27 май 1997


София, 27 май 1997 година
Брой 40 (1736)


София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА СЕКРЕТАРЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ХРИСТО ИВАНОВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 21 МАЙ 1997 ГОДИНА ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ОТ 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА МИНИСТРИ,


Надявам се, че с представянето на своята детайлно разработена програма кабинетът "Костов" ще сложи край на порочната практика да избираме правителства на базата на "декларации за намеренията" от по 2 страници!

Резултатът от последните парламентарни избори показва, че българското общество се раздели с илюзиите за социалните и икономическите възможности на социализма.

В 38-ото Народно събрание (НС) мнозинство имат центристките и десноцентристките партии и коалиции - защото беше политическа аномалия Българската социалистическа партия (БСП) да осъществява десен преход - към пазрана икономика, когато тя нямаше дори вътрешните сили да се социалдемократизира.

Днес със социалистите в опозиция и с правителствено мнозинство отдясно българският парламент е длъжен да оправдае последния кредит на доверие, получен от народа.

След седем години имитация на реформи, криминализиран и социално непосилен преход, трябва да се обединим около обща програма за финансова стабилизация и икономическо развитие.

Преди да дам обобщена оценка на правителствената програма, ще се спра на отделни раздели и ще поставя някои въпроси.

Споделям изложеното в раздел II ("Институциите на демократична България") твърдение, че доверието в институциите ще се възстанови само ако те си взаимодействат ефективно и работят в интерес на гражданите, служат на гражданите. Това е смисълът на откритото управление!

Но за да бъде една администрация ефективна, в нея трябва да се привлече експертният и професионален потенциал на нацията. За съжаление голямата част от интелекта на България е все още изолирана от вземането на управленски решения.

Наистина наложително е приемането на Закона за държавния служител като защита от политическата конюнктура и средство за борба срещу корупцията във висшата администрация.

В програмата за регионално развитие (раздел III), резонно се предлага регионален подход към структурната реформа, към воденето на икономическа и социална политика. Смятам, че от особена важност в борбата с безработицата са именно регионалните програми за работна заетост.

Крайно време е да оценим, че няма демократичен ред без местна адимнистрация. Ето защо приветствам приемането на нормативна база за реална финансова и икономическа самостоятелност на общините.

По раздел IV - "Ред и сигурност", споделям представените в него оценки за застрашителните размери на организираната престъпност и проникването на мафиотските структури и корупцията по високите етажи на властта, полицията и съдебната система. Преди престъпността да е смазала личната свобода и икономическата инициатива на гражданите, преди да е поставила на колене държавата върху нея трябва да се стовари цялата сила на закона. В този смисъл предлаганите изменения и допълнения на Наказателния кодекс (НК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са неотложни.

В интерес на истината трябва да отбележа, че в 37-ото НС Българският бизнес блок (БББ) внесе редица промени в НК и НПК, които целяха именно увеличаване на наказанията за тежките криминални и икономически престъпления и съкращаване на времето между извършване на деянието и налагане на наказанието. За съжаление те не бяха приети от тогавашното мнозинство. Същевременно трябва да се увеличат със съответни високи наказания рекетът и не плащането и укриването на данъци в големи размери.

Предлагам да се разработи и ефективна законова защита на децата и малолетните срещу сексуален тормоз и насилие и поставянето им под влияние на дрога и алкохол.

По раздел V - "България и светът. Интеграция и сигурност":

Посочените в програмата приоритети на българската външна политика и националната сигурност отговарят на постигнатото в това НС съгласие по европейската и евроатлантическата интеграция. Това, което липсва в програмата, са ангажименти на правителството за извоюване на компенсациите от ембарговите режими и други задължения към България.

Отдавна БББ настоява да се възстанови логиката на законодателната инициатива в областта на националната сигурност. Неестествено е да се приема Закон за отбраната и въоръжените сили, преди да е приета концепцията за националната сигурност и военната доктрина на България.

Надявам се, че парламентът ще оцени високо предвидения граждански контрол в системата на Министерството на отбраната (МО) като елемент на демократично управление.


По раздел VI - Финансово-икономическа реформа:

1. Финансова стабилизация

Уважаеми колеги, финансовата криза, в която изпадна страната, икономическият срив и критичният спад на доходите на българските семейства правят въвеждането на строга дисциплина в управлението на държавните финанси неотложно и неизбежно. Валутният борд като стабилизационна парична политика налага своите ограничения върху финансовата политика за 1997 г.

Изпълнението на целите на бюджета ще зависи изцяло от постъпленията от приватизацията и договореното с Международния валутен фонд външно финансиране.

В програмата не намерих цифри за очакваните макроикономически параметри като брутен вътрешен продукт, инфлация, безработица. Какви са финансовите ресурси, на които ще разчитат в условията на борда образованието, социалното осигуряване, здравеопазването при старта, когато съответните фондове ще са още по-празни?

Интересен е и въпросът - при този непосилен за нашата икономика дълг - откъде ще намерим кредитен ресурс, който да насочим към стопанската сфера?

Ясно е, че в системата на валутния съвет нямат място слаби и неликвидни банки. Но особено важна за възстановяване на доверието в банките и за сигурността на гражданите ще бъде схемата за гарантиране на банковите депозити.


2. Структурна реформа

В раздела за структурната реформа заедно с имитацията на реформи и и липсата на воля за неизбежните непопулярни мерки като причина за мудния ход на промените се сочи и липсата на воля за оттегляне на държавата от управлението на предприятията. Но, от друга страна, не създаде ли именно оттеглянето на държавата предпоставките за ограбването на предприятията от паразитни сенчести групировки? Те приватизираха печалбите на фирмите, голяма част изнесоха навън, а загубите социализираха, т.е. прехвърлиха ги върху бюджета и данъкоплатците. В Полша и Чехия със закони защитиха държавната собственост до нейното приватизиране и така съхраниха производствените фондове.

Ясно е, че приватизация е нужна. Споделям и това, че трябва да бъде решителна и необратима. Но не трябва ли да прибавим - и ефективна? Стратегическа цел на приватизацията трябва да бъде развитието на производството и ефективното управление.

Друга, не по-малко важна стратегическа цел на приватизацията трябва да е създавнето на български собственици, на българска средна класа. Откъде в условията на валутен борд ще намерят кредитен ресурс за участие в приватизацията българските купувачи?

Другият въпрос на приватизацията е кои са онези стратегически сектори на икономиката, които трябва да останат в ръцете на държавата?

Основни предпоставки за икономически растеж и конкурентоспособност на външните пазари е създавнето на инвестиционен климат в страната. Наложително е създаването на Банка за инвестиции и развитие и осигуряването на съответен финансов ресурс.

Нужна е и нова данъчна политика, която да стимулира икономическия растеж и реинвестициите. Трябва дя отговорим ясно на въпроса предвиждат ли се данъчни преференции за малкия и средния частен бизнес?

Преминавайки към раздел "Възраждане на българското земеделие", не мога да не отбележа цялостното съвпадение на идеите с аналогичния раздел от предизборната платформа на БББ. Обединява ни още първата констатация, че връщането на земята е само първата крачка и само по себе си не води до ефективно земеделие. Имаме общо разбиране за необходимостта от пазар и комасация на земята, от възстановяване на Земеделска и популярна банка, които да партнират със земеделските производители.

Не се различаваме и в стремежа да се приближат цените на основните хранителни стоки до международните, за да остава печалбата у производителите, а не в прекупвачите!

В политиката за привличане на външни инвеститори ние предлагаме стимулиране на инвестиции в производството на селскостопански машини и техника в България.


По раздел VIII - "Социална политика и здравеопазване":

По точка 1-ва - "Социална политика" - след последното рязко обедняване на населението проличаха дефектите на защитната мрежа за социано подпомагане. Много често помощите не отиват при крайно нуждаещите се. Общинските бюджети не могат да осигурят нужните средства. Ето защо предвидено от Републиканския бюджет допълнително финансиране е неотложно.

Един от основните проблеми на социалното осигуряване е високата тежест на осигурителните вноски - до 58 процента. Ако това не се промени, работодателите ще съкращават работни места и няма да плащат полагащите се осигуровки.

Пенсионното законодателство трябва да се справи с тежкия демографски проблем - ние сме нация от пенсионери. Въпреки това предвиденото увеличение на пенсионната възраст трябва да се обмисли. То може да доведе до конфликт между генерациите.
Безработни са много млади хора, които създават семейства, трябва да отглеждат деца. Към това се прибавя недоброто здравословно състояние, физическата амортизация на българите в предпенсионна възраст.

В необходимостта от въвеждане на новата здравноосигурителна система сме убедени всички. Откритият въпрос тук е - откъде в условита на борд ще дойдат ресурсите за началното финансиране на осигурителния фонд?

В заключение ще коментирам накратко разделите за младите хора (IX) и "Българщината" (XII).

Знае се, че относителният дял на младите намалява и че и малкото, които израстват, не виждат бъдещето си в България.

В никакъв случай не подценявам програмите за физическа култура и спорт. Но мисля, че преди това трябва да мислим как да нахраним децата си, как да ги защитим от болестите, как да накараме българката да ражда и отглежда деца.

Заглавието на последния раздел "Българщина" е съдбовно, но уместно! Защото, казвал съм го и друг път, българският ген загива! Още днес, не след 10 години, когато икономиката ще просперира, ни е нужна национална програма за насърчаване на майчинството и раждаемостта! Тази инвестиция е неотложна!

Обръщам се към бъдещия премиер, към бъдещия социален министър за приемане на такава програма и създаване на Фонд "Насърчаване на раждаемостта”.

Уважаеми дами и господа, предложената от проектокабинета "Костов" цялостна програма отговаря на моето виждане за стратегията за излизане от кризата, за пътя към финансова стабилизация и икономически растеж. Затова аз ще подкрепя с вота си тази програма и поемам своята отговорност. Тя съответства и на идейната платформа и предизборна програма на БББ. Затова призовавам всички мои колеги от БББ да застат зад нея.

Вярно е, че със своята ефективна дейност кабинетът "Софиянски" отправи предизвикателство към своите приемници. Но познавам и г-н Костов като човек със силна воля и кураж за реализиране на програмата и успешно управление с посочения от него екип.

Желая ви успех!

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ В СОФИЯ НА 20 МАЙ 1997 ГОДИНА


На днешното заседание на Политическия съвет (ПС) на Българския бизнес блок (БББ) бяха освободени членове на Политическия съвет поради избирането им за народни представители (съгласно Устава на БББ). На тяхно място бяха кооптирани нови членове в лицето на: Иван Белчев, проф. Еньо Савов, Иван Чалъков, Милчо Бенгарски, Добри Добрев и Радослав Каратанчев.

Бяха обсъдени мероприятия, свързани с подобряването и преструктурирането на организациите на БББ в страната.

За говорител и шеф на пресцентъра бе избрана Бетина Жотева.

Насрочена беше дата за Националния съвет, който ще се състои на 23 май 1997 г. от 12 часа - за анализиране на изборните резултати.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПО ПОВОД НА ИЗБРАНОТО ОТ 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ


Политическият съвет на Алтернативната социаллиберална партия смята, че служебното правителство оправда очакванията на българското общество. То осигури нормално провеждане на парламентарните избори, създаде условия за спадане на социалното напрежение, възвърна доверието на света към България, постави начало на реална борба с организираната престъпност, формира обществена нагласа за необходимите икономически реформи.

Политическият съвет на Алтернативната социаллиберална партия изказва своите надежди, че избраното от парламента правителство ще успее в усилията си за изваждане на България от кризата.

София, 20 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТУРСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В СЕВЕРЕН ИРАК


Секретариатът на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа парти (БКП) изразява своя решителен протест срещу агресивните действия на турското правителство и на турските въоръжени сили, които погазиха суверенитета на Ирак и нахлуха за пореден път на 14 май 1997 г. в Северен Ирак, където нападнаха с танкове и с тежка артилерия кюрди в Ирак.

Погазвайки редица международни конвенции, турската държава руши не за първи път цивилизованото междудържавно добросъседство.

БКП подкрепя справедливата народоосвободителна борба на всеки народ, в това число и на кюрдския, който води справедлива борба за национално освобождение от игото на многовековния турски поробител.

В тази агресия турските нашественици са убили над 1000 кюрдски борци за национално освобождение. БКП заклеймява този позорен акт на турското правителство.

София, 22 май 1997 г.

Генерален секретар:

ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА (ВМРО-СМД) ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНАТА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК


По инициатива на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) беше проведена първата от серията консултативни срещи с парламентарно представените политически сили - между представителите на организацията и Българския бизнес блок (БББ). На срещата присъстваха депутатите на ВМРО Красимир Каракачанов и Анатолий Величков и членовете на Парламентарната група на БББ Христо Смоленов, Георги Агафонов, Нансен Бехар и Яшо Минков.

Обсъдено беше състоянието на отношенията между България и Република Македония, както и актуалният въпрос за възможните варианти за разрешаването на т.нар. езиков спор.

Изразено беше общо становище за необходимостта от нормализиране на отношенията между двете държави.

Участниците в проведените разговори единодушно стигнаха до извода, че спорните въпроси не могат да бъдат решени в полза само на една от страните, и нуждата от изграждане на консенсус по тях в българското общество.

Обсъдено беше и съдържанието на Рамковата конвенция за малцинствата с оглед на предстоящото ратифициране на документа на българска страна.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ФОНДАЦИЯ "ДУЛО"


ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА СА:

- да спомага за издирването и изучаването на старобългарски и старогръцки културни центрове, свидетелстващи за хилядолетната българска култура;

- изучаването на старобългарски писмености, използвани в древността като средство за общуване между различните култури и етноси на Балканския полуостров и в света;

- изучаването на тракийската култура, бит, писменост, обредни и култови прояви и връзката им с древните митове и старогръцки легенди с оглед конкретизация на отделни исторически събития, станали по българските земи;

- издирването на исторически факти за преселението на различните народи и връзките и взаимодействията в различните култури и писмености;

- създаването на научнообоснована програма, методика и система за разчитане на древни писмености, както и писмености, получени по паранормален път, уфология, парапсихология, паранормални явления;

- изследването на култовите и лечителските възможности у народи на предшествениците, живели по българските земи, като нетрадиционна медицина, създаване и изучаване на методики по алтернативна медицина и билколечение, изследване методиката на лечение на различни заболявания от народната медицина, като тези цели ще бъдат постигнати и чрез развиването на следните дейности: самостоятелна благотворителна дейност, осъществяване на контакти и взаимодействие с български и чуждестранни сродни организации, организиране на семинари, курсове, фестивали, срещи, експериментални центрове, създаване на филми и програми за обучение, подпомагане на музейни центрове и места, съхранили голям брой източници и паметници на българската култура и писмености (манастири, библиотеки) и създаване на школи за разширено духовно развитие, подпомагане на археологически разкопки, одобрени по план на Българската академия на науките, превод на древни писмености и тяхното разпространение, оказване на съдействие на български обществени институции, научни учреждения, академични заведения, училища и граждани за дейности и начинания, свързани с целите на фондацията, организиране и финансиране на други, позволени от закона, дейности, свързани с целите на фондацията.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА И СЪЮЗА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НАМЕРЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ГОРИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ГОРИТЕ И ПОЗЕМЛЕНАТА РЕфОРМА. Документът е адресиран до председателя на 38-ото Народно събрание идо председателите на парламентарните групи на Обединените демократични сили, Демократичната левица, Обединението за национално спасение, Евролевицата и Българския бизнес блок, кактои до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Тези дни Обединените демократични сили (ОДС) обявиха намеренията си за структурни реформи в изпълнителната власт и излъчване на правителство. Предвижда се ликвидиране на Комитета по горите и създаване на Министерство на земеделието, горите и поземлената реформа.

Като неформални, неполитически организации с идеална цел, обединяващи лесовъдите в България, научно-техническата интелигенция от горите и горската промишленост, както и всички природозащитници, искаме да изкажем нашето дълбоко разочарование и несъгласие с обявените намерения.

В 100-годишната история на горското ведомство, претърпяло множество реорганизации, най-плодотворни и благодатни за българската гора са били периодите, когато то е съществувало самостоятелно. Върхът на постиженията и успешното адаптиране на горските структури и горското стопанство в условията на преход към пазарна икономика е след 1991 година, когато същото се обяви като Комитет по горите към Министерския съвет.

Искаме да ви напомним, че самостоятелността на горското ведомство е дадено с чл. 10 от действащия Закон за горите, където се казва: "Министерството на горите и горската промишленост управлява и стопанисва държавния горски фонд", и да ви призовем като законодателен орган да не го нарушавате. Това значи, че вие можете да го реорганизирате, да изключвате и да придавате към него дейности, свързани с гората, но не можете да го ликвидирате като самостоятелно ведомство, преди да промените закона.

Призоваваме ви да не пренасяте механично европейския опит на българска почва. Горското стопанство в България има своите специфични особености, които не бива да се пренебрегват. Неговата уникалност, сполучливо структуриране и безспорни успехи в стопанисването и залесяването са признати от всички европейски държави, с които имаме контакти, както и от Световната банка, осъществила двегодишна проучвателна мисия за горите и горското стопанство на България. Поставено на здрави научни основи, то се приобщава непрекъснато към европейските критерии за комплексност, многофункционалност и устойчиво развитие, и в условията на остра икономическа криза се самофинансира, без да ангажира държавния бюджет.

Не виждаме причини един орган на държавата, съчетаващ успешно публична власт и стопански функции в едно неделимо и единно горско стопанство, стопанисващ едно неоценимо народно богатство - гората, с изключителни социални, екологически и икономически функции, да бъде ликвидирано.

По наше мнение не е възможно Министерството на земеделието, натоварено да приключи в кратки срокове мъчително проточилата се поземлена реформа, да осъществява едновременно и реформата в горите по възстановяване на собствеността. Тази важна реформа трябва да се осъществява с цялата отговорност за нацията в едно самостоятелно ведомство.

Не посягайте на Комитета по горите и на неговите структури, които работят само за благото на българския народ и на българската държава, без да искат нищо в замяна!

Проявете държавническа мъдрост и благоразумие, отдайте признателност към поколенията български лесовъди, които с безпределната си обич, професионализъм и себеотрицание създадоха и опазиха зеленото богатство на България, като съхраните единството на горите и на горското ведомство!

На нас, съвременните деятели на горското дело, принадлежат призванието и отговорността да продължим благородните лесовъдски традиции - да стопанисваме рационално и да умножаваме горското богатство.

Тази отговорност е и Ваша, както и на целия български народ. Нека всички заедно бъдем достойни за това!

Председател на НТС по лесотехника:
д-р инж. ИВАН КОСТОВ;

Председател на Съюза на лесовъдите:
инж. БОГДАН БОГДАНОВ;

Председател на Съюза за защита на природата:
проф. СВЕТОСЛАВ ГЕРАСИМОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространине пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 25 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


РАЗДЕЛ IV.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРАНИ НА ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ

Чл. 10. Партията на българските жени (ПБЖ) има единна организационна структура, изграждана на териториален принцип по местоживеене.

Чл. 11.(1) Основна организационна единица на ПБЖ е дружеството. То се изгражда при минимум 5-има членове. Дружеството изпраща препис от Учредителния протокол на Изпълнителното бюро на Националния съвт в едномесечен срок от деня на учредяването, след който създаденото дружество се счита за валидно възникнало. При неподаване в посочения срок дружеството е нелегитимно.

(2) Висш орган на дружеството на ПБЖ е събранието, което е легитимно при 2/3 (две трети) присъстващи от общия брой на членовете на дружеството.

(3) Събранието определя съдържанието и дейността на дружеството с Програмата и Устава на ПБЖ, като осигурява изпълнението на взетите решения.

(4) Дружеството избира:
   1. Дружествен съвет (ДС) на ПБЖ, състоящ се от минимум 3 (трима) членове - председател, заместник-председател, секретар. ДС на ПБЖ ръководи дейността на дружеството между събранията с мандат от 5 години.
   2. Дружествено-ревизионна комисия (ДРК) на ПБЖ с мандат от 5 години.
   3. Делегати на Общинската конференция съобразно квота, определена от Общинския съвет на ПБЖ.

(5) Събранието на дружеството взема решение с обикновено мнозинство и явно гласуване.

(6) Отчетно-изборно събрание на дружеството се свиква веднъж на 3 (три) години. Редовните сбирки на събранието на дружеството се провеждат по необходимост, при свикване на ДС на ПБЖ или по искане поне на 3-ма членове на дружеството.

Чл. 12. (1) Общинската организация на ПБЖ обединява всички дружества на ПБЖ на територията на общината.

(2) Висш орган на Общинската организация на ПБЖ е Общинската конференция, която се съставя от делегирани представители на дружествата. Конференцията е легитимна при 2/3 (две трети) присъстващи от общия брой на заявени делегати на дружествата на ПБЖ в общината.

(3) Общинската конференция определя: планира съдържанието на дейността на общинската организация, структура, щата и бюджета, осигурява изпълнението на взетите решения на конгресите и на Националния съвет на ПБЖ.

(4) Общинската конференция избира:
   1. Общински съвет на ПБЖ (ОбС на ПБЖ), състоящ се от минимум 7 (седем) членове с мандат от 5 години.
   2. Изпълнителното бюро на ОбС на ПБЖ, състоящо се от минимум 3-ма членове: председател, заместник-председател и секретар с мандат от 5 години.
   3. Общинска ревизионна комисия (ОбРК)на ПБЖ.
   4. Делегати на Конгреса на ПБЖ съобразно квота, определени от Националния съвет (НС) на ПБЖ.

(5) Общинската конференция взема решение с обикновено мнозинство с явно гласуване.

(6) Отчетно-изборната конференция на Общинската организация се свиква веднъж на 3 (три) години след приключване на отчетно-изборното събрание на дружествата в общината. Редовните сбирки на общинската конференция се провеждат в този промеждутък: по необходимост, при свикване на ОбКС на ПБЖ, по искане на ИБ на ОбИС на ПБЖ или по искане на поне 1/3 (една трета) от делегатите, или по предложение на ИБ на НС на ПБЖ.

Чл. 13. (1) Висш орган на ПБЖ е Конгресът.

(2) Конгресът се свиква:
   1. Редовен - веднъж на 5 (пет) години. Времето, мястото и дневният му ред се определят от ИБ на НС на ПБЖ и се обявяват 1 (един) месец преди откриването.
   2. Извънреден:
а) по инициатива на 2/3 (две трети) от членската маса на ПБЖ с подписани от тях протоколи. Дневният ред на извънредния конгрес се обявява от инициативен комитет най-малко 1 (един) месец преди свикването му.
б) по решение на ИБ на НС на БПЖ. Дневният ред се обявява по реда на чл. 13 (2) т.1.

(3) Нормата за представителство и начинът за избиране на делегатите се определа от НС на ПБЖ.

(4) Конгресът на ПБЖ има кворум:
   1. При редовен - минимум 50 процента плюс 1 от общия брой заявени делегати от общинските организации на ПБЖ.
   2. При извънреден - минимум 50 процента плюс 1 делегати от всички дружества на ПБЖ.

(5) Конгресът на ПБЖ:
   1. Изслушва и приема отчетите на НС и на Централната ревизионна комисия (ЦРК);
   2. Определя основните насоки на ПБЖ до следващия конгрес;
   3. Приема, изменя и допълва Устава на ПБЖ;
   4. Избира НС, председател на ИБ на НС на ПБЖ и ЦРК;
   5. Взема решения за прекратяване на ПБЖ като организация или за сливането й с други такива с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите делегати на конгреса.

(6) Всички решения на конгреса, различни от чл. 13, ал. (5), т.5, се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 14.(1) Националният съвет на ПБЖ ръководи дейността на партията между конгресите и е с мандат от 5 години.

(2) НС на ПБЖ се състои от минимум 9 (девет) членове, като по право в него влизат избраните с листата на ПБЖ депутати в Народното събрание на Република България, които членуват в ПБЖ.

(3) НС на ПБЖ избира свое Изпълнително бюро в състав минимум 3-има членове - председател, който влиза по право, т.к. се избира пряко от Конгреса, заместник-председател и секретар. НС на ПБЖ има право да променя състава на ИБ без председателя.

(4) НС на ПБЖ одобрява собствената си стуктура, щат и бюджет, както и същите на поделенията си.

(5) НС на ПБЖ създава постоянни и временни комисии и други помощни органи по основните направления на дейността на ПБЖ.

(6) Определя главния редактор на печатния орган на ПБЖ.

(7) НС на ПБЖ се свиква минимум веднъж на 6 месеца от ИБ на НС на ПБЖ и е легитимно, когато присъстват минимум 50 процента плюс 1 от общия му състав.

(8) Всички решения на НС на ПБЖ се взимат с обикновено мнозинство с явно гласуване.

Чл.15. Изпълнителното бюро на НС на ПБЖ е с мандат от 5 години.
(1) Представлява партията пред трети лица и ръководи дейностите на оперативните звена.
(2) Подготвя и организира конгресите на ПБЖ.
(3) Подготвя и организира заседанията на НС на ПБЖ и провежда изпълненията на неговите решения.
(4) Координира взаимоотношенията с другите органи и организации.
(5) Решава текущите въпроси във връзка с дейността на ПБЖ.
(6) Решенията на ИБ на НС на ПБЖ се вземат на заседанията му с обикновено мнозинство, ако присъстват минимум 2/3 (две трети) от членовете на ИБ.

Чл. 16. Председателят на ИБ на НС на ПБЖ:
(1) Избира се от конгреса на ПБЖ и е с мандат от 5 години.
(2) Представлява пред трети лица ИБ на НС на ПБЖ чрез подписа си под печатни и ръкописни текстове.
(3) Привежда в изпълнение решенията на ИБ на НС на ПБЖ и председателства заседанията на ИБ.
(4) Борави еднолично с финансовите сметки на ПБЖ, което се отразява и в спесимена в съответната банкова институция.
(5) Председателят на ИБ на НС на ПБЖ може да бъде сменен при:
   1. Изтичане на мандата;
   2. По собствено желание. В този случай НС на ПБЖ избира временно изпълняващ дейността председател до провеждането на редовен конгрес;
   3. При физическа невъзможност - действа се като при чл.16, ал.5, т.1;
   4. При влязла присъда за умишлени престъпления от общ характер. Действа се като при чл.16, ал.5, т.1;
   5. При смърт. Действа се като при Чл.16, ал.5, т.1.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 26 май 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.