28 декември 1994


София, 28 декември 1994 година
Брой 254 /1299/


София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ,

Вече пета година понасяте лишения и несигурност в името на нещо по-добро, което така и не идва. Вместо да се подобри, животът ви се влоши. Пред очите ви се разграбва граденото с десетилетия национално богатство и се превръща в луксозни коли на шепа спекуланти и рентиери. Държавата агонизира. Всичко е оставено на хаоса и саморазрушението. Престъпниците вилнеят безнаказано. Вече няма сигурност нито на улицата, нито у дома.

Всичко това става при спокойното бездействие на държавата. Следвайки неадекватни на условията купешки теории, тя се прави, че я няма. Докога?!

Нужна е нова политика. Политика, правена не според чужди учебници, а според реалните български условия, цели и интереси. Нужно е българската държава да поеме активно своята отговорност за съдбата на българския народ.

Чудеса са невъзможни, но напълно постижими са няколко цели, които да спрат разпада и дискредитирането на демокрацията. Възможно е:

1. Да се ликвидира в най-кратък срок организираната престъпност чрез решителни, безкомпромисни и масирани действия на държавната власт.

2. Да се спре решително разсипването на държавната собственост и изтичането на капитал от държавните предприятия, като се въведе естественият принцип, че собствеността се управлява от собственика. Частната - от частника, държавната - от държавата.

3. Да се пресече нелоялната чужда конкуренция и да се защитят българските производители чрез рязко повишаване на вносните мита и такси за селскостопански и промишлени стоки, конкуриращи българските.

4. Бюджетните организации и тези на извънбюджетна сметка да бъдат задължени да изразходват предвидените им средства за консуматив, храна, облекло и т.н. единствено за стоки, произведени в България, като ги купуват пряко от производителя.

5. Държавата да се ангажира с насърчаването и развитието на българския частен бизнес и производство чрез предоставяне на целеви безлихвени кредити, данъчни облекчения, безплатно предоставяне на държавни терени за промишлено строителство, митнически улеснения и защита.

6. Бързо връщане на земята и приключване на работата на ликвидационните съвети чрез промяна на принципа на плащане на поземлените комисии и ликвидационните съвети - от месечна заплата на плащане само при върната земя и раздадено имущество, според свършената работа. Нормативно опростяване на издаването на нотариални актове на собствениците и на свободното им сдружаване.

7. Създаване на самообновяващ се фонд за финансиране на селскостопанските работи и изкупуване на предварително заявена и съгласувана продукция. Предоставяне на селскостопанска техника на дългосрочно изплащане.

8. Провеждане на същинска аграрна реформа и оземляване на селяните чрез създаване на държавен посреднически фонд за изкупуване на земята от собственици, живеещи в градовете, и предоставянето й на селяните за ползване или купуване на изплащане.

9. Незабавна масова приватизация, даваща дял от собствеността и доход от него на всеки български гражданин.

10. Борба с безработицата и непълноценното използване на националните ресурси чрез пряко ангажиране на държавата в развитието на отрасли, създаващи много съпътстващи производства и работни места и имащи пряк социален ефект. Такива са жилищното строителство и транспортното машиностроене. Тук е приложим чрез целеви бюджетен дефицит инфлационен тип неинфлационно финансиране, т.е. паричната маса без покритие предхожда във времето продукта, но предизвиква появата му, с което и своето покритие.

11. Като резултат от приложението на горната точка да се задоволят потребностите на младите семейства от жилища по цени на себестойността и на изплащане /към днешна дата около 2000 лв. кв. м./.

12. Гарантиран жизнен минимум на бедните чрез въвеждане на безплатни лимитирани талони за храна, облекло, отопление и осветление.

Това ви предлагаме ние - днешните стамболовисти. Тези дванадесет точки са изпълними изцяло в следващите четири години. Изборът е на всеки. Отговорността за избора - също. Все още не е късно да спрем разрухата, да дадем шанс на България за по-добри дни!

Заедно можем!

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ ПО ПОВОД НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
ДО ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА!

Съюзът на безпартийните гаранти не може да приеме, че изборите на 18 декември 1994 г. за 37-о Обикновено народно събрание са честни!

Съюзът на безпартийните гаранти бе лишен от телевизионно и радиовреме. Спрямо нас се приложи строга дискриминация - по най-дребен повод, неупоменат член от Наказателния кодекс, след декларацията на кандидатите ни за народни представители пред районните избирателни комисии, която изпратихме по пощата в законен срок, болшинството от районните избирателни комисии /РИК/ приеха без допълнение представените от нас документи, и то при лично връчване.

Истинската организация на безпартийните - независима от всички политически партии и идеологии, - приела отговорния прагматизъм за ръководно начало в своята дейност, бе приета чрез ЦИК на нож от водещи политически сили.

С циркулярно писмо от името на ЦИК Б. Пунев - заместник-председател на ЦИК, изисква от РИК Ловеч, В. Търново, Стара Загора, Пловдив-окръг, където сме регистрирани, да откажат регистрацията ни.

Какво е това?

Липса на равнопоставеност, а в нашия случай и на политически плурализъм. Ето така се лишават изборите от демократичност.

Зовем всички институции да не признаят изборните резултати!

ЗА ЦЕНТРАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ: д-р Марин Каменов

София, 22 декември 1994 г.

/Пресслужба "Kуриep"/


* * *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пьлен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО СПОГОДБАТА "МОЛЛОВ - КАФАНДАРИС". Документът е адресиран и до заместник-председателя на Министерския съвет и министър на финансите проф. Христина Вучева.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ИНДЖОВА,

В изпълнение решение N 202 от 31 май 1994 г. на Министерския съвет бяха регистрирани облигациите /и лихвите към тях/ на бежанците и техните наследници по спогодбата "Моллов - Кафандарис".

Регистрирани са 441,1 млн. лева облигации - а Съюзът на тракийските дружества притежава 6,5 млн. лева облигации, получени като дарение от бежанците и за които Министерство на финансите с писмо N 0300-0803 от 21 ноември 1994 г. ни информира, че не следва да се регистрират. /Писмото е подписано от г-жа Христина Вучева,/.

Регистрирани са и 217 млн. лева неизплатени лихви към указаните облигации.

Известно е, че Народното събрание включи в бюджета за 1994 г. 30 млн. лева за изплащане /а не за изплащането/ на облигациите и задължи Министерския съвет до 1 април 1994 г. да приеме реда за изплащането им. Такова решение Министерският съвет не е приел и до днес, 22 декември 1994 г.

Едва на 20 декември 1994 г. Министерството на финансите внася в Министерския съвет доклад на с проекти за постановления.

Въпреки многократните срещи в Министерство на финансите и предоставените документи и закони министерството е внесло предложения за решения, които Съюзът на тракийските дружества в България категорично отхвърля:

1. Министерството на финансите не отчита специфичността на облигациите на бежанците, а именно:

- облигациите са за изплащане на 90% от стойността на недвижимите имоти на българите - емигранти от Гърция, ликвидирани по силата на Конвенция и спогодба от 1928 г. между България и Гърция /чл. 4/. Този текст е написан върху всяка облигация.

- Спогодбата, подписана в Женева, е под наблюдението на Обществото на народите /чл. 5, 6, 7, 8, 9 и 10/.

2. Министерство на финансите не приема разпоредбите на спогодбата, че откупуването /изплащането/ на облигациите ще се извършва по номиналната им стойност /чл. 1 и чл. 4/. На всяка облигация е записано, че "настоящата облигация ще се приема по номиналната й стойност...". Съвършено незаконна е постановката да не се изплащат и неизплатените лихви към облигациите.

3. Никъде в Закона за бюджета не е казано, че с 30 млн. лева следва еднократно да се изплатят всички облигации. Такова решение не е приело Народното събрание, тъй като би било в противоречие със закони, приети през 1928 г., 1931 г. и 1946 г., в които изрично е указано, че облигациите се изплащат по номинална стойност.

4. Министерството в докладната допуска и груби грешки. На стр. 3-а то твърди, че Съюзът на тракийските дружества е регистриран по Закона за политическите партии и затова не следва да се изплащат неговите облигации. Изясняваме, че Съюзът на тракийските дружества в България е регистриран по Закона за лицата и семейството /ДВ бр. 34/1993 г./.

Нашето становище и предложения са известни в Министерския съвет. Последното сме знесли с писмо N 32/23 март 1994 г.

Тези предложения са внесени и в Министерство на финансите. За съжаление там винаги надделяват становищата на чиновниците.

Позволяваме си още веднъж да предложим на Вашето внимание нашия проект за постановление, разработен заедно с Министерство на финансите, но неприет от неговото ръководство.

00000Уважаема r-жо Инджова,000000000
Предложението на Министерството на финансите, освен че е крайно несправедливо, е незаконно, тъй като противоречи на международни, ратифицирани от български Народни събрания закони, които регламентират изплащането на облигациите и които не са отменени /нашето предложение е в съответствие с тези закони/. Спогодбата от 1928 г. е под закрилата на Обществото на народите.

Приемането на предложението на Министерството на финансите ще създаде силно социално напрежение сред тракийските бежанци и техните потомци с непредвидими последствия. За това вината няма да бъде тяхна и на Съюза на тракийските дружества.

И още по един въпрос. Предвидените 30 млн. лева трябва да се изразходват до края на 1994 г. Тъй като и до днес няма решение за реда и начина за изплащане, съществува реалната опасност те да бъдат реализирани.

Затова предлагаме включените в бюджета за 1994 г. 30 млн. лева за изплащане на облигациите да бъдат депозирани в Държавна спестовна каса и разплащане с тях да става и през 1995 г.

0000000Г-жа Инджова,00000000
Уверени сме, че ще се отнесете с разбиране към този наболял социален въпрос, който десетки години не може да намери своето справедливо решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ: Костадин Карамитрев

София, 22 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА ТРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /15 И 16 ДЕКЕМВРИ 1990 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г./.


VI. КОНГРЕС

Чл. 33. Конгресът е върховен орган на партията.

Чл. 34. Конгресът се състои от делегати, избрани от местните организации по норма на представителството, определена от Централното бюро, членовете на Върховния партиен съвет, членовете на Централната контролна комисия, народните представители - членове на Демократическата партия, председателите на местните организации и председателите на районните партийни съвети.

Чл. 35. /1/ Редовен конгрес се свиква на всеки три години от Централното бюро.
/2/ Извънреден конгрес се свиква от Централното бюро или от Върховния партиен съвет.
/3/ Извънреден конгрес може да бъде свикан и от 2/3 от всички местни партийни организации, което се удостоверява чрез представените протоколи от техните събрания, на които е взето това решение.

Предложението за свикване на извънреден конгрес се отправя до Централното бюро, което, ако не свика конгрес в двуседмичен срок, оповестяването на датата, мястото и дневния ред на конгреса се извършва от организациите, които са поискали неговото свикване по реда на чл. 36.

Чл. 36. Свикването на конгреса се извършва чрез съобщение, обнародвано в печата най-малко два месеца преди определената дата, като в съобщението се посочват датата, часът и мястото на провеждане на конгреса и неговият дневен ред.

Чл. 37. Право на изпращане на делегати в конгреса имат онези организации, които са учредени съгласно този Устав и ръководствата им са утвърдени от Централното бюро.

Чл. 38. За избраните делегати бюрото на местната партийна организация съобщава в Секретариата на партията не по-късно от десет дни преди конгреса.

Чл. 39. Всеки делегат получава писмено пълномощно, подписано от председателя и секретаря на местната организация.

Чл. 40. Конгресът е законен, ако присъстват най-малко половината от всички избрани делегати. При липса на кворум, той се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и е законен, колкото и делегати да присъстват.

Чл. 41. Конгресът се открива от председателя на Централното бюро, след което се избира бюро на конгреса, което се състои от председател, двама заместник-председатели и секретари.

Чл. 42. /1/ Всеки делегат на конгреса има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.
/2/ Никой делегат няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг, негови възходящи и низходящи роднини, както и роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен включително, освен при избор на ръководни органи.

Чл. 43. Гласуването се извършва явно, освен при избор или освобождаване на ръководни органи, което се извършва тайно.

Чл. 44. Решенията на конгреса се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите делегати. За изменение на устава, за прекратяване дейността на партията или за сливането й с друга партия е необходимо мнозинство от 2/3 от всички избрани делегати на конгреса.

Чл. 45. Конгресът не може да взема решения по въпроси, които не са били приети в дневния ред.

Чл. 46. Конгресът:

1. Приема и изменя Устава на партията.

2. Взима решения по принципни въпроси от организационен и финансов характер.

3. Избира и освобождава членовете на Върховния партиен съвет и Централната контролна комисия.

За членове на Висшия партиен съвет /ВПС/ се гласува с листа, съдържаща най-малко 60 имена. Всеки делегат може да даде гласа си за максимум 60 кандидати. Кандидатите се класират по броя на получените гласове. За избрани се считат кандидатите, класирали се на първите 60 места.

Ако на последните места има кандидати с еднакъв брой гласове, всички се считат за избрани.

4. Приема политическата платформа на партията.

5. Изслушва и приема отчети за дейността на партията и нейните ръководни органи.

6. Изслушва и приема отчет на парламентарната група.

7. Отменя решения за изключване от партията.

Чл. 47. След конгреса делегатите дават отчет пред общото събрание на местната партийна организация, в която членуват.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 494

София, 21 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Проверка на броя на дописаните в основния избирателен списък гласоподаватели в избория ден.


Въз основа на данните, предоставени на Централната избирателна комисия /ЦИК/ от Математически колектив "Избори ’91" за броя на гласоподаватели на национално ниво, съобразно представените в ЦИК протоколи на секционните избирателни комисии, Централната избирателна комисия констатира, че броят на избирателите, вписани от секционните избирателни комисии /СИК/ в изборния ден представлява 3.3% от общия брой на избирателите по избирателни списъци.

На основание на чл. 34, ал. 1, точки 1 и 7 и във връзка с чл. 12 и 14 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

1. Предлага на общинските администрации да предоставят избирателните списъци за обработка от РУ - ГРАО по технология, предложена от Управление ГРАО при МТРС, и да окажат съдействие на работната група на Централната избирателна комисия по т. 2.

2. Възлага на работна група в състав:

- Николай Вълчанов, Илияна Ризова - Кърджали;

- Александър Петров, Ралица Негенцова - Пазарджик;

да извърши проверка на избирателните списъци в определени от работната група секции. Проверката на тези секции да се извърши по места в периода 22-23 декември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


12:15:00
28.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!