3 август 1993


София, 3 август 1993 г.
Брой 149 /936/


София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СОФИЙСКИТЕ ГИНЕКОЛОЗИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДО ГОСПОДИН О’СЪЛИВАН, ПОСЛАНИК, РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ - СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас за помощ и съдействие.

Здравеопазването в Република България е в колапс. Болниците нямат средства за храна и медикаменти. Средната брутна заплата на работещите в здравеопазването е 2,569 лв, това е размер под средната брутна заплата за страната. Това постави лекарите на прага на мизерията и ги принуждава да търсят възможност за препитание извън медицинската професия. За здравеопазването са отделени само 4,1 процента от брутния национален вътрешен продукт.

В Република България лекарят е безправна личност, защото по закон няма право на стачка. Умишлено се бави приемането на закона за здравното осигуряване.

На 02.07.1993 г. столичните акушер-гинеколози, стачкували до този момент символично, с декларация до БТА, Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Кметството и парламента подчертаха исканията си за:
1. Увеличение процента на бюджета за здравеопазването.
2. Двойно увеличение на средната брутна заплата в здравеопазването.
3. Приоритетно влизане на закона за здравното осигуряване в парламентарната зала.
4. Отмяна по законодателен път забраната за стачни действия в здравеопазването.
5. Други искания, свързани с тревожното демографско състояние на българската нация и засягащи конкретно акушеро-гинекологичната помощ.

В тази декларация ние предвестихме, че ако нашите искания не бъдат разгледани от компетентните органи, то от 08.07.1993 г. ще прекратим неспешните оперативни и други лечебни дейности, а от 12.07.1993 г.- ще прекратим всякакво издаване на медицинска документация и ще откажем извършването на аборти по желание. До днешна дата - вече 26 дни, тези наши протестни действия продължават.

Обезпокоени сме, че сме принудени да отказваме вече четвърта седмица здравна профилактика на населението и даден обем здравна помощ. В същото време от цялата страна получаваме факсове и телеграми с предложения от здравни колективи за съвместни ефективни стачни действия. Ние се страхуваме, че създадената ситуация ще застраши сериозно здравето на нацията и ви молим за интервенция пред българското правителство и парламент в подкрепа на нашите правдиви и минимални искания.

Ние ви молим за морална и материална подкрепа на българските лекари.

Надявайки се на бърза подкрепа от ваша страна, оставаме с уважение и благодарност.

София, 2 август 1993 г.

ЗА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р П.Григоров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО "ЕКОГЛАСНОСТ". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до Областния управител на Варна, до Общинския съвет - Провадия, и до средства за масова информация.


МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

След като се запозна със становищата на представителите на различни заинтересовани организации и фирми относно причините за локалните земетресения в община Провадия, заявени на срещата в общината в края на юни 1993 г. и с докладната записка на общинските съветници по този повод, изпратена Ви чрез г-н Кирил Йорданов, областен управител - Варна, Националният консултативен съвет

ЗАЯВЯВА:

1. Декларира своето съпричастие към възможно най-бързото установяване на истината за произхода на местните /локални/ земетресения в провадийска община - вследствие производствената дейност на ЕТД "Геосол" ООД - Провадия.

2. Настоява за привличането на независими, включително чуждестранни експерти при решаването на проблема. НД "Екогласност" би предложило такива експерти.

3. Настоява за приоритетното финансово обезпечаване на предложения от компетентните институции проект.

4. НД "Екогласност" си запазва правото да предприеме допълнителни законни действия при нерешаване на този въпрос.

Провадийци трябва да знаят истината, каквато и да е тя!

ЗА НКС НА ЕКОГЛАСНОСТ:

Лъчезар Тошев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АРХИЕПИСКОП ХРИСТОФОР ПО ПОВОД НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ВСЕПРАВОСЛАВНАТА БЪЛГАРСКА АРХИЕПИСКОПИЯ.


Във връзка с появилите се напоследък недобронамерени и, което е по-важно, неверни съобщения, че се забранявало отслужване на богослужение на някои свещенослужители от Всеправославната българска архиепископия и в това число на нейния председател, съм упълномощен да заявя, че съгласно решението на Върховния съд от 2 юли, а след това по реда на надзора от 5 ноември 1992 г. в България няма легитимен патриарх и Синод, тъй като не са избрани според каноните на Светото Православие. Оттук следва, че никой архиерей от синодите на Максим и на Пимен няма право да налага каквито и да е забрани, в частност върху богослуженията на духовниците, на Всеправославната българска архиепископия, която се придържа към единствено легитимния устав на българската православна църква от преди 1951 г. Поради своята нелегитимност богослуженията на синодите на Максим и на Пимен са безблагодатни, като извършени от хора със съмнителна вяра в Бога, доколкото са обслужвали безбожния режим, а също така са правили общи богослужения с еретици, за което според 45-то Апостолско правило: епископ, свещеник, или дякон, който само се е помолил с еретици се отлъчва ог светата Църква... а това те са извършвали от 1961 г. в световния съвет на църквите в Женева. И тъй чистото Православие се съхранява от духовенството на Всеправославната българска архиепископия, за това вярващите могат да намерят пълнотата на Божията благодат само при нас.

София, 30 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ЧЛЕНА НА ПРЕЗИДИУМА НА ПОЛИТБЮРО, СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОРЕЙСКАТА ТРУДОВА ПАРТИЯ И ГЛАВНОКОМАНДВАЩ КОРЕЙСКАТА НАРОДНА АРМИЯ КИМ ЧЕН ИР ПО ПОВОД НА ПРАЗНИКА НА СТРАНАТА.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ КИМ ЧЕН ИР,

Най-учтиво Ви моля, в деня на славната 40-та годишнина от разгрома на международната империалистическа агресия срещу миролюбивия корейски народ да приемете моите и на българските комунисти братски поздрави. Уверени сме, че като любим ръководител на Корейската трудова партия /КТП/ и главнокомандващ народната армия ще поддържате бойния дух на армията така, че ако империалистическите акули отново се осмелят да нарушат мира и спокойствието на родината и на народа Ви, ще им дадете добър урок. Няма страна, където са извършили агресия и където да не е настанал глад, мизерия и нищета. Време е американските империалисти да напуснат окончателно Корейския полуостров и да си вървят в бърлогата - САЩ. Никой не ги е канил нито в Корея, нито в Азия, нито в Европа. Те не са призвани от историята да бъдат международен полицай. Време е народите от цял свят, в това число и братският корейски народ, в един глас да извикаме: "Интервенти от САЩ, вървете си в САЩ!"

Уверени сме, че в деня на славната годишнина Корейската народна армия с чест и достойнство ще брани и ще защищава завоеванията на трудовия корейски народ под мъдрото ръководство на виликия вожд и генерален секретар на КТП и президент на КНДР др. Ким Ир Сен.

Желаем Ви лично щастие и добро здраве, за да можете все така вярно и предано да служите на народа, на партията, на армията и на родината си.

София, 21 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА XXV КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 19-20 ЮНИ 1993 Г. В СОФИЯ.


ГЛАВА IV.
НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ И НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА


Исторически наследената система от НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ е гарант за запазването на суверенитета на България и основа за развитие на националната ни индентичност. Персоналистичността на романтическата ни национална идеология, култът към героите на националната революция е за нас възможност чрез съвременно рационализиране, внимателно адаптиране, да се излезе от моралната криза на посткомунизма. Това е възможност да се спре разрушаващият личността процес на конструиране на прекъснати биографии, да се "съедини" историята - преди и сега. Ние обитаваме едно трайно исторически обусловено национално пространство, което е наш свещен общ дом. Този дом е естествено положен в Европейския континент и всяка проява на ниско национално самочувствие или на комплексивна компенсаторна ксенофобия е проява на малодушие. Историчното самосъзнание на РДП, нейното желание да проблематизира историята ни, да пренесе в облагороден и интерпретиран вид феномените на собственото си политическо минало и на общонационалната история гарантират на партията водещо активно участие в преобразуването на българското обществено съзнание в края на XX век.

1. РДП разглежда България като единна и неделима държава, в която правата на човека и на етническите, религиозните и културните общности се защитават съгласно Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и всички останали международни документи по човешките права, по които България е страна.

2. РДП се обявява против всякакви прояви на национализъм, етническа и религиозна нетърпимост и ксенофобия. РДП ще съдейства за присъединяването на България към Допълнителния протокол за защита на малцинствата и към Конвенцията за малцинствените езици и за разработването на цялостна национална програма по отношение на малцинствата.

3. РДП е за създаване, укрепване и интензивно развитие на културните, търговските и обществените връзки с българите, живеещи извън територията на България и ще съдейства за съхраняване на българщината, на българските културни и исторически ценности извън страната. РДП смята, че първостепенна грижа на България са нашите сънародници във всички страни на балканския регион. РДП ще се бори с всички средства на дипломацията за гарантирането на техните човешки права и свободи.

4. РДП се обявява за балансирана и ефективна балканска политика, подчинена на интензивното развитие на равнопоставени и взаимноизгодни двустранни отношения с всички балкански държави. РДП смята, че времето на осите и блоковете на Балканите е безвъзвратно отминало.

5. Като основен приоритет в българската балканска политика РДП приема отношенията с Република Македония. РДП е за непрекъснато насърчаване на двустранните отношения във всички сфери на обществения живот. РДП ще съдейства за изработване на цялостна национална концепция за развитието на отношенията с Македония.

6. РДП ще взаимодейства с всички сродни партии и организации от балканските страни за създаване на демократични граждански общества в целия географски регион.

7. За основен приоритет в цялостната българска външна политика РДП смята приобщаването на България към Европа, към общоевропейското политическо и икономическо пространство. За РДП членството в Съвета на Европа и асоциираното членство в ЕО са важна гаранция за бъдещето на България.

8. РДП е за изработване на нова, необременена от миналото национална политика към Русия и страните от бившия Съветски съюз. Тази политика трябва да бъде напълно деидеологизирана и подчинена единствено на равнопоставеността и взаимните интереси.

9. В духа на т. 8 РДП е за подобряване отношенията и възстановяване на традиционните връзки със страни, чиито народи са близки на българския в етническо, религиозно и културно отношение.

10. РДП е за интензивно развитие на двустранните отношения със САЩ. РДП ще съдейства за по-тясно сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, търговията и инвестиционната политика.

Според РДП националната сигурност на България трябва да бъде обект на подробна концепция, подчинена на следните принципи:

11. РДП е за стриктно спазване на конституционните норми и разпореждания, регламентиращи разделението на властите, функциите, правомощията и координацията между институциите, отговорящи за сигурността, отбраната и обществения ред в страната.

12. РДП е за ефективен парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната власт в областта на националната сигурност.

13. РДП е за силни, модерни и работещи за националните ни интереси разузнавателни служби, намиращи се на подчинение на Министерския съвет.

14. РДП е за неотложно разсекретяване на досиетата.

15. РДП е за добре въоръжена, гъвкава и мобилна армия, с висока бойна готовност, способна да посрещне всяка заплаха срещу териториалната цялост и суверенитета на страната.

16. РДП подкрепя принципа за цивилно ръководство над отбраната и въоръжените сили. Според РДП Генералният щаб трябва да бъде подчинен на цивилния военен министър.

17. РДП е срещу каквато и да било намеса на президента или негови съветници в ръководството на Министерството на отбраната, на Генералния щаб на Българската армия и на разузнавателните функции.

18. РДП е за отваряне на военното образование на страната към опита, традициите и постиженията на западноевропейските военни учебни заведения.

19. РДП е за последователно интегриране на страната с евроатлантическите и европейските структури и процеси за сигурност - СССЕ, НАТО и ЗЕС.

20. Според РДП деполитизацията в Българската армия все още не е станала необратим процес. Редица факти свидетелстват за начало на рекомунизация в армията.

21. РДП смята, че Консултативният съвет за национална сигурност трябва да съществува като съвещателен орган към президента на Република България и не бива да се допуска да иззема правомощия на Министерския съвет по проблемите на националната сигурност.


ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА:

1. Според РДП трябва да се приеме аксиоматично, че България не е и не може да бъде хомогенна в етническо отношение държава.

2. В границите на България не може да се включи целият етнос.

3. Присъединяването на малцинствата към отечеството им не е задължително условие за пълното гарантиране на свободите на техните членове.

4. Задължително е изграждането на система от критерии, определящи кои национални идеи са позитивни и кои - негативни, кои са продиктувани от естественото право на самоопределение и кои - от ксенофобия, шовинизъм или фундаментализъм.

5. Предпазването от сепаратистки идеи сред малцинствата може да бъде осъществено чрез премахване на ограниченията пред членовете им и чрез правно гарантиране на техните свободи.

6. България трябва да води активна политика спрямо българската диаспора. България трябва да подпомага предоставянето на културна и религиозна автономия на българските общности в чужбина.

7. РДП смята, че трябва да се въведе облекчен режим при максимално съкращаване на бюрократичните процедури за издаването на входни визи или за предоставянето на българско гражданство на членовете на диаспората.

8. България е длъжна да работи за поддържане на българския национален дух сред диаспората. В това отношение особена помощ могат да окажат Българската православна църква и емигрантските организации.

9. Като либерална формация РДП поставя ударението върху защитата на индивидуалните права на малцинствените групи, без принадлежността към малцинство да увеличава или ограничава конституционните им права и свободи.


ГЛАВА V. ИКОНОМИКА

Стоково-пазарното производство е велико постижение на цивилизацията. Чрез това свое постижение човечеството е прехвърлило мост между интересите на потребителя и производителя. А тъй като в едно хуманно и демократично общество всеки трябва да е едновременно производител и потребител, то стоково-пазарното производство е базата, която интегрира интересите на всички хора в обществото. Само така те намират мярка между нетърпимостта, която е основа за движението напред, и търпимостта, която е основа на хуманизма.

За либерална икономика в България. Либерализмът в икономиката е разбиране за степента на държавната намеса. Като носители на либералната идея ние, радикалдемократите, осъзнаваме, че държавната намеса не може и не е необходимо да бъде елиминирана. Ето защо с нашата програма ние си поставяме задачата да работим за регламентиране на държавната намеса в стопанския живот, ограничаването й в рамките на разумното, и което е най-важното - запазване на възможностите за смяна на тези, които осъществяват държавната регулация в стопанския живот.

Нашата програма е насочена към разумните рамки на обозримото бъдеще. Като очертаваме основните принципи на либералната идея в икономиката, ние си поставяме задачата да работим за установяването в България на необходимите предпоставки за развитието на либералната идея в стопанския живот. Като либерали ние сме чужди на детайлни програми, чието изпълнение се преследва фанатично, и се противопостяваме решително на този подход. Ние имаме разума и куража да посрещнем предизвикателствата на бъдещето. За нас то е естественото развитие на обществото. В същото време ние приемаме предизвикателството и на днешния ден и в нашата програма предлагаме съответни подходи за търсене на решение.

За нас икономическото състояние не е свръзано само с жизнения стандарт, изразен в потреблението на материални блага. Икономическата разруха води до деградация във всички сфери на обществения живот. Нещо повече, в съвременния урбанизиран свят икономическата разруха има още едно съществено и трагично следствие - биологичната деградация на индивида. Страната ни е в челните места на позорния списък, отразяващ замърсеността на цялата екосфера. Съпоставено с развитите страни, у нас продължителността на живота е по-ниска, детската смъртност по-висока. Водещи сме в разпространеността на сърдечно-съдовите заболявания, в широкото разпространение на наследствените заболявания. Ето защо ние, радикалдемократите, ще работим неотклонно за продължаване и развитие на икономическите реформи в страната, водени не просто от желанието за повече материални блага, а от желанието да се съхрани животът на българския народ, неговата култура и традиции.
    
Икономическата програма на РДП е отворена гъвкава система. Това определя нейната жизненост във времето и съответствие с динамиката на съвременния икономически живот. Тя е базирана на обективните икономически закономерности и достиженията на световната икономическа мисъл. Нашият стремеж е, като работим за изпълнението на тази програма, в България да се създадат необходимите предпоставки за такова развитие на икономческата инфраструктура, което да ни доближи и приобщи към общочовешките достижения в тази сфера.

Ключова дума в нашата икономическа програма е устойчивото развитие /sustainable development/. Неговата дефиниция като икономическо развитие, изцяло координирано от екологичните аспекти, трябва да бъде превърната в ядро на управленските насоки на всички нива. В това отношение трябва последователно да бъдат разработени норми и стандарти, съгласувани и на международно ниво. Тези норми трябва да имат за цел саниране на производствата, осигуряване на финансовите инструменти за устойчивост и, най-важното, да позволят преодоляването на обществените и институционални препятствия на пътя на устойчивото развитие.

Либерализацията в търговията трябва да продължи, като вниманието се концентрира върху външната търговия. Необходимо е усилията да се насочат към установяване на един стабилен, ясен и вдъхващ доверие търговски режим. Търговски режим, който е в съответствие със световната практика и служи по-скоро като повишаване авторитета на българския търговец, отколкото като ограничителна мярка. Балансирането на стремежите за все по-силно държавно вмешателство може да се осъществи единствено чрез по-широко групиране на интересите на стопанските субекти. Създаването на неправителствени организации, като браншови съюзи, търговски камари и др. в противовес и като коректив на административните институции, е предпоставка за постигане на тази цел. Търговската ни политика трябва да се насочи към преодоляване на ограниченията спрямо българските стоки, като елемент от интегрирането ни в европейската и световната общност. В същото време тази политика трябва да се съпровожда от търговска практика, основана на целенасочени усилия за подпомагане представянето на българските стоки на външния пазар и разширяване на възможностите за достъп до тези пазари.

В своите виждания ние, радикалдемократите, се основаваме на разбирането, разширяването на търговското присъствие е основополагащо за продължаване на реформите и икономическия просперитет на България. Ние се противопоставяме на разширяването на производството заради самото производство. На България е необходимо пазарно ориентирано производство, което да я направи равностоен участник в световните икномически процеси. Свободната търговия стимулира развитието много по-добре, отколкото чистият трансфер на финанси.

/Пресслужба "Куриер"/


10.30.00
03.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!