29 октомври 1992

София, 29 октомври 1992 година
        Брой 213 /743/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 36-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Водени от огромната отговорност пред своите членове и във връзка с предстоящото гласуване на вот на доверие на второто правителство на г-н Ф. Димитров,

отчитайки създалата се кризисна социално-икономическа ситуация в страната,

вземайки предвид липсата на конкретна програма за развитие на икономическата реформа в страната,

загрижени от продължаващата политическа нестабилност,

неудовлетворени от липсата на законова и нормативна база, регламентираща социалното партньорство в страната, както и отсъствието на добра воля от правителството за утвърждаване системата на трипартизма,

двете национални синдикални централи

А П Е Л И Р А Т

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Оценявайки дейността на правителството и давайки своя вот на доверие към неговата дейност, ние ви призоваваме да обърнете внимание на жизненоважните за страната проблеми:

1. Бъдещето на предприятията от военнопромишления комплекс, осигурявали над 20 % от брутния вътрешен продукт на страната и работа на 300 000 души, с нищо не бе гарантирано от "първото демократично избрано правителство" на г-н Филип Димитров. През целия си мандат правителството не предложи решение на въпросите за:
- преоформяне на задълженията по кредитите за военномобилизационните производства и запаси;
- уреждане задълженията на бившия СССР към предприятията от военнопромишления комплекс въпреки включването им в клиринговата спогодба и индикативните списъци;
- запазване и развитие на традиционните пазари за реализация на специална продукция;
- приватизационната политика по отношение на военнопромишления комплекс.

2. Въпреки националното значение на нефтопреработвателната промишленост нейното съществуване също е поставено под въпрос. В пленарна зала не бе разгледан докладът на комисията за разследване на причините за състоянието на "Нефтохим" и "Плама”. Правителството не благоволи да обсъди депонирания от 2 месеца доклад на правителствената комисия по тези въпроси. Двете конфедерации ви напомнят, че нефтопреработвателната промишленост осигурява 20 на сто от брутния вътрешен продукт и над 25 хиляди работни места.

3. Правителството наруши процедурата по обявения търг за строителство на автомагистрала "Тракия", без да вземе предвид интересите на българската строителна индустрия. Не следва ли българският парламент да разгледа въпросите, свързани с правителственото решение за продължаване на разговорите със сицилианския строителен консорциум, и потърси    мотивите за отхвърлянето на офертите на българските фирми, участвали в конкурса?

Не е ли в интерес на България подобни крупни държавни поръчки да бъдат възлагани на български фирми?

4. Защитават ли се интересите на българските производители с решението за премахване на вносните мита на рафинираната захар? В името на чии интерес се предрешава съдбата на 11 български захарни завода и технологично свързаните с тях производства?

5. Защо условията на конкурса за проект за модернизация на телекомуникационната система на страната не предвиждат никакви преференциални условия за включване на определен процент компонентна база, произведена в България? Напомняме, че България има традиционна специализация в областта на електронната и съобщителната техника, която все още осигурява заетост на 150 000 души восококвалифициран персонал в бранша.

6. Основателни въпроси предизвикват и правителствените решения за децентрализацията на промишлен комплекс "Девня", проектът за приватизация на авиокомпания "Балкан", проектът за реконструкция на АЕЦ "Козлодуй", ситуацията с търговете за летищния комплекс и много други действия на правителството, останали скрити от обществеността и от вас, господа народни избраници.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Оценката ви за дейността на правителството на г-н Ф. Димитров неизбежно изисква и отговор на два глобални въпроса:

1. Дали декларираните от правителството усилия за съживяване на българската икономика са съпроводени с необходимата протекционистична политика в защита на националните интереси?

2. Следва ли българското правителство да отчита социалните последици от своите действия и не е ли необходима на България балансирана икономическа политика, отчитаща интересите на всички социални слоеве?

Ако парламентът пренебрегне поставените от нас въпроси, то двете синдикални централи не считат за възможно да подкрепят бъдещата правителствена социално-икономическа политика. Те ще застанат само зад такова правителство, което ще нормализира своите отношения със синдикатите и ще води равностоен тристранен диалог по такива важни въпроси като доходи, заетост и социална защита.

Другото условие за широка социална подкрепа на правителствената политика ще бъде гарантирането на ефикасен парламентарен контрол над стратегически икономически и търговски решения на правителството.

София, 27 октомври 1992 г.

ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯ    НА ТРУДА "ПОДКРЕПА”: д-р К.Тренчев
    
ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ: проф. Кр.Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ (ЧАСТ ВТОРА) "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПРИЕТО НА ПЛЕНУМ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА 24 ОКТОМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


ПРОВАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СДС.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

БСП ПОДЧЕРТАВА:

- икономическата политика на СДС, провеждана почти две години, задълбочи кризата и социалните последици от нея. Производството спада катастрофално, селското стопанство е в разруха. Не се сее. Стадата се унищожават. Икономическите трудности се прехвърлят върху социално слабите слоеве на населението. Пропастта между богатството на 4-5 % от населението и нищетата на огромното мнозинство се разширява. Тревогата и напрежението с всеки изминат ден се увеличават. Безработицата и инфлацията растат;
 
- фалитът на икономическата политика на СДС и още по-голямото бюрократизиране и централизиране в стопанството са очевидни. Партизанските кадрови решения отдалечават висококвалифицирани специалисти от лостовете на икономиката и те се заменят с неподготвени "партийни приятели";

- руши се структурата на науката и се преследват по политически причини висококвалифицирани учени.

БСП НАСТОЯВА:

- да се предприемат конкретни действия за съживяване на производството, включващи необходимите промени в бюджетната, кредитната и ценовата политика, защита на националния бизнес и стимулиране на предприемачеството, възстановяване и защита на пазарни позиции в чужбина, нова инвестиционна политика, запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места;

- да се следва курс към създаване на социално пазарно стопанство вместо курса на "пълен либерализъм";

- да се предприемат спасителни мерки за най-засегнатите отрасли (селско стопанство, енергетика, специална промишленост, минна промишленост, здравеопазване, образование, наука);

- да се гарантират най-беззащитните слоеве - децата, младите хора, безработните, пенсионерите.

БСП предупреждава, че ако още се забави смяната на икономическата политика, това ще доведе до много тежки и трудно поправими икономически и социални последици.


ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНФРОНТАЦИЯ
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДИАЛОГА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ

БСП подчертава, че изходът от политическата криза е невъзможен без преодоляване на политиката на конфронтация и установяване на политика на национално съгласие.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ и особено екстремистките му групировки носят главната отговорност за политическата криза. БСП смята, че:

- изострянето на тази криза се засилва от вътрешната криза в СДС;

- в СДС се появиха сили, които показват готовност за изоставяне на конфронтационната политика и замяната й с политика на разум и национална отговорност;

- усилията на умерените сили в СДС, които са за диалог с всички формации и се стремят към политика на диалог и национално съгласие, са положителни.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ показва промени в своето парламентарно поведение заедно с промените в социално-политическия климат в страната. БСП смята, че:

- след приемането на законите за реституцията и земята на преден план излязоха проблемите за защита на общите интереси на електоратите - солидна основа за преговори и взаимодействие на БСП и ДПС;

- има възможност да се води равноправен политически диалог с ДПС по въпроси на демократичното развитие на България и социално-икономическите проблеми от взаимен интерес въз основа на защитата на националната сигурност и териториалната цялост на страната.

ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ увеличават своята роля в развитието на демократичните процеси у нас. БСП смята, че:

- е наложително те да бъдат включени в политическия диалог за решаване на ключовите национални проблеми;

- опасността от недемократично развитие и нов тоталитаризъм може да бъде преодоляна чрез единодействието на левите и демократичните сили в страната;

- изразява готовност за консултации за нов избирателен закон;

- заявява откритост и готовност за диалог с всички извънпарламентарни сили за ускоряване на демократичните политически и икономически процеси.

Пленумът възлага на Изпълнителното бюро да засили консултациите и контактите с извънпарламентарните сили.

СИНДИКАТИТЕ се утвърждават като основен фактор в обществения живот на страната. БСП смята, че:

- е необходимо незабавно възстановяване на социалното партньорство на всички равнища;

- правителството е длъжно вместо досегашната си открита антисиндикална политика да възобнови диалога със синдикатите.

ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА. ВЪЗМОЖНИ СА ДВА ПЪТЯ:

отказ на СДС от конфронтацията и възприемане на политика за национално съгласие на широка обществена основа

и л и

предсрочни парламентарни избори.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПО ВЪПРОСА ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА.


Аграрната реформа се развива стихийно и разрушително. Забавя се възстановяването на собствеността върху земята и имуществото. Липсата на държавно регулиране в условията на монопол и неизградени пазарни структури води до агония, хаос и разруха в производството. Есенната сеитба в много райони и стопанства е провалена.

По вина на много ликвидационни съвети варварски се унищожава животновъдството, трайни насаждения и друго имущество.

Не се създават предпоставки за образуване кооперации на собственици.

Нарушават се синдикалните права. Месеци наред по същество министерството отказва подписването на споразумение със синдикатите.

Част от ликвидационните съвети системно нарушават трудовото законодателство при заплащане на труда, съкращения, а в много случаи преследват за синдикална дейност. Много от тях разбират своите задължения не като ликвидация на ТКЗС, а като разправа с неудобни кадри.

При заличаването на ТКЗС много селяни ще останат без работа и социална защита, което е пагубно за безимотните и малоимотните българи, турци и цигани.

1. Координационният съвет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) протестира срещу бездушието на правителството и министерството към разрушителния характер на аграрната реформа, беззаконието и предизвиканите от незаконни действия повсеместни конфликти между синдикатите и много ликвидационни съвети, кметове, общински и областни управи.

2. Настоява незабавно за:

- подписване на отраслово споразумение между ФНСЗ и министерството за работните заплати, спазване на трудовото законодателство и синдикалните права и за създаване условия за подписване колективни трудови договори във всички браншови структури и стопанства;

- ускоряване на възстановяването на собствеността върху земята и имуществото, график за работата на поземлените комисии, срок за приключване дейността на ликвидационните съвети до пролетта на 1993 година. Незабавен мораториум върху продажбата на дълготрайни активи от ликвидационните съвети;

- държавна помощ, участие и ръководство в създаването и дейността на земеделските кооперации на собственици;

- структурните промени и приватизацията в обслужващите дейности да се осъществяват при зачитане на интересите на синдикатите и заетите в приватизиращите се обекти на основата на социалното партньорство;

- създаване на условия за изплащане на работните заплати за 1992 година;

- преференциален лихвен процент по кредитите; помощи при купуване на земя и инвентар; защитни цени, мита, такси и услуги; странични дейности за заетост и подпомагане на планинските и граничните райони;

- прокуратурата и съдът да вземат незабавни мерки за прекратяване на нарушенията в трудовото законодателство и синдикалните права от ликвидационните съвети, областните и общинските управи да направят съответните предписания и да подведат под отговорност виновните длъжностни лица.

Ако не се вземат мерки за спасяване на законите при провеждане на аграрната реформа, ФНСЗ ще подкрепи всички законни форми на протест на своите членове и организации срещу всяко нарушение и бездействие на компетентните за това органи и не носи отговорност за изострянето на конфликтите и нарушаването на социалния мир.

София, 22 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ВЪВ ВИСШИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ, С ИСКАНЕ НА ОСТАВКИТЕ НА ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРА И НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "СТУДЕНТСКА ИСКРА". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, Министерството на образованието и науката и до средствата за масова информация.


Вече една седмица продължават протестните действия на студентите от Висшия технически университет (ВТУ) "Ангел Кънчев" - Русе, без да са налице каквито и да е резултати по решаването на поставените проблеми от местен мащаб.

Още от обявяването на протеста на 19 октомври 1992 г. ние изразихме ясното си становище, че бързото актуализиране на студентските стипендии съгласно жизнения стандарт в момента е важна предпоставка за удовлетворяване на част от справедливите ни искания.

Сега тази пречка е премахната, но поради неспособност или нежелание от страна на ръководството повдигнатите от нас локални искания остават все така открити и нерешени. Затова ние за пореден път

Н А С Т О Я В А М Е:

- за оставка на заместник-ректора по РМТБ - доц. Кирил Терзийски;

- за оставка на главния редактор на в-к "Студентска икра" - г-н Живодар Душков.

Категорично заявяваме, че ефективната стачка ще продължи, докато не се изпълнят и тези искания:

1. В срок до 27 октомври 1992 г. заместник-ректорът по РМТБ - доц. Кирил Терзийски, и главният редактор на в-к "Студентска искра" - г-н Живодар Душков, да бъдат освободени по тяхно желание съгласно чл. 10 от ЗАА на ВУЗ.

2. Пето студентско общежитие да бъде върнато на студентите, тъй като решенията на Ректорския съвет (от 13 юли 1992 г. т. 11 и т.12) са нелегитимни, съобразно Наредба N 3 (29 май 1990 г. глава III) - "Ползване на студентски общежития" чл. 9, ал. 2, поради факта, че предложение от КСБВ не е направено ("Изключение за временно настаняване..."), а така също, че решенията на Ректорския съвет предхождат Споразумението от 27 юли 1992 г.

Студентски стачен комитет ПРИЗОВАВА всички свои колеги и честни граждани към активни протестни действия в различни форми до постигане на желаните резултати в интерес на академичната общност в град Русе!

До момента исканията са подкрепени от 2800 студенти.

Русе, 25 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЕТАТА ОТ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН РЕЗОЛЮЦИЯ (2 ОКТОМВРИ 1992 Г.). Документът е адресиран до председателя на Съвета за сигурност на ООН, до посланиците на Република Ирак и на САЩ, акредитирани в България, и до средства за масово осведомяване.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Безпрецедентна, първа по рода си в историята на човечеството е приетата на 2 октомври 1992 г. от Съвета за сигурност на ООН резолюция, която в ущърб на международните норми налага конфискация на намиращите се в чужди банки авоари (надхвърлящи пет милиарда долара) на суверенна държава - Република Ирак, редовен член на световната организация. На какви основания отнема тя законната собственост на иракския народ?

Стратезите на този документ налагат още и прокрустовото ложе на контрола на ООН, т.е. на своя диктат върху сделките след възобновяването на продажбите на иракския нефт.

Четиринадесет от 15-те членове на Съвета за сигурност в геополитическо тоталитарно единодушие гласуват зловещия акт, натъкмен с благовидната мотивировка - за осигуряване на "хуманитарна помощ за кюрдите", на средства за неканените от Ирак отряди за "помощ" на ООН в Южен Ирак, за екипите от инспектори на ООН, търсещи оръжие в арабската страна, и на "компенсации" за Кувейт. Едва ли са забравени и отцепниците иракци-шиити от Южен Ирак, на които антииракската коалиция още през лятото е обещала средства. Изложеното, както и неотдавнашно съобщение за голям форум от 33 партии от иракската опозиция дава основание да се предположи, че и тя ще се облажи от конфискуваните авоари.

Единствен Китай се е въздържал от гласуване, което обаче не снема отговорността от него, защото като един от петте постоянни членове на Съвета за сигурност той е могъл чрез правото си на вето да предотврати съдбоносното за планетата решение-прецедент, но не е сторил това. Факт, достоен за съжаление!

В тази обстановка напират, търсят отговор множество въпроси. Дали посочените по-горе групировки ще получат целия този огромен капитал, или от него ще им бъдат подхвърлени само мизерни трохички, а лъвският пай ще потече в сейфовете на задокеанските им господари? По рождение на обективни обществени условия ли е тази опозиция, или е изкуствен продукт на заинтересувани външни сили и техните секретни служби ? За какво се бори тя - за демокрация в името на националните интереси и независимостта на страната или, преследвайки лични амбиции в борбата за власт, ще стане проводник и послушен изпълнител на чужда воля и антинационални планове? Защо Съветът за сигурност във въпросната Резолюция от 2 октомври 1992 г. не е взел решение за конфискация на турските авоари, които да бъдат раздадени като "хуманитарна помощ на кюрдите”, носещи още непосилното срамно бреме на турското робство и срещу които Турция е хвърлила редовна войска, полиция и масово ги избива?

С прекратяване на военните действия срещу Ирак не свършва грубата намеса на антииракската коалиция във вътрешните работи на тази арабска държава. Свидетелство за това са заплахите срещу нея с нов вихър на ”пустинната буря", резолюциите N 687 и N 688 на Съвета за сигурност. Новата Резолюция от 2 октомври 1992 г. е поредният кръг към ада, с който се цели по-нататъшна разруха на икономиката, катализация и разгръщане на етническите и социалните конфликти и раздори, които да доведат Ирак до развал.

Решението на Съвета за сигурност е не само разправа над Ирак, но и опасен за бъдещето на останалите народи на планетата прецедент, който свръхмощният капитал чрез ООН, Съвета за сигурност на ООН, други свои легални и секретни структури в глобален мащаб неминуемо ще превърне в рутинна практика на неоколониално заробване на народите на Земята.
Ако човечеството днес не низвергне този    пиратски акт, чреват със съдбоносни последици, и не превърне ООН и Съвета за сигурност на ООН в независими международни организации, които наистина да служат на народите, мира, свободата и просперитета, утре ще бъде безнадеждно късно.

Българската национално-радикална партия (БНРП) издига своя глас срещу решението на Съвета за сигурност на ООН от 2 октомври 1992 г. и призовава всички народи да сринат опасния за бъдещето им прецедент, с грозна сила стоварил се днес най-напред върху Ирак.

Справедлива е борбата на иракския народ и той ще победи!

София, 21 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА ПРИ "ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ" И НА СЕКЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Министерството на промишлеността, Конфедерация на труда "Подкрепа", Конфедерация на независимите синдикати в България и до националните средства за масова информация.


Ние, работниците от ”Вазовските машиностроителни заводи” (ВМЗ), представлявани от своите синдикални организации, сме възмутени от пренебрежителното отношение на правителството на Република България към поставените от стохилядния колектив на всички предприятия от военната промишленост искания и към участниците в многохилядното протестно шествие.

Декларираме пред органите на държавната власт, че нашето търпение е изчерпано. Заявяваме готовност да защитим своите законни интереси с всички средства, които счетем за необходимо да предприемем пред надвисналата заплаха.

София, 23 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА ПРИ ВМЗ: инж. Ил.Пуков    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПРИ ВМЗ: инж. П.Ненова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ФИРМА "ТРЕМА" ООД - ТРЯВНА, ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ФИРМА "ТРЕМА" ООД - ТРЯВНА, ПО ПОВОД НА НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ ИСКАНИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, Министерския съвет, Министерството на промишлеността, Министерството на финансите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средства за масова информация.


Ние, работниците от "ТРЕМА" ООД - Трявна, недоволни от дългото и умишлено бездействие на държавните институции след многократно внасяните декларации, искания, становища и директни разговори по проблемите на предприятията от отбранителната промишленост, които и до днес не са решени и възмутени от пренебрежителното отношение на правителството към внесените на 14 октомври 1992 год. справедливи синдикални искания от целия 100-хиляден колектив на предприятията от военнопромишления комплекс,

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

1. Искаме да работим, а не да ни се отнема правото на труд. Искаме да продаваме произведената от нас продукция, без да ни се спъват пазарите.

2. Решени сме да отстояваме докрай внесените от нас на 14 октомври 1992 г. в Министерския съвет (МС) искания, тъй като за нас това е единственият начин да защитим работните си места.

3. Нека всички наши колеги от военнопромишления комплекс знаят, че ние сме с тях. Уверени, твърдо и докрай ще устояваме справедливите си синдикални искания, защото сме едно цяло и няма да позволим да се решават промените ни поотделно.

Трявна, 23 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ
КНСБ: Д.Павлов                                                 КТ "ПОДКРЕПА":   П.Скорчев

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" - БУРГАС, ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до заместник-председателя на Министерския съвет Илко Ескенази и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моряшки синдикат - Бургас, изразява своето възмущение от усилието на г-н Мичковски да превърне Народното събрание в арбитражна институция, която разглежда над изпълнителната власт междуфирмени дела, поемайки по този начин функциите на съда - единствен орган, който е компетентен да ги решава!

Подобни намерения са опит за реставриране на тоталитарната система за управление на икономиката, както и недвусмислена защита на частни интереси.

Изненадани сме и от позицията на Българската национална телевизия - предаване "Панорама”, която даде гласност на случая "Елпида 3" - "Нефтохим", без да информира обществеността за становището на Работническия свободен синдикат - Бургас, и по този начин създаде условия за еднопосочност в неговото тълкуване.

Ние ще се противопоставим на всеки опит да се дестабилизира икономиката на Бургаския регион и в тази връзка декларираме пред правителството своята пълна солидарност с Откритото писмо на РСС - Бургас, както и с бъдещите му синдикални действия, относно намеренията на г-н Мичковски да превърне Народното събрание в частна адвокатска кантора.

София, 25 октомври 1992 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Пламен Симов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА) "СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ - 1992". Документът е внесен от депутатите Господин Атанасов, Марин Маринов, Асен Мичковски, Димитър Луджев, Христо Тодоров, Валентин Карабашев, Маргарит Минков, Стефан Божилов, Георги Костов, Емил Цочев, Стефан Караджов и Атанас Матеев за разглеждане в Парламентарната група (на 6 октомври 1992 г.) и в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, в Президентството и в Министерския съвет (на 7 октомври 1992 г.).


1.2. ПГ на СДС - истински легитимното представителство на синия електорат - е институцията, която формира държавната политика на СДС в нейната законодателна част и в изпълнителната, като определя приоритетите в политиката на правителството. Това може да стане, когато всички по-важни решения се вземат с процедурно уредени периодични открити дискусии в ПГ или заедно с други ръководни структури на СДС; когато становището на мнозинството и малцинството по един или друг въпрос са публично достояние, когато всички отговорни представители на СДС в различните власти периодически се отчитат пред ПГ и избирателите. Необходимо е ясно да се уредят отношенията с НКС на СДС, чиито становища по уточнени въпроси могат да имат препоръчителен характер.

1.3. НКС, местните координационни съвети и партиите могат да изразяват становища по дейността на депутати, но не и да поставят въпроси за вот на недоверие и отзоваване, което противоречи на конституцията, за необосновани обвинения срещу депутати да се уреди редът, по който да бъдат санкционирани съответните лица.

1.4. Декларации по особено важни въпроси на НКС е необходимо да се съгласуват с Парламентарната група на СДС или Групата да вземе отношение по тези въпроси. Всеки депутат или група депутати свободно могат да изразяват своите възгледи публично.

2. Изпълнителна власт. Правителството се формира и е пряко отговорно пред ПГ на СДС. НКС прави предложение за премиер, но алтернативни кандидатури могат да бъдат издигнати в ПГ. Да се изработи процедура за формиране на кабинет. Премиерът и министрите се утвърждават след представяне на конкретна програма за действие.

2.1. Демокрацията изисква правителството на СДС да представи на обществеността и парламента ясна програма, в която с конкретно разположена във времето система от мерки се посочва кога, как и на какви условия ще се реализират програмните цели на СДС и споразуменията с МВФ, Световната банка, G-24 и т.н., не по-късно от втория месец от своето избиране.

2.2. Недопустимо е в правителството да остават министри, които са отговорни за нарушаване на програмните параметри, нереализация или забавяне на реализацията на приети от НС закони, министри, които са нанесли определени материални и морални вреди на държавното управление.

2.3. Демокрация ще има, когато отделният гражданин няма да се страхува от вездесъщата изпълнителна власт, когато законът защити суверенитета на личния му живот от прекомерната власт на държавата. Гаранция за това ще бъдат законите за съдебната власт, за всички видове специални служби (които сега са на разположение на отделни лица); закон за държавните служители; закон за трудовите отношения, закон за интелектуалната собственост и т.н. Демокрация има там, където осъществяването на новите идеи и инициативи зависят от законово приети нормативи процедури, а не от благоволението на отделни държавни чиновници и политически дейци. Създаването на по-малобройна, но подбрана и подготвена според съвременните изисквания държавна и общинска администрация, по-високо платена и защитена срещу корупцията е "ключът” към ефективно управление и реализиране на програмата на СДС.

3. Демокрация ще има, когато независими от държавата, от политическите сили и работодателите профсъюзи защитават интересите на трудещите се и въз основа на законови гаранции могат да ги запазят от репресии. Трипартитният механизъм е най-добрият начин за съгласуване на интересите между държавата, синдикатите и работодателите (негов център може да бъде една съвременна търговско-индустриална палата).

4. Разделението на властите ще бъде по-ефективно, когато президентът получи повече реални правомощия в държавната власт, когато отношенията му с парламента и правителството бъдат ясно регламентирани и освободени от възможности за недоброжелателни тълкования.

5. Демокрация ще има, когато свободно избраните от гражданите местни органи на самоуправление не се задушават от централната опека. Но и когато самите те не се опитват да лишат своите избиратели от въможността да наблюдават и контролират тяхната дейност. Приемането на закони за новото териториално устройство и за общините и тяхното
приложение са същността на реформата на местната администрация, която трябва да започне през 1993 г. Междувременно, в най-кратък срок трябва да се направят най-необходимите поправки в сега действащия закон за местното самоуправлние, които да уредят правомощията на местните органи и финансово-имуществените им отношения с държавата и гражданите.

6. Демокрация ще има, когато малцинствата в България имат правото да съхраняват и поддържат своя идентитет и в този си стремеж получават активно съдействие от държавата и от управляващото мнозинство.

7. Демокрация ще има, когато държавата засвидетелства позитивен неутралитет към убежденията и религиозния мироглед на всеки гражданин; когато светската власт не се меси, пряко или косвено, във вътрешните работи на религиозните общини или толерира която и да е от тях спрямо другите. Сегашната ситуация в Българската православна църква заплашва духовните устои на нацията и е срам за демократичния процес у нас.

8. Демокрация ще има, когато правителството реално гарантира развитието на науката и културата; когато не прави разлика между техните представители въз основа на политическата им лоялност, мирогледа им и личното им отношение към официалните власти; когато независими от правителството професионални колективи имат решаващата дума относно субсидирането на науката и културата, както и при назначаването на ръководителите на държавните културни институции.

9. Демокрация ще има, когато националните радио и телевизия придобият гарантирана независимост от правителството, партиите и местните органи на самоуправление чрез законова уредба и професионални подбрани ръководни тела; когато свободата на словото и печата не се ограничават, журналистите не са заплашени в своята работа и съществува равен достъп на граждани и организации до печатни или електронни масмедии.

10. Демокрацията изисква сигурност за живота и имота на гражданите. Необходими са спешни промени в Наказателно-процесуалния кодекс, следствието, прокуратурата и полицията, които да пресекат нарастващата вълна на престъпност.

Всички вече разбраха: няма добра и лоша реформа - има успяла или неуспяла реформа. Прикриването на проблемите не означава разрешаването им, скритият или отложен проблем неминуемо се връща на дневен ред, и то с много по-голяма сила. Ние сме против нови предсрочни избори. СДС и ДПС могат да запазят своето управляващо мнозинство, като уредят условията за равноправно и почтено партньорство. Убедени сме, че СДС има капацитет да усъвършенства своето управление и да ускори реформите. Само силно, професионално, работно правителство може да стабилизира парламентарното мнозинство, да осигури поддръжката на синдикатите и доверието на най-широки слоеве от населението. Това е гаранция, че СДС ще продължава да бъде двигател на демократичните процеси в страната, че ще изпълнява програмата си в дадения му от народния вот мандат. Пътят е: управление, показващо ново лице на СДС - прагматизъм, партньорство, приватизация, почтеност.

/Пресслужба "Куриер"/


10:47:24
29.10.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!