3 ноември 1993


София, 3 ноември 1993 година
Брой 215 /1003/


София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СТЕФАН РАДОСЛАВОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ПОВОД НA НАПРАВЕНА ПОКАНА ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПУТ С УЧАСТИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВИДЕНОВ,

Както знаете от средствата за масова информация, председателят на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ д-р Петър Дертлиев предложи да се организира телевизионен диспут с негово и Ваше участие на тема "Защо БСДП и БСП днес не могат да бъдат заедно?” Според нас това би дало възможност всяка една от страните да изложи и защити в спор с другата своите позиции по редица важни въпроси, засягащи както историята на българската левица, така и политиката, провеждана от нашите две партии в настояшия етап. Осъществяването на тази инициатива би дало възможност на обществеността да научи за позициите на БСП и БСДП от най-авторитетните и автентични източници и би пресякло недобросъвестните коментари и спекулации.

Г-н Виденов, ние бяхме уведомени за заявеното от Вас пред средствата за масова информация съгласие за участие в този диспут. Във връзка с това ние Ви молим да потвърдите официално своето съгласие.

С приложението към настоящото писмо ние Ви информираме за нашите предложения относно начина на провеждане на диспута, броя на участниците в него и желаните от нас теми. Наред с Вашето официално съгласие за участие ние очакваме така също да изразите своето отношение спрямо предложените от нас условия.

София, 26 октомври 1993 г.


*  *  *


1. Време на провеждане.

Според нас е желателно диспутът да се осъществи през втората половина на м.ноември 1993 г.

Мотиви:
- за да има достатъчно време за съгласуване на позициите на страните относно организирането на диспута;
- за да има достатъчно време за техническото организиране на диспута;
- предвид отсъствието на д-р Дертлиев от страната до 10 ноември 1993 г.


2. Участници.

Ние предлагаме освен председателите на двете партии в диспута да вземат участие по двама представители на свързаните с тях идейно-политически течения /фракции, платформи, организации!

От страна на БСДП предлагаме да вземат участие представители на АСО /независими/ и СДК "Европа", които заедно с БСДП влизат в Българския социалдемократически съюз /БСДС/.

От страна на БСП бихме желали да бъдат представени, от една страна, социалдемократическите течения /напр. ОСД в БСП/, а от друга страна, теченията, заемащи консервативни идейно-политически позиции /напр. идейното обединение Марксистка платформа за единство и обновление на БСП/.

Мотиви:

По този начин обществеността би получила по-пълна и цялостна представа за богатия спектър от идейно-политически позиции, представени в рамките на нашите две партии.


3. Начин на провеждане.

Ние предлагаме председателите на двете партии в рамките на уводни експозета до 10 минути да изложат своите /на партиите си/ принципни позиции по темите на диспута.

По-нататък диспутът продължава като свободна дискусия /в рамките на предварително съгласувания и одобрен от участниците план-сценарий/ по предложените по-долу теми. Водещият диспута /по споразумение: изтъкнат телевизионен журналист с опит в организирането и провеждането на подобни диспути/ следи за реципрочността на времето, използвано за въпроси, отговори, обяснения, възражения и пр. от всяка от двете страни.

Мотиви:

Този начин на провеждане на диспута ще даде възможност:
- страните спокойно да формулират и изложат позициите си;
- да демонстрират възможностите си убедително да защитават тези позиции.


4. Времетраене.

Ние предлагаме диспутът да се проведе в рамките на един час телевизионно време. В това време се включват уводните думи на водещия и експозетата на двамата председатели.

Мотиви:
- по-краткото време не би дало възможност да се изложат достатъчно сериозно позициите, заемани от двете партии. При тези условия диспутът би се свел до размяна на вече известни елементарни пропагандистки клишета и не би помогнал за изясняване и разбиране на позициите, заемани от БСП и БСДП;
- по-дългото време би уморило зрителите и не би спомогнало за по-ясното и обосновано излагане на позициите на участниците.


5. Примерен набор от теми.

Ние предлагаме диспутът да се концентрира около два големи тематични панела. Всеки един от панелите съдържа цял набор от подтеми, които могат да се уточнят допълнително от двете страни: Публичното "лице" на диспута ще се определя от двата панела, за които предлагаме следните примерни заглавия:

Панел "Минало":
"Миналото - затворена страница или преосмисляно с оглед на настоящето и бъдещето?"/Вариант: "Миналото - отговорност и поуки"/.

Панел "Настояще":
"Социалдемокрацията днес. Идеи и реализация". /Вариант: "Левицата днес. Идеи и реализация"/

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НA ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  /30-31 ОКТОМВРИ 1993 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО/.    


Партия Либерален конгрес /ПЛК/ не е синтезирана в стратегическите лаборатории на КГБ. От началото на своето съществуване досега ПЛК запази своя политически морал в съответствие с програмата и устава си. Не успяха двата опита да се тушира антикомунистическата същност на ПЛК чрез ДПС и СДС. Непрекъснатите усилия на ПЛК да застави ръководството на СДС да изпълнява коалиционните решения за декомунизация на България срещаха яростна съпротива и доведоха до изключването й от СДС.

Със своето политическо поведение СДС показа, че не е способен да се противопостави на провежданата от комунистите стратегия за създаване на правов и икономически хаос. Нахалост беше похабена огромна човешка енергия.

Само ПЛК може да върне вярата на хората и техните надежди.

Със своята последователна политика ПЛК днес е единственият безкомпромисен противник на БСП. ПЛК непрекъснато се противопоставя на всички съглашателства с комунистите.

Днес ПЛК има куража и амбицията да предложи на българския народ независима и неутрална национална политика така, както преди сто години това бе извършено от Стефан Стамболов.

В погазената Търновска конституция се съдържат необходимите гаранции за излизане от правния и икономическия хаос, в който е хвърлена страната.

ПЛК се обръща към всички български граждани, които милеят за Отечеството си: Нека изпълним гражданския си дълг за спасението на България!

Велико Търново, 31 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.


Проведените на 31 октомври 1993 г. частични избори за кмет на община Златарица ръководството на Политически клуб /ПК/ "Екогласност" оценява противоречиво.

1. Негативен момент в проведените избори е официалният бойкот, осъществен главно от БСП. Притежаваме сведения за разпространение на неверни слухове, за агитация за негласуване дори в изборния ден. Специален доклад ще представим пред Общинския изпълнителен комитет /Об.ИК/ - Златарица, а също и в Българското сдружение за честни избори /БСЧИ/ и Гражданска инициатива за свободни и демократични избори /ГИСДИ/.

Позицията на официален бойкот, дори да е тактически оправдана, стратегически работи срещу създаването на нормална политическа атмосфера и демократични навици в обществото ни. Нито СДС-център, нито ПК "Екогласност" са виновни за решенията на Централната избирателна комисия и Върховния съд, на чието основание коалициите БСП и СДС бяха признати за нелегитимни. Точно обратното, повече от година ние призоваваме нашето общество за решаване на въпроса. Това е добре известно на ръководствата и на БСП, и на СДС, и на БЗНС. Ако там не си е свършил някой работата за решаване на проблема или да се издигнат кандидати с бели бюлетини, нека там се търси отговорност.

2. Гласувалите 776 души /което е 20 на сто от гласувалите през 1991 г./ е несъмнен успех за кандидата на СДС-център Светослав Арнаудов, защото е постигнат в условията на мощно противодействие. ПК "Екогласност" благодари на тези избиратели от общината за проявения граждански дълг, като оценява особено и тези 53-ма избиратели, които са били против кандидата, но са упражнили своето свещено конституционно право.

3. За налагащия се според закона втори избор БСП и СДС трябва да издигнат кандидати с бяла бюлетина. Смятаме това за особено важен успех на кампанията. Така се утвърждават принципите на равнопоставеност и на засилване на личностния момент при изборите за кметове. Нашият избирател трябва да отбира между личните качества и възможности на кандидатите, а не те да се крият зад партийни цветове.

ПК "Екогласност" е готов за разговори и консултации с всички заинтересувани страни, които биха съдействали за решаване на въпроса за частичните избори.

София, 1 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА "ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ" С ОРГАНИЗАТОРИ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ, СЪЮЗА НA АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗА НA УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Водени от ясното съзнание за дълг и отговорност пред бъдещето на България и съдбата на идните поколения, ние - представители на най-значителните творческо-професионални организации на учени, инженери, архитекти, икономисти и селскостопански специалисти, призоваваме за активното ни включване на професионално равнище в разработване на следните проблеми:

1. Нова политика и стратегия за развитие на отраслите в икономиката ни и особено за продуктовото и технологичното обновяване на производството.

2. Изграждане и развитие на нова национална нормативна база и информационна система за техническо и технологично развитие.

3. Подготовка на програма за стимулиране на чуждестранни инвестиции за изграждане на промишлени обекти, защита на българското производство от дъмпингова конкуренция и нискокачествена продукция и насърчаване на експортната продукция.

4. Създаване на национален /надведомствен/ орган и система за координация и контрол на националната политика и стратегия за технологично развитие.

5. Подготвяне и осъществяване на национална програма за преодоляване на безработицата и стимулиране на заетостта сред техническата интелигенция с раздели за младежи и работоспособни специалисти в пенсионна възраст.

6. Създаване и развитие на пазарни форми на взаимодействие между наука и производство: научно-технологични центрове, бизнесинкубатори, центрове за подпомагане на малкия бизнес и др.

Ние апелираме за:

1. Предимство при приемане на основните закони за технологично и индустриално развитие, устройство на територията, за науката и образованието, както и подготовката и утвърждаването на необходимите подзаконови актове за рационалното им въвеждане.

2. Осигуряване на кредитни, данъчни и митнически облекчения и протекционистични мерки за стимулиране на интелектуалните инвестиции, съхраняване и развитие на интелектуалния потенциал като най-значителен ресурс на страната.

3. Формиране на целева партида в държавния фонд "Реконструкция и развитие" за финансиране и гарантиране на най-важните национални проекти с междуотраслов характер и на задълженията, произтичащи от участието ни в международни научни и технологични програми.

4. Предоставяне на преферентни условия за издаване на научна, учебна и научнопопулярна техническа литература и възстановяване на предаванията за наука, техника и технологии на Българската телевизия и Българското радио.

Смятаме, че исканията на академичната общност за отменяне на чл.12 от Закона за БАН и чл.15 от Закона за академичната автономност, както и премахването на разпоредбите на Закона за данъка за добавената стойност, засягащи интелектуалните инвестиции, са основателни и следва да се вземат предвид.

Надяваме се, че на нашето обръщение ще бъде обърнато необходимото внимание, и изразяваме още веднъж готовността си да съдействаме активно в разработването и осъществяването на политиката и стратегията за развитието на България като съвременна европейска страна.

София, 27 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НOB ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ТРЕТА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НA ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НA ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г./. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


ГОР - АЛТЕРНАТИВА НА ЕДНО РАЗВИТИЕ

ГОР - РАЦИОНАЛНОСТ, ПРАГМАТИЗЪМ И КУЛТУРА В ПОЛИТИКАТА

Убедени сме, че българският политически живот се нуждае не от частични нромени, а от нова ориентация на политическото мислене, от ново равнище на политическата култура и нова ефективност на политическото действие.
 
България започна с по-малко сътресения и като цяло по-успешно от други балкански страни прехода към демокрация. Все по-ясно става обаче, че нашият път към демокрация е затруднен и обременен от баласта на авторитарни рефлекси, от липсата на демократични навици. Всекидневие станаха невъздържаният, дори вулгарен политически език, подмяната на политически аргументи със заклинания, масовото производство на заклеймяващи етикети, неудържимата и нискокачествена популистка реторика, новото завладяване на публичната сфера от идеологеми.

Пространството на политическия разум се стеснява. Резултатите са налице: компрометира се професията "политик”. Губи се доверието в демократичните институции. Руши се изгражданият с много труд нов образ на страната в чужбина. Разпространява се политическа апатия. Най-ясно отдръпването от политическия живот проличава при онези социални групи, които са най-чувствителни: интелигенцията и младежта.

Основна причина за това състояние е, че у нас се наложи конфронтационен стил на политически живот. Нашата конференция не е мястото и поводът, за да се изяснява въпросът как се стигна до тази конфронтация. Видимо по-агресивна страна е антикомунистическата коалиция. Но корените на посттоталитарната конфронтация са по-дълбоки и включват забавяното и мъчително разделяне с миналото и илюзиите на властта от страна на бившата Комунистическа партия.

Пренасянето на конфронтацията в икономическия етап на прехода спъва реформата и ражда експлозивни опасности. Основната дилема, която се очертава, не е "ляво"-"дясно". Реформата изисква и простор за свободната икономическа инициатива на собствениците, и социални гаранции за наемния труд, социална осигуреност за пенсионерите, безработните, инвалидите. Основната дилема е: "прагматизъм- популизъм". Популизмът означава да се трупа спекулативен политически капитал независимо от това дали е "ляв" или "десен" за сметка на неизбежните непопулярни мерки на реформата, т.е. чрез нейното забавяне или блокиране.

Вече втора година двете основни политически сили в страната БСП и СДС дават примери за нетолерантност и пренебрегват принципите на плурализма. Оценките на СДС за Социалистическата партия като комунистическа и тоталитарна партия са по-скоро израз на конфронтационна психология и конюнктурни интереси, отколкото на демократичен възглед. Политическото поведение на БСП е мотивирано от оценката за СДС като коалиция с генетично увредена политика. Тази формула е също конфронтационна.

ГОР противопоставя на барикадните формули алтернатива, равна на толерантността и уважението към всяка политическа сила, която е получила подкрепата на народа. Единствено гласът на народа има меродавна стойност и всичко оттук нататък трябва да бъде съобразено с него. Възприемането на тази аксиома на политическата демокрация е предпоставка за създаването на принципно нов климат в българския политически живот, при който полемиката не се изражда в безпринципна партизанщина, критиката не се превръща в заклеймяване, а дискусията - в налагане на едно мнение над останалите.

Съществен елемент на новия подход, който изразява ГОР, е пренасяне на тежестта в политическата дискусия от миналите към настоящите и бъдещите проблеми на страната. Ние ще оставим миналото на историците и на преценката на непосредствените участници в тези събития. ГОР ще се бори за правдива оценка на всички исторически обстоятелства, за оправдаване на несправедливо осъдените или убитите, за възмездяване всички, които са пострадали от тоталитарните режими. ГОР е както против отричането и омаловажаването на историческата роля на антифашистката борба в България, така и срещу замазването на престъпленията на сталинизма и неосталинизма. Съвременните български поколения трябва не да воюват по повод на миналото, а да осъзнаят главната историческа поука - гражданският мир е основа на нормалния човешки живот. Нека се надяваме, че историците на свой ред ще съумеят да възпроизведат историческата действителност в цялата й сложност, противоречивост и драматичност. Няма червена и синя история на България, има една национална история, белязана от трагичните събития на гореща и студена гражданска война.

Гражданското обединение за републиката смята за вредна тоталната политизация и идеологизация на обществения живот. Стремежът на двете основни политически сили, а и на други политически и финансови групировки да преподчинят цели сфери на обществения живот или отделни сектори - средствата за масово осведомяване, банките и индустрията, е израз на монополизация и следователно - в разрез с пришитите на истинската демокрация. ГОР се обявява за друг тип политика, която е основана на принципа на разделение на властите и същевременно на отделянето на политиката с нейните пристрастия от културата, националните средства за информация, икономиката и спорта. Реполитизацията и реидеологизацията на обществения живот са тежко бреме за нашата крехка демокрация. Ние им противопоставяме алтернативата на прагматичната политика.

Гражданското обединение за републиката се обявява за технократичен подход в политиката чрез коренна промяна в характера на програмите и предложенията на политическите партии и формации. Логиката на политическия живот заставя и ще заставя все повече политическите субекти да възприемат сходни или близки виждания по основни направления в развитието на страната. Ето защо както продължаващата идеологическа схоластика, така и лансирането на общи и познати до болка истини вредят на политическия живот, объркват и манипулират населението.

ГОР се обявява за преминаване от псевдотеоретични формули към конкретни практически, включително финансови, ангажименти на отделни политически формации. Според нас главният критерий е практическата стойност на поетите ангажименти към населението. Само това може да предотврати манипулативния характер на политиката и да даде възможност на обикновените хора да съпоставят обещаното с изпълненото.

ГОР е за консенсуален, а не конфронтационен подход в политиката.

ГОР е за реален консенсус, а не за консенсуални политически игри.

ГОР е за трезва рационалност срещу новото идеологизиране на обществения живот.

ГОР е за политически прагматизъм срещу популизма.

Естествено, ние не можем да претендираме сами да изразяваме този нов подход, но това, което е несъмнено наша задача, е да налагаме този нов подход, да формираме този стил, да се противопоставяме на всичко, което ни пречи.

Преди всичко ние се обявяваме срещу конфронтационното мислене и конфронтационната политика. България има нужда от национално съгласие и от помирение на историческото ни минало в името на своето бъдеще. Три години вече преобладаващият политически стил в нашата страна е конфронтацията. Във вътрешен аспект това води до намаляване авторитета на политическия елит, до неговата все по-задълбочаваща се криза и отчуждение на активните слоеве от населението от политиката. Във външен аспект безсмислената конфронтация понижава авторитета на страната, намалява ефективността на нейната международна политика. Подобна политика трябва да бъде спряна, а на страната да се предложи друга линия на поведение, основаваща се на вътрешно национално разбирателство.

Ето защо Гражданското обединение за републиката ще бъде формация, отстояваща последователно принципите на националното съгласие както по отношение на актуалната икономика и политика, така и по отношение на помирението за миналото.


ГОР - НАЦИОНАЛНА, А НE КЛАСОВА ФОРМАЦИЯ

Една от най-големите исторически грешки на болшевизма и у нас на БКП беше насаждането на така наречения класово-партиен подход. В неговата основа бяха и представи за непримирим класов антагонизъм, и убеждението, че класовото разделение може да се преодолее чрез тотално одържавяване на собствеността.

Безспорно е, че през XIX и първата половина на XX век класовите различия, които характеризират традиционния капитализъм, доведоха до големи социални стълкновения на класова основа. На същата основа възникнаха и политически партии, които изразяват интересите на едни или други икономически слоеве на обществото.

През последните десетилетия обаче ние сме свидетели как в резултат на научно-техническата революция, а и на политическите промени в целия свят традиционните класи съществено се променят. Размиха се техните граници, силно намаля и продължава да намалява относителният дял на физическите работници. Все по-голяма политическа тежест започнаха да придобиват новите социални групи. Промените обхванаха не само развитите западни страни, а практически и всички европейски страни.

Това е причината да смятаме, че политически партии, организирани на класов, етнически или друг разделящ принцип, са партии на миналото. Класовите партии са особено опасни за националното единство в условията на конфронтация или сложен преходен период. Нито СДС, нито БСП не успяха да изживеят докрай социално ограничената си класова основа. Независимо или даже срещу желанието на своите инициатори СДС се превърна в партия на реституционни прослойки, която възстановява интересите на буржоазията от 30-те и 40-те години. Искаше или не, БСП също не успя да се превърне в партия с национален характер. Тя продължава да ограничава дейността си до наемния труд, социално слабите и пенсионерите. Защитава интересите на старата номенклатурна прослойка, отрича мястото и ролята на средния и големия бизнес в стопанския живот.

По същия начин стои въпросът и с т.нар. етнически партии. Ако иска да бъде фактор в българския политически живот, ДПС също трябва да придобие национален характер. Не е страшно, че тази партия изразява интересите на българските турци. Страшното е, ако нейната политика изгуби националния си характер и се затвори в орбитата на етнически и религиозни претенции.

ГОР ще се стреми да утвърждава себе се като национална българска политическа формация и да стимулира подобни процеси в цялото общество.

Ние уважаваме стремежа на всички партии към промяна. Никой не може да държи монопола върху тази промяна. Заедно с това искаме да заявим:

Гражданското обединение за републиката няма да се развива като политическа формация на един отделен социален слой. Още от самото си начало тя постави пред себе си задачата да се защити приоритетът на националните български интереси, а следователно чрез взаимно зачитане да се защити балансът на интересите на всички социални, етнически и професионални групи в страната. Такъв баланс е необходим и постижим и в него ние виждаме смисъла на своята политическа дейност.

Националната партия е израз на принципа за националното разбирателство. Тя не признава приоритета на какъвто и да е частен /групов/ интерес, който се проявява за сметка на друг частен /групов/ интерес. Тя отрича и старата уравниловка, и съвременния антагонизъм на интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
03.11.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Прeсслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер" е задължително!