4 октомври 1993


София, 4 октомври 1993 година
Брой 193 /980/

 

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


I. СТРУКТУРИ

Чл. 1. Съюзът на демократичните сили е национално движение на партии, организации и граждани, чиято организационна същност е договорно оформена политическа коалиция.

Съюзът на демократичните сили има следните структури:
- общински координационни съвети;
- местни координационни съвети;
- регионални координационни съвети;
- Национален координационен съвет;
- Национална конференция.


II. ЧЛЕНОВЕ

Чл. 2. Партии и организации се приемат за членове на Съюза на демократичните сили от Националния координационен съвет с мнозинство от 2/3 от пълноправните членове на Съюза на демократичните сили.

Чл. 3. Кандидатите за членове представят в Националния координационен съвет молба, устав, програмна декларация, учредителен протокол, подписан от всички учредители и съдържащ трите имена и адресите им, списък на организациите в страната и техните ръководства, както и справка за приблизителния брой на членовете.

Чл. 4. Комисията по съюзна етика проверява редовността на документите по чл. 3 и в десетдневен срок от внасянето им председателят й докладва в Националния координационен съвет.

Чл. 5. Гласуването за приемане съгласно чл. 2 се извършва не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца след докладване по чл. 4. Преди гласуването Комисията по съюзна етика приема становище относно съответствие на политическата практика на кандидатстващата организация с програмните документи и с целите и задачите на съюза на демократичните сили.

Чл. 6. Членовете на Съюза на демократичните сили, които нарушават учредителната декларация, политическите споразумения, подписани от съюза, или системно нарушават собствените си устави и програмни документи, могат да бъдат предложени за изключване от Съюза на демократичните сили. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от останалите пълноправни членове на Съюза на демократичните сили след изслушване на доклада на Комисията по съюзна етика. В неизяснени случаи Националният координационен съвет може със същото мнозинство да "замрази" членството за период, не по-дълъг от два месеца, през което време съответната организация има право на статут на наблюдател /във всички координационни съвети/.


ІІІ. ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОбКС/

Чл. 7. Общинският координационен съвет се състои само от представители на партиите и организациите - пълноправни членове на Съюза на демократичните сили, които имат общински формации с не по-малко от десет организирани членове.

Чл. 8. Всяка партия или организация се представя в ОбКС от двама представители.

Чл. 9. Ал. 1. Представителите на всяка организация в ОбКС се определят от общинската й формация. Тя депозира пред ОбКС списък на представителите, състоящ се от трима или четирима души, от които първите двама са титуляри, а останалите резерви. Първи в списъка е председателят на съответната организация.

Представителите се определят от Общото събрание в съответната общинска организация, което се удостоверява с протокол, подписан от всички присъстващи членове, или по друг начин, представен в нейния устав. Протоколите от общите събрания и другите документи, с които се удостоверява представителството в ОбКС, задължително се заверяват с печат и подпис от централното ръководство на съответната партия или организация. Подписът е на лицето, което съгласно устава и законите в страната има право да представлява организацията. Централните ръководства с направената от тях заверка гарантират редовността на избора на представители в ОбКС и носят отговорност съгласно чл. 6.

Ал. 2. Новосъздадените общински формации на партиите и организациите - пълноправни членове на Съюза на демократичните сили, имат право на глас в ОбКС осем седмици след подаването на документите си за членство в него.

Ал. 3. /Изменена - 21.09.1993/ В ОбКС като представители на една или различни партии и организации не могат да участват съпрузи, роднини по права линия, както братя и сестри.

Ал. 4. Представителите в Общинския координационен съвет не могат да бъдат членове на друга партия или организация освен на тази, която представляват.

Ал. 5. /Нова - 21.09.1993/ Представители в ОбКС не могат да бъдат членове на партия или организация с членство по-малко от една година в същата партия или организация, ако преди това са били членове на друга партия или организация.

Ал. 6. /Нова - 21.09.1993/ В работата на ОбКС могат да участват с право на съвещателен глас представители на Националния координационен съвет, областните и окръжните координатори.

Чл. 10. Копие от документите, удостоверяващи представителството в ОбКС и легитимността на общинските ръководства, партиите и организациите, заверени с оригинални печати и подписи, се съхраняват у секретаря на ОбКС, а също така и в отдел "Национална координация" на Съюза на демократичните сили. Достъп до тези документи могат да имат само членове на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили. Данните на документите относно състава на ОбКС и общинските ръководства на формациите се вписват в специален регистър в отдел "Национална координация" и се заверяват с подписа на началника на отдела.

Чл. 11. Формации, непредставили пълномощни на своите представители съгласно горните изисквания, не участват в работата на ОбКС и не могат да издигат кандидати за изборни длъжности в общината.

Чл. 12. Ал. 1. Измежду членовете си ОбКС избира председател, заместник-председатели и секретар. Председателят излиза от квотата на съответната организация и неговото място се попълва от следващия представител от списъка на представителите.

Ал. 2. /Нова - 21.09.1993/ В ръководството на ОбКС не може да участва повече от един представител на партия или организация.

Чл. 13. Право на глас в ОбКС на Съюза на демократичните сили имат само тези организации, които имат такова право в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и имат най-малко 10 членове. Гласува този член от присъстващите, който е по-напред в списъка на представителите. Другият може да поиска мнението му да се впише в протокола. Председателят на Общинския координационен съвет няма право на глас.

Чл. 14. В никоя община не може да има повече от един ОбКС.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 2-3 ОКТОМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


1. Одобрява доклада на главния секретар на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ д-р Анастасия Г.М.Димитрова-Мозер за политическата обстановка в страната и потвърждава самостоятелната политическа линия на БЗНС.

2. БЗНС отново призовава Съюза на демократичните сили /СДС/ да престане да бъде демократична фасада на прокомунистическото мнозинство в парламента и незабавно да го напусне.

3. Приема оценката на Експертния съвет на съюза за икономическата политика на правителството на Беров.

4. Приема Декларация за политическата и икономическата обстановка в страната.

5. Приема Декларация за Дома-паметник "Ал.Стамболийски".

б. Одобрява доклада на организационния секретар за организационното състояние на съюза.

7. 3адължава окръжните настоятелства да организират протестните акции на земеделските производители без оглед на партийна принадлежност срещу ниските изкупни цени на млякото, тютюна, хлебното и фуражното зърно, гроздето и други.

В основата на протеста да бъде искането за незабавни и ефективни митнически бариери пред дъмпинговия внос на земеделски продукти от чужбина.

8. 3адължава Постоянното присъствие /ПП/ да представи на следващото заседание на Върховния съюзен съвет /ВСС/ на Управителния съвет /УС/ предложение за подобряване на финансово състояние на организацията.

9. Възлага на Експертния съвет към ПП да подготви проект за предизборна програма и тактически варианти на съюза за участие в бъдещите избори.

10. Одобрява Правилник за преустройство на дейността на клубовете на жените в БЗНС.

11. Свиква на 6 ноември 1993 г. ВСС.

София, 3 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРУПА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ. Документът е подписан и подкрепен от: проф. Александър Янчулев, Блага Димитрова, Димитър Коруджиев, Едвин Сугарев, Златка Русева, Иван Куртев, Илия Петров, Йордан Василев, Йордан Соколов, Крум Славов, Кръстю Пастухов, Петър Стоянов, Пламен Даракчиев, Стефан Савов, Стефан Софиянски, Филип Димитров.


Драматичното развитие на събитията в Москва до този момент повелява веднага и без каквото и да е колебание да бием тревога - в самия край на днешния, може би фатален за съдбата и на българската демокрация ден.

Когато пишем на един дъх тези неогладени редове, реставраторските сили на комунизма в руската столица стрелят от няколко часа и с болшевишки фанатизъм развяват червените знамена - символ на мрачната епоха, която мнозина вече лекомислено бяха изпратили в историята.

Съдбата на демокрацията в България отново е поставена на изпитание. Крехкото равновесие, на което се крепеше световният мир, вече е нарушено. Русия е изправена пред гражданска война, руските комунисти призовават за нова революция. Това на практика означава смъртна опасност за надеждите за разпадане на Източния блок, реставрация на тоталитарния социализъм в най-уродливите му насилнически форми.

От събитията в Русия следват процеси, които няма да отминат нито една от бившите социалистически страни. От това дали ще надделее Елцин, или революционният метеж на Хасбулатов, зависи съдбата на България, съдбата на нашите деца. Добре известна е позицията на българските социалисти, изразена в партийния им орган. Тъкмо те нарекоха волята за демократични промени в Русия диктатура. Ако тяхната воля надделее, България ще се върне към своето минало. Днес противопоставянето на тази воля за реставрация на комунизма вече не е антикомунизъм, а дълг, свързан с националното ни оцеляване. Длъжни сме да реагираме незабавно, длъжни сме всички със слово и с публични действия да подкрепим демокрацията в Русия. Длъжни сме да го направим днес, защото утре ще бъде късно.

Призоваваме всички, които мислят за съдбата на България, да ни подкрепят морално и с активни граждански действия. В близки дни ще влезем в контакт с демократичните сили от цяла Източна Европа, за да обединим усилията си за мирен отпор срещу настъпващата червена контрареволюция.

Огромната ни тревога и необходимостта от незабавна реакция ни събра спонтанно, за да изразим твърдата си позиция по трагичните събития в Москва - сега, веднага, с категорична яснота: това, което става в Русия, не ще позволим да стане в България.

София, 3 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА СРЕЩА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 27 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ХИСАР.


Днес, 27 септември 1993 г., в Хисар се състоя работна среща на народните представители от Парламентарната група /ПГ/ "Нов съюз за демокрация" /НСД/. Бяха приети следните решения:

1. НСД е парламентарно представителство на организации и личности, които се договарят да си сътрудничат въз основа на общи политически цели.

2. ПГ на НСД предлага на организациите, представени в нея, да подпишат споразумение за обща политика и нейната реализация в срок от един месец.

3. Народните представители от НСД и организациите, които те представляват, да съгласуват своите действия в парламента, както и отношенията с други политически формации и с правителството.

4. НСД ще провежда своята парламентарна и извънпарламентарна дейност със стремежа да даде нова политическа алтернатива на България, на българското общество.


ПОДПИСАЛИ:

ЗА АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: Николай Василев

ЗА СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ": Христо Иванов

ЗА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Стефан Караджов

ЗА ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА: Димитър Луджев

ЗА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": проф. Петър Марков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ЗА ВНЕСЕНО ИСКАНЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


Политическият форум "Преображение" се регистрира през 1991 година в Централната избирателна комисия /ЦИК/ с оранжевата бюлетина.

Нетраен беше този форум.

Нетрайна беше и неговата регистрация с оранжевата бюлетина.

На 29 септември 1993 г. Български земеделски народен съюз "Александър Стамболийски" поиска от Централната избирателна комисия регистрация с оранжевата бюлетина, която исторически му приляга.

София, 30 септември 1993 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНфЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НАВЛИЗАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ В СТРАНАТА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 21-23 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


Отчитайки безпрецедентната безработица в България и опасната тенденция тя да продължи да се увеличава предвид предстоящите фалити на предприятията и структурната част от реформата, както и предстоящата приватизация;

като взе предвид, че многобройните апели и декларации на Конфедерация на труда /КТ/ "ПОДКРЕПА" до всички отговорни инстанции по повод безконтролното проникване на чуждестранни работници от най-различни националности не са дали до този момент отчетлив резултат;

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"
З А Д Ъ Л Ж А В А

Изпълнителния съвет на конфедерацията да разгледа приоритетно и да предложи на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ проект за решение за въвеждане на разрешителен режим за чуждестранни работници - работни визи, позволения за работа и други форми, добре познати от практиката на редица демократични страни.

Плевен, 23 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
04.10.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                 Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                    Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!