31 декември 1993


София, 31 декември 1993 година
Брой 257 /1045/


София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "С ЛИЦЕ ПРЕД СВЕТА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.


По повод на проявен интерес към нашата партия и към моята политическа дейност в миналото и сега, оглеждайки се в нашите дела през изминалата година, като председател на съюза поднасям моята позиция:

Български национален съюз "Нова демокрация" е една малка и не много известна партия. Как виждаме нейната роля и място в българското политическо пространство. Няма значение дали една партия е малка или голяма. Малките партии понякога поднасят големи изненади. Вижте Жириновски как изненада света... Важни са идеите, които изповядва, способността й в критични, върхови моменти да поведе след себе си избирателите.

БНС "Нова демокрация" има една отличителна черта, с каквато малко партии могат да се похвалят. В съюза ни членуват може би най-голям брой репресирани хора, лежали по 10-15 години по лагери и затвори, които не жадуват за мъст и политически реванш. Тези хора не се изявяват по радиото и телевизията, тъй като никой не ги допуска до тях, но поставят над всичко националните идеали и интереси. Те изстрадаха една истина, която много от видните ни политици не могат да разберат: разединението, партийните ежби и междуличностните конфликти са нашата най-голяма трагедия като народ и държава. Едно поколение или една партия трябва да намери у себе си нравствени сили, за да заяви: "Край на омразата!" Трябва да работим безкористно за доброто на България. Опитваме се да бъдем такава партия. Колкото до програмите, имаме такива и ги публикувахме. Но естествено е големите партии да имат повече специалисти и място в парламента, където да популяризират своите програми.

Каква е най-голямата ми тревога като лидер на партия?

Това, че големите партии и "големите" политици не са на висотата, на която ги издигна народът. Имам предвид тяхното поведение на българи и ръководители на българската държава. Имам предвид тяхното национално достойнство. Водени от политическите си интереси, те не се стесняват да обругават собствената си Родина пред чужди държави и институции. Спомняте ли си например поведението на Стево Цървеновски. Когато нашите журналисти го попитаха за отношението му към тяхната опозиция, той отговори много елегантно: "Отношението си ние сме го казали на нашата опозиция". Питам сега колко български политици са имали такова достойно поведение пред чуждите средства за масово осведомяване? Ще ви дам и друг пример. На 15 август 1993 г. в. "Тюркие" под заглавие "Българската държава се нуждае от турските депутати" цитира едно изказване на Осман Октай: "Ако ние се оттеглим от правителството, българите ще се изядат помежду си. Може да се стигне и до гражданска война. При това положение се стига дотам, че дори президентът Желю Желев и министър-председателят Любен Беров не могат да вземат решение, без да се консултират с нас."

Кажете сега, кой от нашите властимащи политици реагира и защити личното си достойнство и националното достойнство на нашия народ?

Български национален съюз "Нова демокрация" е монархическа партия. Какви надежди възлагаме на Н. В. Цар Симеон II. Вместо отговор ще ви посоча един цитат от неговото обръщение към народа ни, публикувано във в. "Българска корона" на 19 ноември 1993 г., брой 46: "Изкуственото разделяне на обществото на "леви" и "десни" на фона на тежката световна икономическа обстановка е пълна отживелица, с която губим ценно време и енергия. Днес критериите за благополучие са икономически просперитет, наличието на честни предприемачи и съвестни държавни служители. Трябва да бъдат създадени условия за повишаване на националното ни самочувствие, вместо да се поощрява разгарянето на долни страсти и тенденцията към опошляване на всичко."

Позволявам си този дълъг цитат, защото искам да подчертая високия морал на Негово Величество. Той е против "просешкия манталитет, който ни е обхванал", против "пасивното чакане на помощ отнякъде". Той смята, че "само търговски сделки без производство няма да спасят Родината". Обърнете внимание! Това не е само позиция на един мъдър, културен и модерен монарх. Това е поведение на държавник, който проявява много повече българско достойнство, отколкото нашите демагостващи политици.

Коя е голямата ми болка? Липсата на нравственост сред политиците. Защото народът мъдро е казал: "Какъвто пастирът, такова и стадото"...

На кого възлагам надеждите си? Първо на художествената интелигенция. Тяхната "партия" на изкуството трябва да остане надпартийна и високохуманна. Второ на учителите. В техните ръце са поверени потомците на Левски и Ботев и те не трябва да ги възпитават без светлия пример на тези велики българи. Другото е национално предателство!...И накрая, разбира се, не на последно място, на мъдростта на нашия народ. Аз вярвам, че при едни нови избори той ще знае за кого да пусне своята бюлетина.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЛЕТЦИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Във връзка с изявлението на ръководството на авиокомпания "Балкан" в предаването "По света и у нас", направено на 28 декември 1993 г., Съюзът на летците от гражданската авиация /СЛГА/ заявява следното:

Изнесените цифри и данни, отнасящи се до трудовото възнаграждение на летците, са неверни. По своята същност това е груб опит за манипулиране на общественото мнение чрез изопачаване на фактите, злепоставяне професията на летеца, прикриване на истината за икономическото състояние на авиокомпания "Балкан", както и на виновните за това положение лица.

Съгласно таблиците, изготвени от ръководството на авиокомпания "Балкан", средната чиста месечна заплата на командир и втори пилот на самолет за деветмесечието е 25 575 лева.

В момента ръководството оказва натиск върху лекарите да допускат до полети летци с влошено здравословно състояние.

Летците не искат по-големи заплати, а сигурност, добра организация на полетите и запазване на системата на заплащане на летателния състав от 1993 година.

София, 29 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИ В БЪЛГАРИЯ.


Безпокойството, което изрази Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ по отношение резултатите от изборите в Русия, сега се засилва от изказванията на г-н Жириновски.

Като оставим настрана комичните препоръки за това кой да управлява Република България, изказванията са пряка намеса във вътрешната и външната политика на суверенна държава.

Защо г-н Жириновски пристигна в България точно в този момент и точно в Пиринския регион? Чии интереси обслужва и какви цели преследва?

Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз заявява, че всякакви "панславянски", "великоруски", "великоимперски" или както и да ги наричат доктрини са безнадеждно остарели пред идеята за обединена Европа и протичащите на континента интеграционни процеси. Тези изказвания са особено вредни и опасни на Балканите, където и днес народите плащат кървав данък на последиците от такава политика.

Раздухването на етнически страсти и агресивни националистически настроения не е в полза нито на България, нито на Русия, нито пък на развитието на традиционно добрите отношения между двата народа.

България няма нужда от чуждоземни ментори, които да ни поучават кой и как да защитава националните ни интереси.

Не можем да не отбележим и факта, че досега политическите организации, подкрепящи правителството, не са изразили еднозначно своето отношение по "случая Жириновски".

София, 29 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23 И 24 ОКТОМВРИ 1993 Г./

 

ГЛАВА V

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 32 /1/ Контролната комисия се избира от Националната конференция в състав от 10 членове и за срока между две конференции.

/2/ Контролната комисия избира от своя състав председател и секретар.

Чл. 33. Контролната комисия:
1. Проверява финансовото състояние на ГОР.
2. Следи за воденето на отчетността и протоколите на Изпълнителния съвет, Националния съвет и помощните органи.
3. Проверява за правилното съхранение на архива на ГОР.
4. Отчита се за дейността си пред Националната конференция.

 

ГЛАВА VI

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ

Чл. 34. Имуществото на ГОР се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост и други.

Чл. 35. ГОР има собствени банкови сметки.

Чл. 36. /1/ Средствата на ГОР се набират от:
1. Дарения, завещания и други законосъобразни източници.
2. Издателска и рекламна дейност, както и други дейности, предвидени в неговия устав.

/2/ Приемане на дарения под условие не се допуска.

Чл. 37. Имуществото се стопанисва от Националния съвет съобразно законите на страната.

 

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГОР

Чл. 38. ГОР прекратява своята дейност при:
1. Саморазпускане съгласно устава.
2. Сливане със или вливане в друга обществена формация.
3. Разпускане по решение на Върховния съд в предвидените от закона случаи.

Чл. 39. При прекратяване на ГОР по чл. 38, т. т. 1 и 2 Националният съвет определя начина и реда за разпореждане с имуществото на ГОР.

 

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. ГОР се образува в съответствие с чл. 7 от Закона за политическите партии за неопределен срок.

Чл. 41. ГОР има свои символи - емблема и печат, утвърдени от Националната конференция.

Чл. 42. Настоящият устав е приет от Първата национална конференция на ГОР, състояла се на 23-24 октомври 1993 г., влиза в сила от деня на неговото приемане и се вписва от съда по реда на чл. 9 от Закона за политическите партии.

/Пресслужба "Куриер"/


14.00.00    
31.12.1993 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски коплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатваие или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!