29 декември 1994


София, 29 декември 1994 година
Брой 255 /1300/


София, 29 декември - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ” ПО ВЪПРОСА ЗА КАДРОВИТЕ ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Ръководството на Християнски съюз "Спасение" /ХСС/ изразява становище, че новият председател на СДС може да бъде депутат, за да осъществява връзка между парламентарната група и Националния координационен съвет /НКС/, обаче заместник-председателят и главният секретар задължително да не са депутати, за да работят на "Раковски" 134 и да концентрират там усилията си, както и за по-голяма оперативност в предстоящата дейност на СДС.

Основната причина за изборните резултати е в това, че избирателите изгубиха увереност, че СДС разполага с необходимите кадри. По решенията на VI Национална конференция бяха елиминирани част от хората, гласували за СДС след 1990 г.

На VI Национална конференция представителят на ХСС Георги Вачев, както и председателят на ХСС в изявления по радиото предупредиха, че ще загубим 600 хиляди гласа /според протоколите на конференцията/, тръгвайки на изборите с формално приложени критерии. За СДС гласуваха през 1990 г. и 1991 г. и много хора, които си бяхз хвърлили партийните книжки. Повечето висшисти в България, макар и не всички, са подавали молби за членство в БКП. СДС не трябваше да ги губи като управленски и кадрови потенциал.

СДС може да си възстанови нивото на водеща сила в България само ако промени кадровата си политика и убеди избирателите, че ще разполага с необходимия брой кадри за управлението. Ще напомним, че комунистите след 9 септември 1944 г. не се "погнусиха" да използват буржоазните кадри, тъй като нямаха свои. Ударът не бива да бъде насочен срещу отделните личности заради миналото им, което е в противоречие с християнския морал, а само срещу безбожната система на партията.

Бог да пази България!

София, 28 декември 1994 г.

ЗА ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ХСС: архиепископ Христофор Събев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".


Вече пета година хората понасят лишения и несигурност. Уморени са от всичко. Омръзнали са им празните приказки и обещания без действия. Балансирането в противоположни интереси и посоки практически сковава действията на изпълнителната власт, а равновесното положение в парламента между различни тенденции и тежнения произвежда беззъби закони. За съжаление това е точно отражение на равновесното състояние в обществото, на мъртвата, но непогребана стара система в икономиката и на заченатата, но неродена нова. Опитът през изминалите четири години е в посока не на действително раждане на нова социална система, а на повиването на стария труп с пелени, от което само се увеличава гниенето и се завъждат икономически червеи, хранещи се от разлагащия се труп. Абсурд е към една икономика, съставена от над 90% държавна собственост, да се прилагат механизми за въздействие, работещи при развит и силно преобладаващ частен сектор. Това важи както за монетарните прийоми, така и за метода на пазарна приватизация, възприет досега. Абстрахираме се от факта, доказващ абсурдността на приетия закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, за съотношението между общата цена на държавните предприятия /значително над трилион лева/ и общата сума на спестяванията на всички български граждани /под двеста милиарда лева/. Дори всяка бабичка или милионер да ги изтегли до последната стотинка, да ги вложи в приватизацията, то пак недостигът ще бъде над трилион. Което и да е правителство при този закон не може да направи никаква реална приватизация, достатъчна за поне минимална чувствителна промяна на социалната и икономическата структура. А без смяна на собствеността не е възможна пазарна икономика, възможни са само имитации.

Не можем да си позволим повече да стоим разкрачени над пропастта на прехода. Нужно е решително да се продължи напред. Единственият реално възможен начин за смяна на собствеността е масовата ваучерна приватизация. Тя не само е единствено възможната, но и единствено справедливата, тъй като реституира труда, създава широка средна класа от собственици - без които е невъзможна и нетрайна каквато и да е демокрация и стабилност. Народнолибералната партия внесе два законопроекта в началото на 1992 г. за приватизацията. Първият, съчетаващ реституцията с приватизацията, вторият /вече след приемане на реституционните закони/ само за приватизация. Още от 1991 г. твърдим,че друг вариант освен масова приватизация просто не е работещ. Това го каза и от трибуната на Народното събрание председателят на партията Христо Атанасов при приемането на закона в проекта "Мичковски". Тогава обаче това не се признаваше. Искрено се учудваме на еволюцията на някои икономисти /почти всички в Народното събрание/, които през март 1992 г. високомерно отхвърляха масовата приватизация, а сега уж работят за нея, плачейки, че за две години действие на закона "Мичковски" няма видима приватизация. Плачат и се чудят на кого да хвърлят вината за собствената си глупост, а може би грешна пресметливост?

Приватизацията във вариант на масова е възможно технически да отнеме между една и две години. Това ще бъде истинската реформа, но дотогава не можем да си позволим да продължим да затъваме. Затова е нужно още днес да се предприемат следните незабавни действия, при това решително и безкомпромисно. Тези мерки трябва да изхождат от реалната база на собствеността, стремежа към истинска пазарна икономика - основана на частната собственост, състоянието на производството и наличните ресурси. Не на последно място, те трябва да са прагматично насочени и да имат като приоритет подобряване на материалното състояние на възможно най-най-широк социален диапазон. На обикновения българин. Първите от тези действия трябва да бъдат:

1. Чрез решителни, безкомпромисни и масирани действия да се ликвидира в най-къс срок организираната престъпност. Да се възстанови сигурността на гражданина на улицата и в дома, на бизнесмена в магазина или офиса. Нужно е рекетът да остане само кошмарен спомен. За целта, ако е нужно, населението на Странджа-Сакар може да се увеличи, като в опустелите села под контрола на охрана престъпниците се рекетират и крадат едни други, колкото си искат.

2. Да се спре решително разсипването на държавната собственост, като се въведе естественият принцип, че собствеността се управлява от собственика. Частната - от частника, държавната - от държавата.

3. Да се пресече изтичането на капитал от държавните предприятия, като външната им търговия се централизира в единен държавен орган.

4. Да се пресече дъмпинговата чужда конкуренция и се защитят категорично българските производители и търговци чрез рязко повишаване на вносните такси за селскостопански и промишлени стоки, произвеждани и в България, при качество, неотстъпващо на вносното.

5. Бюджетните организации и тези на извънбюджетна сметка да бъдат задължени да изразходват предвидените им средства за консумативи, храна, облекло, обувки и т.н. единствено за стоки, произведени в България, като ги купуват пряко от производителя.

6. Държавата да се ангажира с насърчаване и защита на българския частен бизнес в производството чрез предоставяне на безлихвени кредити, данъчни облекчения, митническа защита, безплатно предоставяне на държавни пустеещи земи за промишлено строителство.

7. Бързо връщане на земята и разделяне на имуществата на ТКЗС чрез промяна на принпипа на плащане на поземлените комисии и ликвидационните съвети от заплати към хонорари като процент от комисионен тип в зависимост от реално разделената и върната земя и според частта на разделеното имущество между собствениците. Забрана на членовете на поземлените комисии и ликвидационните съвети да арендуват земя, която не е реално върната.

8. Създаване на самообновяващ се фонд за финансиране на селскостопанските работи. Предоставяне на селскостопанска техника на фермерите на дългосрочно изплащане.

9. Провеждане на същинска аграрна реформа и оземляване на селяните със земя в достатъчни размери за модерно земеделие чрез създаване на държавен посреднически фонд за изкупуване на свободни земи от живеещите в градовете на реални пени и безлихвено кредитиране на фермерите за купуване на земя.

10. Решителна борба с безработицата и непълноценното използване на националните трудови ресурси чрез инфлационен тип неинфлационно финансиране /даваш пари без покритие, с които финансираш производството на стока, явяваща се покритие/ на държавни програми за приоритетно развитие на отрасли и производства, създаващи множество съпътстващи производства. Такива са жилищното строителство и транспортното машиностроене, които са и с пряк социален ефект за благоденствието на хората.

Това ще даде възможност при нормирани спрямо себестойността поносими цени /днес към 2000 лв. /м кв./ да се задоволят елементарните нужди от жилище за всяко семейство. Да се стимулират съпътстващите производства и икономиката като цяло.

11. Недопускане в България да има гладуващи. Въвеждане на специални продоволствени талони и система за доставка на храна и облекло за социално слабите групи от населението.

Това са само някои неотложни и адекватни на състоянието и стопанските реалности в България днес мерки. Те или ще бъдат незабавно приложени, или ще вървим по пътя на бавното естествено разлагане и самовъзникване - път, по който де факто върви България през изминалите четири години. Път на хаоса и неуправляемостта. Път на мътната вода, в която умелите рибари ловят все пак някаква риба. Път на мизерията за огромната част от народа - продължаваща без видим край. Път на неадекватните и нерешителните мерки и бездействието в управлението. Път без изход за България като развита страна с достойнство. Път може би на чуждоземни, но не и на български интереси.

Хората от собствен опит разбраха истината. Илюзиите и напразните надежди от неадекватна политика се спукаха като сапунени мехури. Българският народ, неговата интелигенция вече почти узряха за единствено правилния изход - стамболовисткия. Независимо дали го осъзнават като стамболовистки, но те са за него.

За възраждането на България са нужни добри работещи идеи, смелост, воля и решителност. Ние, стамболовистите, имаме историческия опит и проверени в практиката идеи, дали зашеметяващ резултат. Имаме и смелостта, волята, решимостта да ги приложим отново. Да повторим успеха на България. Да спрем разпада и да я изградим отново като модерна демократична и развита държава с достойнство пред света.

Когато управляваме, а обстоятелствата неизбежно ще ни извикат да управляваме, ние не ще бъдем егоисти. Ще се опрем на волята, интелекта, опита и дързостта на всички честни българи, на целия човешки национален потенциал, потискан сега в угода не на български интереси. Нужно е най-сетне да си дадем ясна сметка, че само адекватна и решителна стамболовистка политика ще възроди България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА ТРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /15 И 16 ДЕКЕМВРИ 1990 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г./.


VII. ВЪРХОВЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Чл. 48. В периода между два конгреса работата на партията се ръководи от Върховен партиен съвет.

Чл. 49. /1/ Върховният партиен съвет се състои от 60 членове.
/2/ При излизане на член от Върховния партиен съвет /ВПС/ неговият състав се попълва от следващите по броя на гласовете, получени при избора.
/3/ Членовете на парламентарната група на Демократическата партия са по право членове на Върховния партиен съвет извън посочените в предшестващата алинея 60 членове.
/4/ Върховният партиен съвет може да включва допълнително до пет нови членове извън своя състав с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите.
/5/ С решение на Върховния партиен съвет може да се свика Национална конференция, която разработва и обсъжда документи по актуални политически проблеми. Участниците и представителството на местните партийни организации се определят от Върховния партиен съвет.

Чл. 50. Върховният партиен съвет се събира на заседания поне два пъти годишно и винаги, когато бъде свикан от Централното бюро.

Чл. 51. /1/ Заседанието на Върховния партиен съвет е законно, ако на него присъстват поне половината от членовете му.
/2/ Върховният партиен съвет взима решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове, а изборът на Централно бюро и на председател на партията се извършва с тайно гласуване.

Чл. 52. Върховният партиен съвет:

1. Осъществява политическото ръководство на партията въз основа на конгресните решения.

2. Свиква извънреден конгрес на партията.

3. Провежда конгресните решения и следи за тяхното изпълнение.

4. Определя минималния размер на членския внос.

5. Координира дейността на районните партийни съвети и на местните партийни организации.

6. Организира пропагандната дейност.

7. Определя предизборната програма на партията, утвърждава кандидатите на партията в изборите и решава въпросите по предизборната подготовка и участие в коалиции.

8. Взема решения за създаване на стопански единици за осъществяване на издателска, политическа, пропагандна и спомагателна стопанска дейност.

9. Изготвя и приема бюджет и щат на партията.

10. Избира между своите членове председател на партията, пет заместник-председатели и секретар.

11. Избира между своите членове Централно бюро.

12. Изключва провинили се партийни членове и разглежда жалби във връзка с изключване от партията.

13. Изключва от Върховния партиен съвет /с мнозинство от 2/3 от всички свои членове/ членове на Върховния партиен съвет.


VIII. ЦЕНТРАЛНО БЮРО

Чл. 53. Централното бюро се състои от председател, 5 заместник-председатели, секретар и членове, всичко 17 души.

Чл. 54. Централното бюро определя в духа на платформата на партията и решенията на Върховния партиен съвет становището на партията по всички текущи политически и обществени въпроси на страната.

Чл. 55. Централното бюро:

1. Изпълнява решенията на конгреса и на Върховния партиен съвет.

2. Организира, контролира и дава принципна насока на печатните издания.

3. Организира заседанията на Върховния партиен съвет и изпълнението на неговите решения.

4. Решава оперативни партийни въпроси.

5. Управлява имотите на партията и определя нейните участници в управителните съвети на образуваните от нея стопански единици.

6. Упражнява бюджета на партията.

7. Утвърждава ръководството на местните организации и на районните партийни съвети.

8. Контролира дейността на местните организации и районните партийни съвети, като може да разформирова бюрото на местните партийни организации.

9. Назначава щатните служители на Върховния партиен съвет и на печатните издания на партията.

10. Избира и контролира Секретариата.

11. Изключва от партията.

12. Отчита се пред Върховния партиен съвет.

13. Българи, живеещи постоянно в чужбина, може да се приемат за членове на Демократическата партия /ДП/ от Централното бюро /ЦБ/, където плащат членския внос.

Чл. 56. Секретарят на Централното бюро пази партийния печат, води деловодството на Централното бюро и председателства Секретариата.


IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 57. Председателят на партията председателства Върховния партиен съвет и Централното бюро.

Чл. 58. Председателят на партията представлява същата пред всички държавни, обществени, стопански и други учреждения, институти, организации и физически лица както в страната, така и в чужбина.

Чл. 59. /1/ В отсъствие на председателя или когато той е в невъзможност да изпълни определено действие, той се замества от заместник-председател.
/2/ Председателят на партията може да упълномощи за конкретен случай тя да бъде представлявана от друг неин член.


X. СЕКРЕТАРИАТ

Чл. 60. При Централното бюро се създава Секретариат, който работи под негов постоянен надзор.

Чл. 61. Секретарят на партията докладва на Централното бюро всички въпроси, постъпили в Секретариата, по които Централното бюро трябва да вземе становище.

Чл. 62. Помощният служебен персонал при Секретариата се назначава от Централното бюро съобразно приетия щат.

Чл. 63. Секретариатът:

1. Завежда партийната канцелария.

2. Извършва финансовата дейност на Върховния партиен съвет и Централното бюро, като осъществява събирането на доходите на Върховния партиен съвет, полага грижи за тяхното увеличаване и за съхраняването им и за увеличаване имуществото на партията.

3. Организира и ръководи технически организационната работа на партията.

4. По нареждане на Централното бюро привежда в изпълнение неговите решения.

5. Дава указания на всички партийни организации относно организационната, пропагандната и просветната дейност, както и във връзка със събирането на доходите и съхраняване имуществото на организациите.

/Пресслужба "Куриер”/


15:00:00
29.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!