26 август 1993


София, 26 август 1993 година
Брой 166 /953/


София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ГЕОРГИ ТАНЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕФОРМА. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до областния управител на град Монтана.


Г-Н ТАНЕВ,

Днес получихме информация, че Областната земеделска служба - Монтана, отново е възстановила в с. Бъркачево - Белослатинско, стария Ликвидационен съвет /ЛС/, оглавяван от Илия Софрониев Иванов, и е прекратила пълномощията на новия, съгласуван с измененията на ЗСПСЗ, оглавяван от Андрей Стоянов.

Както успя още през 1992 г. да установи екип на Политически клуб /ПК/ "Екогласност" /за това дори два пъти БДЦ дава специални пресконференции/, ЛС, оглавяван от Илия Софр. Иванов, и предходният - от братовчед му Христослав Славчев /съден за изнасилване/, са довели цветущото някога село до разруха. Със съдействието на кмета на селото Ст. Димитров и на проф. Любен Беров /тогава съветник в президентството/, макар и по-късно, бе извършена ревизия от ДФ "Агропром", която доказа че:
- има 3 300 000 лева липси /като "изчезнали" основни фондове/;
- има затъване с дългове към банките в размер на 3 860 000 лева.

Всичко това е израз на пълната некомпетентност и мошенически операции от досегашните ЛС, ръководени от Хр. Славчев и Илия Софр. Иванов.

Ръководството на ПК "Екогласност" има лично възможността да се увери, в т.ч. и на общоселско събрание, в неприязънта, с която жителите на селото се отнасят към "седесарския" ЛС. Ако не бе белослатинската полиция, хората щяха да ги разкъсат. Случаят е описан и от предаването, и от в. "Постфактум". И сега, не без благословията /както научаваме/ на г-н М. Вътков и на г-н Вал. Стоянов /от Министерството на земеделието/ този ЛС се възстановява!?!

Вече изразихме становище, че поземлената реформа върви по грешен път. Но даже в нейните рамки трябва да се спазват закон и морал. Нека се проверят още веднъж фактите, но предупреждаваме, че селяните са в правото си и ние ще ги подкрепим.

София, 24 август 1993 г.

СЕКРЕТАР НА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ":

Стефан Гайтанджиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА. Документът е адресиран до Парламентарната комисия по труда и социалното осигуряване.


Проектът предлага изменение на чл.51 и 57, с който се урежда колективното трудово договаряне и произтичащите от него жизненоважни въпроси за работниците и служителите по месторабота, в отрасъла, бранша и професията.

Мотивите, приложени към проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда /КТ/, са достатъчно ясно и точно аргументирани. Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ изцяло ги подкрепя и допълва със следните съображения:

1. Приемаме опита на страните с плуралистично синдикално сдружаване, който доведе до въвеждане в нашето законодателство на специален статут на синдикални организации по смисъла на чл.З от КТ. Считаме, че т.нар. "представителни синдикални организации" е достатъчно да имат едно специфично право спрямо останалите /непредставителни/ синдикални организацията именно регламентираното само в чл.З. ал.1. от КТ.

2. Прилагането на чл.51 в сегашния му вид води до парадоксални ситуации по предприятия и на ниво бранш, а именно поделения на признати за представителни синдикални организации, но без синдикално влияние, например поради малочисленост, да диктуват волята си на основната част от колектива /организациите в бранша/. По този начин се обезсмислят предвидените в закона свобода на сдружаване и осъществяване на трудовите права съгласно чл.4, 8, 33, 42.

3. Чл. 50, ал.1 от КТ, който постановява, че колективният трудов договор урежда въпросите на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите при условие, че е сключен съгласно дискриминиращите постановки на чл.51., по същество отнема правата на "непредставителните" синдикати, предоставени им съгласно чл.37 и 42.

4. Сключването на Колективен трудов договор от "представителните синдикални организации" поставя в привилегировано положение техните членове, като същото не се признава както на неприсъединилите се, така и на присъединилите се към техния КТД синдикални организации и нечленуващи в такива работници и служители.

5. Считаме, че ал.6 от чл.З на КТ следва да отпадне с оглед редакцията на чл.51 на проекта за изменение на КТ, в който понятието "представителна синдикална организация" не се третира.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС: Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ И НА СИНДИКАТА НА ГАРОВИЯ И НА ПРЕВОЗНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на транспорта, до генералния директор на фирма БДЖ и до средства за масова информация.


Във връзка с предприетите действия от ръководството на фирма БДЖ по повод изплащането на работните заплати за м. ЮНИ Синдикатът на локомотивния персонал в България /СЛПБ/ и Синдикатът на гаровия и на превозния персонал в България /СГППБ/ остро възразяват срещу:

1. Колективния трудов договор, подписан на 21 април 1993 г. без разчети за реално икономическо състояние на фирма БДЖ.

2. Липсата на конкретна структурна реформа, без която се провеждат съкращения на персонала.

3. Вътрешните правила за организация на работната заплата, в които са заложени само санкции и реално не гарантират договорената работна заплата.

4. Системното закъснение с изплащането на заработените работни заплати.

5. Липсата на критерии за образуване на работната заплата /професионализъм, квалификация, отговорност, риск и др./, довели до прилагането на безнадеждно остарели методики.

6. Начина на прилагане "доброволността" за отказване на част от юнската заплата на железничарите, извършен под административен натиск без съгласието на СЛПБ и СГППБ.

7. Уравниловка в началните заплати, без отчитане на рисковия фактор, тежестта на труда, отговорността за сигурно движение и на режима на работното време на различните професии в железниците.

8. Липсата на държавна политика, изразена чрез точно определен процент от държавния бюджет, предназначен за съществуването на железниците, както се провежда такава във всички нормални страни.

9. Неяснотата в статута на БДЖ:
- липсата на закон за железниците, регламентиращ взаимоотношенията държава - железница;
- преобразуването на БДЖ в съответствие с Търговския закон.

10. Липсата на пълна финансова ревизия на всички нива във фирма БДЖ, която да се извърши от Министерство на финансите, като се обърне особено внимание на приходите и на разходите.

От изложените позиции става ясно, че липсва държавна политика спрямо БДЖ, което рефлектира в бездействие от страна на ръководството на фирмата.

Действията му се изразяват само в прилагането на санкции посредством вътрешните правила за организация на работната заплата. Показателите, заложени в тях, са винаги реално неизпълними, което ще доведе до по-нисък от договорения размер на работните заплати. Чрез този "хитър" ход ще се изпълни приложението на Постановление N 58 от 1993 г. на Министерския съвет.

Настояваме да бъде потърсена отговорност от виновните длъжностни лица, довели до абсурдната финансова ситуация.

СЛПБ и СГППБ настояваме в срок до 1 септември 1993 г. да бъдем писмено уведомени за взетите решения, осигуряващи редовно изплащане на аванса и на заплатата на българските железничари.

В противен случай ще предприемем всички действия по Закона за уреждане на колективните трудови спорове и Закона за събранията, митингите и манифестациите.

София, 11 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА НА АГРАРНАТА РЕФОРМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 5 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


 VІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КРЕДИТИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

1. В своето развитие българското земеделие следва да разчита преди всичко на собствените си възможности, ресурсите и източниците, които се намират в страната. Признаването на земеделието като приоритетно направление определя и отношението на държавния бюджет към него. Едновременно с преференциалното отношение на бюджета и кредитирането на земеделието определящо място трябва да заемат собствените средства и възможности на отрасъла за неговото възпроизводство. За това несъмнено ще съдейства и провеждането на цялостната аграрна реформа като основна реална възможност за спиране на кризата, възстановяване и подем в производството.

2. Успоредно с вътрешните ресурси на настоящия етап реална възможност в подкрепа на земеделието представлява рационалното и ефективно използване на кредитите и безвъзмездните помощи, давани на отрасъла от международни финансови и други организации. За тази цел е необходимо на държавно ниво и в териториален разрез да се разработи дългосрочна програма за финансовите потребности на отрасъла и каква част от тях ще бъдат покривани с външни финансови средства. Предоставяните кредити и помощи следва да се насочват преди всичко към възстановяването на производството, натоварването на съществуващите мощности, повишаване качеството на продукцията и други сфери, където възвращаемостта от инвестициите ще бъде най-висока. За тази цел е необходима последователност и строг контрол за резултатите от използваните кредити.

Главен координатор на помощите, които земеделието получава под формата на фуражи, племенни животни, пестициди и др., следва да бъде Министерство на земеделието. Това ще повиши ефективността на този вид помощи, с което ще се ограничи спекулацията с тях. С определените вътрешни цени на тези помощи не следва да се постига висока печалба, а реална помощ, приоритетно ориентирана към частните земеделски стопани. От специална координация се нуждаят финансовите помощи, предоставени от отделни страни и международни финансови и икономически организации. Най-сполучлива институция за тази цел може да бъде Селскостопанската кредитна централа, чрез която при отделни условия и изисквания тези средства ще се използват най-ефективно. Като се зачитат условията на предоставящите помощите страни на основата на конкурсни проекти, тези средства следва да се насочат главно към нуждите на земеразделянето и връщането на земята на собствениците в реални граници, изграждането на обекти за обслужване земеделското производство, повишаване качеството на продукцията, разработване на научни проблеми с приложна насоченост, създаване на нов кадастър на земята и др.

3. Важен момент в координацията по използването на финансовите помощи е тяхната регистрация, разпределение и контрол по изразходването им. Това е възможно да се осъществява само при условието на създадена нова система за тази цел. Нейното съществуване ще продължи, докогато финансовите помощи от други страни могат реално да оказват влияние върху развитието на българското земеделие.


VІІІ. ЗЕМЕДЕЛИЕТО И КООПЕРАЦИИТЕ

1. Българският земеделски народен съюз е за частна собственост, само тя гарантира личната инициатива, истински икономически стимули за развитие на производството, а също така осигурява свободата и достойнството на отделния човек. Наред с това солидарността на групи от хора създава сила, с която отделният човек не разполага. По най-справедлив и социално приемлив начин тази солидарност в областта на икономиката може да се осъществи чрез кооперациите. Ето защо Стамболийски е посочил в деветнадесетия принцип на БЗНС, че Съюзът е за развитието на кооперативното дело във всички негови форми и разклонения. Той изяснява също така, че кооперацията, особено селската, има за задача да закрепи средните и дребните частни земеделски стопани, като ги подпомогне за набавяне евтин и леснодостъпен кредит, като ги улесни в продажбата на по-износни цени на произведенията им, а също и в покупката на необходимия им стопански инвентар и като ги свърже с откритията и напредъка в земеделската наука.

2. Кооперациите, така както ги очертава Стамболийски, съществуват във всички напреднали страни и играят голяма роля за достигане на висока ефективност от земеделското производство. Същевременно те нямат нищо общо със съществуващите социалистически ТКЗС, които БСП се опитва да възстанови, макар и под ново наименование. Истинските кооперации на земеделските стопани изпълняват дейности, които обслужват производството, а не са производствени. Наистина в началния период след връщане на земята вероятно ще съществуват и производствени земеделски кооперации. За да се спазят принципите на кооперативизма при тях обаче, е необходимо те да бъдат кооперации на собственици, получили преди това земята си в реални граници, което им дава свобода на действие при излизане от кооперацията и при разпореждане с тяхната земя. Тъй нареченото връщане на земята в "идеални граници" от юридическа страна представлява безсмислица, а от фактическа страна е предаване правата на собствениците в ръцете на кооперативните върхушки.

3. Обслужващите кооперации в земеделието трябва да имат основна цел да защитят частния производител от спекулантите, които използват благата на селския труд. Те трябва да се основават на принципа, че земеделската продукция е собственост на този, който я е произвел, а не на кооператива. При това тези кооперации не трябва да се стремят към големи печалби, а най-вече да осигурят условия за функционирането, обслужването и подпомагането на своите членове. Като особено ефективни кооперации в земеделието ще се окажат пласментните, снабдителните, за съвместно закупуване и ползване на земеделски технически средства, кредитните, както и многопрофилните кооперации, които съчетават няколко от посочените дейности. Това показва, че кооперациите ще се изграждат не само и не толкова на основата на земята на собствениците, но и чрез внасяне на дялови вноски, като на първо време те ще бъдат дяловете, върнати от имуществата на бившите ТКЗС.

4. Важен въпрос, който се нуждае от решение за периода до връщането на земята в реални граници, е въпросът за нейното обработване дотогава. Наред с ликвидационните съвети обработката трябва да се поеме колкото се може по-скоро от собствениците, които са получили право на ползване /временно владение/ по реда на чл.17, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Няма пречка такива собственици да образуват граждански дружества по реда на Закона за задълженията и договорите, но не и кооперации или търговски дружества, тъй като земята им не е още индивидуализирана.


IX. РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. По-нататъшното развитие на българското земеделие следва да се осъществява на основата на съвременна земеделска наука. Новото бъдещо земеделие ще използва в най-голяма степен научните постижения в областта на генетиката, селекцията, технологиите на производство, агроекологията, животновъдството, преработката и съхранението на земеделската продукция. Ролята на науката ще нараства все повече поради повикващите се изисквания към качеството на земеделските продукти.

2. Българската земеделска наука има стари традиции и постижения с голяма научна и практическа стойност. Неотложно е решаването на проблема за организацията, управлението и финансирането на земеделската наука. Необходимо е да се преобразува сегашната бюрократична Селскостопанска академия в нещатен Национален съвет за земеделска наука с дирекция "Наука и образование" към Министерството на земеделието, които да осигуряват:

* координация на научните изследвания, която ще предотврати дублиране в научната тематика, в научните звена, в лабораторно оборудване и осигуряване най-пълно използване на научния потенциал. Не е нормално да имаме отделни научни институти по соята, ечемика, сливата, кайсията, прасковата, а също така по свиневъдство, биволовъдство, птицевъдство;

* самостоятелност на научните звена, създаваща научна автономия, без намеса в тяхната работа, след утвърждаване насоките на научните изследвания;

* простор на действия и стимулиране на онези научни работници, които имат реален научен принос, издигащ нивото на земеделската наука.

3. Фундаменталните изследвания и занапред трябва да продължат, но след задълбочена предварителна оценка и анализ. Насоките на тези изследвания да се определят от Национален съвет за земеделска наука, в който на обществени начала да бъдат представени научни работници и дейци в областта на земеделието.

4. На сегашния етап на развитие е необходимо да се даде приоритет на приложния характер на земеделската наука. Досегашните научни постижения, както и бъдещите разработки трябва да имат научна и приложна стойност и да бъдат внедрени без сложни бюрократични административни структури. Да се обърне внимание първо на онези резултати, които най-бързо ще въздействат върху производството и ще повишат неговата ефективност.

5. Едновременно с работата на научните институти трябва да се обърне внимание и се стимулира научноизследователската работа във висшите учебни заведения, като пълноценно се използват научният потенциал и лабораторната база. От особена важност е издигане нивото на българската земеделска наука до световните научни критерии. Необходима е действена интеграция и пълна координация на земеделската наука от научните и от учебните институти.

6. Финансирането на земеделските научни институти следва да бъде от държавния бюджет в рамките на началната работна заплата. За останалите средства, свързани с научноизследователската дейност, да се обявяват конкурси за проекти с практическа насоченост.

7. Съвременните условия изискват промяна в учебните програми на земеделските ВУЗ, а също така промяна и в тяхната структура. Подготовката на студентите следва да осигурява преди всичко универсално образование в областта на растениевъдството и животновъдството. Едновременно с това да се включат и предмети, които да осигурят знания в сферата на агробизнеса, маркетинг, мениджмънт, компютърна информация и др. Тясната специализация да бъде по-късен етап в зависимост от ориентацията на специалистите и потребностите на производството.

8. За нуждите на земеделското производство е необходимо възстановяването на Софийския земеделски университет, създаден през 1921 г. от земеделското правителство на Александър Стамболийски и безотговорно ликвидиран от тоталитарната власт през 1975 година. Желанието на дарителя "Рокфелеровата фондация от САЩ" е било построената сграда да се ползва само за земеделско образование.

9. В земеделието на страната важно място ще заемат средните земеделски училища. В тях ще се подготвят бъдещите фермери, които ще изграждат новото българско земеделие. Това изисква да се възстановят добрите, над стогодишни традиции на нашите средни земеделски училища, като се съкратят дублиращите се. Необходимо е да се създаде съвременна материално-техническа база и висококвалифициран преподавателски състав в средните земеделски училища. Нужни са нови учебни програми и нови структури на земеделските училища. В новите структури трябва да се предвидят звена за професионално-практическо обучение.

10. Навлизането на нова работна сила в земеделието, създаването на кооперации, сдружения и отделни фермери налагат все повече необходимостта от научно обслужване на тяхното производство. На този етап научното обслужване на земеделието трябва да се изгражда като държавна организация. Тази организация трябва да бъде в състояние да предоставя необходимата информация и научна помощ на всеки земеделски производител.

11. За повишаване знанията на земеделския стопанин, за получаване на научни консултации и за обогатяване на практическия опит могат да бъдат използвани и базите на научноизследователските институти, ВУЗ и комплексните опитни станции. Те ще бъдат естествени центрове, където всеки земеделски производител ще може да получи необходимата му научна и техническа информация за осъществяване на производствената си дейност. В тези места ще бъдат демонстрирани новите постижения на науката по земеделието и предлагани на производителите за внедряване. В тях ще могат да се организират и сезонни земеделски изложби за постиженията на отделни фермери, сдружения или кооперации.

12. Приложението на науката и на образованието в земеделското производство ще създава условия за изграждане на модерно съвременно земеделие, което ще привлича нова работна сила, въоръжена с необходимите научни и приложни знания.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКО АНТИ-СПИН ОБЩЕСТВО, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 9 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. Органи на управление на БАСО са:
- Общо събрание.
- Управителен съвет.
- Контролен съвет.
- Председател на Управителния съвет.

Чл. 13. Общо събрание.

/1/ Ръководен орган на БАСО е Общото събрание на всички членове и делегати. То се провежда, ако присъстват най-малко половината от тях; в противен случай се процедира съгласно изискванията на чл. 140 от ЗЛС.

/2/ Делегати на Общото събрание са всички дарители и спонсори, които са предоставили средства за дейността на БАСО съобразно определен от Управителния му съвет минимален размер.

/3/ В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.

/4/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на устава, за прекратяване или сливане на БАСО с друга сродна организация е необходимо квалифицирано мнозинство на поне 2/3 от присъстващите.

/5/ По въпроси, които не са предварително вписани в дневния ред, Общото събрание не взема решения. Това не важи за отстраняване на членове от Управителния съвет и избиране на нови членове вместо тях.

/6/ Правомощия на Общото събрание са:
- да изменя, допълва и утвърждава устава на БАСО и годишния бюджет;
- да приема или изключва членове и делегати;
- да определя броя на членовете на Управителния и на Контролния съвет;
- да избира за срок от 3 години Управителен съвет и за срок от 1 година Контролен съвет; да отзовава отделни техни членове, когато не изпълняват своите задължения в съответствие с този устав и законите на страната, и да избира нови на тяхно място;
- да приема основните насоки и целеви програми за дейността на БАСО;
- да приема годишните отчети на Управителния съвет и Контролния съвет по предметната и финансовата дейност;
- да решава въпросите, свързани с прекратяването и сливането на БАСО.

/7/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на б месеца. То може да се свика на извънредно заседание по искане на:
- председателя;
- поне двама от членовете на Управителния или Контролния съвет;
- най-малко една десета от редовните членове на БАСО.

/8/ Общото събрание се свиква на заседание от председателя по следния начин:

Всички членове и делегати се поканват с писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко седем дни преди определената дата. В съобщението се посочват денят, часът, мястото на заседанието и дневният ред.

/9/ Член на БАСО няма право да гласува при решаване на въпроси от Общото събрание, отнасящи се до самия него, неговия съпруг и роднини по низходяща или възходяща линия, включително по съребрена до втора степен.

/10/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички членове на Управителния и Контролния съвет.

/11/ На всяко заседание на Общото събрание се води протокол и всеки член или делегат има право да се запознае с протоколната книга.

Чл. 14. Управителен съвет

/1/ Между две заседания на Общото събрание цялостната дейност на БАСО се ръководи от избрания Управителен съвет. Той заседава най-малко един път в месеца и се свиква от неговия председател, както и по искане на всеки от членовете му.

/2/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината му членове.

/3/ Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите.

/4/ Всеки негов член, включително и председателя, има право на един глас.

/5/ Всеки член на Управителния съвет може да бъде избиран най-много за два мандата.

/6/ Правомощия на Управителния съвет:
1. Организира дейността на БАСО в съответствие с решенията на Общото събрание и следи за тяхното изпълнение.
2. Разработва периодични планове по предметната и финансова дейност и отговаря пред Общото събрание за тяхното осъществяване.
3. Изготвя бюджет, тримесечни и годишни отчети и ги внася в Общото събрание.
4. Определя организационната и управленска структура на БАСО; взема решения за откриване на местни и международни структурни звена, които имат собствено ръководство и вътрешен правилник, съгласувани с централното ръководство и е настоящия устав.
5. Избира председател и заместник-председател; отзовава ги предсрочно, ако те не изпълняват своите задължения в съответствие с този устав и със законите на страната.
6. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на БАСО, включително за образуване на самостоятелни стопански субекти.
7. Образува целеви парични фондове.
8. Учредява награди и символи на БАСО.
9. До свикването на първото Общо събрание прави промени в състава и избира нови членове на Управителния съвет.
10. Сключва договори и поема ангажименти на БАСО, за което упълномощава председателя, а в негово отсъствие - заместник-председателя.
11. Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни и други органи и организации, както и с частни лица.
12. Редовно известява дарителите и спонсорите за финансовото преразпределение на предоставяните средства и проведените от БАСО мероприятия.
13. Определя минималния размер дарение, предоставящ на дарителя статут на делегат в редовните заседания на Общото събрание.
14. Взема решения за членуване на БАСО в други сродни организации у нас и в чужбина.
15. Разглежда и решава жалби по чл. 9, ал.2 и ал.З от този устав.
16. Общото събрание може да предостави и други правомощия на Управителния съвет.

/Пресслужба "Куриер”/


10:00:00
26.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Димитрова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!