30 декември 1994


София, 30 декември 1994 година
Брой 256 /1301/


София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ПО ПОВОД НА ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЩА БОРБА ЗА ЕДИНЕНИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


Предвид критичното положение, в което изпаднаха родината ни и българският народ в последните години, ръководството на Българската национално-радикална партия /БНРП/ и на Българския национален фронт /БНФ/ постигнаха споразумение за обща борба за спасението, единението и благоденствието на отечеството и народа на България. Като национално отговорни и социално ангажирани сили двете партии смятат, че на изборите от 18 декември 1994 г. превес в политическото пространство на страната ни взеха антибългарските, антисоциалните и антихристиянските сили. БНРП и БНФ смятат, че процесите на разруха в икономиката, стопанството, здравеопазването, промишлеността, земеделието, културата и армията ще продължат и положението на българския народ ще се влоши още повече. Ограбването на държавните богатства от създадените икономически и финансови структури на БСП ще се засили. Под маската на "социална приватизация" жизненоважни наши национални и промишлени обекти ще бъдат купени на безценица от техните фирми. Реформите в областта на селското стопанство няма да се осъществят. В различни райони на страната ще се засили етническото напрежение в резултат на демагогските предизборни обещания на БСП и коалиция за привилегии на измислени "национални малцинства". Нахлуването на еретически секти в страната ни ще продължи безпрепятствено. Поддържаната зашеметяваща престъпност от комунистическите охранителни фирми ще вземе невиждани размери. С нея се цели да се всее страх в душите на българите, с който да се парализира волята им за съпротива.

БНРП и БНФ са убедени, че към тяхната борба ще се присъединят всички родолюбиви сили и ще изградят здрав общ фронт срещу тъмните противобългарски домогвания, застрашаващи народностната ни общност и целокупността на родината ни.

София, 27 декември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНФ: д-р Николай Шишков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА РАЙОННИЯ ЦЕНТЪР НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" - СОФИЯ, ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРАТА НА СТЕФАН САВОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Районният център на Федерация "Царство България" /ФЦБ/ - София, на заседанието си от 27 декември 1994 г. след разглеждане на временния анализ на "Избори ’94", направен от Центъра за изследване и анализ на ФЦБ, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява анализа, направен на 22 декември 1994 г. от Центъра за изследване, и анализа на ФЦБ и отчита като решителна политическа грешка необоснованата враждебна кампания срещу Федерация "Царство България" от страна на бившия Национален координационен съвет на СДС, целяща отнемането на монархическите гласове. Катастрофалният резултат бе, че СДС загуби 10% от гласовете си и вместо да дойдат при нас, каквато нагласа имаше сред избирателите, те бяха разпределени между Народния съюз и Български бизнес блок, които водиха енергична кампания срещу бившия Национален координационен съвет на СДС. Друга голяма част от гласовете се пропиляха в графата "негласували".

Днес ние казваме: "Стига сме мълчали!" и предлагаме на всички районни центрове на Федерация "Царство България" за обсъждане следното:

1. Да представим пред обществото предложение за обединяване на всички демократични сили в най-популярната съществуваща форма - Съюза на демократичните сили. Бившият Координационен съвет изпразни Съюза на демократичните сили от съдържанието му - останаха няколко фантомни партии без реална членска маса, нито структури. Нека всички демократични формации, които са извън движението по една или друга причина, да се съберат и да изградят един нов силен Съюз на демократичните сили.

2. Федерация "Царство България" е готова да участва в един такъв обединителен процес на всички демократични сили и да изпрати свои представители в един нов реално представителен Национален координационен съвет.

3. Федерация "Царство България" поставя на разискване пред обществото всички тези предложения и предлага за председател на новия Национален координационен съвет на Съюза на демократичните сили Стефан Савов като най-авторитетната и обединяваща фигура между ярко изявените демократи у нас.

Районният център на ФЦБ - София, предлага горните решения за разискване от всички структури на организацията в страната и смята за уместно те да бъдат поставени за обсъждане от цялата общественост.

София, 28 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЕАД "НОВОТЕЛ - ПЛОВДИВ" В ПЛОВДИВ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ "ДОБЪР ДЕН, БЪЛГАРИЯ". Документът е адресиран до Българската телеграфна агенция, до Българската национална телевизия, до телевизионен център - Пловдив, и до главния редактор на в. "Пловдивски новини".


С настоящата протестна декларация стачкуващите работници и служители на ЕАД "Новотел - Пловдив" категорично протестират срещу изнесената дезинформация в публикацията на в. "Пловдивски новини" - "Профсъюз "Бизнес" подвежда към стачка хората в Новотела", брой 710 от 28 декември 1994 г., и изнесената информация по стачката в информационния блок "Добър ден, България" на Българска национална телевизия /БНТ/ от 28 декември 1994 г., предоставена от Телевизионен център - Пловдив.

С поднесената дезинформация пред българската общественост се уронва престижът на работещите в ЕАД "Новотел - Пловдив" и имиджът на петзвездния хотелски комплекс.

Стачкуващите категорично заявяват пред българската общественост, че ще бъде възстановен и издигнат на по-високо ниво авторитетът на "Новотел - Пловдив" и работещите в него.

Засегнатите в публикацията на в. "Пловдивски новини" и в информацията на Телевизионен център - Пловдив, си запазват правото да сезират държавните органи за търсене на съответната отговорност.

Пловдив, 28 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ В СНАБДЯВАНЕТО НА ТОРОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ПРИРОДЕН ГАЗ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността, до министъра на земеделието, до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Принудени сме да ви алармираме отново, тъй като очевидно не се дооценяват някои проблеми при снабдяването специално на торовата промишленост с природен газ. Факт е вече спирането на производството на амониев нитрат в "Неохим" ЕАД - Димитровград. Останалите торови заводи работят силно разтоварени. Всичко това става в най-активния торов сезон, и то при изключително благоприятни международни цени. Търсенето на торове в страната е също изключително голямо.

В същото време топлофикационните централи продължават да горят природен газ и няма сила, която да ги принуди да минат на друго гориво.

Престъпление е да се гори газ, а предприятията, които го използват като суровина, да престояват. При това тези предприятия носят милиони долари свежа валута за България. Само "Неохим" ЕАД през декември няма да изпълни договори за над 2,5 милиона долара и договори за България за над 50-60 милиона лева.

Оставянето на българското селско стопанство в този сезон без торове ще задълбочи още повече кризата, в която се намират то и държавата като цяло.

Настояваме за радикално решаване на проблема!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ: Георги Петров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КТ "ПОДКРЕПА": Тенчо Кайрямов

София, 28 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА ТРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /15 И 16 ДЕКЕМВРИ 1990 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г./.


XI. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 64. /1/ Централната контролна комисия се състои от председател, двама редовни членове и двама резервни членове. Тя избира помежду си председател.
/2/ Резервните членове участват със съвещателен глас в контролната комисия.
/3/ При невъзможност някой от членовете на контролната комисия да осъществява дейността си, той се замества от резервните членове по азбучен ред на малките им имена.

Чл. 65. Централната контролна комисия:
1. Контролира финансовата и стопанската дейност на партийните органи и организации.
2. Следи за опазването на партийното имущество.
3. Проверява финансовата дейност на партийните печатни издания.

Чл. 66. При ревизиите си Централната контролна комисия следи за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи, както и дали те са направени в съответствие с бюджета, решенията на конгреса, на Върховния партиен съвет и Централното бюро.

Чл. 67. Централната контролна комисия извършва ревизии редовно по един път в годината и извънредно винаги, когато намери това за необходимо.

Чл. 68. Централната контролна комисия съставя за всяка извършена от нея ревизия протокол в два екземпляра. Единият от тях предава на Централното бюро, а другият остава за съхраняване при председателя на комисията.

Чл. 69. Централната контролна комисия се отчита пред конгреса на партията.


ХІІ. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Чл. 70. /1/ Членовете на Демократическата партия, които са избрани за народни представители в Народното събрание, образуват парламентарна група на партията.
/2/ Парламентарната група на партията избира измежду членовете си председател.

Чл. 71. Парламентарната група провежда в Народното събрание политиката на Демократическата партия, като съблюдава всички взети от нея решения от политически характер.

Чл. 72. Парламентарната група взема решения относно дейността си в Народното събрание в съответствие с решенията и становищата на партията.

Чл. 73. Парламентарната група определя народните представители, които при всеки отделен случай да изразяват становището на партията в Народното събрание.


XIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 74. Имуществото на партията се състои от недвижими и движими вещи, парични средства, вземания, авторски права и права на индустриална и интелектуална собственост.

Чл. 75. Партията събира своите материални средства от:
1. Членски внос.
2. Доходи от партийното имущество.
3. Приходи от партийните печатни издания.
4. Дарения и завещания.
5. Приходи от стопанската дейност на създадени към партията стопански единици в съответствие със закона.
6. Субсидии от държавата.

Чл. 76. От събрания членски внос местните партийни организации отделят 20%, които превеждат на Централното бюро, и 10%, които превеждат на районните партийни съвети.

Чл. 77. /1/ Партийните средства се разходват в съответствие с приетия бюджет.
/2/ При упражняването на бюджета Централното бюро може да прехвърля суми от едно перо в друго.
/3/ В случай, когато бюджетът още не е приет или се наложи разходване на средства за цели, които не са били предвидени от него, Централното бюро може да разходва суми за тях въз основа на мотивирано решение, след като същото бъде одобрено от Върховния партиен съвет.

Чл. 78. Централното бюро се отчита ежегодно пред Върховния партиен съвет за своята финансово-стопанска дейност.

Чл. 79. При поемане на имуществени задължения Демократическата партия се представлява от председателя или определено от него лице и от секретаря на Централното бюро.


XIV. МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА ЖЕНИТЕ КЪМ ДП
НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ТВОРЧЕСКИ КЛУБОВЕ КЪМ ДП


Чл. 80. Към Демократическата партия се създава Младежки съюз на Демократическата партия, който не е юридическо лице.

Чл. 81. Членове на Младежкия съюз на Демократическата партия са по право всички членове на партията на възраст между 18 и 30 години включително.

Чл. 82. Към Демократическата партия се създава Национално дружество на жените при Демократическата партия, което не е юридическо лице.

Чл. 83. Членове на Националното дружество на жените при Демократическата партия са по право всички жени - членове на Демократическата партия.

Чл. 84. Към Демократическата партия се създават национални професионални и творчески клубове, които не са юридически лица.

Чл. 85. Членове на националните професионални и творчески клубове са членове на Демократическата партия с еднакви или близки професии и творчески занимания.

В работата им могат да участват и безпартийни привърженици на Демократическата партия.

Чл. 86. Младежкият съюз на Демократическата партия, Националното дружество на жените при Демократическата партия и националните професионални и творчески клубове към Демократическата партия се ръководят от решенията на Върховния партиен съвет и разпорежданията на Централното бюро. Същите изработват правилници за организацията
и дейността си, които се одобряват от Централното бюро.


XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 87. /1/ Централен печатен орган на Демократическата партия е в. "Знаме".
/2/ Централното бюро може да реши издаването и на други печатни издания в съответствие с изискванията на закона.

Чл. 88. Партийният цвят е виолетов.

Чл. 89. Символът на партията е калиграфно изображение на главната ръкописна буква "Д" в бял цвят на виолетово поле, обградена с два концентрични кръга, помежду които има надпис "Демократическа партия".

Чл. 90. Печатът на партията отразява нейния символ с указания за съответната партийна организация или орган.

Чл. 91. Знамето на партията е правоъгълно с виолетов цвят, в средата на което е изобразен символът на партията.

Чл. 92. Празникът на Демократическата партия е 5 октомври - Ден на независимостта.

Този устав е приет на Тринадесетия конгрес на Демократическата партия на 16 декември 1990 година, изменен и допълнен на Четиринадесетия конгрес на 18 и 19 декември 1993 година и е подписан от членовете на Централното бюро.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ '94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 502

София, 28 декември 1994 г.


С Решение N 500/27 декември 1994 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от проведените на 18 декември 1994 г. избори за народни представители.

В срока по чл. 92, ал. 1 от ЗИНПОСК са постъпили молби от избраните в повече от една районна изборна листа народни представители, с които уточняват в коя кандидатска листа да се смятат за избрани.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 92, ал. 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за избрани кандидатите за народни представители както следва:

1. Анатолий Методиев Величков - ЕГН 650721ХХХХ - СДС, в 1. Избирателен район - Благоевград, на мястото на Филип Димитров Димитров - СДС, избран и в 24 Избирателен район - София-2.

2. Максим Жеков Димов - ЕГН 610101ХХХХ - ДПС, в 30. Избирателен район - Шумен, на мястото на Ахмед Демир Доган - ДПС, избран и във 2. Избирателен район - Бургас.

3. Орлин Ризов Ризов - ЕГН 500918ХХХХ - БСПАСЕК, във 2. Избирателен район - Бургас, на мястото на Георги Седефчов Първанов - БСПАСЕК, избран и в 9 И збирателен район - Кърджали.

4. Владимир Георгиев Шкодров - ЕГН 300210ХХХХ - СДС, в 30 Избирателен район - Шумен, на мястото на Александър Йорданов Александров - СДС, избран и в 3 Избирателен район - Варна.

5.Димитър Георгиев Желев - ЕГН 400428ХХХХ - СДС, в 3 Избирателен район - Варна, на мястото на Александър Димов Божков, избран и в 8 Избирателен район - Добрич.

6. Цветан Иванов Димитров - ЕГН 581114ХХХХ - СДС, в 4 Избирателен район - Велико Търново, избран на мястото на Васил Стоянов Гоцев, избран и в 26 Избирателен район - София-окръг.

7. Свободка Стефанова Енчева - ЕГН 440611ХХХХ - СДС, в 25 Избирателен район - София-3, избрана на мястото на Надежда Николова Михайлова, избрана и в 4 Избирателен район - Велико Търново.

8. Емил Янакиев Капудалиев - ЕГН 410724ХХХХ - СДС, в 5 Избирателен район - Видин, избран на мястото на Петър Стефанов Стоянов - СДС, избран и в 12 Избирателен район - Монтана.

9. Георги Димитров Георгиев - ЕГН 611104ХХХХ - БСПАСЕК, в 20 Избирателен район - Силистра, избран на мястото на Любомир Панайотов Коларов - БСПАСЕК, избран и в 8 Избирателен район - Добрич.

10. Николай Димитров Налбантов - ЕГН 630925ХХХХ - СДС, в 17 Избирателен район - Пловдив - окръг, избран на мястото на Иван Милков Куртев - СДС, избран и в 23. Избирателен район - София-1.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
30.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!