31 октомври 1991

София, 31 октомври 1991 година

Брой 214 /489/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СТАНОВИЩЕ "ОСНОВНИ НАСОКИ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.

Прекаленото обвързване на България във външноикономически аспект със страна като САЩ е една тенденция, която се прокарва съзнателно от определени политически кръгове и ко¬ято не отговаря на естествените стремежи и желания на българския народ. Опитът от последните 45 години недвусмислено ясно показва, че малка страна като България трябва да води една относително необвързана и неутрална външна политика, а не да играе ролята на сателит и васал по отношение на страни, които преследват глобални стратегически цели. Мястото на България е в Европа, което й предопределя основните насоки на нейната външна политика. На сегашния етап е необходима една по-тясна интеграция с развитите страни в Западна Европа с оглед България да може след време да заеме своето достойно място в бъдещия общ европейски дом. Това е факт, който подсказва какво трябва да бъде поведението на българските политици в този изключително деликатен и превратен момент, свързан с оцеляването ни като нация.

Мястото на България е в обединена Европа и по този въпрос едва ли има българин, който да се съмнява в противното. Но за да се извоюва това място; ние трябва да насочим преди всичко усилията си към задълбочаване на контактите със страни като Великобритания, Франция, Германия и Италия, които могат да бъдат естествени гаранти на нашата национална сигурност в бъдеще чрез изграждане на Европейската система за колективна сигурност. Въпросът с националната сигурност е възлов и трябва да се има предвид, когато се осъществяват по-тесни връзки със страни като САЩ и СССР, които разглеждат България в идеализиран аспект като точков модел във формалния смисъл на думата, без да се интересуват от реалните ни интереси.

Нашата страна се намира на един важен стратегически кръстопът, поради което американската военна машина практически не може да допусне на Балканския полуостров да съществува една силна и необвързана България. Нещо повече, във военнополитически аспект САЩ са изключително тясно обвързани със страна като Турция, на която всяка година отделят значителни средства от своя военен бюджет. При така създалата се ситуация регистрирането на партия като ДПС под натиска на американската дипломация цели преди всичко в България да има едно постоянно огнище на етническо напрежение, което заедно с тежкото икономическо състояние на страната да бъде главно средство за създаване на неустойчивост както във външнополитически, така и във вътрешнополитически аспект.
Колебанията по националния въпрос на отделни политически сили на практика дава възможност чрез недалновидността на техните лидери да се узакони един акт, който може да се отрази сериозно на нашите отношения със страните от Западна Европа и да попречи на България по един естествен път да стане пълноправен член на бъдеща обединена Европа. Трябва определено да се знае, че в България има само български граждани, независимо от това, че някои от тях имат турско, циганско, еврейско и др. етническо самосъзнание. Друг е въпросът, че на тези етнически групи от хора трябва да им се създаде възможност свободно да изповядват своите убеждения, религия, култура, традиции и нрави в рамките на българската държава. Това е абсолютно задължително и трябва да бъде осъществено в унисон с Международната харта за защита на човешките права и свободи. Недопустимо е обаче в България да има партия като ДПС, която защитава правата и свободите само на една част от българското население, и то на тези български граждани с друго етническо самосъзнание. Всяка партия, която в настоящия момент претендира, че е съвременна и модерна, не трябва да прави разлика между едни и други български граждани, що се отнася до въпроси, свързани със защита на техните права и свободи.

Разбира се, че преходният период, в който се намира България, носи в себе си определени настроения от миналото както по отношение на потъпкването на правата и свободите на някои етнически групи, така и по отношение на антихуманната политика, провеждана целенасочено от един престъпен, тоталитарен режим. Но за да се изгради една наистина демократична, правова и необвързана България, е необходимо тези поуки от миналото да се анализират внимателно с цел едно необратимо и трайно решаване на националния въпрос.

Изграждането на Европейската икономическа общност е факт, който дава възможност свободно да преминават хора, стоки и капитали от една към друга държава на Общността. Естествено, създаването на такъв огромен пазар с евентуалното включване на последващ етап и на страните от Източна Европа не може да не се отрази сериозно на бъдещите отношения между Западна Европа и САЩ. При тази новосъздала се ситуация САЩ на практика ще се окажат в условията на една частична изолация, тъй като протекционистичните мерки, които ще наложи Европейската общност, ще блокират в много силна степен възможността на американските стоки да стигат до европейския пазар. В резултат на това страна като САЩ чрез своите сателити ще се опитва по косвен начин да оказва сериозно влияние върху бъдещото преструктуриране на Европейския континент. Именно Турция ще играе тази деструктивна и дебалансираща роля на Балканите с оглед откъсването на този стратегически важен район от бъдеща обединена Европа и подчиняването му на глобалните стратегически цели на една космополитична сила.

Глобалната политика е привилегия само на изключително мощните във военно и икономическо отношение страни и за да се запази съществуващият баланс в световен мащаб, е нужна именно такава сила като обединена Европа, която да може реално да противостои на икономическата експанзия на САЩ и на Япония. Това е пътят на оцеляването на Европейския континент, това е и смисълът - малка България да търси своето място в бъдещия общ Европейски дом.

Ислямският фундаментализъм е другата основна причина, която кара страните от Европа да обединят своите потенциални сили с цел създаване на християнски храм на взаимното разбирателство и уважение, от една страна, и интегриране на националните култури, от друга. Именно в тази връзка на малка България се отрежда една изключително важна и отговорна роля на Балканите, тъй като тя се намира на границата между християнския и мюсюлманския свят.

Основните политически акценти във външната политика на България, на които е нужно да се обърне внимание в настоящия момент, са следните:

1. Задълбочаване на икономическата и политическата интеграция на България със страните от Западна Европа, тъй като именно тези държави могат реално да решат всички проблеми, свързани с националната ни сигурност.

2. Превръщане на ДПС в една общонационална партия с цел да не се дава възможност на определени политически кръгове от нашата югоизточна съседка Турция да реализират своите великошовинистични и пантюркистки намерения. С този факт България би спечелила доверието и симпатиите на Европейските държави с оглед на бъдещото ни включване в Европейската система за колективна сигурност.

3. Поддържане на приятелски отношения със страни като САЩ и СССР, които преследват глобални стратегически цели, като тези отношения не трябва да се изграждат в ущърб на националната ни сигурност, предвид стратегически важното географско положение, което заема България на Европейския континент.

4. Осъществяване на дипломатически отношения с отделните републики на СССР с цел задълбочаване на икономическите и стопанските връзки с тях върху принципите на свободната пазарна икономика.

Естествено, направените разсъждения дотук не изчерпват тази твърде обширна тема за дискусия, но вярвам, че повдигнатите в статията парливи въпроси ще намерят широк отзвук за изясняване на основните приоритети във външната политика на България на съвременния етап.

София, 28 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" ПО ПОВОД НА ОБЯВЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".

Във връзка с преждевременното и несъгласувано обявяване на Национално движение за Търновска конституция "Царство България” политическите ръководства на Българската народна партия в лицето на г-н Димитър Бранков, на Българския съюз за европейска федерация в лицето на г-н Димитър Попов и на Партията на свободата и прогреса в лицето на г-н Иван Георгиев заявяваме, че оставаме категорично на позициите на Коалиция за Търновска конституция "Свобода".

София, 30 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД НА НАПРАВЕНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 28 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА, ПОДПИСАНА ОТ ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА-1", ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, ОТ СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ".

През последните дни в страната нараства политическото напрежение, разпалвано от националистически среди с подмолното съдействие на Българската социалистическа партия. Декларацията на председателството на БСП, прочетена по телевизията на 28 октомври вечерта, може да се оцени като "превантивна" мярка, която цели да прехвърли вината за възможните последици от тези подстрекателски действия от "болната глава на здравата".

Става пределно ясно, че върху току-що започналия работата си Конституционен съд на България се цели да бъде оказан масиран натиск за непризнаването легитимността на Движението за права и свободи като политическа партия на национална основа. С тези действия на реакционните сили върху престижа на България ще бъде нанесен непоправим удар, а обществото ни ще бъде застрашено да бъде вмъкнато в мрачните коловози на национални и етнически конфликти.

Трябва да заявим категорично, че подобни действия са в крещящо нарушение на Хартата за правата на човека и на всички международни договорености, третиращи защитата на основните човешки права и свободи.

Запазването на гражданския мир и на демократичния процес в България е свещено задължение и отговорност на политическите сили, на председателя на републиката, на Народното събрание и правителството.

Червеният националсоциализъм трябва да бъде спрян на всяка цена!

София, 29 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА "ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91", ПОДПИСАНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"/, ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ, СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/, ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ -ПЕРНИК. Документът е адресиран до президента на Републиката, до дипломатическите мисии в България и до средствата за масово осведомяване.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Докога в България ще си играем на демокрация? Шепа червено-сини лидери откраднаха народната революция и вече втора година ни залъгват с "парламентарна демокрация". Това, което се провежда в България, е един безпазарен грабеж и няма нищо общо с пазарното стопанство. Да не говорим за социалния елемент, който засяга цял един социално слаб народ.

Всичко, което се случи в предизборната кампания и в изборите на 13 октомври 1991 година, е една подигравка с целия български народ. Възможно ли е при такава сложна палитра от партии и платформи да се получи такъв еднозначен резултат? Защо въобще допуснахте до изборите толкова партии и коалиции? Защо излъгахте над 2 милиона избиратели, които с гласа си са искали да видят разрешение на своите проблеми?

В България трябва да се смени политическата и икономическата система и тези, които избраха синия цвят, искаха да помогнат за утвърждаване на нов тип демокрация и нов тип политическа и икономическа система. Равните резултати между синьото и червеното показват, че нищо не се е състояло в тази държава. Не се е извършила никаква деполитизация и демагогията ще продължи. Като гъби никнат нови партии и формации, които търсят изход от тежката национална катастрофа и предлагат български проекти и програми. Те не могат да намерят практическа реализация, тъй като малките партии от извънпарламентарната опозиция няма да имат достъп до управлението на държавата. Защо допускате да продължи агонията на една нация? Защо излъгахте милиони избиратели?

Каква беше тази пародия на предизборна борба? Парламентарните сили получиха милиони от държавния бюджет безвъзмездно и милиони в зелен цвят от запад. Малките партии бяха оставени да участват в изборите’91 с личните средства на кандидат-депутатите. Не може да става и дума за съблюдаване на конституцията и Закона за политическите партии в частта за равнопоставеност и участие в изборите.

Избори от типа на проведените въобще не бяха нужни на никого. Най-напред се поставяха проблеми около участието на Движението за права и свободи /ДПС/, а в последните дни от синята листа отпаднаха и кандидатите на циганското малцинство. Сега ролята на ключ, баланс и център се възлага на ДПС?...

По-добре би било да се коментира каква е тая "нормална" държава с ненормални институции и хора и запазени стари структури както на горните равнища на управление, така и на регионално равнище.
Ако изборите за народно събрание са срам за демокрацията поради ограничения достъп на представители на широките слоеве от населението, то изборите за местни органи на властта са двоен срам при запазеното старо административно-териториално деление. За какви области, общини, пък и околии говорите? Една малка България има ли нужда от толкова местни велможи. Достатъчно е да се изгради комплексна, ефективна, регионална структура, която да се отвори към Европа и към света по линия на инфраструктурните урбанизирани коридори - Дунав, Черно море, Подбалкана, Пловдив на юг, Благоевград на запад и т.н.

Изморихте тоя народ от експерименти - съветизъм, евровизъм, американизъм, шокови терапии! Не залъгвайте международните институции, че пазарната реформа има успех в България. Докато не се проведе парична реформа и не се оберат спекулативните пари в лева и валута, докато не се отчужди на всички физически и юридически лица всичко над законно допустимото, никаква икономическа реформа не може да се състои.

Как е възможно да има в България 500 000 армия от безработни? Какво правят без работа 100 000 специалисти на трудовата борса? България не е високо индустриално развита държава със свръхпроизводство, не й липсват добри специалисти и безработицата е плод на некадърно управление.

За какъв социален мир говорите, когато стоят открити и нерешени проблемите на цял един народ? Защо допуснахте толкова много партии и техните платформи до обществеността, като не им създавате условия да достигнат до управление на държавата.

Защо излъгахте избирателите, че ще бъдат защитавани правата им в Народното събрание, като не допускате при равни условия да се проникне в него?

Защо политическият Олимп, който може би е извън България, разцепи опозицията точно преди изборите? Повечето от малките партии направиха опит да влязат в СДС, но не бяха приети. Каква "обединена" опозиция представлява СДС, като прогони своите и не допусна други?

Малките партии бяха фон на изборния театър на "великите" политически сили, в тайно споразумение помежду си.

"ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91" възникна като протест на дискриминацията на малките партии от извънпарламентарната опозиция. По целия свят може да възникват предизборни, изборни и следизборни съюзи, но в България не може. Те трябва да бъдат регистрирани в съда, където процедурата продължава 5-6 месеца.

Централната избирателна комисия /ЦИК/ започна да дава решенията за участие в изборите на 11 септември в 19.00 часа и без тези решения да са стигнали до районните избирателни комисии, приключи регистрацията на кандидатурите за избори’91 на 13 септември 19.00 часа. Практически е било невъзможно да се регистрира какъвто и да е изборен съюз. До 11 октомври 12 часа ЦИК връчваше откази за участие в изборите на кандидати с пощенско клеймо на документите 12 и 13 септември 1991 г. За какво спазване на конституцията, на Закон за политическите партии и на Закон за изборите може да става дума. След изборите цяла седмица се подправят резултатите от протоколите, като се фалшифицира първичната информация от основните политически сили, а след това се въвеждат паралелни компютърни системи без никаква полза.

"ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91" подаде жалби до Конституционния съд на Република България, като настоява подадените гласове за партиите и коалициите, влизащи в съюза, да се броят целокупно и по количеството на подадените гласове да бъдат допуснати няколко кандидати за народни представители в Народното събрание от извънпарламентарната опозиция.

Господин президент, допуснете в Народното събрание повече партии и коалиции. Дъгата на демокрацията в България има много цветови нюанси и не е само в синьо. Няма да може да се заблуди цял един народ. Гладът, болестите и смъртта са постоянен спътник на един народ. Смъртността от 10 ноември 1989 година се е увеличила извънредно много. Стандартът на живот е спаднал сериозно. ДВА МИЛИОНА И ТРИСТА ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ ОСТАНАХА ИЗЛЪГАНИ ОТ ИЗБОРИТЕ’91 ГОДИНА! На какво разчитате в бъдещото управление? Политическата власт е обсебена от тези, които не приеха конституцията като основен закон за България. Сега как ще управляват?

Протестираме срещу дискриминацията и неравнопоставеността на малките партии от извънпарламентарната опозиция и настояваме "ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91" да бъде допуснат със свои представители в Народното събрание, като се счита, че като цяло е прескочил 4-процентовата бариера и със своите участници в Народното събрание ще отговори на интересите на широките слоеве от избирателите си.

При този едноцветен парламент - червено-син, "ИЗБОРЕН СЪЮЗ’91" ще бъде консолидиращото звено в бъдещия парламент.

София, 17 октомври 1991 г.

1. ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ": проф. С.Георгиева

2. КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ": К.Куманов

3. ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ":. К. Кузманов
/С особено мнение. Не приемаме участието на Християнрадикалдемократическата партия в оная му част, в която има характер на програма (за паричната реформа)/.

4. СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ: Д.Марковски

5. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Й. Денев

6. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: Т. Петров

7. СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Д. Димитров

8. НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: Ил. Сипсев

9. БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/: Б.Петков

10.ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Л .Петкова

11. ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК К.Борисов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СИНДИКАТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО И ПОЛУВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ.

Договарянето на работните заплати в системата на висшето и полувисшето образование, съгласно ПМС HP.129/5 юли 1991 година, макар със закъснение и много трудности се извършва. В същото време действията на държавните органи и работодателите правят безсмислена по-нататъшната процедура на договаряне и връщат механизма за уравниловъчни средни работни заплати.

Предложеният вариант за скромни "договорени" заплати по отделните категории до края на 1991 година не е приет и не е осигурен с решения на държавните органи и с финансови средства. При непрекъснатото поскъпване на живота преподавателите и останалите работещи във ВУЗ и ПВУЗ са оставени в унизително положение спрямо редица други категории държавни служители. Това, както и крайно недостатъчните средства за създаване на висококвалифицирани кадри, кадрите, върху които лежи отговорността за бъдещото на страната, поставят в опасност интелектуалното ниво на нацията.

Съветът на председателите категорично настоява:

1. Да бъдат приведени на ВУЗ и ПВУЗ всички средства според актуализираните бюджети за 1991 година.

2. Да бъдат деблокирани с необходимите решения на държавните органи средствата по други параграфи от бюджетите, за да могат да се използват като средства за работни заплати.

3. Да се отпуснат допълнителни средства за покриване на наличните дефицити във ВУЗ и ПВУЗ.

4. Да се продължи ускорено по-нататъшното договаряне в отделните ВУЗ и ПВУЗ съгласно чл.20 и чл.7, т.3,4,7 и 10 от Наредбата за договаряне на работните заплати.

Настояваме Съветът на ректорите, Министерството на науката и висшето образование и другите оторизирани органи да защитят тези справедливи искания, както и да отстояват нова система за формиране на работните заплати, отговаряща на статуса и квалификацията на работещите във ВУЗ и ПВУЗ.

В случай че нашите искания не бъдат удовлетворени до края на октомври 1991 г., Синдикатът на работещите в системата на висшето и полувисшето образование ще предприеме позволените от закона синдикални действия.

София, 8 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ НА СЪЮЗА НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

ГЛАВА ПЪРВА

СТАТУТ, ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Чл.1 /1/ Съюзът на многодетните семейства е непартийно, доброволно обединение на семейства с повече от две деца на широка сопиална основа.
/2/ Основни цели на съюза:
- да изразява интересите и да защитава правата на многодетните семейства;
- да работи за издигане на престижа на многодетното семейство в обществото;
- да работи съвместно с всички обществени сили за създаване на демократично и хуманно гражданско общество.
/3/ Съюзът е юридическо лице със седалище в София.
/4/ Съюзът на многодетните семейства осъществява своята дейност, като се самоиздържа. Той не формира и не разпределя печалба.
/5/ Дейността на съюза се осъществява въз основа на действащото българско законодателство, на този устав и на решенията на своето общо събрание.
Чл.2 Съюзът на многодетните семейства осъществява следните основни дейности:
/1/ Защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществените и държавните организации, като:
- изразява становища по проекти за нормативни актове, решения, указания и др., отнасящи се до разпределение на социалните фондове;
- предприема действия за защита на правата и на интересите на членовете си при нарушение или пренебрегване от страна на държавни органи и организации;
- изисква от държавни органи разяснения и становища по приложението на нормативни актове и установена практика по приложението на нормативната уредба;
- по своя инициатива или при поискване дава мнения по въпроси, отнасящи се до интересите на членовете.
/2/ Подпомага дейността на членовете си, като:
- събира и поддържа информационни фондове по правни, икономически и социални въпроси, както и всякаква друга информация, полезна за дейността на съюза и неговите членове;
- издава информационни материали, периодика и литература по социални въпроси и поддържа контакти със средствата за масова информация;
- организира консултативни органи за подпомагане на дейността на членовете си.
/3/ Подпомага ефективно международно сътрудничество, като:
- съдейства за установяване на делови отношения с чуждестранни сродни организации и организира срещи с тях;
- членува във или поддържа контакти с международни организации, имащи отношение към целите на съюза.

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.З Член на Съюза на многодетните семейства може да бъде всеки родител на повече от две деца без разлика на образование, пол, социално положение, политически мироглед и религиозна ориентация, както и граждани, които ратуват за социална защита на тези слоеве от населението.
Чл.4 /1/ Приемането на член на съюза става с индивидуална молба или по предложение на Управителния съвет.
/2/ Кандидатурата се одобрява от Общото събрание.
/3/ Общото събрание може да приема почетни членове.
/4/ Колективни членове на съюза могат да бъдат всички дружества, изградени на териториален принцип въз основа на учредителен протокол, представен на УС на съюза.
Чл.5 Всеки член на съюза има право:
/а/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза;
/б/ да участва в общото събрание и мероприятията на съюза;
/в/ да се ползва от социалните придобивки, осигурявани от съюза;
/г/ да притежава устава, членска карта и значка на съюза;
/д/ да получава подкрепа и защита на своите интереси, свързани с целите и задачите на съюза.
Чл.6 Членовете на съюза са длъжни:
/а/ да спазват устава и решенията на Общото събрание на съюза;
/б/ да съдействат за постигане на целите на съюза;
/в/ да заплатят при постъпването си встъпителен членски внос и редовно да плащат годишния си членски внос в размер, определен от Общото събрание;
/г/ да не използват по какъвто и да било начин съюза за цели, противоречащи на устава.
Чл.7 Членството в съюза се прекратява на едно от следните основания:
/1/ С молба за доброволно напускане при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството.
/2/ Изключване.
Чл.8 /1/ Член на съюза се изключва с мотивирано решение на УС в следните случаи:
/а/ при системно нарушаване на устава на съюза;
/б/ при неплащане на членски внос в определения от Общото събрание срок, освен при основателни причини;
/в/ когато с действията и поведението си уронва авторитета на съюза.
/2/ Решението на УС на съюза подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от получаване на съобщението за изключване.

ГЛАВА ТРЕТА

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.9 Органи на управление на съюза са:
/а/ Конференция;
/б/ Управителен съвет;
/в/ Председател на съюза;
/г/ Контролна комисия.
Чл.10 /1/ Конференцията се провежда поне един път годишно.
/2/ Конференцията се свиква от УС, Контролната комисия или по искане на 1/4 от членовете.
/3/ Поканата се изпраща от УС до всички членове в срок, достатъчен за осигуряване на участието им.
/4/ Конференцията е законна, ако присъстват поне половината от делегатите.
/5/ На конференцията всеки делегат има право на един глас.
/6/ Решенията на конференцията се вземат с мнозинство, но за изменение на устава, за прекратяване на съюза или за сливането му с друга организация е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.11 Конференцията:
/а/ приема и изменя устава на съюза;
/б/ утвърждава структурата на съюза;
/в/ избира и освобождава членовете на УС, Контролната комисия и председателя на съюза;
/г/ определя размера на встъпителния и на годишния членски внос на членовете на съюза.
Чл.12 На конференцията се води протокол, който се подписва от председателстващия, от протоколчика и от председателя на контролната комисия или от упълномощен от него член на тази комисия.
Чл.13 Управителният съвет се състои от 5 членове, избрани от конференцията на съюза, с мандат 2 години, като никой не може да бъде избиран за повече от два мандата последователно.
Чл.14 /1/ Управителният съвет ръководи работата на съюза между конференциите.
/2/ УС се свиква на заседание най-малко един път на тримесечие с покана до всеки член на УС от председателя на съюза.
/3/ Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват най-малко две трети от членовете му.
/4/ УС взема решение с абсолютно мнозинство от присъстващите.
/5/ Председателят на Контролната комисия присъства със съвещателен глас на заседание на УС.
/6/ До избиране на Управителен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.
/7/ На заседание на УС се води протокол, който се подписва от председателя, от водилия протокола и от присъстващия член на контролната комисия.
Чл.15 /1/ Председателят на съюза се избира пряко от Конференцията за срок от две години и е по право член на УС и негов председател.
/2/ Председателят на съюза осъществява оперативно работите на съюза и го представлява. Той може да възлага някои от функциите си на членове на УС.
/3/ С решение на УС на разположение на председателя може да се създаде изпълнително бюро, в което освен членовете могат да бъдат привличани и външни лица, специалисти в конкретна област.
Чл.16 /1/ Контролната комисия се състои от трима членове, избрани от конференцията за срок от 2 години.
/2/ Контролната комисия следи за изпълнението на решенията на конференцията и на УС, проверява финансовото състояние на съюза и отчита дейността си пред конференцията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО

Чл.17 /1/ Имуществото на съюза се състои от парични средства, вещи, вещни права, права на ползване, авторски права и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице.
/2/ Паричните средства на съюза се съхраняват в банкови сметки.
Чл.18 Издръжката на съюза се осъществява от:
/а/ членски внос - встъпителен и годишен, в размер, определен от конференцията;
/б/ доброволни вноски, дарения, томболи, лотарии и др.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Съюзът има кръгъл печат.
2. Съюзът има емблема и значка, които се одобряват от конференцията.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОЛЕКТИВА НА ИНСТИТУТА ПО ГЕНЕТИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ 58 НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ.

Днес, 20 октомври 1991 г., колективът на Института по генетично инженерство научи от кратко съобщение в печата за решението на правителството да закрие "Институт за генно инженерство". Възмутени сме и потресени от безотговорността и некомпетентността на направеното предложение за закриване на единствения институт в България, който работи изключително в областта на растителното генно и клетъчно инженерство. Без знанието на Селскостопанската академия, чието звено сме, без знанието на ръководството и колектива на института, се закрива един институт с утвърден висок авторитет в страната и в чужбина. От съобщенията в печата и по радиото не стават ясни мотивите за вземане на това решение. Считаме, че една такава постъпка е неправомерна в една държава, която е приела пътя на демократичното развитие. Защо, след като е взето решение за частично самофинансиране на Селскостопанската академия, която включва около 60 научни звена, конкретно се закрива водещият институт на тази академия? Институтът /16 научни сътрудници и 24 специалисти и аспиранти/, създаден преди пет години, в момента разполага с 800 хиляди лева осигурени от договори по извънбюджетно финансиране и 80 хиляди долара от договори с международни организации и институти. Не е ли в компетенцията преди всичко на Селскостопанската академия да реши кои от нейните институти са необходими на селскостопанската наука в страната.

Предложението е направено от министъра на земеделието г-н Спиров на последното заседание на правителството. Категорично възразяваме срещу начина на вземане на това решение от правителството. Смитаме, че министър Спиров не е компетентен да прецени научния принос на отделните институти. Уверени сме, че мотивите на ръководството на Министерството на земеделието и хранителната промишленост в лицето на министър Спиров и неговия заместник Г.Танев /бивши наши колеги/ са продиктувани от личното им отношение към ръководството на института.

Неморално и недопустимо е отново държавната власт да служи за разчистване на лични сметки.

/Пресслужба "Куриер"/

10:15:00

31.10.1991г.

Редактор:

Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Маргарита Георгиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!