28 октомври 1997


София, 28 октомври 1997 година  
Брой 84 (1780)


КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Писмо No КС/24 октомври 1997г. до Генералния директор на БТА, подписано от Председателя на Конституционния съд на Република България, гласи: "Конституционният съд реши в бъдеще да оповестява своите решения чрез БТА, която да ги довежда до знанието на средствата за масово осведомяване"


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ГЛАСУВАНИ НА 23 ОКТОМВРИ 1997 ГОДИНА, И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА НЕМСКА ПРАВНА ДЕЛЕГАЦИЯ


На 23 октомври 1997 година Конституционният съд на Република България разгледа докладваното от съдията Тодор Тодоров к.д. No 15 от 1997 г.

Съдът единодушно допусна за разглеждане по същество искането на група народни представители от 38-ото Народно събрание за установяване съответствието на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства с Конституцията на Република България.

Като заинтересувани страни по делото са конституирани президентът на Република България, Народното събрание, Министерският съвет, министърът на външните работи, министърът на образованието, науката и технологиите, министърът на културата, министърът на правосъдието и правната евроинтеграция, главният прокурор, ВМРО - Съюз на македонските дружества, Съюзът на тракийските дружества в България и Български хелзинкски комитет.

Конституционният съд се произнесе по к.д. No 11 от 1997 г. с докладчик съдията Георги Марков. Съдът единодушно отхвърли искането от 50 народни представители от 38-ото Народно събрание от 11 юли 1997 г. (вестник "Държавен вестник" бр. 56 от 15 юли 1997 г.) за освобождаване на Милен Атанасов Вълков като генерален директор на Българската телеграфна агенция и избирането на Панайот Владимиров Денев за генерален директор на БТА.

На 24 октомври 1997 г. Конституционният съд на Република България бе посетен от немска правна делегация, водена от Едзард Шмит-Йорциг - министър на правосъдието на Федерална република Германия.

В беседа с председателя на Конституционния съд проф. Живко Сталев и с конституционни съдии гостите бяха запознати с уредбата на българското конституционно правосъдие, беше разменена информация за сътрудничеството между двете страни и бяха обсъдени някои актуални въпроси в правната област.////

Председател: проф. ЖИВКО СТАЛЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ


София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 ОКТОМВРИ 1997 г. Документът е предоставен изключително за Пресслужба "Куриер".


Днес, 25 октомври 1997 г., се проведе заседание на Националния комитет на Републиканската партия, на което бяха приети следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Приема се отчетът на Изпълнителното бюро (ИБ) за дейността му през периода от последното заседание до днес.

2. Националният комитет препоръчва на своите местни организации, съгласно решенията на Деветата национална конференция на СДС да учредят местни клубове по интереси и след съгласуването им с Националния комитет да ги внесат за регистрация в съответните общински ръководства на СДС съгласно чл.23 от устава на СДС.

3. Да се свика конгрес на Републиканската партия през пролетта на 1998 г., документите на който да бъдат представени на Националния комитет до 31 януари 1998 г.

4. Националният комитет настоява да бъдат разсекретени досиетата на служителите и сътрудниците на бившата Държавна сигурност, които са народни представители, министри, заместник-министри, областни управители, техните заместници и висшите магистрати независимо дали продължават да работят в специалните служби.

5. Националният комитет е за по-бързо приемане на закон за лустрацията, като в него се включат членовете на общинските и националните ръководства на казионните организации, лицата, заемали щатни организационни и политически длъжности в тези организации, както и служителите и сътрудниците на бившата Държавна сигурност.

Председател: ЛEHKO РУСАНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА МЯСТОТО НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. Документът е предоставен изключително за Пресслужба "Куриер” при БТА.


Уважаеми господин президент,

Българската комунистическа партия (БКП) по силата на своя устав е винаги там, където са слабите, унижените и оскърбените. Ние надигаме глас не защото сме силни, а защото знаем, че помощ, дадена навреме, е двойна помощ. Думите губят своята сила и не могат да предадат тревогата и болката в сърцата на циганите. Те отново са впримчени във водовъртежа на безплодни обещания, отново са изтласкани в периферията на политическия живот. Писмото ни не е обикновено изложение, а вик за справедливост, за спасяване на едно население, което числи стотици хиляди живи човешки същества.

Господин Президент, това са български граждани, родени и израсли в майка България, синове и дъщери на една родина, която за тях е мащеха. Отворете който искате от днешните вестници, и ще прочетете, че едва ли не всички беди, сполетели българите, са причинени от циганите. Не други, а циганите били виновни за повишената престъпност, те били насилници, убийци и т.н.

Забележете и начина, по който се пише или говори за тях: с ирония, с негативизъм и цинична насмешка. Парадоксално е днес, когато България влиза в европейските структури, една десета от населението й да тъне в мизерия и неграмотност. Тъкмо затова викът им е отчаян, защото са лишени от елементарни човешки права.

Тяхната интелигенция вече осъзнава своята роля и е готова сама, без чужда помощ да се бори за нерадостната циганска съдба. Но тази интелигенция трябва да преодолява освен тежката социална среда още и задушаващите пречки по пътя на цивилизования живот. Тя не иска нищо друго освен истината. Тя иска само онова, което им се полага, за което България е дала своето съгласие пред европейските страни. Техните организации са легитимни, признати от законите на Република България, от международните организации и други сдружения, които защитават правата на циганското население. Ние, Българската комунистическа партия, си позволяваме да се присъединим към техния глас и заедно да предявим скромните си искания пред президентството и правителството на нашата Родина.

1. Без отлагане да се дадат сгради (както на всички политически и обществени организации), в които да се настанят и да работят легитимните цигански организации. Общините без бюрократични увъртания да отпуснат необходимите помещения в населените места, където броят на циганите е над 3000 души, особено в градовете Сливен, Варна, Бургас, Хасково, Видин, Казанлък и др.

2. Да се отпусне безлихвен кредит за издаване на вестник "Циганите", който да консолидира циганското население на принципите на мира, демокрацията, разбирателството. Този кредит не трябва да бъде по-малък от двадесет милиона лева.

3. Да се възстанови насилствено закритият театър "Рома". Днес помещенията му са превърнати във вариете. Може един от средните столични театри да бъде предоставен на "Рома", както и един от трите тънещи в разруха летни театри.

4. Достъп до средствата за масово осведомяване. Българската национална телевизия, Българското национално радио, киното и Българско видео не познават проблемите на циганите и не могат да ги интерпретират в условията на плурализма. Настояваме три пъти в седмицата да разполагаме с ефирно време в обем до 120 минути. Известно е, че всички европейски страни дават достъп на етническото си население до електронните медии. Трябва да се знае, че това е един от мощните начини за въздействие върху морала и възпитанието на населението.

В този смисъл ние смятаме, че отговорни за поведението и постъпките на отделни цигански граждани са именно тези, които ги лишават от този достъп.

5. Осезателно присъствие на циганите в местните общини в съответствие с броя на това население. Липсата на щатни служители в тези общини лишава циганите от конституционните им права, защото по необясними причини са отстранени от управлението. Този уж незначителен факт причинява непростими вреди на циганската култура и прогрес. Това състояние на нещата е продиктувано от мъчителни интереси за разединяването на циганите, грубото им манипулиране и още по-грубата и нечовешка експлоатация.

6. Настояваме, без отлагане, пред правителството да разкрие Ромска банка, защото лихвите, които плащат днес циганите, надхвърлят размера на заемите им. Една нова циганска банка би била по-снизходителна и по-хуманна. Без икономически структури циганите трудно ще се придвижат напред. Пазарната икономика буквално помита циганското население и го превръща в източник на престъпност, болести и проституция.

7. Съгласно международните споразумения, когато една етническа група представлява 10% от населението на страната, то тя има права на статут на национално малцинство. Днес в Европа официално е признато, че живеят 15 милиона цигани. Една значителна част от тях са в България. Този факт дава право на циганите да използват съответен процент от държавния бюджет за своето икономическо, културно и стопанско развитие. Една десета от бюджета, предоставен за нуждите на този етнос, е предостатъчен за бързото му измъкване от условията на мизерно съществуване.

8. Да се премахне чл.11, ал.4 от конституцията. Подобна забрана няма в нито една европейска страна. Лишавайки циганите от организации на етническа основа, Великото народно събрание фактически удължи агонията на мизерния цигански живот.

9. Президентът да покани ръководителите на многобройните цигански организации, умишлено разединявани и противопоставяни от основните политически партии в страната, на кръгла маса в името на мира и демокрацията. Когато всеки мете своя двор, държавата ни ще бъде чиста.

10. Целенасочена социална помощ за циганите от европейските страни.

Задължително присъствие на цигани в Агенцията за чуждестранна помощ Циганите най-тежко понасят прехода към пазарна икономика и това личи навсякъде в България. Агенцията разпределя помощите на принципа на старото тоталитарно правило - "единна нация", но се оказа, че нацията не включва в себе си и циганите.

11. Да се ликвидират циганските гета във и край големите гpaдове, като полагащата се част от държавния бюджет се разпредели като безлихвен заем за жилищно строителство. При това условие след пет години тези гета ще останат като тъжен спомен.

12. Да се ликвидира безработицата с приоритет при циганското население, защото безработица и престъпност вървят ръка за ръка през всички времена. Да се задължават общинските фирми да приемат на работа по един-двама цигани.

13. Да се задели 10% от държавната собственост: земя, предприятия и друго имущество с приоритет за разпределение между циганите. Те също имат принос в т.нар. "строителство", плащали са данъци, били са бригадири и пр. Ако не стане това, циганите отново ще бъдат жертва на традицията.

14. Да се въведе специализирана образователна система за циганите, съобразена с бита, нравите и морала им. Да се разкрият цигански колежи с откъсване на децата от социалната им среда, цигански техникуми, вузове и филиал към Свободен университет с прием на цигански студенти.

Това са само част от исканията на циганите, уважаеми господин Президент, които, надяваме се, Вие ще направите достояние на правителството, а ние - на българската общественост.

София, 22 октомври 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ Е ВЪПРОС НА РОДОЛЮБИЕ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ГЕО ДОНЕВ. Документът е предоставен изключително за Пресслужба "Куриер”при БТА.


Настояването на г-н Доган и хората му да се въведе в България задължително изучаване на майчин език, в т.ч. и на "турски", е вторият, високо патриотичен и българолюбив акт на Движението за права и свободи (ДПС) от създаването му до днес. Първият беше да се снемат от имената на българските турци окончанията -ов, -ев, -ова, -ева, с което беше възродена древнобългарската именна система: Иван Асен, Петър Богдан, Петър Берон, Марко Бочар и пр., съществувала до 19-и век. В списъците на българските преселници за Бесарабия например няма нито едно име, което да окончава на -ов, -ев или на -ова, -ева. По-късно тази древнобългарска традиция е погазена от панславизма и не е никак чудно, че връщането й започна именно от тюркобългарите. Очевидно така ще стане и с опазването на т.нар. "турски език" у нас. Кавичките не са никак случайно поставени, защото в България неговият словесен багаж е твърде различен от този на турския език в самата Турция. Българските турци, волго-камските българи (до забраната от КГБ), гагаузите и други народи и общности с българско потекло говорят ?"български тюрки"?, на него нашата народност има изписани хиляди томове поезия, проза, медицинска литература, математически, философски и богословски трактати, история и др. Една част от тях се пазят в Багдад, в Хоросан, в Иран и къде ли не, а друга част - в Турция, където езикът, на който се говори, е син на българския тюрки и се казва анадолски тюрки. Той е опорочен от арабизми и персизми до 62 процента, с европеизми - около 30 процента и от древнобългарския тюрки са му останали 8-10 процента.

Така че, ако изгубим или изместим от бита на българските турци древния ни език български тюрки, практически ще станем съюзници на КГБ и на Русия в асимилаторската й политика спрямо българската народност, която вече започна по целия свят да отстоява своето самосъзнание и своето българско самосъзнание. Запазването на българския тюрки е запазване на велико наше богатство, и то може да бъде опорочено само ако се "внесат" учители от Турция, което синдикатите не бива да допускат при наличието на толкова безработни у нас, завършили турска филология.

Добре би било прочее критиците на Доган и политиците ни да почетат малко повече история. Тогава много от споровете им биха станали безпредметни, защото политиката е битка за качества на всекидневието, но родолюбието е смисъл на самия живот. И защото западните й приоритети днес не бива да се маскират с думи като на Александър Томов от Евролевицата, изречени по БНТ: "Не искаме история, искаме бъдеще". ("Историю на помойку" буквален превод - на буншцето, у Вл.И. Ленин), понеже без история няма бъдеще. А отстъплението от нейните елементи - като българския тюрки в случая - ни обрича на дълга агония.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИВАН КОСТОВ. Документът е предоставен за публикуване изключително за Пресслужба "Куриер".


През последните седмици и дни българският народ живее в непрекъснат кошмар, подложен е на нечуван морален терор от действията на оглавяваното от Вас правителство. Нима може да се охарактеризират по друг начин действията на правителството в създаването на все по-репресивните и антисоциални закони, които внасяте в парламента.

Кажете на народа има ли друго правителство в следосвобожденска България, което да си служи с трилиони в бюджета на държавата. Има ли друго правителство в историята на България, което да очаква своята издръжка единствено и само от десетките непосилни данъци. Вие превърнахте страната ни в роб на Международния валутен фонд (МВф), допуснахте щото една жена да навива на пръст съдбата на една страна, която е една от най-старите в Европа. Тази жена стигна до абсурдната наглост да определя заплатите и пенсиите на българските граждани, да брои зърната боб, които ще трябва да сложим в гърнето.

Вие проглушихте света, за да докажете, че България през цялото свое съществуване е била под диктата и ботуша на Русия и на СССР. А сега давате простор на всякакви съветници, врачки и влъхви от Западна Европа и САЩ, които ни предписват безапелационно какво да се прави и какво не трябва да се прави в измъчената ни страна.

Четири поколения изграждаха това, което ни заобикаля, което представлява като средства за производство, комуникации и жилищен фонд, който няма аналог не само в Европа, но и в света. Народът живееше нормално, без глад и мизерия, безработица при безплатно медицинско обслужване и образование. Вие сега сложихте кръст на всички социални придобивки и дадохте простор на най-жестоката в историята ни експлоатация и грабеж.

Ние смятаме, че ако имате достойнство и чест, ще трябва да се оттеглите от поста, който заемате и да го предадете на човек, макар и от СДС, който ще може да провежда политика, която да удовлетворява голяма част от народа.

София, 24 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ЗА УМЕРЕН ПРОГРЕС В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА (ОБНОВЕНА) РУМЕН БЕЛЧЕВ ЗА РЕШЕНИЕТО МУ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ДА НАПУСНЕ ПАРТИЯТА. Документът е предоставен за публикуване изключително за Пресслужба "Куриер".


До Националната партийна конференция

Мили сънароднички и сънародници,

Когато преди осем славни години започнахме славното дело на Партията за умерен прогрес в рамките на закона (обновена) (ПУПРЗ -О), всички ние бяхме млади, възторжени и наивни
или - поне аз.

Моята представа за партийна политическа партия се приближаваше до тази на Чернокрилия паток - да бъдем среднощният кошмар на онова, което пъплеше нагоре по стъпалата на държавната йерархия, да бъдем спанакът, залепнал за предните им зъби.

Времето си каза думата.

Играчката, която подарих на приятелите си, се украси с допълнения и усъвършенствания, които нямат нищо общо с онова, което исках да бъде.

В това няма нищо лошо - хубавото на играта е, че всеки може да добавя в нея свои импровизации.

Хубавото на нашата партия е, че всеки може да спре да играе, когато играта престане да му е интересна.

Зная, че правилата на голямата игра, която цялото ни общество играе, са други. Те изискват да се въртим около онези, от които зависим, и да им лъскаме патъците.

На мен тази игра не ми харесва.

Затова аз отивам да си играя на друго място. Място, където няма да лъскам ничии патъци и ще си плащам сам пиенето.

Казано пределно точно - с настоящото писание аз подавам оставката си от заемания досега пост в ПУПРЗ (о), както и декларирам, че напускам организирания партиен живот. От днес аз съм безпартиен алкохолик.

Нека постъпката ми не се тълкува: живеем в свободен свят, в който всеки е свободен да прави това, което му харесва, да не прави онова, което не му харесва и да си подбира компанията, с която пие.

Целувам ви по пияните чела, на вас дължа едни от най-щастливите мигове от живота си.

Не ви казвам сбогом - казвам ви довиждане. С най-достойните от вас ще се срещнем под масите!

(Пресслужба "Куриер")


* * *


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ И НА РАБОТОДАТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГРАЖДАНИТЕ В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ЗАКОНА. Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" и на средства за масово осведомяване.


Наредбата за преброяване, която Обединение "Промяна" предлага на социалните партньори, цели да се установи, регистрира и потвърди от държавата участието на гражданите в организации на работници и служители или на работодатели, а също така да бъде установено влиянието на тези организации сред хората в трудоспособна възраст като цяло. В по-конкретен смисъл синдикалното преброяване от този тип трябва да даде пълна представа за следното:
* степента на представителност на организациите
* плътността и присъствието им в отделни отрасли, браншове и райони
* влиянието на организациите сред хората в трудоспособна възраст и оттам правомощията да ги представляват в управлението на дейности и процеси, при които законът предвижда трипартидна [трипартитна?] форма.

Основните моменти, които характеризират технологията на преброяването, са следните:


1. МЕТОД НА ПРЕБРОЯВАНЕТО: Това е анонимната анкета на хората в трудоспособна възраст в страната. Анкетната карта по образец предвижда пет въпроса, свързани с пол, образование, членство в синдикат и предпочитания към определена синдикална централа (последното се отнася до безработните, регистрирани в бюрата по труда и работниците и служителите, които не са ангажирани с професионална организация).

2. МЯСТО НА ПРЕБРОЯВАНЕТО: Преброяването се извършва по предприятия, организации и учреждения, когато в тях са заети 50 или повече работници и служители. Анкетирането на безработните и на работниците и служителите в предприятия с по-малко от 50 заети работници и служители се извършва в административните сгради на общините.

3. ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО: Основен организатор е и Министерският съвет с доброволното сътрудничество на централните ръководства на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Организацията се осъществява на равнище Министерския съвет, министерства и ведомства, общини и предприятия.

4. ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТАТА И ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: В предприятия, организации и учреждения с числен състав под 300 души преброяването се извършва за един ден, от 300 до 1000 - за два дни и в предприятия, организации и учреждения с над 1000 работници и служители преброяването се извършва в рамките на три дни. Резултатите се обобщават поетапно и по възходящ ред с участието и под контрола на организациите, участнички в преброяването.

5. НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО, ФИНАНСИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: Подготовката, провеждането на преброяването и оповестяване на резултатите, съгласно технологията, която се предлага в проекта за наредба, биха могли да се извършат в рамките на 60 дни. Разходите по подготовката и провеждането на преброяването са в рамките на 180-200 млн. лв., като те включват:
- разходи по отпечатване на анкетните карти и бланките за отчет по различните нива - от 80 до 100 млн. лв., хартия и печат;
- разходи по осигуряване и подредба на помещения, използване на техника, купуване на програмен продукт - 20 до 25 млн. лв.;
- разходи по плащане на труда на специалисти и сътрудници в центъра и по места - 35-40 млн. лв.;
- разходи за командировки - 3-5 млн. лв.;
- разходи по разгласа и разясняване в средствата за масово осведомяване - 30-40 млн. лв.;
- други /разходи за телефон, електричество и др./ - 5-10 млн. лв.

Технологията, която предлага Обединение "Промяна", се различава коренно от проекта, който предлагат КНСБ, КТ "Подкрепа" и Министерството на труда и социалната политика. Първо - за разлика от показателите членски внос и сключени колективни трудови договор, тук се разчита на простото и ефективно допитване до хората на наемния труд по отношение на тяхното членство и техните предпочитания. Второ - разширява се обхватът, като се включват и безработните регистрирани в бюрата по труда, като се дава също така възможност да вземат участие и работниците и служителите, заети в сферата на така наречения малък и среден бизнес. Необходимостта от допитване и до тези категории е свързано с факта, че социалните партньори, в случая синдикатите, ги представляват в органите за управление на Националния осигурителен институт, Националната служба за заетост и пр. С развитието на социалното законодателство по-нататък очевидно предстои тази форма на управление да обхване и други социални фондове.

Няма съмнение, че една такава форма на допитване ще даде много по-ясна и реална представа за състоянието и влиянието на посочените организации, отколкото бюрократичното броене, което предлагат КНСБ и КТ "Подкрепа". От особена важност са две основни предимства: провеждането на такъв тип преброяване няма да натовари с непомерни разходи държавния бюджет, като заедно с това ще се получи значителна по обем социологическа информация, съдържаща количествени и качествени параметри за разпределението и движението на работната сила в страната.

София, 22 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ


София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ "ОБЩ НАДЗОР" НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА В ПЛЕВЕН. Документът е предоставен на средства за масово осведомяване.


Днес, 22 октомври 1997 г., Светият Синод на Българската православна църква прие следната декларация:

Протестираме срещу поредната намеса на Главна прокуратура във вътрешния живот на Българската православна църква. Отдел Общ надзор с постановление номер 10820/97.IV. от 16.10.1997 г. отменя постановление на Окръжна прокуратура - Плевен на основание член 116, ал. 2 от Закона за съдебната власт и потвърждава резолюция номер 4486/1997 г. - "За ненамеса на прокуратурата в дейността на Архиерейското наместничество".

Така демонстрираната "ненамеса" фактически е грубо посегателство върху самоуправлението на Българската православна църква. Странно ненамесване, щом още в адресите на получателите се "назначават" двама врачански митрополити. Веднъж се адресира до "Врачански митрополит дядо Калиник" и втори път - до Врачански митрополит Игнатий. Напомняме отново, че по Устава на БПЦ и канона Църквата в България е неотделен член на Едната света съборна и апостолска църква. Абсурдно е да има двама митрополити на една и съща епархия. Ненамесващата се прокуратура не е отговорила досега на нито една наша жалба, напротив, винаги ни се е противопоставяло някакво съглашение между главния прокурор г-н Иван Татарчев, някогашния вътрешен министър Виктор Михайлов и някогашния директор на Дирекцията по вероизповеданията до[ц]. Христо Матанов за запазване на статуквото между "противостоящите страни" в БПЦ. Ние никога не сме подписвали това съглашение и не можем да допуснем, че в Църквата ни могат да съществуват равнопоставени противостоящи страни. Правният абсурд идва от това, че тъй нареченият от Главна прокуратура Врачански митрополит Калиник е лишен от духовен сан.

Главна прокуратура съдейства за утвърждаване права на непризнат от никого митрополит само затова, че той е противник на Св. Синод с председател Българския патриарх Максим!

Главна прокуратура на Република България застава на позициите на някои крайни застъпници на твърдата линия на БСП, които миналата година събираха подписка от тъй наречените "червени кметове" от Врачанска епархия за възстановяване на митрополитския сан на низвергнатия Калиник!

Главна прокуратура си позволява да дава предписания как се извършва регистрация на Епархийския съвет на Врачанска епархия в общините Враца и Плевен на основание чл. 16 от Закона за изповеданията. Регистрация се извършва на централното ръководство на изповеданието и не може по силата на някакво общинско отбелязване на един факт да се утвърждава избор на митрополит, каквото право има само Св. Синод съгласно църковните канони. Самоуправството на самозванеца Калиник и бившия архиерейски наместник протойерей Костадин Гаврилов не идва от пребиваването им в сградата на наместничеството, а от неподчинението на решенията на Св. Синод и Епархийския съвет на Врачанска епархия. Архиерейският наместник е получавал заплата от Св. Синод и не може сам да определя кой е неговият митрополит! Както един районен прокурор е длъжен да спазва единоначалието в Прокуратурата и не може да си избира сам Главния прокурор, така и един архиерейски наместник е длъжен да спазва йерархическото си подчинение.

След всички тези заключения на Главна прокуратура звучи необосновано и тенденциозно отпращането за разрешаване на спора за легитимността на "двамата митрополити" и "законосъобразността на регистрацията на Врачанската епархия" до компетентността на съда. Затова припомняме цитираните от Прокуратурата норми на чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 13, ал. 1 и 2, и чл. 37, ал. 1 от Конституцията на Република България, за да не се забравя, че и в правния мир Българската православна църква трябва да се ползва с правата, дадени й дори от турски султани. Както е започнало "легитимирането" на църквата от Главна прокуратура, всеки лишен от сан духовник може да претендира да бъде признат за патриарх, а нас да ни отпращат до Съда да доказваме законосъобразността на съществуването си.

Призоваваме г-н президента на Република България, народните представители от всички парламентарни групи, Министерския съвет, местната изпълнителна власт и всички родолюбиви българи да съдействат за пресичане зловредното разединяване и унищожаване на светата ни Православна църква и за защита на нейните вековни права, за да не стават потомците ни жертва на чужди за народа ни секти, които тласкат към разрушаване на националното единство и накърняване достойнството на българския народ.

Председател на Св. Синод
† МАКСИМ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Членове на Св. Синод:
† Сливенски митрополит Йоаникий
† Старозагорски митрополит Панкратий
† Пловдивски митрополит Арсений
† Видински митрополит Дометиан
† Варненски и Великопреславски митрополит Кирил
† Бивш Нюйоркски митрополит Геласий, Главен секретар на Св. Синод
† Великотърновски митрополит Григорий
† Доростолски и Червенски митрополит Неофит
† Неврокопски митрополит Натанаил
† Врачански митрополит Игнатий

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 28 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ОБЕДИНИТЕЛНАТА МЮСЮЛМАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ (23 ОКТОМВРИ 1997 Г., СОФИЯ), АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е предоставен специално на Пресслужба "Куриер”.


Уважаеми г-н Соколов,

Днес Обединителната мюсюлманска конференция ясно и категорично постави край на раздора сред мюсюлманската общност, предизвикан от бившото комунистическо правителство, които[?] наложи Недим Генджев за духовен водач на мюсюлманите.

Ето защо ние, представителите на мюсюлманската общност в Република България, категорично заявяваме: Нека с този обединителен форум и демократичен избор се сложи край на намесата на изпълнителната власт в делата на нашата религия. Призоваваме и българското православие в лицето на двата синода да последва пътя на компромиса и толерантността и така да даде своя принос за утвърждаване на демокрацията в нашата Родина, за нейния просперитет и щастието на българския народ.

(Пресслужба "Куриер”)


----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 25 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Репортер: Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.