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАМЕНОВО

Петър Генчев Бакалов - председател; Георги Николов Бояджиев - зам.-председател и Иван Бойчев Иванов - зам.-председател; Йорданка Георгиева Йорданова - секретар; членове: Виолета Йорданова Грудева, Станка Райкова Иванова, Веселина Димитрова Радева, Венера Иванова Ангелова, Живко Иванов Станев, Мария Харалампиева Иванова и Стефка Колева Костова.


*  *  *

Приложение N 2 към Решение N 12 на ЦИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СУНГУРЛАРЕ

Станка Димитрова Тодорова - председател; Сава Желязков Савов - зам.-председател и Мариана Златозарова Маринова - зам.-председател; Недялка Божанова Божкова - секретар; членове: Галина Карамфилова Желева, Расим Акиф Алимолла, Динка Иванова Козарова, Маргарита Йорданова Димитрова, Мария Русева Чокелиева, Тодор Йорданов Тотев и Хасан Рамадан Забун.

/Пресслужба "Куриер"/


10:58:31
24.09.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!