28 декември 1993


София, 28 декември 1993 година
Брой 254 /1042/


София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" КЪМ МОНАРХИЧЕСКИТЕ И ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ЕДИНСТВО.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Класово-партийните принципи, осъществявани с командно-административни методи и от посредствени и с нихилистично самочувствие кадри, доведоха страната до пълна икономическа разруха и политическа нестабилност.

Многовековната история на България не е запечатала такава страница като днешната, в която българинът да е толкова несигурен и незащитен.

Икономически хаос, социална незащитеност и държавно безсилие, ето това определя днешното състояние на настоящата държава. Държава, разграбена и разграбвана, разкъсана и разградена. На това трябва да се сложи край.

СЪЮЗ, ДЪРЖАВА, ПОЛИТИКА!

Ние сме съюз на всички българи независимо от образователния ценз, от служебното положение, професия, от имотопритежание и от това къде живеят, вън или вътре, в днешните политически граници на България.

Всички злини, сполетели българската нация, произхождат от премахването на Търновската конституция и скъсването и разрушаването на националните традиции и добродетели. Ето защо ние заявяваме, че възстановяването в сила и действие на Търновската конституция е залог за демокрацията в България. Това е нашата първа и основна политическа задача.

Демокрацията се гради на разширяване свободите и самоотговорността на всички български граждани, а не на класово-социален, етнически и верски принцип. Когато казваме свобода, разбираме признаване на личността и отвореното общество от равнопоставените пред законите членове и свободен демократичен социален строй. Веднага обаче заявяваме, че не сме за слаба държава, защото слабата държава е противоположност на свободата.

Свободата създава здрави, силни и нравствено чисти и възвишени личности. Тази мотивация определя, че центърът на политическото ни мислене е човекът и неговата свобода, достойнство и усъвършенстване, за неговото издигане и решителност, за изява на всички активи и добродетели.

Ние съзнаваме своята отговорност пред обществото, човечеството, българската нация и държава и сме против всяко насилие, включая и политическото, упражнявано или упражняващо се и днес спрямо личността.

Ние заявяваме, че без пълна реабилитация на всички, с изключение на случаите, касаещи прекъсването на човешки живот и предателство пред Отечеството, просперитет и спокойствие в България няма да има. Все някой, някъде и някога ще отмъщава.

Ние сме за обединяване на всички българи под скиптъра на Н.В. Цар Симеон II, за изграждане на национален дом под лъчите на всемирната Любов.

Лозунгите на френската революция възприемаме така:

РАВЕНСТВО - пред закона

СВОБОДА - на духа

БРАТСТВО - в стопанския живот.

Комунистическата власт обеща безкласово и социално справедливо общество, а разви и утвърди общество на бюрократичната административна привилегия с остри социални противоречия и обществено-политически недостатъци. Кадровата й политика се градеше на негативен отбор, а критериите й бяха посредствеността, некомпетентността и нихилизмът.

Нашата цел е създаване на правни и икономически условия за развитие на всеки българин, защитен от могъществото на обществените групи, организации и партии.

Ние ще работим за общество от свободни български граждани с възвишена нравственост и патриотизъм.

В сферата на законодателството ние сме за морално законодателство, основано на християнските норми на човешко поведение и взаимоотношения и на националните нравствени традиции.

Ние сме за силна българска държава, имаща авторитет, притежаваща способност за действие и сила да осигури своите поданици и да се грижи и да поддържа социална сигурност в страната. Държавата се намесва само там, където отделният човек или обществото не могат да се справят сами.

Нашата цел е национална политика, интересуваща се за съдбата на всички деца на майка България, за обединяване на цялото българско племе, за създаване на социална, демократична, правова държава. Ще работим за създаване на геополитическа доктрина. Времената се менят, хората се раждат и умират, приятелите се сменят, но интересите са вечни. Където са нашите интереси, там са и нашите приятели.

Отхвърляме категорично анархистичното презрение към държавна, а също така и към всяка форма на тоталитарна власт.

В държавата семейството е първата и най-важната общност. В това отношение нашата политика се основава на националните български семейни традиции и цели процъфтяването и укрепването на семейството. Нивото на благосъстоянието и преуспяването на семейството е най-правдивата мярка за нашата политика.

В областта на икономиката ние сме за стабилна икономика. Силни в политиката са онези, които са със стабилна икономика. Ние заставаме твърдо за създаване на социално пазарно стопанство. То е стопанска уредба без алтернатива, но сме против злоупотребата с пазарната власт, против пазарния хаос. Ние сме за изграждане на общонационална структурна стопанска политика.

Средните слоеве са най-важният фактор в пазарното стопанство. Бедните и богатите създават социално напрежение в държавата.

Създаване и укрепване, засилване и запазване на средните слоеве е един от основните принципи на нашата социална политика и стратегия.

Нашата цел е привличане на български капитали, които са вън от днешната политическа граница на страната.

Цялата сегашна така наречена аграрна реформа е продължение на класовата борба. Тя не създава обстановка за напредъка в селското стопанство.

Нашата цел е създаване на селячество със свободно разполагане със собствеността, селянинът като свободен предприемач, максимално независим от държавата и необременен от държавата.

Отхвърляйки всякакви насилия на верски позиции и поставяне на всички граждани на България равни пред законите, ние заявяваме, че принадлежим към източното православие. България е част от православието и ще остане в него. Ние ще работим за взаимно уважение и помощ с Българската православна църква.

БНС "Нова демокрация" зове: Единство на монархичните и патриотичните сили!

София, 27 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА БИВШИЯ ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ.


Както е известно, Върховният съд отмени правителствените актове за разпределение на имуществото на бившите профсъюзи, конфискувано със закона от февруари 1991 г. Започва ново съперничество: между изпълнителната и съдебната власт, в която едва ли ще има скорошен победител.

За да се намери радикален и благоприятен изход от ситуацията, Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ предлага на правителството и на парламентарните групи:

1. С имуществото на бившия Централен съвет /ЦС/ на Българските професионални съюзи /БПС/ /вкл. почивни домове и лечебно-оздравителни заведения/, както и с имуществото на бившия Национален съвет на Отечествения фронт да се създаде специален фонд "Социално подпомагане", предназначен за пенсионери, инвалиди и други социално слаби групи, управляван от синдикати, работодатели и държавни институции.

2. Минимална част от имуществото да се предостави с документ за собственост на легитимните синдикати в страната.

3. Държавата да предостави по чл. 46 от Кодекса на труда помещения на легитимните синдикати, необходими за тяхната организационна и социална дейност.

4. Парламентът да приеме закон за интерсиндикални избори, резултатите от които да се ползват:

а/ за определяне на мандатите за управление на специалния фонд "Социално подпомагане", както и на автономните пенсионни и здравни фондове, които ще се създават в бъдеще;

б/ за определяне на квотите за получаване на част от имуществото на бившия ЦС на БПС, която ще се предостави за ползване и като собственост.

5. Парламентът да внесе необходимите промени в Закона за конфискацията, в частта за имуществото на ЦС на БПС и НС на Оф, което ще направи възможни горните решения.

Тази процедура ще бъде в пълно съответствие с решенията на Третия конгрес на КНСБ, препоръките на Международната организация на труда и декларациите на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Съюза на демократичните сили /СДС/ по въпроса за профсъюзното имущество. Тя не означава, че Независимите синдикати променят оценката си за антисиндикалната същност на Закона за конфискацията. Демократично би било профсъюзите сами да вземат решения в съответствие с международните норми.

Отказвайки се от претенциите към огромната част от имуществото на бившия ЦС на БПС /на стойност над 2 милиарда лева/, Конфедерацията на независимите синдикати доказва, че наистина е една нова организация, скъсала напълно с наследството на казионните профсъюзи. Надяваме се, че народът на България ще оцени по достойнство този жест, направен в тежки и кризисни за страната години.

София, 23 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ЕФЕКТИВНАТА СТАЧКА НА МИНЬОРИТЕ ОТ СИНДИКАТА. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


ГОСПОДА УПРАВНИЦИ,

Вече 12-и ден, откакто е обявена и продължава ефективната стачка на миньорите от Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа". Междувременно някои наши колеги стачници от 2 декември 1993 г. са под земята вече 22-и ден, като са обявили гладна, а от няколко дни и жадна стачка.

Отговорът на правителството на г-н Беров до този момент е пълно мълчание и бездействие. Оказа се, че в името на своите себични интереси правителството на г-н Беров е готово да жертва дори и живота на своите поданици, като подготвя саморазправа с миньорите, доведени до отчаяние от неговото и на правителството бездействие по техните искания. В името на всичко казано дотук, ние, миньорите от КТ "Подкрепа", влизаме под земята и ще останем там, докато в името на християнската добродетел бъдем разбрани и удовлетворени.

За човешките страдания и жертви, които евентуално може да дадем, цялата отговорност ще падне върху вас, господа управници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: Б. Трифонов

София, 24 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23 И 24 ОКТОМВРИ 1993 Г./.

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Гражданското обединение за републиката /ГОР/ е общонационално обществено движение на български граждани, които споделят неговите хуманитарни цели и задачи и работят за социалния и културния напредък на Република България.

Чл.2. Основни цели на ГОР са:

- да работи за демократичното изграждане и функциониране на социална и правова държава, за формиране на демократично съзнание и поведение на личността и утвръждаване на свободно гражданско общество в страната;

- да способства за осъществяване и защита на конституционните принципи на плурализма и парламентарната демокрация, за разгръщане и отстояване на неприкосновеността на различните форми на собственост, за изява на икономическата инициативност и за формиране на модерна национална икономика;

- да се стреми към изграждане на хармонична жизнена среда на основата на съвременното социално партньорство и чрез развитие и обогатяване на духовната култура на нацията;

- да съдейства за гарантиране на суверенитета, външната и вътрешната сигурност на страната;

- да работи за утвърждаване на стабилен обществен ред, защитата на спокойствието, правата, свободите и законните интереси на гражданите;

- да съдейства за преодоляване на конфронтацията в обществото, за съгласие и помирение на основата на националния консенсус и обществения договор чрез ефективно гарантиране на правата и точно изпълнение на задълженията на всички граждани и отделните социални групи.

Чл.3. За постигане на своите цели ГОР осъществява следните задачи:
- разработва и предлага научнообосновани програми и проекти за социално-икономическо развитие на страната, за културата, образованието и социалното дело;
- съдейства за внедряване на резултатите от теоретични и научно-приложни изследвания в икономическата и социалната сфера, в правотворческата и управленската дейност;
- организира и провежда публични дискусии по въпросите на вътрешната и външната политика на страната и предлага на съответните държавни органи система от мерки за подобряване на обществения ред и за приобщаване на Република България в семейството на цивилизования и демократичен свят;
- поддържа тесни контакти с различни обществени организации в страната и чужбина за издигане на разбирателството и сътрудничеството между хората с цел тяхното добруване;
- провежда научни конференции, семинари, симпозиуми и др.;
- извършва пропагандна дейност по въпросите на философията, теория на политиката, икономиката, правото, религията и т.н.;
- координира и подпомага дейността на своите членове за ефективно упражняване на функциите им в държавната власт;
- развива информационна, издателска, агитационно-пропагандна и рекламна дейност, както и стопанска дейност във връзка с реализирането на своите цели и задачи и за подпомагане на издръжката си.

Чл.4. ГОР се създава в съответствие с чл.11 и чл.44 от Конституцията на Република България, действащото законодателство и този Устав.

Чл.5. ГОР е юридическо лице със седалище в гр. София.


ГЛАВА II

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6 /1/ Член на ГОР може да бъде всеки български гражданин, който заяви писмено своето желание, приема Устава и програмните документи и ще работи за осъществяване на целите на ГОР.

/2/ Нови членове се приемат в териториалните организации или клубовете на ГОР.

/3/ Допуска се членството и на членове на други организации в ГОР.

Чл.7. Всеки член на ГОР има право:
1. Да избира и да бъде избиран в органите на ГОР.
2. Да участва в работата на ГОР.
3. Да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес и да търси защита по проблеми, свързани с дейността на ГОР.
4. Да получава информация по интересуващите го въпроси.
5. Да отправя питания и заявления до Националния съвет и да получава отговор.

Чл. 8. Всеки член на ГОР е длъжен:
1. Да работи за изпълнение на целите на ГОР.
2. Да спазва Устава и решенията на Националната конференция на ГОР.
3. Да участва в работата на организацията, в която членува.
4. Да не използва членството си в ГОР за цели, противоречащи на Устава, закона и добрите нрави.

Чл. 9. /1/ Членството се прекратява:
1. По собствено желание.
2. При смърт и загуба на дееспособност.
3. Когато Контролната комисия установи, че не е изпълнено задължението по т.4 от предходния член.

/2/ При прекратяване на членството по собствено желание се уведомява писмено съответното ръководство на организацията или клуба на ГОР.

/3/ В случаите на ал.1, т.З членството се прекратява с решение на Контролната комисия, прието при наличие на достатъчно фактически основания за това.

 

ГЛАВА III

УСТРОЙСТВО

Чл. 10 /1/ ГОР изгражда структурата си на териториален признак в съответствие с административно-териториалното деление на страната и по местоживеене.

/2/ Учредяването на организации, клубове и други формирования на ГОР става по начин и ред, определен от Изпълнителния съвет.

/3/ Общинските организации могат да създават секции, клубове и други формирования по интереси и по професии. В работата на организациите на ГОР могат да участват и членове на други партии и организации.

Чл. 11 /1/ Общото събрание на членовете на общинската организация или събранието на секцията, клуба и др. решава всички въпроси от дейността на Обединението на съответната територия.

/2/ Общото събрание на членовете или събранието на делегираните представители се събира най-малко веднъж на шест месеца.

/3/ Секциите, клубовете и др. провеждат събрания най-малко веднъж на три месеца.

/4/ Няколко общински формирования могат да създадат Регионален съвет с численост и състав по своя преценка, съгласувано с Изпълнителния съвет.

/5/ Общинските формирования, както и другите подразделения на ГОР се ръководят от Бюро в състав от 3 до 11 членове, избирани от съответните общи събрания или събрания на делегираните представители за срок от една година.

/6/ Бюрото ръководи дейността на организацията между общите събрания или събранията на делегираните представители.

/7/ По същия ред подразделенията на ГОР избират и Контрол на комисия или контрольор.

/8/ Общото събрание или събранието на делегираните представители определят начина и реда на своята работа, избират председател, както и определят функциите на останалите членове на Бюрото.

/9/ В работата на общите събрания или събранията на делегираните представители участват с право на глас и избраните за съветници и кметове членове на ГОР.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ "ЛИБЕРАЛЕН ПРИНОС КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА ПО ПРИНЦИП НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ /18 ДЕКЕМВРИ 1993 Г, СОфИЯ/.


ВОЕННА ПОЛИТИКА И ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

Военната политика, строителството на въоръжените сили и подготовката на националната отбрана съставляват военносиловия компонент на системата за национална сигурност и са концептуално и структурно обединени във военна доктрина. Съдържанието и насоките на военната доктрина на Република България трябва адекватно да отразяват особено сложните и неблагоприятни условия, в които се налага да се изгражда отбраната на страната. По- специално доктрината трябва да отчита:

във вътрешнополитически план:
- периодични прояви на обществено-политически антагонизъм и разделение сред нацията;
- продължителна политическа и социално-икономическа криза;
- процес на структурни и кадрови реформи във въоръжените сили, част от които политически мотивирани:

във външнополитически план:
- отсъствие на какъвто и да е военен съюзник или коалиционен партньор;
- установяване и поддържане на отношения с международни силови структури като НАТО и ЗЕС единствено на политическо равнище, без досега да се засягат материално-техническите проблеми на строителството на въоръжените сили и подготовката на националната отбрана;
- потенциална опасност страната да бъде заплашена със сила при неуправляемо развитие на вътрешнонационални междуетнически проблеми;
- наличие на локални огнища на въоръжени стълкновения в непосредствена близост до границите на България;
- запазване на дебаланса в наша вреда в количеството и качеството на въоръжените сили и въоръженията на някои съседни държави в размер, чрез който се обезсилва принципът за еднаквата сигурност независимо от приетите взаимни мерки за доверие по границите.

Наред с неблагоприятните фактори във външнополитически план военното планиране трябва да вземе предвид и настъпили положителни явления в областта на политическото и военнополитическото сътрудничество /подписване на междудържавни договори за сигурност и сътрудничество със съседни страни, включително Гърция и Турция; установяване на канали за консултации с НАТО, ЗЕС и някои западни страни; приемане на наблюдатели от СССЕ и ЕО/, които имат компенсиращ ефект.

Обобщавайки, военната доктрина на Република България би трябвало да се изгради на следните основни принципи:

1. Повишаване ролята на политическото ръководство и контрол над военния и военнотехническия компонент на националната сигурност.

2. Конкретизиране на принципа за първостепенната роля на въоръжените сили като гарант и защитник на държавата във всички условия на стратегическата и геостратегическата обстановка в съответствие с вариантите, заложени във външнополитическата доктрина и политиката на сигурност: първо, при активно участие на България в създаване на регионална система за сигурност от нов тип, съчетана с интеграционни форми на регионално сътрудничество и участие на извънрегионални сили; второ, при отказ или невъзможност за създаване на подобна система въпреки волята на България и като резултат - прибягване до избирателни външнополитически подходи за укрепване на отбранителната способност на страната с военнополитически и военни средства; трето, при самостоятелни усилия за подготовка на отбраната на страната със собствени усилия в пределите на националните граници.

3. Последният, трети вариант се приема за базисен, като се обвърже с недвусмислена постановка в доктрината за използване на въоръжените сили на Република България единствено за отбрана.

4. Конкретизиране на насоките за обществено-политическото, външнополитическото, ресурсното и финансовото обезпечаване на базисния вариант за подготовка и осъществяване на отбраната със собствени сили.

5. Разработване в дълбочина на съвременна и убедителна концепция за отбранителна стратегия на източноевропейска страна, бивш член на Варшавския договор, за която осъществяването на мирен и необезпокояван отвън преход към гражданско общество и пазарна икономика е висша ценност и тя решително се стреми към избягване на каквито и да са конфронтационни елементи в политиката си за сигурност незавиисмо от наличието на враждебност във военните доктрини на някои съседни страни. Такава концепция да обхване целия диапазон на строителство на въоръжените сили и подготовка на националната отбрана, да се популяризира в НАТО, ЗЕС, СССЕ и т.н. като специализация и принос на българската военна наука и да се използва като инструмент на външната политика.

6. Активизиране, диверсифициране и задълбочаване на военнополитическото сътрудничество с НАТО, ЗЕС и мощни във военно отношение държави с потенциал за облекчаване на военностратегическата обстановка на Балканите като САЩ, Русия и Украйна. Повишаване степента на откритост на това сътрудничество и прокарване на тезата за целесъобразност от проява на координирано разбиране към проблемите на военната сигурност на България.

7. Особено внимание да се обърне на оперативната подготовка на територията на страната за отбрана и обучение на населението за гражданска защита като комплексна задача на системата за национална сигурност.

/Пресслужба "Куриер"/


14:40:00    
28.12.1993 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!