25 октомври 1993


София, 25 октомври 1993 година
Брой 208 /996/


София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г./. КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ПАРТИЯТА АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ.


Първата национална конференция на Гражданско обединение за републиката /ГОР/ констатира, че България изостава от темпа на промените в Европа и е обхваната от обща криза на политическия елит, производствените структури, финансовата система, науката, изкуството, образованието и обществения ред. Ако тази криза не се преодолее, тя може да доведе до големя геополитически опасности: страната да загуби стопанския и духовния си облик, да бъде отклонена от започнатия път на съвременно развитие.

Главната причина за това състояние е в небивалата политическа конфронтация между водещите партии, която блокира нормалния ход на реформите.

Гражданското обединение за републиката се явява на българската политическа сцена с основна цел да съдейства за преодоляването на опасното за бъдещето на страната противопоставяне, да предостави на българския народ възможност за нов политически избор, да предложи решения за преодоляване на стопанската и на духовната криза.

ГОР казва:

- "НЕ" на конфронтацията, на икономическата и нравствената деградация, на съсипването на науката и културата, на обезверяването на младежта, на отчуждаването на народа, включително и интелигенцията, от политиката и от обществения живот.

- "ДА" на промяната, способна да спре стремителния разпад на обществените връзки и структури и да даде конструктивна насока на усилията България да заеме достойно място в динамично развиващия се свят.

Гражданското обединение за републиката ще се стреми да се утвърди като национална политическа формация, за която основен приоритет е българският национален интерес. Ние сме против класовата вражда, против противопоставянето на народа на сини и червени, на българи и турци. Ние сме преди всичко български граждани и работим за национално разбирателство.

Конференцията одобрява основните изводи, залегнали в доклада "Нов избор за България", и ги утвърждава заедно с направените предложения като програма за по-нататъшна дейност.

ГОР ще работи за обединението на усилията на всички политически сили върху основата на конкретна програма за извеждането на страната от тежката криза.

Нито една политическа сила днес не е в състояние да реши самостоятелно сложните задачи на прехода и стабилизирането на държавата. ГОР смята, че единственият начин да се оздрави икономиката и да се укрепи държавата е широка коалиция, която да застане зад предстоящите трудни и неизбежно болезнени реформи.

Предлагаме да се търсят възможности за нов обществен договор върху следните направления на реформата:

1. Приемане върху основата на широк консенсус дългосрочна макроикономическа програма /рамка/ за по-нататъшно развитие на реформата и излизане на страната от кризата.

2. Програма за финансова стабилизация, в която централно място ще заемат решаването на проблема с лошите кредити, укрепването на банките и бюджета, развитие на капиталовите пазари.

3. Модел и програма на етапна приватизация на държавната собственост при приоритет на малката и средната приватизация и пазарна реализация на нейните масови форми.

4. Програма за преструктуриране и стабилизация на българската индустрия, която да спре разпада и да ни осигури бъдеще сред промишлено развитите европейски страни.

5. Мерки за защита на националния капитал.

6. Програма за довеждане докрай на връщането на земята на собствениците и преодоляване на аграрната криза.

7. Програма за извеждане от тежкото състояние на българската наука, образование и култура.

8. Програма за стабилизиране на защитните сили на държавата и обществото в борбата срещу престъпността и моралната деградация.

9. Програма за адекватна социална политика в защита на социално слабите слоеве, безработните, учещите се, пенсионерите.

10. Програма за националното здравеопазване.

11. Програма за решаването на проблемите на отбранителната промишленост, армията, българското офицерство.

12. Програма за развитието на семейството като основен носител на моралните и жизнените устои на обществото.

Гражданското обединение за републиката вижда перспективата на България в концепцията за устойчиво и равновесно развитие на обществото, която намира все по-голямо приложение в развитите страни и отговаря най-пълно на глобалните тенденции в света днес.

Това означава, че ние сме за:

- постоянно търсене на устойчиво равновесие между икономика, политика и култура, между различните социални групи, между самите хора; изключването на конфронтацията, която идва от противоречията между много богати и много бедни, между привилегировани и безправни, между силните на деня и потисканите. Ще работим за България на милиони проспериращи съсобственици на средства за производство;

- поддържане на баланс между гражданското общество и държавата, който да позволява все по-ефективна свободна "хоризонтална" асоциация на хората;

- ново качество на човешките права, неприкосновеност на цялото лично пространство на човека, включително законова защита на дома, на семейния и личния живот на гражданите;

- отвореност към процесите и промените в Европа и света, възприемане на ценностите и световните реалности на основата на териториалната цялост на държавата и съхраняването на националната идентичност на нашето общество.

Реализацията на тези благородни цели ГОР може да постигне само ако се бори за свое достойно място в политическия живот. Ето защо Националната конференция смята, че на следващите избори Гражданското обединение за републиката трябва да вземе участие в коалицията или самостоятелно в зависимост от развитието на политическия процес. Конференцията възлага на Националния съвет на обединението да регистрира ГОР като самостоятелно политическо движение съгласно съществуващото законодателство.

ГОР не е и няма да бъде казионна, затворена, йерархична политическа партия със закрепостяващи човека структури, а обединение на свободни хора.

ГОР - това са нашите клубове на съмишленици, които споделят идеите да се даде нов шанс за България. В тях няма да има началници и подчинени. В тях всеки ще може да каже каквото мисли.

Ние приемаме всички, които са добронамерени към нашите възгледи за България, всички хора на спокойния, умерения, деловия политически стил. Те могат да членуват и в други политически формации, могат и да ни напуснат, когато решат. За нас свободата на личността е над всичко. Обединяват ни идеята и програмата за извеждане на България от кризата, за устойчиво равновесно развитие на българското общество, за достоен живот на всеки български гражданин.

Нека да дадем още една надежда за България, още една възможност за избор!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA СЪЮЗА НA СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ /26 ЮЛИ 1946 Г./


Съюзът на свободните демократи /ССД/ изразява категоричен протест срещу наложеното информационно затъмнение на патриотичната инициатива за признаването и моралното осъждане от страна на днешна Русия и от нейния президент г-н Б.Елцин на извършената през септември 1944 г. съветска агресия срещу суверенната българска държава.

В момент, когато шефовете на медиите организираха шумна антиамериканска кампания по повод изявленията на новия посланик на САЩ г-н Монтгомъри, да се мълчи за историческата истина относно бруталното ликвидиране на легитимната българска държавност, въплътена в Търновската конституция, е предателство на националните интереси на България.

София, 21 октомври 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НA БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НA ЗАВЪРШИЛО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


На завършилото днес в град Банско двудневно заседание /2-3 октомври 1993 г./ на Националния изпълнителен съвет на Българска демократична младеж /НИС на БДМ/ бяха дискутирани: най-острите проблеми на студентите и на младежта; състоянието на държавната младежка политика; предложения към Народното събрание за създаване на специализиран младежки фонд; работата по проектите на БДМ за младежката безработица и "Млад фермер"; участието на БДМ в предстоящия семинар на младежки лидери, организиран от Съвета на Европа и в конгреса за Социален младежки туризъм през месец октомври в Брюксел и Потсдам; състоянието на общинските организации на БДМ.

В приетите документи от заседанието се подчертава, че досегашният модел на икономически преход се е провалил, като е наложил непосилна социална цена за мнозинството от населението и най-вече за младежта, и се изразява тревога от невижданата по размерите си престъпност и корупция, които подкопават устоите на държавните институции.

Възможната алтернатива и спасителния изход за обществото организацията вижда в политика на подчертана социална ориентация на икономическите реформи при минимална социална цена, максимална справедливост при приватизацията на държавната собственост, диалог с младежта, политика, която да осигури широка обществена подкрепа за демократичните реформи, а с това и надеждни обществени и законови прегради пред възможен авторитарен и недемократичен изход от тежката криза.

Досегашната политика е изтласкала младежта в периферията на обществения живот и не предлага решения, които да омекотят протичащите закономерни процеси на разслоение и диференциация и да компенсират социалното неравенство сред младежта, което в условията на неразвита демократична култура може да радикализира младежкото поведение в бунт срещу обществото и институциите.

БДМ настоява за цялостна държавна социално ориентирана младежка политика, чиито принципи и цели да се изработят в условия на публичен диалог между правителството, политическите сили и представителите на младежта, както и за спешни мерки от парламента и правителството за решаване на острите младежки проблеми: младежката безработица, засилващата се експлоатация на младежкия труд, подпомагане и кредитиране на учещите, адекватни мерки спрямо младежката престъпност, наркоманията и регламентиране на проституцията, ограничаване на религиозните секти, данъчни облекчения за младите семейства и съхраняване на младежката база.

Организацията настоява за създаване на самостоятелен държавен орган на младежта чрез преобразуване на Комитета за младежта и спорта и ще предложи на Народното събрание и на Министерския съвет да се учреди държавен младежки фонд, който да акумулира средствата от продажбата на конфискуваното имущество на ДКМС, държавната и общинската младежка база, бившите фондове и фирми по ТНТМ, веригата за младежки туризъм "Орбита", "фондация "Еврика", ежегодни субсидии от държавния бюджет и отчисления от спортния тотализатор, чрез които да осигури финансирането на активна държавна младежка политика.

БДМ предлага на Комитета за младежта и спорта и на младежките организации да организират съвместното отбелязване на Международния ден на младежта при следните основни акценти: младежта и безработицата; младежта и наркоманията; младежта и сектите; младежта и застрашаващата я опасност СПИН.

Банско, 3 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НA ФЕДЕРАЦИЯТА НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ПОСЛАНИКА НA САЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


След като разгледа изнесените в печата факти относно публично изявените намерения на бъдещия посланик на САЩ в България г-н Монтгомъри да променя българската конституция и след като приема уверенията на държавния департамент, че позицията на г-н посланика не е продукт на негово лично политическо творчество, а изразява официалните схващания на американската администрация, федеративният съвет на ФБСМ реши да се отнесе с разбиране към намеренията на г-н Монтгомъри и като начало на нова ера в отношенията между двете велики нации. Предстоящите действия на г-н Монтгомъри се възприемат от нас като важна крачка в процеса на по-нататъшното сближаване на двата братски народа, като важен етап в постигането на отдавна целяната от нас политическа и дипломатическа взаимност в двустранните отношения.

Федеративният съвет на Федерацията на българската социалистическа младеж /фС на фБСМ/ преценява, че като израз на бъдещото развитие на приятелските отношения между двете страни и осъзнавайки, че дружбата със САЩ за нас е като слънцето и въздуха за всяко живо същество, ние призоваваме съответните държавни институции, които носят отговорност за българската външна политика /на първо място президентството/, да дадат съответните указания на българския посланик в САЩ да положи къртовски усилия за разрешаването на следните наболели и неотложни задачи:

1. Крайно време е американската конституция да бъде променена така, че полуостров Аляска с прилежащите му територии да бъде върнат на неговия изконен собственик - Русия.

2. Не търпи отлагане и въпросът с връщането на щата Тексас на държавата, на която след някои известни събития този щат беше отнет.

3. Американската конституция следва да бъде променена така, че в следващите избори да може да бъде представена достойно една негърско-индианска партия, за която няма съмнение, че ще играе ролята на така необходимия балансьор в американското поляризирано политическо пространство.

Федеративният съвет на ФБСМ със задоволство отчита факта, че в една особено важна област България изпреварва американското общество по линия на демокрацията. Докато г-н Клинтън не без колебание и не без известни проблеми утвърждава участието на хомосексуалистите във въоръжените сили, то ние в България на базата на широк обществен консенсус утвърдихме участието на хомосексуалистите в горните етажи на държавното управление.

Ние призоваваме г-н посланика на България в САЩ да утвърждава и разпространява нашия челен опит, като за тази цел организира съответното лоби в американския Конгрес.

ФС на ФБСМ изразява категоричната си решимост да не жали сили за утвърждаване на ползотворното сътрудничество между двата народа във всички сфери на демократичното строителство.

София, 22 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA КОНФЕДЕРАЦИЯТА НA НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.


Централата на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации изразяват своята тревога от влошаващото се състояние на системата за ученическото столово хранене в страната.

На фона на непрекъснатото обедняване на населението, липсата на държавна политика и контрол доведе до аномални условия за хранене на децата, закриване на столовете и отклоняване на средствата за други цели в обшините. Заетите в системата са в постоянна несигурност за работните си места, напускат квалифицирани работници, влошават се условията на труд. Всичко това предопределя лишаването на населението от още една социална придобивка, касаеща интересите на всяко българско семейство.

За решаването на изложените проблеми настояваме:
 
1. Правителството да приеме решение за единна държавна политика за развитие на дейността "Ученическо столово хранене", като разпредели отговорностите между министерствата за изграждането на система от изисквания, методическо ръководство и контрол на дейността на национално равнище.

2. Бюджетните средства, отпуснати от държавния бюджет за "режийни разноски" и "поевтиняване" храната на децата, да не бъдат отклонявани за други цели.

3. В процеса на приватизация на общинските фирми материалната база за столово хранене да се запази като неразделна част от училищното обзавеждане.

София, 19 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРАТА РЕДОВНА ОКРЪЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ВАРНА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НАМАЙЧИНИЯ ЕЗИК. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката и до председателя на Министерския съвет.


ГОСПОДА,

Предвид несъответствието на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ за изучаване на майчиния език в училищата като факултативен предмет, от една страна, и международните норми и практика, от друга, наложително е да се предприемат действия за корекция в съответните нормативни актове.

Ние, делегатите на Втората редовна окръжна конференция на ДПС-Варна, настояваме изучаването на майчиния език да стане задължителен предмет в учебната програма.

Варна, 10 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НA ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НA ВИСШИЯ СЪВЕТ НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ, ПРОЧЕТЕН НA ПЛЕНУМ НA СЪВЕТА НA 26 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. СОФИЯ.


А те са:

1. Безкомпромисна борба срещу престъпността, корупцията и административния саботаж, издигане на авторитета на българската държавност във всички сфери, във всички региони на страната и в чужбина.

2. Отстраняване на всички рецидиви на т.нар. "декомунизация със закон", незабавно прекратяване на съдебния произвол, имуществената дискриминация и кадровите чистки, осъществявани дори и сега от правителството спрямо БСП.

3. Ускоряване на поземлената реформа, премахване на всякакви административни пречки за дейността на селските стопани, помощ от държавата за тях и техните сдружения на всички фази от формирането им.

4. Съживяване на производството, умерен протекционализъм, ограничаване на безработицата, ясна правителствена политика и механизъм за осъществяването й в икономическата сфера.

5. Активизиране на индустриалното преструктуриране в съответствие с критериите на икономическата ефективност и с ценностите на социалната справедливост.

6. Защита на доходите на пенсионерите, инвалидите, стипендиантите и държавните служители, стартиране на реформата в социалното дело.

7. Утвърждаване на местното самоуправление, ясна регионална политика на държавата и действен механизъм за прилагането й.

г/ Без да упражняваме принуда спрямо правителството, ние възнамеряваме и в бъдеще да му оказваме постоянен публичен натиск да изпълнява собствените си обещания, особено в сферите, където вече се очертаха сериозни разминавания в подходите. Но тези изисквания не могат да бъдат реализирани само чрез парламентарна активност. Важна задача на социалистите днес е да активизират участието си в местните органи на властта. Независимо от голямото разнообразие на ситуациите в тях, ние сме длъжни да използваме най-пълно възможностите на местната политика за защита на интересите на избирателите ни. Това изисква съответната организационна, информационно-методическа и кадрова помощ на общинско и областно ниво и от ВПС, и от ПССД. Усилията няма да бъдат напразни, защото силата на левицата в местната власт е нашият главен залог за преодоляване на административния саботаж на СДС, за активизиране на участието на БСП в сферата на властта, за осмисляне и материализиране на нашите идеи за излизане от кризата и ускоряване на прехода.

д/ Всички организационни усилия на БСП следва да се насочат към участието на социалистите и техните организации в най-активните зони на обществения живот. Това се отнася преди всичко за синдикалното, кооперативното и младежкото движение. Ясно е, че извън тях БСП няма да е в състояние да изпълни основната си политическа задача и да защити социалния модел на прехода в интерес на огромното мнозинство от българския народ. Особено трябва да се подчертае необходимостта най-прецизно да се формулира и да се реализира в практиката без отклонения отношението на социалистите към съвременния български бизнесмен и мениджър.

БСП разполага с ясни програмни постановки в подкрепа на националнооттоворното българско предприемачество, но в действителност често проявява в лицето на отделни свои членове и деятели силно предубеждение. Подобна практика не само ни връща далеч назад в теоретично отношение, но и ни прави безпомощни свидетели на разгула на спекулативния, компрадорския и реституционния капитал, като дълбоко оскърбява, отблъсква от нас и ни противопоставя множество най-способни стопански деятели - гордост за всеки политически елит. Крайно време е да се прекратят необоснованите обвинения, пресилените подозрения и непрекъснатите съмнения спрямо тях, а да се предостави наличната информация и се остави партията сама да прецени пред очите на обществото къде е допускано нарушение на морала, къде - на Устава, къде - на законите.

е/ Следва да се отбележи, че партията днес среща трудности в изработването и реализирането на най-адекватно политическо поведение. Те са резултат от едновременното действие на две негативни тенденции в нея - към радикализация на настроенията в партията и към демотивация и обездвижване в партийната дейност. Радикализацията е резултат от тежката и всеобхватна криза. Голяма част от членовете и избирателите на БСП търпят нейните най-тежки и болезнени удари. Провалът на управлението на СДС внуши на част от тях илюзията, че се връщаме към "доброто старо време". Този мираж се разсейва пред очите им, това предизвиква болка и отчаяние, върху всички, в т.ч. и върху партията, се хвърля незаслужена вина за това. Успехите на близки нам леви партии създават понякога измамната представа, че с повечко настъпателност и с копиране на успешни чужди модели от Европа и Азия БСП ще постигне гарантирана победа.

Някои другари изтълкуваха краха на СДС като провал на всяка политика на реформи. Други възприеха курса на БСП към ясна идентификация като призив за връщане назад - към политическия хегемонизъм. Не е трудно категорично и аргументирано да се опровергае всяка една от тези несъстоятелни представи, оше повече че те съвсем не са определящи в партията. Но те обективно създават свръхочакване за незабавни радикални промени към по-добро, които не се оправдават, и напрежението нараства.

Демотивацията, обездвижването в партийната дейност са по-сложни явления. След драстичното съкращаване на професионалния и обществения актив на партията през 1990/1991 г., след пълната конфискация на имуществото през 1992/1993 г. БСП не успя да запази много от средните си звена в нормално функциониращ вид. Връзката между общопартийните органи и социалистите се наруши. Това доведе партията до ръба на финансовата катастрофа, но най-лошото е, че постави нашите членове и сипматизанти в информационен вакуум, без приложни точки и механизми за тяхната политическа активност.

Демократичният дух на сегашния партиен Устав не предполага директивност в отношенията между партийните органи. Чрез партийния печат, за жалост, позициите на ръководството не стигат до местните звена и социалистите. Националните и частните медии целенасочено ги деформират. В условията на информационен вакуум целият партиен живот се зацикля върху единствения обилен информационен източник - парламента. С него се свързват всички очаквания, формулират се крайни претенции към работата му, а после се изживяват огромни разочарования, отправят се несправедливи обвинения, изпада се в апатия. Насажда се заблуждението, че местната, малката, индивидуалната политика са без значение и без смисъл. Тази крайно негативна тенденция трябва да се пречупи. Изпълнителното бюро на ВПС прие редица мерки в това направление, то е водещо и в раздадения ви план за дейността на ВПС. Моля и ВПС, и ОбПС да ги подкрепят с много активни и смислени действия.

ж/ Последна, но на първо място по значение следва да се посочи необходимостта от активизиране на идейната дискусия по истинските големи проблеми на партията, левицата и страната. До края на годината на базата на разработените програмни проекти ВПС ще трябва да вземе решение за следващите отчети и избори в партията. Те трябва да бъдат подготвени внимателно, за да отразят всички организационни, политически, идейни и кадрови промени през изтеклите повече от две години. Добре ще е, ако отчетите и изборите в ОбПО приключат до евентуален предизборен период догодина, а да проведем 41-я конгрес непосредствено след евентуални парламентарни избори. Изборните резултати биха били най-надежден атестат за цялостната ни работа като партия. Но нека решим този въпрос окончателно след два-три месеца, когато отново ще оценим политическата си линия в новия политически сезон.

Благодаря ви за вниманието. /Ръкопляскания./

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
25.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                        Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!