27 май 1991

СОФИЯ, 27 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 101 /376/
 
СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е РАЗПРАТЕН ДО ВСИЧКИ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ.


НЕСПОСОБНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ СПРАВИ С ВЪЗНИКНАЛАТА КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И ЛИПСАТА НА ДЕСЕН ЦЕНТЪР В ОЧЕРТАЛИЯ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВАКУУМ ПОРОДИХА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ КАТО НАДЕЖДЕН ГАРАНТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. ВОДЕНО ОТ ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОМОГНЕ НА СВОЯ НАРОД И ДЪРЖАВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЕГАШНОТО КАТАСТРОФАЛНО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, РЪКОВОДСТВОТО НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ПРЕДЛАГА ВАРИАНТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСНОВАТА НА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ:

1. ОСНОВНАТА ЦЕЛ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ, Е ПРОВЕЖДАНЕ В НАЙ-БЛИЗКО ВРЕМЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

2. В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ Е ЗА:

- ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО НЕ ВИЖДА НИКАКВИ ПРЕЧКИ ТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КАКТО ПРИ РЕПУБЛИКАНСКИ, ТАКА И ПРИ МОНАРХИЧЕСКИ УСЛОВИЯ;
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, КАТО АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА;
- СВОБОДНА ИЗЯВА НА МНЕНИЯ И ВЪЗГЛЕДИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ПРОПОВЯДВАЩИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НАСИЛИЕ И ЧОВЕКОНЕНАВИСТ;
- СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ;
- УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ, ЗА УВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВИЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ;
- АКТИВНА И НЕОБВЪРЗАНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА, ЗА РАВНОПРАВНО И ВЗАИМНОИЗГОДНО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ С ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО, ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ СЪГЛАШЕНИЯ, НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИ ТОЧНО И БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;
- ПРИОРИТЕТНО ВНИМАНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ И ПРОТИВ РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРОПА И СВЕТА НА ВОЕННИ БЛОКОВЕ И ЗОНИ НА ВЛИЯНИЕ.

3. В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ Е ЗА:

- ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРОВОЛНОСТТА, ИНИЦИАТИВНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗГОДА НА ЛИЧНОСТТА;
- СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ;
- СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;
- ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В ТАКИВА РАЗМЕРИ, КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;
- ПРЕИМУЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА И  АВАНГАРДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И НА ОТРАСЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ СТОКИ И  УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, С ОГЛЕД ОПТИМАЛНО ДА СЕ СЪЧЕТАВАТ РЕАЛНИТЕ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ С ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ;
- СЪОБРАЗЕНА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА;
- РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ И ПРОГРАМИ В РАЗЛИЧНИТЕ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА, КАТО СЕ ОТЧИТАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР;
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ГАРАНТИРАН ЖИЗНЕН МИНИМУМ НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА, ИНДИВИДУАЛИЗМА И ЛИЧНАТА СВОБОДА;
- ЗАКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА И ИНВЕСТИРАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА;
- ГАРАНТИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА СРЕДА ЗА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВА, ЖИЗНЕНА, КУЛТУРНА И ОБРАЗОВАНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ.

4. ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ Е ЗА ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ НА РАЗВИТИЕ, ХАРАКТЕРЕН ЗА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО, ЗА КОЕТО Е ПРИСЪЩ[А] ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО В НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ И КОЕТО ЧРЕЗ СЪХРАНЯВАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЗИ ТРАДИЦИИ ЩЕ СЪЗДАВА НЕОСПОРИМИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И МОРАЛЕН ОБЛИК НА НАЦИЯТА.

5. ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ОСЪЗНАВА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И НЕСИГУРНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС И СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОДКРЕПЯ И НАСОЧВА ТОЗИ ПРОГРЕС С ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЗАЧИТАТ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЧИСТИТЕ ЧОВЕШКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВОБОДАТА НА ДУХА И ВЯРАТА В ДОБРОТО.

6. ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОРАТА И ЦЕНИ СВОБОДАТА ПО-ВИСОКО ОТ РАВЕНСТВОТО, КАТО Е ПРОТИВ ВСЯКАКВА МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА УРАВНИЛОВКА.

7. ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ОТЧИТА РОЛЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ГЛАВНА ОПОРА НА ЛИЧНАТА СВОБОДА, ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ ЩЕ БЪДЕ ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЛЯРИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ, ВОДЕЩИ ДО ЦЯЛОСТНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ЧА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ПО ТАЗИ ИМЕННО ПРИЧИНА НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА, ТЪЙ КАТО ТЯ Е НОСИТЕЛ НА ПРАГМАТИЗМА, ТОЛКОВА НЕОБХОДИМ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

                          УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ         

СОФИЯ, 15 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА НАСРОЧВАНЕТО И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


НА 19 МАЙ 1991 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НА КОЕТО БЕШЕ НАПРАВЕН ОПИТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В СЪЮЗА. ТОВА БЕШЕ НАРУШЕНИЕ НА Т.2 ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ СТАТУТ НА СДС И НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ВАЖНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, КАТО ПОД ФОРМАТА НА МНИМА ДЕМОКРАТИЧНОСТ СЕ ЦЕЛЕШЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС С ДОБРЕ ПОЗНАТАТА "КОЛЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ".

НИЕ, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СДС, ОСТАВАЩИ В ПАРЛАМЕНТА, КАТО ПОЕМАМЕ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДА ЗА НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ - ТАКА КАКТО ПОВЕЛЯВАТ КОНСТИТУЦИЯТА, НАШАТА СЪВЕСТ И НАШАТА КЛЕТВА,

З А Я В Я В А М Е:

1. НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ТЕХНИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕДИ КРАЯ НА М. ЮЛИ. ИЛЮЗИЯТА, ЧЕ ПАРЛАМЕНТЪТ МОЖЕ ДА РАБОТИ СЛЕД РАЗПУСКАНЕТО СИ, Е КОВАРНА, ЗАЩОТО ТОВА НЕ ЗАВИСИ САМО ОТ ДОБРАТА ВОЛЯ НА СДС. КЪМ НОВИ ИЗБОРИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРВИ СЪС СТАРИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ. САМО ТАКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРАТА ФАЗА, КОЯТО Е РЕШАВАЩА ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА.

3. ЩЕ ПОЛОЖИМ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА. СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ НАПРАВИМ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА СЕ ПРИЕМАТ КОНСТИТУЦИЯТА, НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И НЕОБХОДИМИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАКОНИ, ОСИГУРЯВАЩИ ХОДА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. РАЗПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПО НАЧИН, ЗАПАЗВАЩ ДОВЕРИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПАРЛАМЕНТА.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ, ПРЕДЛАГАМЕ:

1. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС И ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН КЛУБ ДА ПОДГОТВЯТ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИНЦИПНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО ДА СЕ НАПРАВЯТ В ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НОВ ПАРЛАМЕНТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ ОБСЪДИ СЪВМЕСТНО С ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

2. ДА СЕ ПОДПИШЕ НОВО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС, КОИТО ЩЕ ИЗДИГАТ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ЗАПАЗВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО Е ВЪЗМОЖНО САМО ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, А НЕ ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

3. ВСЯКО ЕДНО ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС ПУБЛИЧНО ДА ЗАЯВИ СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО; ЗА УСЛОВИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАЛИЦЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ, КАКТО И КЪМ ПРОЕКТА ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. НЕКА ПО ТОЗИ НАЧИН ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕМЕ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА И ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДА ОЦЕНЯТ ПРАВИЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИТЕ.

4. ДА СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ С НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАПУСНАЛИ ПАРЛАМЕНТА, ЗА СЪГЛАСУВАНИ ДЕЙСТВИЯ ДО РАЗПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

5. ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ", КОЙТО ПО НЕСЪВМЕСТИМ С ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НАЧИН НАЛАГА ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ЗА МНЕНИЯТА НА ИНАКОМИСЛЕЩИ СПОРЕД НЕГО СЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ РАДЕТЕЛИ ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ УСИЛИЯ В ПАРЛАМЕНТА И СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА НА ИКОНОМИКАТА, ЗАЩОТО НЯМА ДРУГ НАЧИН ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ ПО ИЗБРАНИЯ ОТ НАС МИРЕН ПЪТ.    

СТАНОВИЩЕТО Е ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НА 22 МАЙ 1991 ГОДИНА.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПСДС: ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОРЕДНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА И ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ".


НА 23 МАЙ 1991 Г. СЕ СЪСТОЯХА ПОРЕДНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/, ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" И КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ, КАКТО И МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, БСДП, ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ.

РЪКОВОДСТВАТА НА ТЕЗИ ПАРТИЙНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ФОРМАЦИИ ОБЯВЯВАТ, ЧЕ ПО ПРИНЦИП СА ОБСЪДИЛИ И ВЪЗПРИЕЛИ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДИЗБОРНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО ДА ЗАМЕНИ СТАРОТО ОТ 23 АПРИЛ 1990 Г. ВСЯКА ОТ ПАРТИИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ЗАПАЗВА НАПЪЛНО СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИОННА И ИДЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ И ОБЛИК.

В ПРЕДСТОЯЩОТО ЗА ПОДПИСВАНЕ СПОРАЗУМЕНИЕ СА ВКЛЮЧЕНИ:

- УСЛОВИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА РАБОТАТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ. СТРАНИТЕ СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, ОСНОВАН НА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА;

- ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, КАКТО И В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;

- КООРДИНАЦИЯ НА ПОЗИЦИИ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО ПРОБЛЕМИ

В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕАЛНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА НА КОНКРЕТНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН ЩЕ БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ И КОНКРЕТНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕДИЗБОРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СПОРАЗУМЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНО И ЗА ДРУГИ ПОЛИТИЧСКИ СИЛИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

СОФИЯ, 23 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /БЗНС/ ПО ВЪПРОСА ЗА САМОРАЗПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ЗА НАСРОЧВАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ СТОИ НА ПОЗИЦИЯТА ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗРАЗЯВАНА МНОГОКРАТНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДОСЕГА. ТОВА Е СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС, ТО Е ИЗРАЗЕНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА И ПРИ ПОИМЕННОТО ГЛАСУВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС СЧИТА, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ СВОЯТА ДОБРА ВОЛЯ, КАТО СЕГА СЕ ОБВЪРЖЕ С РЕШЕНИЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕТО СИ В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮЛИ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1991 ГОД. ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА.

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ДА МОЖЕ ТО ДА ИЗПЪЛНИ СВОЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДО САМОРАЗПУСКАНЕТО МУ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛОЖАТ МАКСИМУМ УСИЛИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ И ЗА НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ И НЕОТЛОЖНИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ЗАКОНИ.    

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

СОФИЯ, МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА МЕСТНА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" - ВЪВ ВАРНА, ПОДПИСАНО ОТ МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ФОРУМ /ВКЛЮЧВАЩ БЗНС "ВРАБЧА 1", ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ "ДОМ ЗА ВСЕКИ", РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ И ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ/.


ДНЕС, 10 АПРИЛ 1991 Г., РЪКОВОДСТВАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ФОРУМ - ВАРНА, УБЕДЕНИ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА ОТСТОЯВАНЕ ИЗКОННИЯ СТРЕМЕЖ НА ВАРНЕНЦИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДОБРУВАНЕ ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, СКЛЮЧВАТ НАСТОЯЩОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ПРЕЗ 1991 ГОДИНА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, УПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ, ПРИЕМАМЕ ДА СЕ РЪКОВОДИМ В СЪВМЕСТНАТА СИ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:


I. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ:

1. ДОБРОВОЛНОСТ.
2. ЛОЯЛНОСТ В СЪВМЕСТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ /ДОБРОСЪВЕСТНО СЪБЛЮДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЯ/.    
3. НЕЗАВИСИМОСТ НА ВСЯКА ПАРТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН МЕСТНАТА КОАЛИЦИЯ, КОЯТО ДА НЕ БЪДЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО.
4. КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА /ДВЕ ТРЕТИ ОТ БРОЯ НА ГЛАСОВЕТЕ НА СТРАНИТЕ В МЕСТНАТА КОАЛИЦИЯ/.


II. НАИМЕНОВАНИЕ:

СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ МЕСТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ ДА НОСИ ИМЕТО ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ".


III. ОРГАНИ НА МЕСТНАТА КОАЛИЦИЯ:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ПО ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА СИЛА, ЧЛЕН НА МЕСТНАТА КОАЛИЦИЯ. ПРАВО НА ГЛАС ИМАТ: ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - 3 ГЛАСА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - 3 ГЛАСА И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ФОРУМ - 6 ГЛАСА /ПО ЕДИН ЗА ВСЯКА СТРАНА/.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
- ИЗБИРА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" И ДВАМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ, КОИТО СА И СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ;

- УТВЪРЖДАВА:
     - ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА;
     - КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ;
     - КВОТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ"
     - ПОДРЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНАТА ЛИСТА;
     - НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" И ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ;
     - ПЛАН ЗА РАБОТАТА СИ;
     - УТВЪРЖДАВА ФИНАНСОВ ПЛАН И ОДОБРЯВА ФИНАНСОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ.

Б/ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ:

- ОСЪЩЕСТВЯВА ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ";
- ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ;
- СВИКВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН ЗА РАБОТА;
- ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ МОЖЕ ДА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ КВОРУМ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА ТРЕТА OТ ОБЩИЯ БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПЛЮС ЕДИН.
- ВОДИ РАЗГОВОРИ С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИЗВЪН    ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УТВЪРДЕНИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДОКУМЕНТИ. ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ СЕ УВЕДОМЯВАТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ";
- УТВЪРЖДАВА СВОЙ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ.

В/ РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ:
- ДВАМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ;    
- СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР;
- ГОВОРИТЕЛ;
- ЧЛЕНОВЕ - ТРИМА

ФУНКЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НА ПЪРВОТО МУ ЗАСЕДАНИЕ.

Г/ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
СЪЗДАВАНЕТО НА МЕСТНАТА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" Е ПРОДИКТУВАНО ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ОБЩИНАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИЯТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ВАРНА, СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ФОРМИРАНЕ НА ОБЩИНСКА УПРАВА, КОЯТО ЩЕ РЪКОВОДИ ОБЩИНАТА И ЩЕ СТОПАНИСВА СОБСТВЕНОСТТА Й В ИМЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА И ДОБРУВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВАРНЕНЦИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

Д/ ИЗБОРЕН КЛУБ:
ИЗБОРНИЯТ КЛУБ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОПАГАНДНО-АГИТАЦИОННАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДИЗБОРНАТА РАБОТА НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ".

СЪСТАВЪТ НА ИЗБОРНИЯ КЛУБ СЕ ОПРЕДЛЯ И УТВЪРЖДАВА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ.

ВАРНА, 10 АПРИЛ 1991 Г.

ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ: Н.ПАНАЙОТОВ

2. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО: ИВ.ИВАНОВ

3. ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ:
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ: К.БОНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ЛОВЕЧ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА ОКОЛО НЕЛЕГИТИМНАТА ВРЕМЕННА ОБЛАСТНА УПРАВА.


ПОРАДИ НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ И НЕЖЕЛАНИЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ДОЙДЕ В ЛОВЕЧ И ДА РЕШИ ВЪПРОСА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА ЗАКОНЕН И ЛЕГИТИМЕН ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ, КАКЪВТО НЯМА ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦА, СЛЕД ДЕВЕТДНЕВЕН МИРЕН ПРОТЕСТ НА НАШИТЕ ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В ЛОВЕЧ ИЗПРАТИХМЕ ДО ПОСОЛСТВАТА НА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, НА САЩ, НА С С С Р, НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПРОТЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕЗАКОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВЛЯВАЩАТА В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЗА СВОЕВОЛИЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ЛОВЕЧ.

ОЧАКВАМЕ ПОНЕ ТЕ ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ, ЩОМ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ НЕ ПОЕХА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, РЕДА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА.

ДОБРЕ ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ОТЛАГАНЕТО И ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, КАКТО И ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ СА ЛЮБИМИТЕ ПОХВАТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НИ ПРОТИВНИЦИ. ИСКАМЕ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯТА В ЛОВЕЧ И В ОБЛАСТТА.

СОФИЯ, 23 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/, ПРИЕТА НА XIII КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ОСНОВНИ НАЧАЛА

1. ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ Е ОСНОВНАТА ЦЕННОСТ В ОБЩЕСТВОТО И СЛЕДОВАТЕЛНО ДЪРЖАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЩЕСТВУВА НЕ САМОЦЕЛНО, А САМО В ИНТЕРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ.

2. ПРИОРИТЕТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ: СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОВЕЧЕТО СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОСЕГА ПАРТИИ, ВИНАГИ Е ЗАЩИТАВАЛА ЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕИ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСТВОТО.

3. МНОГОПАРТИЙНА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ
ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА. ГАРАНТИРАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

4. ПРАВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА УЧАСТВА В ПРЯКОТО ИЛИ НЕПРЯКОТО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЛАСТТА, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА СОЦИАЛНА, РАСОВА, ЕТНИЧЕСКА, СЪСЛОВНА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

5. ОТРИЧАНЕ НА НАСИЛИЕТО ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ СПОРОВЕ.

6. СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЯТА, СЪБРАНИЯТА И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, ГАРАНТИРАНА ОТ ЗАКОНА. ПЪЛНА СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНО-РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ.

7. ПРИЗНАВАНЕ ПРИНЦИПА НА ПРАВОТО НА МНОЗИНСТВОТО, УСТАНОВЕНО ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ, КАТО СЕ ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА НА МАЛЦИНСТВОТО ОТ ВСЕКИ ПРОИЗВОЛ.

8. ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ И НА МЛАДЕЖИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ РАВНИ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ СТАРТА В ЖИВОТА. ОТРИЧАНЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ПРИВИЛЕГИИ.

9. ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА И РАБОТНАТА СРЕДА: ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОДТИКВАТ, А НЕ ДА ПОТИСКАТ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

10. ИЗДИГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЗАЩИТА И ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА КАТО ЕДНА ОТ ГЛАВНИТЕ И ПОСТОЯННИ ЗАДАЧИ НА ДЪРЖАВАТА.

11. ПРИЗНАВАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ НАШАТА СТРАНА. ПРИВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАКТОВЕ И КОНВЕНЦИИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

12. ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЗАЩИТАВА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО. ДП Е КАКТО ПРОТИВ ШОВИНИЗМА, ТАКА И ПРОТИВ НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ. ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА СТРУКТУРА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ С ОБЩОЧОВЕШКО ЗНАЧЕНИЕ.


ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. БЪЛГАРИЯ Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА НА СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ.

2. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА Е ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА СРЕЩУ ВСЯКАКВА ФОРМА НА ДЕСПОТИЗЪМ.

3. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ НАРОДА ЧРЕЗ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ В СВОБОДНИ ИЗБОРИ ПРИ ВСЕОБЩО, РАВНО, ПРЯКО И ТАЙНО ГЛАСОПОДАВАНЕ.

4. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦЕЛИЯ НАРОД, А НЕ САМО СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАТОВА ТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ОТ ТЯХ НИКАКВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЕБЕ СИ УКАЗАНИЯ.

5. НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЗОВАВАН ПО ИСКАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - СРЕДСТВО, ИЗПОЛЗВАНО ОТ ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДЕПУТАТИТЕ В ПОКОРНИ СЛУЖИТЕЛИ.

6. ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ НАРОД И НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ОСИГУРЯВА ПО КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД ЧРЕЗ СРОЧНОСТ НА МАНДАТА НА ПАРЛАМЕНТА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД.

9. ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ В КОНСТИТУЦИЯТА, КАТО СЕ СПАЗВА ПРИНЦИПЪТ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

10. МИНИСТРИТЕ НОСЯТ ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
    
11. МИНИСТРИТЕ НОСЯТ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗМЯНА НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗА НАРУШАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ИЛИ ЗА ВРЕДА, ПРИЧИНЕНА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА.

12. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-ВИСША ГАРАНЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ. ТЯ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ НЕСМЕНЯЕМИ И НЕЗАВИСИМИ СЪДИИ И СЪДЕБНИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

13. ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СЕ НАЗНАЧАВАТ И УВОЛНЯВАТ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН, ОСНОВАН ВЪРХУ НЕСМЕНЯЕМОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДИИТЕ.

14. ТРИИНСТАНЦИОННА СЪДЕБНА ПРОЦЕДУРА С ДВЕ ИНСТАНЦИИ ПО СЪЩЕСТВОТО НА ДЕЛОТО. ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНОТО ВЕДОМСТВО ДА БЪДАТ ЧАСТ ОТ СЪДЕБНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

15. ПРЕДОСТАВЯНЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ НА СЪДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОИ СА СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО. ЗАКРИВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ АРБИТРАЖ, НЕСЪВМЕСТИМ СЪС СВОБОДНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.

16. ПРЕМАХВАНЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ОСОБЕНИ ЮРИСДИКЦИИ /КАТО ДРУГАРСКИ СЪДИЛИЩА, СПЕЦИАЛНИ КОМИСИИ И ДР./, ПРИСЪЩИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

17. СЪЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ, ОГЛАВЕНО ОТ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ЧРЕЗ КОЙТО ДА СЕ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ ВСИЧКИ НИВА.

18. АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПРЕД ВСИЧКИ СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ НЕЗАВИСИМА И СВОБОДНО РАБОТЕЩА АДВОКАТУРА.

19. ПРАВО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПО ВСИЧКИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ ВСИЧКИ ФАЗИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ОТ ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕТО, А ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ОТДЕЛНА ЛИЧНОСТ - ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО.

20. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО КОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЗАКОНИТЕ, НА ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПО  ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

21. КОНТРОЛЪТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СМЕТНИ ПАЛАТИ, ОГЛАВЯВАНИ ОТ ВЪРХОВНА СМЕТНА ПАЛАТА!

22. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНЕ КАТО ГАРАНТИРАНО ПРАВО И ВЪЗМОЖНОСТ НА  МЕСТНАТА ВЛАСТ ДА РЕГУЛИРА И ДА УПРАВЛЯВА В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН ДЕЙНОСТТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ИНТЕРЕС НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

23. ОСНОВАТА НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ОБЩИНАТА - СЕЛСКА И ГРАДСКА.

24. ДОПУСКАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ, СЬОБРАЗКО КОНКРЕТНАТА ОБСТАНОВКА И СЪОТВЕТСТВАЩИЯ НА НЕЯ ОБЩОНАРОДЕН ИНТЕРЕС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:32:51    27-05-1991