5 септември 1991

София, 5 септември 1991 година
        Брой 174 /449/

Ръководител Пресслужба "Куриер"
Стефан Господинов

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Въпреки многократните ни обръщения към Вас във връзка с определянето на представителите на политическите сили в Столичната избирателна комисия и районните избирателни комисии в град София досега не сме получили отговор от Централната избирателна комисия въз основа на какви именно критерии се определят квоти и защо представители на коалицията Съюз на демократичните сили, образувана от Федерацията на клубовете за демокрация, Зелената партия и Демократическата партия /консервативен сговор/, не получават такава квота.

Недопустимо е въз основа на миналогодишните изборни резултати на предизборната коалиция Съюз на демократичните сили пропорционално да се предоставят квоти само за коалицията, в която сега влизат партии от СДС-национално движение.

Напомняме Ви, че повечето партии от миналогодишната коалиция Съюз на демократичните сили, при това именно тези, които са с по-голямо влияние в политическия живот, вече не се идентифицират със СДС-национално движение.

Уведомяваме Ви, че поради решението на Централната избирателна комисия за назначаване на комисиите в град София без наши представители сме принудени да се обърнем към Върховния съд и към средствата за масова информация.

София, 4 септември 1991 г.

ЗА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ПО ПОЛИТИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ.


За да защитим националните интереси чрез изграждане на гражданско общество с конституционно гарантирани права и свободи на личността, социална пазарна икономика, общинско самоуправление и парламентарна демокрация, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ е за съюз с всички обществено-политически сили и безпартийни.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е партия на политическия реализъм и определя като основни национални приоритети гаранциите за единството и цялостта на нацията, суверенитета, сигурността и неделимостта на територията на България, разширяване и умножаване на материалното и духовното богатство на нацията и нарастване на нейната притегателна сила за всички българи.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА СА:

- преодоляване на националния и социалния нихилизъм;
- борба за политическа власт със законни средства.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА Е ЗА КОНСЕРВАТИЗЪМ В ПОЛИТИКАТА И ЛИБЕРАЛИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА.

ОПТ е за съвременна държавна програма за развитие на българската нация.

България не може да бъде съюз на етнически групи и общности, а ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА на обществения договор, на равноправни свободни граждани, гражданско общество със свои български език, знаме, герб и химн.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е за забрана на партии и политически движения, изградени на етническа и религиозна основа.

- ОПТ е за въвеждане на образователен ценз по български език за държавните, общинските и стопанските служители и дейци на всички нива.
- ОПТ е за реализъм и устойчивост на външната ни политика, против резките обрати и авантюризма.
- ОПТ е за приоритетни междудържавни и търговски връзки със СССР, Германия, Франция, Италия.
- ОПТ е за равноправни договори, включващи военна клауза с държави с близки интереси.
- ОПТ е за равноправни двустранни отношения с балканските страни, за балканско сътрудничество.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е за приобщаване на България като равноправен член на Европейската конфедерация - съюз на равноправни отечества.

ОПТ е за защита и подкрепа на духовните, културните и социални потребности на българите в чужбина като равноправни граждани на България, с всички социални и граждански права.

ОПТ е за отворени граници, за икономически и валутен съюз с Република Македония.

ОПТ е за изселническа спогодба със СССР, Румъния, Турция, Сърбия и др.

ОПТ е за модерна армия, гарантираща териториалната цялост, националната сигурност и суверенитета на България.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА Е ЗА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

Социалната политика произлиза от отделния гражданин на България и се осъществява за него.

ОПТ е за спиране обедняването на народа и ще работи за:

- всеки българин да бъде собственик и със свой дом;
- приоритетно развитие и осигуряване на шанс за младите;
- социална и духовна сигурност на възрастните;
- пълна бюджетна издръжка на децата от домовете "Майка и дете”, а основните средства за другите детски заведения да се поемат от държавата и общините.

ОПТ е за държавни инвестиции в демографското развитие на страната ни.

ОПТ е за безплатно образование и здравеопазване.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е за национален приоритет и облагодетелствана дейност да се считат здравеопазването, училището, читалището, културата, художествената самодейност, физкултурата и спорта, ветеринарното дело, полицията и армията; тя е за приемане на закон за държавния служител.

ОПТ е за дотации в селското стопанство и селскостопанското производство.

ОПТ е за бързо прилагане на Закона за кооперациите и за данъчно стимулиране на личната, колективната и кооперативната собственост и дейност.

ОПТ е за освобождаване от данъци на всички новосъздадени фирми през първите две години и освобождаване от данъци за същия срок на всички производства, създадени чрез нови инвестиции.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е против закриването по административен ред на производства и дейности; чрез система от социални заплати и гарантирана преквалификация при структурни промени в производството да се намали и спре ръстът на безработицата.

ОПТ е за:

- държавен сектор в отрасли като енергетиката, добивната промишленост, транспорта, медицинската и отбранителната индустрия;
- закони за индустриалната дейност, за индустриалната собственост, за инвестиране на капитали;
- приемане на Закон за ограничаване на монополизма.

ОПТ е за договорна защита на българското производство пред съответните международни институции.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е за неограничено право на трудови доходи, социално регулиране от единен прогресивен подоходен данък, зависока трудова заетост, за насърчаване на строителството на жилища, училища, здравни, спортни заведения и др. чрез данъчни и кредитни облекчения.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е за екологична защита на България.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА е за общинско самоуправление, за развитието на общината като средище на българщината.

Отечествената партия на труда е за:

- ликвидиране на икономическата и социалната експлоатация на общините от държавата;
- народовластие като единствена форма на самоуправление на общината;
- допитване до населението при започването на каквото и да е строителство и особено на такова, свързано с инфраструктурата на общината;
- пълна гласност и отчетност на общинските управи пред народа.

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА счита, че главната роля и задача на българската държава е да създаде материалните и духовните условия за изграждането на нова България, чиято нация е с българско национално съзнание, българско национално самочувствие и достойнство.

БЪЛГАРИЯ - ЕДНА ЗА ВСИЧКИ НАС!

София, август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ, ВДОВИЦИТЕ И СИРАЦИТЕ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 - 1945 ГОДИНА.


Драги ветерани, вдовици и сираци от Отечествената война 1944/1945 г.,

Обръщаме се към вас от името на 450 000 участвали във войната, от името на семействата на загиналите 33 000 наши бойни братя, от името на вдовиците и сираците да защитим правото и всенародното дело на Отечествената война, което ни приобщи към антифашистката коалиция и завоюва правото ни да се чувстваме достойни сред народите на Европа, дали своя принос за разгрома на фашизма и освобождаването й от фашистко робство. Правото на неприкосновена българска територия, национална сигурност и суверенитет - това дело е дело за България, дело на цяла България!

Отечествената война стана възможна преди всичко благодарение на Съветския съюз и на неговата армия, в рамките на която и под чието непосредствено ръководство бе осъществено нашето участие в завършващия етап на Втората световна война. Ето защо това общонационално дело е и дело на българо-съветската дружба, благодарение на която ние оцеляхме, когато ни грозеше най-страшната национална катастрофа.

Делото на Отечествената война е дело на всички, взели участие в нея българи с непосилен труд, героична войнска доблест, отдали здраве и живот за България.

Ето това дело представлява, олицетворява и отстоява Съюзът на ветераните от Отечествената война в България. Ние не искаме ЗАКЪСНЯЛО ПРИЗНАНИЕ, защото то отдавна е станало част от нашето национално съзнание. Ние се противопоставяме с цялата си решителност срещу закъснелите опити на антипатриоти да омаловажат, отрекат, оплюят и поругаят това историческо по своето значение дело, без което днешна България е немислима, срещу всички, които се опитват да търгуват с националните интереси на България. Ние не искаме недомлъвки и абстрактно признание, а високо, гласно и категорично изразено уважение, почит и конкретна, а не символична грижа към изпадналите в затруднения живи ветерани, близките и питомците на загиналите, инвалидите от войната. Така, както е навсякъде в цивилизования свят!Така поне малко ще бъдат облекчени страданията на изпадналите в беда живи ветерани, както и на онези българи, които са понесли тежките последици от това, че техните бащи, синове, братя и сестри са отдали здраве и живот на България. Това е тяхно право на достойна човешка грижа, а не на жалка милостиня и случайни подаяния!

Ето защо ние ЗАЯВЯВАМЕ:

В предстоящите избори ще подкрепим онези политически сили и лица, без разлика на политически цвят и партия, които уважават делото на Отечествената война, които са готови Да се притекат на помощ на живите ветерани и техните близки не с думи, а с конкретни дела.

Ще подкрепим онези патриотични сили, на които са скъпи териториалната цялост, сигурността и суверенитетът на България, не се опитват да правят ефтина политическа игра с тях. За онези, които активно работят за укрепването и умножаването на факторите на нашия национален авторитет и стабилитет!

София, септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - КЪРДЖАЛИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


В пълно съответствие с разразилите се националистически настроения сред определени политически сили в нашата страна - не останал чужд и още повече силно повлиян от тях - Софийският градски съд отхвърли молбата за регистриране на Партията за права и свободи. Бидейки крайно несправедливо, това решение е несъстоятелно от нито една гледна точка, нещо повече, то е израз на все още неизчезналата дискриминация спрямо другоетническите малцинства в съвременния наш политически живот.

Такива политически партии и организации като Отечествената партия на труда, Българската национално-радикална партия, Общонародния комитет за защита на националните интереси и други, които с враждебната си дейност и позиция спрямо правата и свободите на етническите малцинства и по-специално към турското население изкопаха почти непреодолима пропаст между двете етнически общности, днес се ползват с толкова завидно уважение и ухажване от главните политически сили и висшите държавни органи в нашата страна. Единствено Движението за права и свободи /ДПС/ и неговата членска маса са обект на най-злобни нападки, омраза и нетърпимост.

Всичко това е нов вид "принципност" и проява на висока "демократичност”, характерни за българската политическа действителност.

Като протестира срещу всичко това и обявява за тенденциозно решението на Софийския градски съд, ръководството на Окръжния съвет на Движението за права и свободи - Кърджали заявява:

1. Изцяло подкрепяме декларацията на Централния съвет на ДПС от 28 август 1991 г.

2. Убедени сме, че ако това решение влезе в сила и не се ревизира от Върховния съд, то ще предизвика силно напрежение, за чиито отрицателни последици отговорността се пада не върху ДПС, а върху неговите политически и правни ликвидатори.

3. Ние считаме, че това решение ще задълбочи още повече разделението на страната и региона на религиозна и етническа основа. То "работи” срещу крехките тенденции на взаимна търпимост и разбирателство.

4. При недопускане на Движението за права и свободи да участва в предстоящите избори за народни представители, общински съветници и кметове в Кърджалийския избирателен район, изборите ще бъдат бойкотирани, като резултатите от тях ще се считат за нелегитимни.

Надяваме се, че компетентните съдебни органи у нас ще проявят нужния разум, ще направят трезва оценка на вътрешната и външната обстановка и ще коригират една явна неправда, за да възтържествува и в нашата страна истинска демокрация.

Кърджали, 31 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ССД/ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗПУСКАНЕ НА БСП ИЛИ ЗА ДОБРОВОЛНОТО Й ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ.


В брой 34 на в. ”Нов ден” от 9-16 ноември 1990 г. е публикувана Декларация на Форума на свободните демократи, който сега е част от Съюза на свободните демократи. В нея се иска от главния прокурор на републиката да обоснове мерки за разпускането на БСП и поставянето й извън закона. Нашата организация е първата, която излезе официално с такова предложение, посочвайки следните 6 аргумента /цитираме/: ”...за дейност, базираща се върху идеологията на насилствено и престъпно завземане и задържане на властта; б/ за престъпления против човечеството и масови убийства без съд и присъда; в/ за насаждане и разпалване на национална вражда и омраза; г/ за екогеноцид спрямо собствения народ; д/ за агресия спрямо чужда държава без повод и причина; е/ за тотална измама и лъжа на народа в течение на четири и повече десетилетия.

За това наше искане, както и за призивите ни към ръководството на БСП да помисли сериозно върху възможността партията да се саморазпусне или - ако няма сили за такова решение - да се откаже от участие в изборите, ние бяхме остро критикувани и отляво, и отдясно. Комунистите ни нарекоха неофашисти и екстремисти, тъй като сме искали да се използват недемократични средства в борбата с една стогодишна и много заслужила за България партия. Не един и двама лидери на СДС ни обърнаха гръб, защото сме щели с подобни искания да сплотим редиците на БСП, да втвърдим и увеличим едва ли не нейния електорат. Това не пречи на същите лидери сега да издигат нашите искания, при това представяйки ги за оригинални.

Ние, естествено, няма да водим дела за "патент” - за нас остава огромното морално удовлетворение, че животът и събитията не само у нас, но и в СССР потвърдиха недвусмислено правилността на нашата позиция, която не е нито недемократична, нито неконституционна, нито аморална.

С настоящата декларация ние актуализираме исканията си в светлината на случилото се в СССР през трите августовски дни, които наистина разтърсиха света, и на поведението на БСП, чието ръководство изчакваше до последния момент какво ще стане, за да реагира /ние можем да си представим каква би била днес една декларация на ръководството на БСП, ако превратаджиите в Москва бяха успели/, а немалка членска маса, групирана около платформата "Марксистка алтернатива" и червената "Мисъл", открито подкрепи достойните и славни ученици на Сталин. Към всичко това добавяме и подозрителната шетня на съветския посланик в София г-н Шарапов, срещите му с представители на БСП през трите дни /19-21 август 1991 г./, което ни води до заключението, че и у нас се е подготвял преврат, аналогичен на московския.

Ние отново изтъкваме, че за Съюза на свободните демократи дейността на БСП е постоянна заплаха за демокрацията, че тази партия пак и пак доказва, че не притежава способността за обновление. Ето защо ние за кой ли път се обръщаме към ръководството на БСП да поеме курс към саморазпускане на партията или в краен случай да вземе решение за неучастие в изборите. Ако БСП не лъже, когато казва, че за нея България е над всичко, то тя трябва да се оттегли от изборите. За всеки нормален човек у нас и в чужбина е повече от ясно, че днес висшият национален интерес на България се резюмира в потребността от отстраняването на БСП от властта. Иначе България или ще бъде окончателно изоставена от Европа и от света, или ще навлезем в ера на политическа нестабилност и напрежение с непредсказуеми последици. А защо не и двете неща едновременно!

Обръщаме се с тази декларация и към президента на републиката с предложение: ако до 9 септември 1991 г. БСП не върне цялото заграбено от държавата и от народа имущество, президентът да издаде указ за неговата незабавна конфискация, а и за временното преустановяване дейността на тази партия.

Ние правим предложение и към ръководството на Съюза на демократичните сили: ако въпреки всичко БСП остане да участва в изборите, СДС да не участва в предизборна борба с нея. СДС ще участва в изборите и ще ги спечели, но няма защо да води борба с партия, за която всичко е ясно и само политически слепци могат да гласуват за нея. Според нас участието предизборна борба с БСП придава легитимност на тази партия, каквато тя не притежава отдавна - легитимност юридическа, политическа и морална. Приканваме лидерите на СДС да не влизат в дискусии с представители на БСП, а журналистите от телевизията и радиото най-вече да се засрамят и повече да не канят лидери на БСП да лъжат нагло и безсрамно този нещастен народ.

С тази декларация ние се обръщаме най-накрая и към лидерите на всички партии и коалиции, които ще участват в изборите: не влизайте под никаква форма и степен в сътрудничество и коалиция с БСП. От гледна точка на общочовешките ценности и на висшия национален интерес на България всеки, който не работи за отстраняването на БСП от политическата сцена, за нейното абсолютно изолиране и препращането й на политическото бунище, е национален предател.

София, 2 септември 1991 г.

ЗА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ:

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, АДРЕСИРАНА ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО И ЕНЕРГЕТИКАТА И НЕРЕШАВАНЕТО НА НЕЙНИТЕ ОСТРИ ПРОБЛЕМИ.


БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ следи с изключително внимание и загриженост състоянието на българската енергетика.

В програмата, приета от 27-ия конгрес на БЗНС - Никола Петков е подчертано, че "енергетиката трябва да заеме мястото си на водещ отрасъл в стопанството. Тя трябва да се развива с предимство пред промишлеността и да се постави на първо място заедно със земеделието и животновъдството".

Отчитайки, от една страна, важността на енергетиката за нормалното развитие на страната, а от друга страна - сериозните проблеми, пред които е изправена тя, Постоянното присъствие на БЗНС - Никола Петков още през месец март 1991 год. сформира експертна комисия по енергетика, която непрекъснато следи развитието на кризисния процес в отрасъла и своевременно реагира с информация и конкретни предложения към ръководството на БЗНС.

От своя страна ПП на БЗНС - Никола Петков и главният секретар в писма до правителството и парламента многократно са подчертавали своята неудовлетвореност от действията на правителството по енергийни въпросии са правили конкретни предложения. За съжаление до този момент правителството високомерно пренебрегва нашите становища по кардиналнивъпроси, засягащи проблеми от жизнено значение за нашия народ. Във вестник "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" експертната комисия по енергетика към ПП на БЗНС - Никола Петков в няколко публикации се обръща към правителството и настоятелно иска разяснения по актуални и неприятни за правителството въпроси. Отново никаква реакция от страна на правителството.

Каква е хронологията на фактите?

1. На 12 април 1991 год. ПП на БЗНС - Никола Петков изпраща до председателя на Министерския съвет становище, в което се анализира проектът за постановление на правителството относно "някои неотложни проблеми на атомната енергетика", критикуват се неговите недостатъци и се правят конкретни предложения за промени. Министерският съвет не обръща внимание на нашето становище и на 23 април 1991 год. е обнародвано Разпореждане нр 7 на Министерския съвет "За развитието и безопасността на атомната енергетика", което по наше мнение е значително по-несъвършено дори от проекта за постановление, по който сме дали становище.

2. На 22 май 1991 год. Главният секретар на БЗНС - Никола Петков изпраща писмо до Председателя на Министерския съвет, в което се правят сериозни възражения по повечето от пунктовете на Разпореждане нр 7, настоятелно се приканва правителството да направи преоценка на своята политика в атомната енергетика и да действа енергично за "решаването на цялостните енергийни проблеми на Република България". Отново никакъв отговор!

3. На 17 юни 1991 год. Главният секретар на БЗНС - Никола Петков изпраща писмо до Председателя на Министерския съвет с копие до Председателството на Великото народно събрание и копие до заместник-председателя на Министерския съвет г-н Ал. Томов, в което се изразява недоумение от мълчанието на правителството по повод становището на БЗНС - Никола Петков за енергийната политика на кабинета на г-н Попов. В това писмо се повдигат и изключително важни въпроси във връзка с някои клаузи на проектодоговора със СССР, засягащи енергетиката. Същевременно се анализира проектобюджетът на правителството в раздела му, отнасящ се до енергетиката, критикуват се изключително монетарните мерки в енергийната област и се подчертава, че правителството "не осигурява необходимия старт на подотрасъл "Енергетика" в условията на провежданата реформа в страната". На това писмо и до ден-днешен правителството не е реагирало.

4. На 28 юни 1991 год. до Главния секретар на БЗНС - Никола Петков е изпратена "Справка по преписка нр 124 от 22 май 1991 год. на ПП на БЗНС - Никола Петков". Придружителното писмо е подписано от Главния секретар на Министерския съвет. В справката се дават разяснения по становището от 12 април и писмото от 22 май 1991, изпратени от БЗНС-Никола Петков до правителството. В заключението й се казва: "възраженията и предложенията на експерти от БЗНС - Никола Петков не се различават съществено от задачите, възложени с Разпореждане нр 7 на Министерския съвет." Ние категорично не сме съгласни с това заключение и считаме, че са налице сериозни различия между политиката на правителството и политиката на БЗНС - Никола Петков по тези въпроси.

5. В изпратената от правителството справка между другото се казва: "Очевидно е целесъобразно експерти от БЗНС - Никола Петков да бъдат привлечени при разработването на концепциите." /Става въпрос за концепциите за развитие на енергетиката./

Като се има предвид цитираното по-горе и краткия разговор на представител на експертната група по енергетика на БЗНС - Никола Петков с г-н Ал.Томов непосредствено след неговата пресконференция по въпросите на атомната енергетика на 4 юли 1991 година, на 11 юли 1991 год. Главният секретар на БЗНС - Никола Петков изпрати писмо до министър-председателя, в което се предлага "творческо съдействие с правителството за едно градивно решаване на проблемите, възникнали в нашата енергетика". В писмото се предлага среща на експертната група по енергетика към ПП на БЗНС - Никола Петков с г-н Д.Попов и г-н Ал.Томов и за да се подготвят нашите специалисти за разговорите към г-н Попов беше отправено искане за предоставяне на експертната група на някои материали за запознаване. До настоящия момент отговор на това писмо няма. В ПП на БЗНС - Никола Петков не е получен нито един от исканите материали. На настоятелните запитвания по телефона на представител на експертната група секретарката на г-н Попов отговаря, че не знае нищо за това писмо.

6. Във вестник "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" експертната група по енергетика към ПП на БЗНС - Никола Петков е публикувала 4 статии, както следва:

- на 10 юли 1991 год. по проблемите на АЕЦ "Козлодуй";
- на 19 юли 1991 год. по проблемите на стената на язовир "Белмекен";
- на 27 юли 1991 год. по въпросите на "сътрудничеството" със СССР за усвояване на Ямбургското газово находище;
- на 16 август 1991 год. по въпросите на информационното затъмнение от правителството за енергийните проблеми на страната.

До този момент правителството не е взело отношение по тези публикации.

Като има предвид всички изложени по горе факти, БЗНС - Никола Петков заявява:

1. Правителството на Република България тенденциозно и умишлено не обръща внимание на постоянните предупреждения на една от най-големите и влиятелни политически сили в страната - БЗНС - Никола Петков за непрекъснато влошаващото се положение на българската енергетика.

2. Правителството не е в състояние да ръководи енергетиката.

3. Неуместно е г-н Ал.Томов да продължава да отговаря в правителството за енергетиката. По неговите собствени твърдения той не разбира от енергетика. Той е само политик, но за съжаление дори и съветниците му по енергийните въпроси не са на необходимата висота.

4. Смяната на председателя на Комитета по енергетика не води до реални промени в отрасъла. Наложителна е цялостна промяна на ръководния екип в Комитета по енергетика.

5. Изказваме крайното си неудовлетворение от работата на комисията по енергетика във Великото народно събрание. За целия свой мандат тя не внесе за разглеждане на пленарно заседание нито един проектозакон, отнасящ се до енергетиката.

София, 28 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:Н
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 48 ДЕЛЕГАТИ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 28 АПРИЛ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. С ТОЗИ ДОКУМЕНТ ФАКТИЧЕСКИ СЕ ОБОСОБЯВА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ПАРТИЯ - ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ /ПЗЛ/, КОЯТО БЕШЕ ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД НА 29 АВГУСТ 1991 ГОДИНА
.


УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

Периодът от Първата до Втората Национална конференция на Зелената партия беше проверка за политическата й зрялост като опозиционна партия. Поведението на политическото ръководство и на парламентарната група на партията показа, че те не са се освободили от старото комунистическо мислене. С това се обяснява склонността им към съглашателство с БСП/БКП, както и нежеланието им да поемат пътя на радикална смяна на системата и на изобличаване на престъпленията на комунистическата партия докрай.

Нашите различия и несъгласия с политическото ръководство и с парламентарната група на партията са принципни. Ние снемаме доверието си от тях, защото държим за бърза смяна на системата и за справедливо възмездие за престъпленията срещу нацията по време на комунистическото управление.

Имаме сериозни разминавания по основните положения на Устава и на Програмата на партията. Нямаме желание да ставаме инструмент на ничии кариеристични интереси и амбиции.

Като партия, създадена след 10 ноември 1989 година в едно посттоталитарно общество, Зелената партия започна да възпроизвежда познати тоталитарни похвати и структури. За нас това е неприемливо!

Ето защо, правейки избор между тази политика и морала, ние напускаме Зелената партия. Оставаме в Съюза на демократичните сили и ще защитаваме неговата кауза.

София, 28 април 1991 г.

/Следват подписите на 48 делегати/

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/.


V. СОЦИАЛНА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Отечествената партия на труда /ОПТ/ е за неограничено право на трудови доходи, социално регулирани от единен прогресивен подоходен данък. Тя се обявява за поддържане на висока трудова заетост. Безработицата за 6 месеца или по-дълъг период да не надхвърля 5-6 процента от трудоспособното население. Ще се стреми към действено законодателство за подобряване на санитарно-хигенните норми на работната среда и охраната на труда.

ОПТ е за насърчаване на жилищното строителство и строителството на училища, здравни заведения, спортни комплекси и др. чрез данъчни и кредитни облекчения. Тя е за съвременна транспортна мрежа до всяко населено място в страната с цел преодоляване на съществуващите различия в социално-битово отношение между големите градски центрове и малки селища. ОПТ е за система от данъчни и кредитни облекчения за дребните собственици и предприемачи във всички отрасли и ще насърчава кооперациите, изградени на доброволен принцип от тях.

ОПТ се обявява за борба против високата инфлация и за защита на дребните спестители от обезценяване като скрита форма на нова национализация. Тя счита, че цените на по-голям кръг стоки от първа необходимост трябва да бъдат освободени от данъци върху продажбите, за да бъдат те достъпни за обикновения потребител.

ОПТ е за забрана на тежкия и вреден труд на жените и непълнолетните. Тя се обявява за насърчаване на раждаемостта в семейството чрез данъчни облекчения и детски надбавки при регламентирана политика на съзнателно родителство. С оглед качествено възпроизводство на работната сила ще се стимулира отглеждането на до три деца с особен приоритет на второто дете в семейството.

ОПТ ще обръща особено внимание на социалните проблеми на младежта и намира, че те са неоправдано подценени. Младежта е бъдещето на всяка нация, поради което трябва да се положат всестранни усилия за недопускане на масовата й емиграция в чужбина.

ОПТ е за ликвидиране обезлюдяването на отделни райони на страната чрез запазване и доразвиване на регионални програми, финансирани от бюджета. Тя е за законодателно уреждане на въпросите, свързани с желанието на българите от Бесарабия, Банат и другаде да се заселят трайно в пределите на България, включително чрез уреждане на двойното им гражданство.

ОПТ е за пълна публичност в областта на държавните финанси, за отделяне на осигурителните фондове от държавния бюджет и уравновесяване на бюджетните приходи и разходи. Тя се застъпва за съчетаване на платените и безплатни медицинска помощ и социален отдих в съответствие с европейските стандарти. Обявява се за държавна поддръжка за масовия спорт и за вече доказаните върхови възможности в спорта.


VI. ДУХОВЕН ЖИВОТ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

ОПТ е против едностранчивия и вулгарен материализъм, тя ще работи за излизане от състоянието на бездуховност на нацията. Тя е за безпрепятствено разпространяване на достиженията на българската и световна култура с приоритет на онези образци на националната ни материална и духовна култура, издигащи българското национално самочувствие и достойнство. ОПТ призовава за запазване и особена закрила на всички български културни институции и творците на българската култура.

ОПТ е за задължително основно и безплатно средно образование, както и за платено висше образование при целево кредитиране от държавата и създаване на стипендиален фонд. Тя е за запазване и рационално използване на националния научен и внедрителски потенциал, в т.ч. на съществуващите основни фондове, както и за осигуряване на финансовата му поддръжка от страна на държавата.


VII. ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отечествената партия на труда се обявява за поетапно решаване на екологичните проблеми. Тя се застъпва за широка програма: рециклиране на суровините, залесителни и противоерозионни мероприятия, мерки за защита на флората и фауната. Основен принцип на екологичната политика да бъде превантивността. Особена роля следва да играе екологичното възпитание - преподавано в училище, както и екологичната пропаганда чрез средствата за масова информация. ОПТ се обявява за специални усилия за опазване на Дунава и Черно море, в т.ч. чрез сключване на международни конвенции със заинтересованите страни.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕЛОТО ПО ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ.


Във връзка с делото на палежа на Партийния дом ЦК на БКП смята за нужно да заяви следното:

Законните срокове от два или четири месеца, в рамките на които трябваше да завърши предварителното следствие по делото, изтекоха миналата година. През 1991 год. вече не може да става дума за следствие, както то е правно уредено в Наказателно-процесуалния кодекс, а по-скоро за осуетяване на преследване, представляващо престъпление против правосъдието.

Осеммесечното погазване на законността, вършено от органи на власт, каквито са прокуратурата и съдът, бива грижливо премълчавано в крайно оскъдната информация по делото. Явно е, че се разчита на обичайното невежество по процесуално право.

Че същите органи на власт не ги е еня за действащата у нас законност говори фактът, че през юли двама прокурори подадоха протест до Върховния съд срещу връщането на делото за допълнително разглеждане, постановено от съда на 9 юли. Обаче наказателно-процесуалният кодекс предвижда прокурорски протест не при връщане на дело за допълнително разследване, а едва след произнасяне на присъда. Съгласно все същия кодекс такъв протест може да бъде изтеглен както от подалите го прокурори, така и от главния прокурор или от неговия заместник, но досега никой от тях не си мръдна пръста в тая насока.

Обективно противозаконовият протест на двамата прокурори цели така да забърка делото, че да не се стигне до приключване на допълнителното разследване в законовия двумесечен срок, т.е. до 9 септември, след което делото щеше да се озове най-сетне в съда. Ако до 9 септември Върховният съд не отхвърли въпросния протест именно като незаконен, ще станем свидетели на поредното беззаконие, или фактически загуба на 2-та месеца време, предвидено за допълнително разследване.

Тъй като Партийният дом принадлежи на комунистите и предвид отказа на Висшия съвет на БСП като владелец на партийната ни собственост да иска обезщетение за щетите, ЦК на БКП с настоящето официално уведомява съдебната власт, че държи на правото си да се конституира като граждански ищец в наказателния процес. Година след палежа това право още не е предоставено, макар че следствено-прокурорските органи и съдът бяха длъжни да го предоставят по собствена инициатива.

София, 29 август 1991 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Вл. Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


14:56:00    
5.09.1991 г.   


Редактор: Нина Гаврилова.
Технически изпълнител: Александрина Бътлекова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!