4 септември 1991

София, 4 септември 1991 година
        Брой 173 /448/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ ОТ ГРУПА ПОЛИТИЦИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ, ОТ ДЕЙЦИ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА.


Български граждани,

Демократичният процес ни изправя пред вторите свободни избори от много десетилетия насам.

Този път те трябва да бъдат напълно демократични и неоспоримо свободни:

- въпреки очертаващата се остра предизборна кампания на крайно противопоставяне;
- въпреки възбудата, възможното ожесточаване в политическия живот и недостига на политическа толерантност;
- въпреки икономическата и духовната криза.

Нашата страна избра парламентарния път на демокрацията, осъществява труден преход към пазарно стопанство и иска да изгради нова, модерна, некомунистическа система на обществено устройство. Изборите на 13 октомври 1991 г. и техните резултати трябва да направят този процес необратим, да затворят завинаги страницата на комунизма, чиито остатъчни структури имат все още живи проявления, както и на всякаква друга форма на тоталитаризъм.

В името на това:

Ние сме за радикална смяна на системата и търсим за тази цел съдействието на най-широките политически, обществени и граждански среди.

Ние сме против по-нататъшното изтощаване на този народ с ожесточение, несигурност, неизвестност и плахи реформи.

Ние сме за необратимо и ускорено развитие и просперитет на гражданското общество в България.

Ето защо предлагаме всички, които са за демокрация и за радикални реформи, за законност и конституционен ред, да обединят силите си в тези избори за доброто на Отечеството, на всеки човек и на всяко българско семейство.

Трябва да съберем усилията си днес, за да осигурим утре чрез изборния вот на народа едно внушително мнозинство в бъдещото Народно събрание за премахване на политическата хегемония на БСП в структурите на властта.

Само тогава ще имаме ефикасен и действен парламент, а не парламент, разкъсан на части и с ограничени, а понякога и осакатени възможности да взема необходимите решения. Само тогава народното представителство ще може чрез бързо законодателство да разчисти остатъците от старата система и от всичко, което препъва и пречи на нейната радикална смяна.

Само тогава парламентът и президентът на Републиката ще хармонизират усилията си за опазване на сигурността на държавата и националния суверенитет.

Само тогава парламентът ще излъчи едно силно и действено правителство, което ще може да употреби цялата мощ на изпълнителската власт за реална икономическа, политическа, законова, административна и съдебна реформа.

Да постигнем това чрез изборите на 13 октомври!

Националната идея днес е една: да сменим системата, да съберем малкото, което ни остава, за да вървим към благополучие, към общество на свободни и равноправни граждани, лоялни към българската държава и нейните закони и даващи своя влог за нейната дълговечност и преуспяване.

Несигурност, а понякога и страх владее голяма част от хората в страната ни.

Има стъписване пред неизвестността какво ще донесе реформата за гражданина и за неговото семейство; неподготвеност за бързо приспособяване към новите пазарни условия; липса на здрав обществен ред, нарастваща престъпност, беззащитност към посегателства върху личността, нейното достойнство и имущество; опасения от преследване, от мъст и произвол спрямо част от населението, обвързано по някакъв начин с управляващата през последния половин век партия и т.н.

Атмосферата на несигурност не може да роди желаната от всички ни демокрация. Днес е нужно да се отхвърли страхът и омразата, да се брани конституционният ред, да се зачита неприкосновеността на личността, нейните права и свободи. Ние сме за модерна и независима правосъдна система, гарантираща справедливост и сигурност на гражданите, както и за дълбока реформа на органите, които ги осигуряват.

Отхвърляме тоталитарното минало и неговия произвол. Искаме виновните за него да бъдат наказани, като техните имена бъдат посочени от закона. Вината е конкретна и доказуема единствено в съда.

Днес България трудно може да бъде пълноценна социална държава. Обещанието за всеобщо социално благоденствие по време на криза и реформа е неизпълнимо и спекулира със страданието на много българи.

Изпълнимо е едно: реформата да не отнема, а с всеки свой ден да прибавя нови възможности пред отделния гражданин и обществото. Това е единствената реална гаранция, че неизбежните икономически трудности няма да надхвърлят предела на социалната поносимост. Повече възможности за пълноценен труд, за производство на повече и по-качествени продукти и услуги, за по-висока икономическа ефективност, а оттам и за по-високи доходи, по-надеждна социална защита и стимулираща данъчна система, по-голяма социална справедливост и по-хармонични обществени отношения.

Неотложна повеля е земята да бъде върната на своите собственици без никакви условия и протакане, както и да се възстанови нарушеното екологично равновесие в българската природа.

Затова трябва да изпратим в Народното събрание, а чрез него и в държавните институции хората на компетентните действия, на професионализма и социалната отговорност.

Можем и трябва да го направим чрез изборите на 13 октомври!

Българският народ е познат на света със своята самобитност и светоусещане, които носи от дълбокото си минало. Имаме слабости, но иярки национални достойнства и едно от тях ни е съхранило и при най-тежки обстоятелства - нашият несломим български дух. Той винаги ни е изправял на крака, позволявал ни е след всеки удар на съдбата да вдигнем глава и отново да тръгнем напред. Националният нихилизъм е наш общ враг. Срещу него трябва да се противопоставяме с решимост и ясни действия.

Ние се прощаваме със старите схващания за националната сигурност на страната и с наложените ни външнополитически и икономически отношения. Няма никакво съмнение, че и по историческа съдба, и по духовна принадлежност сме част от хилядолетната европейска цивилизация. Реално стоим зад върховенството на суверенитета на държавата ни, за възстановяване на доверието на външния свят към нас въз основа на доказана привързаност към общочовешките ценности и демократично поведение в междудържавните отношения. Европейската и световна общественост очакват от нас чрез честни и свободни избори да заявим убедително, че окончателно отхвърляме тоталитаризма и вървим по пътя на парламентарната демокрация. Това е и гаранция за съдействието и помощта от страна на всички демократични държави и международни институции по отношение на националната ни сигурност и прехода към пазарно стопанство.

Днес никой не трябва да изоставя своя дълг и своята съвест. Нека в изборния ден да потиснем страсти и амбиции, раздори и различия в името на Отечеството, в името на големите национални идеи.

Принадлежим към различни партии и обществено-политически тежнения, носим различни възгледи и предпочитания като граждани и дейци, но сме проникнати от разбирането, че каквито и да сме - не сме и не можем да бъдем по-големи от България. Нямаме право да опартизаняваме нашата многопартийна демокрация, защото партиите са много, а България е една и тя принадлежи не на партиите, а на всички граждани.

Обръщаме се към политическите сили, личности и среди! Нека в името на Република България да изпратим в бъдещото Народно събрание представители с такова мислене и гражданско поведение. Това ще бъде гаранция за успеха на демокрацията и напредъка на нашия народ.

София, 2 септември 1991 г.

Александър Каракачанов, Бойко Трайчов Костов, Борис Димовски, ВеселинПавлов, Виктор Вълков, Георги Мишев, Гиньо Ганев, Димитър Попов, Кръстю Петков, Марко Ганчев, Николай Генчев, Петко Симеонов, Петър Дертлиев, Петър-Емил Митев, Петър Корнажев, Петър Слабаков, Тодор Вълчев, Христо Данов, Ценко Барев.

/Подписалите Обръщението са подредени по азбучен ред./

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВАТА НА БСП И НА ДРУГИТЕ КАЗИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ВНЕСЕН НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 2 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Изминаха месеци, откакто парламентарната група на БСДП внесе във Великото народно събрание своя законопроект за връщане на държавата на имуществата на БКП и нейните правоприемници, както и на имуществата на другите казионни организации. Ние съзнавахме, че пред българския парламент стоеше една първостепенна задача - приемането на новата Конституция на Република България и поради това не настоявахме за внасянето в пленарната зала на този, както и на други проектозакони, явяващи се от голяма важност за смяната на системата в страната. Но след 12 юли 1991 г. декларирахме своевременно пред вас нашето настойчиво искане да се уточни законодателната програма на Народното събрание до избирането на нов парламент, като в тази програма се включат и споменатите вече законопроекти.

УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Намираме се в навечерието на парламентарните избори. Българските избиратели искат те да бъдат наистина свободни и честни. Затова все по-актуален става проблемът за връщане на държавата и народа на имуществата на БКП-БСП и другите казионни организации. Този въпрос отдавна не е само политически - неговото решаване днес все повече се отъждествява с човешкия морал, отговорност и искреност пред българския народ и се явява базов критерий за истинските намерения на БСП и нанейните членове.

Връщането на имуществата ще се осъществи и това не може да подлежи на съмнение! Въпросът е само КОГА ще стане това!

Като отчитаме трагичното състояние на българския народ и като си даваме ясна сметка, че предстоящите избори не могат да бъдат нито справедливи, нито честни, ако БСП стартира към тях с материалното и финансовото могъщество на правоприемник на една партия, идентифицирала се с държавата и с нейната хазна, ние РЕШИТЕЛНО НАСТОЯВАМЕ от свое име и от името на цялата демократична общественост за НЕЗАБАВНО ВНАСЯНЕ В ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ на законопроекта на парламентарната група на Българската Социалдемократическа партия за връщане на държавата на имуществата на БСП и на другите казионни организации.

Това имущество, върнато на законния му собственик, ще се използва за ускоряване на процеса на приватизацията и на цялостната смяна на отречената от всички ни система. Интересите на страната и на обикновените българи изискват до края на м. септември да бъдат изградени законовите основи на приватизацията. С това ще се сложи крайна фаталното буксуване на втората фаза на реформата, както и на стихийното провеждане на раздържавяването, служещо в много случаи на съмнителни интереси. Затова ние настояваме още през настоящата парламентарна седмица да започне приемането и на закона за приватизацията, както и на органически свързаните с него други икономически закони.

Настоящата политическа обстановка изисква от нас реализъм, деловитост, политическа мъдрост и гражданска доблест. Ние не се съмняваме, че нашите искания ще срещнат разбирането и подкрепата на всички честни, демократично настроени български парламентаристи. Пред нас се открива възможността да върнем доверието на хората към българския парламент чрез една успешна народополезна заключителна дейност.

София, 2 септември 1991 г.

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА БСДП:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ст.Златев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ЗА ПЪЛНА ИЗБОРНА ПОБЕДА НАД БСП.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Ние, репресираните в България, още на 30 март 1991 година предупредихме за възможността от насилствено реставриране на комунистическия режим в страната ни. Такъв опит беше извършен в СССР.

За да стане подобен акт невъзможен в България, ние се обръщаме към всички привърженици на демокрацията у нас да не забравят нито за миг, че партията БСП /БКП/, която престъпно властваше в Родината ни, запази структурите и имуществата си и продължава да държи всички лостове на властта в ръцете си. Историята доказва в последните дни, че БСП не е всъстояние да се самореформира, а само мимикрира, запазвайки своята агресивност и злонамереност.

В името на сигурността и надеждите на обновяващото се общество ние считаме, че тази партия трябва да се саморазпусне и цялото й имущество, във и вън от страната да бъде иззето от държавата.

Настояваме БСП /БКП/, чието поведение в дните на преврата в СССР създаваше морални предпоставки за подобни антиконституционни действия у нас, да бъде разформирована като опасна за народа и държавата.

Отновно се размахват списъци, отново се чувства леденият полъх на зловещото минало, когато ни извеждаха през нощите и ни хвърляха в душегубките. Трябва ли и нови хора да минат по този път? Докога?

Считаме, че виновниците за третата ни национална катастрофа трябва да бъдат персонално назовани и изправени пред съд.

Членове на БСП /БКП/, вие, които бяхте подведени и измамени от тази партия, не се колебайте повече! Направете решителната крачка! Напуснете я! Не заставайте повече на пътя на народа си към свободата и демокрацията.

СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
За да запазим и утвърдим свободата на Родината ни, обръщаме се към всички: да забравим това, което ни разделя в тези решителни дни, и да си подадем ръце в името на пълна изборна победа над БСП /БКП/. Всичко останало е второстепенно!

Голямата ни обща цел е свалянето на тази престъпна партия от власт ЗАВИНАГИ.

София, август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Ив.Неврокопски

СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ: М.Станчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/.


ІІІ. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Отечествената партия на труда /ОПТ/ се обявява за изработване на цялостна, последователна и трайна, научно обоснована програма за национална политика. Тя е против решаване на националния въпрос на части. Националният проблем, националните ценности, идеали и интереси не трябва да се определят от тяснопартийните конюнктурни цели.

България е еднонационална държава, а не съюз на етнически групи. ОПТ всвоята платформа по националния проблем определя виенската харта като основен документ за правата на човека в индивидуален план. В този аспект тя решително ще се противопоставя на всеки опит за разединение на българската нация и насаждане на чуждо национално самосъзнание сред българските граждани.

ОПТ е за това Република България като независима държава да се ползва с пълен суверенитет. Да не се допуска диктат на една или друга велика сила или вмешателство на съседни или други държави в нейните вътрешни работи. ОПТ е за реализъм и устойчивост на външната политика, против резките обрати и авантюризма. Като изхожда от своите дълготрайни интереси, България да се стреми по възможност към балансирани отношения с другите държави, с приоритет на страните от Европа. Страната да води политика на активен неутралитет с възможно най-дейно участие в международните и регионални организации. В дългосрочен план, след вътрешна политическа, стопанска и духовно-ценностна стабилизация, България да влезе като равноправен член в обединена "Европа на Отечествата". ОПТ е за система от двустранни военни договори с държави с близки интереси като допълнителна гаранция за териториалната цялости националната сигурност на България. Във външната си политика страната да се ръководи от националните интереси в съответствие с Устава на ООН и приетите международни договорености.


IV. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Отечествената партия на труда не отрича необходимостта от чуждестранна помощ и чужди инвестиции и се обявява за преговори за разсрочване и частично опрощаване на външните дългове. Същевременно тя категорично заявява, че главните усилия за стопанското възраждане на България ще се състоят в пълното мобилизиране /по икономически път/ на вътрешните ресурси, в рационалния и съзнателен труд на нашето общество. Такива усилия са оправдани от гледна точка на трайните национални интереси. В противен случай страната ни ще изпадне в неоколониална зависимост поради "периферния" характер на нейното стопанство. За да не се случи това, трябва то да се запази като относително цялостен комплекс от отрасли и дейности при едновременното му постепенно вграждане в световната икономика. Ако тази задача не бъде решена, България ще се лиши от икономическата основа на своя суверенитет и следователно - от своето бъдеще. Българите ще се превърнат в хора втора категория, чужденци в собствената си родина. В този смисъл умереният протекционизъм се счита за необходим в периода на преход и изграждане на пазарната икономика. Защитата на отечественото производство да бъде договорно защитена пред съответните международни институции /ЕИО, ГАТТ, МВФ/ и др./

ОПТ е за социално ориентирана икономика с пазарни принципи. В цялостната си дейност тя ще се ръководи от принципа, че законно придобитата собственост във всичките й форми е свещена и неприкосновена. Частната собственост и производната от нея доброволна кооперация да заемат в срок от 8-10 години поне 2/3 от националното производство. Преди приватизацията на държавната собственост да не се допуска разграбването й от когото и да било и под каквато и да било форма.

ОПТ е за силен държавен сектор в отрасли като енергетиката, транспорта и отбранителната индустрия, за държавен монопол върху тютюна и хазартните игри. Основната част от горите да останат държавни, а останалите да бъдат общинска собственост.

В селското стопанство ОПТ е за насърчаване стремежа за съвпадение на собственици и обработващи земята при допускане на аренда и справедливо обезщетение на желаещите да продадат земята си наследници. Земята в България да принадлежи единствено на лица с българско гражданство, като на чуждестранни лица се дава право само на дългосрочна аренда за срок до 20 години с цел строителство на индустриални и др. обекти. Бежанците от Тракия, Македония и другаде или техните потомци, както и етническите българи, живеещи извън пределите на Отечеството ни, желаещи да се преселят в България, да бъдат оземлявани с предимство от общинските поземлени фондове.

ОПТ е за натоварване на свободните капацитети, техническо модернизиране и запазване заетостта във водещите отрасли на тежката индустрия, машиностроенето и електрониката.Тя е за диверсификация на външната търговия по страни, така че нито една страна да няма над 20 процента, а група страни - над 50 процента от външноикономическия оборот на България, в т.ч. и на доставките на основни суровини и материали.

Отечествената партия на труда е за насърчаване и регулиране на чуждите инвестиции в България при запазване стратегически важните позиции за отечествените производители. Държавата има право да забрани влагането на чужди капитали в определени региони, ако счете, че това накърнява или заплашва общонационалните интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА НЯКОИ КАДРОВИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.


Приветстваме обновителния полъх, преминаващ над българската армия. Промените в ръководството на Министерството на отбраната са предпоставка за по-добри дни за българския офицер и за армията като цяло.

Не можем обаче да не споделим тревогата си по повод на някои кадрови размествания, при които старата военна номенклатура се опитва да се разправи с част от активистите на легия "Раковски”, да уреди свои хора на възлови постове, да нанесе удар върху качеството на офицерския състав на армията.

Оценката на офицерските кадри сега се извършва според Временна методика, която поразително прилича на оценките на авангардната роля на комунистите от бившите армейски партийни организации. През юни т.г. Изпълнителната управа на легията изпрати в колегиума на Министерството на отбраната /МО/ аргументирано становище, където посочи ненаучния характер и необективната основа на методиката. Но МО, за кой ли път, игнорира мнението ни и прие изработената от управление "Кадри" методика.

В нарушение на Основните положения за взаимоотношенията между МО и легия "Раковски" се предвижда председателят на легията капитан Дойчин Бояджиев да бъде понижен в длъжност, без да има наказания и служебни пропуски. Отделът на подполковник Петьо Бояджиев - заместник-председател на легията, е съкратен, а самият той е преведен в щат, който предстои да бъде ликвидиран.

Генерал-лейтенант Теньо Запрянов - началник на управление "Кадри" на МО и други "активисти" на командно-административните методи заплашват председатели на клубове в София, Пазарджик, Стара Загора и Варна, сеят слухове, противопоставят едни офицери на други.

Началникът на Школа за запасни офицери /ШЗО/ "Хр. Ботев" полковник твърди пред уважавани офицери, чието пенсиониране се обсъжда, че той би им помогнал, но "легията е против". След като офицерите изясняват помежду си откъде идва интригата, клубът излиза с писмено становище за оставането на тези опитни специалисти в армията.

В поделение 34630 - Варна, където вече бе правена проверка от президентството и от МО, капитан Живко Илиев и капитан Георги Стойчев са подложени на морален тормоз от командира подполковник Киро Петков и от стоящи над него началници. В резултат капитан Илиев заболява от псориазис, а капитан Стойчев постъпва в болница с нервно разстройство, след което са му правени три операции. Според полковник Каракачанов - заместник-командир на дивизията, тези офицери не са репресирани, понеже спрямо тях не "е употребено физическо насилие".

От бившия военен факултет на ВИФ "Г.Димитров" полковниците бяха приютени в районните военни управления, а по-младите офицери са предложени за уволнение. Същевременно високи длъжности и звания получиха не малък брой адютанти на бившия министър и на неговите заместници, както и лични приятели на предишния и на сегашния военен министър. Заложени в кадровите планове като особено ценни кадри, тези господа продължават да се издигат по додесетоноемврийска инерция.

Използвайки властта, интелектуално и морално несъстоятелни хора се опитват да лишат българската армия от добри професионалисти и от честни патриоти. Смятаме, че по-нататъшното пребиваване на подобни индивиди на ръководни длъжности е равносилно на изгубени сражения заармията ни.

В пиянска компания, след като генерал-лейтенант Запрянов квалифицира легията като антисъветска организация, един от властимащите офицери от Разузнавателното управление в МО заявява, че за една нощ ще излови "пръстъпните легионери" и ще ги натика в затвора.

Предлагаме независима комисия от президентството и от правителството да посети гарнизоните с нараснало напрежение сред военнослужещите, да реши конфликтните ситуации и да наблюдава армията до края на разместванията. Смятаме, че оставането на ген.-лейтенант Запрянов на длъжността началник на управление "Кадри" е генератор на напрежение и реална заплаха за боеспособността на БА.

Призоваваме клубовете на легията да защитават своите членове и да се противопоставят на безпринципните кадрови рокади, на опитите за разправа с активисти на легията със всички ценни професионалисти и с оригинално, творчески мислещи личности с пагони. Приканваме клубовете да сигнализират за подобни случаи в МО, в президентството, в Изпълнителната управа, да търсят съдействието на обществеността и на средствата за масова информация.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /АСП/ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА.


Г-н Президент,
Господа,

Обръщаме се към вас с молба да осуетите евентуалното напускане на България от гражданина Андрей Луканов, като осъществите необходимите процедури по отнемането на депутатския му имунитет и прилагането на мярка за неотклонение по силата на Чл.70 от Конституцията на Република България и Чл.219 и 229 от Наказателния кодекс поради извършени валутни и стопански престъпления от особено тежък харектер.

В противен случай ще поемете своята част от отговорността за укриването на отговорни външни и вътрешни финансови резерви, жизнено необходими за националната икономика.

София, 3 септември 1991 г.

С уважение:
проф. д-р Николай Василев
маг.инж. Живко Желев
Асен Мичковски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА БКП.


Централният комитет на Българската комунистическа партия протестира против антиконституционното предложение на депутатите Стефан Савов и Александър Йорданов от 2 септември 1991 год. да бъде забранена БКП затова, че с декларация на 19 август 1991 год. е подкрепила указа на законния вицепрезидент на СССР Янаев за отстраняване на Михаил Горбачов като президент на СССР по здравословни причини. С тази декларация, която се отнася за събития в СССР, БКП не нарушава конституцията и законите, нито международните конвенции за правата на човека и международното право в Република България. Не предприема никакви призиви и действия за неподчинение или противопоставяне на законно действащи власти в България, за разлика от депутатите на СДС, които грубо се намесиха във вътрешните работи на СССР и изпратиха делегация в подкрепа на екстремистките сили в Балтийските страни за отделянето им от СССР. Българската комунистическа партия взе отношение към събитие в друга страна. В България не сме нарушили никакви закони.БКП не може да бъде малтретирана и обявявана извън законите заради принципно отношение и позиция. Сега не е 1923 год. на фашистки терор. Ще се надяваме да не се стигне до такъв антиконституционен закон, с който Великото народно събрание би лишило още един път гражданите и партиите от свобода на словото, печата, мисълта и идеологията.

БКП е законно регистрирана партия на българските комунисти и строго спазва конституцията и Закона за политическите партии, поради което никой няма право да я лишава от тези конституционни права и задължения.

Секретариатът и Политбюро на БКП се обявават против опитите на група депутати да натрапят на Великото народно събрание да забрани БКП, с което искат да бъде погазена демокрацията и свободата в Република България.

Ние се обявяваме против забраната на КПСС от едноличните диктатори Михаил Горбачов и Борис Елцин. Съветският парламент няма право да създава и да разпуска политически партии. Българският парламент също няма такова право и тези актове биха били противоконституционни.

Република България е суверенна страна и не е 16-та република на СССР, следователно БКП не е филиал на КПСС, така че указът на Горбачов не важи за БКП и за България.
Пред БКП и пред народа ни изниква основателният въпрос Република България демократична и правова държава ли е?

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БКП
Първи секретар: Вл.Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 4 септември - Следват предоставените за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълни текстове на Решения на Централната избирателна комисия /ЦИК/ нр 7 и 8.


 РЕШЕНИЕ НР 7

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/

Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Съгласно чл. 47 от ЗИНПОСК партиите и коалициите трябва да представят пред ЦИК следните документи:

1. Препис от съдебно решение, с което са регистрирани. Преписът трябва да представлява копие, което е заверено от съответното длъжностно лице. Удостоверения за съдебно решение не представляват редовен документ, тъй като не се предвиждат в член 47. Когато партиите участват в коалиции, препис от съдебно решение се представя за всяка от тях.

2. Партийните коалиции представят решения за своето образуване, подписано от ръководствата на съответните партии. Когато се представя копие от решение за образуване на коалиция, неговата автентичност се удостоверява с подписа на лицето, което представлява коалицията. Към документите се представят и образци от подписите на лицата, които представляват коалицията, както и образец от печата на коалицията, ако има такъв.

Всички промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им, ще се отразяват в регистъра на ЦИК само след представяне на протокол за промените, който трябва да отговаря на условията нарешението за образуване на коалицията. При присъединяване на нова партия е необходимо представяне на препис от съдебното решение за регистрацията й.

3. Молба за регистрация от централното ръководство на партията или лицата, които представляват коалицията. В молбата трябва да бъде посочено името на партията и коалициите, седалището или адреса, желаният цвят на бюлетината, както и алтернативи за него, както и надписът на бюлетината, разположен над кандидатската листа.

4. Определя тридневен срок за отстраняване нередовностите на подадените документи от политическите партии и коалиции във връзка с молбата за регистрация за участие в изборите, които ще се произведат на 13 октомври 1991 г.

Политическите партии и коалиции трябва да бъдат уведомявани да дадат исканите им документи с препоръчано писмо с обратна разписка. В този случай тридневният срок започва да тече от получаването на съобщението.

Когато нередовностите бъдат установени в момента на подаване на документите лицето подало документите удостоверява с подписа си в регистъра на ЦИК, че е уведомено за това какви документи трябва да бъдат представени. В този случай тридневният срок започва да тече от момента на завеждане на молбата в регистъра.

Ако нередовностите бъдат отстранени в тридневния срок, молбата за регистрация и приложените към нея документи се смятат за редовни от деня на подаване на молбата.

28 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов      

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 РЕШЕНИЕ НР 8

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ - Централната избирателна комисия

 РЕШИ:

1. Временните областни изпълнителни комитети представят в ЦИК предложения за съставите на Районните избирателни комисии за всички избирателни райони, така както са определени в Указ нр 260 от 23 август 1991 г. на Президента на Републиката, на територията на областта.

Временните общински изпълнителни комитети представят в ЦИК предложения за съставите на Общинските избирателни комисии.

2. В състава на предложените комисии могат да се включват лица, които не принадлежат към политическа партия, ако бъдат предложени от политическа партия или ако бъдат включени от Временните изпълнителни комитети по преценка на последните.

3. Предложението трябва да съдържа основен състав както и заместващи лица, които следва да бъдат съответни на членовете на основния състав, така както са посочени от политическите партии.

В предложението трябва да бъде посочена професията на председателя, зам.председателите и секретаря на съответните избирателни комисии.

В предложението могат да се включват съдии, съдии-изпълнители, нотариуси, прокурори, адвокати, юрисконсулти и други лица с юридическо образование.

Необходимо е да се посочва адрес, телефон и факс на съответната избирателна комисия.

4. Представителите на политическите партии, които участват в консултациите се легитимират пред Временните изпълнителни комитети с надлежни пълномощни от централните ръководства, в които да бъдат посочени съдебните решения за регистриране на партията и броят на ДВ, в който са обнародвани.

Срок на изпълнение 1 септември 1991 г.

29 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/

 

11.45 часа.
4.09.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!