5 август 1991

София, 5 август 1991 година
        Брой 151 (426)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТИ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В ШУМЕН.


Днес в Шумен завърши първата Национална конференция на Федерацията на клубовете за демокрация. В конференцията участваха 63 клуба от страната, което представлява 70 процента от членовете на федерацията. Участниците бяха поздравени от името на д-р Желю Желев, който е сред учредителите на Клуба за либерална демокрация.

Конференцията утвърди Устройствен правилник на Федерацията и платформа, основана на либералните принципи. Членовете на Федерацията ще отстояват либералните възгледи за свобода и пълноценно развитие на личността. Те смятат, че държавата трябва да бъде конституционна и да е фактор в осигуряването на индивидуалната свобода.

Националната конференция на Федерацията на клубовете за демокрация прие следната


ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

1. Оставаме твърдо на позицията на либерализма. Ще работим за победата на либералната демокрация в нашата страна.

Ние държим на мирния преход. Ние отричаме левичарската практика на максималистки и подстрекателски лозунги, търсенето на врага най-вече в собствените редици, подмяната на конструктивното действие с популистка идеология и с други средства от арсенала на пролетарската революция.

Ние залагаме на зрелостта на нацията и сме за:

- спокойно разясняване на политическите позиции;
- толерантност към чуждото мнение;
- открит и честен диалог както с опонента, така и с партньора.

Ние изповядваме изконните идеи на либералната демокрация:

- конституционно защитена неприкосновеност на частната собственост и свободно предприемачество с приоритет на частния сектор пред държавния;
- социална система, отговаряща на икономическите възможности, но осигуряваща нормално човешко съществуване на социално слабите;
- икономика, основана на екологосъобразни технологии;
- защита на националните интереси и приобщаване на България към европейските структури;
- приоритет на таланта и нуждите на личността пред изискванията на всякакви социални обединения;
- законови и политически гаранции за свобода и пълноценно развитие на личността.

2. В предстоящите избори нашият главен опонент е комунизмът. Той трябва да си отиде завинаги. Ние заявяваме, че партия, извършила толкова тежки престъпления срещу собствения си народ, няма нито морално, нито законно право да остава на власт.

Ние искаме съд над виновниците за националната катастрофа, съд за палачите от лагерите и за техните идейни вдъхновители, съд за тези, които проектираха и проведоха възродителния процес, съд над незаконно забогателите от държавно и партийно имущество, връщане на обществото на заграбените от комунистическата партия богатства.

Заедно с това ние сме против ощетяването в права на когото и да е, единствено поради партийната му принадлежност или идейните му убеждения.

3. Ние осъждаме опитите на наши колеги от Съюза на демократичните сили да разбият опозицията чрез непочтена пропаганда и антидемократични средства, чрез организиране на вътрешни преврати в самостоятелни организации, членуващи в СДС. Осъждаме всички действия, довели до отслабване на коалицията СДС в навечерието на изборите.

4. Ние сме за широка коалиция на всички опозиционни сили, борещи се против комунизма и диктатурата, стоящи на демократични позиции и използващи единствено демократични методи на борба.

Шумен, 3 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА", ОБЕДИНЯВАЩА 8 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ЗА ГОТОВНОСТТА Й ДА ПОДПИШЕ ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ С НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СДС.


Сложната политическа обстановка и поучителният опит от миналите избори предпоставят обединението на истинската демократична парламентарна и извънпарламентарна опозиция.

В името на националните интереси и на политическата отговорност, която носим пред България и пред цивилизования свят, Коалиция за Търновска конституция "Свобода" изразява своята категорична готовностда подпише политическо споразумение с Националното движение СДС, в условията на пълна равнопоставеност и на зачитане на реалните взаимни интереси.

София, юли 1991 г.

КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА"

За Българска народна партия: Димитър Бранков
За Български демократически форум: Васил Златаров
За Български съюз за европейска федерация: Димитър Попов
За Консервативна партия: Иван Едисонов
За Либерално-демократическа партия: Веселин Кошев
За Обединен земеделски съюз: Йордан Куртоклиев
За Партия на свободата и прогреса: Иван Георгиев
За Съюз на свободните демократи: Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕСБЛОК (БББ).


ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ

В политическата философия на Българския бизнес блок се съдържа многоцветието на живота. Идеите на нашата политическа доктрина не сапродукт на евтина популистка фразеология, не са заразени от фалша на патетични пропагандни проповеди, нямат нищо общо с утопичните представи за "сполука” и "справедливост”. БББ е прагматичен символ на антитоталитаризма в политиката, икономиката и духовната сфера.

Нашата социална и политическа логика се основава на уважение към индивида, към човешките права и отговорности. Ето защо БББ се обръща към своите днешни и бъдещи членове и симпатизанти, към всички български граждани, за които свободата и частната собственост са равнопоставени. Ние сме убедени противници на колективистичните възгледи, доказали своята разложителна сила върху българина през последните десетилетия.

БББ ще работи за популяризиране и утвърждаване на НЕОКОНСЕРВАТИВНИТЕ НОРМИ И ПРИНЦИПИ в живота на всички, които са готови да мобилизират своята инициативност и предприемчивост, които са отговорни както за своята съдба, така и за бъдещето на българската икономика.

НАШАТА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТКРИТА, ДИНАМИЧНА, РАЦИОНАЛНА

БББ ще работи за такава реформа в политическата сфера, която да гарантира необратимостта на промяната и осигуряването на оптимални условия за успешно функциониране на пазарната икономика. На България са й потребни:

Модерна конституция, която да е в унисон с вътрешните и с международните реалности, гарантираща стабилност чрез формулата на парламентарната демокрация.

Действително разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Днешното състояние на мъчително обособяващите се клонове на властта на практика консервира статуквото на тоталитарната държавна машина.

Ускорено изграждане и утвърждаване на съвременни демократични институции чрез овладяване на демократичните механизми и процедури за преодоляване на конфликтните ситуации.

Завършване на деполитизацията на МВР, въоръжените сили, просветата, президентството, съда, прокуратурата и други държавни институции. За нас главното е не декларираната деполитизация, а същностният акт на този процес. Ето защо ние ще настояваме деполитизираните институции да докажат, че упражняват своите функции в интерес на държавата и ползвайки се от доверието на хората.

Спасяването на България от тресавището, в което се намира, би било пълна илюзия с опасни последици, ако не се решат в краткосрочен план следните политически задачи:

- Не само демонтиране на тоталитарната държава, а радикално ликвидиране на тоталитарния модел на управление на макро- и микроравнище;

- Законно и справедливо възмездие за виновниците, довели страната ни до мизерно съществуване;

- Установяване на цялата истина за политическото насилие и репресиите над българските граждани в годините на тоталитарния режим;

- Активно включване на потенциала на БББ за привеждане на националното законодателство в унисон с европейските стандарти и международните споразумения, за да стане възможно изграждането на модерна обществена и стопанска система;

- Водени от идеите на хуманизма и от прагматичните ценности, приемаме, че всички български граждани са равни пред закона. На страната ни е необходим конституционен съд, без който е немислимо приобщаването ни към демократичния свят;

- Като казваме "не" на национализма и шовинизма, същевременно ориентираме политическата си стратегия изцяло към защита на териториалната цялост и на националните интереси на страната. БББ смята, че едно от големите нещастия за България е липсата на далновидна и последователна политика по националния въпрос. Партии и държавни мъже десетилетия преследваха егоистични тяснопартийни интереси, флиртувайки с националния интерес на страната. Престъпната кампания, която Българската комунистическа партия проведе под демагогските лозунги на "възродителния процес", и днес продължава да бъде фактор за национално разединение и опасно етническо напрежение. БББ ще работи за сигурността на държавата, ще отстоява нейните териториални граници и няма да позволи превръщането на земята ни в заложник на опасните набези на ислямския фундаментализъм. Нашият лозунг е: "Стабилни гаранции за националния мир!". БББ ще разяснява същността на ислямския фундаментализъм и на пантюркизма, за да се заличи заблудата и лъжата в тази особено деликатна и лесно ранима сфера на междуетническите отношения.

За нас няма и не може да има по-висша цел от превръщането на България в развита и успяваща страна:

- Ние сме за изграждане на нова система за национална сигурност, основаваща се на висок професионализъм и съвременни технологии. БББ ще отстоява преминаването от задължителна военна служба към наемна, високоплатена армия, в която символите на войнишките и офицерските пагони ще означават достойнство и престиж;

- Верни на прагматичната си философия, ние оценяваме българската дипломация в сегашния й вид като тежко бреме, наследено от тоталитаризма. За нас промените в дипломатическите представителства и в самия статут на дипломатическия служител са една от предпоставките за новото лице на страната ни пред света. БББ е за оптимизиране на дипломатическите мисии в чужбина чрез привеждане на състава им в съответствие с реалните приоритети във външната ни политика и с конкретните интереси на България от сътрудничеството с отделни държави.

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА - ФАКТОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОБЩНОСТТА НА РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ

БББ ще бъде пример за изрядни партньорски взаимоотношения с балканските ни съседи и с всички страни, които са толерантни към принципите на взаимната изгода и взаимните интереси.

БББ е убеден, че за бъдещето на България е необходим план от типа "Маршал", който ще бъде надежден стимулатор за стабилизиране на националната икономика. Ние ще настояваме и съдействаме за неговото практическо осъществяване.

БББ смята, че Варшавският договор вече е изчерпал своите възможностии не е в състояние да бъде гарант на нашето бъдеще. България няма интерес от членство в изживяла времето си военнополитическа формация. Ние сме за изработване на политически и военни механизми, които ще осигурят сътрудничеството ни със страните от НАТО на двустранна основа и с организацията като цяло. БББ е за надеждно сътрудничество с НАТО на основата на конструктивни договорености.

Ние сме за поддържане на равноправни, взаимноизгодни връзки със Съветския съюз и съюзните републики. Културните традиции и националните интереси са факторите, които ще формират новите ни отношения, освободени от господство и подчинение и обогатени с реално съдържание.

- Пътят на България към Европа не минава през Вашингтон, още по-малко през Босфора. Нашата формация ще покаже на дело европейско мислене, ще утвърждава принципа на джентълменските отношения със стари и нови партньори, изграждани на здрава взаимноизгодна основа.

БББ си поставя реални цели за изграждане на модерна политическа система, за ново, хуманно и достойно лице на България, без което е немислимо признаването й за пълноправен член в обединена Европа.

Нашите вътрешнополитически и външнополитически амбиции и ориентации са в пълно съзвучие с основните принципи на Всеобщата декларация за правата на човека и следват най-доброто в българските демократични традиции.

Професионализмът и плурализмът са основните критерии, с които претегляме стъпките на политическата промяна. Без свобода и сблъсък на идеи и позиции, без многообразие на гледните точки, без висок професионален морал България няма да може да се отърси от сегашната политическа система.

Трудолюбието и интелектът на българина, неговата находчивост и изобретателност са основанията за реалистичните цели, които си поставя за постигане Българският бизнес блок.

БББ ще се развива като отворена партия, близка в своята структура до модерните европейски движения. На всички, които вярват в своите сили и приемат нашата платформа, на всички българи, които са готови да поемат своя път в частния бизнес, БББ казва "Дайте шанс на себе си! Доверете се на партията на здравия разум и прагматизма!"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ" (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП).


ОЦЕЛЯВАНЕ И СТОПАНСКИ НАПРЕДЪК

Всяко забавяне или спиране на икономическата реформа е опасно. Бързият преход към пазарно стопанство е единствената възможност за преодоляване на тежките последици от разпадането на централизираната държавна икономика.

НО БСДП Е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА от сегашния правителствен екип. Прилаганите досега чужди рецепти обездвижиха и блокираха българската икономика и доведоха до пълното обедняване на значителни слоеве от българския народ. Създалата се икономическа ситуация облагодетелства единствено комунистическата номенклатура и спекулантската мафия. Инфлацията стопи спестяванията на средния българин и го лиши от възможността да участва в приватизацията.

БСДП Е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ОПИТА БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ В "ЗАДНИЯ ДВОР" НА ЕВРОПА. Ние не приемаме идеята, че националното богатство трябва да се концентрира в ръцете на малка група богаташи, които щели да изведат страната от кризата. За разлика от много други ние не желаемда се грижим основно за техните богатства. БСДП ше работи за създаването на широка средна класа от собственици - главно условие за излизане от икономическата катастрофа. В този процес ще се разчита на индустриалната интелигенция на България.

БСДП Е ЗА СПРАВЕДЛИВА ПРИВАТИЗАЦИЯ. Тя ще настоява всеки българин да има шанс в прехода към пазарна икономика. Ние ще отстояваме идеята си за безвъзмездно предоставяне на приватизационни бонове, с които всеки да получи част от тъй наречената "общонародна собственост". Държавното имущество е плод от труда на няколко поколения българи и БСДП ще се бори срещу всички опити то да бъде заграбено от номенклатурата и спекулантите.

РЕШАВАЩ ГЛАС В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ИМАТ ТРУДОВИТЕ ХОРА. Без тяхното участие и контрол приватизацията е недопустима. БСДП настоява за задължително предоставяне на работниците на определен процент от собствеността чрез преференциални акции. Само по този начин те се превръщат в истински съсобственици, заинтересувани от съдбата на предприятията, от качеството на произвежданата продукция, от реализираната печалба. Гласът на работниците в управлението на предприятията трябва да бъде чут.

ТРУДЪТ Е ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА БОГАТСТВОТО, ПЪТ КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАЦИЯТА. БСДП настоява за закон за минимално почасово работно заплащане - условие за стимулиране на индивидуалната трудова активност и за защита от безогледна експлоатация. За нас високоплатеният труд е един от факторите на здравата икономика.

СВОБОДНАТА ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА Е ПРАВО НА ВСЕКИ. БСДП е за възстановяването на частната собственост, отнета от хиляди производители - промишленици, търговци, земеделски стопани, с репресивните актове на комунистическата власт. Там, където това не е възможно и поражда социални конфликти, да се приложи справедлива компенсация.

БСДП ВИЖДА ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- бърза приватизация в селското стопанство, промишлеността и търговията;
- насърчаване на дребния и на средния частен бизнес;
- техническо и екотехнологично обновяване на едрите държавни предприятия.

Ние сме за активна държавна подкрепа за прохождащата частна и кооперативна инициатива в земеделието, промишлеността и търговията. Частният сектор трябва да получи значителни данъчни и кредитни облекчения. БСДП се стреми към създаване на мощни стимули за насочване на чуждите инвестиции предимно в едрите предприятия и основните отрасли на производството. Само така българската икономика може да бъде преструктурирана и свързана с международния пазар.

СВОБОДАТА НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА НЕ ОЗНАЧАВА ЛИПСА НА КОНТРОЛ. БСДП е за строг данъчен контрол и изграждане на нова данъчна система с превес върху преките прогресивни данъци.

БСДП ЩЕ НАСТОЯВА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ВСИЧКИ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОКАЗВАНЕ ПРОИЗХОДА НА ИМУЩЕСТВАТА ИМ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН КАТО ПАРТИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА РЕСТИТУЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Във връзка с разглеждането на законопроектите за реституция и приватизация в Народното събрание и тяхното справедливо решаване Съюзът на собствениците в България, обединяващ над един милион и двеста хиляди членове и симпатизанти, засегнати от тоталитарната комунистическа власт, категорично поставя пред парламента, Президентствто и Министерския съвет следните искания:

1. Да се отменят всички закони, министерски постановления и указислед 9 септември 1944 г., с които е извършено насилствено изземване собствеността на гражданите.

2. Народното събрание да гласува закон за реституцията, който да предхожда закона за приватизацията.

3. Съществуващите имоти на бившите собственици, които са държавна, респективно общинска и партийна собственост, както и земята да се върнат без всякакви уговорки на техните наследници.

4. Физически несъществуващата вече или преустроена собственост на бившите собственици да се компенсира чрез акции в съответни промишлени, търговски и други обекти по сегашните пазарни цени.

5. Закупените от трети лица експроприирани жилища да бъдат освободении се предоставят на бившите собственици и техните наследници.

6. Настояваме в икономическата комисия при Народното събрание в Агенцията по приватизацията и Националния поземлен съвет да бъдат включени експерти от Съюза на собствениците.

7. Съюзът на собствениците в България категорично отхвърля всякакво обезщетение на бившите собственици чрез бонове, облигации и други подобни книжа.

Ако така наложените наши искания не бъдат удовлетворени, ние най-отговорно заявяваме, че ще предприемем решителни законни мерки за тяхното осъществяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Дим. Тодоров

София, юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ГАРАНЦИИ ЗА ЧЕСТНОСТТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


За пореден път нашето сдружение заявява, че един от най-добрите начини правителството и парламентът да дадат гаранции за честността на предстоящите избори, да се осигури доверието на обществото в легитимността на органите, които ще го управляват през следващия четиригодишен период, е ПУБЛИКУВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ПО СЕКЦИИ.

На нашите досегашни настоявания за законодателно уреждане на този въпрос най-често се отговаря, че такова публикуване ще е много трудно или скъпо. Ето защо Българското сдружение за честни избори и граждански права се ангажира с проблема, като за начало учредява фонд за набиране на необходимите средства. Намерението ни е списъците да се появят в едно специално вестникарско издание.

Приканваме гражданите, политическите партии, обществените организациии всички останали сили, които не са безразлични към гаранциите за честността на предстоящите избори, да внасят средства по специално учредената в Българска пощенска банка сметка 920 185 025 - 4.

София, 1 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА СДС ПО ПОВОД ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 2 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


В два последователни дни депутатите от БСП показаха незачитане към общонационалните интереси и към работата на парламента върху належащите закони за изборите.

Вчера (1 август 1991 г.) те гласуваха против закона за непродължаване на българо-съветския договор на Живков-Брежнев и само благодарение на настойчивостта на депутатите от СДС и на съпредседателя на парламентарната група СДС г-н Стефан Савов се съгласиха законът да бъде внесен повторно и да бъде гласуван. Направен бе опит за години да се блокират нормалните отношения между България и СССР.

Днес част от депутатите на БСП напуснаха пленарното заседание, за да отидат на конференция-юбилей на своята партия. С това те провалиха работата по подготовката на изборите, заседанието се отложи поради липса на кворум. Вече половин година БСП всячески прави опити за отлагане на изборите. Изглежда, че тази партия твърде много се бои от тях. Днешният ден бе още едно потвърждение. Да не говорим, че на 2 август българският народ отбелязва деня на Илинденско-Преображенското въстание и партийните дати трябва да отстъпят пред общонационалното събитие.

Учудващо е, че депутатите от БЗНС (единен) се присъединиха към акцията на БСП и напуснаха залата. Дали това е намек за солидарност, или за разграничаване от опозицията след обявеното обединение?

Парламентарната група СДС настоява да се спази определената от президента дата за изборите 29 септември 1991 година. Ако това не стане, последиците за отлагането ще носи само БСП. Ние сме за социално спокойствие и демократичен път на развитие. Ние вярваме в своя народ и искаме неговата дума да се чуе, той да посочи и да избере най-достойните си синове в бъдещия парламент и в общините.

София, 2 август 1991 г., Илинден

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА КЛУБА НА МНОГОДЕТНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.


Клубът на многодетните интелектуалци енергично протестира против новото немотивирано и драстично увеличение на цените на хранителните продукти, извършено пред очите на безпомощното временно правителство. В условията на жестоката икономическа криза и мъчителния стопански и социален преход най-потърпевши и този път се оказват българските интелектуалци и особено техните многодетни семейства. Изказваме своето огорчение и разочарование от всички български политици и държавници, които - заети със своето политиканство на дребно - не забелязват отрицателния демографски баланс (минус 2,5 на хиляда), най-висок в света и вещаещ бавното стопяване на българската нация. Решително гласуваме вот на недоверие на президента и министър-председателя, които въпреки досегашните ни предложения нито веднъж досега не изказаха държавническо отношение и загриженост към демографския проблем и към тежкото положение на недоимъчно изхранваните деца от многодетните семейства. Предупреждаваме президента и министър-председателя, че ако в скоро време не предложат задоволителни и реалистични мерки за разрешаване на катастрофалното демографско положение и за облекчаване на социалния колапс на многодетните семейства, Клубът на многодетните интелектуалци ще поиска от ООН колективно политическо убежище в подходящи страни. Нямаме повече куража да обричаме децата си на жалко съществуване в родината им заради бездушието и неспособността на бившите и на сегашните нейни управници. Призоваваме Съюза на многодетните семейства с центрове в София и Пловдив да се присъединят към това наше изявление.

София, 2 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:47:26
05.07.1991 година


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!