3 декември 1991

София, 3 декември 1991 година
     Брой 237 (512)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ СРЕЩАТА-ДИСКУСИЯ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ КЛУБ "ЕВРОПА" В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЖУНГЛА". Отговори на въпросите, очертаващи мястото на клуба в политическото пространство на България след изборите от 13 октомври 1991 година, дават председателят ст.н.с. Румен Георгиев и заместник-председателят проф. Константин Косев.

------------------------------------------------------
Социалдемократическият клуб "Европа" е учреден на 7 октомври 1991 година. Той е продължител и правоприемник на Парламентарната група "Социалдемократическа платформа "Европа", работила във Великото народно събрание до м. октомври 1991 година.
------------------------------------------------------


1. КОЕ ОТЛИЧАВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, ЗА КОЙТО ВИЕ ПЛЕДИРАТЕ, ОТ СТАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ, БОЛШЕВИШКИ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ?

К. КОСЕВ - Разграничителните моменти са марксистко-ленинските постулати за премахване на частната собственост чрез класова борба идиктатура на пролетариата. Отказът от тези два постулата е започнал в европейските социалдемократически партии още в началото на нашия век и от това, до каква степен една или друга от тях се е "отлепила" от тези постановки, зависи доколко е изибстрила своята качествено нова социалдемократическа идеология.

Р. ГЕОРГИЕВ - Постулатът за премахване на частната собственост лиши обществото от естествените стимули за просперитет. Интересното е, че в този пункт практически се игнорира материалистическото виждане за развитието на обществото и се застава на идеалистически позиции, които залагат изключително на съзнанието като мотивация за общественополезна дейност. Понеже съзнанието на хората е различно и не може да се унифицира по естествен начин, появява се необходимостта от принуждение. Ние всички бяхме и все още сме свидетели на различни форми на принуждение върху съзнанието на хората.

Именно липсата на естествените стимули за социално-икономическо развитие поражда нуждата от нов тип устройство на обществото - диктатурата на пролетариата. А в нейната основа лежи перманентната класова борба и насилието.

Оттук фундаменталното разбиране на съвременната социалдемокрация за устройство на базата на обществото, което ние възприемаме и поддържаме, се свежда до равнопоставеност на всички форми на собственост върху основата на частната собственост. Тяхното взаимодействие и интегриране в различни групови и обществени форми е възможно само при такъв вид управление, което гарантира пълна свобода на личността и творческа инициатива на всеки гражданин, постигани в условията на гражданско общество чрез парламентарна демокрация.

К. КОСЕВ - Или най-общо казано, основният белег, който отличава социалдемократическата от комунистическата идеология, е отказът от марксисткия доктринален модел за бъдещото устройство на обществото, известен под на званието социализъм. С други думи, от марксизма като идеология социалдемокрацията възприема само диалектико-материалистическия анализ при диагнозата на ранното гражданско общество (дивия капитализъм), но не приема алтернативния идеен проект за бъдещото устройство на това общество.

Р. ГЕОРГИЕВ - Може би трябва да добавим и това, че има пунктове, в които социалдемократическата идеология се отличава едновременно и от комунистическата, и от другите концепции за обществено устройство. Това е важно за очертаването на нашето място като клуб в политическото пространство на страната.

Така например отличителна черта на социалдемократическия начин на мислене е балансираното поставяне на акцентите както върху създаването, така и върху разпределението на материалните и духовните блага. Основно социалдемократическо изискване е съчетаването на интересите на стопанския прогрес със справедливостта при разпределението, съчетаването на интересите на средния и на дребния бизнесмен с отстраняването на възможните фактори за социално напрежение в обществото. В този пункт нашата идеология съществено и принципно се отличава както от комунистическото разбиране, което слага акцент на разпределението на благата, така и от либералното, което слага акцент върху създаването им. Неотдавнашната практика на уравниловка е ярък изразител на това мислене, довело до неефективност и застой в обществото. Добре знаем и за не по-малко негативната практика на прословутото либерално схващане в духа на "Лесе фер, лесе пасе" (оставете работите да вървят от само себе си), което доведе до социално напрежение и конфликти в обществото. Затова ние смятаме, че истината е някъде по средата. Не случайно народът казва "златната среда".


2. ОТТУК ЛИ ПРОИЗТИЧА ВАШАТА ЦЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТАБИЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР? В КАКВО КОНКРЕТНО ЩЕ СЕ ИЗРАЗИ ВАШАТА ЦЕНТРИСТКА ПОЗИЦИЯ?

Р. ГЕОРГИЕВ - Това е изходната позиция на нашето отношение към такива невралгични въпроси на днешния ден като дилемите "лява и дясна икономическа политика", "комунизъм или антикомунизъм", "република или монархия", "национализъм или национален нихилизъм". Между впрочем това са централните оси, по които се поляризират политическите формации в България. В диапазона на политическата поляризация по тези оси ние се стремим да намерим нашето място в политическата палитра на страната.


3. КОЕ ТОГАВА СПОРЕД ВАС Е ДЯСНО И КОЕ ЛЯВО В ДНЕШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ?

К. КОСЕВ - По принцип дясно е това, което изразява интересите на едрите собственици. Както ви е известно, в България такива няма. Следователно всяка политическа групировка, която претендира, че е с дясна ориентация в икономиката, само условно може да се възприеме като такава. Ние сме свидетели, че тъмносинята формация често излиза с ултралевичарски искания - например въвеждането на безплатен транспорт за различни категории граждани или уравниловката при възнаграждението на работещите в държавния сектор. Свидетели сме и на обратното, а именно на стремежа на част от тъмночервената формация да се възползваот привилегированата си позиция за натрупване на колкото се може по-голямо лично състояние. Следователно не може да се възприеме нито че тъмночервените са леви, а тъмносините - десни, нито обратното.

Р. ГЕОРГИЕВ - Основният конфликт в икономическата ос според нас днес не е дали ще има приватизация, в която всички сме убедени, а дали тя ще стане с реституция или без реституция. И тук днес наблюдаваме интересно явление: конфликт между бившите собственици, които искат да си върнат несправедливо отнетия имот, и тези, които се противопоставят на това, защото ще загубят приоритетни позиции, а дори и имущество. Такива има и в червената, и в синята бюлетина. А това значи, че сегашните две суперформации не съответстват на формиращите се социални структури в страната. Такова съответствие между политически структури и социални прослойки тепърва предстои да се постига у нас. Тогава ще се изясни кой е ляв, кой е десен и къде е центърът.

Съгласно нашите принципни убеждения ние смятаме, че приватизацията трябва да се осъществява едновременно с частната реституция в рамкитена реално възможното. Става дума за връщане на предишните собственици на тези обекти, които са запазени в автентичния им вид и не са продадени на друг частен собственик (например някои дюкяни, работилници, апартаменти и други обекти). Това трябва да става чрез законова уредба и по съдебен ред. Що се отнася до обекти, в които е вложен допълнителен капитал или са продадени на друг частен собственик, то бившите им собственици трябва да бъдат компенсирани, с което да участват по общия ред в приватизацията.

В този смисъл нашето становище имя ярко изразен центристки характер ие насочено към стимулиране както на производството, така и към по-голяма справедливост при разпределението.


4. А В ПОЛИТИКАТА? ВАШАТА ПОЗИЦИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКА ЛИ Е?

К. КОСЕВ - Дотолкова, доколкото ние се отказваме категорично от основните постулати на марксисткия доктринален модел на социализма, ние сме антикомунисти. Заедно с това обаче ние смятаме, че в условията на гражданското общество и на парламентарната демокрация всички идейни формации имат право на съществуване, стига само да нямат тоталитарно поведение, т.е. да не прилагат насилието като средство за натрапване на своите разбирания.

Р. ГЕОРГИЕВ - Изминалите комунистически години за нас са едно наложено от обективните обстоятелства изпитание. Не е разумно, нито е възможно да се подвеждат всички хора под общ знаменател. На тези, които са извършили престъпление, трябва, естествено, да им се потърси отговорност по съответния съдебен ред, както подобава в едно правово демократично общество. Що се отнася до управляващите партии през тоталитарния период, те следва да поемат своята отговорност, като поискат опрощение за допуснатите извращения, щом претендират да са правоприемници.


5. БИХТЕ ЛИ ОЧЕРТАЛИ ЦЕНТРОВОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, КЪМ КОЕТО ЩЕ СЕ СТРЕМИТЕ ПО ОСТА "НАЦИОНАЛИЗЪМ - НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ"? ВЪОБЩЕ ИМАЛИ ТУК ЦЕНТРИСТКА ПОЗИЦИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ?

К. КОСЕВ - Нашето отношение спрямо националния проблем се основава върху всепризнатите утвърдени ценности на съвременната цивилизация - хуманизма, свободата на личността и равенството на всички граждани пред закона без разлика на раса, пол, вероизповедание и национална принадлежност. Като изхождаме от тези основополагащи универсални общочовешки принципи, ние безрезервно споделяме убеждението за необходимостта от опазване на единството и териториалната цялост на българската държава. В този смисъл решително се разграничаваме от прословутата марксистка комунистическа доктринална идеологема, според която в епохата на пролетарската революция националните проблеми загубвали предишното си значение и били подчинени изцяло на социалните проблеми. Придържайки се стриктно към този порочен възглед, в продължение на много десетилетия българските комунисти развъждаха отровните плодове на националния нихилизъм, който пусна дълбоки корении причинява тежки национални деформации. Това е една от съществените причини за днешните драматични катаклизми.

Р. ГЕОРГИЕВ - Като си дава ясна сметка за тежкото наследство от миналото и за сегашната обективна крайно сложна ситуация, свързана с този въпрос, социалдемократическият клуб "Европа" в съответствие с центристката си ориентация ще съдейства за намирането на разумен изход в духа на търпимостта, толерантността и рационализма, в името на общата полза и благото на нашето отечество България. Това означава, че сме срещу всякакви преднамерени крайни становища и действия, продуктувани от користни и спекулативни партийно-политически сметки и пристрастия. В този смисъл ние сме против авантюристичните, екстремистките прояви на псевдопатриотизъм, а същевременно категорично възразяваме срещу антиконуституционните действия за създаване и развитие на политически формации на етническа и верска основа.


6. КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА КЪМ МОНАРХИЯТА? КЪДЕ Е ЦЕНТЪРЪТ В ТОВА ВАЖНО НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ У НАС ПО ОСТА "РЕПУБЛИКА-МОНАРХИЯ"?

Р. ГЕОРГИЕВ - Социалдемократът не може да бъде по убеждение монархист, макар че би могъл да съжителства с монархията. Съвременният опит на цивилизованите страни показва, че парламентарната демокрация може да съжителства с монархическия институт във формата на т.нар. конституционна монархия. В този случай обаче монархическият институт е допълнителна надстройка на политическата система, който има чисто представителни функции. Монархът е само символ на държавния суверенитет без управленски пълномощия. Той изпълнява тази роля в духана историческата традиция и е своеобразен атавизъм от управленските структури на отминалите времена. Със своя чисто формален характер монархическият институт в този случай безпроблемно се вписва в парламентарната демокрация, която поема изцяло върху себе си държавната управленска власт. В такъв смисъл следователно монархическият институт не е противник на социалдемокрацията, поради което нейните политически формации се отнасят на практика съвсем индиферентно към него и биха могли да съжителстват. Във всяка страна, в т.ч. и в България, разбира се, въпросът трябва да се разглежда в контекста на конкретните исторически условия.

К. КОСЕВ - Династическата традиция в българската история е прекъснатаот 14-ти век в продължение на близо пет столетия. Опитите за създаване на нови династии са несполучливи, защото стават по внушението на външни сили, и то в условията на новото време, когато монархическият институт е вече исторически дискредитиран и престава да играе активна политическа роля. Монархията се превръща в анархронизъм, а монархът чужденец се явява като изкуствена присадка на българска почва. Следователно монархът не само не може да бъде символ на българската историческа традиция, но влиза в крещящо противоречие със създадените вече републикански традиции през епохата на Възраждането, със заветите на Левски, Ботев, Каравелов и други български светини.

Затова днешните призиви от някои среди за монархия са твърде необосновани и имат съмнителен характер, защото на монарха се възлагат надежди да управлява, а не да бъде символ. В нашите специфични условия обаче той просто не може да бъде символ, а ако му се предоставят управленски функции, съгласно местните балкански традиции, той лесно може да се превърне в поредния диктатор. Ето защо Социалдемократическият клуб "Европа" смята, че при нашите условия най-подходящата форма на политическа система е републиканската в съчетание с парламентарната демокрация.

София, ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "УДАРЪТ СРЕЩУ НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ Е УДАР СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОДГОТВЯНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА КНСБ.


От няколко дни е в ход поредният, а сега небивало агресивен опит за дискредитиране на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Този път се използват всички оръжия: от личното охулване до насилственото и незаконно отнемане на синдикални имоти. Връх на всичко е готвеният от монархическото крило на казионната "Подкрепа" законопроект за конфискация на имуществото на КНСБ. Такъв прецедент не е имало и едва ли ще има в света - профсъюз да се нахвърля върху синдикат в угода на властта.

Независимите синдикати доказаха неведнъж, че са в състояние да издържат на всички атаки, да преодолеят всякакви кризи и да излязат оттях укрепнали с по-голям престиж и нараснало влияние.

Така ще бъде и сега.

Надяваме се, всички честни хора в България разбират, че нападението е с много по-далечен прицел. Ударът е насочен срещу самия синдикализъм. Подготвя се елиминирането на истинските и демократични синдикални организаци, за да се лишат от защита хората на наемния труд, безработните, пенсионерите, социалнослабите слоеве от населението.

Подготвя се "тачъристки" вариант на реформа, която има за цел да стовари нейните тежести само върху отрудените хора у нас. Затова се прави опит да се отстрани последната преграда пред осъществяването на дива приватизация и разпродажба на националните интереси на България, пред реализирането на замисления латиноамерикански вариант на преход към пазарна икономика.

КНСБ се обръща към своите членове да бъдат готови за защита на синдикалните права и свободи, на своето имущество и фондове с всички легитимни синдикални средства.

Ние няма да се огънем пред каквито и да било заплахи и няма да предадем интересите на милионите наши членове и техните семейства.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" - ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ.


Изразих не лично мнение (става дума за изявлението на йеромонах Събев по Българска телевизия - бел.ред.) и то беше в определен смисъл, че в Националния координационен съвет на СДС се е разисквал въпросът г-н Желю Желев да ни посети, но подчертавам - не като президент, а като кандидат за президент. Доколкото ми е известно, такива посещения той е правил вече на друго място - в БЗНС - Никола Петков например.

Изискването към г-н Желев е същото, което се поставя към кандидата за президент на Съединените американски щати. Американският президент също се стреми да бъде обединител на нацията, но от гледището на избирателната платформа на политическата сила, издигнала кандидатурата му.

В случай, че г-н Желев иска да бъде кандидат на СДС, той трябва да се стреми да бъде обединител на нацията според Платформата на Съюза на демократичните сили. А ако иска да бъде обединител на нацията от някаква по-обща платформа - значи по-абстрактна, то съвсем естествено е тогава да бъде независим кандидат. Що се отнася до това, имало ли е някакъв упрек в изявлението ми, то е свързано с факта, че при изборите за Народно събрание г-н Желев не отрече твърдението на СДС-либерали, че е при тях.

В изказването ми нямаше нищо оскърбително и субективистично. Продължавам да твърдя, че безусловно вярвам само на Исус Христос, а когато се отнася до земните личности и до земни постове, тогава нещатаса винаги обусловени.

София, 29 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "СТУДЕНТСКИ ДОМ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СГРАДАТА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ. Декларацията е адресирана до Министерския съвет, до Министерството на образованието и науката, до Министерството на културата, до студентските организации, общности и обединения и до средствата за масово осведомяване.


СДРУЖЕНИЕ "СТУДЕНТСКИ ДОМ”, като обединение на 36 студентски творчески и научни организации, с убедителни постижения и доказано място в културния и в обществения живот на столицата и на страната,

ДЕКЛАРИРА:

Първо: УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО СИ от решението на Министерския съвет да бъде отнето от Българската демократична младеж (БДМ) стопанисването на сградата на Студентския дом на пл. "Народно събрание" N 10.

Второ: УБЕДЕНОСТТА СИ, че държавата в лицето на Министерството на образованието и науката ще поеме както своите права, така и своите отговорности пред студентството и обществеността, че сградата на Студентския дом ще бъде стопанисвана в съответствие с нейното предназначение.

Трето: Като се основаваме на волята на дарствения акт и закона, с който през 1931 година Народното събрание прави възможно построяването на сграда с единствена цел - Студентски дом, както и на историческата традиция на дома, СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО:

- Сградата на Студентския дом да бъде СЪХРАНЕНА ЗА СТУДЕНТСКИ ДЕЙНОСТИ в областта на изкуството, културата, науката и социалната проблематика;

- ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ АВТОНОМИЯТА И СТУДЕНТСКОТО УПРАВЛЕНИЕ на дейността на сградата, като бъдат намерени гаранции за неговата компетентност, целесъобразност и законосъобразност. Форма на такива гаранции, съответстваща на традициите на дома още от неговото създаване, е Настоятелството на Студентския дом.

Нашето мнение е, че тези позиции в най-голяма степен отразяват и защитават интересите на студентството и настойчиво АПЕЛИРАМЕ всички студентски общности и организации да се присъединят към настоящата декларация.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА с предложение да проведе конструктивен диалог с участието на всички легитимни студентски организации, имащи позиция по въпроса.

Надяваме се, че с подкрепата на този акт ще се даде ход на истинското решаване на проблема в полза на цялото българско студентство.

София, 30 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНИТЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ.


Конфедеративният съвет на Националната студентска конфедерация изразява своето недоумение и загриженост от отказът на правителството да коригира Постановление на Министерския съвет N 120 от 1990 г. в частта му относно критериите за отпускане на социални стипендии.

Неприятно ни учуди фактът, че с това бе изразена липса на трезв поглед върху тежкото социално положение на българските студенти, а именно че немалка част от тях ще бъдат лишени от жизнено необходими средства за съществуване. Давайки си ясна сметка за тежкото икономическо положение на страната, ние обаче не можем да се съгласим бъдещият кадрови потенциал на страната да бъде оставен при изключително тежки условия за живот и професионална подготовка. Защото известно е, че сравнително по-ниският успех в не малка степен се дължи и на социалното положение на студентите. Считаме, че социалната защита на студентите чрез мрежата на социалните стипендии е абсолютно необходима до изработване на нов цялостен механизъм за кредитиране и субсидиране на студентите.

Във връзка с горното Конфедеративният съвет на Националната студентска конфедерация взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Поддържа исканията на регионалните центрове - Русе и Пловдив, както и на организациите в Ямбол, Варна и други, както следва:

а) В постановление 120/1990 г. да отпадне критерият за успех за отпускане на социална стипендия.
б) при изчисляване дохода на несемейните студенти за отпускане на социална стипендия да не се включва доходът на другите членове на семейството.

2. Обявява, считано от 2 декември (понеделник), стачна готовност във всички организации на конфедерацията, като им препоръчва да вземат участие в ефективни стачни действия по график и след съгласуване с Централния стачен комитет на конфедерацията.

3. Възлага на Централния стачен комитет към конфедерацията оперативното изпълнение на решенията по точка 2.

София, 30 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СВЕЩЕНИК ТОТЮ ПЕТРОВ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Върховният управителен съвет на Християнрадикалната партия остро осъжда незаконното решение на Народното събрание да промени Закона за избиране на президент и вицепрезидент, приет от Великото народно събрание на 17 септември 1991 г., и го окачествява като политическо светотатство на еднопартийния тоталитаризъм.

Противоконституционно е едно обикновено Народно събрание да изменя законите, изковани от Великото народно събрание.

Президентската институция е основата на демокрацията, президентът е обединителна фигура и е напълно антидемократично за избирането му да се гласува с партийни цветове. Ако ние приемем един такъв акт, какъвто е промяната на решенията на Великото народно събрание от обикновеното Народно събрание, продиктуван от конюнктурни съображения, то ще бъде ясно за всички докъде ще се стигне, ако това обикновено Народно събрание продължи да работи в този дух.

"Бърка се изборът на президент с избора на генерален секретар или председател на някоя политическа партия. Президентът е на всички." (Из открито писмо на д-р Ж.Желев до Националния координационен съвет на СДС.)

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТОТО ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание.


Националният младежки съвет предлага на Народното събрание при обсъждането и при евентуалното приемане на този законопроект да се добави член със следния текст:

"С отнетото имущество от Българската демократична младеж (БДМ), както и с върнатото по силата на нормативни актове или доброволно имущество от БДМ на държавата образува Национална младежка фондация с идеална цел подпомагане и развитие дейности за младежта.

Възлага управлението на фондацията под надзора на правителството с участие на представители на младежките организации и обществеността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Янев

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС ХРИСТОС"
МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ
МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ
СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА (ФНСД) ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА СТАЧНА ГОТОВНОСТ В НЯКОИ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ (СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БЛАГОЕВГРАД, ЯМБОЛ, СВИЩОВ, РУСЕ).


Недоумение буди изявлението на Националната студентска конфедерация, огласено в средствата за масово осведомяване, за стачна готовност в студентски центрове, след като самата конфедерация категорично и изцяло подкрепи проекта за изменение на Постановление на Министерскиясъвет N 120, подготвен от бившето министерство на науката и висшето образование и приет от Министерския съвет на 21 октомври 1991 година.

Благодарение на Националната студентска конфедерация българското студентство ще получава финансови помощи и стипендии по постановления, което изцяло носи синдромите на старо мислене и на деформации с дългосрочно действие.

Ние заявихме категорично несъгласие с предложения от бившето министерство проект за студентските стипендии на заседанията на Министерския съвет съответно на 15 и 21 ноември 1991 година. Същевременно отстоявахме алтернативни предложения, които представляват нов модел на участие на държавата във финансирането на обучението и издръжката на студентството.

Не приемаме подхода на Националната студентска конфедерация за поставяне на ултиматуми към правителството непосредствено след встъпването му в длъжност. Ние настояваме правителственият екип да бъде подкрепен и с него да се разговаря със силата на аргументите и на професионално издържани проекти.

Обявяваме се за равностоен и ползотворен диалог по същностни въпроси на студентството, които да се решават адекватно на демократичните процеси в страната, а не безпринципно под натиска на евтин популизъм и неясни амбиции.

София, 27 ноември 1991 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ФНСД

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ - ПЛОВДИВ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗМЕРА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на образованието и науката и до средства за масово осведомяване.


На редовното заседание на Министерския съвет, проведено на 25 ноември 1991 г. (понеделник), становището на Националната студентска конфедерация относно стипендиите беше най-категорично отхвърлено. Надеждата ни, че проблемите на студентите ще бъдат взети присърце от новия кабинет на г-н Филип Димитров и постановлението, прието от стария кабинет, ще претърпи изменение, останаха без покритие. Заявеното от наша страна твърдо решение за отстояване на становището ни налага да преминем към синдикални действия. Ето защо от вчера, 26 ноември 1991 г., е ОБЯВЕНА СТАЧНА ГОТОВНОСТ.

Регионалният координационен център на Националната студентска конфедерация (РКЦ на НСК) НАСТОЯВА:

На заседанието на Министерския съвет на 28 ноември 1991 г. да се внесат и разгледат следните наши искания:

1. Параграф 10, чл. 10, т. 3 да се промени: "Студенти с успех не по-нисък от добър 3,50 и месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална заплата в размер на 50 % от минималната работна заплата." Считаме, че това е необходимо да се приеме поне за тази учебна година, защото студентите се поставят пред свършен факт.

2. Параграф 12, чл. 11, т. 1 да се промени така: "Договорната стипендия се отпуска от фирми и други организации, с които студентите са сключили договори за работа след дипломирането си." Размерът на стипендията да се договаря и да не бъде по-малък от размера на тази, която студентът би получавал, ако е стипендиант към ВУЗ (да има влияние успехът на студента), а ако той е под 3,50, размерът на стипендията да не е по-малък от 50 % от минималната работна заплата.

3. Да се включи допълнителен член: "Студенти с доход по-нисък от 2/3 от минималната работна заплата да получат стипендии в размер на 50 % от минималната работна заплата, независимо от успеха."

4. Върху всички студентски стипендии ежемесечно да се прибавя сума, равна на месечния инфлационен индекс, обявен от Националния статистически център.

Надяваме се, че Министерският съвет ще вземе предвид нашите справедливи искания, за да не се стига до нарушаване на нормалния ритъм на учебния процес във ВУЗ. А ако това се получи, няма да бъде по наша вина. Ние сме длъжни да защитим интересите на тези свои колеги, които остават без никакъв доход и ще го направим.

Пловдив, 27 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 3 декември - В навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове (13 октомври 1991 година) Институтът за връзки и сътрудничество в Средиземноморието (ИМКОМ), който е към Сената на Република Франция, се обърна за съдействие към Пресслужба "Куриер", за да бъдат взети интервюта от лидери на седем политически партии. Изборът на лидерите, както и формулирането на въпросите персонално към всеки от тях, е на г-н Ерик Ноло, главен редактор на специализираното политическо издание на ИМКОМ.

Резултатите от изборите са известни. Въпреки това Пресслужба "Куриер"смята, че тези предизборни интервюта ще представляват интерес за специалистите, които професионално следят и анализират обществено-политическия живот в България.


Днес публикуваме пълния текст на интервюто на Елисавета Миленова - председателка на партията Християнско женско движение.

Въпрос: Какви са целите на вашата Партия?

Отговор: Християнското женско движение е организация на жените в България, които се ръководят в своя живот и възпитават децата си в духа на християнската нравственост и общочовешките ценности, в дух на национално самосъзнание. Девизът на Движението е: БОГ-ОТЕЧЕСТВО-СЕМЕЙСТВО.

Ние защитаваме интересите на жените, които намират за достатъчно достойно положението си на майки и съпруги и смятат това за висше изпълнение на гражданския си дълг. Ние искаме да осигурим правото на всяка жена да избира свободно между многодетното майчинство и професионалната кариера. При сегашните условия изборът в полза на майчинството е съпътстван с икономическо и социално неравенство. Работим активно за възстановяване на семейните традиции, които се неразривно свързани с християнското учение и морал, залегнали в устоите на хилядолетната история на България.

Въпрос: Как бихте допринесли за хуманизацията на българското общество?

Отговор: Проблемите на жената идват от неразбирането, че майчиният труд е обществено полезен. Българското законодателство признава равнопоставеността на майчиния труд, но само на думи. Ние не сме против жената да се изявява професионално в различни сфери на обществения живот. Естествено е тя да има професионални амбиции и е трудно да си представим място в човешката култура и цивилизация без нейното участие. Равните права на жената с мъжа са безспорни и тъкмо затова специфичният майчин труд трябва да се заплаща наравно с квалифицирания труд в другите сфери, и то без предварителни условия (според сегашното законодателство се полагат детски надбавки и минимална заплата за отглеждане на дете до тригодишна възраст само в случай, че майката е била заета професионално с друга дейност и социално осигурена по този начин). От правилната оценка на майчиния труд зависи уважението на обществото към семейството. Издигане ролята на българското семейство - така виждаме нашия принос за хуманизация на обществото. В това се състои и косвеният отговор на вашия четвърти въпрос: дали нашето движение си поставя само феминистки цели. Както видяхте, ние не делим света на "мъжки" и "женски". Бог е създал мъжа и жената да живеят заедно в хармония, както живее цялата природа. Семейството, възпитанието на младото поколение са въпроси, които засягат цялата нация. Ние сме за единна и силна българска нация. Само със здраво национално съзнание можем да бъдем достоен партньор в Обединена Европа.

Въпрос: Защо приехте да влезнете в коалиция с бившите комунисти?

Отговор: Не мисля, че някой бивш или настоящ комунист или социалист има нещо против нашите цели. Те са общонационални и това го доказва фактът, че в ХЖД членуват жени от най-различни партии, разбира се, и много безпартийни. Нека не забравяме, че близо 60 % от избирателите в България са жени, които искат спретнат дом с деца, прилична трапеза и грижовен съпруг. Нашата амбиция е да създадем женско лоби в парламента и в тази насока не виждам място за партийно противоборство.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:27    
03.12.1991 г.    


Редактор: Нина Гаврилова
Технически ръководител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!