31 октомври 1997


София, 31 октомври 1997 година
Брой 85 (1781)


38-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАВНОПРАВНИ И ВЗАИМНОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. Документът е приет на 24 октомври 1997 г.


Като взема предвид, че:

- Основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред;

- Декларацията за национално съгласие, приета от 38-ото Народно събрание определи като основна цел на Република България интеграцията и членството й в европейските и евроатлантическите структури;

- Република България има воля да развива приятелски, равноправни и взаимноизгодни отношения с Русия като един от приоритетите на външната си политика;

- Основополагащ документ, с който Република България гради своите отношенния с Руската федерация, е Договорът за приятелски отношения и сътрудничество от 4 август 1992 г.,

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА:

1. Република България развива отношенията си с Руската федерация на трайна основа в дух на приятелство, взаимна изгода и равноправие в съответствие с националните си интереси.

2. Република България изгражда търговско-икономическите си отношения с Руската федерация на основата на стратегическото взаимноизгодно сътрудничество, на прозрачността, без политически уговорки и без посредници, като се отстояват категорично българските интереси за балансирано развитие на стокообмена.

3. Република България смята за особено важни отношенията й с Руската федерация в областта на енергетиката и инфраструктурните проекти и ще ги развива на взаимноизгодна и равноправна основа, като се отчетат суверенните права на двете страни.

София, 24 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗКАЗВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ "БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДАДЕ ДОСТОЕН ПРИНОС В БОРБАТА С МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ В ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ (25 ОКТОМВРИ 1997 ГОДИНА, ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА - ЦЕИ). Документът е предоставен на Пресслужба "Куриер" при БТА от Пресцентъра на Народното събрание и е адресиран до средствата за масово осведомяване.


От българска страна в Конференцията на председателите на парламенти на страните от Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) участва председателят на Народното събрание Йордан Соколов.

Основна тема на еднодневния форум бе ролята на законодателната власт в борбата с организираната престъпност.

Доклад на тема "Националните парламенти срещу организираната престъпност - международни аспекти" изнесе председателят на Камарата на депутатите на Република Италия г-н Лучано Виоланте.

По основната тема на конференцията, развита в доклада на г-н Виоланте, изказване направи председателят на българския парламент Йордан Соколов.

Определяйки борбата с организираната престъпност като един от главните проблеми на нашето съвремие, г-н Соколов подчерта необходимостта от обединяване на усилията и сътрудничеството на държавите и по-специално на съответните им специализирани органи. В това отношение, заяви той, особено важна е ролята на парламентите, които създават нормативната база, която не само урежда новите престъпни състави, но и подпоммага взаимодействието между органите, осъществяващи борбата спрестъпността.

Съществено място в изказването бе отделено на отговорността на парламентите в страните, които извършват преход от комунизъм към демокрация, където този вид престъпност бързо е придобил размери, застрашаващи демократичното й развитие. Обърнато бе внимание на опасността от навлизане на организираната престъпност в различни сфери на икономиката в хода на извършващата се приватизация и цялостно преструктуриране на икономиката.

Борбата с организираната престъпност е сред главните приоритети на правителството и парламента на Република България, изтъкна по-нататък в изказването си председателят на Народното събрание. От конституирането на 38-ия български парламент досега са приети редица важни закони (12 на брой), които създават предпоставки за успешна борба срещу престъпността:
- Регламентирането на банковата и застрахователната дейност;
- Огласяването на сътрудници на бившите тайни служби, много от които са пряко свързани със създаването на структури на организираната престъпност;
- Защитата на свидетелите;
- Разширяване на кръга на доказателствените средства с използване на доказателства, събрани посредством специални разузнавателни средства;
- Предвиждане на нови престъпни състави и увеличаване на наказателните санкции за някои видове престъпления;
- Регламентиране на дейността на МВР и неговите специализирани органи;
- Законодателно регламентиране на международната правна помощ по наказателни дела;
- Въвеждане на триинстанционно наказателно производство, съкращаване на сроковете за произнасяне по наказателни дела и мерки за опазване на следствената тайна.

Г-н Соколов информира участниците в конференцията, че за постигането на по-добра координация на органите на изпълнителната власт, следствието, прокуратурата и съда, в нашата страна е създадена специална парламентарна комисия, която ще предложи мерки за подобряване на борбата срещу престъпността.

В заключение председателят на Народното събрание изрази надежда, че по-тясното сътрудничество между парламентите на страните от ЦЕИ в тази област ще доведе до добри резултати. "България ще даде своя достоен принос в борбата с организираната престъпност. Ние имаме необходимата политическа воля за това и решимостта да проведем тази борба до успешен край", заяви г-н Соколов.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕННОСТНИ КАТЕГОРИИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗА РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ В ДУХ НА НЕНАСИЛИЕ. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Пресцентърът на Народното събрание има удоволствието да ви съобщи, че по инициатива на проф. Ева Соколова организира поредица от тематични дискусии за ролята на жените в съхраняването на добродетелите в християнското семейство.

Първата дискусия ще бъде под формата на Кръгла маса, на която ще бъде положено началото на обществен дебат за формирането на ценностните категории добро и зло в българското общество, за ролята на медиите в този процес и за възпитанието на новото поколение в дух на ненасилие. Акцентът в първото обсъждане ще бъде поставен върху проявите на насилие в съвременния живот, присъствието на темата за насилието в медийното пространство и пътищата за противодействие на насилието.

Кръглата маса ще се проведе на 31 октомври 1997 г. от 14 часа в зала 8 на НДК. Каним за участие главните редактори на всички СМИ, жени-журналистки, педагози, психолози, социолози. В дебата ще се включат и представители на изпълнителната власт.

Събитието се организира с любезното съдействие на НДК.

София, октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Писмо No КС/24 октомври 1997 г. до генералния директор на БТА, подписано от председателя на Конституционния съд на Република България, гласи: ”Конституционният съд реши в бъдеще да оповестява своите решения чрез БТА, която да ги довежда до знанието на средствата за масово осведомяване”.


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ 28 ОКТОМВРИ 1997 Г.

Конституционният съд в състав от 9 съдии днес разгледа докладваното от съдията Панко Хаджистойчев конституционно дело No 9 от 1997 г. и

РЕШИ:

Отхвърля искането на 49 народни представители от 38-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 3, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. ("Държавен вестник", бр. 52 от 1 юли 1997 г.).

Решението е взето единодушно.

Председател на Конституционния съд на Република България:

проф. ЖИВКО СТАЛЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА И ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА МОНГОЛИЯ У НАС БУЛГАГИЙН АЛТАНГЕРЕЛ. Документът е предоставен на БТА от Службата на говорителя на МВнР и е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Министърът на външните работи Надежда Михайлова прие извънредния и пълномощен посланик на Монголия у нас със седалище в Анкара Булгагийн Алтангерел. По време на разговора бе направен широк преглед на двустранните отношения между България и Монголия. Посланик Булгагийн подчерта разбирането на монголската страна, че през 90-те години в двустранните отношения е имало забавяне, дори в определени моменти застой. Последните месеци и промените в двете страни дават възможност това състояние да бъде преодоляно и Монголия вече оценява двустранните отношения като възходящо развиващи се и перспективни.

Министър Михайлова изрази удовлетворението на България от подема на двустранните отношения. Ценен момент в тях, наред с активизиране на контактите между политици, парламентаристи, бизнесмени, е разширяването но договорно-правната база. Българският външен министър подчерта високата оценка, давана от нашата страна, на подписаната на 28 октомври спогодба за създаване на съвместното предприятие "Монголболгаргео", насочващо своята дейност към добива на злато и други редки метали. Министър Михайлова и посланик Алтангерел бяха единодушни в оценката, че ускоряването на работата и скорошното подписване на Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, за избягване на двойното данъчно облагане и митническа спогодба между двете страни ще създадат солидна договорно-правна база на отношенията между България и Монголия.

София, 29 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 

* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА С ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ У НАС МЕХМЕД АЛИ ИРТЕМЧЕЛИК ВЪВ ВРЪЗКА С ОКОНЧАТЕЛНОТО МУ ОТПЪТУВАНЕ ОТ СТРАНАТА. Документът е предоставен на БТА от Службата на говорителя на МВнР и е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Министърът на външните работи Надежда Михайлова прие извънредния и пълномощен посланик на Република Турция у нас Мехмед Али Иртемчелик във връзка с окончателното му отпътуване от страната.

Министър Михайлова благодари на турския дипломат за полезната му работа в България, която представлява принос за активизирането на отношенията между двете страни и пожела успех на посланик Иртемчелик в бъдещата му високоотговорна работа в Министерството на външните работи на Турция.

Посланик Иртемчелик сподели убеждението си, че през периода на неговия мандат като посланик в България страната е започнала да осъществява важни реформи, които са насочени към бъдещето. Той изрази своя оптимизъм, че отношенията между България и Турция ще се развиват и занапред в интерес на двата народа и ще допринасят за по-нататъшното стабилизиране на Югоизточна Европа.

По време на разговора бе отделено внимание и на някои аспекти на отношенията между България и Турция. Подчертано бе, че осъществяването на визита на министър-председателя Месут Йълмаз у нас по покана на министър-председателя Иван Костов ще има важно значение за активизирането на диалога между двете страни в различни области.

София, 29 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА С ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ ПИЕРО ФАСИНО. Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване от Службата на говорителя на МВнР.


Министърът на външните работи Надежда Михайлова прие държавния секретар на Република Италия Пиеро Фасино. Пиеро Фасино е член на официалната делегация, придружаваща президента на Република Италия Оскар Луиджи Скалфаро по време на посещението му в София.

В хода на разговорите бе разгледан широк кръг въпроси, свързани с целия спектър на двустранните отношения и със стремежа на България за пълноправно членство в ЕС и НАТО. Особено внимание бе отделено на инициативите на България за укрепване на регионалното сътрудничество. Те получиха много висока оценка от италианска страна. Беше наблегнато на пълната хармония и взаимно допълване между българските инициативи в тази област и другите инициативи, целящи коренна промяна на обстановката в региона на основата на разностранно икономическо сътрудничество. В тази връзка бе подчертано стратегическото значение, което Италия придава на Югоизточна Европа в своята външна политика, а също така и в контекста на процеса на разширяване на ЕС и НАТО.

Пиеро Фасино подчерта, че позицията на Италия по разширяването на НАТО и ЕС съвпада с българските очаквания. Италия е убедена в принадлежността на България към европейската цивилизация в съвременните й измерения и е твърдо решена и занапред да подкрепя стремежа на страната към пълноправно членство в ЕС и НАТО.

Италианският държавник специално подчерта големия авторитет, с който се ползва българското правителство в днешна Европа в резултат на активната политика на дълбоки реформи и приобщаване на България към семейството на демократичните пазарни държави.

Значително внимание бе отделено на двустранните отношения, които са в период на възход. Сред широкия кръг въпроси, разгледани в тази рамка, особено място зае коридор No 8, който възсъздава средновековния "копринен път" на равнището на съвременните технологии. Той предвижда създаването на шосейни, железопътни, информационни, енергийни и др. магистрали, минаващи през територията на двете страни и свързващи Европа с богатите на енергийни източници региони на Азия.

Специално място бе отделено на въпроса за италианските инвестиции, на съвместната борба срещу престъпността, на визовата проблематика, на сътрудничеството по военните въпроси и в сферата на туризма. В тази връзка министър Михайлова връчи на италианската страна два документа, които ще послужат като основа на скорошни споразумения - за стимулиране на сътрудничеството в борбата с престъпността и за облекчаване на визовия режим за отделни категории български граждани като стъпка към цялостното разрешаване на проблема.

Италианският държавен секретар потвърди формулираното по време на последното му посещение през юли в България желание и готовност за още по-трайно взаимодействие между министерствата на външните работи на България и Италия.

София, 28 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА МЕЖДУ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТЕФАН ТАФРОВ С ПОСЛАНИКА НА УКРАЙНА У НАС АЛЕКСАНДЪР ВОРОБЬОВ. Документът е предоставен чрез БТА на всички средства за масово осведомяване от Службата на говорителя на МВнР.


Заместник-министърът на външните работи Стефан Тафров прие посланика на Украйна у нас г-н Александър Воробьов по негова молба.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството и взаимодействието между двете страни в ООН и в други международни организации. Украинската страна изрази благодарност за подкрепата на България за избирането на министъра на външните работи на Украйна Генадий Удовенко за председател на 52-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Украинският посланик изрази, от името на украинското правителство, признателност към българските граждани, оказали и оказващи помощ на украинския народ за преодоляване на последствията на Чернобилската авария.

Стефан Тафров изрази убеденост, че според своите възможности България и занапред ще участва в решаването на този общочовешки екологически проблем.

София, 29 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ В СТОЛИЧЕН ВСЕКИДНЕВНИК. Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


По повод на публикация на вестник "Сега" ("Провалена среща на адмирали", 24 октомври 1997 г.), Пресцентърът на Министерството на отбраната има задължение да съобщи следното:

- Инициативата за провеждане на среща на командващите военноморските сили на страните от Черноморския регион във Варна от 22 до 25 октомври 1997 г. принадлежи на началника на Главния щаб на ВМС и комнадващ ВМС вицеадмирал Христо Контров;

- Организацията на срещата се осъществява от Главния щаб на ВМС без да са спазени утвърдените от Министерския съвет изисквания и процедури за провеждането на такъв тип срещи. Недоумение буди и намерението на вицеадмирал Контров да не покани за участие командващия ВМС на Гърция. Всичко това поставя под съмнение успешното провеждане на срещата, затова на свое заседания Висшият военен съвет на Генералния щаб на Република България препоръчва срещата да не се провежда;

- Министерството на отбраната иска официалното становище на МВнР. Със свое писмо заместник-министър Тафров отговаря, че при тези обстоятелства провеждането на тази среща е нецелесъобразно;

По тези причини засега срещата е отложена.

София, 25 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ЗА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МППЕ ДА Е НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР И КОРЕСПОНДЕНТ С TAIEX КЪМ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно приетото днес, 27 октомври 1997 г., решение на Министерския съвет, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция става национален координатор и кореспондент с Бюрото за техническа помощ и обмен на информация по Бялата книга (TAIEX) към Комисията на Европейския съюз.

Бюрото TAIEX е създадено през 1996 година от Комисията на Европейския съюз на подпомагане на страните от Централна и Източна Европа.

Съгласно днешното решение на Министерския съвет, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция ще координира цялата информация по сближаването на законодателствата и степента на съответствие между българското и европейското законодателство.
Ще се свързва с отделните министерства и ще получава от тях обратни данни с цел получаване на информация за степента на сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

Ще създаде преводаческо бюро, оторизирано за легален превод на българското и европейското законодателство.

Това са в общи линии новите функции на МППЕ, произтичащи от днешното решение на Министерския съвет, според разяснения, направени за Пресслужбата от министъра на правосъдието г-н Гоцев и неговата заместничка г-жа Мария Серкеджиева.

В най-близко бъдеще Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция ще подготви правилник за работата по линия на TAIEX.

София, 27 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

СМЕТНА ПАЛАТА

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСИ ВЪВ ФИРМЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД. Документът е предоставен за публикуване чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Сметната палата прие акта за констатации за извършена проверка по приходите от такси за периода от 1 януари 1996 г. до 31 март 1997 г. във фирменото отделение на Софийски градски съд (СТС). Резултатите от извършената проверка са показателни за таксуване при фирмена регистрация, тъй като СГС е с най-всеобхватна и значима по обем дейност за страната.

По таксуването на фирмените дела проверката обхвана представителна извадка, включваща 3040 юридически лица и еднолични търговци, 250 регистрирани по Закона за лицата и семейството, Закона за политическите партии и Закона за кооперациите и 8 приватизационни фонда.

Проверяващият екип на Сметната палата установи, че в СГС до момента на проверката не е въведено двустранно счетоводно записване, изискващо се от чл. 2, ал. 3 от Закона за счетоводството. По време на проверката започна въвеждането на двустранно счетоводно записване.

Проверяващите препоръчаха всички приходи, набирани касово, да стават с квитанции от лицензирани печатници, работещи под контрола на Министерството на финансите.

В края на 1996 г. от набраните приходи от такси, които е следвало да се внесат в бюджета на съдебната власт, са заделени и изразходвани незаконосъобразно през месец януари 1997 година 1 943 741 лева за компютърни консумативи и канцеларски материали и 3 270 082 лева по договорни задължения, прехвърлени на съда от Министерството на правосъдието за покупка на инвентар за съдебната палата.

Ползваната до момента на проверката извънбюджетна сметка на СГС е без предвидените в раздел V, т. 37 и 38 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет нормативно основание и утвърдени план-сметки. По време на проверката остатъците по незаконосъобразно ползваната извънбюджетна сметка са преведен на Висшия съдебен съвет.

Констатираните пропуски по записванията в регистрите на фирмено отделение са отстранени до приключване на проверката.

Направен бе анализ на внасянето на капитала, определян в дружествените договори и устави на юридически лица. Въпреки липсата на конкретни законови текстове, задължаващи съда да упражнява съдебен контрол, проверяващите изразиха становище, че би било полезно в съдебните дела да има информация за набирането на капитала до размера, определен в дружествения договор или устав. Информацията ще може да се ползва във връзка с предвидения в Търговския закон прокурорски надзор по прилагане на закона: чл. 155, т. 2 от ТЗ за дружествата с ограничена отговорност и чл. 252, т. 5 от Търговския закон за акционерни дружества предвиждат прекратяване на дружество със съдебно решение по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

След извършения анализ на събираните такси за промени по фирмени дела проверяващите препоръчаха отделно таксуване на промени, които не са причинно-следствено свързани, но са посочени в една молба.

Въз основа на договор между Министерството на правосъдието и фирма "Информационно обслужване" АД на територията на СГС се допуска събиране на такси за услуги, които са част от изискването за вписване във фирмения регистър. В точка 20 на Тарифа No 1 към Закона за държавните такси е определена държавна такса по молби за вписване. Проверка за уникалност на име и издаването на удостоверение следва да се осъществява срещу заплатената държавна такса. В несъответствие с това събираните от фирмата такси за уникалност на име са близки до държавно определените за вписване.

Сметната палата препоръча на ръководството на СГС да подготви доклад до Висшия съдебен съвет за подобряване събираемостта на приходите от такси съобразно изложеното в акта за констатации.

Проверката бе извършена от отделение "Съдебна власт и Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция". По акта за констатации няма постъпили възражения.

София, 27 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ В НЯКОИ ВСЕКИДНЕВНИЦИ. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Във връзка с публикациите в някои ежедневници, съдържащи неверни и тенденциозни твърдения, целящи да дискредитират прокуратурата като цяло и отделни прокурори, ръководството на Главна прокуратура на Република България счита за свой дълг да информира обществеността за следното:

На 12 юни 1997 г. е заведена преписка No 5817/1997 г. в Главна прокуратура по повод постъпила от ЦСБОП информация за трафик на крадени автомобили в страната. Преписката е възложена на прокурора Михаил Дойчев, ръководител на специализирано звено, осъществяващо взаимодействие с централните служби на МВР. Същият е наредил в писмена форма изземването на автомобилите, след което по преписката е назначил технически експертизи, извършени в Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология при МВР. Представените в Главна прокуратура заключения сочат за всички автомобили, че липсват технически или други подправки или изменения. В хода на проверката се установи, че български граждани не са участвали в престъпните посегателства срещу тези автомобили в чужбина. Престъпления, извършени от български граждани на територията на Република България няма. Автомобилите са внесени редовно, по законоустановения ред през държавната ни граница от чужди граждани, заплатили съответните митни сборове и получили разрешението да ги продадат. След продажбата им същите са редовно регистрирани в съответните служби на КАТ в страната и са преминали през годишните технически прегледи, някои от тях няколко поредни години. Всичко гореизложено прави последните им собственици добросъвестнти по смисъла на Закона за собствеността. Никое от тези лица не е криминално проявено и срещу тях няма висящи дела, която информация Главна прокуратура получи от ЦСБОП.

Тъй като при предварителната проверка, извършена съвместно от Главна прокуратура и ЦСБОП не се установиха данни за престъпления, даващи основание за образуване на наказателни производства, по които автомобилите да бъдат задържани като веществени доказателства, с Постановления от 17 септември 1997 г., 24 септември 1997 г. и 17 октомври 1997 г. Главна прокуратура предаде на отговорно пазене десет автомобила - по един в градовете Пловдив, София, Лом и Дулово, един в с. Айдемир, Русенска област и пет в град Силистра, и предстои връщането на още един в град София.

На съвместно съвещание между ръководствата на Главна прокуратура и ЦСБОП на 17 октомври 1997 г. бе взето това решение, с което да бъдат охранени както интересите на добросъвестнтите български граждани, които българската прокуратура по Конституция е задължена за защищава, така и на евентуални чужди собственици, които могат по законоустановения исков ред да предявят своите права пред съответните съдилища. На съвещанието се обсъди и изготви съвместно предложение до министъра на финансите и Главно управление "Митници" за предотвратяване на внос в страната ни на крадени в чужбина автомобили.

Прокурорът от Главна прокуратура Михаил Дойчев е изготвил горепосочените постановления, защото Главна прокуратура е извършила проверката и в същата е взето съответното решение. Никоя районна и окръжна прокуратура в страната не се е занимавала с въпросните автомобили, за да се произнася за резултата от проверката.

София, 28 октомври 1997 г.

Специалист за връзка със средствата за масово осведомяване при Главна прокуратура на Република България:

КРИСТЕЛ ЧИМШИРОВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

 

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СДС ЗА РАБОТНА СРЕЩА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОДЕРНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ МЕДИЙНИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЕКСПЕРТЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН КОНСЕНСУС ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ. Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Пресцентърът на Съюза на демократичните сили (СДС) и Българският институт за правно развитие и организират работна среща за медийното законодателство на 30 октомври 1997 г. В нея ще участват представители на изпълнителната и законодателната власт, на управляващото мнозинство и на опозицията, медийни експерти, юристи, ръководствата на БНТ, БНР, БТА и форум "Свободно слово". Целта е да се потърсят отговорите на следните въпроси:
- Как БНТ и БНР да бъдат такива, че данъкоплатецът да ги харесва?
- Как българската нормативна уредба да отговаря на европейските критерии за обществени електронни медии?
- Кои са безспорните правила на играта?
- Как да се намери компромис между спорните пунктове от досегашните опити за законодателно уреждане на материята?
- Как да се гарантира балансът между интересите и ценностите на обществото, държавата и професията журналист?
- Съставляват ли частните и националните електронни медии една обща парадигма, или две отделни?
- Какво е съотношението между морала, закона, естетиката и професионализма в четвъртата власт?

Работната среща дава възможност да се зададат параметрите на едно широко съгласие за това какъв трябва да бъде окончателният Закон за националните медии.

На срещата ще се изготви работен документ, който би могъл да подпомогне работата на законодателите по тази сложна материя. В този документ всяка от заинтересованите страни ще може да запише своите виждания за философията, управлението, финансирането, регламента, свободата и независимостта на четвъртата власт.

Събирането на най-важните участници в процеса по изграждането на модерни и демократични медийни правила дава базата, върху която може да се постигне експертен, политически и обществен консенсус за предстоящото приемане на закона за националните средства за масово осведомяване.

Срещата има делови характер. Целта й е почтено и професионално да се поработи върху медийната проблематика, вместо да се лепят политически етикети и хулни квалификации за едно или друго законодателно начинание. Нека да не губим повече времето на данъкоплатеца с приказки, когато всички сме заинтересовани да имаме истински европейски закон за националните медии!

София, 30 октомври 1997 г.

Директор на Пресцентъра на СДС:

МИРОСЛАВА БЕЛЧЕВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП, С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА" И ЗА СБЛИЖАВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ЛЕВИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до всички хора и организации, съпричастни към идеите за социална демокрация, и е предоставен за публикуване чрез БТА на всички средства за масово осведомяване.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Към вас се обръща човек, който наближава предела между битието на физическото съществуване и това на спомена. Не лидерът на една от социалдемократическите партии, а просто един социалдемократ, фанатик на трите вълшебни слова: справедливост, солидарност, свобода.

В края на своята шестдесет и пет годишна политическа дейност аз се обръщам към вас, социалдемократи и леви: да започнем да се сближаваме и обединяваме. За да има кой да защити милионите трудови хора в България. Сто години вървяхме по различни пътища с една и съща мечта. Едните вярваха в рязката революционна промяна. Другите - бяхме привърженици на постепенния градеж. Историята оправда търпеливите.

Този век започна за българската левица с разцепление. Ще успеем ли да я обединим сега, когато световната социалдемокрация стои на прага на 21 век?

Живеем в общество на див капитализъм, в което цари законът на джунглата. Опитът за идеологизиране правото на силния бе завоалиран, ала действията остават. С ловко ползване на закона, а където това е невъзможно, с неговото погазване, се разграбва народното богатство. България устремно се превръща в общество, съставено от шепа свръхбогати и огромна пролетаризирана трудова маса. Образованието и здравната помощ стават все повече привилегия. Цели прослойки - възрастните хора, децата, безработните, хората от малцинствата, живеят под заплахата от икономически геноцид. Върши се реформа - заклинание, в която гражданинът не знае къде е неговото място и каква ще е съдбата му.

Правителството на Обединените демократични сили (ОДС), фактически правителство на Съюза на демократичните сили (СДС), се мъчи да балансира дясната идеология, стръвта за власт и забогатяване с натиска на социалните искания на членовете и гласоподавателите си. Срещу това стои безплодността и неспособността на политическия елит да предложи алтернатива - както за момента, така и за близкото бъдеще. Това предопределя десния, а понякога и крайно десния характер на извършваната реформа. Решението на противоречивите, на места полярни проблеми, остава затворено вътре в самото СДС. Това състояние може да бъде ефективно само временно. Срещу и до тази дясна по своята същност формация е необходимо да има коригираща, допълваща, а при необходимост и заместваща мощна лява, социалдемократическа формация. Както е и в цяла Европа.

Този век, а и следващият, са на социалдемокрацията, при която индивидът ще съчетае своята свобода с нуждите и хуманните идеали на обществото. Би било срамно България да остане встрани от общото развитие.

Скъпи приятели, дошло е съдбовно време за нас, за страната. Без социална демокрация, демокрацията е саката. Да я създадем. Да оставим настрана личните амбиции и вражди. Д-р Атанас Москов ни учеше: социалдемокрацията се прави с доброто на хората. Да съберем това добро, независимо от къде идва - от ляво или от дясно, във или извън обичайните формации.

Нека започнем градежа от най-малкото - от контактите, дискусиите, създаване на общо виждане.

Нека заедно протегнем ръка към хоризонта на едно общество на свобода и благоденствие за всички.

Нека първото ни конкретно начинание да бъде създаването на дискусионен форум "Социалдемократическа инициатива" (СИ), а завършекът - обединена българска социалдемокрация.

София, 29 октомври 1997 г.

С уважение:

Д-р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЧЛЕН ПЪРВИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Предлагаме на Преседателския съвет на Обединението за национално спасение (ОНС) да препоръча на нашата парламентарна група да внесе проектозакон за смяна на член първи от Конституцията на Република България, който да се формулира така: "България е конституционна монархия".

София, 28 октомври 1997 г.

Национален секретар на Федерация Царство България:

ХРИСТО КУРТЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ДОКУМЕНТИ ПО НАЦИОНАЛНИ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ


София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО-ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РУСКИЯ ЕТНОС ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА от ръководството на Съюза на руските белогвардейци и техните потомци в България.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Съюзът на руските белогвардейци и техните потомци в България, представляващ руското етническо малцинство в България, изразява своето задоволство и подкрепа на високохуманния акт на справедливост, осъществен от Вас с подписването на Рамковата конвенция за защита на правата на малцинствата в Страсбург на 9 октомври 1997 г.

Този акт, както и самата Конвенция, по своя смисъл и същност целят обединение в рамките на една демократична България и единна българска нация - на всички етнически групи в страната, както и духовното развитие и защита на националността на всички български малцинства в други държави. Със своя подпис Вие станахте гарант на единството и обединението на българската нация.

Приветстваме Ви като президент-обединител!

Приветстваме демократичното българско правителство - упълномощител!

Приветстваме достойния български парламент, който, убедени сме, ще ратифицира този исторически документ!

Надяваме се, че руското етническо малцинство в България, заедно с другите етнически малцинства, ще има право на свое достойно съществуване като самобитна и неделима част на българския народ и държава.

Убедени сме, че в демократичното настояще и бъдеще на България няма да има повече нито забранявани, нито забравяни етноси!

София, 15 октомври 1997 г.

Председател на Съюза на руските белогвардейци и техните потомци в България:

ЛЕОНИД ХОДКЕВИЧ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ НА ЕТНОСИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер” при БТА от ръководството на Съюза на руските белогвардейци и техните потомци в България на 27 октомври 1997 г.


През юни 1997 г., инспирирани от демократизацията на страната, от наличието на демократично правителство на Обединените демократични сили (ОДС) с твърд курс за присъединяване на България към демократичната световна общност и сливане с Европейската общност и структури, основните четири етнически малцинства проявиха инициатива, с която искаха да поддържат настъпващите решителни промени в страната, включително и предстоящото тогава подписване на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

Водени от същността и духа на Конвенцията, целяща обединение на етническите малцинства в рамките на една нация и една държава, а така също и в духа на националния девиз - "Съединението прави силата", инициаторите се съгласиха, че е необходимо да се създаде на доброволен принцип обществена структура "Съвет на етносите".

Съответно бяха уведомени по писмен път, а така също и чрез широките обществени средства за информиране президентството, правителството, парламента и българската общественост.

РЕШЕНИЕ

Етническите малцинства в България, ръководени от националните интереси на народ и държава, за спасяване на страната от кризата, в която се намира, и за постигане на благоденствие и просперитет, се събраха на общ съвет за дискусии и обмяна на идеи в град София на 20 юни 1997 г., в сградата "Руски дом" на бул. "Евлоги Георгиев" 169, в салоните на Съюза на руските белогвардейци и техните потомци в България.

Инициативата е на четирите основни етнически малцинства, а именно: роми, руснаци, евреи, арменци.

Участниците са на категорично становище, че в рамките на законите на неделимата ни Родина и нейния суверенитет малцинствата могат да допринесат значително повече, ако действат обединено за решаване на всички проблеми, стоящи пред тях и пред целия ни народ.

Ръководени от тази добра гражданска воля и право, бе взето единодушно следното решение:

* Да се създаде "Съвет на етносите" в България.

* Съветът на етносите да бъде свързан с една от националните институции, например с президентството или с парламента на България.

Четирите основни етнически групи се представляват в Съвета съответно всяка от един съпредседател с равни права и със сътрудници към тях.

Съветът на етносите заседава един път месечно за поставяне, обсъждане и решаване на стоящите пред етносите и целокупния народ задачи.

Съветът на етносите е доброволен, демократичен обществен орган, основаващ се на Хартата за гражданските права и на Рамковата конвенция за защита правата на националните малцинства в Европейския Съюз. Съветът на етносите е без всякакви политически, верски и други ограничения.

Цели и задачи на Съвета на етносите са законосъобразни и хуманни дейности в името на благоденствието и достойнството на етническите малцинства и неделимия целокупен български народ.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ на Съвета на етносите са:
1. Мануш Романов;
2. Гроник Карагьозан;
3. Леонид Ходкевич;
4. Яков Джераси

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. Документът е приет на 30 октомври 1997 г. и е съгласуван с председателите и представителите на етническите групи (руски, арменски, еврейски, ромски етнос и други малцинствени групи). Предоставен е за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА от ръководството на Съюза на руските белогвардейции техните потомци в България.


1. Съветът на етносите в България с цялата си отговорност констатира, че в демократична България по принцип и на практика се спазват правата на етническите малцинства съгласно Хартата за правата на човека.

2. Съвременната реалност в страната обаче показва, че налице са редица допуснати през периода на комунистическото управление нарушения, като отнети и невърнати досега имоти, ликвидирани съюзи, общности, училища и пр. Липсва необходимият законен достъп до националните радио и телевизия.

3. Етническият Съвет изразява своята твърда убеденост в това, че демократичната управляваща сила и волята на държавните институции съвместно с Етническия съвет и етническите малцинствени групи и формации ще се справят с наследените от миналото нередни нарушения на правата и достойнството на малцинствата и целокупния ни български народ.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ В СОФИЯ НА 25 ОКТОМВРИ 1997 г. Документите са предоставени на средствата за масово осведомяване.


РЕШЕНИЕ ПЪРВО:

Координационният съвет (КС) на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) изразява острото си възмущение от действията на социалния министър господин Иван Нейков във връзка с:

Първо: Подписаната Харта за социален мир между правителството, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа", изработена с активното съдействие на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е сепаративна и утвърждава съществуващия все още синдикален монополизъм на горепосочените синдикални централи. Наличието на точка за синдикално преброяване по ннедемократични критерии в Хартата противопоставя синдикатите и застрашава социалния мир в страната.

Второ: Господин министър Иван Нейков злоупотребява със служебното си положение на социален министър от демократичното правителство на Обединените демократични сили (ОДС), като лобирайки само за две синдикални централи провежда недемократична политика и не спазва принципите на синдикалната равнопоставеност.

Предлагаме настоящото Решение на вниманието на Министерския съвет за вземане на решение по компетентност.


РЕШЕНИЕ ВТОРО:

Асоциацията на демократичните синдикати няма да предлага на Министерския съвет споразумение и т.н. Харта за граждански и социален мир, с което да поставя условия пред правителството. Ще подкрепим всички негови действия, които са в съответствие с програмата му до 2001 година. Същевременно настояваме чрез Министерския съвет да бъде възложено на Министерството на труда и социалната политика да осигури нормалното присъствие на представители на АДС по въпросите, свързани с неизбежните съкращения, пренасочвания, преквалификация и др., произтичащи от преструктуриране на икономиката и течащите приватизационни процеси.


РЕШЕНИЕ ТРЕТО:

Координационният съвет на АДС възлага на Председателския съвет да осъществи необходимите контакти с НПС "Промяна" и други синдикални организации за създаване на синдикален алианс.

Председател на АДС инж. КАМЕН ЛЕЧЕB

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЯВЛЕНИЯ В МЕДИИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИВАН НЕЙКОВ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


Председателският съвет на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) възразява и изказва несъгласие с разгласената от министър Иван Нейков по телевизията и в други медии неточна формулировка и интерпретация на нашето становище по проблема за съкращенията в бюджетната сфера, изказани от нашия представител на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (HCTС на 28 октомври 1997 година при обсъждането на проектобюджета на страната за 1998 г.

Уточняваме, че в изказаното от АДС становище, в частта за доходите, заплатите и съкращенията, беше визирано мнението (подкрепено с пример) за необходимостта от едно оптимално според нуждите и относително пропорционално на материалната сфера съкращение и в бюджетната, и то предимно в административно-чиновническата част, като възможност и алтернатива да се повишат справедливо работните заплати. Подчертано беше също, че предстоящата, но все още неосъществена административна реформа ще трябва да спомогне в тази насока за намаляване на излишния чиновнически апарат, наследен от тоталитарното ни минало.

София, 30 октомври 1997 г.

Председател на АДС:

инж. КАМЕН ЛEЧEB

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ

 

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ, ЦЪРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ И ЦЪРКОВНИ НАСТОЯТЕЛИ ОТ ГРАД ВРАЦА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ПРОБЛЕМИ НА РАЗКОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Документът е придружен от факсимилета на цитираните в него изявления, официални писма, постановления на прокуратурата, приемо-предавателни протоколи, молба от свещениците от Плевенска духовна околия до прокуратурата. Отвореното писмо е адресирано и до главния прокурор, до министъра на вътрешните работи, до областния управител - Монтана, до окръжния прокурор и до кмета на Враца, до негово светейшество българския патриарх Максим. Предоставен е за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


Долуподписаните свещенослужители, църковнослужители и църковни настоятели от град Враца се обявяваме открито срещу разкола, създаден най-вече от бившия Врачански митрополит Калиник. Същият отскоро получи условна присъда от 6 месеца за неспазване законите в Република България. В течение на две седмици той получава и две преписки от Окръжна прокуратура - град Плевен за самоуправство в Архиерейското наместничество - град Плевен; продължава да безчиства и в епархийския град Враца с поддръжката кмета, избран с листата на Българската социалистическа партия (БСП). Тук искаме да Ви посочим, че някои от горепосочените инстанции ревностно го поддържат и да Ви убедим, г-н президент, в качеството Ви на обединител на нацията ни, че Калиник е кариерист, подлец, крадец, и го вълнува единствено личният му интерес, а не интереса на скъпата ни татковина и родна православна църква, разяждана така упорито напоследък от най-различни пагубни секти!

Ето и фактите:

1. Изявление за отказ от хиротониите след май 1992 г. пред Архиерейския сонм на Българската православна църква (БПЦ).

2. Подпис от Калиник на 26 юли 1997 г. върху изпратено му писмо от Българската патриаршия, с което изразява съгласието си с условията, поставени му от Архиерейските събори на БПЦ.

3. Подпис от същия на 17 юни 1997 г. върху лично негово писмо-молба, с което съжалява и се разкайва за участието си в разкола и признава решенията на Архиерейските събори и наложените му наказания. В противоречие на горните обещания той упорито продължава да нарушава каноните на БПЦ и Конституцията на Република България.

Ето и фактите:

1. Нарушения, видни от писмо на Светия Синод на БПЦ, изх No 357 от 20 юни 1995 г.;

2. Нарушения, видни от писмо на Светия Синод на БПЦ, изх. No 91 от 26 януари 1996 г.;

3. Непослушание от отлъчения и възведен в монашеско звание бивш Врачански митрополит, видно от писмо на Светия Синод на БПЦ, изх. No 942 от 22 декеммври 1995 г.;

4. Неподчинение на Постановление на Окръжна прокуратура - град Плевен, видно от същото под изх. No 1212 от 13 октомври 1997 г.;

5. Доказателство за твърдението ни, че е крадец, видно от Приемателно-предавателен протокол от 14 октомври 1997 г.

За да се убедите в неговите престъпни деяния, настоятелно молим спешно да изпратите държавна ревизия от Министерството на финансите, но в никакъв случай от местни ревизори.

Ако не ни обърнете внимание, ще бъдем принудени да затворим храмовете!

Уважаеми г-н президент,

Убедени сме, че Вие, като обединител на нацията ни, по съвест ще вземете отношение за нарушенията на някои от горепосочените инстанции в защита на Калиник и ще съдействате да се спрат безчинствата във Врачанска епархия, за да не стигаме до посочените от нас крайни мерки.

Враца, 19 октомври 1997 г.

ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТА:

10 свещенослужители, 5 църковнослужители и 5 църковни настоятели от град Враца

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА БАНКОВАТА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ПО ПОВОД НА ИНФОРМАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "БАЛКАН" И НА ПУБЛИКАЦИИ В ИЗВЪНСТОЛИЧНИ ВЕСТНИЦИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА "ЕКСПРЕСБАНК" - ВАРНА. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Банковата консолидационна компания (БКК) желае да коригира няколко съществени неточности, публикувани по отношение на приватизацията на "Експресбанк" - Варна. Тези грешки бяха публикувани на 27 октомври 1997 г. в изданията на варненските вестници "Народно дело" и "Черноморие", които се основават на цитати от информационната агенция "Балкан" от 26 октомври 1997 г. БКК категорично протестира срещу информацията на агенция "Балкан" от 26 октомври 1997 г., която е изцяло погрешна.

Агенция "Балкан" информира, че "неназован" източник от БКК посочил, че "Райфайзенбанк" и "Деу Секюритис" се отказват да купят "Експресбанк" - Варна. Според информацията причината била настояването на БКК да бъде изкупен предварително дългът на Варненската корабостроителница към "Експресбанк" - Варна. Доколкото ни е известно, както "Райфайзенбанк", така и "Деу" продължават да проявяват интерес към закупуването на "Експресбанк". Също така и двамата потенциални купувачи нямат сериозни възражения срещу предложението на БКК дългът на Варненската корабостроителница да бъде изкупен от БКК в случай че новият собственик предприеме действия, насочени към фалита на корабостроителницата. Всъщност БКК получи в писмена форма че това предложение на БКК не представлява проблем на двамата потенциални купувачи.

Агенция "Балкан" също посочва, че БКК вероятно ще обяви в несъстоятелност "Експресбанк" в случай, че не се намерят нови купувачи на банката. Категорично подчертаваме, че това твърдение е изцяло невярно и че "Експресбанк" е в отлично финансово състояние, с много добър капитал и висока ликвидност. Към края на септември 1997 г. "Експресбанк" - Варна има над 13 процента капиталова адекватност (при 8 процента изискване от страна на БНБ). Освен това "Експресбанк" - Варна отчете значителна печалба за първите девет месеца на годината. Банката е с висока ликвидност и работи отлично с всички свои клиенти. Категорично желаем да подчертаем, че "Експресбанк" - Варна е една от най-добрите български банки и че нейното финансово състояние по никакъв начин няма да се повлияе от това дали банката ще бъде приватизирана от някой от сегашните потенциални купувачи или от друг купувач, който ще се яви като победител от тръжната процедура, която евентуално ще се обяви през следващата година.

БКК ще сигнализира подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", за разпространената невярна информация относно "Експресбанк" - Варна, с която се уронва доброто име на банката и доверието към нея.

За разпространителите на невярната информация ще настояваме да се реализира административно-наказателна отговорност по член 99 от Закона за банките.

Освен това ще изпратим сигнал до главния прокурор на Република България, който е компетентен да провери дали са налице данни за извършено престъпление.

София, 27 октомври 1997 г.

Изпълнителен директор:

ПЕТЪР ЖОТЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ "БАНКОВ НАДЗОР" ПРИ БНБ ВЪВ ВРЪЗКА С ТВЪРДЕНИЯ В НЯКОИ МЕДИИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТБ "ЕКСПРЕСБАНК". Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Във връзка с твърдения в някои медии относно финансовото състояние на ТБ "Експресбанк", Управление "Банков надзор" при Българска народна банка съобщава следното:

1. Капиталовата адекватност на банката е 13.05 процента при изисквания от 8 процента. За последните три месеца банката е подобрила адекватността на капитала си с близо 2 пункта.

2. Финансовият резултат на ТБ "Експресбанк" към 30 септември 1997 г. е в размер на 4,824 мля лв, като всички основни дейности на банката са печеливши.

3. Възвращаемостта на активите е 1.67 процента, възвращаемостта на капитала 135.27 процента.

4. Към септември месец 1997 г. банката е внесла авансово близо 4 млрд лв данъци.

5. ТБ "Експресбанк" разполага с достатъчно собствени средства, които й позволяват да посреща всички свои задължения във всеки един момент.

Състоянието на банката не дава повод за безпокойство и всички внушения в подобна посока са напълно неоснователни.

София, 27 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ПОЩЕНСКА БАНКА АД - СОФИЯ, ПО ПОВОД ОГЛАСЯВАНЕТО НА ИМЕТО МУ КАТО ЩАТЕН СЛУЖИТЕЛ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НС НА 22 ОКТОМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран и до председателя на Министерския съвет, до председателя на Комисията по досиетата, до БНБ, БКК АД - София, до вестниците "Демокрация", "Стандарт", "24 часа", "Труд", "Континент", "Пари", "Банкер", "Капитал" и чрез БТА - до останалите средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На заседанието на Народното събрание, състояло се на 22 октомври 1997 година, председателят на Комисията по досиетата ме посочи като щатен служител на бившата Държавна сигурност.

Включвайки името ми в тази гpyna, Комисията допусна две много съществени грешки:

Първо - Комисията не ме уведоми предварително и не ме запозна с документите, въз основа на които ме причисли към бившата Държавна сигурност, с което наруши член 4, ал. 3 от Закона.

Аз смятам, че това закононарушение в конкретния случай не е най-същественото.

По-важното е, че:

Второ - Комисията е направила грешка по същество. Документите, които притежавам, показват недвусмислено, че аз не съм бил щатен служител на бившата Държавна сигурност.

Работил съм във финансово-счетоводен отдел на УБО - Държавен съвет. Извършвал съм единствено финансово-счетоводна дейност.

Напуснал съм Институцията по собствено желание, преди повече от десет години, т.е. далеч преди 10 ноември 1989 г.

Тази Институция е била поделение на Държавна сигурност до 1 февруари 1963 година.

С разпореждане No 80/29 януари 1963 г. на Министерския съвет Управлението излиза от състава на МВР с целия си щат и личен състав и преминава към Министерския съвет, считано от 1 февруари 1963 г.

В разпореждането ясно е посочено, че за да се запазят привилегиите, които са имали служителите към този момент, те се приравняват към служители на Държавна сигурност по заплати и други социални придобивки.

Приравняването обаче не означава принадлежност към Държавна сигурност.

С решение No 235/10 август 1971 г. на Бюрото на Министерския съвет УБО преминава от Министерски съвет към Държавен съвет на Република България, считано от 1 август 1971 г.

Аз съм постъпил на работа в Управлението след излизането на това решение. УБО - Държавен съвет е било самостоятелно юридическо лице със собствен бюджет и щат.

Бюджетът му е предоставян и утвърждаван директно от Министерството на финансите и е бил напълно различен от бюджета на МВР.

Като щатен служител съм получавал заплата от УБО - Държавен съвет, а не от МВР - респективно от Държавна сигурност.

За какъв щатен служител на Държавна сигурност може да се говори тогава?

Аз съм убеден, че Комисията по досиетата е допуснала този пропуск, причислявайки ме към категорията на бившите служители на Държавна сигурност, защото не се е запознала с горепосоченото разпореждане на Министерския съвет, което е известно на малко хора.

Уважаеми господин председател,
Обръщам се към Вас с молба да поискате преразглеждане на включването ми в списъците на Щатните служители на бившата Държавна сигурност.

Правя това не само заради себе си, но и заради името на Българска пощенска банка АД, в която работя от основаването й.

Категорично Ви заявявам, че съм готов да подам оставка, въпреки че не съм бил и не мога да бъда доносник, сътрудник или какъвто и да е друг двуличник, но искам Комисията по досиетата да ми отговори ясно на зададените два въпроса:

Първо - Защо наруши Закона и включи името ми в списъка без да ме е уведомила и без да ме е запознала с документите?

Второ - Защо не е взела предвид разпореждането на Министерския съвет, с което Управлението, в което съм работил, е изведено от състава на МВР?

София, 27 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ДОКЛАДА НА "БРИТИШ ГАЗ" ЗА ИЗВЪРШЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ГАЗОПРОВОДНА СИСТЕМА. Документът е адресиран до Агенция "Ройтерс", Агенция "Балкан", всекидневниците "Стандарт", "Новинар", "Дума", "Демокрация", "Континент", и чрез БТА - до останалите средства за масово осведомяване.


На завършилата вчера работна среща на специалистите и районните директори на "Булгаргаз" ЕАД с ръководител г-н Иван Пейчев - ръководител на Дирекция "Оперативно управление", и представители на "Химкомплект", Комитета по енергетика, Държавната инспекция по технически надзор, Ромгаз и австрийската фирма ОМВ г-н Базил Хосгич изнесе доклада на "Бритиш газ" за извършената през юли т.г. инспекция на газопроводния участък Беглеж - Нови Искър. Инспекцията беше извършена по проекта "Мониторинг на газопроводната система" по програма ФАР, за което бяха отпуснати 380 хиляди екю. Нейната крайна цел бе възстановяване на първоначалното работно налягане на инспектирания участък.

В доклада, оценен като изключително професионален, бе направен анализ на извършената за първи път в България инспекция на част от българската газопроводна система. Състоянието на инспектирания участък бе оценено като надеждно, а инспекцията - като много успешна. Препоръчано бе този метод на инспекция да се използва за обследване на цялата газотранспортна система, за да се получи пълна картина на нейното състояние, въз основа на която да се изгради стратегията за бъдещата експлоатация на българската газопроводна мрежа. В този смисъл бяха и започналите дискусии за възможностите за извършване на инспекция и на българския транзитен газопровод на територията на Румъния.

София, 28 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 30 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортер: Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.